Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter"

Transkript

1 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 1/2008 Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008

2 Rapport 1/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Annelie Lindahl Camilla Olofsson Postadress Solna stad Solna E-post Besöksadress Stadshusgången 2, 10 tr Telefon Telefax Organisationsnr Webbplats

3 Sid 3 (9) SAMMANFATTNING... 4 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 LAGSTIFTNING... 5 UTFÖRANDE OCH METOD... 6 OBJEKT...7 RESULTAT... 7 DISKUSSION/SLUTSATSER... 8 Bilaga 1 Käppalaverkets Policy för tandvårdsverksamheter Bilaga 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens checklista vid miljötillsyn på tandvårdsverksamheter

4 Sid 4 (9) Sammanfattning Trots att tandvårdsklinikerna idag använder sig av amalgamavskiljare innan utsläpp av spillvatten till avloppsnätet, är kvicksilver från tandamalgam den största enskilda utsläppskällan av kvicksilver i svenska vatten. Kvicksilverutsläppen från tandvårdskliniker är större än man tidigare trott och det trots att det blir mer och mer sällsynt att tandläkarna lagar tänder med amalgam, som till hälften består av kvicksilver. Under 2007 har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomfört ett tillsynsprojekt med tillsynsbesök hos samtliga tandvårdsverksamheter i Solna. Målet är att minska utsläppet av kvicksilver från Solnas tandvårdskliniker till avloppsvattnet. Käppalaförbundets policy för tandvårdsverksamheter har använts som bedömningsunderlag vid miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn. Totalt besöktes 32 st tandvårdsverksamheter och samtliga hade vid besöket installerade amalgamavskiljare till tandläkarstolen genom s.k. torrt system eller vått system. Den vanligaste bristen var att avloppsrören inte var märkta med varningstext för kvicksilver. Den allvarligaste bristen var dock att 10 st tandläkarkliniker saknade amalgamavskiljare vid vask där bl. a. amalgamkontaminerade instrument och filter rengörs samt att skötsel av amalgamavskiljare och tillhörande utrustning hos flera verksamhetsutövare var bristfällig. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har uppfyllt syftet med projektet. Samtliga tandvårdskliniker har besökts och information om lagstiftning och Käppalas policy har gåtts igenom med tandläkarna. Målet med projektet har också uppnåtts. De åtgärder som vidtagits i samband med tillsynsbesöken har bidragit till att minska utsläpp av kvicksilver till avloppsledningsnätet. Bl. a. har tillsynsbesöken medfört att alla kliniker förutom två verksamheter, har försetts med amalgamavskiljare vid den vask där bl.a. amalgamkontaminerade instrument och filter rengörs. Dessutom har tillsynsbesöken medfört ökad kunskap hos tandläkare om miljörisker med tandvårdsverksamhet samt ökad förståelse för betydelsen av väl fungerande amalgamavskiljare. Bakgrund Kvicksilverutsläppen från tandvårdskliniker är större än man tidigare trott och det trots att det blir mer och mer sällsynt att tandläkarna lagar tänder med amalgam, som till hälften består av kvicksilver. En amalgamfyllning innehåller lika mycket kvicksilver som 200 lysrör. Trots att tandvårdsklinikerna idag använder sig av amalgamavskiljare innan utsläpp av spillvatten till avloppsnätet, är kvicksilver från tandamalgam den största enskilda utsläppskällan av kvicksilver i svenska vatten. Det har konstaterats att stora mängder kvicksilver finns kvar i avloppsrören från tandvårdsmottagningar, och mer än 95 % av kvicksilvret fastnar i slammet på reningsverken. För höga halter kvicksilver kan medföra att slammet inte kan användas som gödningsmedel på åkrar. Kvicksilver är en giftig tungmetall som är mycket lättrörlig i miljön och ansamlas i näringskedjan. Kvicksilvrets giftverkan är dock beroende av i vilken kemisk form det befinner sig. Kvicksilver som sprids i naturen riskerar att omvandlas till den giftiga föreningen metylkvicksilver eller att avgå som kvicksilverånga.

5 Sid 5 (9) Det har visat sig att amalgamavskiljarna släpper igenom mycket mer amalgamrester än vad fabrikanterna lovar. Så mycket som % av kvicksilvret i avloppsvattnet läcker igenom där tillverkarna hävdar att det bara är 1 % läckage. Det beror dels på att företagens laborationstester enbart mäter avskiljning av stora amalgampartiklar fast det i utsläppet i praktiken finns små partiklar som inte kan avskiljas och dels för att tandvårdsklinikerna inte sköter amalgamavskiljaren såsom leverantören avsett. Dessutom finns det tandläkare som inte har amalgamavskiljare vid vask där bl.a. instrument och filter som kan vara kontaminerade med amalgam rengörs. Även om mängderna på varje enskild mottagning kan tyckas vara små så utgör det stora antalet mottagningar sammantaget ett miljöproblem. Käppalaförbundet har tillsammans med kommunerna i upptagningsområdet sammanställt en policy för tandvårdsverksamheter (se bilaga 1). Käppalaverket omhändertar och renar avloppsvatten från Solna, Sigtuna, Vallentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna, Danderyd, Lidingö, Nacka och Järfälla. Syftet med policyn är att minska utsläppen av kvicksilver från tandvårdsverksamheter till avloppsnätet och efterföljande recipienter. Under 2007 har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomfört ett tillsynsprojekt med tillsynsbesök hos samtliga tandvårdsverksamheter i Solna. Målet är att minska utsläppet av kvicksilver från Solnas tandvårdskliniker till avloppsvattnet. Käppalaförbundets policy för tandvårdsverksamheter har använts som bedömningsunderlag vid miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte samtliga tandvårdsklinker senast sommaren Käppalaförbundet har även genomfört besök hos tandläkare i bl.a. Solna år 2004/2005 för att bl.a. kontrollera funktionen hos amalgamavskiljare. Syfte och mål Syfte: Att utföra miljötillsyn på samtliga tandvårdskliniker i Solna samt informera verksamheterna om gällande lagstiftning och Käppalaförbundets policy för tandvårdsverksamheter. Mål: Efter utfört projekt ska utsläpp av kvicksilver till avloppsvattnet från Solnas tandvårdskliniker minska och samtliga besökta verksamheter ska ha större kunskap om vikten av en väl fungerande amalgamavskiljare på sin praktik. Lagstiftning Av 2 kap. 1 miljöbalken, MB, (1998:808) framgår bl.a. att vid frågor om tillsyn enligt MB är alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av hänsynsreglerna i 2 kap. MB iakttas (s.k. bevisbörderegeln). Enligt den allmänna hänsynsregeln i 2 kap. 3 första stycket MB, ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför ska-

6 Sid 6 (9) da eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt andra stycket samma paragraf ska dessa försiktighetsmått vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Denna paragraf kan t.ex. vara tillämplig vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens krav på amalgamavskiljare vid vask där bl.a. amalgamkontaminerade instrument och filter rengörs. I 2 kap. 3 MB anges också att bästa möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig verksamhet. Därför har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ställt krav på att amalgamavskiljare ska vara godkända enligt tysk norm eller dansk testmetod. Enligt produktvalsprincipen i 2 kap. 6 MB ska en kemisk produkt ersättas, om det finns annan kemisk produkt med samma funktion som kan antas medföra mindre risker för människors hälsa eller miljön. Denna princip ska tandläkarna beakta vid inköp av kemiska produkter till verksamheten. Enligt i 2 kap. 7 MB gäller kraven i 2 kap MB i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem (s.k. skälighetsregeln). Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska alltså inte ställa sådana krav på tandläkarverksamheter att kostnaden för åtgärden inte kan motiveras med avseende på miljönyttan. Av 26 kap. 19 MB framgår att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön, ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Det framgår också att den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska hålla sig underrättad om verksamheten eller åtgärdens påverkan på miljön, samt lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Med denna paragraf kan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen t.ex. ställa krav på rutiner för skötsel av amalgamavskiljare och tillhörande utrustning. Förutom miljöbalkens krav har även Käppalaförbundet tagit fram en policy (se bilaga 1) för tandvårdsverksamheter som ligger till grund för anslutna kommuners tillsynsarbete. Utförande och metod Samtliga tandvårdsverksamheter har inspekterats av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen under 2007, verksamheter med mer allvarliga brister har även fått ett återbesök (se tabell 1). Käppalaförbundets policy för tandvårdsverksamheter (se bilaga 1) har använts som bedömningsunderlag vid miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn. Enligt policyn ska bl.a. samtliga tandläkarmottagningar ha amalgamavskiljare vid tandläkarstol, vask, diskho eller motsvarande plats för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning. Amalgamavskiljaren ska vara godkänd eller tysk norm eller dansk testmetod samt installeras, tömmas, bytas och skötas enligt fabrikantens anvisningar. Avloppsrören från tandläkarstol, tvättställ och diskbänk ska också vara märkta med varningsetikett för kvicksilver. Inför besöken deltog miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Käppalas kurs om tandvårdsverksamheter. Syftet med kursen var att ge miljöinspektörer en praktisk

7 Sid 7 (9) genomgång på tandvårdsklinik för kunskap om olika typer av amalgamavskiljare och hur dessa bör skötas och kontrolleras praktiskt. Med Käppalas policy samt kurs som bakgrund, utformade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en checklista för tandvårdsverksamheter (se bilaga 2). Checklistan har fyllts i vid besöken. Vid besöken har klinikerna inspekterats med avseende på amalgamhantering, farligt avfall, kemikaliehantering samt rutiner enligt kraven på egenkontroll. Objekt Samtliga tandvårdsverksamheter i Solna besöktes i och med miljö- och hälsoskyddsförvaltningens projekt under Totalt besöktes 32 st tandvårdsverksamheter, se tabell 1 nedan. Tabell 1: Tandläkarmottagningar som har fått tillsynsbesök av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Nr Namn Adress Diarienr 1 Tandläkare Ulf Lundén Tottvägen 6 nb 1995:479 2 Tandis Tonny Ekstrand AB Stråket 3 BV 1995:466 3 Artos Dental AB Stråket 3 BV 1995:464 4 Willa Tandhälsa Sjövägen :87 5 Tandläkare Bengt Lindell Råsundavägen 173 B 2004:265 6 Praktikertjänst AB, Ove Ljungberg Råsundavägen :477 7 Tandläkare Kerstin Nordemar & Bertil Åhman Lövgatan :495 8 Praktikertjänst AB Erika Åberg Erik Sandbergs g 25 B 2006:1 9 Tandläkare Monica Avarvarei Erik Sandbergs g : Praktikertjänst AB, Hagalundstandläkarna Hagalundsgatan :96 11 Tandläkare Paul Gawrieh Hagavägen 18, 1 tr 1995: Solna Dental, Tandläkare Dani Toutoundji Kryssahammarv 12 A 2007:34 13 T.I.S Tand & Implantat Specialistkliniken Johan Enbergs väg : Ashraf Dental HB Storgatan :98 15 Praktikertjänst AB, Anders Ericsson Huvudsta gård 1995: Tandläkare Leif Olgart Huvudsta gård 1998: Huvudsta tandläkarpraktik Huvudstagatan : Tandläkare Bengt Wikstad AB Huvudstagatan : Praktikertjänst AB, Per & Ann-Christine Bolle Västra vägen 9 D 1995: Folktandvården Stockholms län AB, Solnakliniken Västra vägen 9 D 1995: Praktikertjänst AB, Jörgen Larsson Nybodagatan : Praktikertjänst AB, Bengt Fyrberg Vallmostigen : Praktikertjänst AB, Louise Ericson Björnstigen : Tandläkare Marie de Neergaard AB Hotellgatan :91 25 German Henareh Dentalklinik Hotellgatan :92 26 Praktikertjänst AB, Fima Szugalski Hotellgatan : Praktikertjänst AB, Marina Sabelström-Ingwes Hotellgatan : Michael Scheins Tandklinik AB Hotellgatan : Praktikertjänst AB, Pia Angervall Virebergsvägen : Dentist for you Özgul Icmen AB Ekenbergsvägen : Tandläkare Anna Berg Ekenbergsvägen :95 32 Goldent T & A Bagartorpsringen :296 Resultat Samtliga tandläkarmottagningar hade vid besöket installerade amalgamavskiljare vid tandläkarstolen genom s.k. torrt system eller vått system. I s.k. torrt system finns en amalgamavskiljare ansluten till varje tandläkarstol. I s.k. vått system finns en central

8 Sid 8 (9) amalgamavskiljare för hela kliniken. Hos 10 tandvårdskliniker saknades amalgamavskiljare vid vask. Av samtliga besökta tandläkare var det ingen som uppfyllde Käppalaförbundets policy innan besöket. Samtliga besökta verksamheter hade en eller flera brister. En verksamhet hade åtgärdat samtliga brister innan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen avslutat besöket. I tabell 2, redovisas de brister som framkom vid inspektionerna samt på hur många kliniker detta förekom av de 32 tandvårdsverksamheter som besöktes. Tabell 2: Brister som påträffades på tandvårdsklinikerna vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsynsbesök hos totalt 32 tandvårdsverksamheter. Brister som påträffats på tandvårdsklinikerna Antal kliniker Avloppsrören saknar varningsetiketter för kvicksilver 26 st Vattenlås på tvättställ i mottagningsrum och på patienttoalett töms ej 20 st årligen Bufferttank kontrolleras inte årligen samt/eller rengörs och töms inte var 15 st 3-5:e år Brister i verksamhetens egenkontroll 14 st Amalgamavskiljare saknas vid vask 10 st Information om amalgamavskiljaren är godkänd enligt tysk norm eller 10 st dansk testmetod saknas Brister i hanteringen av kvicksilverförorenade verktyg 10 st Brister i skötsel av amalgamavskiljare 7 st Säkerhetsdatablad fanns inte tillgängliga på verksamheten 7 st Brister i hanteringen av farligt avfall 6 st Information om amalgamavskiljaren är försedd med flödesbegränsare 5 st saknas Transportdokument från transport av farligt avfall saknas 4 st Anmälan har inte gjorts till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan 2 st spolning, byte eller rivning av avloppsrör Brister i förvaringen av kemiska produkter 1 st Desinfektionsmedel används inte dagligen (vilket kan försämra amalgamavskiljarens 1 st funktion) Diskussion/slutsatser Tandläkarverksamhetens miljöpåverkan har minskat med åren i takt med att användningen av digital teknik vid röntgen har ökat samt att hanteringen av amalgam hos många tandläkare har begränsats till de tillfällen då gamla plomber borras ut. Vid nya lagningar används vanligen komposit-material istället för amalgam. Dock är det ändå mycket amalgam i omlopp då det flesta människor fortfarande har amalgamplomber i tänderna. Dessutom finns det tandläkare som fortfarande använder amalgamfyllningar vid lagning av tänder. Kunskapen om att amalgam/kvicksilver är ett miljögift är varierande hos verksamhetsutövaren och det saknas i vissa fall förståelse för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens krav på skyddsåtgärder och att små mängder amalgam kan medföra stor skada när det kommer ut i miljön, i det här fallet i huvudsak avloppsreningsverkets slam. Vissa verksamhetsutövare kastade amalgamrester i hushållssoporna. Relativt många gjorde rent filter och instrument etc. i vask som ej var ansluten till amalgamavskiljare och ansåg att det inte förelåg någon risk med det. Den mest förekommande bristen vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens besök var att märkning med varningsetiketter för kvicksilver saknades på avloppsrören på

9 Sid 9 (9) mottagningen. Risken är stor att avloppsrör från en tandvårdsverksamhet kan innehålla kvicksilver, även om rören är relativt nya. Det medför att alla rör ska betraktas som förorenade om inte annat kan konstateras. Att märka rören med varningsetiketter gör det tydligt vid t.ex. ombyggnationer eller saneringsarbeten, att dessa rör är förorenade och ska hanteras som farligt avfall vid demontering. Bristande rutiner för tömning av vattenlås i mottagningsrum och på patienttoalett var också vanligt förekommande. Det har konstaterats att det kan ansamlas relativt stora mängder amalgamrester i vattenlås. I Käppalas policy ställs därför krav på att vattenlåsen ska tömmas en gång per år och att innehållet ska hanteras som farligt avfall. Flera tandläkare ansåg att risken för amalgam i vattenlåsen i deras patienttoaletter var jämförbar med hushållens toaletter, och förstod inte varför högre krav ställs på en tandvårdsverksamhet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att en tandvårdsverksamhet utgör en miljöfarlig verksamhet och därför har tydliga krav på försiktighetsmått och skyddsåtgärder enligt miljöbalken. Dessutom medför en tandvårdsmottagning en större risk för spill av amalgam eftersom många kunder som använder toaletterna har genomgått arbete med amalgamfyllningar eller besöker mottagningen eftersom de har fyllningar som inte är stabila. Om kunderna sköljer ur munnen eller borstar tänderna i handfatet på toaletten, kan då eventuella amalgamrester ansamlas i vattenlåset. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser dock att den allvarligaste bristen är att amalgamavskiljare saknades vid vask på flera av verksamheterna, dvs. 10 st. Av dessa 10 kliniker har 8 klinker ordnat amalgamavskiljare vid vask efter miljö- och hälsoskyddsförvaltningens besök. Vid en klinik har förvaltningen inte bedömt det skäligt att kräva amalgamavskiljare eftersom kliniken ska upphöra och att mycket lite arbete sker med amalgam. Vid en annan klinik pågår fortfarande utredning och bedömning gällande amalgamavskiljare vid vask. En annan allvarlig brist är att amalgamavskiljaren och tillhörande utrustning inte sköts, byts och töms som den ska, vilket kan medföra att amalgamavskiljarens funktion försämras och ökade mängder kvicksilver riskerar att komma ut i avloppet. Ofta är det bara en, eller fåtal tandläkare i verksamheten. De anser därför att de har bra rutiner för det som behöver göras inom verksamheten. Men vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens genomgång framkommer att vissa rutiner saknas eller att det är oklart hur och när åtgärden ska genomföras. Bristfällig hantering av amalgamavskiljaren leder till att dess funktion nedsätts och risken ökar för att mer amalgam kommer ut till avloppsledningsnätet. Att farligt avfall inte tas om hand på rätt sätt är också en allvarlig brist. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har uppfyllt syftet med projektet. Samtliga tandvårdskliniker har besökts och information om lagstiftning och Käppalas policy har gåtts igenom med tandläkarna. De åtgärder som vidtagits i samband med tillsynsbesöken, som bl.a. medfört att alla kliniker (förutom två verksamheter) är försedda med amalgamavskiljare vid den vask där amalgamkontaminerade instrument och annan utrustning rengörs, bidrar till att minska utsläpp av kvicksilver till avloppsledningsnätet. Dessutom har tillsynsbesöken medfört ökad kunskap hos tandläkare om miljörisker med tandvårdsverksamhet samt ökad förståelse för betydelsen av väl fungerande amalgamavskiljare.

10

11 Bilaga 1 Käppalaförbundets policy för tandvårdsverksamheter Policy för tandvårdsverksamheter För att minska utsläpp av kvicksilver från tandvårdsverksamheter till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet tillsammans med kommunerna i upptagningsområdet sammanställt en policy. Policyn ligger till grund för tillsynsarbetet i kommunen.

12 Sid 2 (5) BAKGRUND Sveriges Riksdag antog 1999 femton nationella miljömål vilka beskriver det tillstånd som miljön bör ha uppnått inom en generation. Fyra av målen berör förbundets verksamhet: hav i balans, ingen övergödning, ett rikt odlingslandskap och en giftfrimiljö. För att upp nå dessa miljömål arbetar förbundet med att förebygga uppkomsten av miljögifter i slam och avloppsvattnet. Tandvårdsmottagningar är enligt miljöbalken en miljöfarlig verksamhet, en orsak till det är hanteringen av amalgam. Amalgam är ett kvicksilverhaltigt fyllnadsmaterial och en amalgamfyllning innehåller lika mycket kvicksilver som 200 lysrör. Hantering av amalgam resulterar i att kvicksilver finns kvar i avloppsrören från tandvårdsmottagningar. Enligt miljöbalken har både den som idag driver en tandvårdsmottagning och tidigare verksamhetsutövare som bidragit till föroreningen ett ansvar för avloppsrör som är förorenade med amalgam och kvicksilver. Även fastighetsägaren kan ha ett visst ansvar för stammarna i huset. Utsläppen av kvicksilver har minskat men de utsläpp som finns kvar är sammantaget inte obetydliga. Ytterst få kliniker har nollutsläpp av kvicksilver. I reningsverken fastnar mer än 95 % av kvicksilvret i slammet. Allt för höga halter av kvicksilver kan innebära att slammet inte kan användas som gödningsmedel på åkrar. Innehållförteckning Amalgamavskiljare Skötsel av amalgamavskiljare Vattenlås och avloppsledningar Avloppsledningar Kemikaliehantering Farligt avfall Egenkontroll och Journalföring Anmälan

13 Sid 3 (5) Amalgamavskiljare bör: Finnas vid stolarna, vask, diskho eller motsvarande för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning. Detta gäller samtliga tandvårdsmottagningar. Vara godkänd enligt tysk norm eller dansk testmetod. Installeras, tömmas, bytas och skötas i enlighet med fabrikantens anvisningar och så att dess funktion inte nedsätts. Vara försedd med flödesbegränsare. Skötsel av avskiljare Tömning bör ske minst en gång per år. Innehållet skall hanteras som farligt avfall. Drift- och skötselinstruktioner bör finnas tillgängliga på kliniken. Miljöanpassat desinfektionsmedel bör dagligen användas för att hindra att amalgamavskiljarens avskiljningsgrad försämras. Funktionskontroll bör göras minst en gång per halvår. Eventuell bufferttank eller utjämningstank bör inspekteras invändigt en gång om året. Tanken bör tömmas och rengöras med ett intervall av vart 3:e till 5:e år om inga störningar i systemet förekommit. Innehållet ska hanteras som kvicksilverförorenat farligt avfall. Vattenlås och avloppsledningar Vattenlås på tvättställ i mottagning och på patienttoalett samt i golvbrunn bör tömmas minst en gång per år. Innehållet skall hanteras som farligt avfall. Avloppsrör i tandvårdsmottagningen ska vara märkta med varningsetikett för kvicksilver. Varningsetikett bör finnas synlig för hantverkare på alla avloppsrör från tandläkarstol, tvättställ och diskbänk som kan tänkas innehålla även små mängder kvicksilver. Klistra kvicksilveretiketter på bufferttank, slangar och ledningar inne på kliniken och om ni kommer åt även på stammar i fastigheten ex. källaren. Etiketter kan fås av miljökontoret i er kommun.

14 Kemikaliehantering Sid 4 (5) Aktuella Säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga för alla miljö- och/eller hälsofarliga produkter som hanteras på kliniken. Kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter får inte användas enligt produktvalsprincipen i 2 kap 6 miljöbalken. Kemiska produkter ska lagras så att det inte finns risk för spridning till avlopp. Rutiner för tandfyllning, lagning, etc. bör utformas så att minsta möjliga amalgamförorenat spill eller avfall uppstår. Förorenad utrustning; instrument, sugsil, slangar m.m. skall rengöras vid avlopp som är anslutet till amalgamavskiljare och måste vara helt amalgamfria innan de rengörs i diskmaskin. Farligt avfall Farligt avfall är föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill eller måste göra sig av med och som har egenskaper som är farliga för hälsan eller miljön. Hanteringen av avfall regleras i avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Farligt avfall får inte blandas med varandra eller med annat avfall. Farligt avfall skall förvaras i täta emballage som inte påverkas av innehållet. Emballagen skall märkas med innehåll samt texten "FARLIGT AVFALL". Farligt avfall skall hämtas av transportör med tillstånd från Länsstyrelsen. Farligt avfall från tandvårdsverksamhet Kvicksilverhaltigt avfall Knådamalgam och kvicksilverspill, amalgammodeller, utdragna tänder med amalgamfyllningar, överbliven föramalgamiserad alloy, använda amalgamdukar, tömda amalgamkapslar och kvicksilverflaskor, fasta rester och slam från behandlingsenhetens avloppssystem, bomulls-och cellstoffrullar med amalgamrester, cellstoff-tork, bomullspellets, servetter o dyl. som använts för avtorkning av amalgaminstrument mm, slam, spolvatten, kasserade slangar och ledningar som innehåller amalgamrester. Övrigt farligt avfall Fixerings- och framkallningsvätska, kasserade röntgenbilder och röntgenfilm, kromhaltiga rengöringsmedel för rengöring av framkallningsmaskiner, blyfolie från röntgenfilm samt smittförande avfall För att minska risken att en tappad tand med amalgamfyllning spolas ned i toaletten eller slängs i hushållssoporna bör patienten erbjudas att ta med tanden till mottagningen där den omhändertas som farligt avfall. Egenkontroll och Journalföring

15 Sid 5 (5) Egenkontroll innebär att för varje verksamhet skall det finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken och enligt föreskrifter, domar och beslut, som meddelats med stöd av den. Verksamheten skall dessutom Ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick. Det för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö. fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna samt dokumentera resultatet av dessa undersökningar och bedömningar. Omgående underrätta tillsynsmyndigheten om driftstörning eller liknande som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljö (se också SFS1998:901,NFS:2001:2). förteckna kemiska produkter och biotekniska organismer som kan innebära risker med uppgifter om namn, omfattning av användningen, hälso- och miljöskadlighet samt klassificering (typ säkerhetsdatablad). En journal skall föras och fakturor sparas över: -Tömning och utbyte av amalgamavskiljare -Tömning av vattenlås och bufferttank -Uppkommen mängd och typ av farligt avfall -Anlitad transportör och anläggningar som farligt avfall transporteras till. Journal skall föras eller fakturor sparas över inköpta mängder kemikalier såsom amalgam, framkallningsvätska, fixeringsvätska och röntgenfilm. Journal skall finnas tillgänglig på kliniken för tillsynsmyndigheten i fem år Anmälan Innan verksamhet ska avvecklas eller om ni ska sanera, avlägsna, byta eller spola kvicksilverförorenade avloppsrör måste ni anmäla det till tillsynsmyndigheten i er kommun. Anmälan ska bl.a. innehålla ett åtgärdsförslag om hur man avser att hantera de förorenade avloppsrören. Slam, spolvatten och kasserade rör ska omhändertas som farligt avfall. När en tandvårdsmottagning ska etableras i en ny lokal ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Innan spolning, byte eller rivning av avloppsledningar ska utföras, inom eller utanför kliniken, ska anmälan ske till tillsynsmyndigheten. Vissa mängder farligt avfall får transporteras på egen hand efter anmälan till Länsstyrelsen. Det gäller dock inte kvicksilverhaltigt avfall (Se 34 i avfallsförordningen och 22 förordningen om batterier). Denna policy anger de krav som generellt kommer att ställas. Fortfarande gäller dock att en individuell prövning alltid sker för varje objekt. Den prövning som görs av tillsynsmyndigheten utgår från Miljöbalken, medan Käppalaförbundet utgår från VA-lagen (SFS:1970:244) och ABVA 2003 (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten-och avloppsanläggningen i Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Upplands-Bro kommun, Vallentuna kommun)

16 Bilaga 2 Checklista miljötillsyn på tandvårdsverksamheter Sid 1 (7) SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Datum och tid: Diarienummer: Inspektörer: Checklista tillsynsbesök tandläkare 2007 Verksamheten Verksamhetsutövare (företagsnamn eller enskild firma) Organisationsnummer Besöksadress Postadress Ev. särskild fakturaadress: Ansvarig person: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Datum när kliniken etablerades? Ev. övertaganden? Antal behandlingsstolar? Antal tandläkare och tandhygienister? Delar klinik med? Övrig kommentar om kliniken? När installerades AA? Fr.o.m har det krävts installation av AA vid nyetablering. Från 1995 var det krav på AA vid tandläkarstolen.

17 Fakta amalgamavskiljare Torrt (per stol) eller vått system (centralt)? Sid 2 (7) Torrt system: En AA per stol. Luft och vatten avskiljs från varandra redan vid stolen. Sugsystemet transporterar därefter bara luft. Vått system: Central rening för hela kliniken. Sugsystemet transporterar luft och vatten till en central anläggning för luft/vattenavskiljning och amagamavskiljning. - Antal AA och placering? Finns AA vid stolar, vask, diskho eller där verktygen tvättas? - Teknik AA (t.ex. Final, Dürr, MetaSys, Siemens, SRAB, MM II, Rasch)? - Godkänd enl. tysk norm eller dansk testmetod (krav enl. Käppala)? Allt avlopp där utsläpp av amalgam kan förekomma ska vara anslutet till godkänd AA. Centrifugerande AA: Final, Dürr (kopplad direkt till stolen), MetaSys och Siemens. MetaSys är oftast inbyggd i stolen. ECO -variant = billigare version, inte mer ekologisk. Har då inte centrifug utan mest bara avskiljande för partiklar. EJ godkända som avskiljare!! Ämnade för hygienutrustningar. Sedimenterande AA: SRAB (vanligaste tekniken för amalgamavskiljning, ska ha flödesbegränsare), MM II (används ofta vid vaskar utan bufferttank, filtret i sig blir ganska flödesbegränsande) och Rasch. Danska testmetoden eller tyska normen motsvarar bäst tillgänglig teknik och krävs map. försiktighetsprincipen i MB. De har en avskiljningsgrad av minst 99 %. Flödesbegränsare (krav Käppala)? Hur säkerställs att flödet genom AA inte är för kraftigt? Flödesbegränsare: Placeras efter avskiljaren för att undvika för stark stråle av spillvatten ut i amalgamavskiljare. Begränsas flödet ut, begränsas även flödet in. Flödesbegränsare behövs normalt inte vid behandlingsstolen (för litet flöde). I centralt system, om AA sitter före bufferttank, behövs inte heller flödesbegränsare. Flödesbegränsare behövs däremot om AA sitter efter bufferttank. Bufferttank?. Bufferttank: Med flödesbegränsare behövs även en bufferttank som förhindrar att vattnet blir stående i vasken när de spolar mycket. Avskiljaren tar bara max. 3 lit/min. En vanlig drickskran ger ca. 10 lit/min. Bufferttank behövs normalt inte vid stol (för litet flöde). Däremot vid vask och i centralt system.

18 Sid 3 (7) Skötsel amalgamavskiljare/egenkontroll Hur ofta funktionskontrolleras AA (1 gg/halvår)? Vem utför kontrollen? För t.ex. SRAB är funktionskontroll inte relevant eftersom hela AA byts ut och ska vara intakt. Används desinfektionsmedel (hindrar att AA avskiljningsgrad försämras av bakterietillväxt)? Dagligen? Vilket medel? Hur ofta inspektion invändigt av bufferttank/ utjämningstank (1 gg/år)? - Hur ofta töms och rengörs bufferttank/ utjämningstank (3:e till 5:e år om inga störningar)? - Noteras tömningen i journal? - Hanteras innehållet som kvicksilverförorenat FA? Om centrifugerande AA: - Hur ofta töms AA (minst 1 gg/år, full AA har sämre avskiljningsgrad)? - Hanteras innehållet som farligt avfall? - Noteras tömningar i journal? Rapport från senaste tömning? Datum? Anmärkningar? Om sedimenterande AA: - Är AA utbytt det senaste året (ska bytas minst 1 gg/år)? Om MM II, byts filtrena minst 2 ggr/år? - Noteras byten i journal? - Är rutinerna för drift och skötsel av AA nedskrivna och tillgängliga på kliniken? - Sker underhållet enligt fabrikantens anvisningar?

19 Sid 4 (7) Vattenlås och avloppsledningar - Är samtliga delar av avloppssystemet som kan innehålla amalgam/kvicksilver märkta? - Även avloppsrör från tandläkarstol, tvättställ och diskbänk som kan innehålla små mängder kvicksilver samt på stammar i fastigheten t.ex. i källaren? - Har någon del av avloppssystemet avlägsnats/ bytts/ spolats? - Har anmälan gjorts till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen? - Vem anlitades för jobbet och vem tog hand om det farliga avfallet? - Töms vattenlåsen på handfaten i toaletterna regelbundet? (1 gg/år enl. Käppala)? - Noteras tömningen i journal? - Hanteras innehållet som farligt avfall? Om det finns AA motsvarar det ett vattenlås, och det finns normalt inget ytterligare vattenlås. På handfaten (som ej är anslutna till AA) bör vattenlåsen kontrolleras emellanåt, ifall kvicksilver skulle ha ansamlats där (t.ex. patienter med skadad tand som borstar tänderna innan besöket). Även golvavlopp bör tömmas, om slang från AA leds ner i golvbrunnen. Finns rutiner för att se över rörledningar hos våta system (sedimentation)? Töms sugfilter vid behandlingsstol varje dag? Sköljs i vask kopplad till AA? Alt. engångsfilter? Det är viktigt att se över rördragningen hos våta system (central avskiljare). Det kan finnas lågpunkter i rörsystemet där vattnet blir stående och sedimentation sker. Kemikaliehantering Kemikalier lagras på plats utan risk för spridning till avlopp? Finns en kemikalieförteckning upprättad? Finns säkerhetsdatablad tillgängliga för alla miljö- och/eller hälsofarliga produkter? Tas hänsyn till produktvalsprincipen vid inköp av kemikalier? Exempel?

20 Sid 5 (7) Farligt avfall Förbrukade kemikalier hanteras som farligt avfall? Vilket farligt avfall uppstår? Det farliga avfallet hämtas av godkänd transportör och antecknas i journal som sparas? Transportdokument (avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och mängd) upprättas och sparas i 5 år? - Förvaras det farliga avfallet i invallade kärl utan risk för spridning till avlopp? - Förvaras det separerat från annat farligt avfall och märkt som Farligt avfall? Sugslangar bör bytas ut vid nedsatt funktion/slitage och behandlas som farligt avfall (eftersom de kan innehålla bitar av amalgam). Ex. på farligt avfall: förbrukade sugslangar, knåd-a, A-kapslar, utdragna tänder, A-dukar, bomullsrullar/servetter, slam spolvatten, smittförande avfall samt fixerings- och framkallningsvätska, röntgenbilder och röntgenfilm och blyfolie från röntgenfilm. Egenkontroll- övrigt Vad görs vid en eventuell olyckshändelse? Vem kontaktas? Vilka åtgärder vidtas? Övriga kommentarer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Fyl i punkter att följa upp från senaste insp eler Käppalas besök?

Fyl i punkter att följa upp från senaste insp eler Käppalas besök? Miljö- och hälsoskyddsenheten 2014 Sidan 1 (6) Checklista Tandläkartillsyn Datum: Diarienummer: Administrativa uppgifter Närvarande vid tilsynsbesöket Verksamhetsutövare Besöksadress Ansvarig person Kontaktperson

Läs mer

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014 Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Metod... 4 4 Lagstiftning

Läs mer

Miljökrav för tandvården i Kungsbacka

Miljökrav för tandvården i Kungsbacka Miljökrav för tandvården i Kungsbacka Miljö & Hälsoskydd Teknik 2008 KUNGSBACKA KOMMUN Inledning Miljökrav för tandvården i Kungsbacka riktar sig till alla som är verksamma inom tandvården i Kungsbacka

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN

MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN Miljöråd och krav för verksamma inom tandvården i Borlänge kommun Inledning I den här skriften har vi samlat det viktigaste om hur tandvården kan påverka

Läs mer

Tandläkarmottagning Tillsynsprojekt 2004

Tandläkarmottagning Tillsynsprojekt 2004 projekt RAPPORT mars 2004 MILJÖKONTORET Tandläkarmottagning Tillsynsprojekt 2004 Maria Enkvist Adress: Miljökontoret, Residensgatan 23, 971 85 LULEÅ Besök oss: Residensgatan 23 Telefon: 0920-29 30 00 E-post:

Läs mer

Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005

Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005 Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Gabriella Andersson Agneta Gustafsson Sammanfattning Tandvård innebär ofta utsläpp av miljöfarliga ämnen. Förutom hanteringen av kemikalier och farligt avfall så är

Läs mer

Miljöstatus inom tandvården

Miljöstatus inom tandvården MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöstatus inom tandvården Tillsynskampanj 2007 En rapport från Miljöförvaltningen Evin Saleh December 2007 SAMMANFATTNING I Stockholm stad finns ca 600 tandvårdkliniker varav 200 osanerade.

Läs mer

Bild: www.colourbox.com mars 2014. Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013. Av Ylva Hanell och Thomas Ferdinandsson

Bild: www.colourbox.com mars 2014. Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013. Av Ylva Hanell och Thomas Ferdinandsson Bild: www.colourbox.com mars 2014 Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013 Av Ylva Hanell och Thomas Ferdinandsson Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013 Ylva Hanell Thomas Ferdinandsson Sammanfattning

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Projektet kvicksilveravfall från tandvården

Projektet kvicksilveravfall från tandvården Projektet kvicksilveravfall från tandvården Projektet kvicksilveravfall från tandvården ISSN 1103-8209, meddelande 2004:19 Text: Ritva Björkhem Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt i 150 ex av Länsstyrelsen Utgiven

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Tandvårdens miljöguide

Tandvårdens miljöguide MILJÖFÖRVALTNINGEN Tandvårdens miljöguide Miljöråd och krav samt egenkontroll för alla som är verksamma inom tandvården i Stockholms stad Uppdaterad januari 2008 Inledning Tandvårdens miljöguide riktar

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Miljötillsyn Karolinska Institutet

Miljötillsyn Karolinska Institutet SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2005 Miljötillsyn Karolinska Institutet MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 3/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Linda Svensson Camilla Olofsson Postadress Solna

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete Innehåll Revaq... 1 Generella krav för alla verksamheter... 1 Kemikalier... 2 Verksamheter med krav på oljeavskiljare... 2 Olika typer av verksamheter... 3 Betongindustri... 3 Bilvårdsanläggningar... 3

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Fettavskiljare för en bättre miljö Eskilstuna Energi och Miljö tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

Kemikaliehantering på städföretag

Kemikaliehantering på städföretag Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2011-02-24 Dnr 2010-2300 Malin Johansson, 013-20 62 95 Ursula Söderberg, 013-20 62 60 Kemikaliehantering på städföretag - tillsynsprojekt 2010 Besöksadress:

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2013 1 (19) Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2013 april 2014. stockholm.

Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2013 1 (19) Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2013 april 2014. stockholm. 1 (19) Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2013 april 2014 stockholm.se Innehåll 1 BESKRIVNING AV BRANSCHEN 3 1.1 Området omfattar 3 1.2 Miljö- och hälsopåverkan 3 1.3 Det nationella förbudet

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Stöd för egenkontroll för vindkraft

Stöd för egenkontroll för vindkraft Stöd för egenkontroll för vindkraft Illustration och layout: Simon Cederholm 2003-2013 1 år Stöd för egenkontroll för vindkraft Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2005 Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 4/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Christina Hellman Malin Lidow Camilla

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer