Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå"

Transkript

1 Advokatbyrå S e d a n Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor Huvudkontor Tel / Webb Östermalmstorg Stockholm Larsbergstorget 5 1tr., Lidingö Sverige Sverige Välkommen_ _v4webb

2 Vår verksamhetsinriktning Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen är affärsjuridik för små och medelstora företag t.ex. kompanjonsavtal, fastighetsrätt där hyresrätt, fel i fastighet, besiktningsfrågor, entreprenadjuridik samt fastighetsmäklarrätt är centrala inslag samt processrätt. Värdegrunder och affärsidé Värdegrunder Advokatbyråns värdegrunder efter vilka vi arbetar kan sammanfattas i följande tre kärnvärden. 1. Commitment to Create Lojalitetsskapande kreativitet Engagemang för att skapa kreativa lösningar för kunderna. 2. Communicate to Connect Kontaktskapande kommunikation. Vi vill föra en löpande dialog internt och externt för att öka lojaliteten och förståelsen för varandra och därmed öka möjligheterna att tillsammans förbättra och förebygga såväl för kunden som för advokatbyrån. 3. Partnership for growth Tillväxtskapande partnerskap. Vi vill tillsammans, ägare, medarbetare och kunder, utveckla och förbättra advokatbyrån och dess tjänster och service men också kunderna och deras förhållningssätt till bl.a. juridiska frågor samt deras verksamhet. Affärsidé Zacharias Advokatbyrå koncentrerar sig på affärsjuridik samt är ävensom specialiserad inom fastighetsrätt. Advokatbyrån har under många år biträtt företag och enskilda, och på olika sätt personligen medverkat i det dagliga arbetet vid etablering och drift av mindre företag. Inom advokatbyrån finns därför kompetens för de flesta små som stora problem som kan förekomma vid drift av såväl nya som redan verksamma företag. Våra jurister Claude Zacharias (advokat), invaldes i Sveriges Advokatsamfund Han har skrivit flertalet artiklar och böcker, bl.a års fastighetsmäklarlag, En kommentar 2 u 2013, och Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar. Claude Zacharias deltog i EU-programmet Mål 4, som syftade till att kompetensutveckla små- och medelstora företag. Claude Zacharias erhåller även, på uppdragsbasis, uppdrag som verkställande direktör eller arbetande styrelserepresentant för utveckla rutiner för företagsledning och styrelsearbete samt driva företags verksamhet under viss tid. Claude Zacharias anlitas som föreläsare. Välkommen_ _v4webb 2 (7)

3 Specialområden: Affärsjuridik för delägarstyrda småföretag och fastighetsrätt. Härutöver arbetar Claude Zacharias i stor omfattning med arvsrätt. Johannes Marszalek, (jur.kand.) fullgjorde sin juristutbildning vid Uppsala universitet Efter det följde ytterligare studier vid Uppsala universitet i företagsekonomi. Han har varit verksam som processande jurist sedan 2008 och kommer närmast från Stance Juristbyrå. Sedan november 2011 är Johannes Marszalek anställd vid Zacharias Advokatbyrå. Specialområden: avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, försäkringsrätt samt processrätt. På byrån verkar också fem juristassistenter och vår redovisningskonsult, de bistår oss jurister och våra kunder. Sekretess Det är av största vikt att klienternas integritet skyddas. Den information som personal på en advokatbyrå får ta del av är många gånger av det slaget att den kan skada klienten på ett eller annat sätt om informationen kommer till tredje mans kännedom. Det förtroende som ges advokatbyrån måste förvaltas och vårdas. Det får inte förekomma att personal för utomstående yppar något som rör advokatbyråns klienter. Zacharias Advokatbyrå iakttar därför givetvis sekretess när det gäller dess klienter. UPPDRAGS- OCH ARVODESVILLKOR Zacharias Advokatbyrå (Advokatbyrån) tackar för Ert förtroende och får för god ordnings skull bekräfta våra uppdrags- och arvodesvillkor enligt följande. Fakturering Advokatbyrån fakturerar löpande sitt arvode, i normalfallet, månadsvis i efterskott. Avräkning sker vid uppdragets slut. Det står advokatbyrån fritt att fakturera antingen genom delfaktura eller á conto-faktura. Debitering av arvode á conto redovisas alltid i slutfaktura. Rättsskydd I vissa fall äger klient rätt till ersättning för arvode och ombudskostnader till ombud mm p.g.a. att klienten innehar en s.k. rättsskyddsförsäkring. Vi ber att få fästa Er uppmärksamhet på att sådan rättsskyddsförsäkring kan förekomma, förutom genom Er hem- eller företagsförsäkring, även genom branschorganisation eller liknande inrättning. Det är av vikt att Ni upplyser oss om förekomsten av ett eventuellt rättsskydd. Enligt försäkringsvillkoren är i regel den ersättning som utgår till ombudet med stöd av försäkringen begränsad till viss timtaxa såväl som att arvodets storlek är maximerat. Även i fall klienten är berättigad till rättsskydd debiterar advokatbyrån löpande klienten arvode i enlighet med advokatbyråns sedvanliga arvodesnormer, men avräkning Välkommen_ _v4webb 3 (7)

4 för - i förekommande fall - vad som må inflyta ifrån rättsskyddsförsäkringen. Detta innebär att klienten alltid först reglerar sina fakturor med advokatbyrån. Kunden är alltid ansvarig i förhållandet till advokatbyrån för skillnaden av vad rättsskyddet må täcka och advokatbyråns arvode. Notera också att advokatbyrån inte skiljer mellan olika former av tid som t.ex. tidspillan för resor eller vanlig nedlagd tid. All tid räknas enhetligt som debiterbar tid och redovisas endast i enklare fall. I mer omfattade mål sker ingen tidsredovisning utan i stället redovisas endast skäligt arvode (se mer härom under rubriken Arvodets storlek ). Observera vidare att advokatbyråns åtgärder rörande rättsskydd endast omfattar att a) ansöka om rättsskydd för kunden och b) medverka vid avräkningsförfarande genom att skicka en kopia på advokatbyråns slutredovisning/slutfaktura till rättsskyddsbolaget jämte instruktion att eventuellt utfallande rättsskyddsbelopp ska betalas ut direkt till kunden. Betalning Betalning av advokatbyråns fakturor ska ske inom tio (10) dagar från fakturadatum. Vid senare betalning debiteras ränta enligt lag. För det fall klienten inte i tid erlägger betalning av advokatbyråns fakturor, förbehåller sig advokatbyrån rätten att, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och frånträda uppdraget. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % månatligen. Arvodets storlek Enligt Vägledande regler om god advokatsed ska arvodesdebitering ske genom skälig debitering. Debiterat arvode behöver, såvitt det avser ett och samma uppdrag, inte specificeras, men advokaten är skyldig att på begäran lämna klienten skriftlig redogörelse för det med uppdraget förenade arbetet. Det innebär dock inte någon skyldighet i och för sig att redovisa tid, något som dock advokatbyrån gör i normala fall. Vilka omständigheter som därvid inverkar på bedömningen om vad som är skäligt arvode anges nedan men det är viktigt att framhålla att olika omständigheter inbördes kan tillmätas större eller mindre betydelse vid olika typer av uppdrag. Omständigheterna som har betydelse har kommit till uttryck i flera yttranden av advokatsamfundets styrelse. I dessa yttranden har framhållits att förutom arbetets omfattning, också måste beaktas bl. a. sakens vikt och betydelse, uppdragets svårighetsgrad och den skicklighet med vilken uppdraget utförts. (Jfr. Wiklund, God Advokatsed s 346). I konsekvens med detta har också uttalats att arvodet inte ska beräknas enbart efter den faktiska tidsåtgången. I normalfallet redovisas arvodet efter en avvägning av berörda faktorer. Även om á conton sker från tid till annan sker en slutlig prövning av arvodet i anslutning till slutfakturering. Á contodebiteringar är inte slutgiltiga för berörd period utan endast att betrakta som á conton utan krav på vare sig exakt åtgärdsredovisning eller exakt arvode för den tid á contot avser. Översiktlig beskrivning av debiterbara åtgärder Åtgärder som i regel föranleder debitering är till exempel genomgång av handlingar, telefon- och mailkorrespondens, sammanträden samt upprättande av inlagor, brev, avtal, rättsutlåtanden och Välkommen_ _v4webb 4 (7)

5 andra handlingar i ärendet. Totalkostnaden för en rättegång varierar avsevärt beroende på målets omfattning och komplexitet men understiger sällan kronor exklusive mervärdesskatt. Det är inte ovanligt att debiterat arvode efter avslutad rättegång, i en instans, uppgår till kronor exklusive moms. Mål i förvaltningsdomstol, till exempel plan- och bygglovsärenden eller mål om fastighetsreglering, är i regel mindre omfattande och arvodet blir då ofta också lägre. Normalkostnaden för ett rättsutlåtande uppgår till minst kronor kronor exklusive moms. Att upprätta kommersiella avtal är en känslig process som fordrar förståelse för det sammanhang i vilket avtalet ska förekomma och de syften avtalet ska fylla. Det är också viktigt att berörda parter fullt ut förstår, och är ense om, innehållet i avtalet. Vad kunden betalar för är inte primärt själva avtalshandlingen som sådan utan för den affärsmässiga lösning som avtalet innebär för parterna. Aktieägaravtal, distributionsavtal och liknande samarbetsavtal upprättas normalt sett till ett fast arvode om minimum kr exklusive mervärdesskatt. Den timtaxa som advokatbyrån tillämpar i enklare uppdrag varierar för närvarande mellan kronor / timma inkl. moms och kronor / timma inkl. moms. Minsta debiterbara tid är 30 min. I mer omfattade mål sker ingen tidsredovisning utan i stället redovisas endast skäligt arvode. Se ovan. I den mån lägre belopp yrkas i domstol eller annan myndighet eller domstol eller annan myndighet eller organisation endast godkänner del av yrkat arvode, ska klienten i förhållande till advokatbyrån svara för mellanskillnaden. Utlägg Från tid till annan kan Advokatbyrån komma att lägga ut medel för vissa utlägg hänförliga till klient. Sådana utlägg faktureras på samma sätt som arvode. Därför hänvisas till vad som ovan angivits beträffande fakturering och arvode i tillämpliga delar. Styrelserepresentation Arvode bestäms i samråd med kunden för varje enskilt fall. Testamenten Advokatbyrån kan åta sig att förvara testamenten i original för kunders räkning. Dock åtar sig inte advokatbyrån eller dess anställda advokater, jurister eller medarbetare i övrigt att bevaka berörda testatorers frånfällen. Säkerhet För täckande av arvode och omkostnader kan advokatbyrån komma att begära in deposition på vårt arvode. Depositionen är en säkerhet för advokatbyrån, som redovisas vid uppdragets avslutande. Depositionen avräknas således inte från den debitering som sker löpande. Depositionen kan variera i normalfallet - från och uppåt. Ränta utgår inte på beloppet. Depositionen fastställs för det i samband med detta avtals undertecknande. Välkommen_ _v4webb 5 (7)

6 Den i förekommande fall fastställda depositionen emotses tacksamt till advokatbyråns klientmedelskonto i Nordea; bankgiro nr Förskott och fakturering á conto Förskott, kan komma att begäras och ska i förekommande fall betalas till bankgiro nr utan dröjsmål och innan uppdraget påbörjas. Faktura utfärdas i anslutning till löpande á conton och vid behov kan ytterligare förskott komma att begäras. Det initiala förskottet avser bl.a. de initiala uppstartåtgärder som måste vidtas. Rättshjälp Advokatbyrån åtar sig inte uppdrag för vilka ersättning utgår i form av allmän rättshjälp. God advokatsed Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal. Ansvarsbegränsning Advokatbyrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av advokatbyrån genom uppsåt eller oaktsamhet vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till direkt skada och, i beloppshänseende, till maximalt kronor. Ställföreträdareansvar/solidariskt ansvar För det fall klienten är en juridisk person är undertecknad/undertecknade solidariskt ansvarig med den juridiska personen för den juridiska personens förpliktelser mot advokatbyrån såväl förfluten tid som för framtid. Förpliktelsen upphör för tiden efter den tidpunkt då undertecknad/undertecknande lämnar sina anställningar eller styrelsen eller sina andra anknytning rörande den juridiska personen (avhoppet) och för fluten tid när de ekonomiska mellanhavandena mellan den juridiska personen och advokatbyrån hänförliga till tiden fram till och med avhoppet, till fullo reglerats. Personuppgiftslagen (PUL) Klienten samtycker genom undertecknandet av dessa villkor till att uppgifter om namn och personnummer, ärenden m.m. registreras i advokatbyråns klientregister, fakturaregister, redovisningsprogram, mallahanteringsprogram, e-posthantering såväl vad avser ankommande som utgående post med eller utan bifogade filer, databehandling av inkommande post m.m. Klienten godkänner även genom undertecknandet av dessa villkor att uppgifterna kan vidarebefordras helt eller delvis till tredje man i syfte att underlätta fullgörandet av advokatbyråns och dess anställdas uppdrag eller för att befrämja klientens intressen. Advokatbyrån ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. Klient har rätt att en gång per år få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om klienten. Klient har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse ska vara skriftliga. Välkommen_ _v4webb 6 (7)

7 Penningtvättlagen Advokater är ålagda att löpande övervaka pågående klientförbindelser efter att en riskbedömning gjorts. Vidare är advokaten ålagd ett absolut förbud att meddela klienten att granskning eller rapportering skett till berörd myndighet. En advokat är också skyldig att enligt advokatetiska regler genast avträda från uppdraget när rapportering skett. Advokaten får då inte ange skälen för frånträdandet. E-post Advokatbyrån vill uppmärksamma klienten på de risker som är förenade med kommunikation via t.ex. e-post, i synnerhet om klientens e-post adress är inom ett företag. Det åligger klienten att informera advokatbyrån om särskilda försiktighetsåtgärder önskas. Advokatbyrån krypterar dock inte sin e-post. Tillämplig lag Tvister med anledning av uppdragsavtalet ska hänskjutas till avgörande av svensk domstol och avgöras enligt svensk lag. Övrigt Dessa villkor kan från tid till annan komma att justeras av advokatbyrån. Om så sker ska kunden genast informeras om gjorda justeringar, vilka därefter blir gällande mellan advokatbyrån och kunden. Fullständiga villkor erhålles i original i anslutning till uppdragsförfrågan. Välkommen_ _v4webb 7 (7)

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Advokatbyrå S e d a n 1 9 4 9 Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor (enligt ök) 556469-2993 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Sverige Välkommen _2015-05-07 Huvudkontor (post)

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Särskilda villkor avseende telefonrådgivning Advokatbyrån Gulliksson AB tillhandahåller en telefonrådgivningstjänst inom området för affärsjuridik

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. ALLMÄNNA VILLKOR Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. Tillämpningsområde Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdraget mellan klienten å

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4) 1. Tillämpningsområde Dessa villkor äger tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som von lode advokat ab, (individuellt och gemensamt benämnt von lode, vi, oss och vår ) tillhandahåller

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed

Vägledande regler om god advokatsed Antagna av Advokatsamfundets styrelse den 29 augusti 2008 Vägledande regler om god advokatsed Om de vägledande reglerna Enligt 8 kap. 4 första stycket rättegångsbalken skall en advokat i sin verksamhet

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 16 HANDBOK OM RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING (11.6.2010, ändr. 12.12.2014) (Bilaga 1 ändr. 16.3.2001, Bilaga 2 ändr. 1.12.2002, Bilaga 3 ändr. 11.6.2010, Bilaga 4 tillsatt 11.6.2010) Rättsskyddsförsäkringar har

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN

RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN augusti 2014 Adress: Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08 555 100 00 Fax: 08 566 316 00 arbitration@chamber.se www.sccinstitute.se - 2 INLEDNING Syftet med dessa Riktlinjer för

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 CLAUDE ZACHARIAS En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 248 DEBATT En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 1. Inledning

Läs mer