i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd"

Transkript

1 Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

2 Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor under miljöbalken Normering och annan vägledande information Uppföljning och utvärdering av operativ tillsyn Expertmyndighet för frågor som rör miljö och hälsa Underlag till departementen Remissinstans Regeringsuppdrag Miljömål Övergripande ansvar för frågor som rör människors hälsa i samtliga miljömål

3 Hälsoskydd enl. miljöbalken Miljöbalken 9:3 Olägenhet för hälsan: störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 9:12 Socialstyrelsen och kommunen får meddela de föreskrifter som behövs. Bostäder Lokaler för allmänna ändamål (t.ex. hotell, idrottsanläggningar, samlingslokaler, lokaler för undervisning och vård) Yrkesmässig hygienisk verksamhet Enskilda anläggningar för dricksvatten Diverse störningar i utomhusmiljön (elektromagnetiska fält, tillståndspliktiga verksamheter, djurhållning)

4 SOSFS Allmänna rådr Allmänna råd med inriktning mot inomhusmiljö 2005:15 Temperatur inomhus 2005:7 Höga ljudnivåer 2005:6 Buller inomhus 1999:25 Ventilation 1999:22, 2004:6 Radon i inomhusluft 1999:21 Fukt och mikroorganismer 1996:33 Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

5 Kunskapsunderlag, handböcker, m.m....som berör inomhusmiljö Miljöhälsorapport 2001, Miljöhälsorapport 2005 Handbok Temperatur inomhus, 2005 Handbok Buller inomhus, kommer 2006 Handbok Hälsoskydd vid tillfälligt boende, 2004 Meddelandeblad Fukt och mögel, kommer 2006 Kunskapsunderlag Partiklar i inomhusmiljön, 2006 Kunskapsunderlag Kemiska ämnen i inomhusmiljön, 2006

6 Miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt Miljökvalietsmålet innebär bl.a. att Människor ska inte utsättas för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

7 7 delmål, l, 1 om God inomhusmiljö År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 < 200 Bq/m 3 radonhalten i alla bostäder år 2020 < 200 Bq/m 3 Delmål om fukt och mögel har diskuterats men finns inte ännu.

8 Uppföljning av miljömålen len För uppföljning av miljömålen har indikatorer tagits fram förhållanden i miljön konsekvens av brister i miljön F.n. finns 121 indikatorer. Socialstyrelsen tagit fram indikatorer som berör hälsan. Hälsa beror på många faktorer, varav miljöpåverkan kan vara en. Svårt använda sjukdom som indikator. 9 indikatorer berör inomhusmiljön.

9 Indikatorer som berör r inomhusmiljön Besvär av inomhusmiljön Besvär av trafikbuller Sömnstörda av trafikbuller Besvär av vedeldningsrök Bostäder med fukt och mögel Exponering för miljötobaksrök Data hämtas från miljöhälsoenkät Radon i småhus Radon i flerbostadshus Radon i skolor Data från kommuner

10 Miljöhälsoenk lsoenkät Görs på uppdrag av Socialstyrelsen Vart 4:e år, 1999, 2003, 2007 Frågor till urval befolkningen om Bostaden (typ, ålder, läge i f t trafik, ventilation, grund, uppvärmning, fuktskador, mögel, radon, bullerstörning, uppfattning om luftkvalitet) Besvär (div. överkänslighetsbesvär, matförgiftning, olycksfall) Tobaksrökning (egen och andras) Kost (inriktat mot intag av div. föroreningar) Resultat presenteras i Miljöhälsorapport

11

12

13 ELIB 2 2 För arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (statsbudget 2006) Totalt 50 milj. kronor Bostäder och lokaler Beskriva byggnaders tekniska status Beskriva byggnaderna ur energisynpunkt Beskriva inomhusmiljön Studera kopplingar mellan brister i inomhusmiljön och ohälsa Planeringsarbete pågår Besiktning av byggnader planeras till

14 Förslag Uppföljningssystem för f r inomhusmiljön Innemiljöer som berörs av Miljöbalkens hälsoskyddsregler Existerande miljöövervakningssystem ger inte information om innemiljön Bostäder och barns arbetsmiljöer (skolor, daghem) prioriteras Följa utvecklingen över tid Uppföljning av miljömål som berör inomhusmiljön, data till indikatorerna Underlag i tillsynsarbetet Underlag för åtgärder Data vid krav på internationell rapportering

15 Huvuduppläggning Utgår från att det görs en basundersökning Utgår från att vissa uppgifter om innemiljö och hälsa insamlas via miljöhälsoenkäten vart 4:e år. Tre program Generellt program bostäder (enkät, besiktning, mätning) vart 8:e år Generellt program skolor/daghem (enkät, besiktning, mätning) vart 8:e år Riktat program genomförs successivt

16 Finansiering o organisation Återstår att lösa.

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö

Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö Marie Hult, Roger Corner, Gunnel Emenius, Karin Engvall En rapport från White arkitekter,

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem

Meddelandeblad. 1. Strålning från mobilbasstationer och andra trådlösa kommunikationssystem Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder Länsstyrelser Landstingens miljömedicinska enheter Juni 2008 Elektromagnetiska fält från mobilbasstationer och annan trådlös teknik Meddelandebladet

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Meddelandeblad Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Nr 12/2012 November 2012 Ventilation Luftkvalitet Detta meddelandeblad är ett förtydligande av den tillsynsvägledning

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014 2016

MILJÖPROGRAM 2014 2016 MILJÖPROGRAM 2014 2016 En del av Stockholms stad Innehåll Inledning...3 Målområde 1. Miljöeffektiva transporter... 4 Målområde 2. Giftfria varor och byggnader... 6 Målområde 3. Hållbar energianvändning...

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer