KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2"

Transkript

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2

2 sid 6 (24) KA.U.&TADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Utökning av möjligheter till bruttolöneavdrag för kommunens anställda - återrapportering av politiskt initiativ från majoriteten Dnr KS Dpl16 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra upphandling avseende personalbil och att ta fram ett regelverk. 2. Kommunledningskontoret startar upp möjligheten för koncernens anställda att använda sig av bruttolöneavdrag för privat sjukvård. 3. Reglementet avseende privat sjukvård godkänns. 4. Kommunstyrelsen blir fortsatt beslutsinstans för utveckling av bruttolöneförmåner som kan erbjudas koncernens anställda. 5. Samtliga fordon som erbjuds som personalbil i Karlstads kommun ska uppfylla de kriterier som ligger till grund för befrielse från fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen. 6. Avseende bensin- och dieseldrivna fordon får utsläppet max vara 100 gram koldioxid per kilometer. Reservation Håkan Svenneling (V) lämnar en reservation för Vänsterpartiets räkning. Se bilaga 1 till 3. Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till bruttolöneavdrag för koncernens anställda. Kommunledningskontoret har utrett möjligheterna avseende personalbil, privat sjukvård samt hushållsnära tjänster. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 juni Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 1 juni Förslag till reglemente för bruttolöneavdrag avseende privat sjukvård. Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari Per-Samuel Nissers (M), Maria Frisks (MP), Niklas Wikströms (FP), Henrik Landers (C) och Peter KulIgrens (KD) skrivelse den 20 februari Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 sid 7 (24) KARLStADS kommun Yrkanden Peter Kullgren (KD) yrkar för Kristdemokraternas, Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets och Centerpartiets räkning bifall till kommunledningskontorets förslag i punkterna 1-4 med tillägg i punkterna 5 och 6: 1. Kommunledningskontoret rar i uppdrag att genomföra upphandling avseende personalbil och att ta fram ett regelverk. 2. Kommunledningskontoret startar upp möjligheten för koncernens anställda att använda sig av bruttolöneavdrag för privat sjukvård. 3. Reglementet avseende privat sjukvård godkänns. 4. Kommunstyrelsen blir fortsatt beslutsinstans för utveckling av bruttolöneförmåner som kan erbjudas koncernens anställda. 5. Samtliga fordon som erbjuds som personalbil i Karlstads kommun ska uppfylla de kriterier som ligger till grund för befrielse från fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen. 6. Avseende bensin- och dieseldrivna fordon får utsläppet max vara 100 gram koldioxid per kilometer. Håkan Svenneling (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning ändring av kommunledningskontorets förslag i punkten 1 samt avslag på övriga punkter: 1. Kommunledningskontoret rar i uppdrag att genomföra upphandling avseende personalbil av supermiljöklass och att ta fram ett regelverk. Beslutsgång Ordföranden ställer Peter Kullgrens (KD) med fleras yrkande och Håkan Svennelings (V) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Kullgrens (KD) med fleras yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: -röst för bifall till Peter Kullgrens (KD) med fleras yrkande. Nej-röst för bifall till Håkan Svennelings (V) yrkande. Postadress: Kommunledningskontoret, Kartstad Besöksadress: Tage Ertandergatan 8 Webb: kartstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 sid 8 (24) Omröstningsresultat Med 12 -röster för Peter Kullgrens (KD) med fleras yrkande mot 1 Nej-röst för Håkan Svennelings (V) yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Peter Kullgrens (KD) med fleras yrkande: Ledamot Per-Samuel Nisser (M) ordförande Lena Melesjö Windahi (S) 1:e vice ordförande Peter KulIgren (KO) 2:e vice ordförande Margareta Nisser Larsson (M) Daniel Lindefelt (M) Maria Frisk (M P) Niklas Wikström (FP) Henrik Lander (C) Håkan Holm (S) Linda Larsson (S) Christian Norlin (S) Lennart nsson (S) Håkan Svenneling (V) Ne.i Avstår Nej Summa 12 1 Beslutet skickas till Samtliga nämnder och bolag Per-Samuel Nisser Maria Frisk Niklas Wikström Henrik Lander Peter Kullgren Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

5 Vänsterpartiet Karlstad Norra Klaragatan 1, Karlstad Telefon: Reservation Kommunstyrelsen Angående Bruttolöneavdrag Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om bruttolöneavdrag. Vi anser att Karlstads kommun ska vara framsyftande och därför stimulera till fler supermiljöbilar. Idag inkluderas såväl bensin, diesel och etanolbilar i bruttolönsavdraget. Vi anser att bruttolöneavdrag på sjukvård kan for den enskilda individen var något positivt. Men för samhället skapar det problem på sikt. Det gör att de som har en tillsvidare anställning har bättre tillgång till sjukvård jämfört med vikarier och arbetssökande. Det skapar även skillnader mellan kommunens anställda. Anställdas pension, sjukpenning och foräldrapenning påverkas förutom för dem med löner över kr. Det ökar klyftorna ännu mer och skapar ett mer uppdelat samhälle. Detta samhälle vill inte Vänsterpartiet vara med och skapa. Håkan Svenneling Vänsterpartiet

6 Dnr KS Dpl16 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänsteskrivelse Peter Bäckstrand, peter. Utökning av möjligheter till bruttolöneavdrag för kommunens anställda - återrapportering av politiskt initiativ från majoriteten Dnr KS Dpl16 Kommunledningskontorets förslag 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra upphandling avseende personalbil och att ta fram ett regelverk. 2. Kommunledningskontoret startar upp möjligheten för koncernens anställda att använda sig av bruttolöneavdrag för privat sjukvård. 3. Reglementet avseende privat sjukvård godkänns. 4. Kommunstyrelsen blir f0l1satt beslutsinstans för utveckling av bruttolöneförmåner som kan erbjudas koncemens anställda. Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att utreda möjlighetema till brutto löneavdrag för koncernens anställda. Kommunledningskontoret har utrett möjligheterna avseende personalbil, privat sjukvård samt hushållsnära tjänster. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 juni Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 1 juni Förslag till reglementet avseende privat sjukvård. Kommunstyrelsens protokoll den 21 februari Per-Samuel Nissers (M), Maria Frisks (MP), Niklas Wikströms (FP), Henrik Landers (C) och Peter KulIgrens (KD) skrivelse den 20 februari ~ personaldirektör Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

7 Beslutet skickas till Samtliga nämnder och bolag Per-Samuel Nisser Maria Frisk Niklas Wikström Henrik Lander Peter KulIgren Dnr KS Dpl16 sid 2 (2)

8 Dnr KS Dpl16 sid 1 (3) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänstemannayttrande Peter Bäckstrand, peter. Utökning av möjligheter till bruttolöneavdrag för kommunens anställda - återrapportering av politiskt initiativ från majoriteten Dm KS Dpl16 Ärende Kommunledningskontoret har fått ett uppdrag att undersöka möjligheterna för koncernens anställda att nyttja bruttolöneavdrag för olika typer av gänster. Detta är ett led i att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och ge kommunens anställda en bra möjlighet att få ta del av olika gänster till förmånliga villkor. Samtliga förslag som presenteras i detta förslag är kostnadsneutrala för kommunen som arbetsgivare. Kommunledningskontorets utredning fokuserar på tre olika typer av gänster som är vanligt fdrekommande hos olika arbetsgivare i varierande utsträckning, personalbil, privat sjukvård och hushållsnära tjänster. En grund fdr att bruttolöneavdrag skall vara förmånligt och skapa ett mervärde för kommunens anställda är att skattelagstiftningen inom det aktuella området medger ett bruttolöneavdrag och att inte förmånsvädet på det som avdraget avser inte är 100 procent av beloppet. Karlstads kommuns anställda har sedan tidigare möjligheten till att göra bruppolöneavdrag för löneväxling till pension. När man genomför ett bruttolöneavdrag är det viktigt att informationen om vilka effekter avdraget får fdr medarbetaren. Två sådana effekter är att när bruttolönen sänks så kan trygghetssystemen avseende avsättning till allmän pension och den sjukdomsgrundande inkomsten (SGI) påverkas. Detta sker när bruttolöneavdraget ligger under de "takgränser" som finns inom respektive tryggghetssystem. Dessa effekter är det viktigt att alla får en bra information kring. Det är viktigt att understryka att brutto löneavdrag är en frivillig möjlighet och att kommunens anställda inte behöver nyttja någon av gänsterna. För att kunna använda möjligheten med brutto löneavdrag skall den anställde ha en tillsvidareanställning som bedöms finnas kvar under avtalstiden fdr bruttolöneavdraget. Nedan följer en kort beskrivning av de olika gänster som kan vara aktuella fdr bruttolöneavdrag fdr Karlstads kommuns anställda. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad. se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

9 Dnr KS Dpl16 sid 2 (3) Personalbil Många arbetsgivare erbjuder sina anställda en så kallad personalbil. Förutom de ekonomiska effekter anställda får föreslår kommunledningskontoret att enbart bilar som klarar statens miljöbilsdefinition skall omfattas i utbudet av bilar som distribueras till våra anställda. Pesonalbil förmånsbeskattas enlig skatteverkets tabeller för förmånsvärden för fordon. En personalbil har leasingtagaren under 3 år i normalfallet och avtalet bygger på att man kör 2000 mil per år. När 3 år har gått lämnas bilen tillbaka och lämnas ut till försäljning på den allmänna marknaden och den anställde kan ingå nytt avtal om så önskas. Administrationen kring leasingavtalet sköts av ett extern företag. Fördelar med personalbil kan vara: - minskad miljöpåverkan (större andel miljöbilar i stadsmiljön) - anställda slipper betala kontantinsats - vid normal skötsel behöver man inte fundera över framtida värde. - efter genomförd upphandling kan förmånligare priser erhållas. - fast bilkostnad under avtalsperioden (det mesta ingår i leasingavgiften förutom drivmedel, spolarvätska och dyl.) I bruttolöneavdraget ingår: Leasingavgift Skatt på bilförmån Serviceavtal Fordonsskatt och försäkring Sociala avgifter på bilens förmånsvärde Däck Kommunledningskontoret föreslår att kommunen genomför en upphandling av administrationstjänsten och vilka bilmärken som ska ingå i utbudet till kommunens anställda. Kommunledningskontoret kommer att ta fram ett regelverk för bruttolöneavdrag för personalbil förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa förmånen. Privat sjukvård Sjukvård som bedrivs av annan huvudman än landstingen har vuxit i omfattning under de senaste åren och utbudet av tjänster har utvecklats. För att sjukvård skall ses som privat i detta sammanhang får vården inte subventioneras med allmänna medel på något sätt. Bruttolöneavdrag för privat sjukvård har inget förmånsvärde, vilket kan ge effekter för de medarbetare som vid ett införande skulle nyttja denna typ av ~änster. De områden kommunledningskontoret föreslår som aktuella för bruttolöneavdrag för kommunens anställda är: Ögonbehandlingar Fertilitetsbehandlingar Ortopediska behandlingar Samtalsterapi

10 Dnr KS Dpl16 sid 3 (3) Andra typer av behandlingar Kommunledningskontoret föreslår vidare att behandlingarna som omfattas av denna möjlighet ska genomföras i Sverige och ha de tillstånd som socialstyrelsen och andra myndigheter kräver. Kommunledningskontoret har tagit fram ett regelverk för bruttolöneavdrag för privat sjukvård förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut om att införa bruttolöneavdrag för dessa tjänster. Reglemente för tjänster avseende privat sjukvård bifogas detta dokument. Hushållsnära tjänster Denna typ av ijänster passar inte bra för bruttolöneavdrag. Orsaken till detta är att regelverket inte medger någon sänkning av förmånsvärdet. En annan orsak som gör att denna typ av tjänster inte skulle medföra något mervärde för kommunens anställda är att det finns andra system som ger skattelättnader inom området ex rutavdraget. Peter Bäckstrand personaldirektör

11 1 (3) KARLSTADS KOMMUN Reglemente för bruttolöneavdrag avseende privat sjukvård 1. Bakgrund och omfattning Karlstads kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Som en del i detta erbjuds samtliga tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda inom koncernen möjlighet att finansiera vissa privata sjukvårdstjänster med bruttolöneavdrag. Bruttolöneavdrag kan beviljas för följande behandlingar hos privat vårdgivare inom Sverige: synfelsbehandlingar som exempelvis laserbehandling, operation där ögats naturliga lins byts ut mot konstgjorda synkorrigerande linser eller operation där en extra lins sätts in provrörsbefruktning (lvf) eller annan fertilitetsbehandling samtalsterapi ortopedi Bruttolöneavdrag för övriga privata sjukvårds1jänster kan i särskilda fall beviljas efter beslut av personaldirektören. Vad som menas med sjukvård framgår av hälsooch sjukvårdslagen (1982:763). Arbetsgivaren har inget ansvar för det medicinska resultatet. 2. Villkor För att kunna medges ett bruttolöneavdrag ska följande villkor vara uppfyllda, medarbetaren får inte har införsel på lön medarbetaren får inte vara eller ha ansökt om att vara helt tjänstledig eller föräldraledig vid beställningstillfållet och när brutto löneavdraget ska påbörjas medarbetare får inte vara helt frånvarande på grund av sjukdom eller annan orsak vid beställningstillfållet och när bruttolöneavdraget ska påbörjas är medarbetaren tidsbegränsat anställd ska denne ha månadslön och bruttolöneavdraget ska regleras inom den skriftligt avtalade anställningstiden (minst sex månader) För att bruttolöneavdrag ska kunna ske ska det beviljas av personalchef eller motsvarande på respektive bolag eller förvaltning. Beviljandet sker genom att det upprättas ett avtal mellan arbetsgivaren och medarbetare. Postadress: Kommunledningskontoret, t ex Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

12 2 (3) 3. BruUolöneavdrag Bruttolöneavdrag innebär att medarbetaren betalar sjukvårdstjänsten genom att arbetsgivaren gör ett avdrag på bruttolönen. Avdragets storlek beror på hur lång tid avbetalning ska ske samt tjänstens pris. Arbetsgivaren erbjuder avbetalning via brutto löneavdrag i sex, tolv eller arton månader. Tillägg och avdrag på lönen beräknas på lön innan brutto löneavdrag, detta gäller exempelvis ersättning för övertid och avdag vid sjukdom. Totalt brutto löneavdrag (kan avse flera olika tjänster) får normalt inte överstiga 20 procent av medarbetarens grundlön. Bruttolöneavdraget ska vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren. 4. SkaUeregler Under förutsättning att behandlingen sker hos en privat vårdgivare uppkommer ingen skattepliktig förmån rör medarbetaren även om behandlingen betalas via bruttolöneavdrag. 5. Sjukdom, föräldraledighet och anställningens upphörande Om medarbetare blir sjuk, föräldraledig eller frånvarande av annan orsak som innebär att bruttolöneavdrag inte är möjligt eller blir lägre än avtalat ska mellanskillnaden faktureras medarbetaren. Bruttolöneavdrag påbörjas igen inom avtalsperioden när det är möjligt. Om medarbetarens anställning hos arbetsgivaren upphör ska avtalet automatiskt och utan föregående uppsägning upphöra den dag anställningen upphör. Eventuellt kvarvarande belopp faktureras medarbetaren i samband med att slutlönen regleras. Avbetalningsplan kan göras upp med arbetsgivaren enligt principen att medarbetaren betalar belopp per månad motsvarande avtalat brutto löneavdrag. 6. Effekter på pension, sjuk- och föräldrapenning Bruttolöneavdrag påverkar inte medarbetarens tjänstepension eller den sjuklön som arbetsgivaren betalar ut de fjorton första dagarna i en sjukperiod. Den allmänna pensionen påverkas genom att bmttolöneavdraget minskar den pensionsgrundande inkomsten för medarbetare som har en årsinkomst som för närvarande understiger 8,07 inkomstbasbelopp. För medarbetare som har en högre årsinkomst påverkas inte den allmänna pensionen. På samma sätt påverkas den sjukpenning- och föräldrapenninggrundande inkomsten förutsatt att bmttolöneavdraget gör att medarbetaren hamnar under befintliga takbelopp. För sjukpenninggmndande inkomst är takbeloppet rör närvarande 7,5 prisbasbelopp och för föräldrapenning 10 prisbasbelopp.

13 3 (3) 7. Övrigt Detta reglemente ska vid behov ses över och uppdateras efter beredning inom kommunledningskontoret. Reglementet kan förändras på grund av exempelvis ändringar i skattelagstiftning, Frågor mm ska tidsbegränsat anställda omfattas ska vi erbjuda även 24 månaders avbetalning totalt bruttolöneavdrag max 20 % (samma som pension) sjukdom/föräldraledighet mm hur hantera, finns andra alternativ än ovan angivna (diskussion pågår med systemgruppen) vem bevakar vad? Löneassistenter om det uppkommer en skuld, ekonomer att all betalning kommer in ska räddningstjänsten med? om upphandling behöver det anges vilken aktör som ska användas Behövs upprättas avtal medarbetare/chef blankett för avbetalningsplan

14 sid 40 (40) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Politiskt initiativ från majoriteten - Gör Karlstads kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare genom ändrade regler för bruttolöneavdrag Dnr KS Dpl16 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett reglemente för bruttolöneavdrag. 2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i maj Deltar ej i beslutet Lena Melesjö Windahi (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet. Sammanfattning av ärendet I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Per-Samuel Nisser (M) med flera att ett reglemente gällande möjligheter för anställda att göra bruttolöneavdrag tas fram, i syfte att göra Karlstads kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare. Beslutsunderlag Per-Samuel Nissers (M), Maria Frisks (MP), Niklas Wikströms (FP), Henrik Landers (C) och Peter KulIgrens (KD) skrivelse den 20 februari Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till majoritetens skrivelse. Beslutet skickas till Komm unledningskontoret Per-Samuel Nisser (M) Maria Frisk (MP) Niklas Wikström (FP) Henrik Lander (C) Peter KulIgren (KO) Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

15 Karlstad KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen O Initiativ till Kommunstyrelsen Vi vill göra Karlstads kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare. Det är av stor vikt att vi som kommun är en attraktiv arbetsgivare och kan erbjuda goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. För att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service, är kommunen beroende av att kunna rekrytera kompetent och lämplig personal. Kommunen gör, i enlighet med strategiskplan, kontinuerligt insatser för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare och genom detta initiativ förstärks detta arbete ytterligare. Vi vill att kommunen använder sig av möjligheten för anställda att göra bruttolöneavdrag för andra tjänster än pensionssparande. Arbetsgivare kan idag, och ger i många fall, möjligheten att göra bruttolöneavdrag för anställda som ex vill köpa hushållsnäratjänster (rut), leasa en miljöbil eller ta del av hälsotjänster. Bruttolöneavdrag betyder att den anställde, får möjlighet att innan beskattning gör ett avdrag på sin lön för konsumtion. Bruttolöneavdrag medför inga merkostnader för kommunen, men nya möjligheter för anställda och indirekt också positiva effekter för kommunen. Ett exempel är inom området bilar, där det finns både ekonomiska vinster för den anställda och vinster för miljön i Karlstad. Bruttolöneavdragen för bil-leasing ger ett ekonomiskt incitament vid ett bilbyte för att välja en leasad miljöbil framför ett privat köp. Miljökraven som ställs för bilar som klarar Karlstads nya norm för miljöbilar minskar den skadliga miljöpåverkan radikalt. Vi ser gärna att fler bilar som klarar de nya högre kraven rullar på Karlstads gator, därför ska bara bilar som klarar definitionen som miljöbil i Karlstad bli aktuella för bruttolöneavdrag. Det utbud av tjänster som är berättigade till bruttolöneavdrag har förändras över tid. Här ser vi gärna förändringar i tolkningarna av ex busskort, där dagens regelverk inte gör avdrag attraktiva. Exempel: För en person som tänker byta till en ny bil ger en leasing drygt 1500 kr/månaden lägre kostnader för den som vill byta till en miljöbil (nypris 250 OOOkr). För en person som vill bekosta en medicinskbehandling, ex ögonlaserbehandling för att slippa glasögon, beräknas besparingen vara 30-50%. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att: Utarbeta ett reglemente för bruttolöneavdrag samt återrapportera till KS maj

16 Karlstad För den politiska majoriteten: Per-Samuel Nisser (M) Niklas Wikström (FP) Maria Frisk (MP) Henrik Lander(C) Peter Kullgren (KD) 2

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar Riktlinjer avseende bruttolöne för synkorrigerande behandlingar I Ystads kommun arbetar vi aktivt med arbetsgivarpolitiken för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Då medarbetare har framfört önskemål

Läs mer

WJ S~ G~~ 200Q'C!5 -/ I. Miljöbil som personalbil? Personalutskottets protokoll den 23 april 2009

WJ S~ G~~ 200Q'C!5 -/ I. Miljöbil som personalbil? Personalutskottets protokoll den 23 april 2009 Personalutskottets protokoll den 23 april 2009 32 Miljöbil som personalbil? I ärendet föreligger tjänsteskrivelse per den 15 april 2009. Arbetsrättschef Hans Broman föredrar ärendet. Personalutskottet

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31 D.nr: Pensionspolicy Bakgrund Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse Individuell anpassning genom enskild överenskommelse - inom ramen för ALFA 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Inledning...4 3. Förutsättning...4 4. Giltighet och upphörande av överenskommelse...5 5. Frågor

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-09-29. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-09-29 kl09:00. Ordförande Daniel Olsson (S)

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-09-29. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-09-29 kl09:00. Ordförande Daniel Olsson (S) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-09-29 Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-09-29 kl09:00. Ordförande Daniel Olsson (S) Sid 2 (5) 1. Anmälningsärenden/Delegationsärenden Dnr

Läs mer

Pensionspolicy för Mörbylånga kommun.

Pensionspolicy för Mörbylånga kommun. POLICY Dnr 14/598-024 1(8) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 150/2014 MBLAFS 2014:4 Pensionspolicy för Mörbylånga kommun. m:\policy styrdok - beslutade\pensionspolicy rev 140908.docx MÖRBYLÅNGA KOMMUN

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset Nedanstående ärenden tas upp

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Pensionspolicy DOKUMENTNAMN Pensionspolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-11-17 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET Kf 2014-11-17, 35 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Chefen & Chefens förmåner

Chefen & Chefens förmåner Chefen & Chefens förmåner INNEHÅLL Din totala ersättning 4 Att tänka på 6 Dina mål 8 Din rörliga ersättning 11 Dina förmåner 15 Försäkringar 23 Du som är vd 25 Källor och lästips 27 Ledarna mars 2011 2

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17

Personalmiljöbilar. Centrum för HR Datum Vår beteckning 2014-01-17 Personalmiljöbilar Personalmiljöbilar Är en personalförmån som Landstinget Västmanland erbjuder alla tillsvidareanställda samt visstidsförordnade på minst tre år. Bilen ställs till den anställdes förfogande

Läs mer

Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47)

Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47) REMISSYTTRANDE 1(14) Datum Diarienummer 2012-11-27 2012-152 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47) (diarienummer S2012/4711/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE Föredragningslista l (2) 2012-06-12 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-06-20 kl. Il :00

Läs mer