Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljötillsyn Frösunda västra industriområde"

Transkript

1 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004

2 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström Postadress Solna stad Solna E-post Besöksadress Stadshusgången 2, 10 tr Telefon Telefax Organisationsnr Solnas webbplats

3 Sid 3(17) SAMMANFATTNING... 4 BAKGRUND... 4 SYFTE... 4 MÅL... 4 UTFÖRANDE OCH METOD... 5 RESULTAT... 6 Vatten och avlopp... 6 Hantering av kemikalier och farligt avfall... 6 Transport av farligt avfall, dokumentation... 7 SLUTSATSER... 8 Bilaga 1 - Uppgifter per objekt

4 Sid 4(17) Sammanfattning Miljökontoret i Solna har under år 2003 och 2004 utövat tillsyn enligt miljöbalken vid så kallade miljöfarliga verksamheter inom Frösunda västra industriområde. Det finns cirka 20 sådana verksamheter inom området varav 14 stycken valdes ut för inspektion. 85 % (11 av 13) av verksamheterna uppmanades åtgärda brister vid hantering av kemikalier och/eller farligt avfall. 45 % (6 av 13) av verksamheterna uppmanades att upprätta en samlad transportdokumentation enligt avfallsförordningen. 30 % (4 av 13) av verksamheterna uppmanades skriftligt att inkomma med uppgifter (transportdokument eller uppgift om kemikalie/drivmedel). Flertalet av de påtalade bristerna har åtgärdats (11 av de 13 besökta verksamheterna har i nuläget, juni 2004, åtgärdat påpekade brister). Uppföljning av återstående brister kommer att ske utanför projektets ramar. En eventuell ny tillsynsgenomgång inom området beror till stor del på planerad exploatering av området. Bristande hantering av kemikalier och farligt avfall samt bristande dokumentation enligt avfallsförordningen förekommer ofta. Vid uppskjuten eller avbruten exploatering kan fortsatta tillsynsinsatser krävas inom dessa områden. Bakgrund Miljökontoret i Solna har under år 2003 och 2004 inspekterat miljöfarliga verksamheter i Frösunda Västra industriområde. Begreppet miljöfarlig verksamhet definieras i miljöbalkens 9 kap. 1 och är verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön, tex genom utsläpp till luft, mark eller vatten eller annat. Det finns cirka 20 miljöfarliga verksamheter inom området varav 14 valdes ut för inspektion (se tabell 1). Övriga verksamheter har besökts i samband med bilvårdsprojekt, tillhör Länsstyrelsens tillsynsobjekt eller har mycket begränsad miljöstörande verksamhet. Inom området finns bland annat åkerier, bilverkstäder, återvinningsindustri (i huvudsak metaller), serviceföretag för järnvägsunderhåll och bygghandel. Syfte Att minska miljöpåverkan avseende utsläpp till mark, luft och vatten från miljöfarliga verksamheter inom Solna Stad. Mål Att samtliga brister som konstateras enligt miljöbalken vid utvalda 14 verksamheter inom Frösunda industriområde åtgärdas senast under projekttiden 2003 till 2004.

5 Koppling till nationella och lokala miljömål Sid 5(17) Lokala miljömål Enligt Solna stads miljöprogram :1 H Solna stad skall arbeta för att tillförseln av näringsämnen och föroreningar till stadens sjöar, havsvikar och vattendrag minskar. 9:3 H Solna och Stockholm har sedan länge samarbetat för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. Solna skall vara en aktiv partner i samarbetet. Nationella miljökvalitetsmål Grundvatten av god kvalitet (2), Levande sjöar och vattendrag (3) En giftfri miljö (12). Utförande och metod Miljökontoret har inom Frösunda västra industriområde besökt 13 (en av 14 utvalda bedömdes efter kontakt ej ha tillsynsbehov) verksamheter under år 2003 och 2004 (se tabell 1 och karta 1). Vid besöket har verksamheten inspekterats med ansvarig representant närvarande. Vid inspektionen har miljökontoret informerat verksamheterna om lagar och regler inom miljöområdet. Miljökontoret har också granskat verksamheternas kemikaliehantering samt hantering av farligt avfall, miljödokumentation och tillstånd etc. Vid besöket har miljökontoret diskuterat, gett råd och ställt krav då t.ex. hantering av farligt avfall inte skett på ett ur miljösynpunkt bra och säkert sätt. Efter besöket har miljökontoret upprättat en skrivelse med eventuella brister samt uppmaning om att vidta åtgärder. I många fall har uppföljande besök utförts. Tabell 1: Verksamheter som inspekterades år 2003/2004. Nr Företag Diarienummer 1. Bilvård i Solna AB 1996: Plåtspecialisten i Väsby 1997:22 3. Lindebergs i Södertälje AB 1995: Age österlens Smide 2003: SRS Spårteknik 2003: Rosenqvists Entreprenad AB 2003: Tommy Ek Entreprenad AB 2003: Allåtervinning AB 1995: GT Trading AB 1997: JPW Ställningsbygg AB 1996: Kran Depån i Solna 1996: Solna Trä och Byggnadsvaror AB 1997: PEFO Trafik AB 1996: Riad Autoservice 2002:356

6 Sid 6(17) Karta 1: Objektens belägenhet i Frösunda västra industriområde. Resultat De vanligaste bristerna som framkom vid tillsynsbesöken rörde hantering av farligt avfall och kemikalier, samt transportdokumentation för farligt avfall. Vidare uppdagades problem med vatten och avloppsnätet (VA) i området. Vatten och avlopp VA-nätet i området är enligt Solna vatten generellt i dåligt skick. Problem finns med felkopplingar mellan dag- och spillvatten 1, felaktig lutning och läckage. Olika verksamhetsutövare ansvarar för olika delar av va-ledningar vilket bidragit till bristande underhåll samt bristfälligt dokumenterad ledningsdragning. Miljökontoret har i samarbete med Solna vatten bland annat försökt utreda en biltvätts eventuella uppkoppling till godkänd oljeavskiljare. Tvätthallen har stängts tills vidare eftersom det utifrån befintliga ritningar och genom färgning av avloppsvattnet, inte gick att klargöra frågan. Hantering av kemikalier och farligt avfall 85 % (11 av 13) av verksamheterna uppmanades åtgärda brister vid hantering av kemikalier och/eller farligt avfall. 1 Dagvatten leds till recipient, i det här fallet Brunnsviken. Spillvatten leds till reningsverket Käppala.

7 Sid 7(17) När kemikalier och farligt avfall hanteras skall skyddsåtgärder vidtas så att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön hindras. Vid de flesta verksamheterna fanns brister vid förvaring av kemikalier och farligt avfall. Exempel på vanliga brister är avsaknad av invallning/tätt golv, dag/spillvattenbrunn nära lagringsplatsen eller olämplig placering vid entré (påkörningsrisk), se foto 1. Orsakerna är bland annat att kunskap och risktänkande ofta saknas liksom en tydlig ansvarsfördelning inom verksamheten. Ett läckage kan resultera i en markförorening eller ett utsläpp till ett dike eller en sjö via dagvattenledningen. Foto 1 & 2: Exempel på felaktig förvaring av oljefat med risk för utsläpp till dagvatten och recipient. Vanliga krav på åtgärder under projektet har varit att städa upp och transportera bort bortglömda dunkar och fat, anordna tät invallning och plugga brunnar nära lagringsplatser. Miljökontoret har fortlöpande informerat om miljölagstiftningen och resonerat med verksamhetsutövaren om lämpliga åtgärder för att minimera riskerna med hanteringen. Transport av farligt avfall, dokumentation 45 % (6 av 13) av verksamheterna uppmanades att upprätta samlad transportdokumentation enligt avfallsförordningen. 30 % (4 av 13) av verksamheterna uppmanades skriftligt att inkomma med uppgifter (transportdokument eller kemikalie/drivmedel). Ytterligare 5 verksamheter har efter muntligt påpekande uppvisat transportdokument vid uppföljande inspektion. Många verksamheter känner inte till den lagstiftning som gäller för transport av farligt avfall. T.ex. måste en verksamhet som själv vill transportera sitt farliga avfall till en mottagare anmäla detta till länsstyrelsen. Om verksamhetsutövaren anlitar ett företag för

8 Sid 8(17) transporten måste avsändaren upprätta ett transportdokument med uppgifter om transportör, mottagare, avfallsslag och mängd avfall. I många fall saknas transportdokument. Verksamhetsutövarna anlitar ibland flera olika tranportörer och saknar samlad dokumentation. I många fall har transportdokument begärts vid första inspektionen. Transportdokumentet har sedan visats upp vid återbesöket. SÖRAB har under oktober 2002 anpassat HAGBY mottagningsstation till företag som hanterar mindre mängder avfall. Utförlig information finns på Slutsatser Flertalet av de påtalade bristerna har åtgärdats (11 av de 13 besökta verksamheterna har i nuläget åtgärdat påpekade brister). Uppföljning av återstående brister kommer att ske utanför projektets ramar. Miljökontoret konstaterade brister inom följande områden: Oklar koppling spill/dagvatten Bristande kemikaliehantering Bristande förvaring av farligt avfall Ej anmält transport av farligt avfall till länsstyrelsen Bristande transportdokumentation Vilka följder kan dessa brister få? Läckage av föroreningar till mark och vatten (även via avloppsnätet till recipienter Råstaån och Brunnsviken). Nedskräpning och ansamling av avfall som ingen tar ansvar för. Utan dokumentation enligt avfallsförordningen ökar risken för att avfallet hanteras illegalt (t.ex. spillolja och bilbatterier) samt att hantering sker av icke godkända transportörer. Framtida uppföljning Uppföljning inom området beror till stor del av planerad exploatering av området. Vid en exploatering med bostadsbebyggelse kommer nuvarande verksamheter att upphöra. Området är generellt berört av markföroreningar och utredning pågår för närvarande. Bristande hantering av kemikalier och farligt avfall samt bristande dokumentation enligt avfallsförordningen förekommer tyvärr ofta. Vid uppskjuten eller avbruten exploatering kan fortsatta tillsynsinsatser inom dessa områden krävas.

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöstatus inom tandvården

Miljöstatus inom tandvården MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöstatus inom tandvården Tillsynskampanj 2007 En rapport från Miljöförvaltningen Evin Saleh December 2007 SAMMANFATTNING I Stockholm stad finns ca 600 tandvårdkliniker varav 200 osanerade.

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009 Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1 maj

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Redovisning av kemikalietillsynsprojekt 14:12 - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Anette Gillström Miljö- och Hälsoskyddsgruppen Länsstyrelsen

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

DOM 2013-12-06 Stockholm

DOM 2013-12-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-12-06 Stockholm Mål nr M 7644-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-19 i mål nr M 1586-13,

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

DOM 2007-05-28 meddelad i Växjö

DOM 2007-05-28 meddelad i Växjö VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2007-05-28 meddelad i Växjö Sid 1(15) Mål nr M 3209-06 Rotel 10 KLAGANDE Ytmetall i Sölvesborg AB, Thure Carlssons väg 18, 294 00 Sölvesborg MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län, 371

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer