MILJÖ. Ta vara på framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ. Ta vara på framtiden"

Transkript

1 MILJÖ Ta vara på framtiden

2 2

3 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för kommande generationer. Miljöproblemen är till syvende och sist orsakade av varje individs sätt att leva och av de val vi dagligen gör. Som konsument, som anställd, som producent, som politiker etc. har du ett ansvar. Alla människor måste så långt som möjligt bidra till att lösa problemen. Ett framgångsrikt miljöarbete stärker ditt företag. Omvärldens krav på företagens miljöansvar ökar ständigt lokalt, nationellt och allt oftare globalt. Detta gäller inte bara de myndigheter som övervakar att lagar och förordningar efterlevs, utan kraven kommer från många andra håll, till exempel från kunder, aktieägare och de anställda som vill känna stolthet över företaget. Ett seriöst miljöarbete som ständigt förbättras har därför blivit en framgångsfaktor och en allt viktigare ekonomisk drivkraft för dagens företag. Frivillighet kontra plikt. Det miljöarbete som man ofta tänker på först är sophantering eller vilka varor och tjänster som är bästa miljöval. Den typen av miljöarbete är fortfarande till stor del av "frivillig" karaktär, men vad man absolut inte får glömma är att företagen måste veta vad samhället genom lagstiftningen ställer för krav. Här är det i första hand Sveriges samlade miljölagstiftning, Miljöbalken, som utgör vägledning för samhällets minimikrav. Miljöbalkens regler gäller parallellt med annan lag, om det inte särskilt föreskrivs att balkens regler inte ska tillämpas på verksamheten i fråga. Hela miljöbalken och dess förordningar finns på hemsidan För all svensk lagstiftning gäller regeln att det är var och ens skyldighet att kunna lagen ursäkten att "jag inte visste" godtas som regel inte. Men det finns system som hjälper dig att skaffa kontroll på vilka krav som ställs och som gör miljöarbetet lättare och effektivare. 3

4 Egenkontroll och annan miljöledning Egenkontroll ett lagkrav. Så snart man gör något som kan orsaka olägenhet eller skada för människors hälsa eller miljön ska man, oavsett hur stor verksamheten är, upprätta en form av egenkontroll av sitt företag. Egenkontrollen innebär till exempel att företagen ska upprätta rutiner för att undersöka miljö- och hälsorisker, fortlöpande kontrollera att utrustning hålls i gott skick samt att förteckna vilka kemiska produkter som används. Kravet på egenkontroll gäller så snart Miljöbalken gäller, d v s redan när det finns en risk för att en verksamhet eller åtgärd kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön. Läs mer om egenkontroll på eller kontakta miljöförvaltningen i din kommun så kan de ge vägledning. Företagets egna ambitioner. Egenkontrollen är en lagstiftad typ av miljöledning, för att frammana att företag upprättar ett systematiskt och rutinbetonat miljöarbete. Men det finns även mer omfattande och helt frivilliga system för miljöledning. Det kan till exempel vara certifiering enligt ISO eller registrering enligt EMAS, vilka utöver lagefterlevnad också strukturerar upp företagets frivilliga engagemang och målsättningar för ett miljöarbete i ständig förbättring. Ett tips är att använda modellerna i dessa system för att själv upprätta ett lagom stort och ett för företagets ambitioner passande system. Läs mer om miljöledningssystem på Det handlar om målstyrning! Det går att äta en elefant om man tar en liten bit i taget! Det viktiga med ett eget miljöarbete är inte att man måste vara bäst, man bör inte sikta mot stjärnorna utan sätta upp lämpliga mål för företaget.ta reda på vilken miljöpåverkan som är störst och mest prioriterad för åtgärder, alltså vilka som har mest miljönytta. Ta också med sådana mål som är lätta att utföra. Sätt upp lagom ambitiösa mål och delmål med deadlines d.v.s. slutdatum när ni vill och tror att de ska vara genomförda. Delegera också ett tydligt ansvar om vem eller vilka på arbetsplatsen som ska ansvara för utförande och måluppföljning. Glöm inte att avsätta tillräckliga resurser i form av tid och pengar det tjänar ni på i längden! Strukturerat miljöarbete vinst eller bara kostnader? 1. Interna fördelar Organisatoriska fördelar ordning och reda Förutom att ett strukturerat miljöarbete ger bättre insikt och uppfyllande av de krav samhället ställer, så innebär det ofta en generell förbättring av företagets övriga rutiner bättre ordning och reda helt enkelt. Miljöarbete ökar också i allmänhet personalens engagemang, stolthet och således lojalitet. Ekonomiska fördelar Företagets finansiella vinster med miljöarbetet är i första hand besparingar såsom minskade kostnader för energi, avfallshantering, transporter och råvaror. Kostnadsbesparingar kan också vara att undvika miljöavgifter och miljöskatter. 2. Externa fördelar Kommersiella fördelar Till de kommersiella fördelarna hör de ekonomiska vinster som inte är kostnadsbesparingar, till exempel ökad kundnytta och större marknadsandelar det vill säga möjligheten att överleva och expandera. Miljömässiga fördelar De vanligaste miljömässiga vinsterna är mindre avfall, lägre energiförbrukning och mindre utsläpp till vatten och luft. Andra positiva effekter kan vara att större miljökrav på inköp ger miljöeffekter i andra företag och därmed en positiv miljöutveckling i Sverige och i resten av världen ofta kan detta ge bättre livsvillkor för människor i u-länder. 4

5 Mer eller mindre enkelt börja i lagom nivå Följande frågor är förslag på vilka åtgärder som ditt företag kan börja med. Sätt upp mål i lagom nivå som passar er arbetsplats ambitioner. Vår fast anställda personal har fått grundläggande miljöutbildning på minst en halvdag Vi informerar regelbundet all personal om företagets miljöarbete Vi genomför årligen en personalaktivitet för att höja intresset för miljöfrågor Vi informerar och utbildar vår personal om våra produkter och tjänsters miljöpåverkan Vi arbetar aktivt med källsortering Vi återanvänder kartonger och emballagematerial Vi återanvänder skriv och kopieringsmaterial Vi återanvänder plastdunkar m.m. Vi ställer miljökrav på våra leverantörer Vi köper miljömärkta kontorspapper Vi ställer miljökrav på emballagematerial Vi har gjort en genomgång av vår verksamhets energianvändning Vi har gjort en genomgång av vår verksamhets vattenförbrukning Vi mäter/beräknar våra utsläpp till luft och vatten Vi ser till att vi inte kör på tomgångskörning mer än 1 minut i samband med på- och avlastning Företaget stimulerar till samåkning Personalen har tillgång till och använder tjänstecyklar Vi har en förteckning över samtliga kemikalier Samtliga kemikalier har tillhörande säkerhetsdatablad Vi har en sammanställning av årlig förbrukning av kemikalier Samtliga kemikaliebehållare är tydligt märkta med produktinnehåll Endast miljömärkta kemikalier används Vi har dokumenterade rutiner för hantering av farligt avfall Farligt avfall samlas och förvaras i separata behållare som är tydligt märkta Vi har kontrollerat att våra transportörer har tillstånd att transportera farligt avfall Utrymmen där farligt avfall förvaras är utformade för att minimera risker för utsläpp till vatten. 5

6 Miljöbalkens mål och tillämpning Bestämmelserna i balken syftar till att främja en hållbar utveckling. Detta innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö, att naturen är värd att skydda och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ansvar. Miljöbalken är upprättad och ska tillämpas så att människors hälsa och miljö skyddas värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas biologisk mångfald bevaras användning av mark, vatten och fysisk miljö tryggar långsiktigt god hushållning återvinning och återanvänding av material, råvaror och energi sker på ett kretsloppsanpassat sätt. De allmänna hänsynsreglerna Förutom att Miljöbalken innehåller specifika paragrafer för bland annat miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamheter, så innehåller Miljöbalkens andra kapitel en uppsättning med "allmänna hänsynsregler". Dessa allmänt hållna principer genomsyrar miljölagstiftningen och får sitt innehåll konkretiserat genom föreskrifter eller beslut i enskilda fall. Nedan ges en kort sammanfattning av dessa principers betydelse: 1. Bevisbörderegeln alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd måste vid förfrågan, till exempel vid ett tillståndsförfarande, kunna visa att man tagit hänsyn till hänsynsreglena. 2. Kunskapskravet företag ska skaffa den kunskap som behövs för att kunna avgöra vilka miljöeffekter som kan uppkomma. 3. Försiktighetsprincipen försiktighetsmått vidtas så snart det finns skäl till att anta att en åtgärd kan skada människors hälsa eller miljön. 4. Lokaliseringsprincipen företagets placering ska väljas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 5. Hushållningsprincipen och Kretsloppsprincipen alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas. 6. Produktvalsprincipen man ska inte använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan skada människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana som kan antas vara mindre farliga. 7. Principen om bästa möjliga teknik krav ställs på att bästa möjliga teknik och metoder ska användas för att begränsa miljöpåverkan. 8. Skadeansvaret om en åtgärd vidtagits som medfört skada på miljön, ansvarar företaget för att skadan avhjälps (Polluter Pays Principle). Detta gäller oavsett om verksamheten har lagts ned eller överlåtits. Här hittar du mer information och vägledning Omfattande miljöinformation på Naturvårdsverkets hemsida, Tips och råd från Agenda 21-samordnaren eller miljöförvaltningen i din kommun. Länsstyrelsernas miljöavdelningar, Miljöledningsmarknaden i Sverige, Miljöbalken och dess förordningar, Naturvårdsverkets bok Egenkontroll Handbok 2001:3. Nuteks undersökning Företagens villkor och verklighet Text av Lory Pedersen, Lundstams och Elin Andersson, miljöavdelningen Länsstyrelsen i Jämtlands län i samverkan med Fokuz AB och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Länsstyrelsen i Jämtlands län förvaltar EU-programmet Mål 1 Södra Skogslänsregionen där mål 3 kallat Växtkraft för kompetens- och verksamhetsanalys och kompetensutveckling ingår.vi vill främja att arbetsplatser avsätter tid för frågor om jämställdhet, miljö och hälsa. Det är viktigt både för arbetsplatsen och även lagstadgat att göra planer d.v.s. att ta tag i och sätta mål och riktlinjer för arbetet med jämställdhetsfrågor, miljöarbete och medarbetarnas hälsa på våra arbetsplatser. Vill du veta mer om Växtkrafts stöd för kompetens- och verksamhetsanalys och kompetensutveckling på din arbetsplats gå in på Mål 1 Södra Skogslänsregionens hemsida Klicka dig vidare till Södra Skogslänsregionen och Växtkraft. Där hittar du kontaktpersoner i ditt län. 6

7 7

8 Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Växtkraft