KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3"

Transkript

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3

2 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS Dpl 02 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige l. Kommunen startar den l september 20 I 2 ett försök med en Facebook-sida "Kommunpolitik i Karlstad". Sidan ska ha ett tydligt medborgarfokus, och vara en arena för medborgarna och politiker att mötas och samtala kring kommunens utveckling. 2. En rapport kring hur Facebook-sidan använts under hösten presenteras för kommunstyrelsen i januari 2013 för beslut om eventuell foltsättning. 3. Facebook-sidans dialog och twitterflödet från #OS4pol visas på storbildsduk i Sessionssalen under pausen vid kommunfullmäktiges sammanträden med start i september Ett utbildningstillfålle anordnas för kommunalråd och presidier kring syfte och etiska riktlinjer för politisk debatt i sociala medier. S. I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2012 lämnas information om Facebook-sidan. 6. Kostnaden finansieras inom kommunledningskontorets ram. Sammanfattning av ärendet I ett politiskt initiativ från Maria Ohlsson (M) med flera vill den politiska majoriteten utöka dialogen med politiker i kommunen via sociala medier. I initiativet beskrivs medborgardialog och medborgarinflytande som viktiga delar i ett demokratiskt samhälle. Utifrån initiativet har kommunledningskontoret fått i uppdrag att undersöka hur den politiska debatten ska kunna lyftas upp på Facebook, Twitter och andra kanaler. Uppdraget innefattar även att titta på vilket etiskt förhållningssätt som bör gälla samt hur alla ledamöter i kommunfullmäktige ska ges möjlighet att delta. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den l mars Kommunledningskontorets gänstemannayttrande den l mars Kommunstyrelsens protokoil den 20 september Postadress: Kommunledningskontoret, Kartstad Besöksadress: Tage Ertandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 sid 18 (34) Maria Ohlssons (M), Maria Frisks (MP), Niklas Wikströms (FP), Henrik Landers (C) och Peter KulIgrens (KO) skrivelse den IS september 201 l. Yrkanden Peter KulIgren (KO) yrkar för Kristdemokraternas, Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets och Centerpartiets räkning följande: l. Kommunen startar den I september 2012 ett försök med en Facebook-sida "Kommunpolitik i Karlstad". Sidan ska ha ett tydligt medborgarfokus, och vara en arena för medborgarna och politiker att mötas och samtala kring kommunens utveckling. 2. En rapport kring hur Facebooks-sidan använts under hösten presenteras för kommunstyrelsen i januari 20 I 3 för beslut om eventuell fortsättning. 3. Facebook-sidans dialog och twitterflödet från #OS4pol visas på storbildsduk i sessionssalen under pausen vid kommunfullmäktiges sammanträden med start i september Ett utbildningstillfålle anordnas för kommunalråd och presidier kring syfte och etiska riktlinjer för politisk debatt i sociala medier. S. I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2012 lämnas information om Facebook-sidan. 6. Kostnaden finansieras inom kommunledningskontorets ram. Lena Melesjö Windahi (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till Peter KulIgrens (KO) med fleras yrkande. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Maria Ohlsson Maria Frisk Niklas Wikström Henrik Lander Peter Kullgren Bo Hiden Magnus Persson Ake Pettersson Frykberg AssoZand Kommunledningskontoret, Per Wiker (för kännedom) Postadress: Kommunledningskontoret Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 Dnr KS Dpl 02 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Informationsenheten Tjänsteskrivelse Tommy Granqvist, tommy. Politiskt initiativ från majoriteten - Politisk debatt i sociala medier - återrapportering Dnr KS Dpl02 Kommunledningskontorets förslag 1. Kommunen startar den 1 september 2012 en Facebook-sida "Kommunpolitik i Karlstad". Sidan ska ha tydligt medborgarfokus, och vara en arena för medborgarna och politiker att mötas och samtala kring kommunens utveckling. 2. En rapport kring hur Facebooks-sidan använts under hösten presenteras för kommunstyrelsen i januari En utvärdering av Facebook-sidan med förslag till justeringar presenteras för beslut i kommunfullmäktige ijuni Facebook-sidans dialog och twitterflödet från #OS4pol visas på storbildsduk i sessionssalen under pausen vid kommunfullmäktiges sammanträden med start i september. 4. Kommunalråd och presidier utbildas kring syfte och riktlinjer för politisk debatt i sociala medier samt i hur Facebook och Twitter som digitala plattformar för dialog fungerar. Alla kommunfullmäktigeiedamöter erbjuds öppna informationer. 5. Kommunledningskontoret får kr i tilläggsanslag för drift, skötsel, marknadsföringsinsatser samt utbildningsinsatser under Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag. 7. Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta in ett anslag för återstående tid fram till utvärderingen ijuni på kr i förslag till budget för Sammanfattning av ärendet I ett politiskt initiativ från Maria Ohlsson (M) med flera vill den politiska majoriteten utöka dialogen med politiker i kommunen via sociala medier. I initiativet beskrivs medborgardialog och medborgarinflytande som viktiga delar i ett demokratiskt samhälle. Utifrån initiativet har kommunlednigskontoret fått i uppdrag att undersöka hur den politiska debatten ska kunna lyftas upp på Facebook, Twitter och andra kanaler. Uppdraget innefattar även att titta på vilket etiskt förhållningssätt som bör gälla samt hur alla ledamöter i kommunfullmäktige ska ges möjlighet att delta. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

5 Dnr KS Dpl 02 sid 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 1 mars Kommunstyrelsens protokoll den 20 september Maria Ohlssons (M), Maria Frisks (MP), Niklas Wikströms (FP), Henrik Landers (C) och Peter KulIgrens (KD) skrivelse den 15 september L Katarina Lindström informationschef 1~ 4Jkommunikatör Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Maria Ohlsson Maria Frisk Niklas Wikström Henrik Lander Peter KulIgren Bo Hiden Magnus Persson Ake Pettersson Frykberg Asso Zand Kommunledningskontoret, Per Wiker (för kännedom)

6 Dnr KS Dpl 02 sid 1 (4) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Informationsenheten Tjänstemannayttrande Tommy Granqvist, Politiskt initiativ från majoriteten - Politiskt debatt i sociala medier - återrapportering Dnr KS Dpl 02 Ärende I ett politiskt initiativ från Maria Ohlsson med flera vill den politiska majoriteten utöka dialogen med politiker i kommunen via sociala medier. I initiativet beskrivs medborgardialog och medborgarinflytande som viktiga delar i ett demokratiskt samhälle. Utifrån initiativet gav kommunstyrelsen hösten 2011 kommunledningskontoret i uppdraget att undersöka hur den politiska debatten ska kunna lyftas upp på via Facebook, Twitter och andra kanaler. Uppdraget innefattade även att titta på vilket etiskt förhållningssätt som bör gälla samt hur alla ledamöter i kommunfullmäktige ska ges möjlighet att delta. Nya arenor för möten Antalet sociala medier, forum och funktioner på nätet är idag i stort sett obegränsat och kännetecknar den nya webben som man ibland benämner webb 2.0. Möjlighet till interaktivitet och deltagande är stort. Det största sociala forumet är Facebook med över 800 miljoner användare i världen varav 4,5 miljoner finns i Sverige. Under de senaste åren har många företag, myndigheter och kommuner anslutit sig till de sociala medierna. Anledningen är att de ser en möjlighet att möta sina målgrupper på deras egna arenor och få en närmare kontakt. Karlstads kommun har sedan hösten 2010 använt Facebook, Twitter och Y outube till mötesplatser för kommunala vardagsfrågor som berör kommunens invånare. Facebook-sidan är idag den kommuns ida i Sverige som gillas av flest ( personer). I snitt kommer över 15 inlägg och kommentarer in varje dag på sidan. Erfarenheter visar att tonen är god Kommunens erfarenheter från dialogen på Facebook är att den i stort sett alltid förs i god ton, både på den egna sidan och i andra forum. Anledningen är att Facebook bygger på att "gilla", inte ogilla, och att ha vänner, inte ovänner. En annan anledning är att det är relativt komplicerat att bryta mot Facebooks användarriktlinjer och starta till exempel ett falskt konto. Den tredje och kanske största anledningen till den goda tonen är multidialogen. Det faktum att alla ser Postadress: Kommunledningskontoret, Besöksadress: Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

7 Dnr KS Dpl 02 sid 2 (4) allas inlägg och kommentarer. Mängden olika åsikter och mängden människor som värnar om den goda tonen gör att dialogen håller sig inom ramen för det acceptabla. Ökar närheten till politiken för Karlstadsborna Kommunledningskontoret menar att syftet med att samla politiska frågor och samordna debatten på en gemensam arena i Karlstads kommun är att öka närheten till politiken för Karlstadsborna. Nya målgrupper kan på detta sätt nås och ett större engagemang för politiska frågor skapas. En Facebook-sida startas - Kommunpolitik i Karlstad Kommunledningskontoret har utifrån initiativet och beslut i kommunstyrelsen tagit fram en modell för hur en ökad närvaro i de sociala medierna ska gå till. Förslaget innebär att kommunledningskontoret startar och ansvarar för att driva en Facebooksida utifrån de riktlinjer som sedan tidigare gäller för Facebook-sidor i kommunen. Sidan ska i första hand vända sig till kommunens medborgare som här kan ställa frågor, ge synpunkter och komma med förslag till kommunens förtroendevalda, i första hand kommunalråd och nämndernas presidier. Sidan ska ha tydligt medborgarfokus, och vara en arena för medborgarna att möta och samtala med politiker kring kommunens utveckling. Dialogen kommer att belysa skillnader i synsätt mellan politiker och partier på frågor som är betydelsefulla för medborgarna, på ett tranparant sätt. Fortsatt twittrande på #054pol Förutom Facebook är tanken att samordningen av Twitterinlägg kring politiska frågor i Karlstad fortsätter som tidigare utan någon mer struktur eller moderering från kommunledningskontoret. Samordningen innebär att alla skriver #OS4pol i sina tweets som berör politik i Karlstad. Det innebär att vem som helst kan ange denna så kallade hashtag och följa dialogen på nätet. Synliggöra debatten på nätet i anslutning till kommunfullmäktige Det politiska initiativet handlar också om att synliggöra och lyfta upp debatten i anslutning till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Detta föreslår kommunledningskontoret ska ske genom att visa det gemensamma Twitterflödet och Facebook-sidans dialog på storbildsduk i sessionssalen. Inte under mötet men däremot i anslutning till mötets början, avslut och i pausen. Det kommer att medvetandegöra den debatt som pågår i de sociala medierna utan att för den skull störa pågående sammanträde. Utbildning och stöd Kommunledningskontoret föreslår att presidier och kommunalråd i första hand är de som förväntas svara på frågor och synpunkter. En skräddarsydd utbildning (3 tim) ges till dessa två grupper kring Facebook och Twitter som digitala plattformar för dialog. Utbildningen ska belysa hur man skiljer på sina olika roller samt ta upp syftet och rutinerna kring kommunens gemensamma plattform på Facebook och på Twitter. Övriga intresserade ledamöter bjuds in till information kring de nya kanalerna för dialog inom området Kommunpolitik i Karlstad.

8 Dnr KS Dpl 02 sid 3 (4) De politiska sekreterarna föreslår kommunledningskontoret ska fylla behovet av vardagligt stöd till kommunalråd och presidier. Tidsplan En genomförbar tidsplan innebär att kommunens politiker får utbildning under våren 2012 och att den nya Facebook-sidan startas den 1 september Dialogen lyfts upp på kommunfullmäktige första gången på sammanträdet i september. Förutsättningar inför starten Förutsättningar inför starten aven gemensam Facebook-sida för politisk dialog är att kommunens politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige har egna Facebook-sidor. Då kan politiker svara genom dessa sidor och därmed få större möjlighet att särskilja sin politiska roll från den privata på Facebook. Kommunledningskontoret kan ge råd och vägledning kring administration och drift av partiets egen sida men ansvaret för sidan ligger på respektive parti. Införandeprojekt Kommunledningskontoret menar att ett införandeprojekt startar den 1 maj och pågår till den 30 september. I projektet ska utbildning genomföras, Facebooksidan förberedas och hela satsningen marknadsföras. Utvärdering För att kunna förändra och justera satsningen utifrån hur det går kommer kommunledningskontoret att genomföra en rapportering i januari 2013 och en utvärdering i maj Rapporten och den senare utvärderingen ska bland annat innehålla uppgifter om hur och i vilken omfattning politiker och medborgare medverkat på sidan. Kostnader Kostnader för löpande drift är framförallt förknippat med kommunledningskontorets moderering och drift av Facebook-sidan vilket kommer att motsvara 25 procent aven heltidstjänst. Utbildningsinsatser och kompetenshöjning av politiker uppskattas till kr. Ersättningen till politiker är dagarvode vid förrättning mindre än 4 timmar och belastar respektive politiskt organ. Ingen kostnad för utrustning uppstår eftersom kommunalråd och presidier redan har datorer och därmed kan delta i debatten. Slår dessutom det pågående pilotprojektet kring läsplattor och digitala handlingar väl ut kan det innebära en ökad tillgänglighet till de digitala medierna för flera av kommunens förtroendevalda. Etiska rekommendationer för den politiska dialogen i sociala medier I samband med att en ny arena nu införs för dialog föreslår kommunledningskontoret följande etiska grunder för dem som deltar Etiskt förhållningssätt ska gälla, där man visar respekt för varandras åsikter och undviker förolämpningar och personangrepp.

9 Dnr KS Dpl02 sid 4 (4) Skriv bara det du skulle kunna "säga" till personen öga mot öga Kritisera åsikter men inte personen. Skilj på politisk roll och privatperson Att skriva i sociala medier under pågående möten ska ske med återhållsamhet. Användandet får inte påverka det egna engagemanget eller störa mötet. Katarina Lindström informationschef ~, Tom~r q kommunik~tör

10 KARLSTADS KOMMUN Bilaga 1. Facebook - specifikation för sidan Kommunpolitik i Karlstad Specifikationen är en beskrivning av varför en sida startas, vem den vänder sig till, vad den ska innehålla och vilken stämning och ton som man eftersträvar på sidan. Sidans namn Kommunpolitik i Karlstad Huvudansvarig administratör/redaktör Kommunledningskontoret (ansvarig person utses senare) Den huvudansvarige redaktören ansvarar för att sidan följer de framtagna riktlinjer för Facebook-sidor i kommunen. Det innebär bland annat att bevaka sidan regelbundet och bedöma samt ta bort innehåll som strider mot lagar eller sidans uppenbara syfte. Det innebär också att uppmuntra till dialog och vara det "sociala kittet" på sidan. Biträdande administratör/redaktör Kommunledningskontoret (ansvarig person utses senare) Facebook-sidans syfte Syftet med sidan är att öka närheten till politiken för Karlstadsborna. Sidan ska ha tydligt medborgarfokus och vara en arena för i första hand Karlstadsbornas frågor och synpunkter till politiker kring kommunens utveckling. Medborgare vill diskutera samhällsfrågor och vi tror också att man vill kunna följa den politiska agendan och komma till tals på ett enkelt och okomplicerat sätt. Vi kommer att få reda på vad Karlstadsborna tycker i aktuella frågor. Vi kommer också att kunna la in frågor och förslag som gör att politiska företrädare för reda på vad som är viktigt och relevant för medborgaren. Målgrupp som sidan vänder sig till Sidan vänder sig i första hand till kommunens medborgare. De som svarar på frågor och synpunkter är i första hand kommunalråd samt förvaltningarnas presidier (ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande). Innehåll som kommunen publicerar Dialog med målgruppen När medborgare ställer en fråga eller ger en synpunkt svarar de partier som känner att de vill uttala sig. När medborgaren ställer en fråga så svarar politiker från olika partier hur de ställer sig i frågan. I undantagsfall kan politiker eller politiska partier göra egna nya inlägg på sidan och presentera sin politik.

11 sid 2 (2) Information och marknadsföring Vi kommer att berätta om vilka frågor som kommer upp på kommunstyrelsen och kommunstyrelsen och ibland större frågor i nämnder. Vi kommer också att berätta om beslut som tas i kommunstyrelsen och om större beslut i nämnder. Innehåll som sidans målgrupper förväntas publicera Vi vill att medborgarna ställer frågor och kommer med synpunkter. Det kan vara frågor eller synpunkter kring ärenden som tas upp eller kring beslut i en nämnd, i kommunstyrelsen eller i fullmäktige. Det kan också vara synpunkter kring sådant som man vill ändra på eller utveckla i kommunen i ett längre perspektiv. Vi kommer att få frågor från medborgaren som handlar om den dagliga kommunala servicen, till exempel kring snöröjningen. Då kommer kommunledningskontorets ansvarige redaktör att ta hand om frågan och begära in ett svar från ansvarig förvaltning men också berätta att frågor av denna typ vanligtvis ska ställas på Kommunens Facebooksida. Vad kommer att uppmuntras på sidan och vad är inte tillåtet? Vi kommer att uppmuntra att ställa frågor och tycka till. Det är inte tillåtet att lägga in produktreklam. Den ansvarige redaktören kan välja att ta bort innehåll som strider mot sidans syfte och även innehåll från uppenbart påhittade identiteter. I övrigt gäller de riktlinjer som kommunen har för alla Facebook-sidor Ambitioner kring sidans ton och stämning Vi kommer att skapa en god och personlig stämning där vi visar respekt och visar uppskattning till dem som tycker till, frågar eller kommer med förslag. Vi vill Karlstadsborna och Karlstad väl och önskar gärna trevlig helg eller önskar en bra dag. Ambitioner kring hur sidan uppfattas av medborgarna Vi vill att Karlstadsborna ska känna att kommunpolitiken i Karlstad modern, öppen och tillgänglig och gärna vill veta vad medborgarna tycker. Marknadsföring Sidan ska marknadsföras på kommunens Facebook-sida regelbundet. På karlstad.se, i annonser inför kommunfullmäktige samt i hushållstidningen Vi i Karlstad. Sidan ska också marknadsföras genom rena annonser på Facebook

12 Karlstad KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen l 5 Initiativ till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige på facebook Idag sker allt mer av vår dagliga kommunikation och kunskapsinhämtning via Internet. Vi bokar möten diskuterar aktuella frågor och håller kontakten med våra vänner via facebook, twitter och andra sociala medier. För år sedan sökte vi information i uppslagsverk och böcker. Idag finns det istället datorer på varje arbetsplats, i skolan och i hemmen. Internet ger alla människor möjligheten att med en ett enkelt knapptryck på datorn eller telefonen hitta information om vad som helst. Tillspetsat kan man säga; finns du inte på nätet finns du inte. Karlstads kommun har hittills arbetat mycket med att just möta medborgaren på Internet via facebook och twitter. Över 7000 personer "gillar" kommunens sida på facebook och tar dagligen del av information och dialog där. Det har visat sig vara en effektiv kanal ut till karlstadsborna vid både vattenläckor, strömavbrott och liknande händelser. Medborgardialog och medborgarinflytande är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Vi vill därfår undersöka möjligheten att utöka dialogen med politiker i kommunen via facebook, twitter och andra sociala medier. Exempel på dialog skulle kunna vara en sida på facebook där kommunfullmäktige kan sändas och medborgare kan ställa frågor och komma med kommentarer. Redan idag twittrar en grupp politiker under fullmäktige under #054pol. Emellertid finns det säkerligen flertalet ledamöter som inte alls är aktiva på sociala medier. En satsning på ökad kommunikation via sociala medier måste därför fåljas av diskussioner om etiska regler och utbildningsinsatser får samtliga ledamöter. Vi föreslår kommunstyrelsen besluta att: 1. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda hur den politiska debatten, i samband med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, skulle kunna lyftas upp på facebook, twitter, och andra typer av sociala media. 2. Ta fram etiska riktlinjer för politisk debatt på sociala medier i samband med politiska möten. 1

13 Karlstad För den politiska majoriteten: Maria Ohlsson (M) Maria Frisk (MP) Niklas Wikström (FP) Henrik Lander (C) Peter Kullgren (KD) 2

14 sid 23 (24) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Politiskt initiativ från majoriteten - Politisk debatt i sociala medier Dnr KS Dpl 02 Sammanfattning I en skrivelse från Maria Ohlsson (M) m.fl. föreslår den politiska majoriteten att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att utreda hur den politiska debatten ska kunna synas i sociala medier. Beslutsunderlag Maria Ohlssons (M), Maria Frisks (MP), Niklas Wikströms (FP), Henrik Landers (C) och Peter Kullgrens (KD) skrivelse den 15 september Yrkanden Linda Larsson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till majoritetens skrivelse i punkterna 1 och 2, samt med tillägg av punkterna 3 och 4: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur den politiska debatten, i samband med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden, skulle kunna lyftas upp på facebook, twitter och andra typer av sociala medier. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram etiska riktlinjer för politisk debatt i sociala medier i samband med politiska möten. 3. Kommunfullmäktiges presidium och kommunfullmäktigeberedningen engageras i ärendet eftersom det rör kommunfullmäktiges arbetsformer. 4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en kostandsberäkning för att ge alla kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjligheter att delta i sociala medier. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur den politiska debatten, i samband med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden, skulle kunna lyftas upp på facebook, twitter och andra typer av sociala medier. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram etiska riktlinjer för politisk debatt i sociala medier i samband med politiska möten. 3. Kommunfullmäktiges presidium och kommunfullmäktigeberedningen engageras i ärendet eftersom det rör kommunfullmäktiges arbetsformer. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

15 sid 24 (24) KARLSTADS KOMMUN 4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en kostandsberäkning rör att ge alla kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjligheter att delta i sociala medier. Beslutet expedieras till Maria Ohlsson Maria Frisk Niklas Wikström Henrik Lander Peter KulIgren Bo Hiden Magnus Persson Åke Pettersson Frykberg Asso Zand Kommunledningskontoret, Per Wiker (får kännedom) Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19 Ärende 19 sid 24 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 15 Motion - Slutför plan processen för handelsområdet Eriksberg så att fler nya jobb kan skapas i Karlstad Dnr KS-2011-696 Dpl 80 Kommunstyrelsens

Läs mer

Strategisk överenskommelse med Polismyndigheten Värmland

Strategisk överenskommelse med Polismyndigheten Värmland Ärende 11 Dnr KS-2012-388 Dpl 00 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Lars Sätterberg, lars.satterberg@karlstad.se Strategisk överenskommelse med

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6 KARLSTADS KOMMUN Ärende 6 sid 11 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 5 Motion - Höj lönen för kommunens feriearbetare Dnr KS-2011-391 Dpl 15 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ärendet

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6 Ärende 6 Dnr KS-2011-672 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-17 Lars Sätterberg, lars.satterberg@karlstad.se Motion - Inrätta en social investeringsfond

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7 Ärende 7 sid 9 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 7 Motion - Inrätta en social investeringsfond Dnr KS-2011-672 Dpl11 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Motionens första punkt bifalls

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14 Ärende 14 Dnr KS-2011-696 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutv. & universitet Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Sara Nilsson, 054540 1295 sara.nilsson@karlstad.se Motion - Slutför

Läs mer

Införande av servicegarantier

Införande av servicegarantier Dnr KS-2011-719 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-08-28 Jessica Forssten, 054-540 10 38 jessica.forssten@karlstad.se Införande av servicegarantier Dnr KS-2011-719

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 Ärende 5 sid 9 (21) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-09-25 4 Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Ärenden Sida 24 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 24 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Ärenden Sida 24 (30) Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 39 KS2011-0180 KS 43 KF Utvärdering av webbsända kommunfullmäktigemöten beslutar föreslå beslutar Enligt arbetsutskottets förslag 1. Att webbsändningarna

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20 Ärende 20 ~AA -..,-.~., Q "'~;I '.'? sid 25 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 16 Motion - Utred möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanterna mellan Henstad och Sörmons

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet Dnr KS-2012-671 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-26 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunal författningssamling Arbetsordning

Kommunal författningssamling Arbetsordning Kommunal författningssamling Arbetsordning 2007 Nr 9 Arbetsordning för medborgarstämmor Antagen av kommunfullmäktige den 6 september 2007 Gäller fr.o.m. den 7 september 2007 Ersätter KFS 1998 nr 9 ADRESS

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 6 (24) KA.U.&TADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-06-19 3 Utökning av möjligheter till bruttolöneavdrag för kommunens anställda - återrapportering av politiskt initiativ

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-25 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.30 14.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Dnr KS-2012-466 Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-10-05 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14 KARLSTADS KOMMUN Ärende 14 sid 14 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 10 Motion - Utred möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-24 1(6) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: kl. 16.00-16.45, Nya Folkets Hus Karlskoga Annika Engelbrektsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedequist (FP) Ove Gunnarsson (S) Anita

Läs mer

Avgifter på kopior av allmänna handlingar

Avgifter på kopior av allmänna handlingar sid 1 (1) Tjänsteskrivelse 2012-09-05, 054-540 10 14 Avgifter på kopior av allmänna handlingar Kommunledningskontorets förslag 1. Riktlinjer för avgifter på kopior av allmänna handlingar i Karlstads kommun

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 Ärende 10 'l>..a,a. tl . 1*'4 sid 10 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 6 Dnr KS-2012-229 01 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige l. Samtliga bolagsstämmor

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 17 (37) 2015-12-17 Kf 147 Ks 181 Au 213 KS/2013-0042 Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att motionen anses

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2 KARLSTADS KOMMUN Arende 2 Dnr KS-2012-149 Dpl16 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänsteskrivelse 2012-06-04 Peter Bäckstrand, 054 540 10 82 peter. backstrand@karlstad.se Utökning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärende 7 Postadress: Kultur- och fritidsnämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Mötesanteckningar. Kommunfullmäktiges presidium. Datum och tid: 7 oktober, kl. 10:00-12:00 Plats: Linden

Mötesanteckningar. Kommunfullmäktiges presidium. Datum och tid: 7 oktober, kl. 10:00-12:00 Plats: Linden MÖTESANTECKNINGAR 1 (5) 2016-10-07 Kommunfullmäktiges presidium Mötesanteckningar och tid: 7 oktober, kl. 10:00-12:00 Plats: Linden Deltagare Lennart Wassenius (C), kommunfullmäktiges ordförande Renée

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 4 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 81 på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel Dnr 2016-000103 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Översyn av arbetsformer och reglemente för rådet för personer med funktionsnedsättning

Översyn av arbetsformer och reglemente för rådet för personer med funktionsnedsättning Dnr KS-2012-670 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-02-27 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Bilaga 1. Samtliga intervjuer. Moderaterna

Bilaga 1. Samtliga intervjuer. Moderaterna sid 1 (10) Bilaga 1 Samtliga intervjuer Svar från politiker Moderaterna Möjligheten för medborgarna att kommunicera. När man har fått meddelande om att man fått någon fråga. Det har fungerat bättre när

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-02-23 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/7 Ärendeförteckning 11-14 11 Kostnadsfri avlösning i hemmet 12 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Medborgarförslag - Värmländsk saluhall som säljer närproducerade varor

Medborgarförslag - Värmländsk saluhall som säljer närproducerade varor Ärende 24 Dnr KS-2011-555 Dpl06 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-03-30 Petter Falk, 0545408024 petter. falk@karlstad.se Medborgarförslag - Värmländsk

Läs mer