KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2"

Transkript

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2

2 sid 6 (24) KA.U.&TADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Utökning av möjligheter till bruttolöneavdrag för kommunens anställda - återrapportering av politiskt initiativ från majoriteten Dnr KS Dpl16 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra upphandling avseende personalbil och att ta fram ett regelverk. 2. Kommunledningskontoret startar upp möjligheten för koncernens anställda att använda sig av bruttolöneavdrag för privat sjukvård. 3. Reglementet avseende privat sjukvård godkänns. 4. Kommunstyrelsen blir fortsatt beslutsinstans för utveckling av bruttolöneförmåner som kan erbjudas koncernens anställda. 5. Samtliga fordon som erbjuds som personalbil i Karlstads kommun ska uppfylla de kriterier som ligger till grund för befrielse från fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen. 6. Avseende bensin- och dieseldrivna fordon får utsläppet max vara 100 gram koldioxid per kilometer. Reservation Håkan Svenneling (V) lämnar en reservation för Vänsterpartiets räkning. Se bilaga 1 till 3. Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till bruttolöneavdrag för koncernens anställda. Kommunledningskontoret har utrett möjligheterna avseende personalbil, privat sjukvård samt hushållsnära tjänster. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 juni Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 1 juni Förslag till reglemente för bruttolöneavdrag avseende privat sjukvård. Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari Per-Samuel Nissers (M), Maria Frisks (MP), Niklas Wikströms (FP), Henrik Landers (C) och Peter KulIgrens (KD) skrivelse den 20 februari Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 sid 7 (24) KARLStADS kommun Yrkanden Peter Kullgren (KD) yrkar för Kristdemokraternas, Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets och Centerpartiets räkning bifall till kommunledningskontorets förslag i punkterna 1-4 med tillägg i punkterna 5 och 6: 1. Kommunledningskontoret rar i uppdrag att genomföra upphandling avseende personalbil och att ta fram ett regelverk. 2. Kommunledningskontoret startar upp möjligheten för koncernens anställda att använda sig av bruttolöneavdrag för privat sjukvård. 3. Reglementet avseende privat sjukvård godkänns. 4. Kommunstyrelsen blir fortsatt beslutsinstans för utveckling av bruttolöneförmåner som kan erbjudas koncernens anställda. 5. Samtliga fordon som erbjuds som personalbil i Karlstads kommun ska uppfylla de kriterier som ligger till grund för befrielse från fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen. 6. Avseende bensin- och dieseldrivna fordon får utsläppet max vara 100 gram koldioxid per kilometer. Håkan Svenneling (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning ändring av kommunledningskontorets förslag i punkten 1 samt avslag på övriga punkter: 1. Kommunledningskontoret rar i uppdrag att genomföra upphandling avseende personalbil av supermiljöklass och att ta fram ett regelverk. Beslutsgång Ordföranden ställer Peter Kullgrens (KD) med fleras yrkande och Håkan Svennelings (V) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Kullgrens (KD) med fleras yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: -röst för bifall till Peter Kullgrens (KD) med fleras yrkande. Nej-röst för bifall till Håkan Svennelings (V) yrkande. Postadress: Kommunledningskontoret, Kartstad Besöksadress: Tage Ertandergatan 8 Webb: kartstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 sid 8 (24) Omröstningsresultat Med 12 -röster för Peter Kullgrens (KD) med fleras yrkande mot 1 Nej-röst för Håkan Svennelings (V) yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Peter Kullgrens (KD) med fleras yrkande: Ledamot Per-Samuel Nisser (M) ordförande Lena Melesjö Windahi (S) 1:e vice ordförande Peter KulIgren (KO) 2:e vice ordförande Margareta Nisser Larsson (M) Daniel Lindefelt (M) Maria Frisk (M P) Niklas Wikström (FP) Henrik Lander (C) Håkan Holm (S) Linda Larsson (S) Christian Norlin (S) Lennart nsson (S) Håkan Svenneling (V) Ne.i Avstår Nej Summa 12 1 Beslutet skickas till Samtliga nämnder och bolag Per-Samuel Nisser Maria Frisk Niklas Wikström Henrik Lander Peter Kullgren Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

5 Vänsterpartiet Karlstad Norra Klaragatan 1, Karlstad Telefon: Reservation Kommunstyrelsen Angående Bruttolöneavdrag Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om bruttolöneavdrag. Vi anser att Karlstads kommun ska vara framsyftande och därför stimulera till fler supermiljöbilar. Idag inkluderas såväl bensin, diesel och etanolbilar i bruttolönsavdraget. Vi anser att bruttolöneavdrag på sjukvård kan for den enskilda individen var något positivt. Men för samhället skapar det problem på sikt. Det gör att de som har en tillsvidare anställning har bättre tillgång till sjukvård jämfört med vikarier och arbetssökande. Det skapar även skillnader mellan kommunens anställda. Anställdas pension, sjukpenning och foräldrapenning påverkas förutom för dem med löner över kr. Det ökar klyftorna ännu mer och skapar ett mer uppdelat samhälle. Detta samhälle vill inte Vänsterpartiet vara med och skapa. Håkan Svenneling Vänsterpartiet

6 Dnr KS Dpl16 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänsteskrivelse Peter Bäckstrand, peter. Utökning av möjligheter till bruttolöneavdrag för kommunens anställda - återrapportering av politiskt initiativ från majoriteten Dnr KS Dpl16 Kommunledningskontorets förslag 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra upphandling avseende personalbil och att ta fram ett regelverk. 2. Kommunledningskontoret startar upp möjligheten för koncernens anställda att använda sig av bruttolöneavdrag för privat sjukvård. 3. Reglementet avseende privat sjukvård godkänns. 4. Kommunstyrelsen blir f0l1satt beslutsinstans för utveckling av bruttolöneförmåner som kan erbjudas koncemens anställda. Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att utreda möjlighetema till brutto löneavdrag för koncernens anställda. Kommunledningskontoret har utrett möjligheterna avseende personalbil, privat sjukvård samt hushållsnära tjänster. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 juni Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 1 juni Förslag till reglementet avseende privat sjukvård. Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari Per-Samuel Nissers (M), Maria Frisks (MP), Niklas Wikströms (FP), Henrik Landers (C) och Peter KulIgrens (KD) skrivelse den 20 februari ~ personaldirektör Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

7 Beslutet skickas till Samtliga nämnder och bolag Per-Samuel Nisser Maria Frisk Niklas Wikström Henrik Lander Peter KulIgren Dnr KS Dpl16 sid 2 (2)

8 Dnr KS Dpl16 sid 1 (3) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänstemannayttrande Peter Bäckstrand, peter. Utökning av möjligheter till bruttolöneavdrag för kommunens anställda - återrapportering av politiskt initiativ från majoriteten Dm KS Dpl16 Ärende Kommunledningskontoret har fått ett uppdrag att undersöka möjligheterna för koncernens anställda att nyttja bruttolöneavdrag för olika typer av gänster. Detta är ett led i att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och ge kommunens anställda en bra möjlighet att få ta del av olika gänster till förmånliga villkor. Samtliga förslag som presenteras i detta förslag är kostnadsneutrala för kommunen som arbetsgivare. Kommunledningskontorets utredning fokuserar på tre olika typer av gänster som är vanligt fdrekommande hos olika arbetsgivare i varierande utsträckning, personalbil, privat sjukvård och hushållsnära tjänster. En grund fdr att bruttolöneavdrag skall vara förmånligt och skapa ett mervärde för kommunens anställda är att skattelagstiftningen inom det aktuella området medger ett bruttolöneavdrag och att inte förmånsvädet på det som avdraget avser inte är 100 procent av beloppet. Karlstads kommuns anställda har sedan tidigare möjligheten till att göra bruppolöneavdrag för löneväxling till pension. När man genomför ett bruttolöneavdrag är det viktigt att informationen om vilka effekter avdraget får fdr medarbetaren. Två sådana effekter är att när bruttolönen sänks så kan trygghetssystemen avseende avsättning till allmän pension och den sjukdomsgrundande inkomsten (SGI) påverkas. Detta sker när bruttolöneavdraget ligger under de "takgränser" som finns inom respektive tryggghetssystem. Dessa effekter är det viktigt att alla får en bra information kring. Det är viktigt att understryka att brutto löneavdrag är en frivillig möjlighet och att kommunens anställda inte behöver nyttja någon av gänsterna. För att kunna använda möjligheten med brutto löneavdrag skall den anställde ha en tillsvidareanställning som bedöms finnas kvar under avtalstiden fdr bruttolöneavdraget. Nedan följer en kort beskrivning av de olika gänster som kan vara aktuella fdr bruttolöneavdrag fdr Karlstads kommuns anställda. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad. se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

9 Dnr KS Dpl16 sid 2 (3) Personalbil Många arbetsgivare erbjuder sina anställda en så kallad personalbil. Förutom de ekonomiska effekter anställda får föreslår kommunledningskontoret att enbart bilar som klarar statens miljöbilsdefinition skall omfattas i utbudet av bilar som distribueras till våra anställda. Pesonalbil förmånsbeskattas enlig skatteverkets tabeller för förmånsvärden för fordon. En personalbil har leasingtagaren under 3 år i normalfallet och avtalet bygger på att man kör 2000 mil per år. När 3 år har gått lämnas bilen tillbaka och lämnas ut till försäljning på den allmänna marknaden och den anställde kan ingå nytt avtal om så önskas. Administrationen kring leasingavtalet sköts av ett extern företag. Fördelar med personalbil kan vara: - minskad miljöpåverkan (större andel miljöbilar i stadsmiljön) - anställda slipper betala kontantinsats - vid normal skötsel behöver man inte fundera över framtida värde. - efter genomförd upphandling kan förmånligare priser erhållas. - fast bilkostnad under avtalsperioden (det mesta ingår i leasingavgiften förutom drivmedel, spolarvätska och dyl.) I bruttolöneavdraget ingår: Leasingavgift Skatt på bilförmån Serviceavtal Fordonsskatt och försäkring Sociala avgifter på bilens förmånsvärde Däck Kommunledningskontoret föreslår att kommunen genomför en upphandling av administrationstjänsten och vilka bilmärken som ska ingå i utbudet till kommunens anställda. Kommunledningskontoret kommer att ta fram ett regelverk för bruttolöneavdrag för personalbil förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa förmånen. Privat sjukvård Sjukvård som bedrivs av annan huvudman än landstingen har vuxit i omfattning under de senaste åren och utbudet av tjänster har utvecklats. För att sjukvård skall ses som privat i detta sammanhang får vården inte subventioneras med allmänna medel på något sätt. Bruttolöneavdrag för privat sjukvård har inget förmånsvärde, vilket kan ge effekter för de medarbetare som vid ett införande skulle nyttja denna typ av ~änster. De områden kommunledningskontoret föreslår som aktuella för bruttolöneavdrag för kommunens anställda är: Ögonbehandlingar Fertilitetsbehandlingar Ortopediska behandlingar Samtalsterapi

10 Dnr KS Dpl16 sid 3 (3) Andra typer av behandlingar Kommunledningskontoret föreslår vidare att behandlingarna som omfattas av denna möjlighet ska genomföras i Sverige och ha de tillstånd som socialstyrelsen och andra myndigheter kräver. Kommunledningskontoret har tagit fram ett regelverk för bruttolöneavdrag för privat sjukvård förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa bruttolöneavdrag för dessa tjänster. Reglemente för tjänster avseende privat sjukvård bifogas detta dokument. Hushållsnära tjänster Denna typ av ijänster passar inte bra för bruttolöneavdrag. Orsaken till detta är att regelverket inte medger någon sänkning av förmånsvärdet. En annan orsak som gör att denna typ av tjänster inte skulle medföra något mervärde för kommunens anställda är att det finns andra system som ger skattelättnader inom området ex rutavdraget. Peter Bäckstrand personaldirektör

11 1 (3) KARLSTADS KOMMUN Reglemente för bruttolöneavdrag avseende privat sjukvård 1. Bakgrund och omfattning Karlstads kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Som en del i detta erbjuds samtliga tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda inom koncernen möjlighet att finansiera vissa privata sjukvårdstjänster med bruttolöneavdrag. Bruttolöneavdrag kan beviljas för följande behandlingar hos privat vårdgivare inom Sverige: synfelsbehandlingar som exempelvis laserbehandling, operation där ögats naturliga lins byts ut mot konstgjorda synkorrigerande linser eller operation där en extra lins sätts in provrörsbefruktning (lvf) eller annan fertilitetsbehandling samtalsterapi ortopedi Bruttolöneavdrag för övriga privata sjukvårds1jänster kan i särskilda fall beviljas efter beslut av personaldirektören. Vad som menas med sjukvård framgår av hälsooch sjukvårdslagen (1982:763). Arbetsgivaren har inget ansvar för det medicinska resultatet. 2. Villkor För att kunna medges ett bruttolöneavdrag ska följande villkor vara uppfyllda, medarbetaren får inte har införsel på lön medarbetaren får inte vara eller ha ansökt om att vara helt tjänstledig eller föräldraledig vid beställningstillfållet och när brutto löneavdraget ska påbörjas medarbetare får inte vara helt frånvarande på grund av sjukdom eller annan orsak vid beställningstillfållet och när bruttolöneavdraget ska påbörjas är medarbetaren tidsbegränsat anställd ska denne ha månadslön och bruttolöneavdraget ska regleras inom den skriftligt avtalade anställningstiden (minst sex månader) För att bruttolöneavdrag ska kunna ske ska det beviljas av personalchef eller motsvarande på respektive bolag eller förvaltning. Beviljandet sker genom att det upprättas ett avtal mellan arbetsgivaren och medarbetare. Postadress: Kommunledningskontoret, t ex Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

12 2 (3) 3. BruUolöneavdrag Bruttolöneavdrag innebär att medarbetaren betalar sjukvårdstjänsten genom att arbetsgivaren gör ett avdrag på bruttolönen. Avdragets storlek beror på hur lång tid avbetalning ska ske samt tjänstens pris. Arbetsgivaren erbjuder avbetalning via brutto löneavdrag i sex, tolv eller arton månader. Tillägg och avdrag på lönen beräknas på lön innan brutto löneavdrag, detta gäller exempelvis ersättning för övertid och avdag vid sjukdom. Totalt brutto löneavdrag (kan avse flera olika tjänster) får normalt inte överstiga 20 procent av medarbetarens grundlön. Bruttolöneavdraget ska vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren. 4. SkaUeregler Under förutsättning att behandlingen sker hos en privat vårdgivare uppkommer ingen skattepliktig förmån rör medarbetaren även om behandlingen betalas via bruttolöneavdrag. 5. Sjukdom, föräldraledighet och anställningens upphörande Om medarbetare blir sjuk, föräldraledig eller frånvarande av annan orsak som innebär att bruttolöneavdrag inte är möjligt eller blir lägre än avtalat ska mellanskillnaden faktureras medarbetaren. Bruttolöneavdrag påbörjas igen inom avtalsperioden när det är möjligt. Om medarbetarens anställning hos arbetsgivaren upphör ska avtalet automatiskt och utan föregående uppsägning upphöra den dag anställningen upphör. Eventuellt kvarvarande belopp faktureras medarbetaren i samband med att slutlönen regleras. Avbetalningsplan kan göras upp med arbetsgivaren enligt principen att medarbetaren betalar belopp per månad motsvarande avtalat brutto löneavdrag. 6. Effekter på pension, sjuk- och föräldrapenning Bruttolöneavdrag påverkar inte medarbetarens tjänstepension eller den sjuklön som arbetsgivaren betalar ut de fjorton första dagarna i en sjukperiod. Den allmänna pensionen påverkas genom att bmttolöneavdraget minskar den pensionsgrundande inkomsten för medarbetare som har en årsinkomst som för närvarande understiger 8,07 inkomstbasbelopp. För medarbetare som har en högre årsinkomst påverkas inte den allmänna pensionen. På samma sätt påverkas den sjukpenning- och föräldrapenninggrundande inkomsten förutsatt att bmttolöneavdraget gör att medarbetaren hamnar under befintliga takbelopp. För sjukpenninggmndande inkomst är takbeloppet rör närvarande 7,5 prisbasbelopp och för föräldrapenning 10 prisbasbelopp.

13 3 (3) 7. Övrigt Detta reglemente ska vid behov ses över och uppdateras efter beredning inom kommunledningskontoret. Reglementet kan förändras på grund av exempelvis ändringar i skattelagstiftning, Frågor mm ska tidsbegränsat anställda omfattas ska vi erbjuda även 24 månaders avbetalning totalt bruttolöneavdrag max 20 % (samma som pension) sjukdom/föräldraledighet mm hur hantera, finns andra alternativ än ovan angivna (diskussion pågår med systemgruppen) vem bevakar vad? Löneassistenter om det uppkommer en skuld, ekonomer att all betalning kommer in ska räddningstjänsten med? om upphandling behöver det anges vilken aktör som ska användas Behövs upprättas avtal medarbetare/chef blankett för avbetalningsplan

14 sid 40 (40) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Politiskt initiativ från majoriteten - Gör Karlstads kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare genom ändrade regler för bruttolöneavdrag Dnr KS Dpl16 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett reglemente för bruttolöneavdrag. 2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i maj Deltar ej i beslutet Lena Melesjö Windahi (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet. Sammanfattning av ärendet I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Per-Samuel Nisser (M) med flera att ett reglemente gällande möjligheter för anställda att göra bruttolöneavdrag tas fram, i syfte att göra Karlstads kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare. Beslutsunderlag Per-Samuel Nissers (M), Maria Frisks (MP), Niklas Wikströms (FP), Henrik Landers (C) och Peter KulIgrens (KD) skrivelse den 20 februari Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till majoritetens skrivelse. Beslutet skickas till Komm unledningskontoret Per-Samuel Nisser (M) Maria Frisk (MP) Niklas Wikström (FP) Henrik Lander (C) Peter KulIgren (KO) Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

15 Karlstad KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen O Initiativ till Kommunstyrelsen Vi vill göra Karlstads kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare. Det är av stor vikt att vi som kommun är en attraktiv arbetsgivare och kan erbjuda goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. För att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service, är kommunen beroende av att kunna rekrytera kompetent och lämplig personal. Kommunen gör, i enlighet med strategiskplan, kontinuerligt insatser för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare och genom detta initiativ förstärks detta arbete ytterligare. Vi vill att kommunen använder sig av möjligheten för anställda att göra bruttolöneavdrag för andra tjänster än pensionssparande. Arbetsgivare kan idag, och ger i många fall, möjligheten att göra bruttolöneavdrag för anställda som ex vill köpa hushållsnäratjänster (rut), leasa en miljöbil eller ta del av hälsotjänster. Bruttolöneavdrag betyder att den anställde, får möjlighet att innan beskattning gör ett avdrag på sin lön för konsumtion. Bruttolöneavdrag medför inga merkostnader för kommunen, men nya möjligheter för anställda och indirekt också positiva effekter för kommunen. Ett exempel är inom området bilar, där det finns både ekonomiska vinster för den anställda och vinster för miljön i Karlstad. Bruttolöneavdragen för bil-leasing ger ett ekonomiskt incitament vid ett bilbyte för att välja en leasad miljöbil framför ett privat köp. Miljökraven som ställs för bilar som klarar Karlstads nya norm för miljöbilar minskar den skadliga miljöpåverkan radikalt. Vi ser gärna att fler bilar som klarar de nya högre kraven rullar på Karlstads gator, därför ska bara bilar som klarar definitionen som miljöbil i Karlstad bli aktuella för bruttolöneavdrag. Det utbud av tjänster som är berättigade till bruttolöneavdrag har förändras över tid. Här ser vi gärna förändringar i tolkningarna av ex busskort, där dagens regelverk inte gör avdrag attraktiva. Exempel: För en person som tänker byta till en ny bil ger en leasing drygt 1500 kr/månaden lägre kostnader för den som vill byta till en miljöbil (nypris 250 OOOkr). För en person som vill bekosta en medicinskbehandling, ex ögonlaserbehandling för att slippa glasögon, beräknas besparingen vara 30-50%. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att: Utarbeta ett reglemente för bruttolöneavdrag samt återrapportera till KS maj

16 Karlstad För den politiska majoriteten: Per-Samuel Nisser (M) Niklas Wikström (FP) Maria Frisk (MP) Henrik Lander(C) Peter Kullgren (KD) 2

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2 KARLSTADS KOMMUN Arende 2 Dnr KS-2012-149 Dpl16 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänsteskrivelse 2012-06-04 Peter Bäckstrand, 054 540 10 82 peter. backstrand@karlstad.se Utökning

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar Riktlinjer avseende bruttolöne för synkorrigerande behandlingar I Ystads kommun arbetar vi aktivt med arbetsgivarpolitiken för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Då medarbetare har framfört önskemål

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

"En löneförmån, du knappt behöver förhandla om."

En löneförmån, du knappt behöver förhandla om. SIMPLY CLEVER Billigare än privatägd bil. Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral personalförmån som vanligtvis finansieras genom att företagets anställda

Läs mer

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING GE DIN PERSONAL NÅGOT FINT. FÖRMÅNLIGT FÖR PERSONALEN. KOSTNADSNEUTRALT FÖR FÖRETAGET. Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17 Personalmiljöbilar Personalmiljöbilar Är en personalförmån som Landstinget Västmanland erbjuder alla tillsvidareanställda samt visstidsförordnade på minst tre år. Bilen ställs till den anställdes förfogande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /291 Bilförmån regelverk Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår regionsstyrelsen

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31 D.nr: Pensionspolicy Bakgrund Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsen 2008-02-11 50 126 Arbets- och personalutskottet 2008-02-11 29 83 Dnr 08.99-02 febkf15 Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning

Läs mer

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg Sid 1 (5) Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Vad är syftet? Svar: Gävle kommun vill ge sina medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. Tid är

Läs mer

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun 1(5) RIKTLINJER DATUM 2013-03-18 Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter Riktlinjer erbjudande om frivillig avgång i Älvsbyns kommun, fastställt av PU 2008-12-11 25 1.

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 sid 1 (14) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Riktlinjer för chefsanställningar

Riktlinjer för chefsanställningar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1303 Kommunstyrelsen Riktlinjer för chefsanställningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Pensionspolicy för Hudiksvalls kommun Pensionspolicy Pensionspolicyn omfattar alla tillsvidareanställda och förtroendevalda i Hudiksvalls kommun. Det pensionsavtal som gäller i Hudiksvalls kommun

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26

Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26 Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26 2012-06-14 Sid 1 (13) PENSIONSPOLICY Antagandebeslut: Kommunfullmäktige 2005-02-24, 4 Uppdaterad Kommunfullmäktige 2009-04-23, 24 Reviderad, kommunfullmäktige, 2012-06-14,

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00.

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00. Kommunstyrelsens Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00 Plats Personalenheten Omfattning 50-53 Beslutande Bertil Dahl (V), Ordförande Anders Andersson (C), Vice ordförande Anette Lingmerth (S) Ersättare

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer