Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport"

Transkript

1 1/7 Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport Under delar av 2012 och hela 2013 har Einar Mattsson arbetat intensivt med att förbättra inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden. Vi vill med denna rapport sammanfatta arbetet och ge en statusrapport till alla hyresgäster i fastigheten. Bakgrund Under augusti 2012 kom det in en felanmälning gällande inomhusmiljön i en lägenhet i kvarteret Fägnaden. Hyresgästen menade då att inomhusmiljön skulle kunna vara en orsak till hälsoproblem. I samband med det hade man också kontakt med andra hyresgäster som var oroliga för sin inomhusmiljö. Bland annat upplevde några hyresgäster luften som särskilt torr, dammig och instängd. Som ett första steg gjordes emissionsmätningar under golven i fyra lägenheter. I nästa steg gjordes även så kallade förstörande prover i fyra lägenheter. Eftersom förstörande prover innebär att man river upp alla golv flyttades de boende i dessa lägenheter ut tillfälligt. Konsulten letade efter byggspill, fukt eller annat som kan anses vara hälsofarligt i luften. När testresultaten kom tillbaka kunde man inte påvisa något hälsofarligt i inandningsluften, det fanns ingen fukt och man kunde inte hitta något byggspill under de golv man öppnat. I enstaka fall fanns små mängder gipsdamm som letat sig ner under trösklarna. Det som konsulten hittade var en förhöjd halt av ammoniak vid mätningar direkt mot cementen under golven. Förhöjd innebär att nivåerna är något högre än vad den tekniska konsulten förväntat sig däremot innebär det inte att halterna i luften är höga eller överskrider något gränsvärde. Vid hög ammoniakhalt så reagerar ekparkett genom att svartna något som inte då eller senare kunnat påvisas i fastigheten. Därefter fortsatte en omfattande utredning med flera oberoende tekniska och medicinska experter. Einar Mattsson har under arbetet med inomhusmiljön löpande informerat bland andra handläggare på Hyresgästföreningen och Hälso- och miljöförvaltningen. För att kontinuerligt informera de boende i huset om status för arbetet med boendemiljön öppnade Einar Mattsson ett platskontor på Franzéngatan 35. Veckobreven som de boende fick i sina brevlådor lades också ut på hemsidan. De boende bjöds in till två informationsmöten under våren. Syftet var att bereda ett tillfälle för samtal med Einar Mattssons företrädare, presentera analysen av den första enkätundersökningen och ge en möjlighet att få ställa frågor direkt till tekniska och medicinska experter. Under sommaren och hösten har man sjösatt ett antal åtgärder och även följt upp inomhusmiljön upp som planerat med en ytterligare enkätundersökning tillsammans med Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Örebro Universitetssjukhus. Man har Einar Mattsson Byggnads AB Box Stockholm Besöksadress Rosenlundsgatan 58 Telefon Fax Org. Nr

2 2/7 också genomfört en webbenkät för att få en bild av hyresgästernas upplevelse av hur arbetet fungerat. Riktlinjer och åtgärder Allmänna riktlinjer inomhusmiljö Einar Mattsson följer såväl miljöförvaltningens som Boverkets allmänna riktlinjer och rekommendationer för inomhusmiljö. Nedan har du korta sammandrag men du kan läsa mer på respektive hemsida. Miljöförvaltningens riktlinjer i korthet: Temperatur. Hänvisar till Socialstyrelsen som rekommenderar C inomhus. Temperaturen bör inte vara under 18 C i luften och under 15 C på golvet. Torr luft. I de flesta fall räcker det med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Det kan också bero på damm eller föroreningar. Ditt hem bör även ha en luftfuktighet på procent Boverkets riktlinjer i korthet (för bostadshus med byggår 2010, som Fägnaden): Egenskaper för luft som tillförs rum. Byggnader och deras installationer ska utformas och placeras så att halten av föroreningar i tilluften inte är högre än gällande gränsvärden för uteluft. Täthet. Tryckförhållandena mellan till-och frånluftsinstallationer ska vara anpassade till installationernas täthet så att strömning av frånluft till tilluft inte sker. Fuktsäkerhet. Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt. Genomförda åtgärder Det som har åtgärdats i Fägnaden under 2013 är: I juni bytte man ut alla tilluftsfilter i samtliga lägenheter. Då fattade man också beslut om att byten av tilluftsfilter ska tas över från hyresgästerna och ske i central regi på Einar Mattsson. Rutinen innebär att Einar Mattsson byter ut filtrena 2-3 gånger per år. Nästa filterbyte ska ske i februari I samband med det bytte man även ut kåpor och filter i köksfläktarna för att få en bättre ventilation. Att med jämna mellanrum rengöra filter i köksfläkten är fortfarande hyresgästens ansvar. Ventilationen är genomgången ytterligare en gång då man bland annat gjort en översyn av flödena med experter från Chalmers Industriteknik och koll av ventilationsaggregaten i fastigheten. Även detta gjordes i juni. Med anledning av att värme kraftigt påverkar upplevelsen av luftkvaliteten gick man igenom och satte in en spärr i samtliga element i lägenheterna samtidigt som man bytte filter. Pumparna i hissgroparna som ska pumpa ut stillastående vatten som kan avge dålig lukt är utrustade med larm sedan augusti. Det hade visat sig att en del av

3 3/7 pumparna inte fungerat. Mellan juni och september genomfördes också tätning vid hissarna. I de fyra lägenheterna där förstörande prover har genomförts satte man i april för säkerhets skull satt in ventilerade golv. Detta gjordes på uppmaning av den tekniska konsulten AK, innan mätningarna från SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut kunde visa att det inte fanns några uppmätbara halter ammoniak eller andra farliga kemikalier i luften. I åtta utvalda lägenheter utspridda i fastigheten har man mellan september och oktober satt in mätare för att i realtid kunna följa temperaturen, något som kraftigt påverkar upplevelsen av luft och inomhusmiljö. De hyresgäster som velat har kunnat hämta ut en luftrenare under marsseptember. Även efter denna period finns möjlighet att kontakta Einar Mattsson för att få en luftrenare. Under december 2013 och januari 2014 har ytterligare justeringar av centrala system som styr värmen i hela fastigheten. Genomförda undersökningar experter, metoder och resultat Under våren och hösten 2013 har man genomfört tekniska mätningar i Fägnaden med stöd av flera oberoende experter som AK Konsult, Skadeteknikgruppen, CIT Energy Management AB, samt SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med Miljökemiska laboratoriet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Man har även genomfört enkätundersökningar med de boende i två omgångar med Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och en webbenkät med United Minds. Tekniska mätningar - våren och hösten 2013 AK Konsult genomförde tillsammans med Skadeteknikgruppen emissionsmätningar under golv och trösklar och tog förstörande deponiprover från ur cementen i fyra lägenheter. Eftersom förstörande prover innebär att man river upp alla golv flyttades de boende i dessa lägenheter ut tillfälligt. Konsulten letade efter byggspill, fukt eller annat som kan anses vara hälsofarligt i luften. När testresultaten kom tillbaka kunde man inte påvisa något hälsofarligt i inandningsluften. Det fanns inte heller någon fukt i cementen eller byggspill under golven, något som hade varit en hypotes på ett tidigt stadium. I enstaka fall fanns små mängder gipsdamm som letat sig ner under trösklarna. Mätningarna visade dock att det på vissa platser under golven fanns något förhöjda värden av ammoniak och flyktiga kolväten. Förhöjda värden innebär att nivåerna är något högre än vad den tekniska konsulten förväntat sig däremot innebär det inte att halterna i luften är höga eller överskrider något gränsvärde. Vid hög ammoniakhalt så reagerar ekparkett genom att svartna något som inte då eller senare kunnat påvisas i fastigheten. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstituts, mätningar genomfördes med andra mer beprövade mätmetoder och analysen genomfördes av Miljökemiska laboratoriet vid Sahlgrenska Universitetssjukhus. Mätningarna genomfördes genom att luft togs in i

4 4/7 syraimpregnerade kiselrör. Dessa mätningar analyserades och visade inte på några ammoniakvärden alls över laboratoriets detektionsgräns. Laboratoriets detektionsgränser ligger lägre än de gränser som gäller för när en människa kan känna av ammoniakgaser. För att särskilt titta på luftflödena som är en indikator på omsättningen av luften i fastigheten genomförde man under hösten två spårgasmätningar för bestämning av luftväxlingens storlek. CIT, Chalmers Industriteknik som är en nationellt erkänd expert ansvarade för mätningarna. CIT har också för Einar Mattssons räkning genomfört en mätning av partikelhalter och luftföring. Resultatet visade att flödena fungerade korrekt och det fanns inget ovanligt i partikelproverna. Proverna från inomhusmiljön jämfördes även med den luft som finns utanför fastigheten. Hyresgästernas upplevelse enkät angående inomhusmiljön under vår och höst För att utöver tekniska data även fånga upp hyresgästernas upplevelse av inomhusmiljön har de tekniska undersökningarna kompletterats med tre enkätundersökningar. De två enkäter som skickats ut per brev under 2013 har Arbetsoch Miljömedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i Örebro ansvarat för. Det är den standardiserade Örebroenkäten för boendemiljöer som används i ett mycket stort antal undersökningar i hela Sverige. Enkäten skickades ut till samtliga vuxna som under enkätperioderna varit skrivna på en adress i kvarteret Fägnaden. I enkäten efterfrågas de boendes upplevelse av bostäderna och innemiljön, upplevda besvär, detaljerade uppgifter om luftkvaliteten samt temperatur- och bullerförhållanden. Den första enkäten skickas ut i april-mars och den andra i oktober-november. Enkäten som skickades ut i oktober-november 2013 syftade till att se om inomhusluften har blivit bättre eller sämre sedan den första enkäten skickats ut. Den första enkäten fick en svarsfrekvens på cirka 72 procent och den andra på cirka 64 procent. 72 procent är en förhållandevis hög svarsandel för den här typen av undersökningar och 64 procent är lägre men en fullgod svarsfrekvens. Resultatet i uppföljningsenkäten visar att majoriteten av de boende i de olika trappuppgångarna generellt upplever innemiljön bättre efter att åtgärdspaketet genomförts. I trappuppgång 1 (Eyvind Johnssons gata 1) kan vi se en tydlig förbättring och det finns inga besvär kvar. I trappuppgång 2-3 ( Franzéngatan 33 och 39) upplever hyresgästerna en förbättring men klagar fortfarande på torr och instängd luft. Men det är framför allt de boende i trappuppgång 4 (Harry Martinssons gata 4) som fortfarande besväras av dålig luftkvalitet, dammig och torr luft samt irriterande lukt. Som nästa steg är det därför viktigt att särskilt titta på innemiljön i trappuppgång 4, och i de lägenheter i trapphus 2-3 där de boende upplever problem med inomhusmiljön. Av den anledningen kommer Einar Mattsson att genomföra djupintervjuer med hjälp av experter på arbets- och miljömedicin vid Örebro Universitetssjukhus. Intervjuerna kommer särskilt fokusera på frågor om upplevelsen

5 5/7 av dålig luftkvalitet med irriterande lukter samt de höga rumstemperaturerna under sommarmånaderna. Resultat webbenkät För att ta reda på hur de boende har uppfattat informationen från Einar Mattsson har också en webbenkät genomförts under oktober Svarsfrekvensen var 30 procent vilket anses lågt. På ett övergripande plan visar webbenkäten att de boende är de boende nöjda med Einar Mattssons kommunikation kring förbättringsarbetet. En majoritet av de svarande är ganska eller mycket nöjda med informationsinsatserna. En tredjedel av de svarande är nöjda med förbättringsarbetet i sig. Färre än en femtedel är missnöjda. Hälften är varken nöjda eller missnöjda med det genomförda arbetet. Frågor i webbenkätens öppna del I webbenkätens öppna del har vi sett att hyresgästerna har signalerat ett antal frågetecken och funderingar kring saker i fastigheten. Detta har vi nedan har försökt att besvara och förtydliga. Varför evakuerades hyresgäster under våren 2013? Anledningen till att vissa hyresgäster evakuerades var att förstörande prover gjorts i de lägenheterna. De hyresgästerna fick flytta tillbaka efter cirka 1-2 månader. En del av dem har valt att byta sin lägenhet. Varför lägenheter stått tomma? Lägenheterna i fastigheten har under en tid stått tomma med anledning av att vi inväntat starten på renoveringar i andra fastigheter. I samband med större renoveringar kan hyresgästerna inte bo kvar och det behövs tillfälliga ersättningslägenheter i olika delar av vårt bestånd. Vad kostar elförbrukningen för elmätare och luftrenare? Kostnad för elen som elmätaren drar är cirka 30 kronor per år och lägenhet. Luftrenaren drar mellan 2,5-11 W vilket blir en kostnad på mellan kronor per år och lägenhet. Vad ska jag göra om jag tycker att det är för varmt? För de hyresgäster som upplever värmen som ett fortsatt problem ber vi att man felanmäler det. Ni har gjort mätningar i min lägenhet. Var får jag reda på resultaten? Saknar du information kring de mätningar som gjorts i lägenheten där du bor är du som hyresgäst välkommen att kontakta Jan Eriksson på Einar Matsson. Hur tolka de olika resultaten? De olika tekniska experternas mätresultat har på detaljnivå pekat i något olika riktning men har inte kunnat visa på något farligt i inandningsluften i fastigheten. Resultaten i den första och andra enkäten skiljer sig också åt. Den första enkäten syftade till att på basis av hyresgästernas upplevelse ta fram ett åtgärdspaket något som beskrivs ovan och som i huvudsak genomförts mellan juni och september 2013.

6 6/7 Att döma av enkätsvaren i uppföljningsenkäten har en majoritet av hyresgästerna upplevt en förbättring om vi jämför med enkätsvaren under våren då fler hyresgäster i fastigheten upplevde att inomhusluften kändes torr, dammig och instängd. Men med anledning av de svar som hyresgästerna på Harry Martinssons gata och i viss Franzéngatan ger finns en anledning att fördjupa och få en mer detaljerad kunskap om innemiljön just i trappuppgång 4 samt i de lägenheter i trappuppgång 2-3 där hyresgästen fortfarande upplever besvär. Nästa steg avseende åtgärder och rutiner i fastigheten Einar Mattsson kommer framöver att fokusera arbetet i fastigheten till trapphus 4 (Harry Martinssons gata 4) och de lägenheter i trapphus 2-3 ( Franzéngatan 33 och 39) där hyresgästerna upplever besvär. Ett första steg kommer vara att göra djupintervjuer med hyresgästerna i dessa trappuppgångar. Syftet är att få en mer detaljerad kunskap om hyresgästernas upplevelse. Intervjuerna kommer genomföras under februari 2014 av Kjell Andersson, läkare och expert på arbets- och miljömedicin. Han kommer därför inom kort att kontakta en del av hyresgästerna för att få en intervjutid. I och med uppföljningsenkäten har vi i analysen också fått till oss en del synpunkter på övriga delar av fastigheten dessa samt ytterligare information om rutinarbeten redovisas nedan: Utöver intervjuerna kommer följande arbete att fortgå: Filterbyten i samtliga lägenheter under februari: Vi fortsättet att arbeta utifrån vår nya rutin där tilluftsfilter byts av Einar Mattsson. Samtidigt som vi byter filter kommer vi också att göra enklare bedömningar av ventilationen och mäta värmen. Värmen: Det är under vinterhalvåret som det är lämpligast att trimma in värmesystem och vi fortsätter att trimma in värmen i fastigheten tills värmen i huset fungerar tillfredsställande. Garaget: Utredning och projektering inför arbetet med att täta garaget är genomförd. Arbetet på plats kan nu startas i månadsskiftet mars/april Rökning på balkongerna Enkäten visar att flera boende besväras av att grannarna röker på balkongen. Som fastighetsvärd kan vi inte förbjuda rökning, men vi vädjar till alla hyresgäster att visa hänsyn och undvika att röka där det är nära till grannens luftintag som t.ex. på balkongerna. Sophämtning: Tidig sophämtning har uppfattats som störande av flera hyresgäster. Vi har därför bett entreprenören att justera sina hämtningstider så att inga sopor hämtas innan klockan Tvättstugan: En hyresgäst upplever störande ljud från tvättstugan. Med anledning av det påbörjade vi en genomgång tillsammans med vår entreprenör i slutet på december Åtgärder för att få ner ljudvolymen beräknas vara genomförda senast mars Sopnedkastet: Under januari 2014 Einar Mattsson igenom funktionen av den så kallade sopkarusellen och rören till karusellen, nödvändiga åtgärder

7 7/7 kommer att genomföras så att sopor inte fastnar. Åtgärderna beräknas vara genomförda i mars Innergården. Einar Mattsson har en trädgårdsgrupp som under vårvintern att rensa och beskära buskar och rabatter så att det ser trevligt ut inför sommaren. Gårdsbrunnarna kommer att rensas under februari Information och kontakt Alla hyresgäster är givetvis fortsatt välkomna med frågor, funderingar eller synpunkter på telefonnummer eller Har du frågor som gäller löpande skötsel av fastigheten kan du alltid nå förvaltare Michael Hedman per telefon eller på Du kan som vanligt kontakta oss eller lämna en felanmälan via webben på einarmattsson.se. Einar Mattsson har löpande lagt upp vecko- och informationsbrev, rapporter och resultat av mätningar på Där kan du nu även ta del av analysen av webbenkäten och uppföljningsenkäten från Örebro Universitetssjukhus.

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013

Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Rapport 2014-01-15 Inomhusklimatet i i Stockholm Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Rapport 2013-04-12 Inomhusklimatet i bostadsområdet Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

RADONGUIDEN. Radonguiden

RADONGUIDEN. Radonguiden RADONGUIDEN Radonguiden 1 2 RADONGUIDEN RADONGUIDEN 3 Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den här broschyren får du, som bor i

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad 2.10.2015 Utredning av sanitär olägenhet i bostad BEKANTA DIG MED DETTA, INNAN DU FYLLER I BLANKETTEN! Om man misstänker att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare

Läs mer

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt Från OVK till KVK Idag finns det många lagar och regler som reglerar inomhusklimatet. Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) infördes 1992, OVK innebär att ventilationssystemet ska hålla samma standard

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom

Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom Göteborg den 15 mars 2004 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYS SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA 1 Utredning av sanitär olägenhet i bostad Om man tror, att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare (disponent, hyresvärd).

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet AKtuellt dec 2010 I det här numret av AKtuellt, det sista för det här året, presenteras innehållet i vårt seminarium som arrangerades den 7 oktober. Du kan även läsa en artikel angående risker med, och

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Erfarenheter av enkätanvändning i några bostadsförvaltande företag

Erfarenheter av enkätanvändning i några bostadsförvaltande företag ToM 2001-02-08 Erfarenheter av enkätanvändning i några bostadsförvaltande företag Bakgrund och syfte Innemiljövärderingen i EcoEffect grundar sig bland annat på data som erhålls genom en enkät till brukare

Läs mer

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Örebro 2012-12-28 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Småhus - ventilation och funktionskontroll

Småhus - ventilation och funktionskontroll Småhus ventilation och Funktionskontroll Denna information finns endast som nätversion och ersätter broschyren Småhus - ventilation och funktionskontroll från 1995. Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

Mät och sök Radonbidrag. Koll på radonhalten? Nu kan du få upp till kronor i bidrag när du sanerar ditt hus.

Mät och sök Radonbidrag. Koll på radonhalten? Nu kan du få upp till kronor i bidrag när du sanerar ditt hus. Mät och sök Radonbidrag Koll på radonhalten? Nu kan du få upp till 25 000 kronor i bidrag när du sanerar ditt hus. Skydda dig och din familj från skadlig radongas Radon varken syns eller luktar, men det

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sjöbo Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Götene Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Karlskoga Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Karlskoga Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Karlskoga Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Degerfors Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Degerfors Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Degerfors Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Vedeldning. Hänsyn och ansvar. Information 2011. Miljö & Teknik

Vedeldning. Hänsyn och ansvar. Information 2011. Miljö & Teknik Vedeldning Hänsyn och ansvar Information 2011 Miljö & Teknik Vedeldning Allt fler eldar med ved och andra biobränslen istället för olja eller el. Detta är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Fokus på värme och ventilation. Vilka är vi? Planering för kvällen

Fokus på värme och ventilation. Vilka är vi? Planering för kvällen Fokus på värme och ventilation Vilka är vi? Anders Österlund David Sjöqvist Planering för kvällen 1. Inledning 2. Värmesystem Paus ca kl. 19.00-19.20 3. Ventilationssystem 4. Sammanfattning, vi avslutar

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Göteborg 26 april 2012 Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Vi har förstått på reaktionerna att det finns mycket oro och många frågor kring upprustningen på Pennygången. Vi får också positiva reaktioner

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars PAGE 1 Byggnadsteknik den 20 mars Vad visste vi då? (1985 Örebrokonferensen) Klagomål på inomhusmiljön/upplevd ohälsa Det finns ett väl känt samband mellan vad som i dagligt tal kallas en fuktig byggnad

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Haninge Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

I väntan på, eller mellan, utredning och åtgärd. Bo Glas

I väntan på, eller mellan, utredning och åtgärd. Bo Glas I väntan på, eller mellan, utredning och åtgärd Bo Glas Så fort som möjligt INFORMERA berörda Brev eller möten Vad vet man (dela inte ut analysresultat) Vilka åtgärder planeras Flytta känsliga personer

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Mark Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Mark Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Mark Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Åre Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Linköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Landskrona Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Landskrona Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Landskrona Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Växjö Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Laholm Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Laholm Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Laholm Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning.

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Överläkare Kjell Andersson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Katrineholm Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Katrineholm Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Katrineholm Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Katrineholm Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Orsa Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Söderhamn Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Söderhamn Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Söderhamn Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lund Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lund Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Skövde Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Skövde Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Falköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer