Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03"

Transkript

1 Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall

2 Sammanfattning Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Uttagna prover har skickats till företaget Envir AB för analys. Syftet var bland annat att bedöma avfallets sammansättning och kvalitet, utvärdera utsorteringsgraden av avfallet, bedöma skillnader i kvalitet mellan villahushåll och lägenhetshushåll. Avsikten var också att återkoppla resultatet till hushållen. Resultatet från analysen av avfallet ger också ett bra underlag för beräkning av den mängd matavfall som kan samlas in i kommunen när insamlingssystem för matavfall införs. Det är även till hjälp i arbetet med den kommunala avfallsplanen. Plockanalysen har genomförts enligt Avfall Sveriges manual Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall, rapport U2013:11. Planering av arbetet har genomförts under perioden april t o m augusti 2013 av personal från renhållningsavdelningen samt av personal från företaget Envir AB, som också har genomfört sortering och analys av avfallet. Insamling av avfall har skett från ett villaområde (Kolberga) och ett lägenhetsområde (Granliden, Södertorn) i Oskarshamn. Insamlingen av avfallsproverna genomfördes med sopbil under vecka 36, I villaområdet läggs avfallet i kärl och i lägenhetsområdet läggs avfallet i 5 stycken underjordsbehållare av typ Molok. Totalt samlades kg avfall in från lägenhetsområdet och kg avfall in från villaområdet. Proverna som togs ut skickades i plastbehållare till Envirs avfallslaboratorium i Helsingborg för sortering och analys. Avfallet sorterades i 24 st fraktioner. Totalt sorterades 612 kg avfall från villahushållen och 491 kg avfall från lägenhetshushållen. Ett villahushåll genererar i genomsnitt totalt 8,19 kg avfall/hushåll och vecka och ett lägenhetshushåll 7,83 kg avfall/hushåll och vecka. Villahushållen producerar mindre avfall än ett genomsnittligt villahushåll i Sverige, de slänger också mindre matavfall än genomsnittet. Lägenhetshushållen producerar betydligt mer avfall än ett genomsnittligt lägenhetshushåll i Sverige. Jämfört med villahushållen innehåller avfallet från lägenheter något mer farligt avfall och elektronikavfall. Lägenhetshushållen kan framförallt bli bättre på att sortera ut lampor och batterier. Det fanns 0,7 batterier och 0,8 lampor per 100 kg avfall från villor. Från lägenheter var motsvarande siffror 1,2 batterier och 1,6 lampor per 100 kg avfall. Andelen matavfall i avfallet är ca 19 % från lägenheter och ca 16 % från villor. Avfallet från villahushållen innehåller stora mängder trädgårdsavfall, drygt 10 %. Andelen tidningar och förpackningsmaterial är uppemot 30 % i det analyserade avfallet för både villor och lägenheter. Samtliga hushåll kan bli bättre på att sortera ut pappers- och plastförpackningar och tidningar. Bäst är hushållen på att sortera ut metall, glas och wellpapp. 2

3 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod Planering/Förstudie Provinsamling och uttag av prov Sortering och utvärdering Resultat och jämförelse Sammansättning i kg/hushåll och vecka Procentuell fördelning av fraktioner Jämförelse KSRR Jämförelse nationella nyckeltal Diskussion Erfarenheter och att tänka på inför framtida plockanalyser Planering Val av undersökningsområde Uttag av prov Referenser Bilagor Bilaga 1 Bakgrundsinformation 3

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Avfallet har samlats in med kommunens sopbilar och prov har tagits ut som har skickats till företaget Envir AB för analys. 1.2 Syfte Syftet med plockanalysen var följande: Bedöma avfallets sammansättning och kvalitet. Utvärdera utsorteringsgraden av avfallet till exempel hur väl förpackningar och farligt avfall sorteras ut. Bedöma skillnader i kvalitet och utsorteringsgrad mellan villahushåll och lägenhetshushåll. Återkoppla resultatet till hushållen för att påverka i positiv riktning vad som behöver åtgärdas. Resultatet från analysen ger också ett bra underlag för beräkning av den mängd matavfall som kan samlas in i kommunen när insamlingssystem för matavfall införs. Det är även till hjälp i arbetet med den kommunala avfallsplanen. 1.3 Metod Plockanalysen har genomförts enligt Avfall Sveriges manual Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall, rapport U2013: Planering/Förstudie Planering av arbetet har genomförts under perioden april t o m augusti 2013 av personal från renhållningsavdelningen samt av personal från företaget Envir AB, som också har genomfört sortering och analys av avfallet. Under planeringstiden formulerades syftet med plockanalysen och metod för genomförande bestämdes. Det bestämdes att avfallet skulle samlas in från ett villaområde (Kolberga) och ett lägenhetsområde (Granliden, Södertorn) i Oskarshamn och när plockanalysen skulle ske. Bakgrundsinformation om respektive område redovisas i bilaga 1. Urvalet av dessa områden gjordes med hänsyn till att det skulle vara praktiskt möjligt med tanke på genomförandet av analysen. För att plockanalysen skulle hinna ske innan veckoslut krävdes att insamlingen genomfördes i början av veckan. Vid urvalet av områden diskuterades även de praktiska hämtningsförhållandena utifrån t ex tidsåtgång vid hämtning (Underjordsbehållare av typ Molok, som används i lägenhetsområdet, går snabbt att tömma.) Offert för genomförande av sortering och analys av avfallet togs in och beställning av uppdraget gjordes. Kontakt togs även med Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) för att ta del av erfarenheter från deras plockanalys som genomfördes

5 1.3.2 Provinsamling och uttag av prov Insamlingen av avfallsproverna genomfördes med sopbil under vecka 36, Den 3 september 2013 samlades avfall in från lägenhetsområdet Granliden på Södertorn, se figur 1 och 2, och den 4 september 2013 skedde insamling från villaområdet Kolberga. I lägenhetsområdet läggs avfallet i 5 stycken underjordsbehållare av typ Molok. Totalt samlades kg avfall in från lägenhetsområdet och kg avfall in från villaområdet. Figur 1 och 2. Tömning av Molok i lägenhetsområdet Granliden på Södertorn. Inför insamlingen av avfallsprover informerades chaufförerna att det var viktigt att inte få med något verksamhetsavfall vid hämtning. När underjordsbehållarna tömdes i Granliden var avfallsingenjör med och vid insamlingen i Kolberga deltog avfallsingenjör delvis. Insamlade prov transporterades till Storskogens avfallsanläggning där de vägdes vid inleverans. Varje prov tippades sedan ut på plattan där maskinförare blandade och fördelade ut provet i en sträng med gripklon på sorteringsmaskinen, se figur 3 och 4. Figur 3. Tömning av insamlat prov på Storskogen. Figur 4. Blandning av prov med sorteringsmaskin. Från varje prov togs 3 st delprov ut som lades i plastbehållare som tillhandahållits från Envir, se figur 5 och 6. Varje delprov vägdes och totalt skickades ca 500 kg avfall från varje område in för analys. Vid blandning och uttag av prov deltog avfallsingenjör för att dokumentera uttaget av prov och notera delprovens vikter. 5

6 Figur 5. Uttag av prov. Figur 6. Tre delprov togs ut som lades i plastbehållare Sortering och utvärdering Proverna som togs ut skickades i plastbehållare till Envirs avfallslaboratorium i Helsingborg för sortering och analys. Envir delade upp avfallet i primära och sekundära fraktioner enligt tabell 1. Totalt sorterades avfallet i 24 st fraktioner. Sorteringen genomfördes enligt den sorteringsmetodik som beskrivs i Avfall Sveriges manual för plockanalys. Efter sortering beräknades sedan en procentuell sammansättning för det sorterade avfallet. 6

7 Tabell 1. Avfallsfraktioner vid sortering Primär fraktion Sekundär fraktion Bioavfall Matavfall Trädgårdsavfall Papper och kartong Tidningar, journaler Wellpapp Pappersförpackningar Övrigt papper Plast Mjukplast Frigolit Hårdplastförpackningar Övrig plast Glas Glasförpackningar Övrigt glas Metall Metallförpackningar Övrig metall Inert material Farligt avfall Porslin, kattsand, aska Läkemedel Övrigt farligt avfall El- och elektronik Batterier Ljuskällor Småelektronik Övrigt Trä Textil Blöjor, bindor o dyl Allt övrigt 7

8 2 Resultat och jämförelse Nedan redovisas en sammanställning av resultatet av analysen för villahushåll respektive lägenhetshushåll. Totalt sorterade Envir 612 kg avfall från villahushåll och 491 kg avfall från lägenhetshushåll. I redovisningen av resultatet nedan görs jämförelse dels med nationella nyckeltal och delvis även med resultat från plockanalys genomförd av KSRR (Kalmarsundsregionens renhållare) Informationen är sammanställd utifrån resultat redovisat från plockanalysföretaget Envir AB. 2.1 Sammansättning i kg/hushåll och vecka Nedanstående tabell 2 redovisar hur stora mängder avfall som varje hushåll genererar per vecka. För att beräkna antal kg/hushåll och vecka behövs uppgifter om antalet dagar under vilka avfallet har genererats. För lägenheter i analysen är hämtningsintervallet var 14:e dag och för villor är hämtningsintervallet var 14:e dag alternativt var 4:e vecka. 354 st villahushåll har hämtning var 14:e dag och 36 st villahushåll har månadstömning. Tabell 3 visar att villahushållen totalt genererar mer avfall än ett lägenhetshushåll i de analyserade områdena. Ett villahushåll genererar i genomsnitt totalt 8,19 kg avfall/hushåll och vecka och ett lägenhetshushåll 7,83 kg avfall/hushåll och vecka. Tabell 2. Antal kg avfall per hushåll och vecka. Villahushåll Lägenhetshushåll Fraktion (kg/hushåll/vecka) (kg/hushåll/vecka) Matavfall 1,35 1,48 Trädgårdsavfall 0,82 0,40 Tidningar och förpackningar 2,22 2,49 Inert material 0,84 0,92 Farligt avfall 0,00 0,01 El & elektronik 0,01 0,02 Övrigt brännbart 2,95 2,52 Totalt 8,19 7, Procentuell fördelning av fraktioner I figur 7 och 8 nedan redovisas procentuell fördelning av fraktionerna matavfall, trädgårdsavfall, övrigt brännbart, tidningar och förpackningar, el & elektronik, farligt avfall och inert material i det brännbara avfallet från villahushåll respektive lägenhetshushåll. Andelen tidningar och förpackningsmaterial är uppemot 30 % i det analyserade avfallet för både villor och lägenheter. Ur figur 9 och 10 framgår att denna del till största delen består av pappers- och plastförpackningar och tidningar. Bäst är hushållen på att sortera ut metall, glas och wellpapp. 8

9 Hushållen i det undersökta lägenhetsområdet har fastighetsnära insamling av tidningar och glas. Jämfört med villahushållen innehåller avfallet från lägenheter trots det något större mängder tidningar och glas. Jämfört med villahushållen innehåller avfallet från lägenheter något mer farligt avfall och elektronikavfall. Lägenhetshushållen kan framförallt bli bättre på att sortera ut lampor och batterier. Det fanns 0,7 batterier och 0,8 lampor per 100 kg avfall från villor. Från lägenheter var motsvarande siffror 1,2 batterier och 1,6 lampor per 100 kg avfall. Andelen matavfall i avfallet är ca 19 % från lägenheter och ca 16 % från villor. Avfallet från villahushållen innehåller stora mängder trädgårdsavfall, drygt 10 %. Lägenhetsavfallet innehåller hälften så mycket trädgårdsavfall jämfört med avfallet från villorna. Figur 7. Procentuell fördelning av olika fraktioner i det brännbara avfallet från villor. Figur 8. Procentuell fördelning av olika fraktioner i det brännbara avfallet från lägenheter. 9

10 Figur 9. Procentuell fördelning av sekundära fraktioner av avfallet från villor. Figur 10. Procentuell fördelning av sekundära fraktioner av avfallet från lägenheter. 10

11 2.3 Jämförelse KSRR Jämfört med plockanalys genomförd av KSRR (Kalmarsundsregionens renhållare) 2012 genererar ett lägenhetshushåll i Oskarshamn nästan dubbelt så mycket avfall som ett genomsnittligt lägenhetshushåll i KSRR. Ett genomsnittligt lägenhetshushåll i Oskarshamn genererar ca 7,8 kg/hushåll och vecka medan motsvarande siffra för KSRR är ca 4 kg/hushåll och vecka. Ett villahushåll i Oskarshamn genererar mindre avfall än ett genomsnittligt villahushåll i KSRR. I Oskarshamn genererar ett villahushåll ca 8,2 kg/hushåll och vecka och i KSRR är motsvarande värde ca 9,8 kg/hushåll och vecka. Strax under 20 % av andelen avfall från undersökningsområdena i Oskarshamn utgörs av matavfall. Jämfört med plockanalysen genomförd av KSRR är andelen matavfall från undersökningsområdena mycket låg. Andelen matavfall i ett genomsnittligt hushåll i KSRR är drygt 40 %, alltså mer än dubbelt så mycket som i Oskarshamn. 2.4 Jämförelse nationella nyckeltal Nedan i tabell 3 redovisas en jämförelse mellan resultatet från plockanalysen i Oskarshamn med andra plockanalyser i svenska kommuner som genomförts av SAKAB och NSR. Tabell 3. Resultat från Oskarshamn 2013 och sammansättning på kärl och säckavfall från villor och lägenheter i svenska kommuner 2011 enligt plockanalyser utförda av SAKAB och NSR(kg per hushåll och vecka). Blandat brännbart, Villa Oskarshamn Blandat brännbart, Villa Sverige Blandat brännbart, Lägenhet Sverige Bioavfall 2 2,2 4,0 1,9 1,9 Blandat brännbart, Lägenhet Oskarshamn Returpapper 0,3 (0,2) 0,8 (0,6) 0,6 (0,3) 0,4 (0,3) Pappersförpackningar 0,6 (0,3) 0,7 (0,4) 0,4 (0,2) 0,6 (0,3) Plastförpackningar 3 1,1 (0,6) 1,3 (0,7) 0,7 (0,3) 1,3 (0,7) Glasförpackningar 0,1 0,2 0,1 0,2 Metallförpackningar 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) Övrigt icke brännbart 0,8 0,3 0,4 0,9 Övrigt brännbart 3,0 2,0 1,0 2,5 FA inkl småbatterier 0,00 0,02 0,01 0,01 Elavfall inkl lampor 0,01 0,02 0,02 0,02 Summa, brännbart 8,2 9,5 5,1 7,8 11

12 1 Inom parentes redovisas medianvärden korrigerade för fukt och smuts med korrektionsfaktorer enligt Avfall Sveriges manual för plockanalys (plast- och pappersförpackningar 0,56; returpapper och metallförpackningar 0,65). 2 Matavfall och trädgårdsavfall. 3 Förpackningar av mjukplast och hårdplast. Ett villahushåll i Oskarshamn producerar mindre avfall än ett genomsnittligt hushåll i Sverige. Det fanns mindre matavfall, tidningar och förpackningar, elektronik och farligt avfall i restavfallet från Oskarshamn än i avfallet i ett genomsnittligt villahushåll i Sverige. Villor i detta område slänger mindre matavfall än ett genomsnittligt svenskt villahushåll. Däremot slänger de stora mängder trädgårdsavfall (jord, löv och grenar) i det brännbara avfallet. Ett lägenhetshushåll producerar betydligt mer avfall än ett genomsnittligt lägenhetshushåll i Sverige. Det fanns mer plast, pappers- och glasförpackningar i restavfallet från lägenheter i Oskarshamn än i genomsnitt i Sverige. Det fanns däremot mindre tidningar i avfallet från lägenheter än i genomsnitt i Sverige. 12

13 3 Diskussion Resultatet av plockanalysen visar att hushållen kan bli bättre på att sortera ut tidningar och förpackningar. För både villor och lägenheter är andelen tidningar och förpackningsmaterial uppemot 30 % i analyserat avfall. Re. Information till hushållen är viktigt om varför man ska sortera och hur de olika avfallsslagen återvinns. En ökad kunskap hos hushållen motiverar förhoppningsvis till en ökad sorteringsgrad. Idag informeras om sortering på kommunens hemsida och i renhållningens informationsblad Avfallsnytt som delas ut två gånger per år. På kommunens hemsida finns också en sorteringsguide för nedladdning. För att höja utsorteringsgraden kan informationssatsningar göras där hushållen informeras om avfallssortering. En ny sorteringsguide skulle kunna tas fram och finnas tillgänglig på t ex hemsidan, att ladda ner som app i mobiltelefonen och i tryckt version som skickas ut till alla hushåll i kommunen. Det är viktigt att sprida informationen på olika sätt för att nå ut till så många som möjligt. Något att fundera på är även att ge ut informationen på olika språk. I lägenhetsområdet Granliden finns tillgång till fastighetsnära insamling av glas och tidningar. Andelen insamlade tidningar i området är högre än genomsnittet i Sverige men andelen insamlat glas är lägre än genomsnittet. Fastighetsnära insamling vid flerfamiljshus sker idag på fastighetsägarens initiativ. För villahushåll erbjuds inte fastighetsnära insamling. En möjlighet till förändring av insamlingssystemet för förpackningar och tidningar är att införa fastighetsnära insamling för alla hushåll i kommunen. Villahushållen slänger stora mängder trädgårdsavfall i restavfallet. Detta varierar troligtvis med årstiden och vid tiden för plockanalysen var det högsäsong för den typen av avfall. Utsorteringsgraden av trädgårdsavfall skulle kunna ökas genom t ex säsongshämtning vid fastigheterna. Det skulle också kunna genomföras en informationskampanj riktad till villahushåll om var man kan lämna sitt trädgårdsavfall och om möjligheten att ha en egen kompost i sin trädgård. Överlag fungerar insamlingssystemen för farligt avfall bra, men lägenheterna kan bli bättre på att sortera ut lampor och batterier. Insamlingssystem för lampor, lysrör och batterier finns i många livsmedelsbutiker i Oskarshamn. Information om insamlingssystemet finns idag på kommunens hemsida. Någon större informationskampanj om detta insamlingssystem har inte genomförts tidigare, varför det kan vara en bra idé att informera om detta insamlingssystem i t ex renhållningens informationsblad Avfallsnytt samt i sorteringsguiden. 13

14 4 Erfarenheter och att tänka på inför framtida plockanalyser 4.1 Planering Planeringstiden inför en plockanalys är viktig. Planering bör starta i god tid, omkring 4 månader innan plockanalysen ska genomföras. En väl genomförd förstudie underlättar fortsatt arbete samt är bra att ha som underlag inför eventuell upphandling/offertintagning. Planera så att insamling sker i början av veckan, så att sortering hinner ske innan veckoslut. 4.2 Val av undersökningsområde Glesbygd/landsbygd är inte representerad i denna analys. Inför framtida analyser kan det vara intressant att ta med ett sådant område och jämföra hur sorteringen ser ut på landsbygden jämfört med i tätorten. Det är viktigt att tänka på att välja delområden utifrån syftet med plockanalysen. För att få ett så representativt delområde som möjligt är följande parametrar viktiga att beakta: o Antal invånare och antal hushåll o Boendestruktur o Säsongsvariationer o Befolkningens åldersstruktur o Inkomstnivåer Lägenhetsområdet som valdes till denna plockanalys var något litet. Inför genomförande av nästa plockanalys kan det vara bra att tänka på att välja ett delområde med fler antal hushåll. I denna analys valdes ett område med underjordsbehållare vilket inte representerar hur det i övrigt ser ut i kommunen. Inför framtida undersökningar kan det vara bra att tänka på att välja ett område som har ett insamlingssystem och den typ av insamlingsbehållare som övervägande av hushållen i kommunen har. 4.3 Uttag av prov Viktigt att tänka på så är att inget verksamhetsavfall hämtas under samma tur som avfallet som ska till analys samlas in. Vid provneddelning är det är viktigt att vara försiktig så att inte påsar går sönder. Vid denna analys användes en gripklo vid uttag av prov. Vid uttag av prov kom delvis löst avfall med. Försök undvika det så gott det går. 14

15 5 Referenser Avfall Sverige 2013, Rapport U2013:11; Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall. Miljö- och avfallsbyrån 2013, Plockanalys av hushållens kärlavfall KSRR. 15

16 Bilaga 1 Bakgrundsinformation Nedan presenteras bakgrundsinformation för de två undersökningsområdena Kolberga och Granliden (Södertorn). Undersökningsområde Kolberga Granliden (Södertorn) Uppgifter om hushållen Antal hushåll (st) Villa 354 st (var 14:e dag) 36 st (var 4:e vecka) Totalt 390 st - Lägenhet Fritidshus - - Uppgifter om avfallshanteringen Avfallsfraktion som samlas in Blandat brännbart hushållsavfall Blandat brännbart hushållsavfall Insamlingssystem för kärlavfall Ett kärl Molok 5 m 3 Hämtningsintervall kärlavfall Insamlingssystem för förpackningar och tidningar Övriga uppgifter Var 14:e dag alternativt var 4:e vecka ÅVS Var 14:e dag ÅVS, FNI (tidningar och glas) Åldersstruktur Blandade åldrar. Blandade åldrar. Insamlingssystem för farligt avfall ÅVC. Det finns insamlingsbehållare för lampor, lysrör och batterier i livsmedelsbutiker. Insamling av farligt avfall sker 2 ggr/år på torget. ÅVC. Det finns insamlingsbehållare för lampor, lysrör och batterier i livsmedelsbutiker. Insamling av farligt avfall sker 2 ggr/år på torget. Insamlingssystem för grovavfall ÅVC ÅVC Tillgång till ÅVS Två stycken, som ligger på Runvägen i Fallebo och vid Havslätts parkering. FNI av glas och tidningar. Närmaste ÅVC 700 m 16

17 Tillgång till ÅVC Informationskampanjer som har genomförts nyligen Säsongsvariationer Avstånd till Storskogens ÅVC är ca 6,5 km. Avfallsnytt delas ut till alla hushåll 2 ggr/år. I området finns inga fritidshus. Avstånd till Storskogens ÅVC är ca 3,4 km. Avfallsnytt delas ut till alla hushåll 2 ggr/år. I området finns inga fritidshus. Annat viktigt med hänsyn till syftet Villaområde i tätort Flerfamiljshus/lägenheter som ägs av kommunala bostadsbolaget Byggebo. 17

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB Plockanalys en metod för karakterisering av avfall Sanita Vukicevic NSR AB NSR Avfallslaboratorium - fr 1997 Plockanalyser - utvärdering av hushållens och industrins källsortering Kvalitetskontroll av

Läs mer

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014 Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014 Upprättad av Kirsti Sandelin, Miljöbolaget i Svealand AB Sammanfattning Hushållset i denna plockanalys bestod av ett moderprov med rest där matet samlas

Läs mer

RAPPORT BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK PLOCKANALYS AV HUSHÅLLENS KÄRL- OCH SÄCKAVFALL UPPDRAGSNUMMER THERESE SILFVERDUK

RAPPORT BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK PLOCKANALYS AV HUSHÅLLENS KÄRL- OCH SÄCKAVFALL UPPDRAGSNUMMER THERESE SILFVERDUK RAPPORT BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK UPPDRAGSNUMMER 86587000 PLOCKANALYS AV HUSHÅLLENS KÄRL- OCH SÄCKAVFALL 206-05-3 MALIN SERNLAND THERESE SILFRDUK Förord Bergslagens kommunalteknik (BKT) har upprättat

Läs mer

Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun 2016

Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun 2016 Analys av hushållens sopor till förbränning 2016 Sida 1(7) Upprättad av: Marcus Wisting och Catrine Edlund Avfall Återvinning 2016-12-08 Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun

Läs mer

Plockanalys av kärl- och säckavfall från hushåll i Västernorrland

Plockanalys av kärl- och säckavfall från hushåll i Västernorrland Plockanalys av kärl- och säckavfall från hushåll i Västernorrland Hösten 2014 Sanita Vukicevic Innehåll... 1 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Metod... 3 3.1 Planering... 4 3.2 Förstudie... 5 3.3 Provinsamling...

Läs mer

Rapport Plockanalys Laxå kommun Oktober 2014

Rapport Plockanalys Laxå kommun Oktober 2014 Rapport Plockanalys Laxå kommun Oktober 2014 Upprättad av Kirsti Sandelin, Miljöbolaget i Svealand AB Sammanfattning Hushållset i denna plockanalys bestod av 2 moderprov med rest och 2 moderprov med mat

Läs mer

PLOCKANALYS AV HUSHÅLLENS KÄRLAVFALL

PLOCKANALYS AV HUSHÅLLENS KÄRLAVFALL PLOCKANALYS AV HUSHÅLLENS KÄRLAVFALL KSRR MILJÖ- OCH AVFALLSBYRÅN I MÄLARDALEN AB KOPPARBERGSVÄGEN 8 722 13 VÄSTERÅS TELEFON: 076-767 16 04 ORG.NR.: 556864-6870 BANKGIRO: 803-3128 E - POST: INFO@MILAV.SE

Läs mer

Rapport 2016:28 Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN

Rapport 2016:28 Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN Rapport 2016:28 Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN 1103-4092 Vad slänger hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av plockanalyser av hushållens mat- och restavfall FÖRORD Plockanalyser blir

Läs mer

Plockanalys av hushållsavfall från Håbo kommun

Plockanalys av hushållsavfall från Håbo kommun Furumo Irebrand Avfallskonsult AB Plockanalys av hushållsavfall från Håbo kommun Rapport 2011-06-16 Jan Furumo Linda Irebrand 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3. METOD... 3

Läs mer

Vilka metoder ska användas för plockanalys?

Vilka metoder ska användas för plockanalys? Vilka metoder ska användas för plockanalys? 1 Vad ska vi prata om? Vad innehåller Avfall Sveriges manual? Vilka är nyckelmomenten vid genomförandet? Hur ska man tänka gällande provinsamling, provneddelning

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer

RAPPORT U2011:04. Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall. Aktuella resultat och metodik ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:04. Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall. Aktuella resultat och metodik ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:04 Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall Aktuella resultat och metodik ISSN 1103-4092 Förord Plockanalyser blir allt viktigare till följd av kommunernas

Läs mer

Rapport Plockanalys Hallsbergs kommun April 2016

Rapport Plockanalys Hallsbergs kommun April 2016 Rapport Plockanalys Hallsbergs kommun April 2016 1 Sammanfattning Plockanalyser av hushållens osorterade avfall från områdena Centrum, Höghus och Landsbygd i Hallsberg har genomförts under v. 17-18 2016.

Läs mer

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Maj 2016

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Maj 2016 Rapport Plockanalys Askersunds kommun Maj 2016 1 Sammanfattning Restavfall Plockanalyser har genomförts under v. 18 av hushållens sorterade avfall och matavfall i Askersund där matavfallet ligger i Gröna

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

PLOCKANALYSER AV KÄRL- OCH SÄCKAVFALL FRÅN HUSHÅLL I NACKA KOMMUN

PLOCKANALYSER AV KÄRL- OCH SÄCKAVFALL FRÅN HUSHÅLL I NACKA KOMMUN PLOCKANALYSER AV KÄRL- OCH SÄCKAVFALL FRÅN HUSHÅLL I NACKA KOMMUN Nacka kommun 27 juni 2014 Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB Kopparbergsvägen 8 722 13 Västerås Telefon: 076-767 16 04 E-post: info@milav.se

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

0(7) Furumo Irebrand Avfallskonsult AB. Plockanalyser i Stockholm Hushållens soppåse. Rapport

0(7) Furumo Irebrand Avfallskonsult AB. Plockanalyser i Stockholm Hushållens soppåse. Rapport Furumo Irebrand Avfallskonsult AB 0(7) Plockanalyser i Stockholm 2008 Hushållens soppåse Rapport 2008-12-22 1 (7) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2 4. REDOVISNING AV UPPDRAGET...2 4.1.

Läs mer

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Plockanalys av hushållsavfall i Tyresö kommun Hur vi använder oss av naturens resurser nu och i framtiden är

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

PLOCKANALYS NYKÖPING OCH OXELÖSUND 2012

PLOCKANALYS NYKÖPING OCH OXELÖSUND 2012 RESULTATRAPPORT STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STOCKHOLM AVFALLSTEKNIK 1 (44) repo001.docx 2012-03-29 S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46

Läs mer

Sakab AllFa Plockanalys

Sakab AllFa Plockanalys Sakab AllFa Plockanalys Rapport Stockholm Veckorna 43-44 2013 Plockanalyser av hushålls- och matavfall i Stockholm 2013-10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning.......3 2. Bakgrund.3 3. Syfte 3 4. Metod.3

Läs mer

SAKAB AllFa Plockanalys

SAKAB AllFa Plockanalys SAKAB AllFa Plockanalys Rapport SÖRAB-kommunerna Veckorna 16-21 2012 Plockanalyser av hushållsavfall i SÖRAB-kommunerna 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 1 3. Syfte... 1 4.

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

SAKAB AllFa Plockanalys

SAKAB AllFa Plockanalys SAKAB AllFa Plockanalys Rapport Östersunds Kommun 30/6-5/7 2010 Sammanfattning Hushållsavfallet i denna plockanalys bestod av två moderprov; flerfamiljshus samt villaområde. Plockanalysen utfördes 2010-06-30

Läs mer

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Plockanalys grovavfall 2011 Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Vår referens Vatten & Ledningsteknik, Amanda Carlberg Rapport Datum Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Bakgrund...

Läs mer

Sakab AllFa Plockanalys

Sakab AllFa Plockanalys Sakab AllFa Plockanalys Rapport Stockholm Veckorna 16-17 2013 Plockanalyser av hushålls- och mat i Stockholm 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning.......3 2. Bakgrund.3 3. Syfte 3 4. Metod.3 5. Utförande

Läs mer

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Plockanalys av hushållsavfall i Tyresö kommun Hur vi använder oss av naturens resurser nu och i framtiden är

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Plockanalys 2010. utvärderingsrapport för plockanalys av hushållsavfall under år 2010 för Piteå, Älvsbyns och Bodens kommun. Rapport 8 mars 2011

Plockanalys 2010. utvärderingsrapport för plockanalys av hushållsavfall under år 2010 för Piteå, Älvsbyns och Bodens kommun. Rapport 8 mars 2011 Plockanalys 2010 - utvärderingsrapport för plockanalys av hushållsavfall under år 2010 för Piteå, Älvsbyns och Bodens kommun Rapport 8 mars 2011 Innehållsförteckning 1 Syfte... 6 2 Metod... 7 2.1 Lokal,

Läs mer

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Nulägesbeskrivning Kärl- och säckavfall Kärl- och säckavfall uppkommer främst i de enskilda hushållen men även i verksamheternas utrymmen t.ex. i matsalar samt vid städning av lokalerna. Kärl- och säckavfall

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

Plockanalyser av hushållsavfall i SÖRAB-kommunerna 2009

Plockanalyser av hushållsavfall i SÖRAB-kommunerna 2009 Furumo Irebrand Avfallskonsult AB Plockanalyser av hushållsavfall i SÖRAB-kommunerna 2009 Rapport 2009-11-30 Jan Furumo Linda Irebrand Rapporten reviderad 2010-03-04 1 (13) Innehåll 1. SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

RAPPORT Plockanalys av hushållsavfall

RAPPORT Plockanalys av hushållsavfall RAPPORT Plockanalys av hushållsavfall 2010-01-18 Ett samverkansprojekt mellan Karlstad Kil Grums Forshaga och Hammarö kommuner Upprättad av: Maria Oja, Kils Avfallshantering AB Denna rapport beskriver

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

SAKAB AllFa Plockanalys

SAKAB AllFa Plockanalys SAKAB AllFa Plockanalys Rapport Reko Sundsvall 19-30/4 2010 Sammanfattning Hushållset i denna plockanalys bestod av tre moderprov; Villor, Verksamheter samt Flerfamiljshus. Plockanalysen utfördes 2010-04-19

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Vårt datum 2008-05-14 Vår referens Boden, Charlotta Lindberg Plockanalys Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Grontmij AB Besöksadress Norrbottensvägen 2 E-post charlotta.lindberg@grontmij.se Norrbottensvägen

Läs mer

Bättre återvinning med kommunalt ansvar

Bättre återvinning med kommunalt ansvar Bättre återvinning med kommunalt ansvar Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. DET FINNS BÄTTRE ALTERNATIV ÄN ÅTERVINNINGSSTATIONER 3 3. KOMMUNERNA TAR SJÄLVA ÖVER INSAMLINGEN

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Plockanalys kärl- och säckavfall 2011

Plockanalys kärl- och säckavfall 2011 Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Vår referens Vatten & Ledningsteknik, Therese Silfverduk, Amanda Carlberg Rapport Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Metod...

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

2011-12-09. Vi hoppas att ni skall få en intressant läsning och ni är mycket välkomna att ringa oss om ni har frågor.

2011-12-09. Vi hoppas att ni skall få en intressant läsning och ni är mycket välkomna att ringa oss om ni har frågor. 2011-12-09 Smedjebacken Energi AB Att: Inger Knutsson Gunnarsvägen 7 777 34 Smedjebacken Bästa kund I följande sidor redovisas resultatet från genomförd plockanalys på ert blandade hushålls, deklarationsnummer

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning Ca 35 anställda tar liten plats, väger mindre, är lätta att kyla och sist men inte minst ingen pant och inga tomflaskor

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 3 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

2012-05-14. SÖRAB Att: Ingrid Olsson Box 63 186 21 Vallentuna. Bästa kund

2012-05-14. SÖRAB Att: Ingrid Olsson Box 63 186 21 Vallentuna. Bästa kund 2012-05-14 SÖRAB Att: Ingrid Olsson Box 63 186 21 Vallentuna Bästa kund I följande sidor redovisas resultatet från genomförda plockanalyser på era blandade hushålls från kommunerna Danderyd, Järfälla,

Läs mer

Plockanalys av hushållens kärlavfall

Plockanalys av hushållens kärlavfall Plockanalys av hushållens kärlavfall REGION GOTLAND M I L J Ö - O C H A V F A L L S B Y R Å N I M Ä L A R D A L E N A B K O P P A R B E R G S V Ä G E N 8 7 2 2 1 3 V Ä S T E R Å S T E L E F O N : 0 7 6-7

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart avfall Använd papperspåsen så här: Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet Vik ut påsen, platta till

Läs mer

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering)

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering) Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 5A Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 16 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Plockanalyser. i Västerbotten 2009

Plockanalyser. i Västerbotten 2009 Plockanalyser i Västerbotten 2009 Plockanalyser i Västerbotten Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 4 3. Syfte 4 4. Metod 4 5.Förberedelser 4 6. Insamling 5 7.Kostnader 7 8. Resultat 8

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i villa, småhus eller radhus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Plockanalys. Handplockad kunskap. Restavfall

Plockanalys. Handplockad kunskap. Restavfall NSR Plockanalys Handplockad kunskap Restavfall Plockanalys av kommunalt säck- och kärlavfall (brännbart restavfall) Information är källan till effektiva insamlingssystem av hushållsavfall. En plockanalys

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta om... 3 1.1 Invånarantal... 3 1.2 Ålderfördelning... 3 1.3 Hushåll... 3 1.4 Boendefördelning... 4 1.5 Näringsliv... 4 2 Avfallsmängder i... 5 2.1.1

Läs mer

RVF Utveckling 2005:05

RVF Utveckling 2005:05 Trender och variationer i hushållsavfallets sammansättning Plockanalys av hushållens säck- och kärlavfall i sju svenska kommuner RVF Utveckling 2005:05 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:05 ISSN 1103-4092

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall ISSN 1103-4092

Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall ISSN 1103-4092 Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall RAPPORT U2013:11 ISSN 1103-4092 förord Plockanalyser blir allt viktigare till följd av kommunernas arbete med utbyggnad av insamlingssystem för

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige 2000-01-31, 6 2002-12-16, 162 2004-12-20 166 Kfs 402a Renhållningstaxa för Åstorps Kommun Allmänt: Taxan avser de avgifter som enligt 4 i miljöbalken

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Avfallsguiden Båstad. Samhällsinformation från NSR AB

Avfallsguiden Båstad. Samhällsinformation från NSR AB Avfallsguiden Information till dig som bor i villa...2 Information till dig som bor i lägenhet...3 Så här sorterar du ditt avfall...4 Övrigt avfall...6 NSR Tips & Trix...7 Här lämnar du ditt avfall...8

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Avfallsguiden Båstad. Samhällsinformation från NSR AB

Avfallsguiden Båstad. Samhällsinformation från NSR AB Avfallsguiden Båstad Information till dig som bor i villa... 2 Information till dig som bor i lägenhet... 3 Så här sorterar du ditt avfall... 4 Övrigt avfall... 6 NSR Tips & Trix... 7 Här lämnar du ditt

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

På väg mot en mer hållbar avfallshantering resultat och slutsatser från Augustenborgsprojektet

På väg mot en mer hållbar avfallshantering resultat och slutsatser från Augustenborgsprojektet På väg mot en mer hållbar avfallshantering resultat och slutsatser från Augustenborgsprojektet Anna Bernstad Oktober 2010 0 Bakgrund Augustenborgsområdet i Malmö byggdes under slutet av 1940-talet. Området

Läs mer