Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd

2 En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning

3 Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken MILJÖBALKEN Ex: Lag om allmänna vattentjänster Förordningar Föreskrifter (Miljö)lagstiftning som kopplar till miljöbalken råd Ex: Plan- och bygglagen

4 Miljöbalken gäller parallellt med andra lagar Ex: Trots godkänd ventilation enligt bygglagstiftningen, kan ytterligare krav ställas enligt miljöbalken Ex: För en åtgärd kan krävas både bygglov enligt bygglagstiftning och prövning enligt miljöbalken

5 Allmänna hänsynsregler Kunskapskravet Krav på försiktighetsmått, försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik Hushållnings- och kretsloppsprincipen Utbytesprincipen (produktval) Lokaliseringsprincipen

6 För hänsyns- och ansvarsregeln gäller: Omvänd bevisbörda! Rimlighetsavvägning (skälighet)

7 Olägenhet för människors hälsa Störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Även påverkan på välbefinnandet. Utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet. Hänsyn till personer som är något känsligare än normalt (allergiker, äldre, barn )

8 Bostaden, lagkrav: Skydd mot störningar (värme, drag, fukt, buller, radon, mögel, lukt, skadedjur* etc) Tillfredsställande luftväxling Tillräckligt dagsljus Tillfredsställande uppvärmd Möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien Tillgång till vatten (kvantitet + kvalitet) - Husdjur hållas så de inte orsakar ohälsa * Se även BRL 7:5

9 Några Socialstyrelsens föreskrifter och råd (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel (mot ohyra och skadedjur) (SOSFS AR 2005:15) temperatur inomhus (SOSFS AR 2005:7) höga ljudnivåer (SOSFS AR 2005:6) buller inomhus (SOSFS AR 1999:22) radon i inomhusluft (SOSFS AR 1999:21) fukt och mikroorganismer

10 Riktvärden för buller utifrån Riksdagen: Riktvärden för infrastruktur NV Externt industribuller NV (NFS 2004:15) buller från byggplatser M.fl. Kommunalt åtgärdsprogram mot omgivningsbuller? Ex fönsterbidrag?

11 Strålning Radon: Se även Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida Inte dolt fel: Ingår i undersökningsplikten Samtidigt: Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken Magnetfält / elkänslighet: Se samma hemsida. Referensvärden som rekommenderade maxvärden. För magnetfält med frekvensen 50 Hz: 100 μt. Under de största kraftledningarna (400 kv) ligger fälten på μt. Mobilmaster: Se SSIFS 2002:3 och Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 2, 2008

12 Hälsoskydd (9 kap.) Bostadsrättsföreningens ansvar Fastighetsägaren ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa Beslut kan grundas direkt på allmänna hänsynsreglerna

13 Hälsoskydd (9 kap.) Nyttjanderättshavarens ansvar Vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Använda bostaden (och lokalen för allmänna ändamål) på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Beslut kan grundas direkt på allmänna hänsynsreglerna

14 Ansvarar: Den som har rättslig och faktisk möjlighet att kontrollera verksamheten och vidta åtgärder - så långt rimligt Går normalt inte att avtala bort (pga kontrollansvar), men går avtala till sig. Lagreglerad ansvarsfördelning mellan hyresvärd/hyresgäst och mellan brf / bostadsrättsinnehavare godtas dock i praxis Men: Brf har utredningsskyldighet (omvända bevisbördan, MB 2:1) och styrelsen är enligt BRL (7:9, 18, 20) skyldig att agera vid störningar

15 Vad är den lagreglerade ansvarsfördelningen? Vid tillträdet ska bostaden vara fullt brukbar för användningen (BRL 7:1) Brf:s ansvar Efter första tillträdet (BRL 7:2, 4, 12): Ansvaret är Brf:s om det inte åvilar innehavaren enligt 12

16 Rättsfall: Fukt, mögel m.m. Miljödomstol Växjö, M Fuktskada klarlagd. Orsak oklar: Stamläcka (brf) eller utsliten fuktspärr (innehavaren)? Brf ansågs inte ha uppfyllt sin undersökningsplikt enligt MB. Regeringsrätten Sjukahus-syndrom i flera lägenheter: Hälsobesvär med klåda, huvudvärk m.m. Teknisk utredning visade nedbrytning av plastmatta som medfört emissioner av hälsovådlig gas. Brf förelades åtgärda golv och den bristfälliga ventilationen.

17 Rättsfall: Rök, matos, ventilation Cigarettrök som tränger in i en annan lägenhet är en olägenhet. Att matos från grannbostäder kan förnimmas är närmast ofrånkomligt i flerfamiljshus och är inte hälsoskadligt måste skäligen tålas. Miljööverdomstolen, M Provrökning 7 cigg, kunde inte förnimmas i grannlägenheten ingen olägenhet. Ingen anledning utföra trycktest. Miljödomstol Sthlm, Inget fel i ventilationen och den boende hade informerats om att visa hänsyn inget ansvar hos Brf. Finns inte lagstöd förbjuda rökning på egen balkong. Miljööverdomstolen, M Lägenheten byggd 1964 uppfyllde då gällande byggregler (PBL). Krav kan ställas enligt MB ändå vid bristfällig luftkvalitet. Föreläggande åtgärda ventilationen genom att installera tilluftsventiler.

18 Rättsfall: Temperatur Miljödomstol Växjö, M Temp >24 o C = olägenhet. Orsaken kunde inte hittas. Brf borde utrett orsaken till värmen ytterligare, inte tillräckligt göra undersökning i lgh ovan/under. Innehavaren ska ställa sin lägenhet till förfogande, men måste inte lämna den. Miljödomstol Sthlm, M o C - ej olägenhet. Inte heller fanns andra omständigheter som medförde olägenhet.

19 Egenkontroll: planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter Kunskap - Gör undersökning och riskbedömning Ansvar - Fastställ ansvaret (stadgarna m.m.) Kontroll - Fastställ rutiner för kontroll av utrustning m.m. Kommunikation Tydlig information Uppföljning, återkoppling Sikta mot ständig förbättring

20 Ex: Egenkontroll: även i andra miljöfrågor - Anmälnings- / tillståndsplikt värmepump - Verksamhetslokaler - Fordon, arbetsmaskiner - Bekämpningsmedelsanvändning, kemikaliehantering - Energihushållning (energideklarationer är bara första steget )

21 Kommunala tillsynsmyndigheter ommuner.583.html EN POLITISK NÄMND med sin förvaltning: Miljöförvaltning Miljökontor Miljö- och byggavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöförbund m.m.

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder Länsstyrelser Landstingens miljömedicinska enheter Juni 2008 Elektromagnetiska fält från mobilbasstationer och annan trådlös teknik Meddelandebladet

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar PM 2014-02-20 Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar En bostadsrättsförening är i lagens mening också en fastighetsägare. En fastighetsägare har många olika roller. Förutom rollen att äga och förvalta

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Rättsfall. Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet

Rättsfall. Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet Rättsfall Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare 1 Miljöbalken Så berör den dig som medborgare 2 Miljön är vår gemensamma egendom MILJÖN BESTÄMMER livskvaliteten såväl lokalt som globalt. Och vi vill alla ha en bättre miljö. Under senare decennier har

Läs mer

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet. EXAMENSARBETE Abstract Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr M 12021-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-17 i mål M 3826-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer