Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport"

Transkript

1 1/7 Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport Under delar av 2012 och hela 2013 har Einar Mattsson arbetat intensivt med att förbättra inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden. Vi vill med denna rapport sammanfatta arbetet och ge en statusrapport till alla hyresgäster i fastigheten. Bakgrund Under augusti 2012 kom det in en felanmälning gällande inomhusmiljön i en lägenhet i kvarteret Fägnaden. Hyresgästen menade då att inomhusmiljön skulle kunna vara en orsak till hälsoproblem. I samband med det hade man också kontakt med andra hyresgäster som var oroliga för sin inomhusmiljö. Bland annat upplevde några hyresgäster luften som särskilt torr, dammig och instängd. Som ett första steg gjordes emissionsmätningar under golven i fyra lägenheter. I nästa steg gjordes även så kallade förstörande prover i fyra lägenheter. Eftersom förstörande prover innebär att man river upp alla golv flyttades de boende i dessa lägenheter ut tillfälligt. Konsulten letade efter byggspill, fukt eller annat som kan anses vara hälsofarligt i luften. När testresultaten kom tillbaka kunde man inte påvisa något hälsofarligt i inandningsluften, det fanns ingen fukt och man kunde inte hitta något byggspill under de golv man öppnat. I enstaka fall fanns små mängder gipsdamm som letat sig ner under trösklarna. Det som konsulten hittade var en förhöjd halt av ammoniak vid mätningar direkt mot cementen under golven. Förhöjd innebär att nivåerna är något högre än vad den tekniska konsulten förväntat sig däremot innebär det inte att halterna i luften är höga eller överskrider något gränsvärde. Vid hög ammoniakhalt så reagerar ekparkett genom att svartna något som inte då eller senare kunnat påvisas i fastigheten. Därefter fortsatte en omfattande utredning med flera oberoende tekniska och medicinska experter. Einar Mattsson har under arbetet med inomhusmiljön löpande informerat bland andra handläggare på Hyresgästföreningen och Hälso- och miljöförvaltningen. För att kontinuerligt informera de boende i huset om status för arbetet med boendemiljön öppnade Einar Mattsson ett platskontor på Franzéngatan 35. Veckobreven som de boende fick i sina brevlådor lades också ut på hemsidan. De boende bjöds in till två informationsmöten under våren. Syftet var att bereda ett tillfälle för samtal med Einar Mattssons företrädare, presentera analysen av den första enkätundersökningen och ge en möjlighet att få ställa frågor direkt till tekniska och medicinska experter. Under sommaren och hösten har man sjösatt ett antal åtgärder och även följt upp inomhusmiljön upp som planerat med en ytterligare enkätundersökning tillsammans med Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Örebro Universitetssjukhus. Man har Einar Mattsson Byggnads AB Box Stockholm Besöksadress Rosenlundsgatan 58 Telefon Fax Org. Nr

2 2/7 också genomfört en webbenkät för att få en bild av hyresgästernas upplevelse av hur arbetet fungerat. Riktlinjer och åtgärder Allmänna riktlinjer inomhusmiljö Einar Mattsson följer såväl miljöförvaltningens som Boverkets allmänna riktlinjer och rekommendationer för inomhusmiljö. Nedan har du korta sammandrag men du kan läsa mer på respektive hemsida. Miljöförvaltningens riktlinjer i korthet: Temperatur. Hänvisar till Socialstyrelsen som rekommenderar C inomhus. Temperaturen bör inte vara under 18 C i luften och under 15 C på golvet. Torr luft. I de flesta fall räcker det med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Det kan också bero på damm eller föroreningar. Ditt hem bör även ha en luftfuktighet på procent Boverkets riktlinjer i korthet (för bostadshus med byggår 2010, som Fägnaden): Egenskaper för luft som tillförs rum. Byggnader och deras installationer ska utformas och placeras så att halten av föroreningar i tilluften inte är högre än gällande gränsvärden för uteluft. Täthet. Tryckförhållandena mellan till-och frånluftsinstallationer ska vara anpassade till installationernas täthet så att strömning av frånluft till tilluft inte sker. Fuktsäkerhet. Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt. Genomförda åtgärder Det som har åtgärdats i Fägnaden under 2013 är: I juni bytte man ut alla tilluftsfilter i samtliga lägenheter. Då fattade man också beslut om att byten av tilluftsfilter ska tas över från hyresgästerna och ske i central regi på Einar Mattsson. Rutinen innebär att Einar Mattsson byter ut filtrena 2-3 gånger per år. Nästa filterbyte ska ske i februari I samband med det bytte man även ut kåpor och filter i köksfläktarna för att få en bättre ventilation. Att med jämna mellanrum rengöra filter i köksfläkten är fortfarande hyresgästens ansvar. Ventilationen är genomgången ytterligare en gång då man bland annat gjort en översyn av flödena med experter från Chalmers Industriteknik och koll av ventilationsaggregaten i fastigheten. Även detta gjordes i juni. Med anledning av att värme kraftigt påverkar upplevelsen av luftkvaliteten gick man igenom och satte in en spärr i samtliga element i lägenheterna samtidigt som man bytte filter. Pumparna i hissgroparna som ska pumpa ut stillastående vatten som kan avge dålig lukt är utrustade med larm sedan augusti. Det hade visat sig att en del av

3 3/7 pumparna inte fungerat. Mellan juni och september genomfördes också tätning vid hissarna. I de fyra lägenheterna där förstörande prover har genomförts satte man i april för säkerhets skull satt in ventilerade golv. Detta gjordes på uppmaning av den tekniska konsulten AK, innan mätningarna från SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut kunde visa att det inte fanns några uppmätbara halter ammoniak eller andra farliga kemikalier i luften. I åtta utvalda lägenheter utspridda i fastigheten har man mellan september och oktober satt in mätare för att i realtid kunna följa temperaturen, något som kraftigt påverkar upplevelsen av luft och inomhusmiljö. De hyresgäster som velat har kunnat hämta ut en luftrenare under marsseptember. Även efter denna period finns möjlighet att kontakta Einar Mattsson för att få en luftrenare. Under december 2013 och januari 2014 har ytterligare justeringar av centrala system som styr värmen i hela fastigheten. Genomförda undersökningar experter, metoder och resultat Under våren och hösten 2013 har man genomfört tekniska mätningar i Fägnaden med stöd av flera oberoende experter som AK Konsult, Skadeteknikgruppen, CIT Energy Management AB, samt SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med Miljökemiska laboratoriet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Man har även genomfört enkätundersökningar med de boende i två omgångar med Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och en webbenkät med United Minds. Tekniska mätningar - våren och hösten 2013 AK Konsult genomförde tillsammans med Skadeteknikgruppen emissionsmätningar under golv och trösklar och tog förstörande deponiprover från ur cementen i fyra lägenheter. Eftersom förstörande prover innebär att man river upp alla golv flyttades de boende i dessa lägenheter ut tillfälligt. Konsulten letade efter byggspill, fukt eller annat som kan anses vara hälsofarligt i luften. När testresultaten kom tillbaka kunde man inte påvisa något hälsofarligt i inandningsluften. Det fanns inte heller någon fukt i cementen eller byggspill under golven, något som hade varit en hypotes på ett tidigt stadium. I enstaka fall fanns små mängder gipsdamm som letat sig ner under trösklarna. Mätningarna visade dock att det på vissa platser under golven fanns något förhöjda värden av ammoniak och flyktiga kolväten. Förhöjda värden innebär att nivåerna är något högre än vad den tekniska konsulten förväntat sig däremot innebär det inte att halterna i luften är höga eller överskrider något gränsvärde. Vid hög ammoniakhalt så reagerar ekparkett genom att svartna något som inte då eller senare kunnat påvisas i fastigheten. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstituts, mätningar genomfördes med andra mer beprövade mätmetoder och analysen genomfördes av Miljökemiska laboratoriet vid Sahlgrenska Universitetssjukhus. Mätningarna genomfördes genom att luft togs in i

4 4/7 syraimpregnerade kiselrör. Dessa mätningar analyserades och visade inte på några ammoniakvärden alls över laboratoriets detektionsgräns. Laboratoriets detektionsgränser ligger lägre än de gränser som gäller för när en människa kan känna av ammoniakgaser. För att särskilt titta på luftflödena som är en indikator på omsättningen av luften i fastigheten genomförde man under hösten två spårgasmätningar för bestämning av luftväxlingens storlek. CIT, Chalmers Industriteknik som är en nationellt erkänd expert ansvarade för mätningarna. CIT har också för Einar Mattssons räkning genomfört en mätning av partikelhalter och luftföring. Resultatet visade att flödena fungerade korrekt och det fanns inget ovanligt i partikelproverna. Proverna från inomhusmiljön jämfördes även med den luft som finns utanför fastigheten. Hyresgästernas upplevelse enkät angående inomhusmiljön under vår och höst För att utöver tekniska data även fånga upp hyresgästernas upplevelse av inomhusmiljön har de tekniska undersökningarna kompletterats med tre enkätundersökningar. De två enkäter som skickats ut per brev under 2013 har Arbetsoch Miljömedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i Örebro ansvarat för. Det är den standardiserade Örebroenkäten för boendemiljöer som används i ett mycket stort antal undersökningar i hela Sverige. Enkäten skickades ut till samtliga vuxna som under enkätperioderna varit skrivna på en adress i kvarteret Fägnaden. I enkäten efterfrågas de boendes upplevelse av bostäderna och innemiljön, upplevda besvär, detaljerade uppgifter om luftkvaliteten samt temperatur- och bullerförhållanden. Den första enkäten skickas ut i april-mars och den andra i oktober-november. Enkäten som skickades ut i oktober-november 2013 syftade till att se om inomhusluften har blivit bättre eller sämre sedan den första enkäten skickats ut. Den första enkäten fick en svarsfrekvens på cirka 72 procent och den andra på cirka 64 procent. 72 procent är en förhållandevis hög svarsandel för den här typen av undersökningar och 64 procent är lägre men en fullgod svarsfrekvens. Resultatet i uppföljningsenkäten visar att majoriteten av de boende i de olika trappuppgångarna generellt upplever innemiljön bättre efter att åtgärdspaketet genomförts. I trappuppgång 1 (Eyvind Johnssons gata 1) kan vi se en tydlig förbättring och det finns inga besvär kvar. I trappuppgång 2-3 ( Franzéngatan 33 och 39) upplever hyresgästerna en förbättring men klagar fortfarande på torr och instängd luft. Men det är framför allt de boende i trappuppgång 4 (Harry Martinssons gata 4) som fortfarande besväras av dålig luftkvalitet, dammig och torr luft samt irriterande lukt. Som nästa steg är det därför viktigt att särskilt titta på innemiljön i trappuppgång 4, och i de lägenheter i trapphus 2-3 där de boende upplever problem med inomhusmiljön. Av den anledningen kommer Einar Mattsson att genomföra djupintervjuer med hjälp av experter på arbets- och miljömedicin vid Örebro Universitetssjukhus. Intervjuerna kommer särskilt fokusera på frågor om upplevelsen

5 5/7 av dålig luftkvalitet med irriterande lukter samt de höga rumstemperaturerna under sommarmånaderna. Resultat webbenkät För att ta reda på hur de boende har uppfattat informationen från Einar Mattsson har också en webbenkät genomförts under oktober Svarsfrekvensen var 30 procent vilket anses lågt. På ett övergripande plan visar webbenkäten att de boende är de boende nöjda med Einar Mattssons kommunikation kring förbättringsarbetet. En majoritet av de svarande är ganska eller mycket nöjda med informationsinsatserna. En tredjedel av de svarande är nöjda med förbättringsarbetet i sig. Färre än en femtedel är missnöjda. Hälften är varken nöjda eller missnöjda med det genomförda arbetet. Frågor i webbenkätens öppna del I webbenkätens öppna del har vi sett att hyresgästerna har signalerat ett antal frågetecken och funderingar kring saker i fastigheten. Detta har vi nedan har försökt att besvara och förtydliga. Varför evakuerades hyresgäster under våren 2013? Anledningen till att vissa hyresgäster evakuerades var att förstörande prover gjorts i de lägenheterna. De hyresgästerna fick flytta tillbaka efter cirka 1-2 månader. En del av dem har valt att byta sin lägenhet. Varför lägenheter stått tomma? Lägenheterna i fastigheten har under en tid stått tomma med anledning av att vi inväntat starten på renoveringar i andra fastigheter. I samband med större renoveringar kan hyresgästerna inte bo kvar och det behövs tillfälliga ersättningslägenheter i olika delar av vårt bestånd. Vad kostar elförbrukningen för elmätare och luftrenare? Kostnad för elen som elmätaren drar är cirka 30 kronor per år och lägenhet. Luftrenaren drar mellan 2,5-11 W vilket blir en kostnad på mellan kronor per år och lägenhet. Vad ska jag göra om jag tycker att det är för varmt? För de hyresgäster som upplever värmen som ett fortsatt problem ber vi att man felanmäler det. Ni har gjort mätningar i min lägenhet. Var får jag reda på resultaten? Saknar du information kring de mätningar som gjorts i lägenheten där du bor är du som hyresgäst välkommen att kontakta Jan Eriksson på Einar Matsson. Hur tolka de olika resultaten? De olika tekniska experternas mätresultat har på detaljnivå pekat i något olika riktning men har inte kunnat visa på något farligt i inandningsluften i fastigheten. Resultaten i den första och andra enkäten skiljer sig också åt. Den första enkäten syftade till att på basis av hyresgästernas upplevelse ta fram ett åtgärdspaket något som beskrivs ovan och som i huvudsak genomförts mellan juni och september 2013.

6 6/7 Att döma av enkätsvaren i uppföljningsenkäten har en majoritet av hyresgästerna upplevt en förbättring om vi jämför med enkätsvaren under våren då fler hyresgäster i fastigheten upplevde att inomhusluften kändes torr, dammig och instängd. Men med anledning av de svar som hyresgästerna på Harry Martinssons gata och i viss Franzéngatan ger finns en anledning att fördjupa och få en mer detaljerad kunskap om innemiljön just i trappuppgång 4 samt i de lägenheter i trappuppgång 2-3 där hyresgästen fortfarande upplever besvär. Nästa steg avseende åtgärder och rutiner i fastigheten Einar Mattsson kommer framöver att fokusera arbetet i fastigheten till trapphus 4 (Harry Martinssons gata 4) och de lägenheter i trapphus 2-3 ( Franzéngatan 33 och 39) där hyresgästerna upplever besvär. Ett första steg kommer vara att göra djupintervjuer med hyresgästerna i dessa trappuppgångar. Syftet är att få en mer detaljerad kunskap om hyresgästernas upplevelse. Intervjuerna kommer genomföras under februari 2014 av Kjell Andersson, läkare och expert på arbets- och miljömedicin. Han kommer därför inom kort att kontakta en del av hyresgästerna för att få en intervjutid. I och med uppföljningsenkäten har vi i analysen också fått till oss en del synpunkter på övriga delar av fastigheten dessa samt ytterligare information om rutinarbeten redovisas nedan: Utöver intervjuerna kommer följande arbete att fortgå: Filterbyten i samtliga lägenheter under februari: Vi fortsättet att arbeta utifrån vår nya rutin där tilluftsfilter byts av Einar Mattsson. Samtidigt som vi byter filter kommer vi också att göra enklare bedömningar av ventilationen och mäta värmen. Värmen: Det är under vinterhalvåret som det är lämpligast att trimma in värmesystem och vi fortsätter att trimma in värmen i fastigheten tills värmen i huset fungerar tillfredsställande. Garaget: Utredning och projektering inför arbetet med att täta garaget är genomförd. Arbetet på plats kan nu startas i månadsskiftet mars/april Rökning på balkongerna Enkäten visar att flera boende besväras av att grannarna röker på balkongen. Som fastighetsvärd kan vi inte förbjuda rökning, men vi vädjar till alla hyresgäster att visa hänsyn och undvika att röka där det är nära till grannens luftintag som t.ex. på balkongerna. Sophämtning: Tidig sophämtning har uppfattats som störande av flera hyresgäster. Vi har därför bett entreprenören att justera sina hämtningstider så att inga sopor hämtas innan klockan Tvättstugan: En hyresgäst upplever störande ljud från tvättstugan. Med anledning av det påbörjade vi en genomgång tillsammans med vår entreprenör i slutet på december Åtgärder för att få ner ljudvolymen beräknas vara genomförda senast mars Sopnedkastet: Under januari 2014 Einar Mattsson igenom funktionen av den så kallade sopkarusellen och rören till karusellen, nödvändiga åtgärder

7 7/7 kommer att genomföras så att sopor inte fastnar. Åtgärderna beräknas vara genomförda i mars Innergården. Einar Mattsson har en trädgårdsgrupp som under vårvintern att rensa och beskära buskar och rabatter så att det ser trevligt ut inför sommaren. Gårdsbrunnarna kommer att rensas under februari Information och kontakt Alla hyresgäster är givetvis fortsatt välkomna med frågor, funderingar eller synpunkter på telefonnummer eller Har du frågor som gäller löpande skötsel av fastigheten kan du alltid nå förvaltare Michael Hedman per telefon eller på Du kan som vanligt kontakta oss eller lämna en felanmälan via webben på einarmattsson.se. Einar Mattsson har löpande lagt upp vecko- och informationsbrev, rapporter och resultat av mätningar på Där kan du nu även ta del av analysen av webbenkäten och uppföljningsenkäten från Örebro Universitetssjukhus.