Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB"

Transkript

1 Rapport Inomhusklimatet i bostadsområdet Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Örebro Örebro

2 Sammanfattning Avsikten med denna rapport är att redovisa hur de boende upplever boendemiljön och i vilken utsträckning de själva relaterar eventuella symtom till innemiljön.. Den standardiserade Örebroenkäten för boendemiljöer som använts i många liknande undersökningar skickades ut till samtliga vuxna med adresserna Eyvind Johnssons gata 1, Franzéngatan 33 och 39 samt Harry Martinssons gata 4. Man efterfrågade de boendes upplevelse av bostäderna och innemiljön, upplevda symtom, detaljerade uppgifter om luftkvaliteten samt temperatur- och bullerförhållandena förutom vissa bakgrundsuppgifter och uppgifter om allergiförekomst. Enkäter skickades ut till boende i 64 lägenheter. Totalt besvarade 76 personer från 46 lägenheter enkäterna, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 %. Detta är en förhållandevis hög svarsandel för den här typen av undersökningar. Resultatet presenteras i såväl grafisk form som tabellform och dessutom redovisas översiktligt de specifika kommentarer som lämnats. Jämförelser görs mot några andra bostadsområden där samma bostadsenkäter använts. Jämförelser görs också mellan olika trappuppgångar (följer adresserna) och mellan olika våningsplan. De boende besväras framför allt av torr luft och damm och smuts samt i något mindre utsträckning av instängd dålig luft och obehaglig lukt. Man hänför framför allt olika torrhetssymtom till boendemiljön. Kvinnor och män besväras på liknande sätt av innemiljön men kvinnorna rapporterar generellt fler slemhinne- och hudsymtom än männen, mest uttalat för halstorrhet. Allergikerna besväras något mer av dålig luftkvalitet jämfört med ickeallergikerna och rapporterar generellt fler symtom, mest uttalat för slemhinne- och hudsymtom. Upplevelsen av bostadens storlek, planering, dagsljus och standard skiljer sig inte från jämförelsegrupperna. Temperaturförhållandena upplevs positivt. Bullerstörningar förekommer men är inte mer uttalade än för de övriga områdena. Klagomålen på luftkvaliteten är mer uttalade än vad som gäller för referensområdena. Man upplever att luften känns instängd och dammig och eget matos sprids i lägenheten. Det förekommer också besvärande tobaksrök från grannar. Man besväras av att inte kunna påverka ventilationen. Bostadsområdet som sådant upplevs positivt. Belysningen och tryggheten i området är bra men man har synpunkter på servicen från värd/förvaltare. Luften är generellt torr vintertid i Sverige. Vi känner till att partiklar i luften bidrar till upplevelsen av torr luft. Det finns därför anledning att närmare utreda orsaken till de uttalade klagomålen på damm och smuts och vidta åtgärder. Enkätundersökningen talar för att ventilationen inte fungerar optimalt, mest påtagligt för boende vid uppgång Harry Martinssons gata 4. De symtom som rapporteras av de boende är väl förenliga med ovan nämnda brister i miljön. Det finns ingenting i materialet som direkt pekar mot kemiska bakomliggande faktorer, exempelvis från golven, men detta är inte möjligt att helt avgöra på grund av rapporterade brister i ventilationen och förekomsten av damm. Kv Fägnaden 2

3 Bakgrund På grund av klagomål på inomhusklimatet och rapporterade hälsoproblem genomförde den tekniske konsulten AK konsult Indoor air AB en utredning. Man menade att besvären kunde hänföras till emissioner från golven och föreslog omfattande golvåtgärder. För att få bättre underlag för lämpligaste åtgärd beslutade förvaltaren att man skulle inhämta de boendes synpunkter och upplevelser av innemiljön. Samtidigt genomfördes kompletterande tekniska mätningar. Avsikten med denna rapport är att redovisa hur de boende upplever boendemiljön och i vilken utsträckning de själva relaterar eventuella symtom till innemiljön.. Metodik Den standardiserade Örebroenkäten för boendemiljöer som använts i många liknande undersökningar skickades ut till samtliga vuxna i bostadshuset med adresserna Eyvind Johnssons gata 1, Franzéngatan 33 och 39 samt Harry Martinssons gata 4. Man efterfrågade de boendes upplevelse av bostäderna och innemiljön, upplevda symtom, detaljerade uppgifter om luftkvaliteten samt temperatur- och bullerförhållandena förutom vissa bakgrundsuppgifter och uppgifter om allergiförekomst. Tre exemplar av enkäten delades ut till samtliga lägenheter tillsammans med informationsbrev och svarskuvert. De boende kunde efter ifyllandet lämna in enkäterna i svarskuvert till Einar Mattson AB. De enkäter som inkommit efter två påminnelser skickades till Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro för dataregistrering, bearbetning, analys samt rapportskrivning. Enkäterna kommer att förstöras sedan undersökningen genomförts. Orsaken till att enbart vuxenenkäter använts (för personer äldre än 17 år) är erfarenheter från tidigare studier, där barnenkäterna inte har gett väsentlig tilläggsinformation. Däremot registrerades alla lämnade kommentarer om barnens eventuella symtom. Resultatet presenteras i såväl grafisk form som tabellform och dessutom redovisas översiktligt de specifika kommentarer som lämnats. Jämförelser görs mot några andra bostadsområden där klinikens bostadsenkäter använts. Vid bedömningen av förekomst av besvärande miljöfaktorer och symtom har jämförelser också gjorts mot ett kontrollmaterial från Sundbyberg som utgjort referensområde för många utförda undersökningar i stockholmsregionen redovisat som skuggat område i graferna. Jämförelser görs också mellan olika trappuppgångar (följer adresserna) och mellan olika våningsplan. Studiepopulationen Enkäter skickades ut till boende i 64 lägenheter. Totalt besvarade 76 personer från 46 lägenheter enkäterna, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 %. Detta är en förhållandevis hög svarsandel för den här typen av undersökningar. Kv Fägnaden 3

4 Resultat Totalmaterialet Bakgrundsfaktorer Bakgrundsfaktorer för de boende i Kv Fägnaden samt referensmaterial från andra områden där motsvarande enkäter använts redovisas i Tabell 1. Referensområdena utgörs av ett sydsvenskt större flerbostadsområde med hög andel invandrare (jämförelseområde I), ett mellansvenskt flerbostadsområde (jämförelseområde II), ett kontrollområde med flerbostadshus i Sundbyberg samt ett antal nybyggda bostadsområden för äldre (+55) i Stockholmsregionen. De boende i Kv Fägnaden är relativt unga och förekomsten av astma eller hösnuva skiljer sig inte från referenspopulationerna. Däremot besväras fler av eksem. Område I och kontrollområdet är av äldre datum vilket förklarar den högre frekvensen av rökare. Tabell 1. Bakgrundsfaktorer för boende i Kv Fägnaden samt några jämförelsematerial. Kv Fägnaden Jämförelse område I Jämförelse område II Kontroll område Jämförelseområde 55+ Antal Kön (andel män, %) Ålder, % 18-64år år ej angett ålder Rökare, % Astma, % senaste året Hösnuva, % senaste året Eksem, % senaste året Upplevelsen av inomhusklimatet och rapporterade symtom Upplevelsen av inomhusklimatet och rapporterade symtom redovisas nedan (Figur 1). Det skuggade området markerar utfallet för kontrollområdet i Sundbyberg. Den streckade linjen i symtomgrafen visar i vilken mån de boende hänför sina symtom till boendemiljön. I Figur 2 redovisas utfallet för män och kvinnor medan Figur 3 visar utfallet för allergiker respektive icke- allergiker. De boende besväras framför allt av torr luft och damm och smuts samt i något mindre utsträckning också av instängd dålig luft och obehaglig lukt (Figur 1). Man hänför framför allt olika torrhetssymtom till boendemiljön. Kvinnorna och männen besväras på liknande sätt av innemiljön men kvinnorna rapporterar generellt fler slemhinne- och hudsymtom än männen, mest uttalat för halstorrhet. Man ser ofta dessa skillnader men är uttalade i den aktuella studien (Figur 2). Allergikerna besväras något mer av dålig luftkvalitet jämfört med icke-allergikerna och rapporterar generellt fler symtom, mest uttalat för slemhinne- och hudsymtom (Figur 3). Kv Fägnaden 4

5 Figur 1. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Kv Fägnaden Stockholm, mars 2013 Hela materialet Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Totalt (n = 76) Beror på bost miljön Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF Figur 1. Förekomsten av ofta besvärande miljöfaktorer och rapporterade symtom hos boende i området vid årets undersökning. Det skuggade området markerar utfallet för kontrollområdet i Sundbyberg. Kv Fägnaden 5

6 Figur 2. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Kv Fägnaden Stockholm, mars 2013 Män resp Kvinnor Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Män (n = 37) Kvinnor (n = 38) Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF Figur 2 Förekomsten av ofta besvärande miljöfaktorer och rapporterade symtom för män och kvinnor boende i området vid årets undersökning. Det skuggade området markerar utfallet för kontrollområdet i Sundbyberg. Kv Fägnaden 6

7 Figur 3. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Kv Fägnaden Stockholm, mars 2013 Allergi resp Ej allergi Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Allergi (n = 36) Ej allergi (n = 40) Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF Figur 3. Förekomsten av ofta besvärande miljöfaktorer och rapporterade symtom hos allergiker och icke-allergiker boende i området vid årets undersökning. Det skuggade området markerar utfallet för kontrollområdet i Sundbyberg. Kv Fägnaden 7

8 Upplevelsen av inomhusklimatet mer detaljerat Av Tabell 2 och Tabell 3 framgår upplevelsen av bostaden och inomhusklimatet mer detaljerat och jämförelser görs också här mot några andra bostadsområden där samma enkät använts. Upplevelsen av bostadens storlek, planering, dagsljus och standard skiljer sig inte från jämförelsegrupperna. Däremot upplevs temperaturförhållandena positivt. Bullerstörningar förekommer men är inte mer uttalade än för de övriga områdena. Klagomålen på luftkvaliteten är mer uttalade än vad som gäller för referensområdena. Man upplever att luften känns instängd och dammig och eget matos sprids i lägenheten. Det förekommer också besvärande tobaksrök från grannar. Man besväras av att inte kunna påverka ventilationen. Bostadsområdet som sådant upplevs positivt. Belysningen och tryggheten i området upplevs positivt men man har synpunkter på främst servicen från värd/förvaltare. Kv Fägnaden 8

9 Tabell 2. Resultatpresentation (resultat angivna i procent). Kv Fägnaden Jämförelse område I Jämförelse område II Jämförelseområde 55+ Antal Bostadens storlek är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens planering är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Dagsljuset i bostaden är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens standard är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens temperatur är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem kallt på vinterhalvåret alltför varmt på sommaren alltför varmt hela året varierar med utetemperatur kalla golv på vinterhalvåret drag från fönster drag från ytterdörr kan ej påverka temperaturen Kv Fägnaden 9

10 forts Tabell 2. Kv Fägnaden Jämförelse område I Jämförelse område II Jämförelseområde 55+ Antal Bullersituationen i bostaden mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem störande buller från ledningar och rör störande buller från ventilation störande buller från grannar, trapphus, hissar störande buller utifrån (trafik, industri, lekande barn) annat Luftkvaliteten i bostaden är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem luften känns instängd luften känns dammig irriterande lukt eget matos sprids i bostaden matos från grannar tobaksrök el annan rök fr grannar lukter utifrån (trafik el dyl) imma regelbundet på fönster vintertid imma på fönster vid matlagning små möjligheter att vädra på grund av bullerstörningar kan ej påverka ventilationen Vad anser du allmänt om bostadsområdet mycket bra bra acceptabelt dåligt mycket dåligt Kv Fägnaden 10

11 Tabell 3. De boendes upplevelse av bostadsområdet Vad anser du om skötseln belysningen tryggheten Servicen från värd/förvaltare Mycket bra Bra Acceptabel Dålig Mycket dålig Jämförelse mellan utfallet för de boende i olika trappuppgångar Jämförelse mellan utfallet för de boende i olika trappuppgångar redovisas nedan i Figur 4, Figur 5 och Figur 6 samt Tabell 4. Boende vid Eyvind Johnssons gata 1 (trappuppgång 1) besväras framför allt av torr luft men det förekommer också klagomål på torr luft hos boende på Franzéngatan (trappuppgång 2+3) och i mindre grad på Harry Martinssons gata 4 (trappuppgång 4). Mer än 40 % av de boende vid trappuppgångarna 2-4 besväras ofta av damm och smuts. Klagomål på obehaglig lukt förekommer vid trappuppgång 4. Instängd dålig luft rapporteras förekomma i trappuppgångarna 2-4. Klagomål på hudbesvär är vanliga vid alla trappuppgångarna medan de boende vid Franzéngatan i större utsträckning hänför slemhinnesymtomen till bostaden. Allmänsymtomen hänförs i begränsad utsträckning till boendemiljön. Av Tabell 4 framgår att det inte förekommer större skillnader i upplevelsen av bostäderna mellan trappuppgångarna vad avser storlek, planering, dagsljus, standard och temperaturförhållandena även om det naturligtvis finns vissa avvikelser. Boende vid trappuppgång 4 besväras i större utsträckning av buller från såväl ventilation, grannar som buller utifrån. Luftkvaliteten upplevs vara sämre inom trappuppgångarna 2-4 och gäller framför allt instängd och dammig luft. Vid trappuppgång 4 besväras man också mer av irriterande lukt och framför allt av att eget matos sprids i bostaden och imma förekommer på fönstren vintertid. Man besväras också av att inte kunna påverka ventilationen. Kv Fägnaden 11

12 Figur 4. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Kv Fägnaden Stockholm, mars 2013 Trappuppgång 1 Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Trappuppg 1 (n = 15) Beror på bost miljön Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF Figur 4. Förekomsten av ofta besvärande miljöfaktorer och rapporterade symtom hos boende vid trappuppgång Eyvind Johnssons gata 1. Det skuggade området markerar utfallet för kontrollområdet i Sundbyberg. Kv Fägnaden 12

13 Figur 5. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Kv Fägnaden Stockholm, mars 2013 Trappuppgång 2+3 Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Trappuppg 2+3 (n = 40) Beror på bost miljön Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF Figur 5. Förekomsten av ofta besvärande miljöfaktorer och rapporterade symtom hos boende vid trappuppgångar Franzéngatan 33 och 39. Det skuggade området markerar utfallet för kontrollområdet i Sundbyberg. Kv Fägnaden 13

14 Figur 6. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Kv Fägnaden Stockholm, mars 2013 Trappuppgång 4 Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Trappuppg 4 (n = 21) Beror på bost miljön Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF Figur 6. Förekomsten av ofta besvärande miljöfaktorer och rapporterade symtom hos boende vid trappuppgång Harry Martinssons gata 4. Det skuggade området markerar utfallet för kontrollområdet i Sundbyberg. Kv Fägnaden 14

15 Tabell 4. Resultatpresentation (resultat angivna i procent). Kv Fägnaden Eyvind Johnssons gata Franzén gatan Harry Martinssons g Antal Bostadens storlek är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens planering är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Dagsljuset i bostaden är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens standard är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens temperatur är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem kallt på vinterhalvåret alltför varmt på sommaren alltför varmt hela året varierar med utetemperatur kalla golv på vinterhalvåret drag från fönster drag från ytterdörr kan ej påverka temperaturen Kv Fägnaden 15

16 Kv Fägnaden Eyvind Johnssons gata Franzén gatan Harry Martinssons gata Antal Bullersituationen i bostaden mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem störande buller från ledningar och rör störande buller från ventilation störande buller från grannar, trapphus, hissar störande buller utifrån (trafik, industri, lekande barn) annat Luftkvaliteten i bostaden är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem luften känns instängd luften känns dammig irriterande lukt eget matos sprids i bostaden matos från grannar tobaksrök el annan rök fr grannar lukter utifrån (trafik el dyl) imma regelbundet på fönster vintertid imma på fönster vid matlagning små möjligheter att vädra på grund av bullerstörningar kan ej påverka ventilationen Vad anser du allmänt om bostadsområdet mycket bra bra acceptabelt dåligt mycket dåligt Kv Fägnaden 16

17 Jämförelse mellan utfallet för de boende i olika våningsplan Jämförelse mellan utfallet för de boende i olika våningsplan redovisas nedan i Tabell 5. Av Tabell 5 framgår att det inte förekommer större skillnader i upplevelsen av bostäderna och deras innemiljö på de olika våningsplanen även om det naturligtvis finns vissa avvikelser. Kv Fägnaden 17

18 Tabell 5. Resultatpresentation (resultat angivna i procent). Kv Fägnaden Våningsplan 1-3 Våningsplan 4-6 Antal Bostadens storlek är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens planlösning är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Dagsljuset i bostaden är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens standard är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens temperatur är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem kallt på vinterhalvåret alltför varmt på sommaren alltför varmt hela året varierar med utetemperatur kalla golv på vinterhalvåret drag från fönster drag från ytterdörr kan ej påverka temp Kv Fägnaden 18

19 Kv Våningsplan Vånings- Fägnaden 1-3 plan 4-6 Antal Bullersituationen i bostaden mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem störande buller från ledningar och rör störande buller från ventilation störande buller från grannar, trapphus, hissar störande buller utifrån (trafik, industri, lekande barn) annat Luftkvaliteten i bostaden är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem luften känns instängd luften känns dammig irriterande lukt eget matos sprids i bostaden matos från grannar tobaksrök el annan rök fr grannar lukter utifrån (trafik el dyl) imma regelbundet på fönster vintertid imma på fönster vid matlagning små möjligheter att vädra på grund av bullerstörningar kan ej påverka ventilationen Vad anser du allmänt om bostadsområdet mycket bra bra acceptabelt dåligt mycket dåligt Kv Fägnaden 19

20 Specifika kommentarer Trappuppgång Eyvind Johnssons gata 1 En handfull specifika kommentarer lämnas. Dessa gäller bland annat att luften är torr, barnen förkylda och har torr hud, mahognymöbler spricker. En kommentar gäller klåda över hela kroppen. En boende önskar bättre och starkare spisfläkt, en annat tycker det inte är bra med blommar utanför balkong/uteplats eftersom det drar till sig insekter. En kommentar gäller känsla av instängdhet. När öppnar fönster buller/damm och trafik. Ständig bullerbelastning men ändå hög hyra. Trappuppgång Franzéngatan 33 Stillastående, torr, tung luft som också påtalats av besökande. Klåda i hårbotten, torr hud, irriterade ögon och näsblod återkommer av och till. När borta längre tid försvinner symtomen helt. En evakuerad uppger att alla besvär upphört. Det uppges förekomma damm i badrummet trots städning. Stomljud kan förekomma från bjälklag. Smällande dörrar vid ingång till innergård och trapphus. Trappuppgång Franzéngatan 39 En kommentar gäller att det snabbt blir dammigt efter städning. Det ansamlas damm på möbler och golv (dåliga filter vid luftintag?). Städningen i garage och lokaler på bottenvåning inte bra. Röklukt från grannar då luftintag finns ovanför balkong. Störningar förekommer från flygtrafiken. Olika symtom beskrivs, exempelvis förkylningsastma hos barn med torr hud, hosta nattetid, torrhetskänsla i hals och ögon. En kommentar gäller att garantiärenden tar lång tid. En annan att standarden är låg vad gäller spis/frys. Trappuppgång Harry Martinssons gata 4 Dammig innemiljö. Drag förekommer vid golv i kök och vardagsrum. Ventilationen upplevs vara dålig. Ofta tobakslukt. En kommentar gäller speciell lukt i lägenhet om man haft stängt en längre tid. Vägg mot intilliggande lägenhet läcker ljud. Störningar förekommer från husbyggen. En kommentar gäller återkommande förkylningar, en annan hudbesvär. En kommentar gäller att symtomen reduceras med luftrenare och försvinner under semester och längre vistelse utanför bostaden. Flera kommentarer gäller dålig service och återkoppling, dåligt städade trappuppgångar, skräp på gården och dålig snöröjning. En kommentar gäller skällande hundar. Kv Fägnaden 20

21 Diskussion De boende besväras framför allt av torr luft samt damm och smuts och i mindre utsträckning av instängd, dålig luft och lukter. Man upplever luften i stor utsträckning som instängd och dammig och eget matos sprids i hög utsträckning i lägenheten. Irriterande lukter förekommer i viss utsträckning i lägenheter vid trappuppgång Harry Martinssons gata 4 men är svårtolkat eftersom de boende där i mycket stor utsträckning också klagar på instängd luft (57 %), eget matos (57 %) och imma regelbundet på fönster vintertid (29 %) som ytterligare en indikator på otillräcklig ventilation. Mer än hälften av de boende där besväras också av att inte kunna påverka ventilationen. Temperaturförhållandena upplevs positivt. Däremot utgör buller en väsentlig störningskälla, mest uttalat för boende vid Harry Martinssons gata 4. De boende rapporterar olika symtom som i varierande utsträckning hänförs till boendemiljön. Man besväras framför allt av hudsymtom, främst torr hud, men boende utefter Franzéngatan hänför också olika slemhinnesymtom till boendemiljön. En vanlig kommentar är att symtomen försvinner så snart man varit borta en tid från miljön. Generellt upplevs boendeområdet positivt även om flera kommentarer gäller hög hyresnivå. Det finns också en hel del kritiska synpunkter på service och speciellt återkopplingen från hyresvärden vid problem. Luften är generellt torr vintertid i Sverige. Vi känner till att partiklar i luften bidrar till upplevelsen av torr luft. Det finns därför anledning att närmare utreda orsaken till de uttalade klagomålen på damm och smuts och vidta åtgärder. Enkätundersökningen talar för att ventilationen inte fungerar optimalt, mest påtagligt för boende vid uppgång Harry Martinssons gata 4. De symtom som rapporteras av de boende är väl förenliga med ovan nämnda brister i miljön. Det finns ingenting i materialet som direkt pekar mot kemiska bakomliggande faktorer, exempelvis från golven, men detta är inte möjligt att helt avgöra på grund av rapporterade brister i ventilationen. Kv Fägnaden 21

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Rapport 2014-01-15 Inomhusklimatet i i Stockholm Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008.

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Inomhusklimatet i bostadsområdet Skarpnäcksfältet i Stockholm. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Rapport MM 7/2008 Kjell Andersson, Inger Fagerlund,

Läs mer

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Örebro 2012-05-27 Kjell Andersson, Miljömedicin Kjell Andersson Örebro Herbert Salomonsson, Previa Inger Fagerlund

Läs mer

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning.

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Överläkare Kjell Andersson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro

Läs mer

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor.

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Högstadieenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Totalt ser man en viss överfrekvens av klagomål på hög och varierande

Läs mer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Previa AB Att. Hasse Persson Box 70 891 22 Örnsköldsvik Bäste Hasse! Översänder resultatet av enkätbearbetningen för Kommunhuset i Östersund. Svarsfrekvensen är

Läs mer

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Örebro 2012-12-28 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Kjell Andersson, Inger Fagerlund, Barbro Larsson Miljömedicinska enheten Yrkesmedicinska kliniken Regionsjukhuset,

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Kjell Andersson Benita Rennes Miljömedicin MM Konsult AB 1 2 Bakgrund Näringsdepartementet har gett Energimyndigheten

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Personal nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du arbetar i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som

Läs mer

manual MM-enkäterna kontor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna kontor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se Bakgrund Klagomål

Läs mer

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

manual MM-enkäterna vårdinrättningar Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna vårdinrättningar Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. vårdinrättningar MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se Bakgrund

Läs mer

manual sjukvårdsinrättningar

manual sjukvårdsinrättningar sjukvårdsinrättningar MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är

Läs mer

manual kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen

manual kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är vanliga. Såväl

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

manual arbetsmiljö - basenkät

manual arbetsmiljö - basenkät arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är

Läs mer

Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet

Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet 2007-05-04 Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Rapport

Läs mer

manual MM-enkäterna skolor och förskolor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna skolor och förskolor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. skolor och förskolor MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se

Läs mer

"ROSEN" - INOMHUSKLIMAT (MM040NA)

ROSEN - INOMHUSKLIMAT (MM040NA) 11 9 12 8 1 7 2 6 3 5 4 MILJÖFAKTORER MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % "ROSEN" - INOMHUSKLIMAT (MM040NA) Damm & Smuts Referens (N=319) (N=150) Referens databas (N=6824) Buller Belysning 80 70 60 50 40 30

Läs mer

manual skolor och förskolor

manual skolor och förskolor skolor och förskolor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i skolor och förskolor är vanliga. Såväl

Läs mer

manual arbetsmiljö - basenkät

manual arbetsmiljö - basenkät arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Reviderad och uppdaterad augusti 2012 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com,

Läs mer

Varför blir det så? Varför dessa problem? Kjell Andersson. Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt

Varför blir det så? Varför dessa problem? Kjell Andersson. Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt Kjell Andersson, f.d. överläkare Arbets-och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Varför dessa problem? Fukt byggfukt grundläggning

Läs mer

En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter

En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter Författare Johan Häggbom, AB Previa, Lovisingatan 3B, 151 73 Södertälje. T: 08-550 268 60. e-mail: johan.haggbom@previa.se Handledare

Läs mer

Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport

Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport 1/7 Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport Under delar av 2012 och hela 2013 har Einar Mattsson arbetat intensivt med att förbättra inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden.

Läs mer

Enkätundersökning inomhusklimat, Beteendevetarhuset, Umeå Universitet

Enkätundersökning inomhusklimat, Beteendevetarhuset, Umeå Universitet ENKÄTUNDERSÖKNING INOMHUSKLIMAT MM 040 NA KONTOR SID 1 (12) Frej Sjöström Arbetsmiljöingenjör Feelgood Företagshälsa Slöjdgatan 2, 903 25 Umeå Vxl/Dir 090-176370/17 63 76 E-post: frej.sjostrom@feelgood.se

Läs mer

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna?

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna? Tolkning av enkätdata och behov av hälsoundersökningar Kjell Andersson, Per Vihlborg 4.1 Hur säkra bedömningar kan göras med enkäter? 4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT. RESULTATREDOVISNING Signalisten

NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT. RESULTATREDOVISNING Signalisten 1 NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT RESULTATREDOVISNING Signalisten Fastigheten Signalisten består av tre hus, Bagartorpsringen 70, 78 och 80 där två hus, 70 och 78, står inför ombyggnad medan 80 redan

Läs mer

Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö

Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö Sammanfattning I rapporten redovisas utfallet för två stora kontorsdatabaser på vardera cirka 10 000 individer, varav den ena baseras på basenkäten MM 040 NA, den

Läs mer

Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008

Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008 Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008 Enkätundersökningen genomfördes mellan den 3 mars till den 4 april 2008 Totalt deltog 104 personer Vi vill passa på att tacka

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer. Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem.

SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer. Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem. SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem.se Förvaltningschef, Miljö- & Samhällsbyggnad: John Söderberg,

Läs mer

Riskkommunikation. Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin

Riskkommunikation. Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin Riskkommunikation Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin www.inomhusklimatproblem.se Mögel som angriper byggnadsmaterial kan bilda starka

Läs mer

Samtliga svarande Väg och Vatten LUV Alla

Samtliga svarande Väg och Vatten LUV Alla Samtliga svarande LUV Antal svarande enkäter 302 Antalet utskickade enkäter 1156 Procent svarande 26% Våningsplan 1-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inget svar 17% 18% 12% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 43% Vädersträck Norr Syd

Läs mer

Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99

Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99 Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99 Kjell Andersson, överläkare Yrkes-och miljömedicinska kliniken Regionsjukhuset Örebro. 2 Sammanfattning

Läs mer

Företagshälsovårdens medverkan vid arbetsmiljöproblem Diskussion kring ett praktiskt fall med inneklimatproblem på ett sjukhus

Företagshälsovårdens medverkan vid arbetsmiljöproblem Diskussion kring ett praktiskt fall med inneklimatproblem på ett sjukhus Företagshälsovårdens medverkan vid arbetsmiljöproblem Diskussion kring ett praktiskt fall med inneklimatproblem på ett sjukhus Författare: Inger Olsson Hälsan & Arbetslivet Fyrbodal, Uddevalla Handledare:

Läs mer

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Hälsokonsekvenser på grund av brister i inomhusmiljön Therese Sterner Inomhusklimat

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Miljöhälsoenkäter (NMHE) 1999, 2007 Omkring 1,2 miljoner av den vuxna befolkningen

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Bostadsenkät lgh nr Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Enkäten levererades till bostadsinnehavare (en per lägenhet) i mitten av maj 2011, och svaren lämnades av svarare i föreningsbrevlådan

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och samband med astma, allergi och SBS symtom - en fördjupning av 3H- studien Ett projekt med stöd från: Formas BIC, Energicentrum Stockholms stad, Fastighetsägarna Sverige,

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om upplevt

Läs mer

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Rapporten är framtagen vid Danmarks Tekniska universitet av Geo Clausen, Eva Maria Larsen

Läs mer

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Dan Norbäck Material och metoder Samarbete med en större teknisk konsult som gör energideklarationer och föreslår energisparande

Läs mer

Fukt och mögel i bostaden

Fukt och mögel i bostaden Fukt och mögel i bostaden Bo Sahlberg Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Universitet Tre studier Frågeformulär (Sverige). Inflammationsmarkörer (Uppsala). Bakterier, mögel och

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Sjuk eller frisk av innemiljön i bostaden?

Sjuk eller frisk av innemiljön i bostaden? Anna-Lisa Lindén 1 Sjuk eller frisk av innemiljön i bostaden? Många människor uppger sig vara besvärade av luften inomhus. Detta gäller såväl i bostaden som på arbetsplatsen. De svenska undersökningar

Läs mer

Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom

Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom Göteborg den 15 mars 2004 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Miljön i Oxelösund efter förändrad industriell verksamhet. Resultat av uppföljande enkätundersökning senvåren 2005.

Miljön i Oxelösund efter förändrad industriell verksamhet. Resultat av uppföljande enkätundersökning senvåren 2005. Miljön i Oxelösund efter förändrad industriell verksamhet Resultat av uppföljande enkätundersökning senvåren 2005 Rapport MM 6/2005 Kjell Andersson, Inger Fagerlund, Wenche Aslaksen Yrkes- och miljömedicinska

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön i skolan

Den fysiska arbetsmiljön i skolan Den fysiska arbetsmiljön i skolan Greta Smedje Arbets- och miljömedicin % Klagomål på skolmiljön 40 Personal Åk 7 Åk 1 & 4 35 30 25 20 15 10 5 0 Drag Hög temp Varierande temp Låg temp Instängd luft Torr

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

AKTUALISERING AV STOCKHOLMSMODELLEN UNDERLAGSRAPPORT TILL 3H PROJEKTET

AKTUALISERING AV STOCKHOLMSMODELLEN UNDERLAGSRAPPORT TILL 3H PROJEKTET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) Roger Corner Projektledare Telefon 08-508 28 907, 076-122 89 07 roger.corner@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2007-06-12 p8 AKTUALISERING

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer

Kemisk industri i Stenungsund störningar (lukt, buller) och oro tidstrender under 25 år

Kemisk industri i Stenungsund störningar (lukt, buller) och oro tidstrender under 25 år Kemisk industri i Stenungsund störningar (lukt, buller) och oro tidstrender under 25 år Lars Barregård Professor, överläkare Miljömedicinskt Centrum (VMC), Arbets-och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad.

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad. Bilaga 2 del B Checklista för kontrollrond (egenkontroll) Denna checklista kan användas som den är, eller ses som ett exempel, en mall för att utarbeta en egen checklista. I egna checklistor kan man lägga

Läs mer

Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner (18 %) Miljonprogrammet Stockholm, Södermanland och Västmanland

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Cathrine Gerle Katjas gata 119 Status -Pågående uppföljning av teknik och hyresgästers upplevelser -Pågående lönsamhetsdiskussion

Läs mer

- - Var har Du tidigare bott i Ditt liv (gäller alltså inte nuvarande bostadsort)? Du kan ange flera alternativ på varje rad.

- - Var har Du tidigare bott i Ditt liv (gäller alltså inte nuvarande bostadsort)? Du kan ange flera alternativ på varje rad. Kodnummer (ifylles av YMK) Bakgrundsdata Fråga 1. Vilket år är Du född? 1 9 Fråga 2. Är Du kvinna eller man? Kvinna Man Fråga 3. Vilket datum fyller Du i enkäten? 2 0 0 - - år månad dag Uppväxtförhållanden

Läs mer

AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING

AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIVT ALLERGI FÖREBYGGANDE Det är inte bra för någon av oss med för mycket damm även om vi inte är allergiska mot pollen, pälsdjur eller kvalster.

Läs mer

Allergiker i kollektivtrafiken

Allergiker i kollektivtrafiken Att: Landsting Kommuner Reseföretag Allergiker i kollektivtrafiken För att underlätta för er som ansvarar för miljön på tåg, buss, flyg, båt och färdtjänst har Astmaoch Allergiförbundet sammanställt en

Läs mer

Frågeformulär Barnet 2 år

Frågeformulär Barnet 2 år Frågeformulär Barnet 2 år Innehåller frågor om hälsa, livsstil och bostad Var vänlig och sänd in den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert! Kontaktpersoner: Carl-Gustaf Bornehag Malin Larsson

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT. Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet

HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT. Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet Hälsa, inomhusklimat och luftkvalitet Bra inomhusklimat lönar sig Produktiviteten

Läs mer

Källa: Andersson Kjell. Vad säger man till oroliga föräldrar när man upptäckt fukt- /mögelskador i skolan eller på daghemmet?

Källa: Andersson Kjell. Vad säger man till oroliga föräldrar när man upptäckt fukt- /mögelskador i skolan eller på daghemmet? Källa: Andersson Kjell. Vad säger man till oroliga föräldrar när man upptäckt fukt- /mögelskador i skolan eller på daghemmet? Inomhusklimat Örebro 2003, sid.77-85. Yrkesoch miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset,

Läs mer

Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? alkalisk esterhydrolys

Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? alkalisk esterhydrolys Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? Inomhusklimat Örebro 2003, sid.102-108. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset,

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Varför dessa problem?

Varför dessa problem? Inomhusklimatproblem och dess handläggning Kjell Andersson, överläkare Yrkes-och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Varför dessa problem? Fukt byggfukt grundläggning läckage bristande

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi,

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Hälsotillståndet i Österbottniska skolor Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Frågeställningar inför delprojektet Kan upplevd hälsa/ohälsa bland personal och elever i

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor

Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor Erfarenheter från Volvos fabriker i Sverige och vetenskapliga studier av skärvätskeaerosoler. Martin Kurdve, När används skärvätskor Skärvätskor används

Läs mer

Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län

Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län 1 Förord Denna rapport är framtagen under vintern 2008/09 av Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå

Läs mer

RAPPORT GETINGESKOLAN SLUTREDOVISNING BYGGNADSUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER ROLF E ANDERSSON CIV.ING. KEMITEKNIK, INOMHUSMILJÖ

RAPPORT GETINGESKOLAN SLUTREDOVISNING BYGGNADSUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER ROLF E ANDERSSON CIV.ING. KEMITEKNIK, INOMHUSMILJÖ RAPPORT UPPDRAGSNUMMER 6298783000 GETINGESKOLAN SLUTREDOVISNING BYGGNADSUNDERSÖKNING 2017-01-31 ROLF E ANDERSSON CIV.ING. KEMITEKNIK, INOMHUSMILJÖ CALLE LUNDGREN CIV.ING. VÄG & VATTEN, BYGGDOKTOR repo001.docx

Läs mer