Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT Undersökning bland ledamöter i T-24047

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047"

Transkript

1 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund

2 BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta är den tredje mätningen i ordning. Mätningarna har genomförts 1995, 2000 samt Syftet med undersökningen är att deskriptivt belysa ekonomi, klienter, marknadssitutation, IT-användning, konkurrens, arbetssituation samt kårens privata förhållanden. Undersökningen har även belyst advokatsamfundets yrkesservice och hemsida.

3 METOD En totalundersökning har genomförts med postal metod. Två påminnelser skickades ut, båda inkluderade ett nytt formulär. Dessutom har advokatsamfundet påmint ledamöterna via mail. TID Undersökningen har genomförts under tiden 6 mars 28 april. Den första påminnelsen skickades ut den 23 mars och den andra den 31 mars. MÅLGRUPP Eftersom detta är en totalundersökning så är målgruppen identisk med populationen. Målgruppen är i detta fall ledamöter i advokatsamfundet som bedriver verksamhet. Antalet verksamma ledamöter var vid undersökningens genomförande ca st. Svarsfrekvensen är 62 %. Mer om detta framgår av den tekniska beskrivningen i slutet av rapporten.

4 ADVOKATBYRÅN OCH DESS PERSONAL Knappt hälften av advokaterna arbetar på byråer med upp till tre verksamma advokater. 23 % arbetar på byråer med 4 9 advokater medan 27 % arbetar på byråer med mer än 10 verksamma advokater. Jämfört med undersökningen 2000 är det en klar ökning (+8 %) av andelen byråer med fler än 10 anställda. En tredjedel av byråerna har en till nio verksamma biträdande jurister. Andelen med 10 eller fler biträdande jurister har ökat från 10 % år 2000 till 20 % år Även andelen byråer med 10 eller fler anställda personer utan juridisk utbildning har ökat jämfört med år % har angivit affärsjuridik som en av sin huvudsakliga verksamhetsinriktning. Denna följs av Brottmål 36 %, Familjerätt 33 %, Fastighetsrätt 26 % och Skadeståndsrätt 24 %. 41 % av byråerna bedrivs i aktiebolagsform, 20 % i handelsbolagsform medan 18 % bedrivs som kommanditbolag. Andelen advokater som antingen äger byrån själv eller är delägare är 83 %.

5 ADVOKATBYRÅN OCH DESS PERSONAL 26 % av byråerna har anställt mellan en och tre jurister medan 22 % har anställt fyra eller fler jurister. På 18 % av byråerna har mellan en och tre jurister lämnat advokatbyrån medan hos 14 % fyra eller fler jurister har lämnat byrån. På 19 % av advokatbyråerna planerar man att anställa mellan en och tre biträdande jurister under de närmaste 12 månaderna. 16 % planerar att anställa fyra eller fler biträdande jurister.

6 ADVOKATBYRÅN OCH DESS PERSONAL (KONTOR OCH SAMARBETEN) 22 % av byråerna har kontorsgemenskap med annan advokatbyrå 27 % anlitar externa telefonisttjänster 41 % av advokatbyråerna har fler kontor 16 % av byråerna har under de senaste tre åren etablerat sig på ytterligare orter 26 % av byråerna har avtal om samarbete med någon/några utländska advokatbyråer 14 % har fast samarbete med annan advokatbyrå 8 % har fast samarbete med revisionsbyrå 6 % har samarbete med branschorganisation

7 ADVOKATBYRÅN OCH DESS PERSONAL (KLIENTUNDERLAG, FÖRSÄKRINGAR,UTBILDNING) De tre största klienterna står för mindre än en fjärdedel av omsättningen hos en klar majoritet av byråerna. Endast 2 % av byråerna uppger att de tre största klienterna står för mer än tre fjärdedelar av omsättningen. Hos ungefär en tredjedel av byråerna kommer mer än 50 % av omsättningen från återkommande klienter. 52 % av advokatbyråerna har tecknat tilläggsförsäkring till ansvarsförsäkringen. 42 % av byråerna har utbildningsbudget för advokaterna. 39 % av ledamöterna avsatte mindre än 3 dagar till egen fortbildning på interna och externa kurser. 22 % av advokatbyråerna har en fastställd budget för kunskapsfördelning/-hantering.

8 FAKTURERING/DEBITERING Fördelning av ledamotens fakturering på olika uppdragstyper under 2002: Medelvärde offentligt försvar 16 % Medelvärde rättshjälp 8 % Medelvärde rättsskydd 12 % Medelvärde obeståndsjuridik 9 % Medelvärde affärsjuridik 42 % Medelvärde övriga uppdrag 13 % 55 % av ledamöterna tillämpar alltid eller oftast fakturering efter avslutat uppdrag. Den näst vanligaste faktureringsformen (24 %) är löpande månatlig fakturering. 74 % av ledamöterna uppger att de inte tillämpar ansvarsbegränsning i uppdragsavtal med klienten.

9 FAKTURERING/DEBITERING Ungefär hälften av ledamöterna kunde debitera mer än 65 % av sin arbetade tid under 2002 Kostnaden år 2002 per jurist och månad före lön, lönebikostnader och pensionsavsättningar var i medeltal kronor Advokatbyråns kostnader under 2002 fördelade sig enligt följande: Medelvärde lönekostnader jurister 34 % Medelvärde lönebikostnader jurister 11 % Medelvärde lönekostnader övrig personal 10 % Medelvärde lönebikostnader övrig personal 4 % Medelvärde lokalkostnader 13 % Medelvärde samtliga övriga kostnader 26 %

10 DATORN I ARBETET Hos över 80 % av byråerna har varje advokat en egen e-postadress och byrån använder e-post för kommunikation med klienter. Hos ca 70 % av byråerna finns lokala nätverk, klientregister förs på data och advokatbyrån har eget domännamn. Hos 51 % är dokumentsystemet kopplat till nätverket och hos 44 % av byråerna kan man koppla upp sig mot byråns nätverk från en extern dator. Hos var fjärde byrå bevakar datasystemet fatalietiderna och 17 % krypterar sin e-post 62 % av ledamöterna använder betaltjänster via internet för att söka juridisk information. 52 % använder CD-databaser och 46 % använder fria databaser på internet. Endast 13 % använder inga databaser.

11 MARKNADSSITUATION Framförallt upplever man betydande konkurrens från andra advokatbyråer i Sverige. Utöver detta upplever man framförallt en viss konkurrens från revisorer och andra företagskonsulter, juridiska byråer och bankernas juristavdelningar. De två främsta sätten att marknadsföra sig på under 2002 var via hemsida på internet och enskilda advokaters medlemskap i olika nätverk t ex Rotary. Mer än en tredjedel nämner också sponsoring och kurser/seminarier som ett sätt att marknadsföra sig under % av byråerna har en egen hemsida. Av dem som inte har någon hemsida planerar 24 % att skaffa en hemsida under de närmaste 12 månaderna. Runt 30 % av byråerna har anlitat en webbyrå, har en särskild marknadsföringsplan, särskild marknadsföringsbudget samt har anlitat en reklambyrå eller PR-byrå. Endast 5 % uppger att de under 2003 skall satsa betydligt mer eller mindre pengar och resurser på marknadsföring jämfört med 2002.

12 ADVOKATSAMFUNDETS YRKESSERVICE 8 % besöker advokatsamfundets hemsida en gång i veckan eller oftare, 22 % besöker hemsidan en till tre gånger i månaden och 48 % besöker hemsidan någon enstaka gång. 20 % uppger att de aldrig besökt hemsidan. De som besöker hemsidan går framförallt in på Cirkulär från Advokatsamfundet, Matrikeln på nätet och Advokatnytt När det gäller Advokatsamfundets yrkesservice, så får Tidningen Advokaten bäst betyg. Liksom år 2000 anser cirka åtta av tio advokater att den är bra. Av de som haft en åsikt om Advokatsamfundets yrkesservice m m uppger nedanstående andelar att den är bra: Tidskriften Advokaten 85 % Info. som lämnas på hemsidan 67 % Advokatsamfundets kursverksamhet 64 % Info.-/marknadsföringsmaterial som kan beställas 47 % Info. som lämnas om advokatförsäkringar 51 % Service från medarbetare på samfundets kansli 81 % Service från medarbetare på Marsh försäkringsmäkl. 78 %

13 ARBETSSITUATION/PERSONLIGA FÖRHÅLLANDE 4 % av männen och 12 % av kvinnorna anser att de blivit positivt särbehandlade p g a sitt kön under de tre senaste åren. Lika stor andel av kvinnorna anser att de blivit negativt särbehandlade vilket endast gäller för 1 % av männen. 44 % av ledamöterna har hemmavarande barn under 16 år. Av dem som har barn under 16 år instämmer drygt hälften med påståendet att det går bra att förena advokatyrket med att vara småbarnsförälder. 43 % instämmer i att de kunna vara föräldralediga i den omfattning de önskat. 19 % instämmer i påståendet att man har funderat på att byta yrke då det är svårt att förena advokatyrket med att vara småbarnsförälder. 14 % instämmer i att de arbetar heltid men skulle vilja arbeta deltid. När barnen är sjuka uppger ca hälften av ledamöterna att man delar lika med make/make/sambo. 39 % uppger att det oftast är make/maka/sambo som är hemma när barnen är sjuka. Endast 9 % av ledamöterna är den som oftast är hemma.

14 PERSONLIGA FÖRHÅLLANDE 86 % av ledamöterna är gifta/sambo. Av dem som är gifta/sambo är det endast 8 % som sköter det mesta av hemarbetet i sitt hushåll. 46 % delar ungefär lika. I 75 % av hushållen är ledamoten den med högst inkomst. 29 % av ledamöterna köper hushållsnära tjänster som t ex städhjälp eller barnpassning. 17 % av ledamöterna som besvarat undersökningen är kvinnor och 82 % är män. Medelåldern är 47 år Medelvärdet för den taxerade inkomsten av advokatverksamhet år 2002 är kr. Medianen är kronor.

15 ÖVRIGT 74 % är notariemeriterade. 12% skulle vilja byta arbete och bli domare (exempelvis rådman eller hovrättsråd). Av dem som svarat att de inte vill bli domare nämner man framförallt självständigheten och arbetsförhållanden som anledning till att man inte skulle vilja byta arbete till domare. 65 % av ledamöterna anser att mellan och är en rimlig månadslön för en rådman.

16 TEKNISK BESKRIVNING BORTFALLSREDOVISNING Bruttourval /. avgår 26 Flyttat okänt vart 4 Ej målgruppsaktuell 22 Nettourval Vägrar 12 Ej svar Antal inkomna svar st *) Svarsfrekvens 62 % *) Före första påminnelsen t o m den 23 mars 2003 hade svar inkommit (32 %). Före andra påminnelsen t o m den 31 mars 2003 hade svar inkommit (50 %).

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 201 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 1 Inledning I 20 års upplaga av rapporten Driftig, men otrygg konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer