PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012"

Transkript

1 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling av elavfall genomförs i Sverige. Undersökningen visar att insamling via återvinningscentraler utgör grunden i hanteringen. Härutöver förekommer i många kommuner även insamling av elavfall bl.a. fastighetsnära eller via butiker. I ca 8% av kommunerna finns tre eller flera insamlingssystem för elavfall där insamlingen är organiserad via kommunerna. I de större kommunerna finns fler insamlingssystem än i de mindre. Flest system finns i de allra största kommunerna. Ca 4% av kommunerna har konkreta planer på att förbättra insamlingen av elavfall genom att exempelvis införa insamling via butiker av lampor, smått elavfall och batterier. I många kommuner finns även insamling genom andra organisationer än kommunerna, exempelvis fastighetsnära via insamlingsentreprenörer eller i butiker via hemelektronikbranschen. Den fastighetsnära insamlingen via kommuner eller entreprenörer omfattar sammantaget ca 1 2 hushåll. Insamling via butiker, inklusive elektronikbranschens egen insamling, sker på mer än 1 5 insamlingsställen. Härutöver bedriver återvinningsföretag insamling vid vissa återvinningsanläggningar av elavfall från industriell verksamhet och där även hushåll kan ha möjlighet att lämna elavfall. Vidare sker en omfattande insamling av lampor och lysrör vid El-Kretsens insamlings hos företag. Bakgrund och syfte El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling av elavfall genomförs i Sveriges kommuner. Avfall Sverige och El-Kretsen har konstaterat att det i dagsläget inte har funnits någon heltäckande nationell bild av hur främst kommunerna genomför insamlingen av elavfall från hushåll. I samband med diskussioner med bland annat Miljödepartementet har det tydligt framkommit att det finns ett behov av att beskriva det arbete som gör Sverige till det land som är ledande i insamling av elavfall. I föreliggande PM presenteras resultatet av El-Kretsens och Avfall Sveriges undersökning av elavfallsinsamlingen i Sverige. Resultatet avses bidra till El-Kretsens arbete med utveckling av elavfallsinsamlingen i dialog med Miljödepartementet och i samverkan med kommunerna. Undersökningen har genomförts av Jörgen Leander vid Miljö- och avfallsbyrån AB. Ingemar Lundström vid Creo Konsult har sammanställt uppgifter om insamling som är organiserad av andra än kommunerna. Metod och avgränsningar Undersökningen omfattar samtliga 29 kommuner i Sverige och innefattar två delar. Den första delen av undersökningen utgörs av en e-postenkät som har skickats ut till kommunerna och/eller i förekommande fall deras regionala organisationer. De kommuner som inte har besvarat enkäten kommer i ett senare skede att kontaktas per telefon i syfte att skapa en så heltäckande bild av elavfallsinsamlingen i Sverige som möjligt. Detta har dock inte gjorts när detta skrivs. M I L J Ö - O C H A V F A L L S B Y R Å N I M Ä L A R D A L E N A B K O P P A R B E R G S V Ä G E N V Ä S T E R Å S T E L E F O N : O R G. N R. : B A N K G I R O : E - P O S T : I N F M I L A V. S E W E B B : W W W. M I L A V. S E

2 Enkätundersökningen omfattar frågor om typ av insamlingssystem för olika typer av elavfall (bärbara batterier, lampor, smått elavfall och skrymmande elavfall) samt hur många avlämnings som finns. Kommunerna har även ombetts göra en bedömning av respektive systems täckningsgrad, utifrån hur stor andel av hushållen som kan antas ha bekväm tillgång till systemet. Frågor har även ställts om förekomst av insamling av elavfall som är organiserad av någon annan än kommunen och om kommunens planer på åtgärder beträffande insamlingen av elavfall. Den andra delen av undersökningen innefattar insamling av uppgifter om elavfallsinsamling som är organiserad av andra än kommunerna, såsom återvinningsföretag, insamlingsentreprenörer och hemelektronikbranschen. Uppgifterna baseras på telefonkontakter med representanter för ett tiotal större aktörer och skriftlig dokumentation från Elektronikåtervinningsföreningen (EÅF). Några av de aktuella aktörerna erbjuder även lösningar för elavfall som kommer från exempelvis industriell verksamhet. Endast översiktliga uppgifter om dessa lösningar har inhämtats i denna undersökning och redovisas därför inte ingående i detta PM. Undersökningen omfattar inte kommunernas information om insamlingen av elavfall, hur de olika systemen är utformade avseende tillgänglighet (t.ex. placering, öppettider) eller konsumtionsrelaterade aspekter. Undersökningen omfattar inte heller insamlade mängder. I samband med att denna undersökning genomförts har El-Kretsen sammanställt statistiken avseende insamlade mängder elavfall för 211. Av statistiken framgår att det finns stora skillnader mellan de insamlade mängderna i olika kommuner. Hur stora mängder elavfall som samlas in i en kommun bedöms påverkas av många olika faktorer, däribland systemens tillgänglighet, information om insamlingen, konsumtionsnivå, geografiska aspekter och olika anläggningars upptagningsområden. En generell erfarenhet av system för källsortering och insamling av avfall är att systemets servicenivå är av betydelse för mängden insamlade fraktioner. Något uppenbart samband mellan insamlade mängder elavfall och servicenivån vid insamling har dock inte kunnat observeras vid en översiktlig betraktelse av statistiken avseende insamlade mängder elavfall för 211 i relation till de uppgifter som inkommit i denna undersökning. Förekomst av insamling som är organiserad av någon annan än kommunen ingår inte i El-Kretsens statistik. Resultat I det följande presenteras en översiktlig sammanställning av resultaten från undersökningen. Resultaten från enkätundersökningen om de kommunala insamlingssystemen för elavfall presenteras tematiskt i diagramform utifrån beräknade medelvärden och antal för samtliga kommuner och per storleksklass avseende antal hushåll. Utifrån de inkomna svaren har en uppräkning baserat på det totala antalet hushåll eller kommuner i Sverige gjorts. Uppgifter om elavfallsinsamling som är organiserad av återvinningsföretag, insamlingsentreprenörer och hemelektronikbranschen presenteras i ett särskilt avsnitt. Uppgifter om enskilda kommuners eller andra aktörers insamling redovisas inte. Svarsfrekvens Inkomna svar i enkätundersökningen täcker 22 kommuner, vilket motsvarar ca 76% av kommunerna och ca 85% av hushållen i Sverige. Svaren omfattar kommuner från alla delar av landet och såväl större som mindre kommuner med en fördelning som väl speglar förhållandena i Sverige som helhet. Uppgifterna om de insamlingssystem som är organiserade av andra än kommunerna kommer huvudsakligen från nationellt verksamma aktörer och kan därmed anses spegla förhållandena i landet. Samtliga tillfrågade aktörer har bidragit med uppgifter. Sida 2 av 11

3 Typ av insamlingssystem I nära 1% av kommunerna sker insamling av elavfall via en eller flera återvinningscentraler 1. I de allra flesta kommuner finns minst en återvinningscentral men det finns också kommuner som genom olika former av samverkan har tillgång till en återvinningscentral i en grannkommun. En del kommuner har därför inte uppgivit att det finns möjlighet att lämna elavfall vid återvinningscentral. En del kommuner har angett att kommunen, utöver de vanligaste insamlingssystemen, även tillämpar insamlingssystem. Av lämnade kommentarer framgår att detta i många fall handlar om varianter på övriga system. En del kommuner har exempelvis medverkat vid utveckling av lokalt anpassade lösningar. Utifrån lämnade svar har detaljer kring dessa lösningar inte framgått ÅVC, Figur 1 Typ av kommunala insamlingssystem för elavfall i svenska kommuner Totalt finns ca 6 återvinningscentraler i Sverige. Återvinningscentralerna kan därmed betraktas som en bas i kommunernas insamling av elavfall. I de allra flesta kommuner finns även andra system, som komplement till insamling via återvinningscentralerna. Många kommuner (ca 65%) erbjuder 3-5 olika insamlingssystem för olika typer av elavfall. 1 Bemannad större anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall etc. Sida 3 av 11

4 Figur 2 Antal kommunala insamlingssystem för elavfall i svenska kommuner Förutom insamling via återvinningscentraler är även batteriholkar mycket vanligt. finns i alla kommuner men många kommuner valt att inte svara på frågor om batteriholkarna. Detta kan bero på att tömning av batteriholkar i en del kommuner inte organiseras av kommunen utan av El-Kretsen. Utifrån inkomna svar har antalet batteriholkar beräknats till ca 6 2 men enligt uppgifter från El-Kretsen finns ca 9 6 batteriholkar i Sverige. 7 Antal Antal, st Antal hushåll, 1 st ÅVC, Insamling i eller Figur 3 Antal avlämnings för elavfall eller antal hushåll med fastighetsnära insamling där insamlingen är organiserad av kommunen Sida 4 av 11

5 Till kommunala insamlingssystem som blivit allt vanligare på senare år hör insamling i eller er. Butiksinsamling förekommer idag i ca 5% av kommunerna, jämfört ca 25% år 29 enligt uppgifter från Avfall Sverige. Samlaren är ett exempel på en lösning med insamling i butiker och som idag finns i många kommuner men även andra lösningar förekommer. Insamling av elavfall i eller er där kommunerna medverkar i insamlingen sker i närmare 1 5 butiker. Många kommuner har kommenterat att kundnöjdheten är hög beträffande insamling av elavfall via butiker. Insamling via hemelektronikbranschen beskrivs nedan under rubriken Insamling som är organiserad av andra än kommunerna. Även olika lösningar med fastighetsnära insamling 2 är relativt vanliga. Många kommuner som erbjuder fastighetsnära insamling av elavfall bedömer att systemets täckningsgrad är hög. Servicenivån kan dock variera kraftigt mellan olika typer av fastighetsnära insamling, varför den fastighetsnära insamlingen av elavfall generellt inte bör tillmätas alltför stor betydelse även om den i en enskild kommun kan vara en uppskattad service och en viktig del i hanteringen. Enligt uppgifter från kommunerna omfattar kommunernas fastighetsnära insamling genom t.ex. en särskild box, utrymme i fastigheten, miljöbil med hämtning vid fastighet, budad hämtning eller kampanjhämtning ca 1 hushåll eller nära en fjärdedel av hushållen i Sverige. Kommunernas och entreprenörernas fastighetsnära insamling av elavfall, se rubriken Insamling som är organiserad av andra än kommunerna nedan, omfattar sammanlagt ca 1 2 hushåll. Insamling vid miljöstationer, genom s.k. miljöbil med fasta insamlings eller ambulerande återvinningscentraler förekommer också men är inte lika vanligt som övriga system. Andelen kommuner som använder sig av miljöstationer har minskat kraftigt sedan 29. Antal insamlingssystem för olika typer av elavfall Antal insamlingssystem för olika typer av elavfall kan ses som ett mått på möjligheterna att lämna det aktuella avfallsslaget. Ju fler alternativ som erbjuds desto bättre bör förutsättningarna vara för att ett visst hushåll ska hitta en lösning som passar för att lämna sitt elavfall. Vissa typer av elavfall kan lämnas i flera olika system medan det för andra finns färre alternativ att välja mellan. I Figur 4-Figur 7 redovisas typ och förekomst av olika kommunala insamlingssystem för olika typer av elavfall i svenska kommuner ÅVC, Figur 4 Kommunala insamlingssystem för bärbara batterier i svenska kommuner 2 Insamling på eller i direkt anslutning till de fastigheter där avfallet uppkommit. Sida 5 av 11

6 ÅVC, Figur 5 Kommunala insamlingssystem för lampor i svenska kommuner ÅVC, Figur 6 Kommunala insamlingssystem för smått elavfall i svenska kommuner Sida 6 av 11

7 ÅVC, Figur 7 Kommunala insamlingssystem för skrymmande elavfall i svenska kommuner Av diagrammen framgår att återvinningscentralerna är det klart dominerande kommunala insamlingssystemet för skrymmande elavfall i kommunerna. Av diagrammen framgår också att det för insamling av batterier finns flera olika insamlingssystem i kommunerna som komplement till återvinningscentralerna. Även för insamling av lampor och smått elavfall finns flera olika insamlingssystem som komplement till återvinningscentralerna men i en mindre del av kommunerna. I dagsläget finns flest system för batterier (3-5 olika system i de flesta kommuner). För lampor finns i de flesta kommuner 1-3 olika kommunala system, vilket även gäller smått elavfall. Näst efter insamling via återvinningscentraler är fastighetsnära insamling eller insamling via butiker de vanligaste lösningarna för lampor och smått elavfall. För skrymmande elavfall finns i de flesta kommuner 1-2 system. Sida 7 av 11

8 Bärbara batterier Lampor Smått elavfall Skrymmande elavfall Figur 8 Antal kommunala insamlingssystem för olika typer av elavfall i svenska kommuner Som konstaterats ovan finns i många kommuner, utöver de kommunala insamlingssystemen, även insamling via entreprenörer och hemelektronikbranschen, vilket beskrivs nedan under rubriken Insamling som är organiserad av andra än kommunerna. För elavfall som uppstår frekvent och som till följd av sin storlek riskerar att hamna i kommunens insamlingssystem för andra typer av avfall kan behovet av alternativa lösningar vara särskilt stort. Exempel på sådant elavfall är lampor och batterier men behovet av att lämna smått elavfall ökar också i takt med ökande konsumtion av hemelektronik till låga priser. Flera kommuner har uppgett att man har identifierat behov av ökad service. Behovet av att förbättra insamlingen av batterier, lampor och smått elavfall bekräftas av plockanalysresultat som visar att mängden farligt avfall i kärl- och säckavfallet till stor del utgörs av elavfall. Enligt aktuella uppgifter från Avfall Sverige innehåller kärl- och säckavfallet från ett genomsnittligt hushåll ca 1-1,5 kg elavfall per år. Täckningsgrad Täckningsgraden, d.v.s. hur stor andel av hushållen som kan antas ha bekväm tillgång till systemet, varierar kraftigt mellan de olika typerna av insamlingssystem för elavfall. Högst täckningsgrad bedömer kommunerna att återvinningscentralerna och batteriholkarna har (mer än 8% av hushållen). Även fastighetsnära insamling, i de kommuner som erbjuder sådana lösningar, bedömer kommunerna har en god täckningsgrad (ca 75% av hushållen). Miljöbil med fasta insamlings, miljöstationer, insamling via butiker och ambulerande återvinningscentral bedömer kommunerna har den lägsta täckningsgraden. En låg täckningsgrad för ett visst insamlingssystem behöver dock inte vara något problem eftersom de olika systemen kan komplettera varandra så att de tillsammans ger en hög täckningsgrad. Sida 8 av 11

9 % av hushållen i kommuner där systemet finns ÅVC, Figur 9 Täckningsgrad för olika kommunala insamlingssystem för elavfall, kommunernas bedömning. Viktade medelvärden m.a.p. antal hushåll i kommunerna Kommunernas planer på åtgärder i elavfallsinsamlingen Ungefär 4% av kommunerna uppger i enkätundersökningen att de har konkreta planer på åtgärder beträffande systemet för insamling av elavfall från hushåll. Bland dessa planer märks särskilt insamling av smått elavfall i butiker, vilket bekräftar kommunernas behov och planer som Avfall Sverige uppmärksammat vid en nationell kartläggning av insamling av farligt avfall 29. Även ökad fastighetsnära insamling från flerbostadshus planeras. Någon kommun uppger att man avser att bygga en ny återvinningscentral. Även förbättrad information samt att genomföra utredningar angående hur insamlingen av elavfall kan förbättras nämns. I takt med ökande mängder grovavfall och därmed ökat besökstryck på återvinningscentralerna genomför många kommuner åtgärder för att förbättra servicenivån i återvinningscentralsystemet, såsom utökning av öppettider, förbättrad teknisk standard, etablering av nya återvinningscentraler och utveckling av kundbemötande. Eftersom återvinningscentralerna är en viktig del av kommunernas insamlingssystem för elavfall bedöms nämnda åtgärder kunna bidra till att insamlingen av elavfall förbättras. Sida 9 av 11

10 Insamling som är organiserad av andra än kommunerna Utöver den insamling av elavfall från hushåll som är organiserad av kommunerna sker även insamling via entreprenörer, hemelektronikbranschen och återvinningsföretag. Den insamling som sker genom dessa aktörer bedrivs utan samverkan med El-Kretsen eller kommunerna. Flera av de större insamlingsentreprenörerna erbjuder fastighetsnära insamling av bl.a. elavfall till företrädesvis bostadsrättsföreningar och ägare av flerfamiljshus. Inom hemelektronikbranschen finns en organiserad samverkan mellan större butikskedjor avseende återtagande av kasserad hemelektronik i elektronikbutiker. Vid vissa återvinningsanläggningar och liknande sker insamling av elavfall från industriell verksamhet och där även hushåll kan ha möjlighet att lämna elavfall. Nedan redovisas en översiktlig sammanställning av omfattningen av insamlingen av elavfall från hushåll som är organiserad av andra aktörer än kommunerna: Fastighetsnära insamling via entreprenörer: ca 1 insamlings för i storleksordningen 2 hushåll Insamling via hemelektronikbranschen: 184 butiker i ca 85 kommuner Återvinningsanläggningar: Ett 5-tal anläggningar Vissa entreprenörers insamling är koncentrerad till vissa regioner, t.ex. Stockholmsområdet, men generellt kan konstateras att den insamling som är organiserad av andra än kommunerna sker i alla delar av landet. Uppgifterna om den fastighetsnära insamlingen baseras på översiktliga underlag från entreprenörer. Uppgifterna om insamling i elektronikbutiker är hämtade från Elektronikåtervinningsföreningens register. Uppgifter om insamling vid återvinningsanläggningar är hämtade från översiktliga underlag från återvinningsföretag. Vidare sker en omfattande insamling av lampor och lysrör vid El-Kretsens 55 insamlings hos företag. Skillnader mellan kommuner En översiktlig analys har även gjorts av svaren gruppvis, där kommunerna har delats in i storleksklasser enligt följande: <5 hushåll 5-1 hushåll 1-2 hushåll 2-4 hushåll >4 hushåll Det kan konstateras att alla typer av insamlingssystem förekommer i alla kommunstorleksklasser. Av inkomna svar framgår dock att det finns skillnader mellan kommuner av olika storlek. Till de mer påtagliga skillnaderna hör exempelvis systemens täckningsgrad eller hur många och vilka system som erbjuds. En översiktlig jämförelse mellan kommuner/organisationer i olika storleksklasser visar bl.a. följande: De större kommunerna (>4 hushåll) har fler kommunala insamlingssystem än kommuner i övriga storleksklasser, vilket gäller för alla typer av elavfall, se Figur 1. 65% av kommunerna med fler än 4 hushåll har 4-6 insamlingssystem. Ca 8% av de allra största kommunerna har 6-7 insamlingssystem. Kommuner som har uppgett att man bara har ett insamlingssystem är dock Sida 1 av 11

11 vanligast bland de större kommunerna. 75% av kommunerna med mindre än 5 hushåll har 1-3 insamlingssystem. Återvinningscentraler och batteriholkar är vanligt i kommuner i alla storleksklasser. Fastighetsnära insamling är vanligt i kommuner av alla storleksklasser utom den minsta (< 5 hushåll) och allra vanligast bland de största kommunerna. Insamling via butiker är vanligt i kommuner av alla storleksklasser utom den minsta men särskilt vanligt i medelstora kommuner (1-2 hushåll). Antal insamlings per hushåll skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika kommunstorleksklasserna. De största kommunerna har dock färre med insamling via butiker räknat per hushåll än övriga kommunstorleksklasser. Det gäller i viss mån även övriga insamlingssystem. Täckningsgraden, enligt kommunernas bedömning, för insamlingen av elavfall via butiker är störst i små och medelstora kommuner (5-2 hushåll). Insamling av elavfall organiserad av någon annan än kommunen förefaller generellt vara vanligast i de större kommunerna. Detta bekräftas av uppgifter från insamlingsentreprenörer. Konkreta planer på åtgärder beträffande systemet för insamling av elavfall från hushåll finns i alla kommunstorleksklasser men är vanligare i de större än i de mindre kommunerna. i resp storleksklass Antal system, st <5 hushåll 5-1 hushåll 1-2 hushåll 2-4 hushåll >4 hushåll Figur 1 Antal kommunala insamlingssystem för elavfall i kommuner i olika storleksklasser Vid tangenterna Jörgen Leander Miljö- och avfallsbyrån AB Sida 11 av 11

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

RAPPORT U2011:04. Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall. Aktuella resultat och metodik ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:04. Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall. Aktuella resultat och metodik ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:04 Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall Aktuella resultat och metodik ISSN 1103-4092 Förord Plockanalyser blir allt viktigare till följd av kommunernas

Läs mer

RAPPORT U2009:20. Fastighetsnära insamling av farligt avfall från hushåll ISSN

RAPPORT U2009:20. Fastighetsnära insamling av farligt avfall från hushåll ISSN RAPPORT U2009:20 Fastighetsnära insamling av farligt avfall från hushåll ISSN 1103-4092 Förord Farligt avfall är högt prioriterat i EU:s avfallshierarki, berör flera av de svenska miljökvalitetsmålen

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Analys av brukarundersökning och plockanalys. Rapport

Analys av brukarundersökning och plockanalys. Rapport DNR T2011-006-0351/T2011-703- 05617 Helene Personne Avfall 08-508 465 72 helene.personne@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-11-22 Anna Drakenberg Avfall 08-508 465 08 anna.drakenberg@stockholm.se

Läs mer

A B. D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86. Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL

A B. D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86. Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL A B Rhn 2004-11-03 Tjänsteutlåtande SID 1 (7) 2004-10-21 Ärende nr 15 C Renhållningsförvaltningen ÅVC OCH F ARLIGT AVFALL D E Handläggare: Anna-Carin Thor Tfn: 08-508 465 86 Renhållningsnämnden Rapport

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Sammanfattning Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Uttagna

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral Företag Mottagning av verksamheters grovavfall

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning Helene Personne Avfall 08-508 465 72 helene.personne@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-12-15 Avfallshantering i Stockholms stad och trafikkontorets service. Anmälan av brukarundersökning

Läs mer

ABCDE. Renhållningsförvaltningen K OMMUNIKATION & KUNDSERVICE. Anmälan av brukarundersökning. Renhållningsnämnden. Förslag till beslut

ABCDE. Renhållningsförvaltningen K OMMUNIKATION & KUNDSERVICE. Anmälan av brukarundersökning. Renhållningsnämnden. Förslag till beslut Renhållningsförvaltningen K OMMUNIKATION & KUNDSERVICE Handläggare: Erica Lawesson / Christina Durling Tfn: 08-508 465 56 / 08 508 465 66 Renhållningsnämnden Hn 2006-03-22 Tjänsteutlåtande SID 1 (9) 2006-02-28

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING SMÅHUS/FÖRETAG/FASTIGHETSÄGARE/BOENDE I FLERBOSTADSHUS RAPPORT Kund: Stockholms Vatten Avfall AB Datum:1121 Bakgrund och syfte Bakgrund Stockholm Vatten

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Lokala förhållanden i Vimmerby, Hultsfred och Högsby av betydelse vid etablering av insamlingssystem med utökad källsortering

Lokala förhållanden i Vimmerby, Hultsfred och Högsby av betydelse vid etablering av insamlingssystem med utökad källsortering PM Lokala förhållanden i Vimmerby, Hultsfred och Högsby av betydelse vid etablering av insamlingssystem med utökad källsortering Nedan beskrivs översiktligt fysiska förutsättningar i Vimmerby, Hultsfreds

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Staplar och goda betyg. Sammanställning av Dala Vatten och Avfall AB:s kundundersökning i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro 2015.

Staplar och goda betyg. Sammanställning av Dala Vatten och Avfall AB:s kundundersökning i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro 2015. Staplar och goda betyg Sammanställning av Dala Vatten och Avfall AB:s kundundersökning i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro 2015. Vad tycker hushållen om sin kommuns avfallshantering och vattentjänster?

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Nulägesbeskrivning Kärl- och säckavfall Kärl- och säckavfall uppkommer främst i de enskilda hushållen men även i verksamheternas utrymmen t.ex. i matsalar samt vid städning av lokalerna. Kärl- och säckavfall

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Miljödepartementet Stockholm. Dnr M2012/3309/Ke. Malmö den 15 februari 2013

Miljödepartementet Stockholm. Dnr M2012/3309/Ke. Malmö den 15 februari 2013 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2012/3309/Ke Malmö den 15 februari 2013 REMISSVAR: Remiss av svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar. Mål att skapa en smidig övergång. Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m

Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar. Mål att skapa en smidig övergång. Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m Anders Asp Fokusgrupp Uppdrag Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar Mål att skapa en smidig övergång Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m Kostnadseffektiva system Hög kvalitet på insamlat

Läs mer

Kommittédirektiv. Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet. Dir. 2008:97

Kommittédirektiv. Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet. Dir. 2008:97 Kommittédirektiv Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet Dir. 2008:97 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2008 Sammanfattning av uppdraget En förhandlare

Läs mer

Har du farligt avfall hemma?

Har du farligt avfall hemma? Har du farligt avfall hemma? Innehåll 3 Lämna in ditt farliga avfall - ditt bidrag till en bättre miljö! 4 Här kan du lämna farligt avfall, el-avfall och småbatterier 5 När du behöver tömning ringer du

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten Tekniska nämnden 2007 02 22 32 58 Tekniska nämndens arbetsutskott 2007 02 08 9 19 Kommunstyrelsen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Luleå kommun har

Läs mer

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Detta standardavtal tillsammans med av parterna påtecknade bilagor är samarbetsavtal om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall samt

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige. nov 2014 Definitioner ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige. Avfall Med avfall avses varje föremål,

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Gemensam förvaring av hushållens farliga avfall i flerbostadshus

Gemensam förvaring av hushållens farliga avfall i flerbostadshus RIKTLINJER februari 2015 1 (5) Gemensam förvaring av hushållens farliga avfall i flerbostadshus I alla hushåll uppkommer avfall. En mindre del av detta avfall betecknas som farligt avfall eftersom det

Läs mer

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 BORÄNE KOMMUN ÅTÄRDSPRORAM Bilaga till avfallsplan Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 Innehållsförteckning 1 Inledning och anvisningar 1 2 emensamma åtgärder i Dalarna 1 2.1 Farligt avfall från

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 Brukarenkät IMU 2011 Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 INNEHÅLL 1. Bakgrund sid 3 2. Syfte sid 3 3. Metod sid 3 4. Svarsfrekvens sid 3 5. Könsfördelning sid 4 6. Ålder sid 4 7. Bemötande

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen

Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen Rapport Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen Nollmätning/kvantitativ studie för SÖRAB:s räkning via 1.350 telefonintervjuer Januari 2010 KERSTIN AHNE MARKET

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Sammanställning av kundenkät 2012

Sammanställning av kundenkät 2012 BILAGA 7 Sammanställning av kundenkät 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Förutsättningar och avgränsningar... 3 1.3 Metod... 3 2 Frågor om bakgrund, fråga 1 5...

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

TÄBY KOMMUN förslag Avfallsföreskrifter BILAGA 2

TÄBY KOMMUN förslag Avfallsföreskrifter BILAGA 2 Sortering, hämtintervaller av hushållsavfall och behållartyper Avfallsslagen i denna bilaga ska sorteras ut av varje fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare enligt kommunens avfallsföreskrifter och

Läs mer

SABOs miljörapport 2015

SABOs miljörapport 2015 Sida 0 av 14 2016-10-24 SABOs miljörapport 2015 Resultat från SABOs miljöenkät Sida 1 av 14 Innehåll Om SABOs miljöenkät... 2 SABOs miljörapport 2015 i korthet... 3 Tabell 1. Ett urval av resultat från

Läs mer

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen Avdelning: Plan & miljö Handläggare: Sven Bomark Telefon: 08-508 28 905 Fax: 08-508 28 808 E-post: sven.bomark@miljo.stockholm.se PM 2006-03-20 Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD Etablering och drift av återvinningscentral i Stockholms stad 1 (6) Förhandlad upphandling Etablering och drift av återvinningscentral

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Nationell inventering av insamlingssystem för hushållens farliga avfall. RVF Rapport 01:16 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/16--SE.

Nationell inventering av insamlingssystem för hushållens farliga avfall. RVF Rapport 01:16 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/16--SE. Nationell inventering av insamlingssystem för hushållens farliga avfall RVF Rapport 01:16 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/16--SE RVF Utveckling RVF rapport 01:16 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/16--SE RVF

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården Iris Åkerberg/Gerd Lindqvist Tel. 018-25496 Boende 2013:1 20.03.2013 Hyresstatistik 2012 Medelmånadshyran i april var 9,32 euro per kvadratmeter Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var i april

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 att gälla från 2014-01-01.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 att gälla från 2014-01-01. Avfallstaxa 2014 Avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 att gälla från 2014-01-01. med justerad avgift enligt SBN 2014-03-18 Innehåll 1 Allmänna

Läs mer

Granskning De vanligaste renhållningsavgifterna 2008 och 2009

Granskning De vanligaste renhållningsavgifterna 2008 och 2009 Granskning De vanligaste renhållningsavgifterna 2008 och Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Korta fakta om sophämtning... 4 4. Syfte... 5 5. Metod

Läs mer

Information om HUSHÅLLSAVFALL hämtning och omhändertagande

Information om HUSHÅLLSAVFALL hämtning och omhändertagande Vatten- och avfallsenheten Information om avfallstaxa 1(6) Flerfamiljshus och verksamheter Gällande taxa finns på www.gotland.se/48863 Datum april 2015 Information om HUSHÅLLSAVFALL hämtning och omhändertagande

Läs mer

SABOs miljörapport 2014

SABOs miljörapport 2014 2015-09-14 SABOs miljörapport 2014 SABOs miljörapport baseras på den miljöenkät som skickas ut varje år till alla SABOs medlemmar. Trender i 2014 års miljöenkät solceller, förnybar el och tjänstecyklar.

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Restavfall Restavfall är brännbart avfall som blir kvar efter utsorteringen och ska läggas i avfallsbehållare för energiåtervinning.

Restavfall Restavfall är brännbart avfall som blir kvar efter utsorteringen och ska läggas i avfallsbehållare för energiåtervinning. Lagstiftsändringar, myndighetsbeslut, administrativa ändringar och ändringar av mindre omfattning kan ändra denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. Allmänt Vi har alla ett gemensamt ansvar

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer