SABOs miljörapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABOs miljörapport 2013 2014-09-30"

Transkript

1 SABOs miljörapport

2 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller, rökfria bostäder och certifiering av byggnader ökar Förbättringar av miljöarbetet bygger på ett långsiktigt och systematiskt arbete och förändringarna är små från ett år till annat. För att hitta en trend i SABO-företagens miljöarbete har vi därför jämfört resultatet från Miljöenkät 2013 med Miljöenkät I tabellen nedan kan man se några tydliga trender. Andelen SABO-företag som installerat solceller har mer än fördubblats sedan 2011, medan den egna produktionen av solvärmen och vindkraft inte har ökat i lika stor utsträckning. Även andelen som köper grön el har ökat. Andelen företag som erbjuder rökfria bostäder har mer än fördubblats sedan Miljöcertifiering med Miljöbyggnad är det dominerande systemet för byggnader och det som ökat mest. Miljöenkät Egen produktion av förnybar energi Köpt förnybar energi Hållbara bostäder Solceller 20% 14% 9% Solvärme 22% 22% 18% Vindkraft 13% 13% 9% Grön el 57% 49% 49% Rökfria bostäder 18% 12% 8% Miljöbyggnad 15% 13% 8% Tabell 1. Ett urval av resultat från SABOs miljöenkät

3 Fakta om enkätundersökningen Svarsfrekvens Årets enkät har besvarats av 188 SABO-företag, vilket ger en svarsfrekvens på 65 %. Medelstora och stora företag besvarar enkäten i större utsträckning vilket gör att svaren motsvarar 74 % av SABOföretagens lägenheter, totalt Svarsfrekvensen har ökat något i år jämfört med tidigare år. Jämförbarhet över åren Det är stor variation mellan vilka företag som besvarar miljöenkäten från år till år, vilket gör att svårt att se trender och tolka förändringar. För att få en bättre bild av hur miljöarbetet förändras har materialet studerats ur flera perspektiv för att säkra analysen av svaren. Energi och vatten Förbrukningstal för värme, fastighetsel och vatten kommer från Skåneinitiativets enkät, och baseras på svar inkomna fram till och med augusti Uppgifterna är inte helt jämförbara med resultatet från Skåneinitiativet. Frågor om SABOs miljörapport besvaras av Patrizia Finessi, , Sammanställning av ett urval av frågorna i miljöenkäten Svaren på frågorna anges i andel av företagen som har genomfört en åtgärd. Inom parentes anges antalet företag. Styrning av miljöarbetet De företag som arbetar mer brett med miljöfrågor har oftast en utsedd person som till exempel är miljösamordnare eller miljöchef. Antalet företag med en utsedd person som ansvarar för miljöfrågorna är oförändrat. Men eftersom fler besvarat enkäten i år så är andelen företag med miljöansvarig 56 % jämfört med 60 % Detta speglar att det är svårt att jämföra med procentsatser när antalet företag som besvarar enkäten varierar både till antal och till vilka som svarar. I 29 % av SABO-företagen görs en miljö- och/eller hållbarhetsredovisning. Vanligast är att bara göra en miljöredovisning, 22 % gör det, medan 11 % gör hållbarhetsredovisningar. Andelen företag med ISO har ökat till 17 % (32) att jämföra med föregående år 15 % (26). Det kan tolkas som att en del företag som haft ett eget ocertifierat system tagit steget och certifierat sig enligt ISO

4 Typ av ledningssystem (antal ftg) Typ av redovisning (antal ftg) Redovisning Miljöredovisning (41) 22% Hållbarhetsredovisning, GRI (3) 2% Hållbarhetsredovisning, ISO (0) 0% Hållbarhetsredovisning, egen modell (16) 9% Nej, ingen redovisning (134) 71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel ftg Tabell 2. Miljö- och hållbarhetsredovisningar i SABO-företagen. Inom parentes anges antal företag. På den andra axeln anges andel av SABO-företagen. Ledningssystem i SABO-företag ISO (32) 17% Miljödiplomering (13) 7% FR2000 (3) 2% ISO 9001 (17) 9% OHSAS (5) 3% AFS 2001:1 (14) SRVFS 2004:3 (8) 4% 7% Eget/annat ledningssystem (25) 13% Inget ledningssystem (109) 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Andel företag Tabell 3. Certifierade ledningssystem i SABO-företagen. Med eget ledningssystem menas att företaget oftast följer strukturen i ett system, t ex ISO 14001, men inte certifierat det. 4

5 Sorterade fraktoner (antal ftg) Avfall SABO-företagen erbjuder sina hyresgäster stora möjligheter till källsortering. Insamlingen av förpackningar och returpapper är fortsatt hög, 79 % erbjuder sortering, men alla har inte insamling av samtliga fraktioner. Insamling av matavfall finns nu hos 63 % av företagen och ökar i takt med att kommunerna bygger ut insamlingen. Insamlingen av elavfall och batterier har ökat jämfört med förra året. Till exempel har elavfallet ökat till 34 % (63) i år jämfört med förra året då 28% (50) samlades in. Källsortering i SABO-företag Matavfall, kommunal hämtning. (118) Kompostering, egen regi (13) Matfett (10) 7% 5% 63% Glas, ofärgat (132) Glas, färgat (132) Returpapper/tidningar (145) Kartong (136) Plast (125) Metall (125) Ingen egen insamling (39) Minst en fraktion (148) 21% 70% 70% 77% 72% 66% 66% 79% Elavfall, hemelektronik, småel, (63) Batterier (111) Lågenergilampor (89) Lysrör (76) Glödlampor (92) Farligt avfall (24) 13% 34% 47% 40% 49% 59% Återbruksrum för boende (14) Kläder, möbler med org. (17) Textilier för återvinning (6) 7% 9% 3% Grovsoprum (46) Grovavfall, mobil insamling (37) Grovavfall, annat sätt (27) Grovavfall, ej hämtning (94) 24% 20% 14% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Andel ftg Tabell 4. Andel SABO-företag som erbjuder källsortering för de boende uppdelat på fraktioner. Det är inte alltid uppbyggt i hela fastighetsbeståndet. Inom parentes anges antalet företag. 5

6 Typ av tranport (antal ftg) Transporter SABO-företagen ställer miljö- och klimatkrav vid upphandling i större utsträckning vid egna transporter än av leverantörers. SABO-företagen följer också upp de egna interna transporterna genom att mäta hur många mil som körs i tjänsten, 37% (69) och hur mycket drivmedel som används 61% (111) och genom att beräkna klimatbelastningen, 22 % (42). Miljö- och klimatkrav på transporter Drivmedel 12% 32,0% Fordon 26% 48,0% Annat krav 2,0% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel företag Tabell 5. SABO-företag som ställer miljökrav på transporter, på egna företagets transporter (blått) och på leverantörers (grönt). Övrigt transporter Cykelpool (5) 3% Tjänstecyklar (70) 37% Bilpool för anställda (32) 17% Bilpool för boende (10) Bilpool, annan aktör (7) 5% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Andel ftg Tabell 6. Tabellen visar förekomst av cykelpool och tjänstecyklar för anställda och bilpool för både anställda och boende. 6

7 Energi Värme-, el- och energiförbrukning Uppvärmning, e-indexkorrigerat Fastighetsel Vatten Vatten Medianvärden 117 kwh/m² A temp 17,2 kwh/m² A temp 1,13 m³/m² A temp 1,42 m³/m² (BOA+ LOA) Insamlingen och uppföljningen av energi- och vattenförbrukningen sker inom ramen för SABOs Skåneinitiativ. De företag som rapporterar till Skåneinitiativet får också en rapport som innehåller uppgifter om klimatbelastning, primärenergifaktor, med mera. I den här sammanställningen ingår bara de företag som också besvarat SABOs miljöenkät, så uppgifterna skiljer sig från Skåneinitiativets rapportering. Förnybar el Andelen bostadsföretag som har egen produktion av el har ökat sedan Andelen som har solceller har ökat till 20% (38) jämfört med 2012 då 14% (25) hade det. Grön el upphandlas av 57 % (107) av företagen, vilket också är en ökning jämfört med 2012, då 49% (86) hade grön el. Förnybar energi Egen produktion Solceller (38) Solvärme (42) 20% 22% Vindkraft (25) 13% Köpt Grön el (107) 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tabell 7. Egen produktion av förnybar el och köpt grön el

8 Hållbara bostäder Intresset för området hållbara bostäder ökar. Främst kan man se det i de företag som har börjat arbeta med att följa system för miljöcertifiering av byggnader. Det är en lång process från det man har beslutat att certifiera en byggnad till dess den är klar, men helt klart finns det en trend. Vanligast är att bygga passivhus (16 %) och att bygga enligt Miljöbyggnad (13 %). Några företag har också börjat med att använda Svanen för flerbostadshus. När det gäller miljöbedömning av byggvaror är det i stort oförändrat mot tidigare år. De system som används i huvudsak är SundaHus miljödata (27 %), Basta (9 %) och Byggvarubedömningen (5 %). Drygt hälften av företagen (52 %) använder inget system för att värdera byggvaror. Miljöcertifiering av byggnader Passivhus (20) Miljöbyggnad (28) 11% 15% Svanen (6) LEED (1) Miljövärdering, annat system (7) 3% 0,5% 4% Ingen miljövärdering (136) 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tabell 8. System för certifiering av byggnader som används i SABO-företag. Miljöbedömning av byggvaror Byggvarubedömningen (11) 6% Sunda Hus Miljödata (46) 24% BASTA (13) 7% Folksams byggmiljöguide (5) PRIO (9) 3% 5% Farliga ämnen, annat system (23) 12% Farliga ämnen, ingen bedömning (90) 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tabell 9. System som används för att miljövärdera byggvaror. 8

9 Bilaga 1. Sammanställning av svar från SABOs miljöenkät 2013, riket Styrning av miljöarbetet Riket 2013 Andel(Antal) Företag som besvarat enkäten 65% (188) Antal lägenheter 74% ( ) Miljöansvarig Miljöansvarig, Ja 56,4% (106) Miljöansvarig, Nej 42,0% (79) Miljöansvarig, Vet ej 1,6% (3) Ledningssystem, certifierade Andel (Antal) ftg ISO ,0% (32) EMAS 0,0% (0) Miljödiplomering 6,9% (13) FR2000 1,6% (3) ISO ,0% (17) OHSAS ,7% (5) AFS 2001:1 7,4% (14) SRVFS 2004:3 4,3% (8) Energiledningssystem ISO ,0% (0) Eget/annat ledningssystem 13,3% (25) Nej, inga ledningssystem 56,9% (107) Vet ej, ledningssystem 1,1% (2) Miljöredovisning Andel (Antal) ftg Miljöredovisning 21,8% (41) Hållbarhetsredovisning, enligt GRI 1,6% (3) Hållbarhetsredovisning, enligt ISO ,0% (0) Hållbarhetsredovisning 8,5% (16) Nej, ingen redovisning 69,1% (130) Vet ej, redovisning 2,1% (4) 9

10 Avfall Riket 2013 Matavfall Andel (Antal) ftg Matavfall (Kommunen hämtar) 62,8% (118) Kompostering, egen regi 6,9% (13) Nej, matavfall 34,0% (64) Vet ej, matavfall 0,0% (0) Fastighetsnära insamling, förpackningar och tidningar Sortering i minst en fraktion 79,3% Glas, ofärgat 70,2% (132) Glas, färgat 70,2% (132) Returpapper/tidningar 77,1% (145) Kartong 72,3% (136) Plast 66,5% (125) Metall 66,5% (125) Nej, ingen egen insamling 19,7% (37) Vet ej 1,1% (2) Insamling, övriga fraktioner Elavfall (hemelektronik, småel) 33,5% (63) Batterier 59,0% (111) Lågenergilampor 47,3% (89) Lysrör 40,4% (76) Glödlampor 48,9% (92) Matfett 5,3% (10) Farligt avfall 12,8% (24) Annan/andra fraktioner 1,6% (3) Nej, inga övriga fraktioner 37,8% (71) Vet ej 0,5% (1) Återvinning/återbruk Återbruksrum för boende 7,4% (14) Insamling av kläder, möbler mm m.ext org. 9,0% (17) Textilier för återvinning 3,2% (6) Nej 87,2% (164) Vet ej 0,0% (0) Insamling, grovavfall Grovsoprum 24,5% (46) Grovavfall, Mobil insamling, Egen 19,7% (37) Grovavfall, annat sätt 14,4% (27) Grovavfall, ej hämtning 48,4% (91) Grovavfall, Vet ej 1,6% (3) 10

11 Transporter Riket 2013 Leverantörers transporter Drivmedel 11,7% (22) Fordon 25,5% (48) Annat krav 6,9% (13) Nej, inga krav 62,8% (118) Vet ej 4,8% (9) Egna transporter Drivmedel 32,4% (61) Fordon 47,9% (90) Annat krav 2,1% (4) Nej, inga krav 27,1% (51) Vet ej 1,1% (2) Egna transporter, uppföljning mm Egen bil i tjänsten, mätning körsträcka 36,7% (69) Företagets fordon i tjänsten, mätning körsträcka 59,0% (111) Företagets fordon, mätning av drivmedel 61,2% (115) Företagets fordon, beräkning av klimatbelastning 22,3% (42) Cykelpool 2,7% (5) Tjänstecyklar 37,2% (70) Annat 3,2% (6) Nej 22,3% (42) Vet ej 0,0% (0) Bilpool Bilpool för anställda 17,6% (33) Bilpool, för boende 5,3% (10) Bilpool, annan aktör 3,7% (7) Bilpool, nej 78,2% (147) Bilpool, vet ej 0,0% (0) 11

12 Energi Riket 2013 Energi- och vattenförbrukning Median (73) Uppvärmning, e-index, kwh/m² A temp 117,0 Fastighetsel, kwh/m² A temp 17,2 Vattenförbrukning, m³/m² A temp 1,13 Vattenförbrukning, m³/m² (BOA+ LOA) 1,42 Värme, individuell mätning och debitering Andel (Antal) ftg Temperatur/Komfortmätning, endast mätning 13,3% (25) Temperatur/komfortmätning, både mätning och debitering 8,5% (16) Tillförd värme, endast mätning 4,8% (9) Tillförd värme, både mätning och debitering 5,9% (11) Radiatormätning, både mätning och debitering 1,1% (2) Nej, ingen mätning och debitering 73,4% (138) Vet ej 0,5% (1) El, individuell mätning och debitering El, endast mätning 9,0% (17) El, både mätning och debitering 35,1% (66) Nej, varken mätning eller debitering 54,8% (103) Vet ej 1,1% (2) Vatten, individuell mätning och debitering Varmvatten, endast mätning 8,5% (16) Varmvatten, både mätning och debitering 33,0% (62) Kallvatten, endast mätning 9,0% (17) Kallvatten, både mätning och debitering 20,2% (38) Radiatormätning, både mätning och debitering 1,1% (2) Nej, varken mätning eller debitering 55,3% (104) Vet ej 0,5% (1) Förnybar energi, egen produktion Solceller 20,2% (38) Solvärme 22,3% (42) Vindkraft 13,3% (25) Förnybart energislag, Annat 4,3% (8) Förnybart energislag, Nej 58,0% (109) Förnybart energislag, Vet ej 0,0% (0) 12

13 Grön el Grön el, Ja 57,4% (108) Grön el, Nej 35,6% (67) Grön el, Vet ej 6,9% (13) Tvättstugor Andel (Antal) ftg Betalning per tvätt 6,9% (13) Automatisk dosering tvättmedel 17,6% (33) Stängt gemensamma tvättstugor 5,3% (10) Fjärrvärmedrivna vitvaror 10,1% (19) Tvätt, Annat 9,6% (18) Nej 62,2% (117) Vet ej 0,5% (1) Hållbara bostäder Innemiljösystem MIBB 4,8% (9) P-märkning 0,5% (1) Miljöstatus 1,1% (2) Inne, avtal hyresnivå 3,7% (7) Inne, rutiner, cert ledningssystem 7,4% (14) Innemiljö, Annat 10,1% (19) Innemiljö, Nej 74,5% (140) Innemiljö, Vet ej 1,6% (3) Bostäder speciella krav Allergianpassade 5,3% (10) Allergi, Rökfritt 18,1% (34) Allergi, Elsanerat 0,5% (1) Allergi, Annat 0,5% (1) Allergi, Nej 79,8% (150) Allergi, Vet ej 0,5% (1) Miljöbedömning, byggvaror Byggvarubedömningen 5,9% (11) Sunda Hus Miljödata 24,5% (46) BASTA 6,9% (13) Folksams byggmiljöguide 2,7% (5) PRIO 4,8% (9) BVD, Egen granskning 11,7% (22) 13

14 Farliga ämnen, Annat system 12,2% (23) Farliga ämnen, Nej 45,2% (85) Farliga ämnen, Vet ej 2,7% (5) Miljöklassning Passivhus 10,6% (20) Miljöbyggnad 14,9% (28) Svanen 3,2% (6) BREEAM 0,0% (0) LEED 0,5% (1) Green Building 0,0% (0) Miljövärdering, Annat system 3,7% (7) Miljövärdering, Nej 69,7% (131) Miljövärdering, Vet ej 2,1% (4) 14

SABOs miljörapport 2015

SABOs miljörapport 2015 Sida 0 av 14 2016-10-24 SABOs miljörapport 2015 Resultat från SABOs miljöenkät Sida 1 av 14 Innehåll Om SABOs miljöenkät... 2 SABOs miljörapport 2015 i korthet... 3 Tabell 1. Ett urval av resultat från

Läs mer

SABOs miljörapport 2014

SABOs miljörapport 2014 2015-09-14 SABOs miljörapport 2014 SABOs miljörapport baseras på den miljöenkät som skickas ut varje år till alla SABOs medlemmar. Trender i 2014 års miljöenkät solceller, förnybar el och tjänstecyklar.

Läs mer

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät 2013-10-04 SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät SABOs miljöenkät 2012 har besvarats av 176 SABO-företag. Det motsvarar 61 % av företagen. Det är i större utsträckning de medelstora och stora

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

TÖMNINGSDAGAR. Tänk på att... HÖGANÄS KOMMUN INFORMERAR OM OMRÅDE FÖRPACKNINGSMATERIAL TIDNINGAR

TÖMNINGSDAGAR. Tänk på att... HÖGANÄS KOMMUN INFORMERAR OM OMRÅDE FÖRPACKNINGSMATERIAL TIDNINGAR 9 JANUARI PAPPERSFÖRPACKNINGAR & OFÄRGAT GLAS 25 JANUARI METALL & PLAST 9 FEBRUARI & FÄRGAT GLAS 3 MARS PAPPERSFÖRPACKNINGAR & OFÄRGAT GLAS 21 MARS METALL & PLAST 5 APRIL & FÄRGAT GLAS 28 APRIL PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

miljö - med fokus på klimat -

miljö - med fokus på klimat - miljö - med fokus på klimat - Miljöarbetet på LKF startade redan 1990 med projektet Trimma LKF. Det gick ut på att minska alla våra kostnader och miljöpåverkan, då företrädesvis värme, vatten och el. Till

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning under 3 år. IG Passivhus Sverige 2015-03-05

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning under 3 år. IG Passivhus Sverige 2015-03-05 2015-03-05 RAPPORT Förskolan Trädgårdsstaden Uppföljning under 3 år IG Passivhus Sverige Tel: 0470-70 51 74 Fax: 0470-70 51 79 Mobil: 0709-123 096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

avfallshantering i sabo-företag Exempelsamling s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

avfallshantering i sabo-företag Exempelsamling s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag cherstin andersson avfallshantering i sabo-företag Exempelsamling s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll förord 3 erfarenheter av avfallshantering i sabo-företagen 4 För statistik på avfallet

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Certifieringar och innovativa lösningar. Mats Fredrikson 2013-05-16

Certifieringar och innovativa lösningar. Mats Fredrikson 2013-05-16 Certifieringar och innovativa lösningar Mats Fredrikson 2013-05-16 Certifiering av byggnader i Sverige Certifieringar av byggnader påverkar fjärrvärmen Sänker energianvändningen ytterligare jämfört med

Läs mer

Sammanställning Grupparbete Workshop Plats för avfall Grupp 1

Sammanställning Grupparbete Workshop Plats för avfall Grupp 1 Grupp 1 Sopsug kompletterande ÅVS Men i stadsdelen synliggörs skräp pedagogiskt till att uppmuntra återbruk för minskade avfallsmängder. Återföra avfall till stadsdel efter rankning för återbruk. Ett lokalt

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Återvinning och kretslopp

Återvinning och kretslopp Återvinning och kretslopp Här finns bilder som visar miljöfarligt avfall och hur det sorteras på en en återvinningscentral. Vad är det som har kastats? Använd bilderna för prata om hur man sorterar miljöfarligt

Läs mer

Mängd. använts. Proton SE Takduk

Mängd. använts. Proton SE Takduk 3 Det som användes Alternativ som kunde ha använts Mängd Halogenfri elkabel PVC-kabel 20 915 m Halogenfria installationsrör PVC-rör 2 830 m Lifeline CS (PVC-fritt plastgolv) Tarkett iq Granit 2,0 (PVC-golv)

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12 Döbelnsgatan 20D Kommunala handikapprådet 9/12 Agenda Fakta om huset Syfte för dess uppkomst Vad som har gällt Vad som gäller idag Uppsalahems arbete för gröna hem Fakta Döbelnsgatan 20D Punkthus byggt

Läs mer

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad Sidan 1 av 8 AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad 1 Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVAVFALL FRÅN BYGG, FÖRVALTNING OCH HYRESGÄSTER Träavfall 3 Trädgårdsavfall 3 Tryckimpregnerat virke 3 Fyllnadsmaterial

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Miljöcertifiering. Vad är miljöcertifiering? 2015-03-24. Lilliehorn Konsult AB

Miljöcertifiering. Vad är miljöcertifiering? 2015-03-24. Lilliehorn Konsult AB Miljöcertifiering Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Erfarenheter av projektering Integrera med förvaltning Hur gör man? Vad kan man

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år Verifiering av nybyggeri i Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år och Miljöbyggprogram g SYD Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret Malmö Krav om verifiering Lag om energideklaration av

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter NOV/ 2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter TEMA: HÅLLBARHET Att som tillverkare av byggprodukter ägna sig åt hållbarhet innebär idag att man behöver arbeta med en lång rad olika miljösystem. Dessutom

Läs mer

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus NKS Bygg Korta fakta om NKS Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen: ca 330 000 kvm Antal våningar: upp till 12 630 enkelrum för inlagda patienter

Läs mer

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59%

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59% Sammanfattning: Enkäten gick ut som en länk via kommunens hemsida. Annonser sattes in i Habonytt. Totalt svarade 116 personer och 72 personer svarade på sista frågan (utlottning av biobiljetter). Främst

Läs mer

Källsortering Alskäret

Källsortering Alskäret Källsortering Alskäret Vem tar egentligen ansvar för vad? April 2015 Ann Martinsson Palmbrink Nacka kommun http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/sidor/default.aspx Vem ansvarar? Kommunerna

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 3 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Erfarenheter av enkätanvändning i några bostadsförvaltande företag

Erfarenheter av enkätanvändning i några bostadsförvaltande företag ToM 2001-02-08 Erfarenheter av enkätanvändning i några bostadsförvaltande företag Bakgrund och syfte Innemiljövärderingen i EcoEffect grundar sig bland annat på data som erhålls genom en enkät till brukare

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet

Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet Version 1.0 Handledning Den här handledningen ska fungera som ett stöd för dig som är kontaktperson vid inrapportering av data till Skåneinitiativet.

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 212 1 Oljeförbrukning, m 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1998 24 27 28 29 21 211 212 Vårt miljöarbete ger resultat! Redovisning av arbetet med ledningssystemet under verksamhetsåret 211 Stubos miljöarbete

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING SMÅHUS/FÖRETAG/FASTIGHETSÄGARE/BOENDE I FLERBOSTADSHUS RAPPORT Kund: Stockholms Vatten Avfall AB Datum:1121 Bakgrund och syfte Bakgrund Stockholm Vatten

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Sammanfattning Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Uttagna

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva

Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva Mari-Louise Persson Energistrateg 2016-11-15 Riksbyggen - Vår verksamhet Utvecklar och bygger bostäder med bostadsrätt Förvaltar fastigheter åt bostadsrättsföreningar

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm Medborgarenkät 2016

Miljö och miljövanor i Stockholm Medborgarenkät 2016 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-05-29 Handläggare Magnus Sannebro Telefon: 08-508 28 184 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-06-13, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 212 9 Oljeförbrukning, m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Vårt miljöarbete ger resultat! Sida 2 (11) Redovisning av miljöarbetet under verksamhetsåret 212 Vårgårda Bostäders

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2012

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2012 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2012 VD har ordet Vi ser hållbarhet som ett samhällsansvar Miljö- och hållbarhetsfrågorna är högt prioriterade inom Karlshamnsbostäder. Vårt sätt att uppnå våra mål innebär

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Miljöredovisning Skolförvaltningen 2008 Sammanställda data från skolorna (oklar~j~j~p.a..if!~ll.~.~... _,.~~

Miljöredovisning Skolförvaltningen 2008 Sammanställda data från skolorna (oklar~j~j~p.a..if!~ll.~.~... _,.~~ Miljöredovisning Skolförvaltningen 2008 Sammanställda data från skolorna (oklar~j~j~p.a..if!~ll.~.~... _,.~~ Miljödata Skolkansliet Fornbyfhsk Morafhsk Malungs fhsk Naturbruks- Musik- Totalt Medelvärde

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Hufvudstadens miljöhandbok. - En vägledning för hållbart arbete på kontoret.

Hufvudstadens miljöhandbok. - En vägledning för hållbart arbete på kontoret. Hufvudstadens miljöhandbok - En vägledning för hållbart arbete på kontoret. När man varit igång sedan 1915 är det naturligt att tänka några generationer framåt. För oss på Hufvudstaden handlar hållbarhetsarbete

Läs mer