Egenkontroll på Solna stads C-verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll på Solna stads C-verksamheter"

Transkript

1 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 6/2005 Egenkontroll på Solna stads C-verksamheter MILJÖKONTORET JULI 2005

2 Rapport 6/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström Postadress Solna stad Solna E-post Besöksadress Stadshusgången 2, 10 tr Telefon Telefax Organisationsnr Solnas webbplats

3 Sid 3(16) SAMMANFATTNING... 4 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 4 SYFTE... 4 UTFÖRANDE OCH METOD... 5 LAGSTIFTNING... 5 EGENKONTROLL... 5 RESULTAT... 7 DISKUSSION / SLUTSATSER... 7 Bilaga 1 Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll Bilaga 2 Inbjudan till informationsträff Bilaga 3 Program inför besök Bilaga 4 - Checklista

4 Sid 4(16) Sammanfattning I projektet framkom att de flesta C-verksamheter i Solna kände till kraven på egenkontroll, men få visste hur de praktiskt skulle jobba för att uppfylla kraven i lagstiftningen. Vid tre tillfällen har brister bedömts som allvarliga då britserna riskerat att medföra direkta risker för utsläpp till mark, vatten och luft. Vid inspektionerna framkom att förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll inte efterlevdes till fullo hos något av företagen. Projektets mål var att samtliga besökta verksamheter efter projektets slutförande förstår och är medvetna om kraven på egenkontroll och att dessa påbörjat arbetet med att upprätta en välfungerande egenkontroll för deras verksamhet. Projektets mål kan anses uppfyllt, men ännu är inte egenkontrollen helt och fullt implementerad och i vissa fall inte heller accepterade i verksamheterna. Bakgrund År 2004 startade miljökontoret ett projekt med syfte att informera samtliga C- verksamheter i Solna stad om kraven på egenkontroll samt att besöka dessa för att kontrollera hur egenkontrollen bedrivs och hur förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll efterlevs. Egenkontroll innebär att den som bedriver en verksamhet, enligt miljöbalken, ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Egenkontroll gäller för samtliga verksamheter, men för C-verksamheter och andra anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter, gäller även förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901, se bilaga 1). I projektet kontrollerades även att verksamheternas klassning var korrekt. Cverksamheter är de verksamheter som har klassningen C enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid tillfället för projektet fanns ca 24 sådana verksamheter som var aktuella för besök (se tabell 1). Syfte och mål Syfte Informera samtliga C-verksamheter om gällande krav på egenkontroll, samt genom förebyggande tillsyn uppmuntra företagen till att bedriva en uppdaterad och aktuell egenkontroll och på så sätt minimera risker för utsläpp till mark, luft och vatten. Mål Samtliga besökta verksamheter efter projektets slutförande förstår och är medvetna om kraven på egenkontroll och att dessa påbörjat arbetet med att upprätta en välfungerande egenkontroll för deras verksamhet.

5 Utförande och metod Sid 5(16) Projektet var upplagt som ett informativt projekt och den traditionella tillsynen valdes bort. Inledningsvis bjöds samtliga C-verksamheter in till en informationsträff i form av ett frukostmöte, där verksamhetsutövarna fick ta del av information om miljökontorets upplägg av projektet samt information om gällande lagstiftning (se bilaga 2, inbjudan till informationsträff). Det inledande mötet hölls i maj tillsammans med konsult från WSP som delade med sig av sina erfarenheter om företagens arbete med egenkontroll. I stort sett samtliga verksamhetsutövare som omfattades av projektet deltog. Under hösten och vintern bokades tillsynsbesök in hos verksamheterna. Dessa bedömdes då ha fått en rimlig tid på sig att starta upp arbetet med egenkontroll. Verksamhetsutövarna uppmanades att inför besöket förbereda sig och ta fram information, enligt ett program för att underlätta besöket (se bilaga 3, program inför tillsynsbesök). Vid tillsynsbesöken gicks den befintliga egenkontrollen igenom, som stöd användes en checklista (se bilaga 4). Efter besöket upprättades en rapport där noterade brister och krav på förändringar framgick. Tabell 1: Verksamheter som besöktes år 2004/2005. Nr Företag Besöksdatum Diarienummer 1. Swerock : Pampas sjömack : Lindbergs i Södertälje AB : Statoil centrumslingan : OKQ8 Bergshamra : Tekniska kontoret, Solna Stad :230/1995: TraffiCare AB : Shell, västra vägen : Leitex : Pampas Marina AB : Statoil Järva Krog : Skanska : OKQ8 Solnavägen : NCC Roads AB : Euromaint AB : OKQ8 Vreten : August Hellmer Smide & Mekanisk verkstad : Vattenfall AB : Råsundatvätten : Åtta : Bilia Personbilar AB : Gridline : Ankdamms Kemtvätt & Skräderi :1020 Lagstiftning Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn

6 Sid 6(16) till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Detta är ett generellt krav för samtliga som är berörda av miljöbalken. Krav på egenkontroll För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter gäller även mer preciserade krav, dessa krav återfinns i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll 1998:901 (se bilaga 1). Följande paragrafer ur förordningen är extra viktiga: - Organisatoriskt ansvar 4 För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för dom frågor som gäller för verksamheten enligt 1. miljöbalken 2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt 3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av de författningar som avses i 1 och 2. Detta innebär att det organisatoriska ansvaret skall fördelas. Den person som har ansvaret skall ha getts förutsättningar i form av kunskaper, befogenheter och resurser. Det är viktigt att ansvaret dokumenteras och är fastställt av högsta ansvarig. - Rutiner för kontroll 5 Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning mm för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det som föreskrivs i första stycket skall dokumenteras. Detta innebär att det skall finnas rutiner för skötsel och underhåll. Det skall även finnas rutiner för kalibrering och avläsning av instrument samt för hur avvikelser och brister identifieras och åtgärdas. Alla rutiner skall dokumenteras. - Anmälan om driftstörning 6 Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. Detta innebär att fortlöpande riskbedömningar skall göras samt att driftstörningar och haverier skall rapporteras till tillsynsmyndigheten. Rutiner skall finnas för vem som ska meddelas och hur det ska ske. Riskbedömningarna skall dokumenteras och uppdateras regelbundet t ex en gång per år eller oftare. - Förteckning över kemiska produkter 7 Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Förteckningarna skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna: 1. Produkten eller organismens namn, 2. omfattning och användning av produkten eller organismen, 3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt 4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet. Detta innebär att verksamhetsutövare skall upprätta en lista över de kemikalier som används i verksamheten. Hälso- och miljöpåverkan skall finnas dokumenterad genom t ex

7 Sid 7(16) varuinformationsblad. Detta gäller inte för kontorsprodukter som t ex diskmedel. Förteckningen bör uppdateras regelbundet, minst en gång per år. En översyn bör göras för att se om mindre skadliga produkter kan användas. Resultat Förordningen om egenkontroll är tillämplig för verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter. Vid inspektionerna framkom att två av verksamheterna inte var aktuella för inspektion i projektet för C-verksamheter. Ett omklassningsbeslut skrevs i ett av fallen. Vid övriga inspektioner erhölls följande resultat: Tabell 1: Antal noterade brister i egenkontrollen hos besökta verksamheter. Paragraf (1998:901) Antal brister Varav allvarliga brister 3 4 Brister i det organisatoriska ansvaret. Det organisatoriska ansvaret är ofta muntligt fastställt, men miljökontoret fann många brister i dokumentationen av ansvarsfördelningen när det gäller miljöfrågorna. I några fall saknades ansvarsfördelning för miljöfrågorna helt och hållet. 5 Brister i rutiner för kontroll. Nästan samtliga besökta verksamheter hade brister i rutinerna för kontroll. Bristerna bestod oftast i avsaknad av dokumentation. Många hade dock fungerande rutiner som inte var nedskrivna. Tre allvarligare brister noterades vid besöken och bestod i avsaknad av dokumenterade rutiner för kontroll av utgående tvättvatten samt kontroll av larm till oljeavskiljare. 6 Brister i rutiner för anmälan av driftstörningar. I stort sett samtliga verksamheter saknade uppgifter om att tillsynsmyndigheten ska underrättas vid driftstörning och haverier. Det var vanligt förekommande med brister i genomförande och dokumentation av riskbedömningar. 7 Brister i upprättandet av förteckning över kemiska produkter. Vid inspektionen saknade endast en verksamhet kemikalieförteckning. Diskussion/slutsatser I projektet framkom att de flesta verksamheter kände till kraven på egenkontroll, men få visste hur de praktiskt skulle jobba för att uppfylla kraven i lagstiftningen. Vid den inledande informationsträffen var så gott som samtliga C-verksamheter, som omfattades av projektet, närvarande och intresset från verksamhetsutövarna var stort att få lära sig mer. Detta visade sig tydligt vid inspektionerna, där många brister i egenkontrollen uppdagades, på grund av bristande kunskap. Vid många verksamheter fanns god kunskap och bra rutiner för att hantera miljöfrågorna, men generellt fanns inga av dessa rutiner dokumenterade eller strukturerade. Generellt så blandade många ihop kraven på egenkontroll enligt miljöbalken med kraven enligt arbetsmiljölagen, livsmedelslagen samt brandskyddsföreskrifterna.

8 Sid 8(16) Några av företagen var enmansföretag. Dessa upplevde kraven på dokumentation som opraktiska, då de kan verksamheten utan och innan och sällan lämnar över verksamheten till någon annan vid t ex sjukdom. I dessa fall fyller kraven på dokumentation ingen praktisk funktion för verksamhetsutövaren, utan blir en produkt för att uppvisa för myndigheten. Motsatsen till enmansföretagen är de större företag som har ett strukturerat miljöarbete och i vissa fall har infört ett miljöledningssystem. I dessa fall har resurser avsatts för att arbeta med miljöfrågor. Trots detta så noterades brister i dokumentationen. Vanligaste bristerna var otydlig ansvarsfördelning ( 4) och bristande dokumentation av rutinerna ( 5). Generellt fanns fungerande rutiner i verksamheten, bristen låg i att dessa inte var dokumenterade. I några fall saknades en tydlig ansvarsfördelning för miljöfrågor, men för detta var den vanligaste bristen att ansvarsfördelningen inte var dokumenterad eller fastställd. De som har bedömts som allvarliga brister, är då det finns direkta risker för utsläpp till mark, vatten och luft. Till exempel då dokumenterade rutiner för kontroll av utgående tvättvatten saknas. Dessa brister kommer att följas upp vid ordinarie miljöinspektion. Enligt 6 så ska den lokala tillsynsmyndigheten underrättas vid driftstörningar eller haveri som kan leda till olägenheter för människors hälsa och miljö. Denna paragraf är förknippad med en miljösanktionsavgift. Verksamheter som inte anmäler större driftstörningar, kan komma att bli ålagda en miljösanktionsavgift. Det är därför anmärkningsvärt att så få verksamheter hade rutiner för att kontakta miljökontoret vid driftstörning. De verksamheter som saknade dessa rutiner uppmanades att lägga till miljökontorets kontaktuppgifter på den larmlista, med nummer till räddningstjänst och miljösaneringsfirmor, som många av dom hade. De flesta verksamheter hade dock koll på sina kemikalier enligt 7. Endast en verksamhet kunde inte visa upp kemikalielista eller varuinformationsblad vid inspektionen. Att de flesta hade kännedom om detta kan bero på att kemikaliers miljöskada har varit känd och uppmärksammad länge, bland annat genom att leverantörer av kemikalier har tvingats leverera varuinformationsblad vid försäljning till verksamhetsutövare, samt att det har funnits krav i arbetsmiljölagstiftningen på att känna till kemikaliers påverkan på hälsa och miljö. Vid inspektionerna framkom att förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll inte efterlevdes till fullo hos något av företagen. Tanken med egenkontroll är förutom att den ska finnas dokumenterad och tillgänglig, att den också ständigt ska uppdateras, vara aktuell och förändras i takt med verksamheten. Projektets mål var att samtliga besökta verksamheter efter projektets slutförande förstår och är medvetna om kraven på egenkontroll och att dessa påbörjat arbetet med att upprätta en välfungerande egenkontroll för deras verksamhet. Projektets mål kan anses uppfyllt, men ännu är inte egenkontrollen helt och fullt implementerad och i vissa fall inte heller accepterade i verksamheterna. Det är anmärkningsvärt att så få verksamheter lever upp till kraven på egenkontroll, då de har funnits sedan 1999, då Miljöbalken infördes. Detta kan bero på att verksamheterna inte helt har förstått fördelarna som kan komma utav ett fungerande egenkontrollsarbete eller inte heller har haft tid eller resurser att sätta sig in i vad det innebär. Oavsett detta så är egenkontroll ett lagkrav som måste efterlevas.

9 Sid 9(16) Bilaga 1 Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) Svensk författningssamling Förordning SFS 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll; utfärdad den 25 juni Regeringen föreskriver följande. Utkom från trycket den 14 juli Denna förordning gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller kap. miljöbalken. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att kraven i denna förordning skall gälla för vissa slag av yrkesmässigt bedrivna verksamheter som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt första stycket. 2 Denna förordning innebär ingen inskränkning i de krav rörande verksamhetskontroll som en tillsynsmyndighet kan ställa i ett enskilt fall eller som kan ha föreskrivits enligt annan lagstiftning. Av 1 kap. 3 miljöbalken följer att denna förordning inte reglerar frågor som rör arbetsmiljön. 3 Allmänna bestämmelser om verksamhetsutövarens kontroll finns i 26 kap. 19 miljöbalken. Vad som i denna förordning sägs om verksamhet skall i tillämpliga delar även gälla sådana åtgärder som avses 1 första stycket. 4 För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt 1. miljöbalken, 2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt 3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av de författningar som avses i 1 och 2. 5 Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det som föreskrivs i första stycket skall dokumenteras. 6 Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. 7 Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna: 1. Produkten eller organismens namn, 2. omfattning och användning av produkten eller organismen, 3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt 4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet. 8 Naturvårdsverket och Socialstyrelsen får inom sina ansvarsområden enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken meddela ytterligare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur den som utövar miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken skall utöva sådan kontroll som avses i 26 kap. 19 miljöbalken. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

10 Bilaga 2 - Inbjudan till informationsträff Sid 10(16) SOLNA STAD Miljökontoret Till samtliga c-verksamheter i Solna Inbjudan till informationsträff om miljöinspektion och egenkontroll 2004 Många företag har idag inte kommit igång med den egenkontroll som miljöbalken föreskriver. Därför vill miljökontoret särskilt fokusera på egenkontroll vid årets planerade tillsyn. Miljökontoret anser att det är mycket viktigt att samtliga s.k. c-verksamheter (ert företag) som berörs av genomgången deltar vid detta möte. Välkomna! Miljökontoret i samarbete med WSP inbjuder samtliga c-verksamheter i Solna till frukostmöte Tisdagen den 11 maj 2004, klockan Lokal: Solna Stadshus, KFsalen, våning 1. Kl Kl Kl Kaffe och smörgås Start. Miljökontoret informerar kort om tillsynsprojekt med fokus på egenkontroll under Miljökontoret kommer även att informera om lagstiftningen kring egenkontroll och vilka krav som ställs på er verksamhet. Johan Lindroth från WSP föreläser om hur olika företag arbetar med egenkontroll idag och hur arbetet kan anpassas till det enskilda företaget. Anmälan till Miljökontoret senast fredagen den 30 april 2004! Med vänliga hälsningar John Sjöström Malin Lidow Charlotta Hedberg

11 Bilaga 3 - Program inför besök. Sid 11(16) SOLNA STAD Miljökontoret Till samtliga c-verksamheter i Solna Miljökontorets besök angående Er egenkontroll Miljökontoret kommer enligt överenskommelse per telefon att besöka er den. 2005, kl.. Vid besöket kommer vi att granska er egenkontroll samt klassning enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Besöket hos er kommer att ta mellan 1-3 timmar beroende på storleken av ert företag. För att ni ska kunna förbereda er och för att berörda personer ska finnas tillgängliga bifogas nedanstående program. Program Moment Beskrivning Deltagare Inledning (ca 10 min) Miljökontoret beskriver kort projektet VD, miljöansvarig, annan Rundvandring på företaget (10 min 1 tim) Presentation av egenkontrollen (10-30 min) Diskussion egenkontroll (10-30 min) Uppdatering av gällande klassning (10-30 min) Sammanfattning (ca 10 min) Företaget redovisar hur de arbetar med egenkontroll enligt miljöbalken. Redovisningen bör omfatta nedanstående avsnitt. Organisatoriskt ansvar Rutiner för kontroll Driftstörningar och riskbedömningar Kemiska produkter Kontroll av klassning enligt förordningen om miljöfarlig- verksamhet och hälsoskydd. Någon med god kännedom om verksamheten och dess processer VD, miljöansvarig, annan VD, miljöansvarig, annan VD, miljöansvarig, annan Var god vänd

12 Sid 12(16) Uppdatera Er klassning/årlig avgift I samband med tillsyn av Er verksamhet vill miljökontoret uppmana Er att kontroll-era att Er nuvarande verksamhet har korrekt klassning. Er verksamhet är klassad enligt förordningen för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Se miljönämndens senaste beslut om klassning och årlig avgift för Er verksamhet. Det är verksamhetsutövarens skyldighet enligt miljöbalken att anmäla förändringar som kan påverka klassningen. En sådan förändring kan till exempel vara produktionsökning. Klassningen är oftast även kopplad till en årlig avgift som regleras i Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Observera att flera klassningar kan vara aktuella för Er del. Huvudverksamheten är styrande vid bestämning av avgiftens storlek. Vi vill därför att ni till besöket tar fram aktuell information och handlingar som är av betydelse för denna bedömning. Exempel på uppgifter kan vara: avfallsmängder, förbrukning av kemikalier, producerad mängd etc. Förordningen kan läsas på: sök Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med vänliga hälsningar John Sjöström Malin Lidow Charlotta Hedberg

13 Bilaga 4 Checklista Sid 13(16) SOLNA STAD Miljökontoret Datum: Inspektör: Diarienummer: Checklista Egenkontroll enligt miljöbalken Verksamheten Företagets namn Organisationsnummer Kontaktperson Telefonnummer E-post Miljöledningssystem Antal anställda Beskrivning av verksamheten, miljöpåverkan? Organisatoriskt ansvar 4 Hur är det organisatoriska ansvaret fördelat? Hur säkerställs fortlöpande att ansvarig har rätt kompetens (utbildning), resurser och befogenheter? Hur fångas ny lagstiftning upp och implementeras i verksamheten? 4 ) Fördelningen av det organisatoriska ansvaret bör innebära en fördelning av arbetsuppgifter. Dessa bör fördelas så långt ut i organisationen som det är lämpligt. Den enskilde bör också få sig tilldelat de nödvändiga förutsättningarna i form av kunskaper, befogenheter att fatta beslut och att vidta åtgärder, samt resurser (personal, pengar och tid). NFS 2001:2

14 Är det organisatoriska ansvaret: Fastställt (av högsta ansvarig) JA/NEJ Dokumenterat JA/NEJ Sid 14(16) 4 ) En fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret kan verksamhetsutövaren låta framgå av ett eller flera skriftliga beslut, som den högst ansvarige för verksamheten har fattat. Den som fastställer ansvarsfördelningen bör se till att den som får ansvaret för en arbetsuppgift också ges förutsättningar för att ta ansvaret. Den fastställda ansvarsfördelningen bör avse alla frågor som har eller kan ha någon betydelse för skyddet av miljön och människors hälsa och lagefterlevnaden, oavsett om kraven är direkt reglerade i författningstext, domar eller myndighetsbeslut eller enbart följer indirekt av innebörden av en viss bestämmelse eller ställt krav, t.ex. mätningar som kan behövas inom egenkontrollen. Dokumentationen kan avse exempelvis befattningsbeskrivningar eller annan handling som beskriver arbetsuppgiften. Den bör vara lätt att förstå och tillgänglig för den som är berörd av den. Verksamhetsutövaren bör spara dokumentationen i fem år. NFS 2001:2 Rutiner för kontroll 5 Finns rutiner för skötsel, underhåll och reparation av utrustning? Dokumenterade rutiner JA/NEJ 5 ) Rutinerna för kontrollen av olika slags teknisk utrustning m.m. bör avse sådan utrustning m.m. som har eller kan få betydelse för skyddet av människors hälsa eller miljön om den inte är i gott skick. Utrustning för drift kan avse sådan processteknisk utrustning, reningsutrustning, handredskap, fordon m.m. eller utrustning som har betydelse för att skydda människor och miljön från olägenheter, t.ex. filter eller utrustning för rengöring. Det kan också avse sådan utrustning som särskilt framgår av ett tillståndsvillkor eller är en förutsättning för tillståndet att driva verksamheten. NFS 2001:2 Finns rutiner för kalibrering och avläsning av instrument? Dokumenterade rutiner JA/NEJ 5 ) Utrustningen/åtgärderna bör ha fullgod funktion så snart den/de används. Till exempel bör givare och instrument vara rätt inställda och kalibrerade, så att värden av olika slag är korrekta. Processteknisk utrustning, maskiner, fordon och liknande bör kunna drivas och köras så att påverkan på människor och miljö blir så liten som det med skäliga insatser går att få den. NFS 2001:2 Finns rutiner för periodiska undersökningar i förebyggande syfte? Dokumenterade rutiner JA/NEJ Rutiner för att åtgärda avvikelser? Dokumenterade rutiner JA/NEJ 5 ) Rutinerna för undersökningar kan vara såväl vardagliga (okulär besiktning, avläsningar av instrument, kalibreringar, skötsel och underhåll etc.), som återkommande eller periodiska med längre intervall (periodiska undersökningar). Undersökningarna kan utföras med såväl egen som inhyrd eller inlånad personal. Intervallets längd kan variera, från exempelvis 6 mån till vart tredje år, beroende på verksamhetens möjliga påverkan på människor eller på miljön, dess komplexitet och omfattningen på den. För små eller tekniskt okomplicerade verksamheter med liten betydelse för miljö och hälsa bör det räcka med rutiner för vardagliga och mindre omfattande undersökningar. NFS 2001:2

15 Vem ansvarar för att ovanstående rutiner fungerar och följs, enligt 4? Sid 15(16) 5 ) Vem som bör ansvara för att en viss rutin finns och fungerar respektive följs bör framgå av ansvarsfördelningen enligt 4. Är det organisatoriska ansvaret för kontroll: Fastställt (av högsta ansvarig) JA/NEJ Anmälan om driftstörning 6 Görs riskbedömningar av verksamheten och hur ofta? Dokumenterat JA/NEJ Hur bedöms riskerna och eventuella åtgärder? 6 ) Verksamhetsutövaren bör dokumentera vad som undersökts, hur det gått till och vilken bedömning som gjorts av riskerna för människor och miljö av vad som skett eller förändrats samt dokumentera en värdering av vad som behöver åtgärdas. Dokumentationens omfattning bör vara anpassad till verksamhetens omfattning, komplexitet och dess möjliga påverkan på miljön eller människors hälsa. Är det fråga om en anmälningspliktig verksamhet som är liten eller som i liten utsträckning kan påverka miljön eller människors hälsa, kan dokumentationen begränsa sig till vad som undersökts och om något behöver åtgärdas. NFS 2001:2 Hur hanteras driftstörningar? Kontaktas MN JA/NEJ Dokumenterad rutiner JA/NEJ 6 ) Verksamhetsutövaren bör underrätta berörda tillsynsmyndigheter redan vid misstanke om att olägenheter från en störning eller en händelse kan uppstå. Det bör ske utan att den faktiska risken först undersöks. Verksamhetsutövaren bör lämna underrättelsen direkt efter händelsen. Bestämmelser om att verksamhetsutövaren är ansvarig för att motverka eller undanröja konsekvenserna av händelsen och därför bör vidta alla de mått och steg som behövs för detta, utan att avvakta myndighetens beslut eller ingripande, framgår av 26 kap. 19 MB och av 2 kap. MB. Att verksamhetsutövaren underrättar myndigheten bör inte frita denne från ansvaret för händelsen och konsekvenserna av den. Vem som hos verksamhetsutövaren bör svara för att underrätta myndigheter vid störningar eller andra händelser bör framgå av ansvarsfördelningen enligt 4. Av 5 framgår att det skall finnas rutiner för att hålla kontrollutrustning, t.ex. larm, i gott skick. I 29 kap. 5 MB finns bestämmelser om straff för den som missar att omgående underrätta tillsynsmyndigheten. Bestämmelser om miljösanktionsavgift finns i 30 kap (msa för c-verksamhet 5000 kr). Om en händelse inträffar när myndigheten är stängd, t.ex. på natten, kan verksamhetsutövaren lämna underrättelsen skriftligt med fax eller e-post så att den finns på myndigheten direkt på morgonen eller muntligt direkt på morgonen. MB och i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter. NFS 2001:2 Vem ansvarar för att ovanstående rutiner fungerar och följs, enligt 4? 5 ) Vem som bör ansvara för att en viss rutin finns och fungerar respektive följs bör framgå av ansvarsfördelningen enligt 4. Är det organisatoriska ansvaret för driftstörning: Fastställt (av högsta ansvarig) JA/NEJ Dokumenterat JA/NEJ

16 Förteckning över kemiska produkter 7 Finns en lista över samtliga kemiska produkter som förekommer i verksamheten? JA/NEJ Finns information om de kemiska produkterna enligt 7? JA/NEJ Sid 16(16) 7 ) Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna: 1. Produkten eller organismens namn, 2. omfattning och användning av produkten eller organismen, 3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt 4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet. SFS 1998:901 Vem ansvarar för att ovanstående rutiner fungerar och följs, enligt 4? 5 ) Vem som bör ansvara för att en viss rutin finns och fungerar respektive följs bör framgå av ansvarsfördelningen enligt 4. Är det organisatoriska ansvaret för kemikalieförteckning: Fastställt (av högsta ansvarig) JA/NEJ Dokumenterat JA/NEJ Klassning och årlig avgift Kommentarer Övriga kommentarer Kommentarer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

Egenkontroll. enligt miljöbalken

Egenkontroll. enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Innehåll 3 Egenkontroll enligt miljöbalken 4 Planering och kontroll av verksamheten 5 Egenkontrollen - ett ständigt pågående arbete 6 Lagstiftning, krav, beslut och domar

Läs mer

Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan

Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan Bilaga G till ansökan Botnia Exploration AB Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan Eskilstuna 2018-08-08 Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan Egenkontrollprogram, utkast Datum 2018-08-08 Uppdragsnummer

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Jämförelse mellan IP SIGILL och krav på egenkontroll för anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken.

Jämförelse mellan IP SIGILL och krav på egenkontroll för anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. IP SIGILL Bas Flik 4 Giltig från 2011-02-01 Jämförelse mellan IP SIGILL och krav på egenkontroll för anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. 2008-11-10 Karin Eliasson Hushållningssällskapet

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Tillsyn över billackerare i Trelleborgs Kommun år 2007

Tillsyn över billackerare i Trelleborgs Kommun år 2007 Tillsyn över billackerare i Trelleborgs Kommun år 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 8/2007 Inledning Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

MILJÖUTBILDNING DEL 3. Del 3 Egenkontroll 2014-06-27. Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet & Svenska Bilsportförbundet 1 av 9

MILJÖUTBILDNING DEL 3. Del 3 Egenkontroll 2014-06-27. Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet & Svenska Bilsportförbundet 1 av 9 Del 3 Egenkontroll Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet & Svenska Bilsportförbundet 1 av 9 Egenkontroll för motorklubbar 1. Brandskyddet 2. Livsmedelshanteringen 3. Miljöbalken 4. Arbetsmiljön Svenska

Läs mer

MILJÖUTBILDNING DEL 3. Del 3 Egenkontroll. Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet & Svenska Bilsportförbundet

MILJÖUTBILDNING DEL 3. Del 3 Egenkontroll. Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet & Svenska Bilsportförbundet Del 3 Egenkontroll 1 av 9 Egenkontroll för motorklubbar 1. Brandskyddet 2. Livsmedelshanteringen 3. Miljöbalken 4. Arbetsmiljön 2 av 9 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Motorbanor

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken i förskolor och skolor i Trelleborgs kommun

Egenkontroll enligt miljöbalken i förskolor och skolor i Trelleborgs kommun Egenkontroll enligt miljöbalken i förskolor och skolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 12/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING BAKGRUND LÄNSPROJEKTETS FÖRSLAG PÅ EGENKONTROLLPROGRAM

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2009-02-27 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Tillsyn grustäkter i Örebro län

Tillsyn grustäkter i Örebro län CHECKLISTA för egenkontrolltillsyn på grustäkter enligt 9 kap miljöbalken Område: Skapad: Tillsyn grustäkter i Örebro län 2006-06-29 Ansvarig: Senast uppdaterad: Länsstyrelsen: Maria Johansson 2006-09-05

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Uppgifter om verksamheten Anläggningens besöksadress Anläggningens besöksadress Telefon till anläggningen

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Välkomna!! Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Tillsyn Miljökontoret är tillsynsmyndighet

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

FAKTABLAD Delegering av miljöansvar. Information och checklista WSP Natlikan

FAKTABLAD Delegering av miljöansvar. Information och checklista WSP Natlikan FAKTABLAD Delegering av miljöansvar Information och checklista 2013-05-02 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar för

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om bassängbad 38 punkt 2, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Uppgifter om verksamheten Anläggningens besöksadress Anläggningens besöksadress Telefon till anläggningen

Läs mer

Dammar ansvar och tillsyn

Dammar ansvar och tillsyn Dammar ansvar och tillsyn Flödeskartering SANT Informationsmöte om Infrastruktur, Tranås 19 mars 2014 Länsstyrelsens arbete kopplat till dammar Naturavdelningen ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

MILJÖUTBILDNING. Del 3. Egenkontroll Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet & Svenska Bilsportförbundet 1/8

MILJÖUTBILDNING. Del 3. Egenkontroll Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet & Svenska Bilsportförbundet 1/8 Del 3 Egenkontroll 2011-03-05 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet & Svenska Bilsportförbundet 1/8 Egenkontroll för motorklubbar 1. Brandskyddet 2. Livsmedelshanteringen 3. Miljöbalken 4. Arbetsmiljön

Läs mer

Stöd för egenkontroll för vindkraft

Stöd för egenkontroll för vindkraft Stöd för egenkontroll för vindkraft Illustration och layout: Simon Cederholm 2003-2013 1 år Stöd för egenkontroll för vindkraft Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens

Läs mer

Detta är en checklista för vad som behöver vara med i anmälan.

Detta är en checklista för vad som behöver vara med i anmälan. Regler om miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. miljöbalken. Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan måste vara komplett för att miljöförvaltningen

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Egenkontroll på U- anläggningar

Egenkontroll på U- anläggningar Egenkontroll på U- anläggningar I miljöbalken står det: Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2013-07-24 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

Tillsyn över fjärrvärmeanläggningar Trelleborgs kommun

Tillsyn över fjärrvärmeanläggningar Trelleborgs kommun Tillsyn över fjärrvärmeanläggningar Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 3/2011 1 Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalken följs vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Underrättelse om driftstörning

Underrättelse om driftstörning MBF_42.Underrättelsedriftstörning 2018-04-10 Sida 1 / 3 Underrättelse om driftstörning Enligt paragraf 6 i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901). Verksamhetsutövaren ska omgående

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Egenkontroll på förskolor och skolor

Egenkontroll på förskolor och skolor Malmö stad Miljöförvaltningen Egenkontroll på förskolor och skolor Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress 205 80 Malmö Telefon 040-34 10 00 Fax 040-30 41 05 Organisationsnummer 212000-1124 www.malmo.se

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Egenkontroll och tillsyn Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Agenda Verksamhetsutövare Egenkontroll Tillsyn Exempel Verksamhetsutövare (VU) Vem som är utövaren av miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008

Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008 Bassängbad Tillsyn av barns miljöer 2008 Hälsoskydd Christina Hermansson Innehåll 1. Inledning 1 2. Målsättning 1 3. Genomförande 1 4. Omfattning 1 5. Resultat 1 5.1 Egenkontroll 1 5.1.1 Badvattenkvalitet

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan enligt miljöbalken Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Miljöavdelningen Anmälan Datum: Anmälan enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Myndighetens roll vid tillsyn av egenkontroll utgående från MKN

Myndighetens roll vid tillsyn av egenkontroll utgående från MKN Myndighetens roll vid tillsyn av egenkontroll utgående från MKN Myndigheter som bedriver operativ tillsyn enligt miljöbalken kontrollerar att lagkrav följs, bland annat gällande verksamhetsutövarnas egenkontroll

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten INFORMATION 1 (5) Hygienlokaler som är anmälningspliktiga Om en verksamhet yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling som kan ge blodsmitta genom användning av stickade och skärande verktyg ska detta anmälas

Läs mer

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN En kort vägledning om egenkontroll Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll. Den är ett verktyg för att skapa rutiner och

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna uppgifter om företaget

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; Utkom från trycket den 29 september 2016 beslutade den 22 juni

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Handledning för egenkontroll

Handledning för egenkontroll Handledning för egenkontroll Laborativ Enheten för miljö, arbetsmiljö och intendentur, Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Introduktion 3 Lagstiftning 3 Grundläggande egenkontroll 3 Fördjupad egenkontroll

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Egenkontroll med fokus på riskbedömning. Resultat av projekt, handläggarstöd samt informationsmaterial för verksamhetsutövare

Egenkontroll med fokus på riskbedömning. Resultat av projekt, handläggarstöd samt informationsmaterial för verksamhetsutövare Egenkontroll med fokus på riskbedömning Resultat av projekt, handläggarstöd samt informationsmaterial för verksamhetsutövare Oktober 2012 - december 2013 Umeå 6 februari 2014 Innehåll 1. Inledning... 1

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 förordningen (2001:512) om deponering av avfall; NFS 2002:17 Utkom från trycket den 25 juni 2002 beslutade

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Checklista Reach för Nedströmsanvändare

Checklista Reach för Nedströmsanvändare Checklista Reach för Nedströmsanvändare Checklistan tar upp frågor som berör användning av kemiska produkter i den egna verksamheten 2011-05-16 reviderad 2012-03-15 Denna checklista tar endast upp regler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; Utkom från trycket den 22 juli 2003 utfärdad den 10 juli 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels att 19 kap. 5,

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar Anläggning lokal, utrymme eller plats där verksamheten bedrivs Postnummer och postort Kontaktperson Telefon-/mobilnummer

Läs mer

INSPEKTIONSUNDERLAG.

INSPEKTIONSUNDERLAG. INSPEKTIONSUNDERLAG FÖR TILLSYN AV VERKSAMHETERS EGENKONTROLL (A, B & C-VERKSAMHETER) UTIFRÅN FÖRORDNINGEN OM VERKSAMHETSUTÖVARES EGENKONTROLL SFS 1998:901 (FVE) www.miljosamverkansydost.se INSPEKTIONSUNDERLAG

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13); SFS 2014:430 Utkom från trycket den 11 juni 2014 utfärdad den 28 maj 2014. Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige Tillstånd och tillsyn -en överblick Daniel Aulik Energigas Sverige Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas, Gasol,

Läs mer

FrfLUN DELEGATIONSBESLUT 1(3)

FrfLUN DELEGATIONSBESLUT 1(3) FrfLUN DELEGATIONSBESLUT 1(3) Tjänsteställe Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg och miljö Handläggare Kristin Andersson Miljöinspektör Tel. 023-82 714 myndighetsnamnden@falun.se Datum 2016-02-15

Läs mer

Kemikalietillsyn i detaljhandeln

Kemikalietillsyn i detaljhandeln Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT Rapport: 1/2011 Författare: Björn Jonsson Datum: 2011-09-26 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN I SOLNA STAD Postadress Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

PM: Utredning av risker och störningar ifrån pågående verksamheter i områdena Budkaveln och Maden.

PM: Utredning av risker och störningar ifrån pågående verksamheter i områdena Budkaveln och Maden. PM: Utredning av risker och störningar ifrån pågående verksamheter i områdena Budkaveln och Maden. Mottagare: Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun Datum: 2017-10-02 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdraget...

Läs mer

Rapporteringsmallen får nytt innehåll.

Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Varför ändras mallen. Från och med miljörapportering för verksamhetsåret 2015 har rapporteringsmallen gjorts om. Den nya mallen är anpassad för motsvara kraven som

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom att tillämpa egenkontroll kan olägenhet för

Läs mer

FÖRORENADE OMRÅDEN. Handlingsplan för hantering av förorenade områden inom egenkontrollen. Miljö- och hälsoskyddsenheten, Motala kommun

FÖRORENADE OMRÅDEN. Handlingsplan för hantering av förorenade områden inom egenkontrollen. Miljö- och hälsoskyddsenheten, Motala kommun FÖRORENADE OMRÅDEN Handlingsplan för hantering av förorenade områden inom egenkontrollen Miljö- och hälsoskyddsenheten, Motala kommun Förorenade områden Många verksamheter bedrivs idag på fastigheter som

Läs mer

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 11/2007 Inledning Miljönämnden utövar tillsyn vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs kommun. Som tillsynsmyndighet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem PRESENTATION INNEHÅLL Lagkrav och myndigheter Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt Hantering av specifika problem LAGKRAV OCH MYNDIGHETER LAGSTIFTNING Svensk lagstiftning Lag Förordning

Läs mer