Periodisk tillsyn av frisörer i Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004"

Transkript

1 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2005 Periodisk tillsyn av frisörer i Solna MILJÖKONTORET MAJ 2005

2 Rapport 4/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Christina Hellman Malin Lidow Camilla Olofsson Elin Stenberg Postadress Solna stad Solna E-post Besöksadress Stadshusgången 2, 10 tr Telefon Telefax Organisationsnr Solnas webbplats

3 SAMMANFATTNING... 5 BAKGRUND... 5 Lagstiftning... 5 SYFTE... 5 UTFÖRANDE OCH METOD... 5 Bedömningsgrunder... 6 RESULTAT... 7 Desinfektion och rengöring... 7 Städning och hygien... 7 Administrativa brister... 8 Kosmetiska och Hygieniska produkter... 9 Miljösanktionsavgift... 9 Uppföljning av brister... 9 DISKUSSION/SLUTSATSER... 9 Tidigare utkomna rapporter från miljökontoret Bilaga 1. Checklista frisörer + håltagning med pistol 4

4 Sammanfattning Miljökontoret har under åren inspekterat samtliga 53 frisörer i Solna. Vid inspektionerna har bl.a. rutiner för desinfektion och städning kontrollerats. De vanligaste bristerna var att det saknades desinfektionsmedel för eventuell sårrengöring och att rutinerna för rengöring och desinfektion av verktyg var bristfälliga. Även administrativa brister som att det inte fanns någon ritning av lokalen var vanligt förekommande. Bakgrund En risk med frisörverksamhet är att sjukdomar sprids genom dåligt rengjorda verktyg. Särskild stor risk är detta vid användning av stickande och skärande verktyg som rakknivar. Eftersom ingen organiserad tillsyn av frisörer tidigare gjorts av miljökontoret beslutades att samtliga frisörer skulle inspekteras. Lagstiftning Miljökontoret ska enligt 45 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) ha tillsyn av hygieniska behandlingslokaler. Frisörer räknas som en hygienisk behandlingslokal. Frisörer ska även enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) anmäla sin lokal till miljökontoret innan de startar sin verksamhet. Många av verksamheterna hade inte gjort någon formell anmälan men var ändå kända av miljökontoret. Frisörverksamheterna omfattas även av miljöbalkens förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901). Det innebär att de ska ha en dokumenterad egenkontroll med rutiner för verksamheten angående hälsa, hygien och miljö. Annan lagstiftning som påverkar frisörverksamhet är Socialstyrelsens allmänna råd om hygienisk behandling (SOSFS 1995:3). Miljökontoret har använt sig av rekommendationerna i dessa råd vid bedömning av verksamheterna. Syfte Syftet med tillsynen var att få en uppfattning om lokalernas utformning, rutinerna för rengöring och desinfektion av instrument och verktyg och hygienen hos verksamheter med hårvård i Solna. Huvudsyftet var att se till att påträffade brister åtgärdades. Utförande och metod Innan inspektionerna utfördes skickades ett brev med information om tillsynen ut till verksamheterna och sedan bokades en tid för inspektion. För tillsynen togs timavgift ut enligt Solna Stads taxa. I och med att tillsynsprojektet pågick i tre år var det flera olika miljöinspektörer som utförde inspektionerna. För att få en effektiv tillsyn och en likvärdig bedömning genomfördes inspektionerna därför med hjälp av checklistor. Enligt checklistan (bilaga 1) kontrollerades bl.a. ventilation, hygien, städning, städutrustning, rengöring och desinfektion av verktyg (saxar, kammar o dyl), avfallshantering, märkning av kosmetiska och hygieniska produkter (KoH), rutiner vid påträffande av löss och håltagning av öron. Se nedan för beskrivning av bedömningsgrunder. Vid in- 5

5 spektionerna har själva dokumentationen av verksamhetens egenkontroll inte kontrollerats. Däremot kontrollerades rutiner för bl.a. städning och desinfektion av verktyg. Efter inspektionen skickades en inspektionsrapport från besöket till verksamhetsutövarna där bristerna påpekades. Verksamhetsutövarna uppmanades att innan ett utsatt datum åtgärda bristerna genom att t.ex. inkomma till miljökontoret med handlingar eller kopior på kvitton av inköpta desinfektionsmedel. På några av verksamheterna genomfördes uppföljande inspektioner. Bedömningsgrunder Ventilation I en frisörverksamhet, där hårsprayer och permanentvätska används, är det önskvärt att det finns mekanisk frånluft för att vädra ut ämnen som kan vara irriterande för luftvägarna. OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ger information om ventilationen fungerar som den är avsedd att göra. Ett protokoll på godkänd (OVK) begärdes in av de flesta verksamheterna. Städning Ytorna i lokalen ska var släta, täta och lätta att rengöra och utrymme för städutrustningen bör finnas. Rutiner för städning av lokalen ska finnas. Hygien Handtvättställ med flytande tvål och engångshanddukar ska finnas i anslutning till behandlingen och på toaletten. Kundtoalett bör finnas men det är acceptabelt att kunder och personal delar toalett om det är en liten verksamhet. Rutiner för vad som ska göras om en kund visar sig ha huvudlöss ska finnas. Arbetskläder bör användas och ett ombyte med arbetskläder bör finnas tillgängligt. Rena handdukar ska finnas för varje kund. Rengöring och desinfektion Rengöring och desinfektion av verktyg ska ske på en lämplig plats i lokalen, t.ex. vid en diskbänk och inte på personaltoaletten. Verktygen ska rengöras med hett vatten och rengöringsmedel innan de desinfekteras med lämpligt desinfektionsmedel. De bör rengöras efter varje kund och desinfekteras en gång om dagen om håret tvättas på kunderna. Annars bör de även desinfekteras efter varje kund. Trimsaxar ska alltid rengöras och desinfekteras efter varje kund. Det ska finnas desinfektionsmedel tillgängligt som kan användas till sårtvätt (t.ex. alsolsprit) vid eventuellt sår eller skada hos kunden. Avfall Håret bör helst samlas upp i en avfallsbehållare med lock. Om stickande/skärande avfall uppkommer är det viktigt att det emballeras så att ingen som tar hand om avfallet skadas. Avfallet kan hanteras som hushållsavfall. 6

6 Kemikalier och Kosmetiska och hygieniska produkter (KoH) Det bör helst finnas rutiner för att köpa in miljöanpassade kemikalier. KoH ska vara märkta enligt gällande lagstiftning. Läkemedelsverket informerades om vilka produkter som var bristfälligt märkta då de är central tillsynsmyndighet. Håltagning i öron Huden ska desinfekteras innan håltagning och utrustningen ska vara steril och får inte användas på andra delar av kroppen än i öronen. Örhängena ska uppfylla EU:s regler om nickelinnehåll. Skötselråd ska utdelas vid behandlingen. Håltagning bör inte göras utan målsmans sällskap om kunden är under 18 år. Resultat Nedan redovisas de vanligaste bristerna hos de 53 frisörer som besöktes. Sidoverksamheter som upptäcktes hos frisörerna var fotvård, solarium, massage, öronhåltagning och manikyr. Desinfektion och rengöring Cirka hälften av verksamheterna saknade desinfektionsmedel för sårtvätt. Det var också ungefär hälften av verksamheterna som hade bristande rutiner vad gällde rengöring och desinfektion av verktyg. En vanlig brist var att verktygen desinfekterades utan att först ha blivit rengjorda. Tabell 1: Antal frisörer utav 53 besökta som hade brister avseende desinfektion och rengöring Desinfektion och rengöring Desinfektionsmedel för sårtvätt saknas Desinfektionsmedel för verktyg saknas Brister i rengöring och/eller desinfektion av verktyg 0 Städning och hygien Nitton verksamheter saknade engångshanddukar och/eller flytande tvål. Dåligt städade lokaler och avsaknad av städutrymme var andra förekommande brister. Svårtstädade ytor i form av t.ex. sprickor på golv förekom på åtta verksamheter. 7

7 Tabell 2: Antal frisörer utav 53 besökta som hade brister avseende städning och hygien. Städning och hygien Pappershanddukar saknas Flytande tvål saknas Bristfällig städning Städutrymme saknas 2 0 Administrativa brister Ungefär hälften av verksamheterna hade inte fyllt i någon anmälningsblankett och fick därför göra det vid inspektionen. Även andra verksamheter som inte var anmälda som t.ex. fotvård hittades. Många av de som inte fyllt i någon anmälningsblankett hade inte heller lämnat in någon ritning av lokalen till miljökontoret. Av de flesta verksamhetsutövare krävde miljökontoret in en godkänd OVK för att få information om ventilationen. Tabell 3: Antal frisörer utav 53 besökta som hade administrativa brister. Administrativa brister Godkänd OVK saknas Ifylld anmälningsblankett saknas Ritning saknas

8 Kosmetiska och Hygieniska produkter Fem produkter påträffades som inte uppfyllde märkningskraven vad gäller varningstext på svenska. Det framkom att det inte finns speciellt många miljöanpassade hårvårdsprodukter att köpa på marknaden. Frisörerna köper produkter de vet kunderna gillar och som är prisvärda. Miljösanktionsavgift Miljönämnden beslutade i enlighet med miljöbalkens tvingande regler att de som inte anmält sin lokal till miljökontoret och som inte miljökontoret på annat sätt haft kännedom om och som startat sin verksamhet efter 1 januari 1999 skulle betala en miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Uppföljning av brister Flera av frisörerna vidtog inte åtgärderna inom utsatt tid och miljökontoret fick i dessa fall också lägga mycket tid på att påminna verksamhetsutövarna att komma in med nödvändiga handlingar och begärda uppgifter mm. På några av verksamheterna genomfördes uppföljande inspektioner. Några verksamheter förelades att inkomma med handlingar. För lokaler där det var problem att få in en godkänd OVK lämnades information till stadsarkitektkontoret, vilka är de som har det formella ansvaret för OVK. Diskussion/slutsatser Risken att utsättas för smitta hos en frisör är liten. Risken hos verksamheter som tatuerare och piercingstudior är betydligt större. De vanligaste bristerna gällde rutiner för rengöring och desinfektion av verktyg samt administrativa rutiner som t.ex. att det inte fanns någon ritning av lokalen. Genom information och krav på ändrade rutiner bedömer miljökontoret att kvalitén och kunskapen ifråga om hygien och rengöring och desinfektion av verktyg hos frisörerna i Solna har förbättrats. Tillsynen har också lett till ökad kunskap och insikt hos miljökontoret om de verksamheter med hårvård som finns i Solna. Många verksamhetsutövare kände inte alls till miljökontoret innan tillsynen påbörjades. Verksamhetsutövarna var huvudsakligen positiva till tillsynen men några ifrågasatte tillsynsavgiften då de inte hade efterfrågat tillsynen. Några verksamhetsutövare har överklagat avgiftsbeslutet. Det var administrativt besvärligt att kontakta verksamhetsutövarna och påminna dem att inkomma med handlingar som kvitton och ritningar. Det är viktigt att vara tydlig både muntligen vid inspektionen och skriftligen i inspektionsrapporten t.ex. om att åtgärderna ska vara vidtagna innan ett visst datum och att om de inte vidtas kan miljönämnden förelägga verksamhetsutövaren att genomföra nödvändiga åtgärder. I de flesta ärenden ställdes krav på att verksamhetsutövaren skulle skicka in en godkänd OVK. OVK ger information om ventilationen i lokalen. Fördelen med OVK är att den ofta finns lättillgänglig hos fastighetsägaren eller i Solna Stads register. Nackdelen är att en OVK inte alltid ger information om ventilationen uppfyller Socialstyrelsens råd på 7 liter/sekund och person. Att få in en godkänd OVK kan också ta lång tid om det finns brister i ventilationen som måste åtgärdas. Miljökontoret lämnade då över informationen till stadsarkitektkontoret som fick försätta driva frågan med att få OVK n godkänd. 9

9 Miljökontoret bedömer att en tydlig information om värdet av en god egenkontroll till stor del skulle komma tillrätta med de påträffade bristerna. Ett informationsblad om egenkontroll för hygieniska behandlingslokaler har därför också tagits fram av miljökontoret. Information och kontroll av egenkontroll har gjorts tidigare även hos bl.a. solarier och badanläggningar. Socialstyrelsen har lämnat ett förslag till ändring av 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till Socialdepartementet. Förslaget innebär att anmälningsplikten för mindre riskfyllda verksamheter såsom frisörer tas bort. Något beslut har ännu inte fattats i frågan och det är inte klart när detta kommer att ske. Om förslaget går igenom kommer miljökontoret ändå att ha kvar tillsynsansvaret. Det kommer troligen inte att underlätta miljökontorets arbete utan snarare försvåra det eftersom det vid tillsynskampanjer därmed blir svårt att känna till vilka verksamheter som förekommer. Tidigare utkomna rapporter från miljökontoret Nr Rapport Beskrivning 2/2005 Höga ljudnivåer - tillsynsprojekt på motionsanläggningar 2004 Under hösten 2004 utfördes oanmälda inspektioner 6 st motionsanläggningar. Ljudnivåmätningar utfördes med dolda mikrofoner under motionspass. 1/2005 Höga ljudnivåer - tillsynsprojekt på krogar etc Under 2004 mättes ljudnivåerna på 9 krogar etc. genom oanmälda inspektioner. 5/2004 Miljötillsyn av grafiker 20 st Grafiker inspekterades under åren avseende främst kemikaliehantering, avfall, uttsläpp, egenkontroll och dokumentation. 4/2004 Miljötillsyn i Frösunda västra industriområde 14 miljöfarliga verksamheter inom Frösunda västra industriområde inspekterades under åren /2004 Förskolornas inomhusmiljö 50 förskolor inspekterades under åren Den vanligaste anmärkningarna var brister i ventilation och städning. 2/2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn- Motionsanläggningar Samtliga motionsanläggningar som är tillgängliga för allmänheten samt skolornas gymnastiksalar, inspekterades under åren /2004 Periodisk hälsoskyddstillsyn - Grundskolor och gymnasier Inomhusmiljön i 16 skolor inspekterades under åren Rapporten ger en sammanfattning av de brister som miljökontoret noterade vid inspektionen. 10

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger

Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger i Västmanlands län hösten 2003-våren 2004 Miljöenheten Nr 2004:24 Titel: Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger i Västmanlands län - ett länsprojekt

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Miljöstatus inom tandvården

Miljöstatus inom tandvården MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöstatus inom tandvården Tillsynskampanj 2007 En rapport från Miljöförvaltningen Evin Saleh December 2007 SAMMANFATTNING I Stockholm stad finns ca 600 tandvårdkliniker varav 200 osanerade.

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa

Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 ANMÄLAN... 3 EGENKONTROLL... 4 ANSVARSFÖRDELNING... 4 RISKER... 4 DOKUMENTATION... 4 LOKALISERING OCH UTEMILJÖ... 5 INRE MILJÖ...

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 1/2008 Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008 Rapport 1/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Dålig inomhusluft skolans dolda hot. En rapport från Svensk Ventilation September 2014

Dålig inomhusluft skolans dolda hot. En rapport från Svensk Ventilation September 2014 En rapport från Svensk Ventilation September 2014 Svensk Ventilation Postadress Besöks-/Leveransadress Telefon E-post Org nr Box 47103 Årstaängsvägen 19 C 08-762 73 60 info@svenskventilation.se 802015-8161

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det

Läs mer

Miljökontoret informerar om. Solarium

Miljökontoret informerar om. Solarium Miljökontoret informerar om Solarium Våren 2009 Inledning Den som avser att driva en solarieverksamhet är skyldig att anmäla detta till miljökontoret innan lokalen tas i bruk, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

INOMHUSMILJÖ 2002 - HANDLEDNING FÖR TILLSYN AV SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

INOMHUSMILJÖ 2002 - HANDLEDNING FÖR TILLSYN AV SKOLOR OCH FÖRSKOLOR INOMHUSMILJÖ 2002 - HANDLEDNING FÖR TILLSYN AV SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Oktober 2002 Inomhusmiljö 2002 - Handledning för Tillsyn av skolor och förskolor Inledning... 3 Syfte och bakgrund... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Kontroll av sushirestauranger

Kontroll av sushirestauranger SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 3/2007 Kontroll av sushirestauranger MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN MARS 2007 Rapport 3/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört av: Claes Ericsson

Läs mer

Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005

Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005 Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Gabriella Andersson Agneta Gustafsson Sammanfattning Tandvård innebär ofta utsläpp av miljöfarliga ämnen. Förutom hanteringen av kemikalier och farligt avfall så är

Läs mer

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013

Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013 Miljö- och byggnadskontoret Sidan 1 av 6 Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013 Elin Stenberg Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten Mars 2014 Besök Postadress

Läs mer

TRYCKERIER. Branschtillsyn 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret

TRYCKERIER. Branschtillsyn 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret Miljökontoret 2010-05-04 Dnr 2010-0209 Dpl 4268 TRYCKERIER Branschtillsyn 2010 Bild: Miljökontoret Foto: Miljökontoret Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Reglering av yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandling

Reglering av yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandling Reglering av yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandling Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Redovisning av kemikalietillsynsprojekt 14:12 - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Anette Gillström Miljö- och Hälsoskyddsgruppen Länsstyrelsen

Läs mer