Farligt avfall - vad gäller?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farligt avfall - vad gäller?"

Transkript

1 Farligt avfall - vad gäller?

2

3 Olika avfallsslag inte ska blandas? Du är skyldig att föra anteckningar över mängden avfall som uppkommer i din verksamhet? Tonerkasetter och lysrör räknas som farligt avfall? Farligt avfall ska vara märkt? Farligt avfall oftast klassas som farligt gods vid transport? Visste du att Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap Allmänna hänsynsregler m.m. De frågorna och fler därtill hoppas vi på Miljökontoret ge svar på genom den här broschyren. Den är framtagen som information och syftar till att förbättra och öka kunskapen om hanteringen av avfall i Borås Stad. Vi har tagit fasta på de brister som vi har sett vid vår fortlöpande tillsyn. Vår förhoppning är att informationen ska underlätta för dig som har en verksamhet där farligt avfall uppstår. En säker avfallshantering bygger på två grundförutsättningar; kunskaper och försiktighet. Från och med 1 januari, 2002 gäller Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) som ersatte Renhållningsförordningen (SFS 1998:902) och Förordningen om farligt avfall (SFS 1996:971). Förordningen beskriver vad som klassas som farligt avfall och de tillstånd, villkor och övriga skyldigheter som gäller för de aktörer som hanterar farligt avfall. Farligt avfall är ett vidare begrepp än det som tidigare kallades miljöfarligt avfall. Både sådant avfall som är farligt med hänsyn till hälsan och till miljön, är att anse som farligt. Exempel på egenskaper hos farligt avfall är cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Den som hanterar farligt avfall är skyldig att följa ett stort antal regler utöver avfallsförordningen. Naturligtvis gäller de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, tex. att du måste skaffa den kunskap som behövs och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Det är alltid den som bedriver en verksamhet där avfall uppkommer som ansvarar för att avfallet hanteras på rätt sätt. Det innebär att den som ansvarar för verksamheten också ansvarar för avfallet och ska känna till avfallets innehåll, hur det ska klassificeras, förvaras och bortskaffas. Har man avfall som klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen ställs ytterligare krav på dokumentation, kännedom om innehåll och omhändertagande och på försiktighet vid förvaring och hantering.

4 Avfallsförordningen 4 Vad är farlig avfall? Farligt avfall är sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2 till avfallsförordningen eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning. Säkerhetsdatablad (varuinformationsblad) för de produkter som ingår i avfallet är till stor hjälp när man ska klassificera avfallet och ger också upplysning om hur avfallet ska hanteras. Exempel Detta är exempel på farligt avfall: Batterier; alla batterier ska lämnas in oavsett vad de innehåller Drivmedel Motor- och spillolja Avfettningsmedel Bekämpningsmedel Lösningsmedel Färger, lacker, lim och träskyddsmedel. Sprayburkar med farligt innehåll Asbest Impregnerat eller annat kemikalieförorenat trä Tonerkassetter Starka syror och baser Fotokemikalier Riskavfall Ljuskällor med kvicksilver, t ex lysrör och lågenergilampor Hur förvaras farligt avfall? Förvaringsbehållare Farligt avfall ska förvaras i behållare som medger en säker hantering. Behållaren ska vara beständig både mot innehållet och omgivningen. Dess storlek och form ska anpassas så att all transport och förvaring samt annan hantering kan ske utan risk för spill, sammanblandning eller andra olyckor. För en säker hantering krävs oftast att förvaringen sker i tättslutande behållare till skydd mot spill och avdunstning. Förvaringsbehållare bör vara tydligt märkta med texten FARLIGT AVFALL och respektive innehåll så att alla som kan komma i

5 kontakt med dem har kännedom om dess innehåll och att de ska hanteras som farligt avfall. Förvaringsutrymme Förvaring bör ske i avloppslöst utrymme och på sådant sätt att det inte finns risk för läckage till dag- eller spillvattennät eller övrig omgivning. Detta innebär att underlaget i förvaringsutrymmet ska vara tätt emot de avfallslag som hanteras. För farligt avfall i flytande form ska det finnas invallning som rymmer minst hela behållarens volym. Invallning för flera kärl med flytande farligt avfall ska rymma minst den största behållarens plus 10 % av summan av övriga behållares volym. Ur miljösynpunkt är oftast förvaring av farligt avfall inomhus säkrare än utomhus. Vid utomhusförvaring bör platsen vara belägen under tak och på ett tätt underlag. Blanda inte olika typer av farligt avfall I normalfallet är det förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall eller att blanda det med övrigt avfall, andra ämnen och material. Farligt avfall som är blandat med annat avfall eller annat material ska separeras, annars klassas hela avfallsmängden som farligt avfall. Speciellt gäller att iaktta stor försiktighet när avfallet kan innehålla kemikalier eller ämnen som kan reagera med varandra eller av andra skäl är olämpliga att blanda eller förvara tillsammans. God vägledning kan ofta fås genom säkerhetsdatablad för de produkter som ingår i avfallet. Det finns möjligheter till undantag från dessa regler om syftet är att förbättra transportsäkerheten och återvinningsmöjligheterna under förutsättning att det görs på ett sätt som kan godtas ur miljöskyddssynpunkt. Mellanlagring eller bara förvaring? Förvaring av farligt avfall som klassas som mellanlagring är anmälnings- eller tillståndspliktig. Vid mellanlagring sker inget annat med avfallet än att det kommer till platsen, eventuellt omförpackas, förvaras och sedan skickas till en annan plats för vidare mellanlagring eller annan behandling. Lagring av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten är inte anmälnings- eller tillståndspliktig. Förvaring i samband med mottagning av farligt avfall från hushåll av t.ex. lysrör, klockbatterier m.m. i affär eller liknande som säljer detta bedöms i de flesta fall inte som anmälningspliktig mellanlagring. Avfallsförordningen 21 Miljöbalken 9 kap. 6 förordningen om miljöfarlig vekrsamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 5 och 21

6 Det är Miljönämnden som gör bedömningen om en förvaring av farligt avfall ska klassas som ett anmälningspliktigt mellanlager eller inte. All mellanlagring av farligt avfall som inte vid något tillfälle överstiger 5 ton oljeavfall, 10 ton blybatterier, 10 ton elektriska eller elektroniska produkter samt 1 ton övrigt avfall, ska anmälas till Miljöskyddsnämnden innan den påbörjas. Är mängderna större ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. Avfallsförordningen 43 Avfallsförordningen 26 Avfallsförordningen 34 Avfallsförordningen 27 Journalföring, behövs det? Du som har verksamhet där farligt avfall uppkommer är skyldig att föra anteckningar över avfallet. Anteckningarna ska innehålla: avfallsmängd som uppkommer årligen, avfallsslag (EWC-kod) samt de anläggningar som avfallet transporteras till. Fem år ska anteckningarna sparas och de ska finnas tillgängliga då miljöskyddskontoret, som är tillsynsmyndighet, gör sina inspektioner. Vad gäller vid transport av farligt avfall? Tillstånd för att transportera farligt avfall För att transportera farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet krävs särskilt tillstånd. Länsstyrelsen prövar och utfärdar tillstånd för transport av farligt avfall. Tillståndet är tidsbegränsat och gäller som längst i fem år...eller räcker det med att anmäla? Tillstånd kan ersättas med anmälan till Länsstyrelsen, om transporterna avser mindre mängder farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten. Anmälan ska göras vart femte år så länge som transporterna utförs. Följande mängder får som mest transporteras efter anmälan till Länsstyrelsen: oljeavfall; 2 fat (400 liter)/år, lösningsmedel; 1 fat (200 liter)/år, färg- eller lackavfall; 1 fat (200 liter)/år, lysrör eller andra ljuskällor; 300 st/transport,

7 använt köldmedium; 300 kg/transport, avfall av elektriska och elektroniska produkter; 300 kg/transport eller övrigt farligt avfall; 100 kg/år. Det är dock inte tillåtet att transportera avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium. För sådana transporter gäller alltid tillståndsplikt och tillika transportdokument. Det är också tillåtet att efter anmälan till Länsstyrelsen transportera eget farligt avfall som utgörs av jordbrukskemikalier, flyg- och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall och asbestinnehållande avfall mm. För dessa transporter krävs dock transportdokument. Undantag för batterier Batterier som innehåller bly, kadmium eller kvicksilver klassas som farligt avfall då de kasseras. Transporter av batterier som utgör farligt avfall är undantagna från ovanstående regler om anmälan och transporttillstånd. Transportdokument, vad är det? Vid transport av farligt avfall ska avsändaren av det farliga avfallet upprätta ett transportdokument för varje enskild transport. Dokumentet ska innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag (EWC-kod) och avfallsmängd. Avfallsmottagaren ska bekräfta att avfallet tagits emot, oftast sker detta i samband med fakturering. Transportdokumentet ska sparas i minst fem år och ska kunna uppvisas på begäran av tillsynsmyndigheten. Transportdokumentet ska undertecknas av avsändaren och vid mottagandet, av mottagaren. Vid egen, anmälningspliktig transport av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten (enligt ovan) behöver inte något transportdokument upprättas. Kontrollera att transportör och mottagare har tillstånd Den som lämnar farligt avfall är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd för den aktuella transporten och att den Avfallsförordningen 28 och 34 Förordningen om batterier (SFS 1997:645) Avfallsförordningen 41 Avfallsförordningen 39

8 Lagen om transport av farlig gods (SFS 1982:821) Förordningen om transport av farligt gods (SFS 1982:923) Statens Räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), SRVFS 2004:14 som tar emot det farliga avfallet har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet. Farligt avfall kan vara farligt gods vid transporten Observera att transport av farligt avfall ofta klassas som transport av farligt gods och omfattas av Lagen om transport av farligt gods (SFS 1982:821) och förordningen om transport av farligt gods (SFS 1982:923). Föreskrifter för landtransporter av farligt gods ges ut av Räddningsverket och är baserade på en internationell överenskommelse och kallas ADR-S. I bilaga S till dessa föreskrifter regleras transporter av gods i mindre förpackningar till mellanlagring och slutgiltigt omhändertagande. Om det farliga avfallet som ska transporteras uppfyller kriterierna för farligt gods ska det dessutom klassificeras enligt en ämneslista, beroende på vilka farliga egenskaper avfallet har (t.ex. självantändande, giftigt eller oxiderande). Efter klassificeringen ska avsändaren se till att emballaget uppfyller de krav som ställs på förpackningar för den typen av gods. Transportfordonet ska vara ADR-klassat och föraren ska ha giltigt ADR-körkort. Ansvarsfördelning I de fall en verksamhetsutövare, fastighetsägare eller liknande anlitar ett serviceföretag kan det i vissa fall vara oklart vilket ansvar som åligger de respektive parterna. Generellt kan sägas att avfall som uppstår i verksamheten vid serviceföretaget som utför uppdraget får efter anmälan, eller om de har tillstånd, transporteras enligt de regler som gäller för transport av farligt avfall. I de fall det krävs transportdokument är det serviceföretaget som ska upprätta ett sådant. Verksamhetsutövaren som anlitat serviceföretaget ska kontrollera att det har anmält eller tillstånd att utföra aktuella transporter. Saknar serviceföretaget anmälan/tillstånd för transporten åligger det verksamhetsutövaren som beställt uppdraget att se till att avfallet hämtas av transportör som har anmält eller har de tillstånd som krävs. Det är då verksamhetsutövaren som är avfallslämnare och ska upprätta transportdokument och kontrollera transportör och mottagare. Statens Räddningsverks föreskrifter om transport av farlig gods på väg och i terräng Finns det särskilda regler för märkning? Avfallets emballage bör vara märkt så att det går att ta reda på vem som är avsändare och vad avfallet innehåller. I förekom-

9 mande fall ska emballaget vara märkt med transportkod enligt ADR-S bestämmelser. Om det krävs särskilda skyddsåtgärder för att hantera avfallet bör naturligtvis även detta framgå av märkning på emballaget. För avfall som vid transport klassas som farligt gods gäller speciella regler om märkning. En gång avfall, alltid avfall? När upphör avfall att vara farligt avfall? Ett farligt avfall som behandlats så att det saknar samtliga farliga egenskaper enligt bilaga 3 i avfallsförordningen utgör inte längre farligt avfall. Avfallsförordningen, bilaga 3 När upphör avfall att vara avfall? Det som blir avfall enligt definitionen är med hänsyn till miljöbalkens tillämpningsområde och dess syfte, att betrakta som avfall till dess det har bearbetats/behandlats så att en ny användbar produkt uppstått. Rapportering Miljörapport Verksamheter, som enligt miljöbalken är tillståndspliktiga, är skyldiga att upprätta en årlig miljörapport och ska alltid lämna uppgifter i miljörapporten om farligt avfall som uppkommit i verksamheten, antingen avfallet finns kvar eller transporterats bort under det aktuella året. Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (NFS 2003:13) Ordlista Definitionen av avfall bygger på EU:s avfallsdefinition. Enligt miljöbalken avses med avfall varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. (Miljöbalken 15 kap 1 ) Den som innehar ett avfall är den som har rådighet över avfallet, alltså den som kan besluta om avfallet och rent faktiskt göra något med det (skicka det vidare eller hantera det på något sätt). Avfallsinnehavaren är ursprungligen samma person som avfallsproducenten, men innan ett avfall slutligt behandlas kan det ha tillhört många olika avfallsinnehavare. Se EWC-kod. Avfall Avfallsinnehavare Avfallskategori

10 Avfallsproducent Behandling Biologiskt nedbrytbart avfall Deponi EWC-kod Farliga egenskaper enligt bilaga 3 Begreppet saknas i lagtext men definieras som den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. (Miljöbalken 15 kap. 4 ) Det man brukar avse med avfallsproducent är dock inget som har någon direkt koppling till yrkesmässig verksamhet. Med avfallsproducent menas en fysisk eller juridisk person som ursprungligen alstrat ett visst avfall i sin verksamhet eller i sitt privata liv. Användning av fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska metoder, inklusive sortering som ändrar avfallets egenskaper så att dess mängd eller farlighet minskas, hanteringen underlättas eller återvinning gynnas. (Förordning (2001:512) om deponering av avfall 14 ) Allt avfall som kan brytas ned utan tillgång till syre eller med tillgång till syre. (Förordning (2001:512) om deponering av avfall 3 ) Med deponi avses upplagsplats för avfall. Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall: omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det ska återvinnas, behandlas eller bortskaffas, lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år. (Avfallsförordningen 5 ) Eftersom deponering av avfall alltid är tillståndspliktigt är dessa undantag viktiga. Att lagra avfall upp till tre år är inte deponering om avfallet ska återvinnas eller behandlas, men ska det bortskaffas räknas det som deponering redan efter ett år. Avfallsförordningens bilaga 2 innehåller den europeiska avfallskatalogen som är en förteckning av olika avfallsslag indelade i kategorier. För varje kategori anges en sexsiffrig EWC-kod (EWC European Waste Catalogue). Farligt avfall anges i katalogen med en asterisk* vid EWC-koden för respektive avfallslag. (Avfallsförordningen bilaga 2) H 1 Explosivt H 2 Oxiderande H 3A Mycket brandfarligt

11 H 3B Brandfarligt H 4 Irriterande H 5 Hälsoskadligt H 6 Giftigt H 7 Cancerframkallande H 8 Frätande H 9 Smittförande H 10 Fosterskadande H 11 Mutagent H 12 Ämnen och preparat som avger giftiga eller mycket giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syre. H 13 Ämnen eller preparat som på något sätt, efter omhändertagande, kan ge upphov till ett annat ämne H 14 Ekotoxiskt: ämnen och preparat som omedelbart eller på sikt innebär risk för en eller flera miljösektorer. (Avfallsförordningen bilaga 3) Ämne som klassas som miljö- eller hälsoskadligt enligt Kemikalieinspektionens (KEMI) regler. Alla farliga ämnen markeras med farokod på etikett och i säkerhetsdatablad. (Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassifi cering och märkning av kemiska produkter) Ett begrepp som inte förekommer inom lagstiftningen, men ibland används i samband med frågeställningar om hur avfallsslag ska klassificeras. Observera att försiktighetsprincipen ändå gäller. Med de nya reglerna om farligt avfall och den gemensamma EU-klassificeringen av avfall bör utrymmet för tveksamhet om ett avfalls klassificering ha minskat. Verksamhet eller åtgärd som innebär insamling, transport, återvinning eller bortskaffande av avfall. Med detta avses: insamling av avfall: uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport, återvinning av avfall: förfarande som anges i bilaga 4 i avfallsförordningen, bortskaffande av avfall: förfaranden som anges i bilaga 5 i avfallsförordningen, deponering: bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi. (Miljöbalken 15 kap. 3 ) Farlig ämne Gråzonsavfall Hantering av avfall

12 Icke-farligt avfall Inert avfall Mellanlagring Organiskt avfall Producent Producentansvar Riskavfall Verksamhetsutövare Avfall som inte är farligt avfall. Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. (Förordning (2001:512) om deponering av avfall 3 ) Yrkesmässig insamling och lagring av avfall på en plats där avfallet inte uppkommit och där avfallet inte heller ska bortskaffas eller återvinnas. (Naturvårsverkets allämnna råd (NFS 2004:14) till avfallsförordningen avseende farligt avfall, bilaga 4 och 5 (R13 och D15) Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall. (Avfallsförordningen 4 ) Med producent avses: den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. (Miljöbalken 15kap. 4 ) Innebär att producenten ska se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. (Miljöbalken 15 kap.6 ) Ett begrepp som tidigare använts av Socialstyrelsen för vissa avfall med farliga egenskaper från sjukvården. Begreppet finns dock kvar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och avser där smittförande, biologiskt, skärande/stickande eller radioaktivt avfall samt läkemedelsavfall. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet. Verksamhetsutövaren är alltså den som bedriver en verksamhet av något slag. Det kan vara en fysisk eller juridisk person. Den som driver en anläggning där farligt avfall lagras, återvinns eller bortskaffas är att anse som verksamhetsutövare.

13 Här följer en del av del lagar och regler som gäller inom avfallsområdet: Miljöbalken 1998:808 Lag 1975:343 bilskrotningslagen Lag 1982:821 om transport av farligt gods Förordning 1993:1268 om spillolja Förordning 1994:1205 om producentansvar för returpapper Förordning 1994:1236 om producentansvar för däck Förordning 1975:348 bilskrotningsförordningen Förordning 1995:701 om gränsöverskridande transporter av avfall Förordning 1997:185 om producentansvar för förpackningar Förordning 1997:645 om batterier Förordning 1997:692 om förbränning av farligt avfall Förordning 1997:788 om producentansvar för bilar Förordning 1998:122 om bortskaffande av PCB mm Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Förordning 2005:209 om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Förordning 2001:512 om deponering av avfall Avfallsförordning 2001:1063 Regelverk Ersatta/upphävda: Förordning 1996:971 om farligt avfall Förordning 1998:902 Renhållningsförordning

14 Om mina frågor inte har besvarats? Var hittar jag mer information? Här kommer en förteckning med sidor på nätet som förhoppningsvis kan leda fram till svaren på dina frågor. Rättsnätet, Naturvårdsverket, Miljödepartementet, Avfallsforum, Länsstyrelsen Borås Energi & Miljö AB, Sakab, Förpackningsinsamlingen, Stena Metall, Reci, Ragnsells, Om inte så är du naturligtvis välkommen att höra av dig till oss på Miljökontoret. Om du har specifika frågor gällande farligt avfall, dess hantering eller hur det tas om hand kontakta gärna: Göran Glans på Sobackens avfallsanläggning Telefon: , e-post:

15 Tänk på att det är du som avfallslämnare som ansvarar för att ta fram den information som behövs för att bestämma om ett avfall är farligt eller inte och att klassa avfallet i rätt EWC-kod, klassningen kan diskuteras med företaget som tar hand om avfallet och miljömyndigheten, farligt avfall inte får blandas med något annat, farligt avfall ska vara märkt, ta kontakt med transportören i ett tidigt skede i vissa fall går det att hyra returhållare som är utformade så att både förvaring och borttransport blir praktisk och säker, tömma ofta, så blir risken för sammanblandning av olika avfallstyper mindre, ADR-reglerna för transport av farligt gods gäller för många transporter av farligt avfall, kontrollera att företagen som transporterar och tar hand om ditt farliga avfall har tillstånd från länsstyrelsen att göra det, du måste föra anteckningar över mängden farligt avfall, avfallsslag och vem som tar hand om avfallet.

16 Besöksadress: Sturegatan 42 Postadress: Borås Telefon: Telefax: E-post: hemsida: dec 2007

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips 1 Farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar,

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips Farligt avfall på företag FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din

Läs mer

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan 2014:01 Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan Det ska vara lätt att göra rätt. Alla företag som hanterar någon typ av farligt avfall i sin verksamhet

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Farligt avfall från verksamheter - Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns lagar,

Läs mer

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall 1(5) FRÅN : Inledning Syftet med denna rutin är att upprätthålla enhetliga och tydliga regler för hantering av kemikalier och farligt avfall. Målet är att förebygga risker för yttre miljöpåverkan samt

Läs mer

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall Sida 1(6) Lagrum Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall I miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel konstateras i 5 a den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt

Läs mer

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar

Läs mer

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet.

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet. GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV ASBESTAVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

Läs mer

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se Bilaga 1 Avfallstransportörer Ett tillsynsprojekt 2012-2013 Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Dnr:2012-002439-642 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Victoria Beckman och Nanna Spett 3 (14) Sammanfattning

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar, tips

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet

Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet UMEÅ UNIVERSITET Arbetsmiljökommittén INTERN FÖRESKRIFT Ver 2013-04-10/ON Dnr: 360-2120-00 Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet

Läs mer

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall. BESLUT 1 (6) Datum 2016-01-22 Beteckning 5622-1101-2016 Enheten för miljöskydd Linn Knutmejer 010-223 14 12 Securitas Sverige AB Lindhagensplan 70 10229 Stockholm Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

2012-01-24. Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna.

2012-01-24. Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna. 1. Syfte Denna rutin syftar till att tydliggöra och förenkla för verksamheterna hur kemikalieavfall och därtill relaterat avfall ska hanteras för att upprätthålla en säker och lagenlig hantering. 2. Allmänt

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall 2016-01-22 562-609-2016 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Skrotbilarna Gbg AB Orrekullagatan 6 42530 Hisings Kärra Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Avfallsförordning; utfärdad den 30 juni 2011. SFS 2011:927 Utkom från trycket den 12 juli 2011 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg

Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg European Wenture Group Miljöbolaget i Storfors Förvärvades av EWG, European Wenture Group AB 2013/2014 Inom

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall 2015-10-16 562-34016-2015 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 CLEANPIPE Sverige AB Äsperedsgatan 8 42457 Gunnilse Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Avfallsfrågor. -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004

Avfallsfrågor. -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004 Avfallsfrågor -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004 Deponering av organiskt material förbjudet (DF) Avfallsproducenten skall klassificera

Läs mer

Tillsyn av hanteringen av uttjänta blybatterier

Tillsyn av hanteringen av uttjänta blybatterier MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsyn av hanteringen av uttjänta blybatterier En rapport från miljöförvaltningen Bertil Engdahl 2013-07-10 www.stockholm.se/miljoforvaltningen FÖRORD Uttjänta bilbatterier är en potentiell

Läs mer

farligt avfall på företag

farligt avfall på företag farligt avfall på företag Information och praktiska tips Mars 2012 tredje utgåvan farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har

Läs mer

Verksamhetsavfallet kan sorteras i följande grupper. Observera att en del avfallsslag kan gå i varandra.

Verksamhetsavfallet kan sorteras i följande grupper. Observera att en del avfallsslag kan gå i varandra. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND PM 2005-08-26 sid 1 (7) PM Hantering av verksamhetsavfall Denna PM syftar till att ge en kortfattad vägledning om vad som gäller för avfallshanteringen ute på olika företag beträffande

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Bedömningsgrunder för förorenade massor. RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Bedömningsgrunder för förorenade massor. RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Bedömningsgrunder för förorenade massor RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 300 ex (nytryck) Förord

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Tabell 1: Miljöskydd Grundförfattning (senaste ändring) Miljöbalken SFS 1998:808 (2005:571) Miljöbalken SFS 1998:808 (2005:571)

Tabell 1: Miljöskydd Grundförfattning (senaste ändring) Miljöbalken SFS 1998:808 (2005:571) Miljöbalken SFS 1998:808 (2005:571) Sida 1 (21) ENVIVEs exempel på en lagförteckning för ett företag (notera att er verksamhet kan beröras även av andra lagkrav som inte ingår i detta exempel) (Behöver ni hjälp med utforma och/eller regelbundet

Läs mer

RVF Utveckling 2004:06

RVF Utveckling 2004:06 Utredning Klassificering av farligt avfall RVF Utveckling 2004:06 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:06 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förtydligande till och

Läs mer

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening Återvinningsindustrierna Svenska åkeriförbundet Svenska Järn & Metall- SRF Svensk skrothandlareföreningen Returpappersförening Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2001/5278/Kn Remissvar Naturvårdsverkets

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Farligt avfall. Packning, märkning och transport

Farligt avfall. Packning, märkning och transport Farligt avfall Packning, märkning och transport Vad är farligt avfall? Farligt avfall definieras som: brandfarligt, explosivt, smittsamt, skadevållande, miljöfarligt eller andra motsvarande egenskaper

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Bilvårdsanläggningar i Vasastan

Bilvårdsanläggningar i Vasastan MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilvårdsanläggningar i Vasastan Tillsynskampanj 2004-2005 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg April 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Bakgrund 5 2 Tillsynskampanjens

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

VOC-märkning. Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln. En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl MILJÖFÖRVALTNINGEN

VOC-märkning. Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln. En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖFÖRVALTNINGEN VOC-märkning Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl September 2013 www.stockholm.se/miljoforvaltningen VOC-märkning

Läs mer

Information till dig som har eller tänker skaffa oljetankar/cisterner

Information till dig som har eller tänker skaffa oljetankar/cisterner Har du frågor? Kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret Besöksadress: Västra Storgatan 12 Postadress. Kristianstads Kommun, 291 80 KRISTIANSTAD Tfn 044-13 53 33 e-post: mhk@kristianstad.se www.kristianstad.se/mhk

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Checklista bygg- och rivningsavfall

Checklista bygg- och rivningsavfall BILAGA 4 Checklista vid inspektion av bygg- och rivningsavfall Checklista bygg- och rivningsavfall A. Allmänna uppgifter Kommun Datum 1. Ärendet avser: Rivning Ombyggnation 2. Fastighetsbeteckning 3. BN:s

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist

Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist 2007-03-26 Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist Sammanfattning Miljösamverkan Sverige - projektgrupp

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2015-08-13 Version 5 Ersätter - 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2015-08-13 Version 5 Ersätter - 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 20150813 Version 5 Ersätter 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR TOPPLACK PU MATT, A 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Så här tar du hand om ditt farliga avfall. ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % MS Cyan 0 % Magenta 80 % Yellow 90 % Black 0 %

Så här tar du hand om ditt farliga avfall. ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % MS Cyan 0 % Magenta 80 % Yellow 90 % Black 0 % Yellow 65 Så här tar du hand om ditt farliga avfall 1 Det farligaste avfallet Se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Där kan det göra stor skada även i små

Läs mer

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik)

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) Handläggare Ulrika Thörnblad Datum 2015-05-28 Uppdragsnr 585779 1 (5) Vetlanda Energi och Teknik AB Flishults avfallsanläggning Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) För bedömning av bästa tillgängliga

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Miljötillsyn av grafiker

Miljötillsyn av grafiker SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 5/2004 Miljötillsyn av grafiker MILJÖKONTORET JULI 2004 Rapport 5/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Börje Bjurelöv Charlotta Hedberg Camilla Olofsson Postadress

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Areal (ha) Mark totalt: Arrenderad mark: För gödselspridning: Skog:

Areal (ha) Mark totalt: Arrenderad mark: För gödselspridning: Skog: CHECKLISTA MILJÖSKYDD LANTBRUK Datum: Fastighetsbeteckning: Verksamhetsutövare: Adress: Telefon: Närvarande vid inspektionen: Fastighetsägare: Org.nr/pers.nr: Postadress: E- post: UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV AVFALLS- OCH RESTPRODUKTER

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV AVFALLS- OCH RESTPRODUKTER Datum MEDDELANDEN Förvaltning Sida 2003-11-29 1 (10) Handläggare Sändlista Upphäver Kompletterar nr Sofia Löfberg Samtl FO, Fort, HK staber, VO 8 / 03 Fast RIKTLINJER FÖR HANTERING AV AVFALLS- OCH RESTPRODUKTER

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Process Guide Rensmuddring

Process Guide Rensmuddring COPENHAGEN MALMÖ PORT AB Process Guide Rensmuddring Myndighetsgodkännande i Sveriges Hamnar 2013-07-04 Innehåll 1. Generellt om beslutsordning... 1 2. Rensmuddring... 1 3. Utfyllnad av muddermassor på

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter SFS nr: 1998:950 Departement/ myndighet: Miljödepartementet Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Utfärdad: 1998-06-25 Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:842 1 Miljösanktionsavgift enligt

Läs mer

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer Kortfattad information om våra generella miljökrav Denna broschyr riktar sig till dig som arbetar som underentreprenör åt Skanska Sverige. Här hittar

Läs mer

Miljö & Stadsbyggnad informerar

Miljö & Stadsbyggnad informerar Slutligt omhändertagande av eget avfall med anmälan enligt 38 avfallsförordningen. Upplägg av avfall för anläggningsändamål enligt 21 förordnignen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. ANMÄLNINGSPLIKT

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning

Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning Landskapsförordning (2011:74) om renhållning 2011:074 Landskapsförordning (2011:74) om renhållning LF (2011:74) om renhållning 1. (2013/111) Farligt avfall är avfall som har någon av de egenskaper och

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut 1 (6) Djur- och miljöenheten Jerry Joelsson 010-2253250 LM EDENSTRÖMS MASKIN AB Västanå 316 841 97 Erikslund Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Länsstyrelsen ger LM EDENSTRÖMS

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall Beslut Diarienummer Sida 2016-09-27 562-32056-2016 1(3) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB (RAMBO AB) Södra Hamngatan 6 45380 Lysekil Tillstånd

Läs mer

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning Mottagningsregler Blåbergets avfallsanläggning Verksamheten Blåbergets avfallsanläggning drivs av Sundsvall Energi. Verksamheten består av sortering, mellanlagring, bränsleproduktion och deponering. Vi

Läs mer

Vad ska vi prata om? Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Klassificering

Vad ska vi prata om? Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Klassificering Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Linnea Kanning Karlstad 2015 Vad ska vi prata om? Två regelsystem Klassificering Märkning Tillsyn Förpackningar Register Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom

Läs mer

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Miljö och hälsoskyddskontoret Fotografisk verksamhet Denna broschyr vänder sig till Dig som sysslar med fotografisk verksamhet på Gotland, antingen

Läs mer

Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722)

Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722) Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722) En orientering om förordningen och besluten från EU-kommmissionen Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen Oskarshamn 7 maj 2009 2009-05-07 Naturvårdsverket

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

Klassning av farligt avfall detta är farligt avfall

Klassning av farligt avfall detta är farligt avfall Klassning av farligt avfall detta är farligt avfall Vår vägledning visar arbetsgången vid klassning av farligt avfall. Vi vänder oss här främst till dig som i din yrkesverksamhet har en skyldighet att

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Rapport 2009:27. Länssamverkansprojekt Verksamhetsavfall 2008. Miljöenheten

Rapport 2009:27. Länssamverkansprojekt Verksamhetsavfall 2008. Miljöenheten Rapport 2009:27 Länssamverkansprojekt Verksamhetsavfall 2008 Miljöenheten Omslagsbild: Container med sorterat avfall. Foto: Magnus Fridolfsson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, februari 2009. ISSN:

Läs mer

Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall

Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Rutin Ärendenummer: HIG-STYR 2017/19 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Björn Karlsson, avd.chef Infra Beslutsdatum: 2017-11-15 Reviderad: 2017-06-12 Giltighetstid:

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Fluoridstandard 0,1 mg F/ml Produktblad nr 109 Ed: 2004-06-07 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs

Läs mer

Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi

Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi Grundläggande karakterisering av avfall utförs av avfallsproducenten. Denna blankett gäller för farligt avfall. Om avfallet klassas som icke-farligt

Läs mer

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD RENHÅLLNINGSORDNING LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige i november 2007 att gälla från 1 januari 2008 INNEHÅLL Innehåll 1 1 Inledande bestämmelser 2 Termer och begrepp

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer