Verksamhetsavfallet kan sorteras i följande grupper. Observera att en del avfallsslag kan gå i varandra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsavfallet kan sorteras i följande grupper. Observera att en del avfallsslag kan gå i varandra."

Transkript

1 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND PM sid 1 (7) PM Hantering av verksamhetsavfall Denna PM syftar till att ge en kortfattad vägledning om vad som gäller för avfallshanteringen ute på olika företag beträffande verksamhetsavfall med avseende på sortering, anteckningsskyldigheter, transporter av avfall mm. Ansvar för olika avfallsslag Avfall definieras i 1 i 15 kap Miljöbalken (MB) enligt följande: Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ansvaret för avfall kan delas in i tre huvudgrupper; 1. Kommunerna ansvarar för hushållsavfall och har möjlighet att föreskriva att farligt avfall skall transporteras bort genom kommunens försorg och att kommunen skall se till att det farliga avfallet återvinns eller bortskaf-fas. (15 AF). 2. Producenterna, d.v.s. den som tillverkar, säljer eller importerar en vara, har lagreglerat ansvar för vissa varugrupper som förpackningar, retur-papper, däck, bilar och elektriskt och elektroniskt avfall. Hushåll och andra förbrukare har ansvar att sortera ut exempelvis förpackningar. Ansvaret är reglerat i flera olika producentansvarsförordningar. 3. Avfallsinnehavarens ansvar. Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. (5 a i 15 kap MB). Vid tolkning av vad detta innebär bör utgångspunkten vara miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Det avfall som t.ex. industrier, affärer, tjänsteföretag m.fl. ger upphov till kallas i denna text för verksamhetsavfall. I avfallsförordningen finns ett antal bestämmelser som vänder sig till den som producerar avfallet. Krav finns om att lämna avfallet till transportör med tillstånd och att hålla brännbart avfall skilt från annat avfall m.m. Kraven på karakterisering av det avfall som ska deponeras skärptes från årsskiftet 2004/2005 då Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottag-ning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10) trädde i kraft. Miljöbalkens hänsynsregler kan sägas vara en beskrivning av vad som kan krävas av en verksamhetsutövare i allmän miljöhänsyn. Bland annat föreskrivs att det är verksamhetsutövarens ansvar att visa att hänsynsreglerna följs (omvända bevisbördan). Han skall också ha den kunskap som krävs för att förebygga miljöpåverkan (kunskapskravet) och vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga (försiktighetsprincipen). Verksamhetsutövaren ska hushålla med material och energi genom att använda dem effektivt samt att återanvända och återvinna material och andra resurser (hushållnings- respektive kretsloppsprincipen) 1. Olika fraktioner av verksamhetsavfall Verksamhetsavfallet kan sorteras i följande grupper. Observera att en del avfallsslag kan gå i varandra. 1 Text till stora delar hämtad från utredningen Ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall Naturvårdsverket 2001.( Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Postgiro: LINKÖPING Östgötagatan Bankgiro

2 sid 2 Verksamhetsavfall Farligt avfall Avfall till materialåtervinning Avfall som omfattas av producentansvar Brännbart avfall Organiskt, ej brännbart avfall Avfall till deponi Farligt avfall Avfallskategorier definieras i avfallsförordningens (AF 2 ) 3 enligt följande: Med avfallskategorier enligt 15 kap 1 MB skall förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning. En förteckning över vilket avfall som hör till varje kategori finns i bilaga 2 till denna förordning. I AF bilaga 2 är farligt avfall markerat med en asterisk *. Till farligt avfall räknas även avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning. I inledningen till bilaga 2 framgår tillvägagångssättet för att klassa ett avfall. Det framgår där vad som menas med ett farligt ämne: ett ämne som har klassificerats eller som kommer att klassificeras som farligt enligt direktiv 67/548/EEG och senare ändringar av detta direktiv. Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12 3. På KEMIs hemsida ( finns en sökfunktion som kan vara till hjälp för att ta reda på ämnets klassning. Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för att klassa sitt avfall ligger på avfallsproducenten. Sortering Farligt avfall skall sorteras ut från övrigt avfall Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra eller med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material om det inte har en positiv effekt på säkerheten och kan godtas ur miljösynpunkt (21 AF). Observera att omhändertagande av batterier finns reglerat i förordningen om batterier (SFS 1997:645) 4. Dokumentation Anteckningar skall föras om den mängd farligt avfall som uppkommer årligen, de slag av avfall som uppkommer samt de anläggningar som olika avfallsslag transporteras till. Anteckningarna skall sparas i minst fem år. (43 AF). 2 AF förkortning för Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) 3 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 1994:12) 4 Förordning om batterier (SFS 1997:645)

3 sid 3 För tillståndspliktiga verksamheter skall anteckningarna bifogas miljörapporten 5. Transporter För varje transport av farligt avfall, undantaget de som enligt 27 AF bara behöver anmälas (se nedan), skall avsändaren upprätta ett transportdokument 6 (41 AF). Dokumentet skall innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd mm samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. Kommunen får om det är motiverat av hälso- och miljöskäl införa ett sk. kommunalt monopol på transporter av farligt avfall (15 AF). Under rubriken Transporter av avfall nedan ges en översikt över när det krävs tillstånd eller då det räcker med en anmälan för transporter av farligt avfall. Kontroll av tillstånd Avfallslämnaren är skyldig att kontrollera att transportören av avfallet har nödvändiga tillstånd och att mottagaren har tillstånd att ta emot avfallet (39 AF). Avfall till materialåtervinning För att följa miljömålen och miljöbalkens hänsynsregler, speciellt hushållnings- och kretsloppsprinciperna, ska avfall i möjligaste mån materialåtervinnas. Det finns ingen speciallagstiftning beträffande detta. Avfall som omfattas av producentansvar Producentansvar finns för - förpackningar (papp, papper, wellpapp, glas, plast, plåt mm) 7 - returpapper (tidningar, direktreklam, kataloger och liknande) 8 - elektriska och elektroniska produkter (nedan förkortat el-avfall) 9 - däck 10 - bilar 11 El-avfall som innehåller farliga komponenter räknas som farligt avfall. Från om med den 13 augusti 2005 gäller förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209), vilket bland annat innebär att producenterna ska tillse så att det finns fungerande insamlingssytem för produkterna när de blir avfall. De produkter som avses i förordningen är allt ifrån IT-utrustning på kontor till metallsvarvar ute på en industri, dock inte storskaliga, fasta industriverktyg. De produkter som omfattas av förordningen ska vara märkta med en symbol en överkorsad soptunna som tydligt anger att den ska sorteras ut från annat 5 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, (NFS 2000:13) 6 Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av farligt avfall (NFS 2005:3) 7 Producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185) 8 Producentansvar för returpapper (SFS 1994:1205) 9 Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209) 10 Producentansvar för däck (SFS 1994:1236) 11 Producentansvar för bilar (SFS 1997:788)

4 sid 4 avfall och omhändertas av producenterna av dessa varor. Behandlingen av el-avfall skall ske enligt gällande föreskrifter 12. Sortering Avfall som omfattas av producentansvar skall av såväl hushåll som andra förbrukare/konsumenter sortera ut aktuella avfallsslag och lämna dessa till insamlingssystemen. Kontakta materialbolagen för närmare information om var avfallet ska lämnas. REPA (register för producentansvar) är ett dotterbolag till materialbolagen för plast, metall, kartong och well. På deras hemsida finns en sök-funktion där man lätt kan leta upp var närmaste insamlingsställe för aktuellt avfallsslag finns. El-Kretsen är ett servicebolag bildat och ägt av 20 branschföreningar i Sverige för att lösa producentansvaret för el-avfall. Praktiskt taget alla aktuella branscher har anslutit sig. På deras hemsida finns en sökfunktion där man kan hitta var man ska lämna sitt avfall. Om det handlar om el-avfall som inte berörs av producentansvaret så får kontakt tas direkt med de som kan ta omhand avfallet. Brännbart avfall Organiskt avfall Avfall till deponi Den 1 januari 2002 blev det förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall om inte deponin har sökt och givits dispens för detta (9 Dep.F 13 ). Brännbart avfall definieras i 4 AF som sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat, tex trä och plast. Den 1 januari 2005 blev det förbjudet att deponera organiskt avfall på landets deponier om inte deponin har sökt och givits dispens för detta (10 Dep F). Den största delen av det organiska avfallet utgörs av brännbart. Det återstående organiska avfallet kan tex utgöras av olika slam (tex metallhydroxidslam). Avfall till deponi dvs. icke organiskt avfall, benämns ibland deponirest. Sortering Den som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall skall se till att brännbart avfall sorteras ut från - avfall som inte är brännbart, och - annat brännbart avfall som i utsorterade fraktioner utgör farligt avfall. Avfallet skall sorteras i ytterligare fraktioner, om det behövs för att fullgöra skyldigheter i fråga om förvaring och transport enligt kommunala föreskrifter (9 NFS 2004:4 14 ) Det finns vissa undantagsmöjligheter (10 NFS 2004:4) beträffande bygg- och rivningsavfall om tillgängligt utrymme är otillräckligt eller förhållande i övrigt är sådana att sortering på plats inte är möjligt. Förbudet enligt 9 och 10 i förordningen ( SFS 2001:512) om deponering av avfall gäller inte för brännbart avfall vars fysiska eller kemiska egenskaper är sådana, att avfallet inte bör återvinnas eller bortskaffas på annat sätt än genom deponering t.ex. avfall som dammar, ger gnistbildning vid förbränning, ovulkaniserat gummi mm. Förbuden om deponering gäller inte heller för följande; 12 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter (NFS 2005:10) 13 Förordning om deponering av avfall (SFS 2001:512) 14 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; NFS 2004:4

5 sid 5 avfall med homogen sammansättning får innehålla upp till 10 % TOC av torr vikt samt att avfall med heterogen sammansättning får innehålla upp till 10 volymsprocent brännbart avfall. Fler undantag anges i 12 i föreskrifterna (NFS 2004:4). Brännbart avfall skall transporteras bort skilt från annat avfall (19 AF). Kravet förhindrar inte att olika avfallsfraktioner transporteras i samma fordon men i olika kärl. Om det är brist på behandlingskapacitet finns en dispensmöjlighet att deponera brännbart respektive organiskt avfall. Det finns även möjlighet att få dispens av andra skäl än kapacitetsbrist. Dispensen söks av den som driver deponin. Karakterisering av avfall till deponi Vid årsskiftet 2004/2005 utökades avfallsproducenternas ansvar att karakterisera det avfall som avses att deponeras i och med att Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall 15 (NFS 2004:10) började gälla i vissa delar. Avfallsproducenten ska känna till avfallets egenskaper och innehåll av olika ämnen och i vissa fall även hur stor utlakningen bedöms vara av föroreningar när avfallet ligger i deponin. I 5 anges vad den grundläggande karakteriseringen skall innehålla. Det finns viktiga undantag. I 24 anges tex vissa inerta avfallstyper som inte behöver genomgå några analyser innan de deponeras, tex ren betong och tegel. Länsstyrelsen tolkar undantagen i 12 så att laktester i normalfallet inte behöver göras på icke-farligt avfall. Det kan vara aktuellt om haltinnehållet visar sig vara högt och det kan misstänkas att föroreningen är lättlakad. Avfall jämförbart med hushållsavfall Definition Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Detta kan t.ex. avse avfall från personalrestauranger mm. Detta avfall omfattas av den kommunala renhållningen och berörs inte vidare här. Dokumentation av uppkommet avfall, transporter samt kontroll av tillstånd för avfall som inte är farligt avfall Dokumentation Det finns inga tydliga krav på att föra anteckningar över annat än farligt avfall. Verksamhetsutövaren har dock enligt de allmänna hänsynsreglerna skyldighet att ha kunskap om uppkommet avfall och utnyttja möjligheterna till återvinning. I och med att förordningen, NFS 2004:10, om bl.a karakteriserng av avfall till deponi, trätt i kraft har det införts ett dokumentationskrav på de uppgifter som ingår i den grundläggande karakteriseringen av avfall till deponi (5 ). Egenkontrollförordningen ställer också krav på att verksamhetsutövaren fortlöpande och systematiskt skall undersöka riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningarna skall dokumenteras. Länsstyrelsen anser sammanfattningsvis det vara rimligt att ställa följande grundläggande krav på dokumentation, vilka bör följas upp i tillsynen: 15 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall, NFS 2004:10

6 sid 6 Anteckningar skall föras om den mängd farligt avfall som uppkommer årligen, de slag av avfall som uppkommer samt de anläggningar som olika avfallsslag transporteras till. Anteckningarna skall sparas i minst fem år Anteckningar bör föras om den mängd och slag av övrigt avfall som uppkommer årligen, transportör samt de anläggningar som olika avfallsslag transporteras till. Redovisning i miljörapporten. Avfallets egenskaper är undersökta Möjlighet till minskning av avfallsmängder, ökad återvinning undersöks kontinuerligt Grundläggande karakterisering av avfall som deponeras. Anteckningarna skall sparas i minst 10 år. Transporter Under rubriken Transporter av avfall nedan ges en översikt över när det krävs tillstånd eller då det räcker med en anmälan för transporter av avfall. Observera att brännbart avfall skall transporteras bort skilt från annat avfall (19 AF). Kravet förhindrar inte att olika avfallsfraktioner transporteras i samma fordon men i olika kärl. Transportdokument krävs inte för avfall som inte är farligt avfall om det inte är gränsöverskridande transporter. Kontroll av tillstånd Avfallslämnaren är skyldig att kontrollera att transportören av avfallet har nödvändiga tillstånd/anmälan (39 AF). Något tydligt uttryckt krav att kontrollera mottagaren av annat avfall än farligt avfall finns det inte. Länsstyrelsen anser det ändå vara rimligt att avfallslämnaren har nödvändiga kunskaper om att mottagaren har tillstånd att ta emot avfallet (hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna). Transporter av avfall På sista sidan finns en sammanställning över när det krävs tillstånd respektive anmälan för transporter av avfall. Ansökan om tillstånd respektive anmälan görs hos länsstyrelsen. För blanketter se länsstyrelsens hemsida, Vägtransport av farligt avfall omfattas även av Räddningsverkets föreskrifter om farligt gods (ADR), om det farliga avfallet uppfyller kriterierna för klassificering som farligt gods. För järnvägs-, sjö- och flygtransporter finns speciella bestämmelser. På Räddningsverkets hemsida finns mer information, Tillsynsansvar Enligt tillsynsförordningens bilaga (1998:900) punkt E (avfall och producentan-svar) framgår att det råder ett delat tillsynsansvar mellan kommun och länsstyrelse för bl.a. frågor om farligt avfall (E2). Tillsynsansvaret får fördelas mellan två operativa tillsynsmyndigheter, om båda har tillsynsansvar enligt balken. När det gäller frågor om farligt avfall anser länsstyrelsen att det i de flesta fall är lämpligt att tillsynsansvaret följer den myndighet som har tillsynen över den miljöfarliga verksamheten. Båda tillsynsmyndigheterna är dock alltid operativa om det krävs.

7 sid 7 FARLIGT AVFALL ANNAT AVFALL Tillstånd Avfall får endast transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd (26 AF) Transportdokument krävs (41 AF) Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd. Tillstånd krävs inte för transport av avfall för återanvändning. (26 AF) Anmälan transporter som är undantagna från tillståndsplikt men kräver en anmälan Avfall från egen verksamhet (27 AF) får transporteras om mängderna inte uppgår till mer än - 2 fat (400 liter) oljeavfall per år, - 1 fat (200 liter) lösningsmedel per år, - 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år hela lysrör eller andra ljuskällor per transport kg använt köldmedium per transport kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport, eller - sammanlagt 100 kg övrigt FA per år. Avfallet får inte innehålla PCB, kvicksilver (undantag för hela lysrör och ljuskällor), cyanid eller kadmium. Transportdokument krävs inte (41 AF, NFS 2005:3) Vissa avfallstyper (28 AF); - avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier ( ) - flygaska och pannaska från oljeförbränning ( ) - smittförande avfall ( , ) - asbestinnehållande avfall ( , ) - avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industrioch institutionsavfall ( , , , , ) (28 AF) Transportdokument krävs (41 AF) -bly- och nickelkadmiumbatterier (22 batteriförordningen (SFS 1997:645) Transportdokument krävs (41 AF) - en eller flera separata avfallsfraktioner till återvinning, då var och en av dem består av ett material - transport av avfall från egen verksamhet om mängden överstiger 50 ton/år eller 250 m3/år (NFS 2005:3) Undantaget från såväl tillstånds- som anmälningsplikt - transport av avfall för återanvändning (t ex drickabackar, klädinsamling) (26 AF) -transport av enbart avfall från egen verksamhet om mängden understiger 50 ton/år eller 250 m3/år (NFS 2005:3).

5:e upplagan, januari 2012

5:e upplagan, januari 2012 5:e upplagan, januari 2012 Illustration: Erik Ciardi Avfallshantering vid företag Syftet med projektet är främst att genom tillsyn öka återvinningen av verksamhetsavfall och minska mängden avfall som hamnar

Läs mer

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret Avfallshantering i verksamheter Linda Vikström Miljökontoret p Vilka sorteringskrav finns? p Verksamhets resp. hushålls? p Egen transport Vad är? Definition: Med avses varje föremål, ämne eller substans

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

Farligt avfall - vad gäller?

Farligt avfall - vad gäller? Farligt avfall - vad gäller? Olika avfallsslag inte ska blandas? Du är skyldig att föra anteckningar över mängden avfall som uppkommer i din verksamhet? Tonerkasetter och lysrör räknas som farligt avfall?

Läs mer

Avfallsfrågor. -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004

Avfallsfrågor. -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004 Avfallsfrågor -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004 Deponering av organiskt material förbjudet (DF) Avfallsproducenten skall klassificera

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den 14 april 2004. NFS 2004:4 Utkom

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

RIVNINGSPLAN (EB.3:3)

RIVNINGSPLAN (EB.3:3) RIVNINGSPLAN (EB.3:3) 1(6) Datum Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Diarienummer Anmälan inlämnad Lov sökt Lov beviljat Anmälan avser Rivning Ändring/ombyggnad Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in.

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in. INVENTERINGSBLANKETT Innan vi kommer och besöker Er är det bra om Ni går igenom det avfall som verksamheten producerar. Fyll i tabellen som börjar på nästa sida efter bästa förmåga och gör en kopia till

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning Mottagningsregler Blåbergets avfallsanläggning Verksamheten Blåbergets avfallsanläggning drivs av Sundsvall Energi. Verksamheten består av sortering, mellanlagring, bränsleproduktion och deponering. Vi

Läs mer

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda:

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda: Agenda: Handläggning Ansökan tillstånd enligt 36 Anmälan 42 och avfallsslag undantagna från tillståndsplikt 37 Anmälan om hantering av avfall, 46 & 47 Utskick, bekräftelse på anmälan eller tillstånd till

Läs mer

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning Mottagningsregler Blåbergets avfallsanläggning Verksamheten Blåbergets avfallsanläggning drivs av Sundsvall Energi. Verksamheten består av sortering, mellanlagring, bränsleproduktion och deponering. På

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Inspektionschecklista BILAGA 4

Inspektionschecklista BILAGA 4 Inspektionschecklista BILAGA 4 Inspektionschecklistan som börjar på nästa blad kan om så önskas modifieras, punkter läggas till eller dras ifrån innan tillsynsbesöket. Ett skäl till en sådan modifiering

Läs mer

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall Thomas Rihm EU Strategi skall säkerställa att det nedbrytbara kommunala avfall som går till deponier senast 2016 skall ha nedbringats

Läs mer

Tillsynsvägledningsträff om avfall

Tillsynsvägledningsträff om avfall Tillsynsvägledningsträff om avfall Helen Lindqvist Ylva Lindén Naturvårdsverket Malmö 13 november 2014 Några centrala avfallsregler 15 kap. miljöbalken Avfallsförordningen (2011:927) Föreskrifter Avfallsdirektivet

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Miljökontoret informerar om: Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Detta informationsblad riktar sig till verksamhetsutövare. Informationen är inte heltäckande och ytterligare information finns

Läs mer

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT Avfallsbegreppet Miljöbalken 15 kapitlet 1 Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Inspektionsunderlag stöd för användningen av inspektionschecklistan BILAGA 5

Inspektionsunderlag stöd för användningen av inspektionschecklistan BILAGA 5 Inspektionsunderlag stöd för användningen av inspektionschecklistan BILAGA 5 Inspektionsunderlaget används som stöd vid inspektionen och har numrerats på motsvarande sätt. som inspektionschecklistan. Det

Läs mer

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar

Läs mer

Förbehandling av elavfall

Förbehandling av elavfall Förbehandling av elavfall Vägledning för tillämpning av föreskrifterna (2005:10) om insamling, förbehandling och återvinning av elavfall. Mer information: På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/vagledning-elavfall-forbehandling

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips 1 Farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för returpapper; SFS 2014:1074 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver följande. 1 Syftet

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar, tips

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Farligt avfall från verksamheter - Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns lagar,

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1 (7) Vissa revideringar kan komma att ske efter inkomna synpunkter och då erfarenhet vunnits. Kontakta tillsynsmyndigheten för senaste versionen Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten)

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Exempel på blankett Grundläggande karakterisering finns på www.o.lst.se Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Nr Företag

Läs mer

RIVNINGSPLAN. Fastighetsbeteckning Sökandens namn Personnr/orgnr. Kontaktperson om annan än sökanden Telefon bostaden Telefon arbete

RIVNINGSPLAN. Fastighetsbeteckning Sökandens namn Personnr/orgnr. Kontaktperson om annan än sökanden Telefon bostaden Telefon arbete RIVNINGSPLAN 1(6) Datum Diarienummer Bygganmälan inlämndad Lov sökt Lov beviljat Anmälan avser Rivning Ändring/ombyggnad Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning Sökandens namn Personnr/orgnr Fastighetens

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips Farligt avfall på företag FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet.

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet. GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV ASBESTAVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Översikt nya avfallsförordningen

Översikt nya avfallsförordningen Bakgrund Nya avfallsregler Ramdirektivet 2008/98 om avfall: - Det rättsliga ramverket för hantering av avfall i EU - Fastställer viktiga begrepp och principer - Riktar sig till medlemsstaterna Ändringar

Läs mer

Seite 1 von 11. Post 1 av 1 i SFST Länk till register.

Seite 1 von 11.  Post 1 av 1 i SFST Länk till register. Seite 1 von 11 Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR

BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR AVFALL Nedanstående tabell redovisar sregler i EU och Sverige. 1. Övergripande 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om Ändrat genom direktiv 91/156/EEG och 91/692/EEG

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter;

Läs mer

Vägledning information

Vägledning information Vägledning information Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 22 i förordningen (2008:834) om producentansvar

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi

Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi Grundläggande karakterisering av avfall utförs av avfallsproducenten. Denna blankett gäller för farligt avfall. Om avfallet klassas som icke-farligt

Läs mer

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00 Ansökan om tillstånd till transport av avfall och/eller farligt avfall Information Enligt 36 avfallsförordningen krävs särskilt tillstånd för den person eller det företag som: yrkesmässigt transporterar

Läs mer

Laglista KAMBER-Skåne

Laglista KAMBER-Skåne Laglista KAMBER-Skåne Sid 1 Lagar och förordningar MILJÖBALK (1988:808) MB 1:a KAP Miljöbalkens mål och tillämpningsområden 2:a KAP Allmänna hänsynsregler 1. Bevisbörderegeln: Vad säger lagen? Miljöbalkens

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 11/2007 Inledning Miljönämnden utövar tillsyn vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs kommun. Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6. Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning. Information om fastigheten Byggår

Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6. Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning. Information om fastigheten Byggår Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6 Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Adress Postadress Telefon E-post Byggherre (om annan än ovan) Namn Adress Postadress

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17 Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 28 & 29 Senast uppdaterad 211-2-17 Sålda mängder EE-produkter (i kg) år 29 år 28 97 18 57 99 957 155

Läs mer

Tillsyn 2008. Fordonstvättar. Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm

Tillsyn 2008. Fordonstvättar. Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm Tillsyn 2008 Fordonstvättar Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm Inledning Miljökontoret i Ängelholm har under februari och mars genomfört ett tillsynsprojekt med inspektioner vid de verksamheter som bedriver

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

Rapport 2009:27. Länssamverkansprojekt Verksamhetsavfall 2008. Miljöenheten

Rapport 2009:27. Länssamverkansprojekt Verksamhetsavfall 2008. Miljöenheten Rapport 2009:27 Länssamverkansprojekt Verksamhetsavfall 2008 Miljöenheten Omslagsbild: Container med sorterat avfall. Foto: Magnus Fridolfsson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, februari 2009. ISSN:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar; SFS 2005:221 Utkom från trycket den 26 april 2005 utfärdad den 14 april 2005. Regeringen

Läs mer

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri Miljö- och byggnämnden ÅRSRAPPORT FÖR FORDONSBRANSCHEN UB.10 Version 24/4-2014 1(4) Årsrapporten ska skickas före mars månads utgång till: Miljö- och byggnämnden,, 232 21 eller per epost, Verksamhetsår

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen Avdelning: Plan & miljö Handläggare: Sven Bomark Telefon: 08-508 28 905 Fax: 08-508 28 808 E-post: sven.bomark@miljo.stockholm.se PM 2006-03-20 Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över

Läs mer

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Det som bör kontrolleras är att klassificeringen är riktig och i enlighet med Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Eftersom avfallsprodukter till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för förpackningar; SFS 2006:1273 Utkom från trycket den 5 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Syfte

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

2014:901 http://www.lagr ummet.se/ 2012:430 1 Övergripande. BusinessResult Sverige AB 2015-04-20 1 (11)

2014:901 http://www.lagr ummet.se/ 2012:430 1 Övergripande. BusinessResult Sverige AB 2015-04-20 1 (11) MILJÖBALKEN SFS 1998:808 Kap 1. Mål och tillämpningsområde Kap 2. Allmänna hänsynsregler 2014:901 http://www.lagr umme/ 2012:430 1 Övergripande. Genom att arbeta med http://www.lagr Syftet är att främja

Läs mer

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan 2014:01 Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan Det ska vara lätt att göra rätt. Alla företag som hanterar någon typ av farligt avfall i sin verksamhet

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall Sida 1(6) Lagrum Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall I miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel konstateras i 5 a den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2009-02-27 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

Remissyttrande beträffande Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag om uppföljning av producentansvaret rapport 5237 Samla in återvinn!

Remissyttrande beträffande Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag om uppföljning av producentansvaret rapport 5237 Samla in återvinn! Återvinningsindustrierna Svenska Åkeriförbundet Miljödepartementet Enheten för kretslopp och näringsliv 103 33 Stockholm M2002/2325/Kn Remissyttrande beträffande Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer