KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1"

Transkript

1 Ärende 1

2 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 3. Stads byggnadsnämnden får tilläggsanslag med 500 tkr för ökade insatser inom plan- och bygglovsverksamhet under Finansiering sker ur det ökade rörelsekapital som uppkommer genom Sammanfattning av ärendet Kommunen betalar varje år in avgifter för att finansiera sjukförsäkringskostnader inom våra kollektivavtalsreglerade försäkringar. Styrelsen för AFA Försäkring, som ansvarar för försäkringarna, har beslutat betala tillbaka inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen för åren år 2007 och Beloppet uppgår till drygt 74 mnkr. Härigenom finns möjlighet att använda del av beloppet för tillfälliga insatser som inte är nivåhöjande framåt i tiden. Aterbetalningen i övrigt förbättrar kommunens resultat Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 22 augusti Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägg i punkten 3: 3. Stadsbyggnadsnämnden får tilläggsanslag med 500 tkr för ökade insatser inom Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 sid 24 (26) plan- och bygglovsverksamhet under Finansiering sker ur det ökade rörelsekapital som uppkommer genom Håkan Holm (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägg i punkten 3: 3. Stads byggnadsnämnden får ett tillfälligt anslag på 3 mnkr för att planarbetet och handläggningen av bygglov i Karlstad ska kunna påskyndas. 4. Finansiering sker ur det ökade rörelsekapital som uppkommer genom Beslutsgång Ordförande ställer Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande mot Håkan Holms (S) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Per Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: -röst för bifall till Per- Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. -röst för bifall till Håkan Holms (S) med fleras yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för bifall till Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande mot 5 nejröster för bifall till Håkan Holms (S) med fleras yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande: Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 sid 25 (26) Ledamot Per-Samuel Nisser (M) ordförande Ne.i Avstår Otto Keyser (S) Peter KulIgren (KD) 2:e vice ordförande Maria Ohlsson (M) Margareta Nisser-Larsson (M) Maria Frisk (MP) Niklas Wikström (FP) Henrik Lander (C) Håkan Holm (S) Linda Larsson (S) Christian Norlin (S) Lennart nsson (S) Håkan Svenneling (V) Summa 8 5 Beslutet skickas till Teknik- och fastighetsnämnden Stads byggnadsnämnden Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

5 Dnr KS sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse Ingemar Granath, ingemar. Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (Af A) - tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS Kommunledningskontorets förslag 3. Finansiering sker ur det ökade rörelsekapital som uppkommer genom Sammanfattning av ärendet Kommunen betalar vmje år in avgifter för att finansiera sjukförsäkringskostnader inom våra kollektivavtalsreglerade försäkringar. Styrelsen för AF A Försäkring, som ansvarar för försäkringarna, har beslutat betala tillbaka inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen för åren år 2007 och Beloppet uppgår till drygt 74 mnkr. Härigenom finns möjlighet att använda del av beloppet för tillfålliga insatser som inte är nivåhöjande framåt i tiden. Aterbetalningen i övrigt förbättrar kommunens resultat Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 3 7 augusti L ~~~/ ~ /~ ~.. mar anath t budgetc ef Beslutet skickas till Teknik- och fastighetsnämnden Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

6 Dnr KS Dpl 10 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänstemannayttrande Ingemar Granath, Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA) - tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS Ärende Kommunen betalar varje år in avgifter för att finansiera sjukförsäkringskostnader inom våra kollektivavtalsreglerade försäkringar. Styrelsen för AF A Försäkring, som ansvarar för försäkringarna, har beslutat betala tillbaka inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen för åren år 2007 och Bakgrunden är att försäkringen är överkonsoliderad efter den mycket kraftiga nedgången i långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. För Karlstads del bedömer vi att återbetalningen blir drygt 74 mnkr. Aterbetalningen sker under slutet av året, preliminärt i november. Rådet för kommunal redovisning har lämnat en rekommendation om hur återbetalningen skall hanteras redovisningsmässigt. Posten skall redovisas som en intäkt under 2012 och kategoriseras som en s kjämförelsestörande post. Detta medför alltså att 2012 års resultat blir 74 mnkr bättre än vad vi tidigare prognostiserat. Alternativa handlingsvägar Om vi inte vidtar några särskilda insatser med anledning av de återbetalda avgifterna kommer resultatet som konstaterats ovan att bli c:a 75 mnkr bättre än annars. Pengarna kommer då att nyttjas för att finansiera en större del av vår stora investeringsvolym, d v s vi får ett bättre utfall vid avstämningen av vårt finansieringsmål. Vi får också ett lite bättre finansnetto framåt eftersom kommunens skulder hålls nere. Alternativ två är att hela eller delar av beloppet används för något annat ändamål än redan beslutade investeringar under Resultatet 2012 och målavstämningen påverkas då negativt med motsvarande belopp. Den positiva effekten på finansnettot minskar eller uteblir helt beroende på hur mycket som används. Eftersom återbetalningen är en engångshändelse, kan pengarna enbart användas för åtgärder som inte är nivåhöjande framåt i tiden. Ett sådant exempel skulle kunna vara ökade underhållsinsatser. Finns det åtgärder som t o m reducerar våra Postadress: Kommunledningskontoret Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

7 Dnr KS sid 2 (2) kostnader framåt är det naturligtvis än mer positivt men att snabbt finna dessa åtgärder är sannolikt svårt. Den typen av snabba enkla åtgärder borde vi i så fall redan ha uppmärksammat och genomfört. En motion om att inrätta en s k social investeringsfond behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under augusti-september. Även om en sådan "investeringsfond" skulle införas, handlar det redovisningsmässigt inte om vare sig en investering eller en fond. Man gör inte någon avsättning till fonden, utan man kan i stället öronmärka en del av kommens eget kapital i balansräkningen. Resultatet påverkas inte aven sådan åtgärd, utan det sker först det år som vi disponerar pengar för olika insatser. Frågan om social investeringsfond har således ingen koppling till frågan om hur återbetalningen från AF A ska behandlas. Kommunledningskontorets bedömning Utgångspunkten är, som framgått ovan, att eftersom återbetalningen är en engångshändelse, kan pengarna enbart användas for åtgärder som inte är nivåhöjande framåt i tiden. Ökade underhållsinsatser är däremot möjliga att genomfora under en begränsad tid, och de kan dessutom i viss mån leda till ett minskat behov av akuta åtgärder längre fram. Teknik- och fastighetsförvaltningen uppger att det kan vara realistiskt att genomföra ökade insatser i storleksordningen 10 mnkr under hösten. Någon exakt fordelning mellan lokaler och gator/cykelvägar är svår att göra eftersom beläggningsarbeten är beroende aven mild höst. En utgångspunkt kan vara en fordelning motsvarande årsbudgeten: ca 60 % inom lokalforsörjningen och ca 40 % for gator och cykelvägar. Det kan dock vara lämpligt att den slutliga fordelningen får hanteras inom teknik- och fastighetsnämnden. Aterstående del av återbetalningen från AF A, 64 mnkr, kommer att förbättra kommunens resultat Härigenom kan upplåningen begränsas och därmed räntekostnaderna. Mot bakgrund av att vi har haft och kommer att ha flera år med en hög investeringsvolym är det viktigt att låneskuldens ökning kan begränsas så mycket som möjligt. Enligt reviderad budget 2012 skulle låneskulden ha ökat med över 300 mnkr. Merparten av återbetalningen från AF A bör därfor användas fdr att begränsa upplåningen. ekonomidirektör

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag (

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( från (S) och (V)) Sammanfattning Stadskontoret har uppdragits att klarlägga förutsättningar för, och konsekvenserna av, att av

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 26 (28) 22 HAVETS HUS 2.0- FÖRSLAG TILL OM- OCH TILLBYGGNAD SOM EN DEL I BOLAGETS VERKSAMHETSUTVECKLING Dnr: LKS 2014-531 Havets Hus har

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer