Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2005"

Transkript

1 Tandvårdskliniker i Skellefteå kommun Gabriella Andersson Agneta Gustafsson

2 Sammanfattning Tandvård innebär ofta utsläpp av miljöfarliga ämnen. Förutom hanteringen av kemikalier och farligt avfall så är det användningen av amalgam som medför risker för människors hälsa och miljön. Tillsynen på de 24 tandvårdsklinikerna inriktades mot hygien, hantering av amalgam, sanering, rengöring, kemikaliehantering, avfallshantering och egenkontroll. Amalgam används idag endast i undantagsfall på klinikerna i Skellefteå kommun och sätts inte in på barn utan endast på vuxna som specifikt frågar efter det, samt i vissa fall vid svårare fyllningsarbeten. Som ersättningsmedel till amalgam vid lagningar används framförallt kompositer. Tolv kliniker använder inte alls amalgam vid nya fyllningar. Problemet för branschen är att amalgam tidigare inte betraktats som miljöfarligt. Det var först på 70-talet som amalgamavskiljare började utvecklas och på 80-talet kom första kraven på att amalgamavskiljare skulle sättas in vid nyetablerade tandläkarpraktiker. På tandvårdsklinikerna i Skellefteå kommun är alla utom en behandlingsstol, där amalgam borras ut eller på annat sätt hanteras, kopplade till en godkänd amalgamavskiljare. När det gäller amalgamavskiljare till diskbänk har endast en klinik installerat en sådan. Risken är stor att avloppsrör från en tandvårdsklinik kan innehålla kvicksilver, även om rören är relativt nya. Det är fastighetsägaren och verksamhetsutövaren dvs. tandvårdskliniken som har ansvar för avloppsrören och kvicksilverföroreningarna. Generellt kan sägas att ju längre en klinik har varit i drift desto mer amalgam kan finnas i ledningarna. Åldern på Skellefteås tandvårdskliniker varierar mycket, den äldsta tandvårdskliniken har varit i drift sedan 30-talet. Egenkontroll enligt miljöbalken gäller för tandvårdsverksamheter. Det som saknades i många fall var en bedömning av verksamhetens risker för miljön, dokumenterade rutiner och instruktioner för olika typer av utrustning som t ex amalgamavskiljarens funktion och skötsel.

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE MATERIAL OCH METOD MILJÖBALKEN NYETABLERING, ÖVERTAGANDE OCH ÄNDRINGAR TANDVÅRDENS PÅVERKAN PÅ MILJÖN KVICKSILVER AMALGAM RESULTAT FRÅN INSPEKTIONERNA I SKELLEFTEÅ KOMMUN HYGIEN RENGÖRING AV UTRUSTNING AMALGAMAVSKILJARE Amalgamavskiljarnas funktion Amalgamavskiljare till diskbänken/vasken VATTENLÅS SANERING Ansvar Riskbedömning vem behöver sanera och när? KEMIKALIER OCH FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL Avfallshantering EGENKONTROLL SLUTLIGEN LITTERATUR

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Miljönämnden har den lokala tillsynen över bland annat tandvårdkliniker enligt miljöbalken. Tillsyn av tandvårdkliniker planerades in i Skellefteå kommuns bygg- och miljökontors verksamhetsplan för Tandvård innebär ofta utsläpp av miljöfarliga ämnen såsom kvicksilver. Projektet valdes bla med hänsyn till miljömål nr 4, giftfri miljö, som har som mål att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Tillsynen inriktades mot hygien, hantering av amalgam, sanering, rengöring, kemikaliehantering, avfallshantering och egenkontroll. genomförda inspektioner och genomgången information ska verksamhetsutövarens kunskap om tandvårdens påverkan på miljön ha ökat. 1.3 Material och metod Med hjälp av Gula sidorna identifierades 24 tandvårdskliniker. Vissa verksamhetsutövare samsades i samma lokal, dessa har betraktats som en och samma klinik i denna sammanställning, sammantaget blev det 20 kliniker. Till dessa verksamheter skickades ett informationsblad om projektet ut och tid bokades för inspektionerna. En checklista användes vid inspektionen för att den skulle bli så likartad som möjligt för samtliga objekt. Tillsynen har i stora delar utgått från en miljöguide för tandvårdskliniker som Miljöförvaltningen i Stockholms stad har tagit fram. Tandläkarstol 1.2 Syfte Syftet med projektet är att undersöka hur väl tandvårdsklinikerna känner till den egna verksamheten utifrån miljösynpunkt och på vilket sätt de arbetar efter de lagar och regler som finns. Efter Vår sammanställning beskriver vad som framkommit vid inspektionerna och tar även upp viktig information för verksamheten. En inspektionsrapport till var och en av klinikerna har tagits fram där specifika frågor för just den kliniken samt eventuella uppmärksammade brister noterats. 1.4 Miljöbalken Tandvårdsverksamhet är enligt miljöbalken (1998:808) en miljöfarlig verksamhet. Förutom hanteringen av kemikalier och farligt avfall är det användningen av amalgam som medför risker för människors hälsa och miljön. Stora mängder kvicksilver kan dessutom ligga kvar i avloppsrören från tidigare år när amalgamanvändandet var vanligare och amalgamavskiljare inte fanns. Som tandläkare och verksamhetsutövare kan det vara bra att känna till miljöbalkens andra kapitel, hänsynsregler (för fullständig lagtext se miljöbalken SFS 1998:808). Några av hänsynsreglerna är bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen, skälighetsregeln och skadeansvaret. 1.5 Nyetablering, övertagande och ändringar Innan en lokal för tandvårdsverksamhet tas i bruk ska en anmälan göras enligt 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska lämnas till miljönämnden. 2

5 Det finns inga krav på anmälan vid överlåtelse, däremot kan det vara lämpligt att kontakta miljöavdelningen eftersom ägar- och ansvarsförhållanden är betydelsefulla för tillsynen. Om en tilleller ombyggnad görs i en befintlig lokal bör miljöavdelningen kontaktas. Vid nybyggnad eller ändring av lokal ska även byggavdelningen kontaktas eftersom bygganmälan eller bygglov kan krävas. 2 Tandvårdens påverkan på miljön Tandvården är och har varit en kemikalieintensiv verksamhet. Problemet för branschen är att amalgam tidigare inte betraktats som miljöfarligt. Förr diskades instrument och redskap vid diskbänk utan amalgamavskiljare. Det var först på 70-talet som amalgamavskiljare började utvecklas och på 80- talet kom första kraven på att amalgamavskiljare skulle sättas in vid nyetablerade tandläkarpraktiker. Ett normalt tandamalgam består till hälften av kvicksilver och att grundämnet kvicksilver ger miljöproblem är väl känt. Utsläppen av kvicksilver har minskat men de utsläpp som finns kvar är sammantaget inte obetydliga. Ytterst få kliniker har nollutsläpp av kvicksilver. som metalliskt, oorganiskt och organiskt kvicksilver. Mellan alla de olika formerna sker naturligt en ombildning med hjälp av mikroorganismer. När oorganiskt kvicksilver hamnar i naturen ombildar mikroorganismer det till organiska föreningar som kan hänföras till våra värsta miljögifter. Det är alltså detta organiskt bundna kvicksilver, framförallt metylkvicksilver, som är den farligaste formen för människors hälsa och miljön. En amalgamfyllning, vanligen minst 2 gram amalgam, innehåller lika mycket kvicksilver som 200 lysrör eller lågenergilampor. Under senare år har det konstaterat att stora mängder kvicksilver finns kvar i avloppsrören från tandvårdskliniker. Föroreningarna av kvicksilver i avloppsrören bidrar även i dag till en extra stor belastning av kvicksilver i reningsverken. För höga kvicksilverhalter i reningsverkens rötslam gör att slammet inte kan användas som gödningsmedel på våra åkrar. I dag ställs krav på att amalgamavskiljare, med en avskiljningsgrad på minst 99 %, ska vara ansluten till tandläkarstolen. 2.1 Kvicksilver Trots att kvicksilver är giftigt kan vi ändå ha flera gram kvicksilver i tändernas amalgamfyllningar utan att dö av kvicksilverförgiftning. Att detta är möjligt beror på att kvicksilvrets giftverkan är beroende av i vilken kemisk form det befinner sig. I tandamalgam är kvicksilvret mycket hårt bundet och som ett tandfyllnadsmaterial fungera det bra för de flesta. Kvicksilver förekommer i olika former: Kvicksilver och Alloy 2.2 Amalgam Våren 1994 fattade riksdagen ett principbeslut om att amalgam som tandfyllningsmaterial skulle avvecklas inom barn- och ungdomstandvården fr.o.m. den 1 juli 1995 och inom vuxentandvården senast fr.o.m. år Regeringen konstaterade att det inte var möjligt att omedelbart förbjuda användningen av amalgam i den svenska tandvården. I juni 2004 lämnade kemikalieinspektionen ett förslag till regeringen om ett svenskt generellt förbud för hantering, införsel och utförsel av kvicksilver. Förslaget omfattar bl.a. förbud mot amalgam. I januari 2005 presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till EU-strategi för att komma till rätta med problemen med kvicksilver. 3

6 Antal kliniker i Skellefteå kommun som angav att amalgam inte längre användes i verksamheten var 12 stycken. Amalgam användes som fyllningsmaterial vid 7 folktandvårdsverksamheter och en privatklinik. Amalgam används endast vid undantagsfall och sätts inte in på barn utan endast på vuxna som specifikt frågar efter det, samt i vissa fall vid svårare fyllningsarbeten. Som ersättningsmedel till amalgam vid lagningar används framförallt kompositer (plast). endast partikelfälla är att den byts en gång per år och inte behöver rengöras, därmed minskar riskerna med hanteringen. Någon typ av kontroll ska göras för att kontrollera om autoklaven fungerar tillfredsställande t ex genom sporprov eller validering. Det är viktigt att använda rätt typ av desinfektionsmedel så att amalgamavskiljarens avskiljningsgrad inte försämras. Samtliga kliniker använde godkända desinfektionsmedel för rengöring av unitens avskiljningssystem, slangar, silar och partikelfällor. Detta gjordes minst en gång per dag och på vissa kliniker två gånger per dag. Frekvens för byte av sugslangar varierade, några bytte minst en gång per år och några endast vid behov (vissa slangar hade inte bytts på flera år). Bytet skedde av serviceföretaget ML Dental eller Sweden Recycling. Verksamhetsutövaren visste sällan vart de gamla slangarna förvarades efter bytet. Amalgam 3 Resultat från inspektionerna i Skellefteå kommun 3.1 Hygien Vid inspektionen kontrollerades lokalens utformning med hänsyn till hygien. Städutrymme med utslagsvask fanns till alla kliniker utom en, upphängningen av städredskap var till viss del bristfällig och städutrymmet var ofta litet. Någon typ av städschema fanns på 15 kliniker. 14 kliniker utförde städningen själva medan 6 stycken anlitade en städfirma. Materialets skick i klinikerna var godtagbar, en klinik renoverades vid inspektionstillfället. Närhet till tvättställ, flytande tvål och engångshandukar fanns till samtliga behandlingsplatser. Husdjur och rökning var inte tillåten. 3.2 Rengöring av utrustning Byte av slangar bör göras minst vartannat år eller vid behov. Gamla slangar och silar ska behandlas som farligt avfall. Det är inte nödvändigt med en sil om det finns en partikelfälla till stolen. Fördel med Rengöring av sugslangar För rengöring av instrument och redskap var det vanligast att diskdesinfektor och autoklav användes. 4

7 Kontroll av autoklav skedde oftast med hjälp av sporprov eller validering. 3.3 Amalgamavskiljare Från 1985 har alla tandvårdskliniker varit tvungna att ha en avskiljare installerad vid tandläkarstolen. Från början var kravet på dessa avskiljare att de skulle ha en avskiljningsgrad av minst 95 procent. I början av 90-talet hade en andra generation av avskiljare utvecklats med en avskiljningsgrad på minst 99 procent. Dessa avskiljare uppfyller de strängare kraven enligt den tyska normen eller den danska testmetoden. På tandvårdsklinikerna i Skellefteå kommun är alla behandlingsstolar utom en, där amalgam borras ut eller på annat sätt hanteras, kopplade till en godkänd amalgamavskiljare. Det är däremot osäkert vilken årsmodell det är på avskiljarna. För att de ska uppfylla senaste teknikkrav ska de vara från början av 1990-talet. De amalgamavskiljare som är representerade i kommunen, är av fabrikaten SRAB 99, Mercury Master II, Dürr, Metasys samt en äldre typ av Mercury Master. Central amalgamavskiljare av typen SRAB 99 Amalgamavskiljare av typen Mercury Master II De flesta kliniker, 17 stycken, har avskiljare av fabrikatet SRAB 99. För att förbättra amalgamavskiljarens funktion och ta bort större fasta partiklar behövs sugsil eller partikelfälla. Sugsilen ska rengöras vid tvättställ ansluten till amalgamavskiljare. Partikelfälla lämnas i utbytessystem och hanteras som farligt avfall Amalgamavskiljarnas funktion SRAB 99 är en sedimentationsavskiljare och är helt sluten. Tömningen sker så att hela avskiljaren byts ut och ersätts med en ny. Sweden Recycling i Hovmantorp tillhandahåller dessa avskiljare. SRAB 99 är underhållsfri under drift. Den ska bytas ut minst en gång per år för att säkerställa driften. SRAB 99 är testade enligt dansk, tysk och svensk testmetod med godkänt resultat. 20 avskiljare av denna typ fanns på 17 kliniker. Mercury Master är en sedimentationsavskiljare. Tömning sker genom att uppsamlingskopp för rejektet byts ut eller ersätts med en regenererad avskiljare. Stena Miljö i Göteborg tillhandahåller dessa avskiljare. Mercury Master är testad enligt tysk metod med godkänt resultat. 4 avskiljare av detta märke, varav en gammal typ, fanns på de besökta klinikerna. Metasys avskiljer partiklar enligt centrifugprincipen. En avskiljare av denna typ fanns på en av de besökta klinikerna. Metasys är testad enligt tysk 5

8 metod. Larm ingår i systemet. Dessa ingår i uniten men säljs även rekonditionerade av Stena Miljö. Dürr avskiljer partiklar enligt centrifugprincipen. Tömning sker genom att uppsamlingsbehållare för rejektet byts ut. Tömning av avskiljare sker minst en gång per år. I vissa fall töms avskiljaren oftare på grund av hård belastning. Tre avskiljare av denna typ fanns på de besökta klinikerna. Två av dessa hade larm vilket innebär att larmet går om avskiljaren är fylld till 75 % Amalgamavskiljare till diskbänken/vasken Det ska finnas minst en vask eller motsvarande på klinikerna som är ansluten till amalgamavskiljare. Det har koncessionsnämnden slagit fast i en dom (nr B77/98). I domen från 1998 har koncessionsnämnden ansett att det är skäligt att det ska finnas en godkänd avskiljare vid diskho eller motsvarande för rengöring av amalgamkontaminerade instrument och utrustning. I de fall diskmaskiner, autoklaver mm används ska instrumenten noggrant rengöras från kvicksilver innan disk/sterilisering annars finns risk för utsläpp av kvicksilver till avloppsnätet. Rengöring av instrument ska göras vid tvättställ som är ansluten till en amalgamavskiljare. Detta gäller även om endast gamla fyllningar borras ut. Det är inte lämpligt med rengöring av instrumenten vid behandlingsstolen. Amalgamavskiljare till diskbänk har installerats på 1 av 20 kliniker i Skellefteå kommun. Tömning sker vanligen en gång per år, avfallet ska hanteras som farligt avfall. För att avskiljaren ska fungera optimalt ska flödet regleras. Flödet genom avskiljaren får inte vara för kraftigt, eftersom kraftiga vattenflöden kan spola med amalgam som sedimenterat i avskiljaren. 3.4 Vattenlås Vattenlås tillhörande tandvårdsklinikers tvättställ, ska tömmas minst en gång per år och innehållet ska behandlas som farligt avfall. I vattenlås samlas amalgampartiklar men det är inte säkert att det går att se något metalliskt kvicksilver i slammet när låset töms. Det beror på att kvicksilvret kan vara legerat med andra metaller eller att mängden är så liten att den är svår att upptäcka med blotta ögat. På tandvårdsklinikerna i Skellefteå kommun är det ovanligt att vattenlåsen töms regelbundet. 13 kliniker tömmer inte alls vattenlåsen, annat än om det blir stopp. Av de 7 som tömmer regelbundet hanteras avfallet bristfälligt. 3.5 Sanering Amalgamavskiljare till diskbänk av typen SRAB 99 Märkning av kvicksilversanerade rör Ansvar Verksamhetsutövaren har ansvar för avloppsrörens framtida skötsel och hantering. Verksamhetsutövare är den som brukar eller äger en tandvårdsklinik men kan även vara en fastighetsägare då avloppsrören ska bytas eller rensas. Det är fastighetsägaren och 6

9 verksamhetsutövaren d.vs. tandvårdskliniken som har ansvar för avloppsrören och kvicksilverföroreningarna. Detta gäller även om den nuvarande verksamheten inte har bidragit med några föroreningar. Risken är stor att avloppsrör från en tandvårdsklinik kan innehålla kvicksilver, även om de är relativt nya. Det innebär att alla rör ska hanteras som förorenade om inte annat har konstaterats Riskbedömning vem behöver sanera och när? Genom erfarenhet har det visat sig att det är svårt att genom provtagning kontrollera om ett rörsystem innehåller kvicksilver. Ett bättre alternativ till provtagning är att göra en teknisk och historisk genomgång av kliniken. Genom att söka svar på ett antal viktiga frågor kan en mycket förenklad riskbedömning göras som i många fall säger mer än en provtagning. Man kan bl.a. titta på följande: Hur länge har kliniken funnits? När installerades amalgamavskiljare första gången? Har det funnits amalgamavskiljare vid diskbänken? Skötsel och tömningsintervall av amalgamavskiljare? Har amalgam använts i verksamheten? Vilket material är avloppsrören gjorda av? Har avloppsrören spolats eller bytts ut? Förekomst av lågpunkter och brunnar i avloppssystemet? Har avloppsrör och/eller stammar sanerats någon gång? Varningstexter uppsatta vid en central amalgamavskiljare av typen SRAB 99 I de fall en stamrenovering utförs eller avloppsstammarna högtrycksspolas, har fastighetsägaren ett ansvar för att se till att föroreningarna samlas upp och tas om hand som farligt avfall. Om det är osäkert om det finns föroreningar i stammarna inför en stamrenovering eller högtrycksspolning, ska fastighetsägaren se till att eventuella föroreningars omfattning klargörs. Generellt kan sägas att ju längre en klinik har varit i drift desto mer amalgam kan man finna i ledningarna, särskilt om man använt mycket amalgam och verksamheten pågått innan amalgamavskiljare installerats. Åldern på Skellefteås tandvårdskliniker varierar mycket. De flesta tandvårdskliniker startade sin verksamhet före 1980 d.v.s. före det att installation av amalgamavskiljare blev obligatorisk. Den äldsta tandvårdskliniken har varit i drift sedan 30-talet. Tre tandvårdskliniker har helt eller delvis sanerat avloppsledningarna från amalgam. Två av dessa gjorde det på grund av nedläggning den tredje på grund av en mer omfattande renovering. 7

10 Utgångspunkten är att alla avloppsrör i en tandvårdsklinik, dvs. rör från behandlingsstolar och diskbänk till amalgamavskiljare som har hanterat amalgam och där avloppsrören inte är sanerade eller nyligen bytta, hanteras som om de innehåller kvicksilver och amalgam. Rören ska märkas med varningsetikett där det framgår att de innehåller kvicksilver. Rören ska vara märkta med varningsetikett fram till dess att de är åtgärdade. Efter åtgärd märks rören med etikett att de sanerats. Även om stammarna inte innehåller stora mängder amalgam så är en sanering oftast berättigad eftersom avlagringar med kvicksilver kan lakas ut. Om man på goda grunder antar att det finns mer än obetydliga mängder amalgam i stammarna bör sanering göras. En sanering ska vara välplanerad. Innan avloppsrören ska saneras eller demonteras ska en anmälan skickas till miljönämnden. Den ska skickas in ca 6 veckor innan åtgärden är tänkt att äga rum. Om en tandvårdsklinik ska läggas ner måste avloppsrören åtgärdas och därför ska även detta anmälas till kommunens miljönämnd innan det utförs. utbytet från traditionell framkallning till digital framkallning förmodligen kan ta några år. Framkallningsbox Kemiska produkter ska förvaras och hanteras på så sätt att risk för utsläpp till avlopp, t. ex via golvbrunn eller diskho, förhindras. Kemiska produkter ska hanteras skilt från farligt avfall. 3.6 Kemikalier och farligt avfall På tandvårdsklinikerna hanteras olika kemikalier som kan innebära risker för miljön. Aktuellt säkerhetsblad ska finnas för alla kemiska produkter. Alla produkter som inte längre används vid verksamheten ska rensas bort. Vid byte av produkter gäller produktvalsprincipen enligt miljöbalken. Den innebär att om en kemikalie eller metod kan ersättas med en mindre farlig så ska det göras. Exempel på detta kan vara att använda digital teknik för hantering av röntgenbilder i stället för traditionell teknik med fix och framkallare. Sju tandvårdskliniker i Skellefteå kommun hade digital framkallning. Detta är mycket positivt eftersom kemikalieförbrukningen minskar på klinikerna och avfall som förbrukade fixerings- och framkallningsvätskor samt kasserad röntgenfilm och blyfolie försvinner. Tekniken är ganska dyr varför Förvaring av kemikalier utan sekundärskydd Flaskor med kvicksilver och alloy fanns kvar på några kliniker med hänvisning till att de står kvar tills de tar slut. Det är lämpligare att ha ett antal amalgamkapslar om kliniken anser att amalgam behövs till eventuella nya fyllningar. Åtta tandvårdskliniker förvarade flytande farligt avfall på sådant sätt att risk för utsläpp till avloppsnätet fanns. 8

11 3.7 Farligt avfall Tandvårdens farliga avfall består t ex av: Amalgam/kvicksilverhaltigt avfall: knåd- och silamalgam, extraherade tänder med amalgamfyllning, använda amalgamdukar och bomullsrullar, amalgamslam, tomma amalgamkapslar och kvicksilverflaskor, servetter och dukar som används för torkning av amalgaminstrument, kasserade slangar och rör som innehåller amalgam. Stickande/skärande avfall, alla kanyler, skalpellblad etc som varit i kontakt med kroppsvätskor. Annat farligt avfall som förekommer är fixeringsoch framkallningsvätskor. De flesta hade bra kunskap om vad som räknas som farligt avfall men på ett fåtal kliniker fanns brister. Bristerna omfattade främst hantering av låghaltigt amalgamavfall. Allt avfall som överhuvudtaget innehåller amalgam betraktas som farligt avfall och ska omhändertas som sådant, t ex servetter som används vid avtorkning av instrument som varit i kontakt med amalgam, kapslar för kvicksilver mm. 3.8 Egenkontroll Egenkontroll gäller för tandvårdsverksamhet enligt 26 kap 19 i miljöbalken samt enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Detta innebär att det för verksamheten ska finnas: En dokumenterad ansvarfördelning. Det ska finnas rutiner för fortlöpande kontroll av verksamhetens utrustning och drift. Verksamhetsutövaren ska systematiskt undersöka och bedöma verksamhetens risker för miljön. Verksamhetsutövaren ska ha en förteckning över de kemiska produkter som används i verksamheten, produkternas hälso- och miljöfarlighet samt klassificering avseende produkternas farlighet. Burkar för amalgamavfall Farligt avfall som hämtats från tandvårdsklinikerna i kommunen 2004: Höghaltigt amalgamavfall 58 kg Låghaltigt amalgamavfall 63 kg Fixeringsvätska 505 kg Framkallningsvätska 543 kg Avfallshantering Enligt avfallsförordningen ska den som driver verksamhet där farligt avfall uppkommer föra anteckningar om detta. Det var få kliniker i Skellefteå kommun som förde anteckningar om uppkommet farligt avfall. Anteckningarna bestod i de flesta fall av den rapport som mottagaren av farligt avfall skickat till tandvårdskliniken. De folktandvårdskliniker som besökts arbetade med miljödiplomering som Landstinget tagit fram underlaget till. Diplomeringen bestod av steg 1 och uppföljaren steg 2. En rapport skickades årligen in till miljösamordnaren på Landstinget. Av de privata klinikerna var alla utom 4 anslutna till praktikertjänst. Inom praktikertjänst finns ett kvalitetssystem där en årlig genomgång av olika delar av verksamheten görs. Bland annat tas miljöfrågor upp. Vår bedömning är att egenkontrollen var tillräcklig i 2 fall, 7 kliniker saknade egenkontroll och 11 hade delvis en egenkontroll. Det som saknades i många fall var en bedömning av verksamhetens risker för miljön vilket bland annat skulle innebära att behovet av sanering av stammar och rör skulle klarläggas. Dessutom var kunskapen om amalgamavskiljarens funktion och skötsel relativt liten. 9

12 4 Slutligen Av de 20 kliniker som inspekterats saknade 19 amalgamavskiljare till vask eller motsvarande. Rengöring av instrument kan antas vara en källa till utsläpp av bland annat kvicksilver. Med en amalgamavskiljare kopplad till diskho eller motsvarade kommer troligtvis mängden utsläpp av kvicksilver från tandvårdskliniker i Skellefteå kommun att minska. Det är viktigt att begränsa utsläpp av kvicksilver av många olika anledningar. I reningsverken fastnar mer än 95 % av kvicksilvret i rötslammet och det är därför viktigt att det inte belastas av kvicksilver. Kvicksilver i rötslam som sprids i naturen riskerar att omvandlas till den giftiga föreningen metylkvicksilver eller att avgå som kvicksilverånga. Eftersom kvicksilver är en av de giftigaste tungmetallerna i vår livsmiljö samt att det inte kan brytas ner gör att det är ett hot mot hälsan och miljön. På tandvårdsklinikerna hanteras olika kemikalier som kan innebära risker för miljön. På ett antal kliniker fanns risk för att farligt avfall skulle läcka ut till avloppet på grund av bristfällig förvaring. Det är enkelt att åtgärda med ett sekundärskydd. På 7 tandvårdskliniker användes digital framkallning. Detta är mycket positivt eftersom kemikalieförbrukningen minskar på klinikerna och avfall som förbrukade fixerings- och framkallningsvätskor samt kasserad röntgenfilm och blyfolie försvinner. Kontroll av den egna verksamheten var i många fall bristfällig. Egenkontrollen är viktig för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. I egenkontrollen ingår bland annat att verksamhetsutövaren systematiskt ska undersöka och bedöma verksamhetens risker för miljön. Detta innebär t ex att tandvårdsklinikerna tillsammans med fastighetsägarna ska undersöka risken för kvicksilverförekomst i avloppsrör och stammar och göra en bedömning om sanering behövs. 5 Litteratur Miljöförvaltningen Stockholms stad: Tandvårdens Miljöguide 1999 Luleå miljöförvaltning: Tandläkarmottagning tillsynsprojekt 2004 Länsstyrelsen i Kronobergs län: Projektet kvicksilveravfall från tandvården Internetadresser 10

13 Skellefteå kommun, Besöksadress: Trädgårdsgatan 7 E-post: Tel: vx Hemsida:

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Tandläkarmottagning Tillsynsprojekt 2004

Tandläkarmottagning Tillsynsprojekt 2004 projekt RAPPORT mars 2004 MILJÖKONTORET Tandläkarmottagning Tillsynsprojekt 2004 Maria Enkvist Adress: Miljökontoret, Residensgatan 23, 971 85 LULEÅ Besök oss: Residensgatan 23 Telefon: 0920-29 30 00 E-post:

Läs mer

Egenkontroll för tandvårdsverksamheter

Egenkontroll för tandvårdsverksamheter Egenkontroll för tandvårdsverksamheter Enligt miljöbalken måste alla miljöfarliga verksamheter ha en egenkontroll för att motverka att miljön och människors hälsa påverkas negativt av verksamheten. Tandvårdsverksamheter

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN

MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN Miljöråd och krav för verksamma inom tandvården i Borlänge kommun Inledning I den här skriften har vi samlat det viktigaste om hur tandvården kan påverka

Läs mer

Miljökrav för tandvården i Kungsbacka

Miljökrav för tandvården i Kungsbacka Miljökrav för tandvården i Kungsbacka Miljö & Hälsoskydd Teknik 2008 KUNGSBACKA KOMMUN Inledning Miljökrav för tandvården i Kungsbacka riktar sig till alla som är verksamma inom tandvården i Kungsbacka

Läs mer

Projektet kvicksilveravfall från tandvården

Projektet kvicksilveravfall från tandvården Projektet kvicksilveravfall från tandvården Projektet kvicksilveravfall från tandvården ISSN 1103-8209, meddelande 2004:19 Text: Ritva Björkhem Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt i 150 ex av Länsstyrelsen Utgiven

Läs mer

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014 Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Metod... 4 4 Lagstiftning

Läs mer

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet TANDVÅRD 2011 VÄLFUNGERANDE RUTINER i verksamheten ger bra förutsättningar för ett fungerande miljöskydd så att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Bild: www.colourbox.com mars 2014. Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013. Av Ylva Hanell och Thomas Ferdinandsson

Bild: www.colourbox.com mars 2014. Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013. Av Ylva Hanell och Thomas Ferdinandsson Bild: www.colourbox.com mars 2014 Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013 Av Ylva Hanell och Thomas Ferdinandsson Tillsyn över tandvårdskliniker i Malmö 2013 Ylva Hanell Thomas Ferdinandsson Sammanfattning

Läs mer

Miljöstatus inom tandvården

Miljöstatus inom tandvården MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöstatus inom tandvården Tillsynskampanj 2007 En rapport från Miljöförvaltningen Evin Saleh December 2007 SAMMANFATTNING I Stockholm stad finns ca 600 tandvårdkliniker varav 200 osanerade.

Läs mer

Fyl i punkter att följa upp från senaste insp eler Käppalas besök?

Fyl i punkter att följa upp från senaste insp eler Käppalas besök? Miljö- och hälsoskyddsenheten 2014 Sidan 1 (6) Checklista Tandläkartillsyn Datum: Diarienummer: Administrativa uppgifter Närvarande vid tilsynsbesöket Verksamhetsutövare Besöksadress Ansvarig person Kontaktperson

Läs mer

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 1/2008 Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008 Rapport 1/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Tandvårdens miljöguide. Miljöråd och krav samt egenkontroll för alla verksamma inom tandvården i Stockholms stad

Tandvårdens miljöguide. Miljöråd och krav samt egenkontroll för alla verksamma inom tandvården i Stockholms stad Tandvårdens miljöguide Miljöråd och krav samt egenkontroll för alla verksamma inom tandvården i Stockholms stad Inledning Tandvårdens miljöguide riktar sig till alla som är verksamma inom tandvården. Miljöguiden

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Tandvårdens miljöguide

Tandvårdens miljöguide MILJÖFÖRVALTNINGEN Tandvårdens miljöguide Miljöråd och krav samt egenkontroll för alla som är verksamma inom tandvården i Stockholms stad Uppdaterad januari 2008 Inledning Tandvårdens miljöguide riktar

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Kemikalieanvändning. Susann Henriksson

Kemikalieanvändning. Susann Henriksson Kemikalieanvändning Miljömål Giftfri miljö Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Kommunens mål handlar

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Rutiner för avfallshantering institutionen för odontologi 20111110 Avdelningens namn: Farligt avfall

Rutiner för avfallshantering institutionen för odontologi 20111110 Avdelningens namn: Farligt avfall 20111110 Försiktighetsprincipen gäller - anger inte förpackning eller SDB (säkerhetsdatablad) hur avfallet ska hanteras, eller man inte förstår - ställs avfallet på plan 7. Avvikelserapportering ska därefter

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler

Miljöavdelningens information om hygienlokaler Miljöavdelningens information om hygienlokaler Information om hygienlokaler Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt som gäller för hygienverksamheter

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljötillsyn i småbåtshamnar Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet?? Stockholms universitet Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan om hygienisk verksamhet 38 punkt 1, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Uppgifter om verksamheten Lokalens/anläggningens namn Företagets namn Lokalens/anläggningens

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn I det här materialet har vi försökt sammanfatta hur er verksamhet berörs av miljöbalken

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Kontroll av amalgamavskiljare. Huddinge 1999

Kontroll av amalgamavskiljare. Huddinge 1999 R nr 19, maj 2000 Kontroll av amalgamavskiljare i Stockholm och Huddinge 1999 Peter Johansson, Stockholm Vatten AB Sammanfattning: Tmls en avsevärd minskning av kvicksilver tillförseln till reningsverken

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Förstudie Kvicksilver

Förstudie Kvicksilver Förstudie Kvicksilver Behov av sanering av avloppsledningar från tandläkarkliniker Gryaabrapport 2016:3 Carina Blid 2016-06-13 1(11) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten INFORMATION 1 (5) Hygienlokaler som är anmälningspliktiga Om en verksamhet yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling som kan ge blodsmitta genom användning av stickade och skärande verktyg ska detta anmälas

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016

RAPPORT Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapport om tillsyn av frisörer 2016 RAPPORT 1-2016 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Rapport om tillsyn av frisörer 2016 Rapport 1 (7) 2016-12-27 Dnr:2016-001187 Hälsoskyddsenheten Andreas Wållberg, 0340-69 71 69 Tillsyn på frisörer i

Läs mer

Egenkontroll på förskolor och skolor

Egenkontroll på förskolor och skolor Malmö stad Miljöförvaltningen Egenkontroll på förskolor och skolor Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress 205 80 Malmö Telefon 040-34 10 00 Fax 040-30 41 05 Organisationsnummer 212000-1124 www.malmo.se

Läs mer

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG?

MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? MILJÖBALKENS KRAV PÅ EGENKONTROLL HUR BERÖR DET DIG? 2009-02-27 INNEHÅLL Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt miljöarbete 2 Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna 2 Alla är skyldiga att

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare Sanering av PCB Information till fastighetsägare 2 FOTO: Leif Gustavsson, LG foto Visste du att... Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att undersöka om PCB finns i byggnader byggda eller renoverade

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

Små verkstäder i Hässelby, Vällingby, Vinsta och Högdalen

Små verkstäder i Hässelby, Vällingby, Vinsta och Högdalen Bilaga 1 Små verkstäder i Hässelby, Vällingby, Vinsta och Högdalen Tillsynsprojekt 2008 En rapport från Miljöförvaltningen Fredrik Skaghammar april 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Projektbeskrivning...

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

Rensa bort farliga kemikalier. 14 mars 2013

Rensa bort farliga kemikalier. 14 mars 2013 Rensa bort farliga kemikalier 14 mars 2013 Informationsmöte för projektet Rensa bort farliga kemikalier 09.00 Välkommen och förmiddagens program 09.10 Information om projektet - Varför lämna in kemikalieförteckning?

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Rivningsplan med tillhörande materialinventering

Rivningsplan med tillhörande materialinventering 1(7) Rivningsplan med tillhörande materialinventering Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE VARFÖR BEHÖVS FETTAVSKILJARE? Fettavskiljaren ska tömmas minst två gånger om året Fett från matlagning i stor skala som hamnar i avloppet är ett mycket stort

Läs mer

Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2013 1 (19) Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2013 april 2014. stockholm.

Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2013 1 (19) Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2013 april 2014. stockholm. 1 (19) Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2013 april 2014 stockholm.se Innehåll 1 BESKRIVNING AV BRANSCHEN 3 1.1 Området omfattar 3 1.2 Miljö- och hälsopåverkan 3 1.3 Det nationella förbudet

Läs mer

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (8) Riskavfall Riskavfall indelas i smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika OBS! Skärande/stickande avfall räknas som farligt avfall.

Läs mer

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning!

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Anna Kejler, Projektledare E-post: anna.kejler@fa21.se Tel: 0730-60 44 77 www.fa21.se Rena Västmanland Förbundet Agenda 21 Ideell förening som arbetar för

Läs mer