Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning Verksamhetsår 2013"

Transkript

1 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg Helsingborg Telefon: Fax: Hemsida: Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer: Ewerman AB Sidan 1 av 8

2 Organisationsnummer: Anläggningens namn: Ewerman AB Fastighetsbeteckning: Ackumulatorn 2 Gatuadress: Knut Påls väg 9 Postnummer: Ort: Helsingborg Telefonnummer: Fax: Hemsida. Kommun: Helsingborgs kommun Tillståndsmyndighet: Kontaktperson på Miljökontoret: SNI- kod Miljönämnden Kristina Olsson C Rapporten utfärdat av: Helena Nielsen Ewerman AB Sidan 2 av 8

3 Verksamhetsbeskrivning Ewerman AB är en frukt och grönsaksgrossist med en omsättning på ca 1 miljard kronor. Frukter och grönsaker köps in till lagret i Helsingborg för vidare distribution till kunder i Sverige. I sortimentet finns även kokta ägg, förkokt potatis, majonnäs och dressingar. Kunderna består av ca 15 % butiker, resterande är en grossistförsäljning. På lagret arbetar ca 110 personer med ompackning och distribution av frukt och grönsaker. Arbetet bedrivs 7 dagar i veckan och i huvudsak mellan 09,00 till 19,00. Varje natt städas och inventeras lagret. Ewerman AB har ständigt ca 1400 artiklar på lagret som är uppdelat i kylzoner mellan 2-12 grader. Det dagliga produktflödet uppgår till ca 400 ton/dag. Flödesschema för materialflöde IN Transport Godsmottagning Lagring Kundorder Expediering UT Transport Avfallshantering Ompackning Avfallshantering Underhåll av fastigheter och inventarier Packning Rengöring Administration Ewerman AB Sidan 3 av 8

4 Transporter in och ut från anläggningen Ewerman importerar frukt och grönsaker från hela världen. Största andelen produkter importeras från Europa. För produktionen av salladsblandningar används råvaror främst från Sverige under sommarhalvåret, medan råvarorna under vinterhalvåret till största delen importeras från Spanien och Italien. Av de svenska råvarorna kommer merparten från Skåne. Under år 2013 ankom ca ton frukt och grönsaker till Ewerman. Omkring ett 40-tal lastbilar lastar och lossar råvaror på anläggningens lastbryggor sju dagar i veckan. Ewerman har inga egna transportmedel. En del av transporterna tillhandahålls av Ewerman anlitade externa transportföretag och en del anlitas genom leverantörer. Lagring Frukten och grönsakerna förvaras på Ewermans anläggning i olika kylda utrymmen. Förvaringstemperaturerna är på mellan +0, 5 C och +18 C beroende på produktens beskaffenhet. Verksamhetens miljöpåverkan Ewermans miljöpåverkan utförs främst av utsläpp till luft från transporter, användning av rengöringskemikalier, generering av avfall samt energianvändningen. Sammanställning av miljöaspekter Miljöaspekter är av två slag, dels aspekter som är kopplade till resursanvändning, såsom användning av vatten, energi och material, dels de som är förenade med omgivningspåverkan, exempelvis utsläpp till mark, vatten och luft. Utsläpp till luft Utsläpp till luft kommer främst från transporter och uppvärmning. Ankommande/avgående gods per dag beräknas till ca 450 ton. Vid transporter sker utsläpp till luft av bl. a. koldioxid, kolväten, partiklar samt kväveoxider. Utsläppen av koldioxid från naturgaspannan svarar för ca 5 ton/år och utsläppet av kväveoxider < 70 kg NOΧ/år. Energi och vattenförbrukning Energiförbrukningen utgörs huvudsakligen av energi för att kyla ned lagerlokaler. Den alstrade värmen från kylmaskinerna används för lokaluppvärmning. För uppvärmningen av kontorsavdelningen, lagerkontoret samt omklädningsrummen med flera utrymmen på anläggningens övervåning används en naturgaspanna. Ewerman AB Sidan 4 av 8

5 Energiförbrukning Energi Volym El Kwh Kwh Kwh Vatten m³ m³ m³ Gas Kwh Kwh Kwh Avfall och restprodukter Avfall uppstår också från emballage, såsom wellpapp/kartong och plast. Mindre avfallsbehållare finns utspridda på olika håll i lokalerna för direktsortering. Behållarna töms sedan i olika containrar som står placerade i avfallsrummet. Farligt avfall uppkommer främst i samband med underhållsarbete. Avfallsrapport Avfallstyp Mängd, ton Organiskt avfall 313, Wellpapp/kartong Brännbart 413, Hörnstöd 5,8 5,2 13 Mjukplast 16,4 15,8 11 Kontorspapper 2,41 2,39 2,11 Miljöfarligt avfall Avfallsrapport Avfallstyp Mängd, kg Småbatterier Småkemikalier Lysrör 78 st. 96 st. 36 Lampor El skrot FA Användning och hantering av kemiska produkter Kemikalier som används på anläggningen består av olika köldmedier som används för kallagring av frukt och grönsaker samt luftkonditionering. Totalinstallerad köldmediemängd uppgår till 175 kg. Köldmedia hanteras i ett slutet kylsystem. Någon egentlig förbrukning sker därför inte vid normal drift. Rengöringskemikalier består av alkaliskt rengöringsmedel. Buller Ewermans tillskott till bullernivå är mycket begränsat. Några klagomål på buller har inte kommit till vår kännedom. Ewerman AB Sidan 5 av 8

6 Driftstörningar För att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer utförs en hel del förebyggande åtgärder i form av bland annat: Genomgång av risker som har identifierats på företaget. Kontinuerliga underhållsronder (1 ggr/månad) för identifiering av underhållsbehov av lokaler (golv, väggar, tak), inredning, ventilationsutrustning, vattenarmatur och dylikt. Underhåll av diverse utrustning enligt interna rutiner. Ewerman AB Sidan 6 av 8

7 Företagets beaktande av hänsynsregler enligt MB 2 kap 2-6 Kunskapskravet 2 Alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Kommentar: Ewerman följer de beslut som rör verksamheten i form av förordningar, beslut och villkor. Personalen utbildas i frågor som rör den yttre miljön inom ramen för egenkontroll. Nyckelpersoner utbildas genom externa utbildningar. Bästa möjliga teknik 3 Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Kommentar: Ewerman vidta skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön inom ramen för egenkontrollen. Lokaliseringsprincipen 4 Lokaliseringen av anläggningen är prövad i samband med anmälan om miljöfarligt verksamhet enligt 21 förordningen (1998:899). Hushållning med råvaror och energi 5 Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. Kommentar: För att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning tar vi delvis till vara den alstrade värmen från kylmaskinerna som sedan används för lokaluppvärmning. Produktvalsprincipen 6 Alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Kommentar: All kemikaliehantering sker inom ramen för egenkontroll. Alla kemikalieinköp godkänns av kemikalieansvarig. Finns valmöjligheter, väljs produkt med minsta risk. Inga betydliga kemikalieutbyten har gjorts under Ewerman AB Sidan 7 av 8

8 Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll Kontroll av verksamheten sker genom egenkontrollprogram i enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Nedan redovisas 4-7 och hur dessa uppfylls på Ewerman AB: 4. För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamhet enligt 1. miljöbalken 2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken 3. domar, beslut och kontroll meddelade med stöd av de författningar som avses i 1 och 2 Kommentar: Hur miljöansvaret fördelas i organisationen finns beskrivet i verksamhetssystemet. 5. Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det som föreskrivs i första stycket skall dokumenteras. Kommentar: Ewerman har upprättade rutiner och instruktioner som säkerställer en korrekt styrning och underhåll av utrustning i enlighet med underhållsplanen. 6.. Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt, resultatet av undersökningar och bedömningar kall dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. Kommentar: Riskerna med verksamheten undersöks och bedöms kontinuerligt med hjälp av en riskbedömningsplan. För de identifierade riskkällorna analyseras orsakerna till olägenheterna och en värdering av riskerna genomförs för att fastställa om riskreducerande åtgärder behövs eller om säkerheten redan är tillfredsställande. 7 Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Kommentar: En kemikalieförteckning är upprättad och uppdateras kontinuerligt, det finns även upprättade rutiner för kemikaliehantering och hantering av miljöfarligt avfall. Ewerman AB Sidan 8 av 8

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Madelene Hallberg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet...

Läs mer

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare?

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare? Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm uppdaterad i September 2002 Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Innehåll förord 5 miljöbalken

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 1/2008 Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008 Rapport 1/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

Miljögruppen 2013-02-25

Miljögruppen 2013-02-25 Miljögruppen 2013-02-25 Sida 1 Miljöberättelse 2013 Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet Media AB Adress Tel E-post Webbplats Miljösamordnare Vision, Box 7825, 103 97 Stockholm A-kassan Vision, Box

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

För Ystad Hamn Logistik AB

För Ystad Hamn Logistik AB För Ystad Hamn Logistik AB Miljörapport för verksamhetsåret 2013 TEXTDEL Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Verksamheten... 2 1.2 Färjeservice... 2 1.3 Konventionell godshantering... 2 1.4 Fastighetsförvaltning...

Läs mer

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 2 231 h Förbrukad

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2011-06-21 2 40 Dnr. 2011 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-maj 2011. Riktpunkten

Läs mer

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning.

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning. EGENKONTROLLPROGRAM DOKUMENT: 00 EGENKONTROLL Dokument Innehåll Kommentar /Flik 01 Sammanställning av gällande bestämmelser Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten.

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer