ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179"

Transkript

1 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr:

2 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad mot butiker, grossister samt reparatörer av elektriska och elektroniska produkter. Syftet var att se hur producentansvaret efterlevs samt hur farligt avfall hanteras. I projektet deltog totalt 16 objekt varav 11 besöktes och 5 fick svara på ett frågeformulär. Elavfall är generellt ett stort problem i världen. Dock visar resultaten från detta tillsynsprojekt att elavfall hamnar rätt i Borlänge. Elavfallet hamnar på Fågelmyra återvinningscentral eller hämtas direkt av godkänd transportör. De brister som finns är av administrativ art. Dels kör många verksamheter själv sitt elavfall till Fågelmyra utan att ha anmält det till länsstyrelsen och/eller så saknas det anteckningar om hur mycket farligt avfall som uppkommit. Det finns ändå ett behov av vidare arbete i form av information och tillsyn men då till nästa led i avfallskedjan, transportörer och mottagare. Under hösten 2010 ska miljökontoret genomföra ett tillsynsprojekt riktat mot dem som har tillstånd att transportera farligt avfall. 1 (6)

3 Bakgrund och syfte För att hantering av elavfall inte ska orsaka miljöförstöring och ohälsa, varken i Sverige eller i världen i övrigt, är det mycket viktigt att alla verksamhetsutövare som hanterar elavfall har goda kunskaper om gällande bestämmelser och en god kontroll av sitt eget avfall. Miljökontoret har som uppgift att se till att alla verksamhetsutövare följer gällande lagstiftning inom miljöområdet och att det finns en fungerande egenkontroll. Syftet med tillsynsprojektet har varit att få en bild av hur producentansvaret efterlevs och hur farligt avfall hanteras samt bedöma det framtida behovet av tillsyn. 11objekt har besökts i projektet. 5 objekt har fått besvara ett frågeformulär med samma frågor som ställts vid inspektionen. Genomförande Tillsynsprojektet upplägg bestod i huvudsak av: 1. Urval av objekt 2. Utformning av checklista och frågeformulär med begäran om uppgifter 3. Inspektion på vissa objekt/utskick 4. Rapport För att åstadkomma en blandad grupp verksamhetsutövare valdes nedanstående företag ut för tillsyn: De större butikskedjorna De mindre butikskedjorna Grossisterna Delvis webbaserade Elgiganten OnOff Expert Elon Elkedjan Nya Tuna El Teknikmagasinet BRL Electronics Solar Elektroskandia BTC Frågeformulär skickades till: Sharp, Multi X Sweden AB, Mitt I Borlänge Datorer AB, Bra Hushållsmaskin Service, Mickes radio & TV Service, Borlänge Centraldammsugare HB (nedlagd). 2 (6)

4 Lagstiftning och praktisk tillämpning WEEE-direktivet Bakgrunden till producentansvaret är EU-direktivet WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). WEEE direktivet är ett s.k. minimidirektiv. Minimidirektiv slår fast en lägsta nivå som medlemsstaterna är skyldiga att garantera. I Sverige införlivades WEEE-direktivet genom Förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Förordningen (2005:209) om producentansvar för elektroniska och elektriska produkter Syftet med förordningen är att elektriska och elektroniska produkter ska utformas och framställas på ett sådant sätt att uppkomsten av avfall förebyggs och i fråga om avfall som ändå uppkommer så ska producenterna tillhandahålla system för insamling av avfallet samt att produkterna kan återanvändas eller återvinnas. Med producent menas den som tillverkar och/eller under eget varumärke säljer elektriska eller elektroniska produkter samt yrkesmässigt, för in till Sverige eller för ut till något land inom EU, elektriska och elektroniska produkter. Innan en producent får sälja varan måste den anmäla produkten till Naturvårdsverket. Producenten måste sedan årligen rapportera till verket hur mycket som sålts. Naturvårdsverket för ett register över alla producenter och deras produkter, kallat EE- och Batteriregistret. Naturvårdsverket får på så vis kännedom om alla elektriska och elektronsiska produkter finns ute på marknaden och som omfattas av producentansvaret. Insamlingssystem En producent är alltså skyldig att ta hand om uttjänta produkter. Detta kan göras genom ett kollektivt insamlingssystem eller ett individuellt insamlingssystem. De flesta producenter har valt att gå med i ett kollektivt insamlingssystem. I Sverige finns två stora kollektiva insamlingssystem, El-Kretsen och Elektronikåtervinningsföreningen. El-Kretsen är näringslivets servicebolag och har som uppgift att uppfylla producentansvaret, det sker genom ett kollektivt insamlingssystem. Systemet kallas El-retur och drivs i samarbete med landets kommuner. Samarbetet innebär att kommunerna ordnar bemannade mottagningsstationer, oftast detsamma som återvinningscentralerna (i Borlänge är det Fågelmyra ÅVC), där hushållen får lämna sitt elavfall. El-kretsen ordnar sedan hämtning och transport av elavfallet till en godkänd förbehandlare. Elavfallet från Fågelmyra transporteras till Stenas Technoworlds anläggning i Västerås. Några av de större butikskedjorna i Borlänge är istället medlemmar i Elektronikåtervinningsföreningen, den föreningen bygger på samma princip som El-Kretsen men har, i alla fall inte i Borlänge, ett samarbetsavtal med kommunen om att använda återvinningscentralen som avfallsmottagare. De får i stället själva anordna insamlingssystem för elavfallet. OnOff och Elgiganten tjänar som insamlingsplats i Borlänge kommun för Elektronikåtervinningsföreningens medlemmar. 3 (6)

5 Miljöbalken - anmälningsplikt I bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd listas alla verksamheter som omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt. En anläggning för mellanlagring av max 100 ton uttjänta elektriska eller elektroniska produkter är anmälningspliktigt enligt kod Miljökontorets tolkning Det råder viss osäkerhet huruvida butikernas insamling av elavfall ska klassas som en C- verksamhet enligt miljöbalken. I bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarligt verksamhet och hälsoskydd så är en anläggning för mellanlagring av farligt avfall anmälningspliktigt. Efter att ha besökt ett flertal av kommunens butiker som säljer elprodukter och tar emot uttjänta elprodukter gör miljökontoret den bedömningen att servicen att ta emot uttjänta produkter inte utgör en anläggning för mellanlagring av farligt avfall utan det är en del i deras verksamhet. Avfallsförordningen Elavfall klassas som farligt avfall om den innehåller farliga komponenter. Miljökontoret betraktar allt elavfall som farligt avfall innan det genomgått en förbehandling hos en anmäld förbehandlare av elektriska och elektroniska produkter. Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och hantera dem skilt från annat avfall. Den som bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar om 1. den mängd avfall som uppkommer årligen 2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten 3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till Anteckningarna ska bevaras i minst fem år. En verksamhetsutövare som vill göra sig av med sitt elavfall kan anlita en transportör med tillstånd för transport av farligt avfall och sedan försäkra sig att denne transporterar avfallet till en anläggning som uppfyller de lagkrav som finns. Ett annat sätt är att själv köra elavfallet till Fågelmyra återvinningscentral, dessa transporter måste anmälas till Länsstyrelsen. Vid Fågelmyra kan man lämna mindre mängder elavfall men bara det som är av hushållskaraktär och faller under producentansvaret. 4 (6)

6 Resultat Resultatet från inspektionerna och förfrågningarna redovisas i nedanstående tabell. Objekt Producent Medlem Mellanlagring 3 An- Teckningar 4 Trp Anm 6 Själv 5 OnOff Ja EÅF 1 Ja, ok Ja Nej - Elgiganten Ja EÅF Ja, ok Ja Nej - Expert Ja EÅF/EK Ja, ok Nej Nej - Din Elon Ja EK 2 Ja, ok Ja Ja Nej Butik Elkedjan Nej - Nej Nya Tuna Nej - Ja, Nej Ja Nej El åtgärd Teknik- Nej EK Ja, ok Nej Nej - Magasinet BRL Nej - Ja, ok Nej Nej - Electronics BTC Ja 7 Nej Ja, ok Nej Ja Nej Solar Ja EK Nej Elektro- Ja EK Ja, Nej Ja Nej skandia åtgärd Sharp Ja EK Ja, ok Ja Nej - Multi X Ja Nej Ja, ok Nej Ja Nej Sweden AB Mitt i Nej Nej Nej Borlänge datorer AB Bra Nej - Nej Hushållsmaskin service Mickes radio & TV service Nej - Ja, ok Nej Ja Nej 1 Elektronikåtervinningsföreningen 2 El-Kretsen 3 Sker någon mellanlagring/förvaring av farligt avfall i butiken 4 Antecknas uppkommet farligt avfall 5 Transporteras farligt avfall själv 6 Är transporten anmäld hos länsstyrelsen 7 Kommer inom kort att bli producent 5 (6)

7 Kommentarer av resultatet Bristerna är framförallt av administrativ art. Det saknas anteckningar om hur mycket farligt avfall som uppkommer och man har inte anmält till länsstyrelsen att man transporterar avfallet själv till återvinningscentralen. Förvaring av farligt avfall sker hos de flesta i enlighet med lagstiftningen. Förvaring sker inomhus och är märkt med farligt avfall. Två butiker fick påpekande på förvaring av uttjänta vitvaror. De förvaras utomhus på en plats dit allmänheten har tillträde. Den ena butiken ska flytta sin verksamhet och ska iordningställa ett bättre utrymme på det nya stället och den andra butiken ska se till att förvaring sker på ett annat ställe dit allmänheten inte har tillträde till och där det vid ett eventuellt läckage inte orsakar störningar på miljön. I detta samanhang bör nämnas att det under 2009 samlade El-Kretsen in totalt 147 miljoner kg elavfall i Sverige, det motsvarar 15,85 kg/invånare. I Borlänge samlade El-Kretsen in kg, det motsvarar 18,15 kg/invånare. 6 (6)

8 Länkar Miljöbalken, förordningen om egenkontroll och annan lagtext Naturvårdsverket El-Kretsen Elektronikåtervinningsföreningen Avfall Sverige DalaAvfall Kontakt med Borlänge kommuns miljökontor:

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik SMED Rapport Nr 2013:113 Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik med fokus på bygg- och rivningsavfall 2013-02-18 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet Per Edborg, SCB Malin

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer