Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden"

Transkript

1 Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden har inspekterats:... 4 Följande aspekter har kontrollerats:... 4 Resultat... 6 Diskussion... 7 Sida 2 av 8

3 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsenheten (MHE) har under november och december månad 2012 inspekterat Österåkers fyra äldreboenden. Inspektionerna var inriktade på att granska egenkontrollrutiner inom hälsoskydd, smittskydd och miljö. Frågor som ingick berörde städ, tvätt, ventilation, buller, temperatur, fukt, radon, vattentemperatur, kemikalier, allergier och avfall. Ett stickprov av gemensamhetsutrymmena och boenderummen inspekterades. Tre av fyra äldreboenden hade vid inspektionstillfället ingen utförd radonmätning. Två äldreboenden saknar egenkontroll av varmvattentemperatur. Två äldreboenden har ibland problem med inomhustemperaturen. Ett äldreboende saknade kunskap om OVK utförts. Samtliga äldreboenden har fått en inspektionsrapport där resultatet från inspektionen framgår. Där det funnits brister har MHE uppmanat verksamheten att åtgärda dessa brister alt. kontakta fastighetsägaren för att utreda och åtgärda bristerna. MHE kommer att följa upp åtgärdsarbetet. Bakgrund Verksamheter som bedriver äldreomsorg är inte längre anmälningspliktiga enligt miljöbalken ( 38 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) och de omfattas därför inte av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska dock bl.a. lokaler för vård och annat omhändertagande ägnas särskild uppmärksamhet och alla som bedriver en verksamhet har skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsan och miljön (2 kap. miljöbalken). Syfte Syftet med tillsynen är att säkerställa att boende på äldreboenden i Österåker har en bra inomhusmiljö som inte leder till olägenheter för hälsan. Tillsynen är speciellt viktigt då många boende inte själva kan uttrycka om eventuella brister i boendemiljön föreligger. Sida 3 av 8

4 Utförande och metod Alla äldreboenden i Österåkers kommun, 4 stycken, ingick i projektet och har besökts vid föranmälda inspektioner. Vid inspektionerna användes en checklista. Checklistan har utformats med stöd av Miljöbalken och Socialstyrelsens olika allmänna råd. Vid inspektionen genomfördes en rundvandring där främst gemensamma utrymmen inspekterades med fokus på städning, hygien, ventilation, fukt, temperatur och legionella. Även några av boenderummen inspekterades. Efter varje inspektion skickades en inspektionsrapport till verksamhetsutövaren med en sammanfattning av inspektionen, inklusive de noteringar och anmärkningar som framkommit. Där det funnits brister har MHE uppmanat verksamheten att åtgärda dessa brister alt. kontakta fastighetsägaren för att utreda och åtgärda bristerna. MHE kommer att följa upp åtgärdsarbetet. Följande äldreboenden har inspekterats: 1. Enebackens äldreboende 2. Solskiftets äldreboende 3. Vårdbo äldreboende 4. Smedbygården Följande har kontrollerats: Egenkontroll Egenkontroll enligt miljöbalken är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. För att egenkontrollen ska fungera ska den vara ständigt pågående och anpassad till de risker som kan medföra att verksamheten inte efterlever miljöbalken. Alla som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder där det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken. Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 miljöbalken) utgör tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll. Vid inspektionen granskades egenkontrollrutiner inom nedanstående områden. Städ, tvätt och hygienrutiner Det är speciellt viktigt att i lokaler som nyttjas av människor som är extra känsliga ha en städning av god kvalitet för att på så sätt minska smittspridningen. Tvätt ska även Sida 4 av 8

5 hanteras på ett sådant sätt att smittspridning motverkas. Hygienrutiner kan t.ex. handla om att engångshanddukar och tvål ska finnas i anslutning till varje toalett. Städningen i gemensamma utrymmen granskades och frågor kring tvätt- och hygienrutiner ställdes. Ventilation I Socialstyrelsens allmänna råd om ventilation (SOSFS 1999:25) anges riktvärden för ventilation. Här anges bl.a. att uteluftsflödet inte ska understiga 7 l/s per person med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea. För att göra en bedömning av luftflödet i till- och frånluftsdon kontrollerades draget med hjälp av papper. Inga flödesmätningar utfördes. Frågor om OVK ställdes. Buller I Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) anges riktvärden för buller. Den ekvivalenta ljudnivån från fasta installationer, t ex ventilationen, ska inte överstiga riktvärdet 30 dba. I det fall det behövdes kunde indikerande bullermätningar med instrument Brüel & Kjaer 2240 utföras för bedömning av ljudnivån. Inomhustemperatur I Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus (SOSFS 2005:15) anges riktvärden för temperatur i t.ex. äldreboenden. De riktvärden som anges i dessa allmänna råd avser operativ temperatur. För känsliga grupper bör temperaturen inte understiga 20 C och inte överstiga 24 C. Rekommenderade värden är mellan C. I det fall det behövdes kunde en enklare temperaturmätning utföras vid inspektionen. Varmvattentemperatur Vid en varmvattentemperatur under 50 ºC vid tappstället föreligger risk för tillväxt av legionella. Legionella är en bakterie som kan orsaka legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande. Bakterien kan följa med i vattendimma och sprids därför vid t.ex. duschning. Vid inspektionen kontrollerades varmvattentemperaturen i boenderum och/eller gemensamutrymmen. Temperaturen kontrollerades med handen alt med termometer. MHE kände inte till om temperaturen vara nedreglerad vid tappstället. Sida 5 av 8

6 Fukt I Socialstyrelsens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (SOSFS 1992:21) står det vad som ska beaktas vid en bedömning. Vid inspektionerna noterades eventuell synlig mikrobiell påväxt, bubbliga mattor, färgförändringar på ytor och avvikande lukt. I det fall det behövdes kunde en fuktindikator användes vid inspektionen. Radon Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bequerel per kubikmeter luft - Bq/m3 (SOSFS 1999:22). Vid inspektionen har verksamheten fått redogöra för om de vet om radonmätning utförts och vad resultatet visat. Kemikalier Kemikalier ska hanteras på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö- inte uppkommer. Avfallshantering Avfall ska hanteras på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljöinte uppkommer. Förpackningar samt smittförande- och farligt avfall ska sorteras ut och lämnas på avsedd plats. Allergi och rökning Boende ska inte mot sin vilja utsättas för tobaksrök eller sådant som kan framkalla allergi. Resultat Alla verksamheter hade någon form av egenkontroll enligt miljöbalken. För vissa områden var egenkontrollen dokumenterad. Det finns inget krav på att kontrollen ska vara dokumenterad även om det i vissa fall är en fördel. Verksamheterna redogjorde för egenkontrollrutinerna muntligt och det var endast inom områdena radon, vattentemperatur, inomhustemperatur och ventilation MHE fann brister. Tre av fyra äldreboenden hade vid inspektionen ingen utförd radonmätning. Det äldreboende där radonmätning utförts hade ingen kännedom om resultatet. Två äldreboenden saknar egenkontroll av varmvattentemperatur. De har ingen rutin för kontroll av temperaturen och de saknar kunskap om fastighetsägaren utför temperaturkontroller. Temperaturen vid tappstället låg under 50 ºC på de båda Sida 6 av 8

7 äldreboendena. Vattentemperaturen kunde dock ha varit nedreglerad men det var inget som verksamheten kände till. Ett äldreboende saknade kunskap om OVK utförts och vad eventuellt resultat visat. Två äldreboenden har haft problem med inomhustemperaturen då det på det ena boende varit kallt i boenderum och på det andra boendet varit för varmt i gemensamhetsutrymmet på sommaren. Verksamheterna har felanmält detta till fastighetsägarna men de känner inte till att någon åtgärd utförts. Städningen fungerar generellt mycket bra och alla verksamheter har fungerande rutiner för tvätt och hygien. Vid inspektionerna bedömde MHE att ventilationen fungerade utan anmärkning, att ljudnivån från installationer var låg, att inomhustemperaturen låg inom rekommenderade intervall och att det inte fanns några tecken på fuktskada. Samtliga verksamheter hade fungerande rutiner för kemikalier och avfallshantering. Ingen av verksamheterna hade rutiner för allergi och rökning. Dessa frågor hade dock inte hittills orsakat någon olägenhet. Diskussion Enligt MHE:s bedömning har Österåkers äldreboenden en generellt sett bra inomhusmiljö och en fungerande egenkontroll. Endast ett fåtal brister har konstaterats. Den allvarligaste bristen avser okunskap om det finns en rutin för kontroll av varmvattentemperatur. En för låg varmvattentemperatur innebär en tillväxt av legionellabakteier. Boende på äldreboenden tillhör en extra känslig grupp och ett utbrott av legionella skulle därför vara förödande. Äldreboendeverksamheter ska antingen ha en rutin för att själva kontrollera varmvattentemperaturen alternativt säkerställa att fastighetsägaren har en fungerande rutin för detta. Verksamheten ska ha kännedom om radonhalter i verksamheten. Både verksamhetsutövaren och fastighetsägaren har möjlighet att utföra en radonmätning. I det fall radonhalterna ligger över riktvärdet ska åtgärder vidtas av fastighetsägaren. Två av äldreboendena har haft problem med inomhustemperaturerna och även gjort felanmälningar till fastighetsägaren. Det är dock oklart om åtgärder vidtagits. Verksamheten bör utföra uppföljande indikationsmätningar. Resultatet ska dokumenteras. Det är viktigt att felanmälningar av detta slag dokumenteras och i det fall problemen inte åtgärdas ska MHE kontaktas. Sida 7 av 8

8 Samtliga äldreboenden har fått en inspektionsrapport där resultatet från inspektionen framgår. Där det funnits brister har MHE uppmanat verksamheten att åtgärda dessa brister alt. kontakta fastighetsägaren för att utreda och åtgärda bristen. De äldreboenden som har fått anmärkning med krav på radonmätning har fått möjlighet att bemöta kravet. Resultatet från utförd radonmätning kommer att följas upp under Övriga brister kommer MHE att följa upp vid kommande ordinarie tillsyn. Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida 8 av 8

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare 2010-04-06 Kompendiet är gjort från förlaga av Miljöförvaltningarna i Stockholm, Sundsvall och Solna. 971 85 Luleå Telefon 0920 45 37 66 Fax 0920 45 41 26 E post miljokontoret@lulea.se

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Minnesanteckningar från hälsoskyddsträff

Minnesanteckningar från hälsoskyddsträff Minnesanteckningar från hälsoskyddsträff Den 25 november 2014, Sölvesborg Deltagare: Anneli Elf, Alvesta kommun Annika Sandberg, Älmhults kommun Caroline Nilsson, Miljöförbundet Blekinge Väst Dragana Vojsson,

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem

Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem Etablering, drift och tillsyn Miljönämnden 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. MILJÖNÄMNDENS RIKTLINJER VID TILLSYN... 5 3. LOKALISERING... 8 4. UTOMHUSMILJÖN...

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Inomhus- och arbetsmiljön i grund- och gymnasieskolan

Inomhus- och arbetsmiljön i grund- och gymnasieskolan Inomhus- och arbetsmiljön i grund- och gymnasieskolan En studie i Malå och Norsjö kommuner Ida Ohlsson Ida Ohlsson Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp Avseende kandidatexamen Rapporten godkänd:

Läs mer