Hjälpredan Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpredan Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad"

Transkript

1 Hjälpredan 2015 Ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning. Ett barn med fysiska eller psykiska handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF)

2 Hjälpredans Innehåll Dokumentet Hjälpredan finns för autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning Innehåll 2 Huvudmännens uppdrag 3 Förtydligande av Hjälpredans rubriker 4 Autism 5 Dövblindhet 13 Hörselnedsättning 21 Rörelsehinder 29 Synnedsättning 37 Utvecklingsstörning 45 Bilaga Samordningsplan för barn med autism i förskola 55 2

3 Huvudmännens uppdrag Uppsala kommun, skola och n ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda dem en trygg omsorg. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. n ska ge alla barn den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om en utredning visar att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. För barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola finns elevhälsa. Den omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Till grundskolan inom Utbildningsförvaltningen finns resursteamsledare knutna. Både förskolan och grundskolan har tillgång till synpedagoger och hörselpedagoger. erbjuder stöd för personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Stödet ges i form av konsultation, handledning, fortbildning eller utredning. Landstinget i Uppsala län arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska få ett bra liv. Det gör vi genom att erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. är en länstäckande specialistfunktion som arbetar med barn utifrån målgruppstillhörighet och som har behov av ett brett stöd på flera olika livsområden. Insatserna bygger på samtycke och medverkan från barnet, dess vårdnadshavare och nätverk. erbjuder psykologiska, sociala, pedagogiska, medicinska, kognitiva och tekniska insatser. Insatser kan utgöras av behandling, konsultation och handledning för att barnet ska uppnå bästa möjliga funktionsförmåga och få goda villkor för ett självständigt och aktivt liv. Stat (SPSM) SPSM arbetar för att barn oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Detta sker genom, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Stödet (rådgivning, fortbildning och information) ska komplettera och underlätta kommunens arbete att säkerställa likvärdig utbildning, förskoleverksamhet och fritidshem till alla barn oavsett funktionsförmåga. Inom SPSM finns också nationella resurscenter som erbjuder stöd och gör pedagogiska utredningar. För vissa elevgrupper finns regionala och nationella specialskolor. Förfrågan om stöd görs av Konsultativt stöd via formulär på s hemsida. 3

4 Förtydligande av rubriker i Hjälpredans dokument 1 Information och vägledning vid start i förskola, skola och fritidshem samt vid byte av stadium, skolform, skola och fritidshem. Tydliggör ansvarsfördelning vid start och övergångar för att kunskap om barnets specifika behov ska tas till vara. 2 Anpassad fysisk miljö Anpassning av inom- och utomhusmiljö utifrån specifika behov. 3 Skolskjuts Transport mellan hem och skola enligt kommunens skolskjutsreglemente. 4 Utredning Beskriver vilka olika utredningar som respektive organisation ansvarar för. 5 Ansökan till grundsärskola Grundsärskolan är avsedd för barn som ej når kunskapskraven i grundskolan och som genomgått en begåvningsbedömning som visar på lindrig till svår utvecklingsstörning. 6 Handlingsplan i förskola och Planering av insatser för att tillgodose och följa upp identifierade behov i förskola och skola. åtgärdsprogram i skola 7 Habiliteringsplan Planering av insatser inom olika livsområden. 8 Individuellt utprovat hjälpmedel/personligt hjälpmedel Hjälpmedlet är utprovat och förskrivet utifrån ett visst barns behov och får ej användas av någon annan. Förskrivare finns inom Landstinget i Uppsala län. 9 Specialpedagogiskt stöd Kompletterande pedagogiska insatser utifrån särskilda behov. 10 Anpassade material, läromedel Med lärverktyg menas, förutom böcker, den utrustning och det material som behövs för att barnet ska få och lärverktyg möjlighet att nå målen för utbildningen. Det kan till exempel vara talsyntes. 11 Kommunikationsstöd Olika typer av stöd som underlättar barnets kommunikation med omgivningen. 12 Psykosocialt stöd Stödjande insatser som främst är ägnade åt att förbättra barnets sociala situation och livssituation i övrigt. 13 Anhörigstöd Stöd till anhöriga, kan innefatta fler än vårdnadshavare som till exempel syskon, mor- farföräldrar med flera. 14 Stöd till en fungerande vardag Stöd till barnet till exempel på raster och på fritiden. 4

5 Hjälpredan autism Uppdrag och ansvar Barn och unga med autism 1 Information och vägledning vid start i förskola, skola och fritidshem samt vid byte av stadium, skolform, skola och fritidshem. Kommun Landsting Stat för planering av förskolestart i samverkan med vårdnadshavare. Informerar vid behov vårdnadshavare om möjligheten till bedömning av psykolog från barnhälsovården. Rektor ansvarar för att hämta information och planerar skolstart. Rektor ansvarar för att anpassa verksamheten till barnets behov. Övergång förbereds utifrån barnets behov. n ger vägledning inför gymnasieval. Samverkar med förskola och skola. Erbjuder handledning och utbildning till personal i förskola, skola och fritidshem. Informerar enligt överenskommelse med vårdnadshavare om barnets funktionsnedsättning och särskilda behov. Medverkar vid behov vid planering. Erbjuder råd, stöd, handledning och utbildning till vårdnadshavare och personal i förskola, skola och fritidshem. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 5

6 Autism 2 Anpassad fysisk miljö Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Erbjuder konsultation vid anpassning av lokaler. Informerar om behov och ger förslag på anpassning av lokaler. stöd och kompetensutveckling till skolledning och personal om den anpassade miljön. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp förskolan tar emot. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp skolan tar emot. 3 Skolskjuts Enligt kommunens skolskjutsreglemente. 6

7 Autism 4 Utredning för att en pedagogisk bedömning görs vid behov. Elevhälsan gör en basutredning om barnet inte når kunskapskraven eller av andra orsaker behöver stöd i skolsituationen. Ansöker vid behov, i samråd med vårdnadshavare, till VITS-teamet (Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan). Erbjuder konsultation och handledning till personal. Utreder för diagnos efter remiss där frågeställningen är autism. Ger återkoppling till vårdnadshavare och personal. Resurscenter erbjuder kompletterande utredning för barn och unga med hörselnedsättning i kombination med autism. VITS är ett samverkansteam mellan kommun och landsting. 5 Ansökan till grundsärskola (se Hjälpredans dokument Utvecklingsstörning) 7

8 Autism 6 Handlingsplan i förskola och åtgärdsprogram i skola och fritidshem för att barnet får det särskilda stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollagen, förskolans läroplan och andra styrdokument. Samverkar med Hälsa och habilitering i upprättandet av samordningsplan enligt SOSFS 2008:20 för att handlingsplan upprättas och att samordningsplanen blir en del av denna. barnet får det särskilda stöd det behöver med utgångspunkt från skollagen, skolans läroplan och andra styrdokument. Rektor ansvarar för utredning inför åtgärdsprogram samt att åtgärdsprogram upprättas, följs upp och utvärderas. Rektor ansvarar för planering och anpassning på fritidshemmet. Erbjuder handledning, konsultation och fortbildning utifrån behov till personal Samverkar för övergripande planering kring barnet. Medverkar vid behov vid upprättande och uppföljning av handlingsplan, samordningsplan och åtgärdsprogram. Samverkar med förskolan i upprättande av samordningsplan enligt SOSFS 2008:20 Samverkar med skolan för övergripande planering kring barnet. Medverkar vid behov i elevhälsomöten. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 8

9 Autism 7 Habiliteringsplan Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Upprättar tillsammans med vårdnadshavare en habiliteringsplan och integrerar samordningsplanen i denna. Tar vid behov initiativ till att Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas. 8 Individuellt utprovat hjälpmedel/personligt hjälpmedel Stödjer barnets användande av hjälpmedel. Stödjer barnets användande av hjälpmedel. Informerar om och kan vid behov förskriva hjälpmedel. Förskrivare ansvarar för att utifrån behovsbedömning prova ut, förskriva och följa upp hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen. och kompetensutveckling personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Erbjuder råd och stöd till barnet, vårdnadshavare och personal. 9

10 Autism 9 Specialpedagogiskt stöd för att barnet får det stöd eller det särskilda stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollag, förskolans läroplan och andra styrdokument. barnet får det stöd eller det särskilda stöd det behöver med utgångspunkt från skollag, skolans läroplan och andra styrdokument. Erbjuder handledning och konsultation till personal. Deltar vid behov i elevhälsomöte. Erbjuder konsultation och handledning till vårdnadshavare. stöd till personal utifrån barnets specifika behov. Deltar vid behov i förskolemöte och elevhälsomöte. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 10 Anpassade material, läromedel och lärverktyg för att barnet får anpassat material. skolans arbetsmiljö utformas så att barnet får tillgång till läromedel och lärverktyg av god kvalitet. Erbjuder handledning vid val av material, läromedel och lärverktyg. Kartlägger behov och erbjuder kontakt med Lekoteket, Datateket och Infoteket. och kompetensutveckling. Utvecklar, producerar, anpassar och säljer läromedel samt ger produktionsstöd. Utställning med specialpedagogiska läromedel. 10

11 Autism 11 Kommunikationsstöd Förskolechef ansvarar för tillgång till kommunikationsstöd och för personalens kompetensutveckling Rektor ansvarar för tillgång till kommunikationsstöd och för personalens kompetensutveckling. Kan medverka vid information och rådgivning. Kartlägger kommunikation, språk och tal. Ger förslag på alternativ och kompletterande kommunikation. Erbjuder handledning i användandet av kommunikationsstödet. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Erbjuder kommunikationsutbildning till vårdnadshavare och personal. Förskriver individuellt utprovade kommunikationshjälpmedel. Tillhandahåller kommunikationsstöd. 12 Psykosocialt stöd Ger stöd till barnet. Ansvarar för Elevhälsan. Erbjuder stöd till personal. Erbjuder stöd till barn och vårdnadshavare. 11

12 Autism 13 Anhörigstöd Erbjuder stöd till anhöriga enskilt och i grupp. Erbjuder kvalificerat psykoterapeutiskt stöd genom Samtalsmottagningen. 14 Stöd till en fungerande vardag Ansvarar för en fungerande vardag i förskolan med stöd av handlingsplan och eventuella samarbetsdokument. Ansvarar för en fungerande vardag i skolan. Kunskapsöverföring om förhållningssätt och strategier till barn, vårdnadshavare och personal. Initierar upprättande av samordningsplan (enligt SOSFS 2008:20), där innebörden av mångsidiga intensiva insatser och planeringar förklaras. 12

13 Hjälpredan dövblindhet Uppdrag och ansvar Barn och unga med dövblindhet 1 Information och vägledning vid start i förskola, skola och fritidshem samt vid byte av stadium, skolform, skola och fritidshem. Kommun Landsting Stat för planering av förskolestart i samverkan med vårdnadshavare. hämta information och planerar skolstart. anpassa verksamheten till barnets behov. Övergång förbereds utifrån barnets behov. n ger vägledning inför gymnasieval. Samverkar med förskola och skola. Informerar om kommunens ambulerande hörselpedagoger. Erbjuder handledning och konsultation till personal i förskola, skola och fritidshem. Informerar enligt överenskommelse med vårdnadshavare om barnets funktionsnedsättning och behov. Medverkar vid behov vid planering. Erbjuder råd och stöd till barn och vårdnadshavare samt till förskola, skola och fritidshem. Informerar vårdnadshavare om olika skolalternativ. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen Erbjuder utbildning på nationell specialskola för elever med synhörselnedsättning eller dövblindhet. 13

14 Dövblindhet 2 Anpassad fysisk miljö Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n bekostar installation av hörslinga och står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp förskolan tar emot. Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n bekostar installation av hörslinga och står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp skolan tar emot. Ger förslag på anpassad miljö. Lånar ut, installerar och underhåller hörslinga till förskola och skola. och kompetensutveckling personal om den anpassade miljön. 3 Skolskjuts Enligt kommunens skolskjutsreglemente. 14

15 Dövblindhet 4 Utredning Elevhälsan gör en basutredning om barnet inte når kunskapskraven eller av andra orsaker behöver stöd i skolsituationen. Gör kompletterande medicinska och habiliterande utredningar. Resurscenter erbjuder kompletterande utredning för barn och unga med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och eller autismspektrumtillstånd samt medfödd eller tidig dövblindhet. 5 Ansökan till grundsärskola (se Hjälpredans dokument Utvecklingsstörning) 15

16 Dövblindhet 6 Handlingsplan i förskola och åtgärdsprogram i skola och fritidshem för att barnet får det särskilda stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollag, förskolans läroplan och andra styrdokument. för att handlingsplan upprättas. barnet får det särskilda stöd det behöver med utgångspunkt från skollag, skolans läroplan och andra styrdokument. Rektor ansvarar för utredning inför åtgärdsprogram samt att åtgärdsprogram upprättas, följs upp och utvärderas. Rektor ansvarar för planering och anpassning på fritidshemmet. Medverkar vid behov vid upprättande av handlingsplan och åtgärdsprogram. Medverkar vid behov vid upprättandet av handlingsplan och åtgärdsprogram. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 16

17 Dövblindhet 7 Habiliteringsplan Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Upprättar tillsammans med vårdnadshavare en habiliteringsplan. Tar vid behov initiativ till att Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas. 8 Individuellt utprovat hjälpmedel/personligt hjälpmedel Ansvarig pedagog och arbetslag ger barnet stöd i användande av hjälpmedel. Ansvarig pedagog och arbetslag ger barnet stöd i användande av hjälpmedel. Erbjuder rådgivning till personal om användande av hjälpmedel. Informerar om och kan vid behov förskriva hjälpmedel. Förskrivare ansvarar för att utifrån individuell behovsbedömning prova ut, förskriva och följa upp hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen. och kompetensutveckling personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Ger råd och stöd till barnet, vårdnadshavare och personal. 17

18 Dövblindhet 9 Specialpedagogiskt stöd Ambulerande hörselpedagog ger stöd till lärare och barn. Erbjuder handledning och konsultation till personal och barn. Rådgivning till vårdnadshavare och stöd kring förberedande punktskriftsinlärning. Erbjuder råd, stöd och handledning till personal. Erbjuder råd och stöd vid Inlärning av kompensatorisk teknik. stöd och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 10 Anpassade material, läromedel och lärverktyg Förskolechef ansvarar för att barnet får anpassat material. skolans arbetsmiljö utformas så att barnet får tillgång till läromedel och lärverktyg av god kvalitet. Erbjuder handledning vid val av material, läromedel och lärverktyg. Kartlägger behov och erbjuder kontakt med Lekoteket, Datateket och Infoteket. och kompetensutveckling. Utvecklar, producerar, anpassar och säljer läromedel samt ger produktionsstöd. Utställning med specialpedagogiska läromedel. 18

19 Dövblindhet 11 Kommunikationsstöd tillgång till kommunikationsstöd och för personalens kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att kompetensutveckla personal. Ambulerande hörselpedagog ger vårdnadshavare information om barnets rätt till utbildning i svenskt teckenspråk och erbjuder barnet undervisning i tecken som stöd. Kan medverka vid information och rådgivning. Erbjuder introduktionsutbildning i svenskt teckenspråk 60 timmar till vårdnadshavare. Erbjuder träning, utbildning och handledning i Tecken som stöd (TSS). Erbjuder introduktion och utbildning i punktskrift till vårdnadshavare. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Erbjuder fortbildning till vårdnadshavare och syskon till barn med synnedsättning eller dövblindhet. (Almåsadagarna) Taktil teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF). 12 Psykosocialt stöd Ger stöd till barnet. Ansvarar för Elevhälsan. Erbjuder stöd till personal. Erbjuder stöd till barn och vårdshavare. 19

20 Dövblindhet 13 Anhörigstöd Erbjuder stöd till anhöriga enskilt eller i grupp. Erbjuder kvalificerat psykoterapeutiskt stöd genom Samtalsmottagningen. 14 Stöd till en fungerande vardag Ansvarar för en fungerande vardag i förskolan. Ansvarar för en fungerande vardag i skolan. I habiliteringsplanen formuleras mål för vardagsfungerande. Ger kunskap om förhållningssätt och strategier för att uppnå dessa mål. 20

21 Hjälpredan hörselnedsättning Uppdrag och ansvar Barn och unga med hörselnedsättning 1 Information och vägledning vid start i förskola, skola och fritidshem samt vid byte av stadium, skolform, skola och fritidshem. Kommun Landsting Stat för planering av förskolestart i samverkan med vårdnadshavare. hämta information och planera skolstart. anpassa verksamheten till barnets behov. Övergång förbereds utifrån barnets behov. n ger vägledning inför gymnasieval. Ambulerande hörselpedagog samverkar med gymnasieskolan tillsammans med resursteam och hemskola. Samverkar med förskola och skola. Informerar om kommunens ambulerande hörselpedagoger vid skolstart. Erbjuder handledning och konsultation till personal i förskola, skola och fritidshem. Informerar enligt överenskommelse med vårdnadshavare om barnets funktionsnedsättning och särskilda behov. Medverkar vid behov vid planering. Erbjuder råd och stöd till barn och vårdnadshavare samt till förskola, skola och fritidshem. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Erbjuder utbildning som motsvarar grundskolan på regional specialskola. Erbjuder utbildning på nationell specialskola för elever med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och elever med medfödd eller tidig dövblindhet. 21

22 Hörselnedsättning 2 Anpassad fysisk miljö Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n bekostar installation av hörslinga och står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n bekostar installation av hörslinga och står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Erbjuder konsultation vid anpassning av lokaler. Ger förslag på anpassningar för bättre ljudmiljö. Lånar ut, installerar och underhåller hörslinga i förskola och skola. och kompetensutveckling personal om den anpassade miljön. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp förskolan tar emot. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp skolan tar emot. 3 Skolskjuts Enligt kommunens skolskjutsreglemente. 22

23 Hörselnedsättning 4 Utredning för att en pedagogisk bedömning görs vid behov. Elevhälsan gör en basutredning om barnet inte når kunskapskraven eller av andra orsaker behöver stöd i skolsituationen. Erbjuder konsultation och handledning till personal. Gör kompletterande medicinska och habiliterande utredningar och återger till vårdnadshavare och personal. Resurscenter erbjuder kompletterande utredning för barn och unga med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och eller autism samt medfödd eller tidig dövblindhet. 5 Ansökan till grundsärskola (se Hjälpredans dokument Utvecklingsstörning) 23

24 Hörselnedsättning 6 Handlingsplan i förskola och åtgärdsprogram i skola och fritidshem för att barnet får det särskilda stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollagen, förskolans läroplan och andra styrdokument. för att handlingsplan upprättas, följs upp och utvärderas. barnet får det särskilda stöd det behöver med utgångspunkt från skollagen, skolans läroplan och andra styrdokument. Rektor ansvarar för utredning inför åtgärdsprogram samt att åtgärdsprogram upprättas, följs upp och utvärderas. Rektor ansvarar för planering och anpassning på fritidshemmet. Erbjuder handledning och konsultation utifrån behov till personal Samverkar för övergripande planering kring barnet. Medverkar vid behov vid upprättande och uppföljning av handlingsplan, samordningsplan och åtgärdsprogram. Medverkar vid behov vid upprättandet av handlingsplan och åtgärdsprogram. Medverkar vid behov i elevhälsomöten. och kompetens-utveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen 24

25 Hörselnedsättning 7 Habiliteringsplan Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Upprättar tillsammans med vårdnadshavare en habiliteringsplan. Tar vid behov initiativ till att Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas. 8 Individuellt utprovat hjälpmedel/personligt hjälpmedel Ansvarig pedagog och arbetslag ger barnet stöd i användande av hjälpmedel. Ansvarig pedagog och arbetslag ger barnet stöd i användande av hjälpmedel. Erbjuder rådgivning till personal om användande av hörseltekniska hjälpmedel. Informerar om och kan vid behov förskriva hjälpmedel. Förskrivare ansvarar för att utifrån individuell behovsbedömning prova ut, förskriva och följa upp hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen. och kompetensutveckling personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Erbjuder introduktion och utbildning till vårdnadshavare. Erbjuder råd och stöd till personal. 25

26 Hörselnedsättning 9 Specialpedagogiskt stöd för att barnet får det stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollag, förskolans läroplan och andra styrdokument. barnet får det stöd eller det särskilda stöd det behöver med utgångspunkt från skollag, skolans läroplan och andra styrdokument. Erbjuder handledning och konsultation till personal. Deltar vid behov i elevhälsomöte. Erbjuder konsultation och handledning till vårdnadshavare. stöd till personal utifrån barnets specifika behov. Deltar vid behov i förskolemöte och elevhälsomöte. stöd och kompetensutveckling till skolledning och personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 10 Anpassade material, läromedel och lärverktyg för att barnet får anpassat material. skolans arbetsmiljö utformas så att barnet får tillgång till läromedel och lärverktyg av god kvalitet. Erbjuder handledning vid val av material, läromedel och lärverktyg. Kartlägger behov och erbjuder kontakt med Lekoteket, Datateket och Infoteket. och kompetensutveckling. Utvecklar, producerar, anpassar och säljer läromedel samt ger produktionsstöd. Utställning med specialpedagogiska läromedel. 26

27 Hörselnedsättning 11 Kommunikationsstöd Förskolechef ansvarar för tillgång till kommunikationsstöd och för personalens kompetensutveckling Rektor ansvarar för tillgång till kommunikationsstöd och för personalens kompetensutveckling. Ambulerande hörselpedagog ger vårdnadshavare information om barnets rätt till undervisning i svenskt teckenspråk och i tecken som stöd. Kan medverka vid information och rådgivning. Kartlägger barnets kommunikation, språk och tal. Erbjuder introduktionsutbildning i svenskt teckenspråk 60 timmar till vårdnadshavare. Erbjuder träning, utbildning och handledning i Tecken som stöd (TSS). och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Erbjuder teckenspråksutbildning till hörande syskon till döva barn samt till barn till döva föräldrar. Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF). 12 Psykosocialt stöd Ger stöd till barnet. Ansvarar för Elevhälsan. Erbjuder stöd till personal. Erbjuder stöd till barn och vårdnadshavare. 27

28 Hörselnedsättning 13 Anhörigstöd Erbjuder stöd till anhöriga enskilt och i grupp. Erbjuder kvalificerat psykoterapeutiskt stöd genom Samtalsmottagningen. 14 Stöd till en fungerande vardag Ansvarar för en fungerande vardag i förskolan. Ansvarar för en fungerande vardag i skolan. I habiliteringsplanen formuleras mål för vardagsfungerande. Ger kunskap om förhållningssätt och strategier för att uppnå dessa mål. 28

29 Hjälpredan rörelsehinder Uppdrag och ansvar Barn och unga med rörelsehinder 1 Information och vägledning vid start i förskola, skola och fritidshem samt vid byte av stadium, skolform, skola och fritidshem. Kommun Landsting Stat för planering av förskolestart i samverkan med vårdnadshavare. hämta information och planerar skolstart. anpassa verksamheten till barnets behov. Övergång förbereds utifrån barnets behov. n ger vägledning inför gymnasieval. Samverkar med förskola och skola. Erbjuder handledning till personal i förskola, skola och fritidshem. Informerar enligt överenskommelse med vårdnadshavare om barnets funktionsnedsättning och särskilda behov. Medverkar vid behov vid planering. Erbjuder råd, stöd, handledning och utbildning till vårdnadshavare och personal i förskola, skola och fritidshem. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 29

30 Rörelsehinder 2 Anpassad fysisk miljö Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Erbjuder konsultation vid anpassning av lokaler. Kartlägger svårigheter i fysisk miljö och föreslår anpassningar. specialpedagogisk rådgivning och kompetensutveckling till skolledning och personal om den anpassade miljön. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp förskolan tar emot. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp skolan tar emot. 3 Skolskjuts Enligt kommunens skolskjutsreglemente. 30

31 Rörelsehinder 4 Utredning för att en pedagogisk bedömning görs vid behov. Elevhälsan gör en basutredning om barnet inte når kunskapskraven eller av andra orsaker behöver stöd i skolsituationen. Erbjuder konsultation och handledning till personal. Gör kompletterande utredningar och återger till vårdnadshavare och till personal. 5 Ansökan till grundsärskola (se Hjälpredans dokument Utvecklingsstörning) 31

32 Rörelsehinder 6 Handlingsplan i förskola och åtgärdsprogram i skola och fritidshem för att barnet får det särskilda stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollag, förskolans läroplan och andra styrdokument. för att handlingsplan upprättas. barnet får det särskilda stöd det behöver med utgångspunkt från skollag, skolans läroplan och andra styrdokument. Rektor ansvarar för utredning inför åtgärdsprogram samt att åtgärdsprogram upprättas, utvärderas och följs upp. Rektor ansvarar för planering och anpassning på fritidshemmet. Erbjuder handledning och konsultation utifrån behov till personal. Medverkar vid behov vid upprättande och uppföljning av handlingsplan och åtgärdsprogram. Informerar om funktionsnedsättningen och samverkar för övergripande planering kring barnet. Medverkar vid behov i elevhälsomöten. och kompetens-utveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 32

33 Rörelsehinder 7 Habiliteringsplan Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Upprättar tillsammans med vårdnadshavare en habiliteringsplan. Tar vid behov initiativ till att Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas. 8 Individuellt utprovat hjälpmedel/personligt hjälpmedel Stödjer barnets användande av hjälpmedel. Stödjer barnets användande av hjälpmedel. Informerar om och kan vid behov förskriva hjälpmedel. Förskrivare ansvarar för att utifrån individuellt behovsbedömning prova ut, förskriva och följa upp hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen. och kompetensutveckling personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Ansvarar för introduktion och utbildning om hjälpmedlet samt ger råd och stöd om dess användning till barnet, vårdnadshavare och personal. 33

34 Rörelsehinder 9 Specialpedagogiskt stöd för att barnet får det stöd eller det särskilda stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollag, förskolans läroplan och andra styrdokument. barnet får det stöd eller det särskilda stöd det behöver med utgångspunkt från skollag, skolans läroplan och andra styrdokument. Erbjuder handledning och konsultation till skolans personal. Erbjuder konsultation, och handledning till vårdnadshavare. stöd till personal utifrån barnets specifika behov. Erbjuder kurser. stöd och kompetensutveckling till skolledning och personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Deltar vid behov i förskolemöte och elevhälsomöte. 10 Anpassade material, läromedel och lärverktyg Förskolechef ansvarar för att barnet får anpassat material. skolans arbetsmiljö utformas så att barnet får tillgång till läromedel och lärverktyg av god kvalitet. Erbjuder handledning vid val av material, läromedel och lärverktyg. Kartlägger behov och erbjuder kontakt med Lekoteket, Datateket och Infoteket. och kompetensutveckling. Utvecklar, producerar, anpassar och säljer läromedel samt ger produktionsstöd. Utställning med specialpedagogiska läromedel. 34

35 Rörelsehinder 11 Kommunikationsstöd Förskolechef ansvarar för tillgång till kommunikationsstöd och för personalens kompetensutveckling. Rektor ansvarar för tillgång till kommunikationsstöd och för personalens kompetensutveckling. Kan medverka vid information och rådgivning. Kartlägger barnets kommunikation, språk och tal. Ger förslag på alternativ och kompletterande kommunikation. Ger handledning i användandet av kommunikationsstödet. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen Erbjuder kommunikationsutbildning till vårdnadshavare och personal. Förskriver individuellt utprovade kommunikationshjälpmedel. Tillhandahåller kommunikationsstöd. 35

36 Rörelsehinder 12 Psykosocialt stöd Ger stöd till barnet. Ansvarar för Elevhälsan. Erbjuder stöd till personal. Erbjuder stöd till barn och vårdnadshavare. 13 Anhörigstöd Erbjuder stöd till anhöriga enskilt och i grupp. Erbjuder kvalificerat psykoterapeutiskt stöd genom Samtalsmottagningen. 14 Stöd till en fungerande vardag Ansvarar för en fungerande vardag i förskolan. Ansvarar för en fungerande vardag i skolan. I habiliteringsplanen formuleras mål för vardagsfungerande. Ger kunskap om förhållningssätt och strategier för att uppnå dessa mål. 36

37 Hjälpredan synnedsättning Uppdrag och ansvar Barn och unga med synnedsättning 1 Information och vägledning vid start i förskola, skola och fritidshem samt vid byte av stadium, skolform, skola och fritidshem. Kommun Landsting Stat för planering av förskolestart i samverkan med vårdnadshavare. hämta information och planera skolstart. anpassa verksamheten till barnets behov. Övergång förbereds utifrån barnets behov. n ger vägledning inför gymnasieval. Samverkar med förskola och skola. Erbjuder handledning och fortbildning till personal i förskola, skola och fritidshem. Informerar enligt överenskommelse med vårdnadshavare om barnets funktionsnedsättning och särskilda behov. Medverkar vid behov vid planering. Erbjuder råd och stöd till barn och vårdnadshavare samt till förskola, skola och fritidshem. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Erbjuder utbildning på nationell specialskola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. 37

38 Synnedsättning 2 Anpassad fysisk miljö Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Erbjuder konsultation vid anpassning av lokaler i grundsärskola. Informerar om behov och ger förslag på anpassning av lokaler. och kompetensutveckling personal om den anpassade miljön. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp förskolan tar emot. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp skolan tar emot. 3 Skolskjuts Enligt kommunens skolskjutsreglemente. 38

39 Synnedsättning 4 Utredning Elevhälsan gör en basutredning om barnet inte når kunskapskraven eller av andra orsaker behöver stöd i skolsituationen. Gör kompletterande utredningar återkopplar till vårdnadshavare och informerar personal. Resurscenter erbjuder kompletterande utredning för barn och ungdomar med synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning. 5 Ansökan till grundsärskola (se Hjälpredans dokument Utvecklingsstörning) 39

40 Synnedsättning 6 Handlingsplan i förskola och åtgärdsprogram i skola och fritidshem för att barnet får det särskilda stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollag, förskolans läroplan och andra styrdokument. för att handlingsplan upprättas, följs upp och utvärderas. barnet får det särskilda stöd det behöver med utgångspunkt från skollag, skolans läroplan och andra styrdokument. Rektor ansvarar för utredning inför åtgärdsprogram samt att åtgärdsprogram upprättas, följs upp och utvärderas. Rektor ansvarar för planering och anpassning på fritidshemmet. Medverkar vid behov av upprättande av handlingsplan och åtgärdsprogram. Medverkar vid behov vid upprättande av handlingsplan och åtgärdsprogram. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 40

41 Synnedsättning 7 Habiliteringsplan Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Upprättar tillsammans med vårdnadshavare en habiliteringsplan. Tar vid behov initiativ till att Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas. 8 Individuellt utprovat hjälpmedel/personligt hjälpmedel Ansvarig pedagog och arbetslag ger barnet stöd i användande av hjälpmedel. Ansvarig pedagog och arbetslag ger barnet stöd i användande av hjälpmedel. (insatser görs efter beställning från förskola, skola) Erbjuder råd till personal om användande av hjälpmedel. Informerar om och kan vid behov förskriva hjälpmedel. Förskrivare ansvarar för att utifrån individuell behovsbedömning prova ut, förskriva och följa upp hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen. och kompetensutveckling personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Erbjuder råd och stöd till barnet, vårdnadshavare och personal. Introduktion och utbildning till vårdnadshavare. 41

42 Synnedsättning 9 Specialpedagogiskt stöd för att barnet får det stöd eller det särskilda stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollag, förskolans läroplan och andra styrdokument. barnet får det stöd eller det särskilda stöd det behöver med utgångspunkt från skollag, skolans läroplan och andra styrdokument. Erbjuder handledning och konsultation till personal och barn. Deltar vid behov på elevhälsomöte. Erbjuder råd och stöd till vårdnadshavare kring förberedande punktskriftsinlärning. Erbjuder stöd och handledning till personal. Erbjuder råd och stöd vid inlärning av kompensatorisk teknik. stöd och kompetensutveckling till skolledning och personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 10 Anpassade material, läromedel och lärverktyg för att barnet får anpassat material. skolans arbetsmiljö utformas så att barnet får tillgång till läromedel och lärverktyg av god kvalitet. Erbjuder handledning vid val av material, läromedel och lärverktyg. Kartlägger behov och erbjuder kontakt med Lekoteket, Datateket och Infoteket. och kompetensutveckling. Utvecklar, producerar, anpassar och säljer läromedel samt ger produktionsstöd. Utställning med specialpedagogiska läromedel. 42

43 Synnedsättning 11 Kommunikationsstöd för tillgång till kommunikationsstöd och för personalens kompetensutveckling. Rektor ansvarar för tillgång till kommunikationsstöd och för personalens kompetensutveckling. Erbjuder information och rådgivning. Erbjuder information och utbildning i punktskrift till vårdnadshavare. Informerar om barnets funktionsnedsättning och dess konsekvenser för eventuell resursperson. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 12 Psykosocialt stöd Ger stöd till barnet. Ansvarar för Elevhälsan. Erbjuder stöd till personal. Erbjuder stöd till barnet och vårdnadshavare. 13 Anhörigstöd Erbjuder stöd till anhöriga enskilt och i grupp. Resurscenter syn har kurser för vårdnadshavare. Erbjuder kvalificerat psykoterapeutiskt stöd genom Samtalsmottagningen. 43

44 Synnedsättning 14 Stöd till en fungerande vardag Ansvarar för en fungerande vardag i förskolan. Ansvarar för en fungerande vardag i skolan. I habiliteringsplanen formuleras mål för vardagsfungerande. Ger kunskap om förhållningssätt och strategier för att uppnå dessa mål. 44

45 Hjälpredan utvecklingsstörning Uppdrag och ansvar Barn och unga med utvecklingsstörning 1 Information och vägledning vid start i förskola, skola och fritidshem samt vid byte av stadium, skolform, skola och fritidshem. Kommun Landsting Stat för planering av förskolestart i samverkan med vårdnadshavare. Informerar vid behov föräldrar om möjligheten till bedömning av psykolog från barnhälsovården. hämta information och planera skolstart. anpassa verksamheten till barnets behov (se läroplan för grundsärskola). Övergång förbereds utifrån barnets behov. n ger vägledning inför gymnasieval. Samverkar med förskola och skola. Ger information om grundsärskola och medverkar vid skolplacering efter att beslut om mottagande i grundsärskola fattats av Myndighetsenheten. Erbjuder handledning, konsultation i förskola, skola och fritidshem. Studie- och yrkesvägledare informerar och vägleder inför fortsatt utbildning. Informerar enligt överenskommelse med vårdnadshavare om barnets funktionsnedsättning och särskilda behov. Medverkar vid behov vid planering. Erbjuder råd, stöd, handledning och utbildning till vårdnadshavare och personal i förskola, skola och fritidshem. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 45

46 Utvecklingsstörning 2 Anpassad fysisk miljö Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Ansvarar för anpassning av lokaler i samverkan med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. n står för grundutrustning, det vill säga sådan utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än ett barn och inte kräver omfattande individuell anpassning. Erbjuder konsultation vid anpassning av lokaler. Informerar om behov och ger förslag på anpassning av lokaler. och kompetensutveckling personal om den anpassade miljön. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp förskolan tar emot. Grundutrustningen ska vara anpassad till den grupp grundskolan eller grundsärskolan tar emot. 46

47 Utvecklingsstörning 3 Skolskjuts Enligt kommunens skolskjutsreglemente. 4 Utredning för att en pedagogisk bedömning görs vid behov. Beslutom speciella insatser i samband med skolskjuts som t ex behov av egen taxi- eller bussvärd fattas av Antagningsenheten i Utbildningsförvaltningen Elevhälsan gör en basutredning om barnet inte når kunskapskraven i grundskolan. Informerar sig om barnets behov och ger konsultation och handledning till personal. Placering i grundsärskola följs regelbundet upp genom förnyade psykologutredningar. Gör basutredningar i specifika fall. Gör kompletterande utredningar. Återkopplar till vårdnadshavare och informerar personal. Resurscenter erbjuder kompletterande utredning för barn och unga med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och eller autismspektrumtillstånd samt medfödd eller tidig dövblindhet. Utreder läs- och skrivsvårigheter. 47

48 Utvecklingsstörning 5 Ansökan till grundsärskola Informerar vårdnadshavare om möjligheten att söka grundsärskola. för att ett pedagogiskt utlåtande skrivs. Rektor informerar vårdnadshavare om möjligheten att söka grundsärskola och om vad det innebär. Samverkar med. från förskola, skola) Informerar vårdnadshavare om vad grundsärskolan är och vad det innebär. Ger information om grundsärskola och medverkar vid skolplacering efter att beslut om mottagande i grundsärskola fattats av Myndighetsenheten. 48

49 Utvecklingsstörning 6 Handlingsplan i förskola och åtgärdsprogram i skola och fritidshem för att barnet får det särskilda stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollag, förskolans läroplan och andra styrdokument. Samverkar för övergripande planering kring barnet. för att handlingsplan upprättas. barnet får det särskilda stöd det behöver med utgångspunkt från skollag, skolans läroplan och andra styrdokument. Rektor ansvarar för utredning inför åtgärdsprogram samt att åtgärdsprogram upprättas, följs upp och utvärderas. Rektor ansvarar för planering och anpassning på fritidshemmet. från förskola, skola) Ansvarar för Elevhälsan för grundsärskolorna inom Utbildningsförvaltningen. Elevhälsan bistår rektor i utredning inför åtgärdsprogram. Deltar i klasskonferens och vid elevhälsomöten. Erbjuder handledning och konsultation utifrån behov till personal Samverkar för övergripande planering kring barnet. Samverkar för övergripande planering kring barnet. Deltar efter inbjudan i elevhälsomöten. och kompetens-utveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Deltar vid behov i upprättande av Samordnad Individuell Plan (SIP). Medverkar vid behov vid upprättande och uppföljning av handlingsplan och åtgärdsprogram. 49

50 Utvecklingsstörning 7 Habiliteringsplan 8 Individuellt utprovat hjälpmedel/personligt hjälpmedel Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Stödjer barnets användande av hjälpmedel. Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Stödjer barnets användande av hjälpmedel. Samverkar med Hälsa och habilitering för övergripande planering kring barnet. Erbjuder stöd till personal i användande av hjälpmedel. Upprättar tillsammans med vårdnadshavare en habiliteringsplan. Tar vid behov initiativ till att Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas. Informerar om och kan vid behov förskriva hjälpmedel. Förskrivare ansvarar för att utifrån individuell behovsbedömning prova ut, förskriva och följa upp hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen. och kompetensutveckling personal kring användandet i den pedagogiska situationen. Erbjuder råd och stöd till barn, vårdnadshavare och personal. 50

51 Utvecklingsstörning 9 Specialpedagogiskt stöd för att barnet får det stöd eller det särskilda stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollag, förskolans läroplan och andra styrdokument. barnet får det stöd eller det särskilda stöd det behöver under vistelsetiden med utgångspunkt från skollag, skolans läroplan och andra styrdokument. Erbjuder handledning och konsultation till skolans personal. Deltar i klasskonferens och vid behov i elevhälsomöte. Erbjuder konsultation och handledning till vårdnadshavare. stöd till personal utifrån barnets specifika behov. Erbjuder kurser. Deltar vid behov i förskolemöte och elevhälsomöte. stöd och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. 10 Anpassade material, läromedel och lärverktyg för att barnet får anpassat material. skolans arbetsmiljö utformas så att barnet får tillgång till läromedel och lärverktyg av god kvalitet och tillgång till bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Erbjuder handledning vid val av material, läromedel och lärverktyg. Kartlägger behov och erbjuder kontakt med Lekoteket, Datateket och Infoteket. och kompetensutveckling. Utvecklar, producerar, anpassar och säljer läromedel samt ger produktionsstöd. Utställning med specialpedagogiska läromedel. 51

52 Utvecklingsstörning 11 Kommunikationsstöd för tillgång till kommunikations-stöd och för personalens kompetensutveckling. Rektor ansvarar för tillgång till kommunikationsstöd och för personalens kompetensutveckling. Kan samordna utbildningsinsatser och medverka vid information och rådgivning. Kartlägger barnets kommunikation, språk och tal. Ger förslag på alternativ och kompletterande kommunikation. Erbjuder handledning. Erbjuder utbildning till vårdnadshavare och personal. och kompetensutveckling personal kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Förskriver individuellt utprovade kommunikationshjälpmedel. Tillhandahåller kommunikationsstöd. 52

53 Utvecklingsstörning 12 Psykosocialt stöd Ger stöd till barnet. Se. Ansvarar för Elevhälsan i grundsärskolorna inom Vård och bildning. Erbjuder stöd till barn och vårdnadshavare. Erbjuder stöd till personal. 13 Anhörigstöd Erbjuder stöd till anhöriga enskilt och i grupp. Erbjuder kvalificerat psykoterapeutiskt stöd genom Samtalsmottagningen. 53

54 Utvecklingsstörning 14 Stöd till en fungerande vardag Ansvarar för en fungerande vardag i förskolan med stöd av handlingsplan och eventuella samarbetsdokument. Ansvarar för en fungerande vardag i skolan. I habiliteringsplanen formuleras mål för vardagsfungerande. Ger kunskap om förhållningssätt och strategier för att uppnå dessa mål. Initierar upprättande av eventuella samarbetsdokument. 54

55 Samordningsplan (enligt Socialstyrelsen SOSFS 2008:20) för barn med autism i förskola Överenskommelse mellan förskolechef, habiliteringsansvarig och vårdnadshavare Barnets namn... Födelsedatum... Vårdnadshavare... Vårdnadshavare... Förskolechef... Ansvarig pedagog i förskola... Habiliteringsansvarig... Kontaktperson inom... Barnets vistelsetid i förskola... Övergripande målsättning för hem, förskola och habilitering Att genom mångsidiga intensiva insatser under förskoleåldern ge förutsättningar för barnet att utveckla: förmåga till socialt samspel funktionell kommunikation lek och funktionellt beteende kognitiva och adaptiva färdigheter Barnet ska erbjudas en miljö som förebygger utveckling av ritualer och andra programbeteenden. 55

56 Habiliteringens ansvar Att utforma barnets individuella program baserat på nationella riktlinjer och erbjuda utbildning och behandlingsmöten. 1. Habiliteringen erbjuder utbildning för vårdnadshavare och förskolepersonal om autism, inlärningsteori och intensivträning enligt Habiliteringsprogram för barn med autism. 2. Habiliteringen erbjuder behandlingsmöten i en omfattning, som gör det möjligt för vårdnadshavare och förskolepersonal att ge stöd och bedriva träning i barnets vardagsmiljö. Behandlingsmöten, där vårdnadshavare och förskolepersonal deltar, schemaläggs terminsvis. Dessa kan förläggas till habiliteringen alternativt förskolan. ns ansvar Att ge barnet stöd och träning i förskolan. 1. Utifrån överenskomna mål upprättas en handlingsplan, som är underlag för den träning som ska ges i förskolan. Varje träningstillfälle dokumenteras och stödet beskrivs sammanfattande. 2. Uppföljningsmöte skall ske minst en gång per termin och vid dessa möten skall uppföljningsprotokoll skrivas. Förskolechef är sammankallande och kallar vårdnadshavare, ansvarig pedagog på förskolan, s kontaktperson samt representant från habiliteringen. 3. Förskolepersonal deltar (vid behov) i fortbildning, som habiliteringen erbjuder. Vårdnadshavares ansvar Att ge barnet stöd och träning i hemmet. 1. Utifrån överenskomna mål ges träning i hemmet. Delmål följs upp och förändras efter hand som de uppnås. 2. Vårdnadshavare deltar i uppföljnings- och behandlingsmöten. 56

Hjälpredan. Utvecklingsstörning

Hjälpredan. Utvecklingsstörning Hjälpredan 2015 Utvecklingsstörning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0 Hjälpredan 2015 Autism Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning. Ett

Läs mer

Hjälpredan. Hörselnedsättning

Hjälpredan. Hörselnedsättning Hjälpredan 2015 Hörselnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpredan. Dövblindhet

Hjälpredan. Dövblindhet Hjälpredan 2015 Dövblindhet Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpredan. Synnedsättning

Hjälpredan. Synnedsättning Hjälpredan 2015 Synnedsättning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med synnedsättning Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden 2012 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

HJÄLPREDA HÖRSEL. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA HÖRSEL. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA HÖRSEL Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden Reviderad 2014-09-11 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Örebro läns landsting Laxå kommun skolmyndigheten 1

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun.

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Nässjö kommun organiserar sin förskoleverksamhet utifrån att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Guide till stöd och insatser för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 2012 Örebro läns landsting Kommuner inom Örebro län

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2016-12-01 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Principiell samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län gällande tidiga insatser i förskolan s.k.

Principiell samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län gällande tidiga insatser i förskolan s.k. Principiell samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och gällande tidiga insatser i förskolan s.k. IBT för barn i förskoleåldern med autismspektrumtillstånd Rubrik specificerande dokument

Läs mer

Inledning Allmän information om Hjälpredan

Inledning Allmän information om Hjälpredan Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 Datum 2011-05-23 Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 1. Överenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Överenskommelse

Läs mer

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Enligt Skolverkets allmänna råd 2013 Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola ELEVHÄLSAN Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna Idrott och hälsa för alla - hur vi hittar vägarna En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth 2015-10-05 ALL 2015/1256 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Skolverket Svar på remiss gällande Skolverkets förslag till förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem. Regeringsuppdrag

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2014-05-08 2016-04-25 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor UN.2016.33 Dokumentinformation Riktlinje för mottagande

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Elevhälsa Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Skolans uppdrag Utbildningens syfte Elevhälsans omfattning och uppdrag Elever i behov av särskilt stöd

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 Datum 2016-01-11 Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 1. Överenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. SÄRSKOLA SÄRSKOLA Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredning om specialskolan Svenska staten har specialskolor för barn med dövhet eller hörselnedsättning. Men ny teknik gör att allt fler barn med grav hörselnedsättning

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 27/1 2016 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2012 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan 120419 Dessa rutiner kommer att revideras när nya riktlinjer för mottagande till grundsärskolan kommer (planerat till hösten 2012). 2012-04-19

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand 1(5) Anita Lockner Riktlinjer och kriterier för tilläggsbelopp bidrag till verksamheter som har barn/elever i behov av extraordinära stödåtgärder och är folkbokförda i Härnösands kommun Enligt skollagen

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2011:130 Utkom från trycket den 8 mars 2011 utfärdad den 24 februari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan Ansökan om mottagande i förskoleklass vid Åsbackaskolan 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets adress Kommun 2 Mottagande Ansökan gäller mottagande i förskoleklass tidigast

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp hantering av tilläggsbelopp Gäller fr.o.m. 2016-10-26 Antagen av bildningschef 2016-10-26 Innehållsförteckning Inledning... 1 Gällande rätt... 1 Barn/elever i behov av särskilt stöd... 1 Tilläggsbelopp...

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess Förklaringstext till Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess UPPMÄRKSAMMA Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 2010 Vingåkers kommun 0 Innehåll Inledning Allmän information

Läs mer

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i 2012-05-25 reviderat 2012-07-26 Innehåll 1 Inledning 5 2 Definition 5 3 Anvisningar 6 3.1 Viktigt att tänka på vid föräldrakontakter... 6 3.2 Ansökan

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad november 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer