Dnr: 2013/2493-BaUN Roland Axelsson - KNRA01 E-post: Barn- och ungdomsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden"

Transkript

1 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till en god miljö för arbete och kunskapsinhämtning Förslag till beslut Nämnden bifaller initiativet och ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med med en uppföljning i början av nästa år av de insatser och åtgärder som genomförs under resten av året. Ärendebeskrivning I nämndinitiativet uppmanas förvaltningen att göra en översyn av hur egenkotrollen fungerar. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har påbörjat en tillsyn av hur egenkontollen fungerar på enheterna. Representant för barn- och utbildningsförvaltningen kommer att delta vid flertalet av dessa besök. Detta innebär flera besök i veckan fram till en bit in i december. Fastighetskontorets förvaltare kommer också att vara behjälpliga med vissa uppgifter. Förarbetet inför besöken och besöken kommer att kräva en omfattande insats. Samtidigt har arbetsmiljöverket aviserat att man under de kommande tre åren kommer att inspektera i stort sett alla kommuner och ca 30 procent utav skolorna både inom grundskolan och gymnasieskolan. En revision är genomförd vars syfte med granskningen är att bedöma om kvaliteten på städningen är tillfredsställande samt om toaletterna är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått revisionsrapporten för yttrande. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har som en prioriterad uppgift att kartlägga bullret vid förskolor och skolor. Barn- och utbildningsförvaltningen bör få i uppdrag att återkomma med en uppföljning i början av nästa år av de insatser och åtgärder som genomförs under resten av året. Bilagor Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till en god miljö för arbete och kunskapsinhämtning. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens mall för egenkontroll av arbetsmiljön för skolan F-9 Skickad av: Roland Axelsson - KNRA01

2

3 Egenkontroll i skolan F-9 Målet med en egenkontroll är att skapa förutsättningar för en sund vistelse på skolan där varken barn eller personal blir sjuka. Med hjälp av en egenkontroll kan felaktiga rutiner upptäckas innan de orsakar besvär eller hälsoproblem. Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på miljö och hälsa. Det är också ett sätt att se till att verksamheten drivs enligt de lagkrav som finns. Arbetet med egenkontroll i anmälningspliktiga verksamheter ska göras fortlöpande och systematiskt och ska i vissa delar dokumenteras. Egenkontroll ska vara ett ständigt pågående arbete som ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Skolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och omfattas därmed av kraven i egenkontrollförordningen (SFS 1998:901). Nedan finner ni ett underlag till en generell riskbedömning för en skola med exempel på vilka rutiner som bör ingå. Observera att ni som verksamhetsutövare ska fundera på om det finns ytterligare risker i er verksamhet som behöver ingå i er egenkontroll. Det kan också finnas punkter som inte gäller för er skola. De punkter som är markerade med en * ska vara dokumenterade. Egenkontrollen ska vara väl känd för all personal och ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Ventilation Hur upplever ni inomhusluften? *Hur många elever är ventilationen i de olika lokalerna anpassad för? *Vem ansvarar för att kontrollera att ventilationen fungerar som den ska? *Är den obligatoriska ventilationskontrollen godkänd? Hur ofta byts ventilationsfilter? Hur kontrollerar ni att det är bytt? Hur ska ni agera ifall problem uppstår? Fukt och mikroorganismer Har ni eller har ni haft fuktskador? Upplever personal eller elever problem med inomhusmiljön? Hur ska ni agera om det finns misstanke om fuktproblem? Finns det synliga fuktskador, missfärgningar eller bubblor i golvmattor och tapeter? Förekommer det kondens på fönstrens insida under höst och vinter? 1

4 Temperatur Har ni problem med inomhustemperatur/drag/kalla golv? Vilken inomhustemperatur har ni? Hur ska ni agera om det uppstår problem med inomhustemperaturen? Buller Hur upplever ni bullersituationen på skolan idag, utomhus och inomhus? Hur arbetar ni för att förebygga bullriga situationer/miljöer? Hur agerar ni om ni besväras av buller från fasta installationer eller buller från trafik? *Vem ansvarar för eventuella bullermätningar? *Vem ansvarar för uppföljande mätningar? Vatten Vilken temperatur har ni på utgående varmvatten? *Vem kontrollerar varmvattentemperaturen och hur ofta? Hur ser era rutiner ut med avseende på risken för legionella, när skolan har varit stängd under en längre period och sedan öppnar igen? Hur agerar ni om problem uppstår? *Vem ansvarar för att rutinen följs? Radon Har radonmätning utförts? Har radonmätning gjorts efter senaste ombyggnation/förändring av ventilation? Har förhöjda radonvärden åtgärdats? Har uppföljande mätning gjorts? *Radonprotokoll Städning och rengöring *Vem utför städning? Hur upplever ni att städningen fungerar? Vad ingår i normalstädningen? *Städrutiner *Hur ofta görs storstädning? Vad ingår? Hur följs städningen upp? Hur arbetar ni med att förbättra städbarheten? Hur ser rutinen ut för tvätt av textilier; gardiner, sofföverdrag, prydnadskuddar, mattor m.m.? Har ni rutiner för städning av extra utsatta ytor som ex. dörrhandtag, lysknappar m.m.? Har ni rutiner för rengöring av svåråtkomlig inredning; golvbrunnar, ventilationsdon m.m.? *Vem ansvarar för att de olika städrutinerna följs? Har ni kvällsuthyrning av lokaler? Vem ansvarar då för städningen? Hygien och smittspridning Vilka rutiner har ni för: *Toalettbesök *Handtvätt innan måltid- inomhus/utomhus *Rengöring av leksaker 2

5 *Sjukdomsutbrott Information till föräldrar *Vem ansvarar för att rutinerna följs och kommuniceras? Allergifrågor Har ni allergiska elever? Hur ofta utför ni allergirond? Vilka rutiner har ni kring allergiska elever? *Hur arbetar ni för att förebygga allergiproblem? Vilken kompetens finns på skolan för att på ett säkert sätt ta hand om allergiker? Kemikalier Hur förvarar ni kemikalier? *Kemikalieförteckning inklusive mängder och säkerhetsdatablad för kemikalier med farosymbol. *Vem ansvarar för kemikalier och förteckning? Hur håller ni er kemikalieförteckning inklusive säkerhetsdatablad uppdaterad? Hur ska ni agera om ni spiller ut kemikalier i kemisalen/lokalen? Vad har ni för rutin för att kontrollera att skadliga kemikalier byts ut mot bättre alternativ? Hur kontrollerar ni att exempelvis färger och pennor inte klassas som farliga eller skadliga? Avfall Vilket farligt avfall kan uppkomma i er verksamhet, ex lysrör, batterier, kemikalier? Vilka rutiner har ni för hantering av farligt avfall? * Förteckning över uppkommet farligt avfall. Hur sker transporten av det farliga avfallet? Vilka rutiner har ni för hantering av övrigt avfall? Klagomål/ Felanmälan Hur hanterar ni klagomål från föräldrar gällande skolans miljö? Hur följer ni upp klagomål? Hur sker felanmälan på brister i lokalen? Hur sker återkoppling av felanmälan? *Vem är ansvarig för felanmälan? Skadedjur Har ni eller har ni haft problem med skadedjur? Finns avtal med skadedjursfirma? Hur ska ni agera under pågående skadedjursbekämpning? *Vem är ansvarig? Tobak Hur arbetar ni med tobaksfrågorna? Hur säkerställer ni att tobakslagen följs? *Vem är ansvarig? 3

6 Här finns mer information Miljöbalken (SFS 1998:808) Miljöbalken är den grundläggande författningen inom miljöområdet. Den inkluderar bland annat de allmänna hänsynsreglerna (2 kap) och bestämmelser om egenkontroll (26 kap 19 ). Miljöbalken och övrig lagstiftning finns på: Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) Förordningen innehåller bestämmelser om egenkontroll. Gäller för alla tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter enligt 9 eller kapitlet i miljöbalken. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Förordningen definierar vad som är miljöfarlig verksamhet samt skyldigheter för dessa verksamheter. I 38 i förordningen finns angivet vilka typer av hälsoskyddsverksamheter som kräver anmälan. Avfallsförordningen (SFS 2011:927) Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om hantering av avfall, inklusive farligt avfall. I bilaga finns förteckning av avfall. Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt Miljöbalken (www.socialstyrelsen.se) Ventilation (SOSFS 1999:25) Radon i inomhusluft (SOSFS 1999:22,ändring 2004:6) Fukt och mikroorganismer (SOSFS 1999:21) Buller inomhus (SOSFS 2005:6 M) Vid mätning skall svenska standarden SS följas. Temperatur inomhus (SOSFS 2005:15 M) Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar (SOSFS 1996:33) 4

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation Hygien i förskolan Annkristin Axén Områdesansvarig skolor & förskolor Miljöförvaltningen i Stockholm stad 2009-05-27 Upplägg av presentation Riktad tillsyn i Stockholm Smitta i förskolan Smittvägar Hygien

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler Frisk inomhus Så skapar vi bra inomhusmiljö i kommunens lokaler Innehåll 1. Från kärringgnäll till konkret handling...7 2. Att bygga upp en organisation... 12 Att bemöta dem som klagar...12 Samarbete och

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer