Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter"

Transkript

1 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 1/2008 Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008

2 Rapport 1/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Annelie Lindahl Camilla Olofsson Postadress Solna stad Solna E-post Besöksadress Stadshusgången 2, 10 tr Telefon Telefax Organisationsnr Webbplats

3 Sid 3 (9) SAMMANFATTNING... 4 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 LAGSTIFTNING... 5 UTFÖRANDE OCH METOD... 6 OBJEKT...7 RESULTAT... 7 DISKUSSION/SLUTSATSER... 8 Bilaga 1 Käppalaverkets Policy för tandvårdsverksamheter Bilaga 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens checklista vid miljötillsyn på tandvårdsverksamheter

4 Sid 4 (9) Sammanfattning Trots att tandvårdsklinikerna idag använder sig av amalgamavskiljare innan utsläpp av spillvatten till avloppsnätet, är kvicksilver från tandamalgam den största enskilda utsläppskällan av kvicksilver i svenska vatten. Kvicksilverutsläppen från tandvårdskliniker är större än man tidigare trott och det trots att det blir mer och mer sällsynt att tandläkarna lagar tänder med amalgam, som till hälften består av kvicksilver. Under 2007 har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomfört ett tillsynsprojekt med tillsynsbesök hos samtliga tandvårdsverksamheter i Solna. Målet är att minska utsläppet av kvicksilver från Solnas tandvårdskliniker till avloppsvattnet. Käppalaförbundets policy för tandvårdsverksamheter har använts som bedömningsunderlag vid miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn. Totalt besöktes 32 st tandvårdsverksamheter och samtliga hade vid besöket installerade amalgamavskiljare till tandläkarstolen genom s.k. torrt system eller vått system. Den vanligaste bristen var att avloppsrören inte var märkta med varningstext för kvicksilver. Den allvarligaste bristen var dock att 10 st tandläkarkliniker saknade amalgamavskiljare vid vask där bl. a. amalgamkontaminerade instrument och filter rengörs samt att skötsel av amalgamavskiljare och tillhörande utrustning hos flera verksamhetsutövare var bristfällig. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har uppfyllt syftet med projektet. Samtliga tandvårdskliniker har besökts och information om lagstiftning och Käppalas policy har gåtts igenom med tandläkarna. Målet med projektet har också uppnåtts. De åtgärder som vidtagits i samband med tillsynsbesöken har bidragit till att minska utsläpp av kvicksilver till avloppsledningsnätet. Bl. a. har tillsynsbesöken medfört att alla kliniker förutom två verksamheter, har försetts med amalgamavskiljare vid den vask där bl.a. amalgamkontaminerade instrument och filter rengörs. Dessutom har tillsynsbesöken medfört ökad kunskap hos tandläkare om miljörisker med tandvårdsverksamhet samt ökad förståelse för betydelsen av väl fungerande amalgamavskiljare. Bakgrund Kvicksilverutsläppen från tandvårdskliniker är större än man tidigare trott och det trots att det blir mer och mer sällsynt att tandläkarna lagar tänder med amalgam, som till hälften består av kvicksilver. En amalgamfyllning innehåller lika mycket kvicksilver som 200 lysrör. Trots att tandvårdsklinikerna idag använder sig av amalgamavskiljare innan utsläpp av spillvatten till avloppsnätet, är kvicksilver från tandamalgam den största enskilda utsläppskällan av kvicksilver i svenska vatten. Det har konstaterats att stora mängder kvicksilver finns kvar i avloppsrören från tandvårdsmottagningar, och mer än 95 % av kvicksilvret fastnar i slammet på reningsverken. För höga halter kvicksilver kan medföra att slammet inte kan användas som gödningsmedel på åkrar. Kvicksilver är en giftig tungmetall som är mycket lättrörlig i miljön och ansamlas i näringskedjan. Kvicksilvrets giftverkan är dock beroende av i vilken kemisk form det befinner sig. Kvicksilver som sprids i naturen riskerar att omvandlas till den giftiga föreningen metylkvicksilver eller att avgå som kvicksilverånga.

5 Sid 5 (9) Det har visat sig att amalgamavskiljarna släpper igenom mycket mer amalgamrester än vad fabrikanterna lovar. Så mycket som % av kvicksilvret i avloppsvattnet läcker igenom där tillverkarna hävdar att det bara är 1 % läckage. Det beror dels på att företagens laborationstester enbart mäter avskiljning av stora amalgampartiklar fast det i utsläppet i praktiken finns små partiklar som inte kan avskiljas och dels för att tandvårdsklinikerna inte sköter amalgamavskiljaren såsom leverantören avsett. Dessutom finns det tandläkare som inte har amalgamavskiljare vid vask där bl.a. instrument och filter som kan vara kontaminerade med amalgam rengörs. Även om mängderna på varje enskild mottagning kan tyckas vara små så utgör det stora antalet mottagningar sammantaget ett miljöproblem. Käppalaförbundet har tillsammans med kommunerna i upptagningsområdet sammanställt en policy för tandvårdsverksamheter (se bilaga 1). Käppalaverket omhändertar och renar avloppsvatten från Solna, Sigtuna, Vallentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna, Danderyd, Lidingö, Nacka och Järfälla. Syftet med policyn är att minska utsläppen av kvicksilver från tandvårdsverksamheter till avloppsnätet och efterföljande recipienter. Under 2007 har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomfört ett tillsynsprojekt med tillsynsbesök hos samtliga tandvårdsverksamheter i Solna. Målet är att minska utsläppet av kvicksilver från Solnas tandvårdskliniker till avloppsvattnet. Käppalaförbundets policy för tandvårdsverksamheter har använts som bedömningsunderlag vid miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte samtliga tandvårdsklinker senast sommaren Käppalaförbundet har även genomfört besök hos tandläkare i bl.a. Solna år 2004/2005 för att bl.a. kontrollera funktionen hos amalgamavskiljare. Syfte och mål Syfte: Att utföra miljötillsyn på samtliga tandvårdskliniker i Solna samt informera verksamheterna om gällande lagstiftning och Käppalaförbundets policy för tandvårdsverksamheter. Mål: Efter utfört projekt ska utsläpp av kvicksilver till avloppsvattnet från Solnas tandvårdskliniker minska och samtliga besökta verksamheter ska ha större kunskap om vikten av en väl fungerande amalgamavskiljare på sin praktik. Lagstiftning Av 2 kap. 1 miljöbalken, MB, (1998:808) framgår bl.a. att vid frågor om tillsyn enligt MB är alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av hänsynsreglerna i 2 kap. MB iakttas (s.k. bevisbörderegeln). Enligt den allmänna hänsynsregeln i 2 kap. 3 första stycket MB, ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför ska-

6 Sid 6 (9) da eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt andra stycket samma paragraf ska dessa försiktighetsmått vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Denna paragraf kan t.ex. vara tillämplig vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens krav på amalgamavskiljare vid vask där bl.a. amalgamkontaminerade instrument och filter rengörs. I 2 kap. 3 MB anges också att bästa möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig verksamhet. Därför har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ställt krav på att amalgamavskiljare ska vara godkända enligt tysk norm eller dansk testmetod. Enligt produktvalsprincipen i 2 kap. 6 MB ska en kemisk produkt ersättas, om det finns annan kemisk produkt med samma funktion som kan antas medföra mindre risker för människors hälsa eller miljön. Denna princip ska tandläkarna beakta vid inköp av kemiska produkter till verksamheten. Enligt i 2 kap. 7 MB gäller kraven i 2 kap MB i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem (s.k. skälighetsregeln). Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska alltså inte ställa sådana krav på tandläkarverksamheter att kostnaden för åtgärden inte kan motiveras med avseende på miljönyttan. Av 26 kap. 19 MB framgår att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön, ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Det framgår också att den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska hålla sig underrättad om verksamheten eller åtgärdens påverkan på miljön, samt lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Med denna paragraf kan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen t.ex. ställa krav på rutiner för skötsel av amalgamavskiljare och tillhörande utrustning. Förutom miljöbalkens krav har även Käppalaförbundet tagit fram en policy (se bilaga 1) för tandvårdsverksamheter som ligger till grund för anslutna kommuners tillsynsarbete. Utförande och metod Samtliga tandvårdsverksamheter har inspekterats av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen under 2007, verksamheter med mer allvarliga brister har även fått ett återbesök (se tabell 1). Käppalaförbundets policy för tandvårdsverksamheter (se bilaga 1) har använts som bedömningsunderlag vid miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn. Enligt policyn ska bl.a. samtliga tandläkarmottagningar ha amalgamavskiljare vid tandläkarstol, vask, diskho eller motsvarande plats för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning. Amalgamavskiljaren ska vara godkänd eller tysk norm eller dansk testmetod samt installeras, tömmas, bytas och skötas enligt fabrikantens anvisningar. Avloppsrören från tandläkarstol, tvättställ och diskbänk ska också vara märkta med varningsetikett för kvicksilver. Inför besöken deltog miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Käppalas kurs om tandvårdsverksamheter. Syftet med kursen var att ge miljöinspektörer en praktisk

7 Sid 7 (9) genomgång på tandvårdsklinik för kunskap om olika typer av amalgamavskiljare och hur dessa bör skötas och kontrolleras praktiskt. Med Käppalas policy samt kurs som bakgrund, utformade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en checklista för tandvårdsverksamheter (se bilaga 2). Checklistan har fyllts i vid besöken. Vid besöken har klinikerna inspekterats med avseende på amalgamhantering, farligt avfall, kemikaliehantering samt rutiner enligt kraven på egenkontroll. Objekt Samtliga tandvårdsverksamheter i Solna besöktes i och med miljö- och hälsoskyddsförvaltningens projekt under Totalt besöktes 32 st tandvårdsverksamheter, se tabell 1 nedan. Tabell 1: Tandläkarmottagningar som har fått tillsynsbesök av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Nr Namn Adress Diarienr 1 Tandläkare Ulf Lundén Tottvägen 6 nb 1995:479 2 Tandis Tonny Ekstrand AB Stråket 3 BV 1995:466 3 Artos Dental AB Stråket 3 BV 1995:464 4 Willa Tandhälsa Sjövägen :87 5 Tandläkare Bengt Lindell Råsundavägen 173 B 2004:265 6 Praktikertjänst AB, Ove Ljungberg Råsundavägen :477 7 Tandläkare Kerstin Nordemar & Bertil Åhman Lövgatan :495 8 Praktikertjänst AB Erika Åberg Erik Sandbergs g 25 B 2006:1 9 Tandläkare Monica Avarvarei Erik Sandbergs g : Praktikertjänst AB, Hagalundstandläkarna Hagalundsgatan :96 11 Tandläkare Paul Gawrieh Hagavägen 18, 1 tr 1995: Solna Dental, Tandläkare Dani Toutoundji Kryssahammarv 12 A 2007:34 13 T.I.S Tand & Implantat Specialistkliniken Johan Enbergs väg : Ashraf Dental HB Storgatan :98 15 Praktikertjänst AB, Anders Ericsson Huvudsta gård 1995: Tandläkare Leif Olgart Huvudsta gård 1998: Huvudsta tandläkarpraktik Huvudstagatan : Tandläkare Bengt Wikstad AB Huvudstagatan : Praktikertjänst AB, Per & Ann-Christine Bolle Västra vägen 9 D 1995: Folktandvården Stockholms län AB, Solnakliniken Västra vägen 9 D 1995: Praktikertjänst AB, Jörgen Larsson Nybodagatan : Praktikertjänst AB, Bengt Fyrberg Vallmostigen : Praktikertjänst AB, Louise Ericson Björnstigen : Tandläkare Marie de Neergaard AB Hotellgatan :91 25 German Henareh Dentalklinik Hotellgatan :92 26 Praktikertjänst AB, Fima Szugalski Hotellgatan : Praktikertjänst AB, Marina Sabelström-Ingwes Hotellgatan : Michael Scheins Tandklinik AB Hotellgatan : Praktikertjänst AB, Pia Angervall Virebergsvägen : Dentist for you Özgul Icmen AB Ekenbergsvägen : Tandläkare Anna Berg Ekenbergsvägen :95 32 Goldent T & A Bagartorpsringen :296 Resultat Samtliga tandläkarmottagningar hade vid besöket installerade amalgamavskiljare vid tandläkarstolen genom s.k. torrt system eller vått system. I s.k. torrt system finns en amalgamavskiljare ansluten till varje tandläkarstol. I s.k. vått system finns en central

8 Sid 8 (9) amalgamavskiljare för hela kliniken. Hos 10 tandvårdskliniker saknades amalgamavskiljare vid vask. Av samtliga besökta tandläkare var det ingen som uppfyllde Käppalaförbundets policy innan besöket. Samtliga besökta verksamheter hade en eller flera brister. En verksamhet hade åtgärdat samtliga brister innan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen avslutat besöket. I tabell 2, redovisas de brister som framkom vid inspektionerna samt på hur många kliniker detta förekom av de 32 tandvårdsverksamheter som besöktes. Tabell 2: Brister som påträffades på tandvårdsklinikerna vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsynsbesök hos totalt 32 tandvårdsverksamheter. Brister som påträffats på tandvårdsklinikerna Antal kliniker Avloppsrören saknar varningsetiketter för kvicksilver 26 st Vattenlås på tvättställ i mottagningsrum och på patienttoalett töms ej 20 st årligen Bufferttank kontrolleras inte årligen samt/eller rengörs och töms inte var 15 st 3-5:e år Brister i verksamhetens egenkontroll 14 st Amalgamavskiljare saknas vid vask 10 st Information om amalgamavskiljaren är godkänd enligt tysk norm eller 10 st dansk testmetod saknas Brister i hanteringen av kvicksilverförorenade verktyg 10 st Brister i skötsel av amalgamavskiljare 7 st Säkerhetsdatablad fanns inte tillgängliga på verksamheten 7 st Brister i hanteringen av farligt avfall 6 st Information om amalgamavskiljaren är försedd med flödesbegränsare 5 st saknas Transportdokument från transport av farligt avfall saknas 4 st Anmälan har inte gjorts till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan 2 st spolning, byte eller rivning av avloppsrör Brister i förvaringen av kemiska produkter 1 st Desinfektionsmedel används inte dagligen (vilket kan försämra amalgamavskiljarens 1 st funktion) Diskussion/slutsatser Tandläkarverksamhetens miljöpåverkan har minskat med åren i takt med att användningen av digital teknik vid röntgen har ökat samt att hanteringen av amalgam hos många tandläkare har begränsats till de tillfällen då gamla plomber borras ut. Vid nya lagningar används vanligen komposit-material istället för amalgam. Dock är det ändå mycket amalgam i omlopp då det flesta människor fortfarande har amalgamplomber i tänderna. Dessutom finns det tandläkare som fortfarande använder amalgamfyllningar vid lagning av tänder. Kunskapen om att amalgam/kvicksilver är ett miljögift är varierande hos verksamhetsutövaren och det saknas i vissa fall förståelse för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens krav på skyddsåtgärder och att små mängder amalgam kan medföra stor skada när det kommer ut i miljön, i det här fallet i huvudsak avloppsreningsverkets slam. Vissa verksamhetsutövare kastade amalgamrester i hushållssoporna. Relativt många gjorde rent filter och instrument etc. i vask som ej var ansluten till amalgamavskiljare och ansåg att det inte förelåg någon risk med det. Den mest förekommande bristen vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens besök var att märkning med varningsetiketter för kvicksilver saknades på avloppsrören på

9 Sid 9 (9) mottagningen. Risken är stor att avloppsrör från en tandvårdsverksamhet kan innehålla kvicksilver, även om rören är relativt nya. Det medför att alla rör ska betraktas som förorenade om inte annat kan konstateras. Att märka rören med varningsetiketter gör det tydligt vid t.ex. ombyggnationer eller saneringsarbeten, att dessa rör är förorenade och ska hanteras som farligt avfall vid demontering. Bristande rutiner för tömning av vattenlås i mottagningsrum och på patienttoalett var också vanligt förekommande. Det har konstaterats att det kan ansamlas relativt stora mängder amalgamrester i vattenlås. I Käppalas policy ställs därför krav på att vattenlåsen ska tömmas en gång per år och att innehållet ska hanteras som farligt avfall. Flera tandläkare ansåg att risken för amalgam i vattenlåsen i deras patienttoaletter var jämförbar med hushållens toaletter, och förstod inte varför högre krav ställs på en tandvårdsverksamhet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att en tandvårdsverksamhet utgör en miljöfarlig verksamhet och därför har tydliga krav på försiktighetsmått och skyddsåtgärder enligt miljöbalken. Dessutom medför en tandvårdsmottagning en större risk för spill av amalgam eftersom många kunder som använder toaletterna har genomgått arbete med amalgamfyllningar eller besöker mottagningen eftersom de har fyllningar som inte är stabila. Om kunderna sköljer ur munnen eller borstar tänderna i handfatet på toaletten, kan då eventuella amalgamrester ansamlas i vattenlåset. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser dock att den allvarligaste bristen är att amalgamavskiljare saknades vid vask på flera av verksamheterna, dvs. 10 st. Av dessa 10 kliniker har 8 klinker ordnat amalgamavskiljare vid vask efter miljö- och hälsoskyddsförvaltningens besök. Vid en klinik har förvaltningen inte bedömt det skäligt att kräva amalgamavskiljare eftersom kliniken ska upphöra och att mycket lite arbete sker med amalgam. Vid en annan klinik pågår fortfarande utredning och bedömning gällande amalgamavskiljare vid vask. En annan allvarlig brist är att amalgamavskiljaren och tillhörande utrustning inte sköts, byts och töms som den ska, vilket kan medföra att amalgamavskiljarens funktion försämras och ökade mängder kvicksilver riskerar att komma ut i avloppet. Ofta är det bara en, eller fåtal tandläkare i verksamheten. De anser därför att de har bra rutiner för det som behöver göras inom verksamheten. Men vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens genomgång framkommer att vissa rutiner saknas eller att det är oklart hur och när åtgärden ska genomföras. Bristfällig hantering av amalgamavskiljaren leder till att dess funktion nedsätts och risken ökar för att mer amalgam kommer ut till avloppsledningsnätet. Att farligt avfall inte tas om hand på rätt sätt är också en allvarlig brist. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har uppfyllt syftet med projektet. Samtliga tandvårdskliniker har besökts och information om lagstiftning och Käppalas policy har gåtts igenom med tandläkarna. De åtgärder som vidtagits i samband med tillsynsbesöken, som bl.a. medfört att alla kliniker (förutom två verksamheter) är försedda med amalgamavskiljare vid den vask där amalgamkontaminerade instrument och annan utrustning rengörs, bidrar till att minska utsläpp av kvicksilver till avloppsledningsnätet. Dessutom har tillsynsbesöken medfört ökad kunskap hos tandläkare om miljörisker med tandvårdsverksamhet samt ökad förståelse för betydelsen av väl fungerande amalgamavskiljare.

10

11 Bilaga 1 Käppalaförbundets policy för tandvårdsverksamheter Policy för tandvårdsverksamheter För att minska utsläpp av kvicksilver från tandvårdsverksamheter till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet tillsammans med kommunerna i upptagningsområdet sammanställt en policy. Policyn ligger till grund för tillsynsarbetet i kommunen.

12 Sid 2 (5) BAKGRUND Sveriges Riksdag antog 1999 femton nationella miljömål vilka beskriver det tillstånd som miljön bör ha uppnått inom en generation. Fyra av målen berör förbundets verksamhet: hav i balans, ingen övergödning, ett rikt odlingslandskap och en giftfrimiljö. För att upp nå dessa miljömål arbetar förbundet med att förebygga uppkomsten av miljögifter i slam och avloppsvattnet. Tandvårdsmottagningar är enligt miljöbalken en miljöfarlig verksamhet, en orsak till det är hanteringen av amalgam. Amalgam är ett kvicksilverhaltigt fyllnadsmaterial och en amalgamfyllning innehåller lika mycket kvicksilver som 200 lysrör. Hantering av amalgam resulterar i att kvicksilver finns kvar i avloppsrören från tandvårdsmottagningar. Enligt miljöbalken har både den som idag driver en tandvårdsmottagning och tidigare verksamhetsutövare som bidragit till föroreningen ett ansvar för avloppsrör som är förorenade med amalgam och kvicksilver. Även fastighetsägaren kan ha ett visst ansvar för stammarna i huset. Utsläppen av kvicksilver har minskat men de utsläpp som finns kvar är sammantaget inte obetydliga. Ytterst få kliniker har nollutsläpp av kvicksilver. I reningsverken fastnar mer än 95 % av kvicksilvret i slammet. Allt för höga halter av kvicksilver kan innebära att slammet inte kan användas som gödningsmedel på åkrar. Innehållförteckning Amalgamavskiljare Skötsel av amalgamavskiljare Vattenlås och avloppsledningar Avloppsledningar Kemikaliehantering Farligt avfall Egenkontroll och Journalföring Anmälan

13 Sid 3 (5) Amalgamavskiljare bör: Finnas vid stolarna, vask, diskho eller motsvarande för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning. Detta gäller samtliga tandvårdsmottagningar. Vara godkänd enligt tysk norm eller dansk testmetod. Installeras, tömmas, bytas och skötas i enlighet med fabrikantens anvisningar och så att dess funktion inte nedsätts. Vara försedd med flödesbegränsare. Skötsel av avskiljare Tömning bör ske minst en gång per år. Innehållet skall hanteras som farligt avfall. Drift- och skötselinstruktioner bör finnas tillgängliga på kliniken. Miljöanpassat desinfektionsmedel bör dagligen användas för att hindra att amalgamavskiljarens avskiljningsgrad försämras. Funktionskontroll bör göras minst en gång per halvår. Eventuell bufferttank eller utjämningstank bör inspekteras invändigt en gång om året. Tanken bör tömmas och rengöras med ett intervall av vart 3:e till 5:e år om inga störningar i systemet förekommit. Innehållet ska hanteras som kvicksilverförorenat farligt avfall. Vattenlås och avloppsledningar Vattenlås på tvättställ i mottagning och på patienttoalett samt i golvbrunn bör tömmas minst en gång per år. Innehållet skall hanteras som farligt avfall. Avloppsrör i tandvårdsmottagningen ska vara märkta med varningsetikett för kvicksilver. Varningsetikett bör finnas synlig för hantverkare på alla avloppsrör från tandläkarstol, tvättställ och diskbänk som kan tänkas innehålla även små mängder kvicksilver. Klistra kvicksilveretiketter på bufferttank, slangar och ledningar inne på kliniken och om ni kommer åt även på stammar i fastigheten ex. källaren. Etiketter kan fås av miljökontoret i er kommun.

14 Kemikaliehantering Sid 4 (5) Aktuella Säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga för alla miljö- och/eller hälsofarliga produkter som hanteras på kliniken. Kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter får inte användas enligt produktvalsprincipen i 2 kap 6 miljöbalken. Kemiska produkter ska lagras så att det inte finns risk för spridning till avlopp. Rutiner för tandfyllning, lagning, etc. bör utformas så att minsta möjliga amalgamförorenat spill eller avfall uppstår. Förorenad utrustning; instrument, sugsil, slangar m.m. skall rengöras vid avlopp som är anslutet till amalgamavskiljare och måste vara helt amalgamfria innan de rengörs i diskmaskin. Farligt avfall Farligt avfall är föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill eller måste göra sig av med och som har egenskaper som är farliga för hälsan eller miljön. Hanteringen av avfall regleras i avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Farligt avfall får inte blandas med varandra eller med annat avfall. Farligt avfall skall förvaras i täta emballage som inte påverkas av innehållet. Emballagen skall märkas med innehåll samt texten "FARLIGT AVFALL". Farligt avfall skall hämtas av transportör med tillstånd från Länsstyrelsen. Farligt avfall från tandvårdsverksamhet Kvicksilverhaltigt avfall Knådamalgam och kvicksilverspill, amalgammodeller, utdragna tänder med amalgamfyllningar, överbliven föramalgamiserad alloy, använda amalgamdukar, tömda amalgamkapslar och kvicksilverflaskor, fasta rester och slam från behandlingsenhetens avloppssystem, bomulls-och cellstoffrullar med amalgamrester, cellstoff-tork, bomullspellets, servetter o dyl. som använts för avtorkning av amalgaminstrument mm, slam, spolvatten, kasserade slangar och ledningar som innehåller amalgamrester. Övrigt farligt avfall Fixerings- och framkallningsvätska, kasserade röntgenbilder och röntgenfilm, kromhaltiga rengöringsmedel för rengöring av framkallningsmaskiner, blyfolie från röntgenfilm samt smittförande avfall För att minska risken att en tappad tand med amalgamfyllning spolas ned i toaletten eller slängs i hushållssoporna bör patienten erbjudas att ta med tanden till mottagningen där den omhändertas som farligt avfall. Egenkontroll och Journalföring

15 Sid 5 (5) Egenkontroll innebär att för varje verksamhet skall det finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken och enligt föreskrifter, domar och beslut, som meddelats med stöd av den. Verksamheten skall dessutom Ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick. Det för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö. fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna samt dokumentera resultatet av dessa undersökningar och bedömningar. Omgående underrätta tillsynsmyndigheten om driftstörning eller liknande som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljö (se också SFS1998:901,NFS:2001:2). förteckna kemiska produkter och biotekniska organismer som kan innebära risker med uppgifter om namn, omfattning av användningen, hälso- och miljöskadlighet samt klassificering (typ säkerhetsdatablad). En journal skall föras och fakturor sparas över: -Tömning och utbyte av amalgamavskiljare -Tömning av vattenlås och bufferttank -Uppkommen mängd och typ av farligt avfall -Anlitad transportör och anläggningar som farligt avfall transporteras till. Journal skall föras eller fakturor sparas över inköpta mängder kemikalier såsom amalgam, framkallningsvätska, fixeringsvätska och röntgenfilm. Journal skall finnas tillgänglig på kliniken för tillsynsmyndigheten i fem år Anmälan Innan verksamhet ska avvecklas eller om ni ska sanera, avlägsna, byta eller spola kvicksilverförorenade avloppsrör måste ni anmäla det till tillsynsmyndigheten i er kommun. Anmälan ska bl.a. innehålla ett åtgärdsförslag om hur man avser att hantera de förorenade avloppsrören. Slam, spolvatten och kasserade rör ska omhändertas som farligt avfall. När en tandvårdsmottagning ska etableras i en ny lokal ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Innan spolning, byte eller rivning av avloppsledningar ska utföras, inom eller utanför kliniken, ska anmälan ske till tillsynsmyndigheten. Vissa mängder farligt avfall får transporteras på egen hand efter anmälan till Länsstyrelsen. Det gäller dock inte kvicksilverhaltigt avfall (Se 34 i avfallsförordningen och 22 förordningen om batterier). Denna policy anger de krav som generellt kommer att ställas. Fortfarande gäller dock att en individuell prövning alltid sker för varje objekt. Den prövning som görs av tillsynsmyndigheten utgår från Miljöbalken, medan Käppalaförbundet utgår från VA-lagen (SFS:1970:244) och ABVA 2003 (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten-och avloppsanläggningen i Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Upplands-Bro kommun, Vallentuna kommun)

16 Bilaga 2 Checklista miljötillsyn på tandvårdsverksamheter Sid 1 (7) SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Datum och tid: Diarienummer: Inspektörer: Checklista tillsynsbesök tandläkare 2007 Verksamheten Verksamhetsutövare (företagsnamn eller enskild firma) Organisationsnummer Besöksadress Postadress Ev. särskild fakturaadress: Ansvarig person: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Datum när kliniken etablerades? Ev. övertaganden? Antal behandlingsstolar? Antal tandläkare och tandhygienister? Delar klinik med? Övrig kommentar om kliniken? När installerades AA? Fr.o.m har det krävts installation av AA vid nyetablering. Från 1995 var det krav på AA vid tandläkarstolen.

17 Fakta amalgamavskiljare Torrt (per stol) eller vått system (centralt)? Sid 2 (7) Torrt system: En AA per stol. Luft och vatten avskiljs från varandra redan vid stolen. Sugsystemet transporterar därefter bara luft. Vått system: Central rening för hela kliniken. Sugsystemet transporterar luft och vatten till en central anläggning för luft/vattenavskiljning och amagamavskiljning. - Antal AA och placering? Finns AA vid stolar, vask, diskho eller där verktygen tvättas? - Teknik AA (t.ex. Final, Dürr, MetaSys, Siemens, SRAB, MM II, Rasch)? - Godkänd enl. tysk norm eller dansk testmetod (krav enl. Käppala)? Allt avlopp där utsläpp av amalgam kan förekomma ska vara anslutet till godkänd AA. Centrifugerande AA: Final, Dürr (kopplad direkt till stolen), MetaSys och Siemens. MetaSys är oftast inbyggd i stolen. ECO -variant = billigare version, inte mer ekologisk. Har då inte centrifug utan mest bara avskiljande för partiklar. EJ godkända som avskiljare!! Ämnade för hygienutrustningar. Sedimenterande AA: SRAB (vanligaste tekniken för amalgamavskiljning, ska ha flödesbegränsare), MM II (används ofta vid vaskar utan bufferttank, filtret i sig blir ganska flödesbegränsande) och Rasch. Danska testmetoden eller tyska normen motsvarar bäst tillgänglig teknik och krävs map. försiktighetsprincipen i MB. De har en avskiljningsgrad av minst 99 %. Flödesbegränsare (krav Käppala)? Hur säkerställs att flödet genom AA inte är för kraftigt? Flödesbegränsare: Placeras efter avskiljaren för att undvika för stark stråle av spillvatten ut i amalgamavskiljare. Begränsas flödet ut, begränsas även flödet in. Flödesbegränsare behövs normalt inte vid behandlingsstolen (för litet flöde). I centralt system, om AA sitter före bufferttank, behövs inte heller flödesbegränsare. Flödesbegränsare behövs däremot om AA sitter efter bufferttank. Bufferttank?. Bufferttank: Med flödesbegränsare behövs även en bufferttank som förhindrar att vattnet blir stående i vasken när de spolar mycket. Avskiljaren tar bara max. 3 lit/min. En vanlig drickskran ger ca. 10 lit/min. Bufferttank behövs normalt inte vid stol (för litet flöde). Däremot vid vask och i centralt system.

18 Sid 3 (7) Skötsel amalgamavskiljare/egenkontroll Hur ofta funktionskontrolleras AA (1 gg/halvår)? Vem utför kontrollen? För t.ex. SRAB är funktionskontroll inte relevant eftersom hela AA byts ut och ska vara intakt. Används desinfektionsmedel (hindrar att AA avskiljningsgrad försämras av bakterietillväxt)? Dagligen? Vilket medel? Hur ofta inspektion invändigt av bufferttank/ utjämningstank (1 gg/år)? - Hur ofta töms och rengörs bufferttank/ utjämningstank (3:e till 5:e år om inga störningar)? - Noteras tömningen i journal? - Hanteras innehållet som kvicksilverförorenat FA? Om centrifugerande AA: - Hur ofta töms AA (minst 1 gg/år, full AA har sämre avskiljningsgrad)? - Hanteras innehållet som farligt avfall? - Noteras tömningar i journal? Rapport från senaste tömning? Datum? Anmärkningar? Om sedimenterande AA: - Är AA utbytt det senaste året (ska bytas minst 1 gg/år)? Om MM II, byts filtrena minst 2 ggr/år? - Noteras byten i journal? - Är rutinerna för drift och skötsel av AA nedskrivna och tillgängliga på kliniken? - Sker underhållet enligt fabrikantens anvisningar?

19 Sid 4 (7) Vattenlås och avloppsledningar - Är samtliga delar av avloppssystemet som kan innehålla amalgam/kvicksilver märkta? - Även avloppsrör från tandläkarstol, tvättställ och diskbänk som kan innehålla små mängder kvicksilver samt på stammar i fastigheten t.ex. i källaren? - Har någon del av avloppssystemet avlägsnats/ bytts/ spolats? - Har anmälan gjorts till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen? - Vem anlitades för jobbet och vem tog hand om det farliga avfallet? - Töms vattenlåsen på handfaten i toaletterna regelbundet? (1 gg/år enl. Käppala)? - Noteras tömningen i journal? - Hanteras innehållet som farligt avfall? Om det finns AA motsvarar det ett vattenlås, och det finns normalt inget ytterligare vattenlås. På handfaten (som ej är anslutna till AA) bör vattenlåsen kontrolleras emellanåt, ifall kvicksilver skulle ha ansamlats där (t.ex. patienter med skadad tand som borstar tänderna innan besöket). Även golvavlopp bör tömmas, om slang från AA leds ner i golvbrunnen. Finns rutiner för att se över rörledningar hos våta system (sedimentation)? Töms sugfilter vid behandlingsstol varje dag? Sköljs i vask kopplad till AA? Alt. engångsfilter? Det är viktigt att se över rördragningen hos våta system (central avskiljare). Det kan finnas lågpunkter i rörsystemet där vattnet blir stående och sedimentation sker. Kemikaliehantering Kemikalier lagras på plats utan risk för spridning till avlopp? Finns en kemikalieförteckning upprättad? Finns säkerhetsdatablad tillgängliga för alla miljö- och/eller hälsofarliga produkter? Tas hänsyn till produktvalsprincipen vid inköp av kemikalier? Exempel?

20 Sid 5 (7) Farligt avfall Förbrukade kemikalier hanteras som farligt avfall? Vilket farligt avfall uppstår? Det farliga avfallet hämtas av godkänd transportör och antecknas i journal som sparas? Transportdokument (avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och mängd) upprättas och sparas i 5 år? - Förvaras det farliga avfallet i invallade kärl utan risk för spridning till avlopp? - Förvaras det separerat från annat farligt avfall och märkt som Farligt avfall? Sugslangar bör bytas ut vid nedsatt funktion/slitage och behandlas som farligt avfall (eftersom de kan innehålla bitar av amalgam). Ex. på farligt avfall: förbrukade sugslangar, knåd-a, A-kapslar, utdragna tänder, A-dukar, bomullsrullar/servetter, slam spolvatten, smittförande avfall samt fixerings- och framkallningsvätska, röntgenbilder och röntgenfilm och blyfolie från röntgenfilm. Egenkontroll- övrigt Vad görs vid en eventuell olyckshändelse? Vem kontaktas? Vilka åtgärder vidtas? Övriga kommentarer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Fyl i punkter att följa upp från senaste insp eler Käppalas besök?

Fyl i punkter att följa upp från senaste insp eler Käppalas besök? Miljö- och hälsoskyddsenheten 2014 Sidan 1 (6) Checklista Tandläkartillsyn Datum: Diarienummer: Administrativa uppgifter Närvarande vid tilsynsbesöket Verksamhetsutövare Besöksadress Ansvarig person Kontaktperson

Läs mer

Egenkontroll för tandvårdsverksamheter

Egenkontroll för tandvårdsverksamheter Egenkontroll för tandvårdsverksamheter Enligt miljöbalken måste alla miljöfarliga verksamheter ha en egenkontroll för att motverka att miljön och människors hälsa påverkas negativt av verksamheten. Tandvårdsverksamheter

Läs mer

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet TANDVÅRD 2011 VÄLFUNGERANDE RUTINER i verksamheten ger bra förutsättningar för ett fungerande miljöskydd så att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014 Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Metod... 4 4 Lagstiftning

Läs mer

Miljökrav för tandvården i Kungsbacka

Miljökrav för tandvården i Kungsbacka Miljökrav för tandvården i Kungsbacka Miljö & Hälsoskydd Teknik 2008 KUNGSBACKA KOMMUN Inledning Miljökrav för tandvården i Kungsbacka riktar sig till alla som är verksamma inom tandvården i Kungsbacka

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN

MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN Miljöråd och krav för verksamma inom tandvården i Borlänge kommun Inledning I den här skriften har vi samlat det viktigaste om hur tandvården kan påverka

Läs mer

Tandläkarmottagning Tillsynsprojekt 2004

Tandläkarmottagning Tillsynsprojekt 2004 projekt RAPPORT mars 2004 MILJÖKONTORET Tandläkarmottagning Tillsynsprojekt 2004 Maria Enkvist Adress: Miljökontoret, Residensgatan 23, 971 85 LULEÅ Besök oss: Residensgatan 23 Telefon: 0920-29 30 00 E-post:

Läs mer

Miljöstatus inom tandvården

Miljöstatus inom tandvården MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöstatus inom tandvården Tillsynskampanj 2007 En rapport från Miljöförvaltningen Evin Saleh December 2007 SAMMANFATTNING I Stockholm stad finns ca 600 tandvårdkliniker varav 200 osanerade.

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005

Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005 Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Gabriella Andersson Agneta Gustafsson Sammanfattning Tandvård innebär ofta utsläpp av miljöfarliga ämnen. Förutom hanteringen av kemikalier och farligt avfall så är

Läs mer

Bild: www.colourbox.com mars 2014. Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013. Av Ylva Hanell och Thomas Ferdinandsson

Bild: www.colourbox.com mars 2014. Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013. Av Ylva Hanell och Thomas Ferdinandsson Bild: www.colourbox.com mars 2014 Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013 Av Ylva Hanell och Thomas Ferdinandsson Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013 Ylva Hanell Thomas Ferdinandsson Sammanfattning

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Projektet kvicksilveravfall från tandvården

Projektet kvicksilveravfall från tandvården Projektet kvicksilveravfall från tandvården Projektet kvicksilveravfall från tandvården ISSN 1103-8209, meddelande 2004:19 Text: Ritva Björkhem Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt i 150 ex av Länsstyrelsen Utgiven

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Checklista inspektion småbåtshamnar

Checklista inspektion småbåtshamnar Diarienummer: Ärende: A. Basuppgifter Checklista inspektion småbåtshamnar Inspektionsdatum Inspektörer Övriga närvarande vid inspektionen Verksamhetsutövare Org.nr. Besöksadress Postadress E-post Tfn Fakturaadress

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Tandvårdens miljöguide

Tandvårdens miljöguide MILJÖFÖRVALTNINGEN Tandvårdens miljöguide Miljöråd och krav samt egenkontroll för alla som är verksamma inom tandvården i Stockholms stad Uppdaterad januari 2008 Inledning Tandvårdens miljöguide riktar

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn I det här materialet har vi försökt sammanfatta hur er verksamhet berörs av miljöbalken

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Kontroll av amalgamavskiljare. Huddinge 1999

Kontroll av amalgamavskiljare. Huddinge 1999 R nr 19, maj 2000 Kontroll av amalgamavskiljare i Stockholm och Huddinge 1999 Peter Johansson, Stockholm Vatten AB Sammanfattning: Tmls en avsevärd minskning av kvicksilver tillförseln till reningsverken

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg Anna Isberg och Pendar Behnood Översiktlig genomgång av miljöbalkens krav och vilka juridiska verktyg tillsynsmyndigheten har för sitt arbete Verksamhetsutövare

Läs mer

Egenkontroll. enligt miljöbalken

Egenkontroll. enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Innehåll 3 Egenkontroll enligt miljöbalken 4 Planering och kontroll av verksamheten 5 Egenkontrollen - ett ständigt pågående arbete 6 Lagstiftning, krav, beslut och domar

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider VILHELMINA KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden ANMÄLAN 1 (6) om miljöfarlig verksamhet enligt 10 miljöprövningsförordningen Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet Anmälningspliktig

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljötillsyn i småbåtshamnar Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet?? Stockholms universitet Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska

Läs mer

Miljöinventering av Säby industriområde

Miljöinventering av Säby industriområde Miljöinventering av Säby industriområde Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Tandvårdens miljöguide. Miljöråd och krav samt egenkontroll för alla verksamma inom tandvården i Stockholms stad

Tandvårdens miljöguide. Miljöråd och krav samt egenkontroll för alla verksamma inom tandvården i Stockholms stad Tandvårdens miljöguide Miljöråd och krav samt egenkontroll för alla verksamma inom tandvården i Stockholms stad Inledning Tandvårdens miljöguide riktar sig till alla som är verksamma inom tandvården. Miljöguiden

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Tillsyn grustäkter i Örebro län

Tillsyn grustäkter i Örebro län CHECKLISTA för egenkontrolltillsyn på grustäkter enligt 9 kap miljöbalken Område: Skapad: Tillsyn grustäkter i Örebro län 2006-06-29 Ansvarig: Senast uppdaterad: Länsstyrelsen: Maria Johansson 2006-09-05

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2009-02-27 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Checklista för tillsyn av avloppsanordningar med ökat skötselbehov

Checklista för tillsyn av avloppsanordningar med ökat skötselbehov Checklista för tillsyn av avloppsanordningar med ökat skötselbehov Fastighet: Fastighetsägare: Nyttjandegrad, Permanentbostad Fritidsbostad Annan verksamhet (ex samlingslokal): Typ av avloppsanordning:

Läs mer

Miljötillsyn av grafiker

Miljötillsyn av grafiker SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 5/2004 Miljötillsyn av grafiker MILJÖKONTORET JULI 2004 Rapport 5/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Börje Bjurelöv Charlotta Hedberg Camilla Olofsson Postadress

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer