Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott"

Transkript

1 Dnr KS Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande Ingemar Granath, Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS Dpl 10 Ärende Inledning Hanteringen av över- och underskott är i huvudsak en teknisk procedur. Det är inte fråga om någon ny prioritering. Enligt gällande Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun gäller att över- och underskott i normalfallet skall föras med till nästkommande år. Justering ska dock ske om förutsättningarna för anslagen förändrats väsentligt om verksamheten inte genomförts i enlighet med mål och planer Kommunledningskontoret har skapat en gemensam mall för nämndernas skrivelser för att få en gemensam grundstruktur och därmed en ökad tydlighet. Nämndernas driftbudgetramar förändras inte av att över- och underskott förs över till 2014 utan nämnderna har i stället en andel av kommunens egna kapital i form av ett tillgodohavande eller en skuld. Beloppen kommer att dokumenteras som en not till kommunens balansräkning i årsredovisningen. Investeringsbudgeten kommer däremot att uppdateras med nya budgetbelopp i form av överförda budgetavvikelser. Även exploateringsbudgeten revideras. Härigenom kommer även kassaflödesbudgeten att revideras. Utgångspunkt preliminärt bokslut 2013 Kommunens bokslut för 2013 visar ett positivt resultat på 150 mnkr. Resultatet är 86 mnkr bättre än den reviderade budgeten från mars. Jämfört med den prognos som gjordes vid delårsbokslutet är resultatet 46 mnkr bättre. Förbättringen orsakas av ett avsevärt bättre resultat för nämnderna. Jämförelsen med reviderad budget (inkl. tilläggsanslag under året) framgår av nedanstående tabell: Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr KS Dpl 10 sid 2 (10) (Belopp i mnkr) Resultaträkning i sammandrag Budget Utfall Avvikelse Nämndernas skattefinansierade verksamhet Ianspråktaget från tidigare överskott Elproduktion Exploatering Fastighetsförsäljning Verksamhet övrigt Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter och utjämning Finansnetto Årets resultat Verksamhetens nettokostnad Efter 2012 års bokslut uppgick nämndernas sparade överskott till 145 mnkr. Bedömningen i den reviderade budgeten 2013 var att nämnderna sammantaget skulle ta i anspråk 30 mnkr av sina överskott (dvs. ligga 30 mnkr över årets budgetram). Som framgår ovan blev nämndernas utfall 33 mnkr lägre än budgetramen, alltså hela 63 mnkr lägre än resultatbudgeten. De enskilda nämndernas avvikelser framgår av tabell nedan. Elproduktionen har gett hela 38 mnkr lägre resultat än budget, vilket främst förklaras av lägre kärnkraftsproduktion och lägre elpriser. Den största förklaringen till den låga produktionen under såväl 2013 som 2014 är att en reaktor, O2, är avställd för modernisering mer än halva året båda åren. Driftstart skall ske innan vintersäsongen Exploateringsverksamheten visar ett nettoresultat för avslutade projekt som är något lägre än budgeterat. Pågående projekt redovisas i balansräkningen och avslutas i den takt de blir färdigställda, och det är svårt att bedöma vid vilken tidpunkt detta kan ske. Fastighetsförsäljning (reavinst) har bara skett i mindre omfattning under året.. Verksamhet övrigt består av nettot för arbetsgivaravgifter, pensioner, avskrivningar samt internt fördelade kapitaltjänstkostnader, oförutsedda behov mm. Utfallet ger sammantaget ett överskott på 67 mnkr. Till största delen beror avvikelsen på att AFA Försäkring har återbetalt premier för åren 2005 och 2006, tillsammans 72 mnkr. Skatteintäkter och utjämning. Årets skatteintäkter har blivit 21 mnkr högre än budget. Slutavräkning för 2012 är i stort sett oförändrad. Finansnettot har försämrats med 27 mnkr genom att den s.k. RIPS-räntan inom pensionssystemet sänktes under året. En mindre del kompenseras av att de finansiella intäkterna blev något högre.

3 Dnr KS Dpl 10 sid 3 (10) Nämndernas budgetavvikelser Tabellen nedan visar budgetavvikelsen för de olika nämnderna. Här redovisas även det ackumulerade överskott som nämnderna hade att disponera vid årets ingång (nämndens andel av eget kapital). (Belopp i mnkr) Nämnd Avvikelse mot årsbudget Eget kapital från 2012 Arbetsmarknads- och socialnämnd 15,4 25,1 ASN försörjningsstöd - 9,9 0 Barn- och ungdomsnämnden 14,3 13,2 Gymnasienämnden 7,1-23,7 Kommunstyrelsen - 2,2 10,0 Kommunledningskontoret - 0,1 10,0 Kultur- och fritidsnämnden -1,1 6,1 Miljönämnden 1,2 6,3 Stadsbyggnadsnämnden 14,9 19,7 Teknik- och fastighetsnämnden 10,0 12,2 Vård- och omsorgsnämnden -18,6 61,2 Överförmyndarnämnden 2,0 0,6 Övriga nämnder samt kommungemensamt 0 1,9 Summa 33,0 144,8 Med undantag av vård- och omsorgsnämnden och försörjningsstödet har nämnderna ekonomisk balans och i flera fall avsevärda överskott. Stora överskott som även är stora i förhållande till sin omsättning redovisas för stadsbyggnadsnämnden och för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet vid sidan av försörjningsstödet. Jämfört med delårsprognosen har utfallet förbättrats med hela 75 mnkr. Stora förbättringar finns inom arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, Karlstads-Hammarö gymnasienämnden, stadsbyggnadsnämnden samt inom teknik- och fastighetsnämnden. Den stora avvikelsen visar dock att prognossäkerheten generellt behöver förbättras. Inför 2014 kan vi se att gymnasienämnden har lyckats begränsa sina kostnader och nått balans. Överskottet hänger dock samman med att elevantalet är lägre än budgeterat, och utfallet justeras därför med 6,7 mnkr i den demografiska avstämningen innan över- och underskott förs över till Motsvarande avstämning för vård- och omsorgsnämnden visar dock ett plus med 8 mnkr, vilket reduceras det underskott som förs över. Fortsatta problem finns i fråga om försörjningsstödet där underskottet under 2013 har begränsats genom ett extra anslag. Vi ser behov av ett tillskott även under 2014, vilket redovisas längre fram i tjänsteyttrandet, under rubriken Reviderad budget.

4 Dnr KS Dpl 10 sid 4 (10) Nämndernas budgetutfall kommenteras närmare i bilaga till tjänsteyttrandet samt i nämndernas redovisningar. Kommunledningskontorets förslag till överföring av nämndernas budgetavvikelser Kommunledningskontoret har granskat nämndernas budgetavvikelser och deras verksamhet bl a i förhållande till de särskilda tilläggen i budgetramarna. Våra kommentarer och förslag redovisas i en bilaga till detta tjänsteyttrande liksom en sammanställning tillsammans med nämndernas skrivelser. Driftbudget Kommunledningskontorets förslag innebär att nämnderna får föra över överskott med 65 mnkr och underskott med 16 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott på 49 mnkr till Tillsammans med tidigare överskott har nämnderna totalt 193 mnkr att disponera. Investeringsbudget Av nämndernas investeringsanslag återstår 356 mnkr vid årsskiftet. Kommunledningskontoret föreslår efter justering att 373 mnkr förs över till 2014 Härefter uppgår investeringsbudgeten totalt till 829 mnkr. Vår bedömning är att av den totala investeringsbudgeten kommer ca 250 mnkr att återstå vid årets slut. Exploateringsredovisning Budgetbelopp som inte är upparbetade förs över till nästa år. Kommunledningskontoret föreslår att 68,6 mnkr förs över till Härefter uppgår 2014 års reviderade exploateringsbudget 117,6 mnkr. Pågående och ännu ej avslutade projekt redovisas i balansräkningen och påverkar inte driftbudgeten. Däremot uppstår ett kassaflöde genom in- och utbetalningar och därför ingår årets beräknade nettobelopp i kassaflödesbudgeten. Reviderad budget 2014 Uppdaterade prognoser En uppdatering har skett med nya prognoser. Förändringarna framgår av tabellen nedan: (Belopp i mnkr) Elproduktion - 15 Exploatering, beräknad intäkt + 9 Pensioner - 4 Sociala avgifter, AFA + 10 Generella statsbidrag (återfört avdrag gymnasieskolan) + 12 Skatteintäkter, inkomstutjämning prognos dec +17 Kommunal fastighetsavgift + 2 Finansnetto + 4 Övrigt - 2 Totalt + 33

5 Dnr KS Dpl 10 sid 5 (10) Elproduktion Till följd av låg produktion (se kommentar ovan) och låga elpriser är bedömningen att vi även under 2014 i stort sett bara uppnår nollresultat. Exploatering Bedömningen är att en viss förskjutning sker mellan åren. Motsvarande underskott uppstod Pensioner I samband med bokslut för 2013 har KPA även räknat fram en ny pensionsprognos för 2014 och framåt. Med den som grund har vi justerat vår bedömning av pensionskostnaderna. Sociala avgifter, AFA AFA:s sänkning av avgiften ligger kvar även En lägre avgift kan tas ut tack vare lägre sjukfrånvaro samt en väl konsoliderad försäkring. Generella statsbidrag (återfört avdrag gymnasieskolan) Riksdagen har tidigare beslutat reducera de generella statsbidragen grundat på en bedömning att den nya gymnasieskolan skulle reducera kommunernas kostnader. Nu har riksdagen beslutat återföra bidraget, vilket för Karlstads del är 12 mnkr. Skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift Vi har uppdaterat skatteintäkterna utifrån SKL:s senaste skatteunderlagsprognos (cirk 13:72). Jämfört med den budget som fastställdes i juni 2013 är summan av skatteintäkter och utjämning 17 mnkr högre. Höstens prognoser har blivit allt mer optimisiska. Smärre justeringar har även skett av fastighetsavgiften. Finansnettot Finansnettot bedöms bli något bättre än tidigare prognos. Efter dessa förändringar ökar resultatet från 41 mnkr (beslutet i juni) till 74 mnkr: Resultaträkning i sammandrag Budget Juni Nya prognoser Uppdaterad budget Nämndernas verksamhet Elproduktion Exploatering Verksamhet övrigt Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter och utjämning Finansnetto Årets resultat Nämndernas verksamhet avser de fastställda budgetramarna. Nämndernas utgångsläge inför 2014 är sammantaget relativt gott om man utgår från utfallet förra året, även om det finns undantag. Bland annat mot bakgrund därav lägger kommunledningskontoret förslag på tillägg till budgetramarna för några nämnder. De förändringar som föreslås i följande stycke är inte inräknade i tabellen ovan!

6 Dnr KS Dpl 10 sid 6 (10) Förändring av nämndernas budgetramar Avsikten med en reviderad budget i den form som vi tillämpar är inte att göra nya prioriteringar och förändra budgetramar, utan det handlar i grunden om att uppdatera prognoser, justera för fattade beslut och eventuella tekniska rättelser. En annan del handlar om att flytta investeringsanslag mellan åren utifrån förskjutningar i tidsplan och genomförande. Att vi trots detta föreslår vissa förändringar hänger samman med att de har en koppling till kommunstyrelsens ställningstagande i december i samband med behandlingen av budgetramar Beträffande förslaget att höja budgetramen för försörjningsstödet är motivet dessutom att vi ser frågan som så viktig både för trovärdigheten och för att nämnd och förvaltning ska få en realistisk möjlighet att nå ekonomisk balans och därmed en ytterligare ökad motivation i arbetet. Försörjningsstöd Utfallet för försörjningsstöd blev 105 mnkr, en ökning från fjolårets 98 mnkr. Utkastet till budgetram inför ligger enligt kommunstyrelsens beslut i december på 95 mnkr. Under 2014 ligger nämndens budget för försörjningsstöd på 88,5 mnkr, vilket alltså är avsevärt lägre än utfallet förra året. En utgångspunkt för beslutet om ramar för de kommande tre åren var att försörjningsstödet skulle kunna begränsas till följd av fortsatta jobbpaket och förbättrade konjunkturer. Enligt SKL:s prognoser kommer en viss minskning att ske av den öppna arbetslösheten, men först från 2015 och framåt. Vår bedömning är att det är nödvändigt med ytterligare tillskott till budgetramen under En realistisk nivå bör inte understiga 100 mnkr, vilket skulle innebära att kostnaden minskar med 5 mnkr i år och ytterligare 5 mnkr inför Nämnden skulle i så fall få ett ökat anslag med 11,5 mnkr i reviderad budget. Kapitalkostnad inom teknik- och fastighetsnämndens skattefinansierade verksamhet Kommunstyrelsen fastställde i december principer för finansieringen av nämndens kapitalkostnader. Principerna innebär att budgetramen ska anpassas efter ökade kapitalkostnader till följd av investeringar. Justering ska ske i samband med att utkast till budgetramar behandlas i kommunstyrelsen, vilket skedde för perioden Avstämning ska ske i efterhand i samband med behandling av överoch underskott. Motsvarande hantering bör nu ske inför reviderad budget Nämnden redovisade en prognos under hösten som visade en brist på cirka 4 mnkr under Kommunledningskontoret föreslår att nämnden får ett ökat anslag med 4 mnkr under 2014.

7 Dnr KS Dpl 10 sid 7 (10) Regional kollektivtrafikmyndighet Kommunfullmäktige behandlade under hösten 2011 finansieringen av den nya regionala kollektivtrafikmyndigheten. Beslutet blev att kommunen svarar för 1 mnkr av myndighetens budget på totalt 5 mnkr. Tilläggsanslag beviljades för 2012, men för åren därefter finns inga anslag. Detta bör hanteras i reviderad budget för 2014 och i vårens budgetarbete för Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen får ett extra anslag med 1 mnkr för år Justering av modellen för IT-finansiering. Kommunledningskontorets IT-enhet har i samverkan med representanter från förvaltningar och bolag genomfört en översyn av modellen för finansiering av koncernens gemensamma IT. Bakgrunden är bl a (lite förenklat) att vissa typer av kostnader sjunker i kostnad medan andra kostnadser ökar. Resultatet av översynen blir en förändrad fördelning av priset för systemdrift, användare och klienter (arbetsstationer). För enskilda förvaltningar kan förändringen bli avsevärd. En teknisk justering har skett av nämndernas budgetramar till följd av den ändrade kostnadsfördelningen. Eftersom en viss förskjutning av kostnad har skett från de kommunala nämnderna till bolagen, minskar kommunens andel av kostnaderna med 2,2 mnkr och resultatet förbättras med samma belopp. Lägre avgifter för personalförsäkringar. Budget för 2014 baseras bland annat på att kommunen ska betala en avgift för avtalsgruppsjukförsäkring till AFA Försäkring AB med 0,5 % av lönesumman. Till följd av bolagets starka finanser avstår man från att ta ut denna avgift. Härigenom blir kommunens kostnader drygt 10 mnkr lägre än budgeterat. Beloppet är tillgodoräknat i de nya prognoserna i föregående avsnitt. Genom kommunstyrelsens beslut om budgetramar för användes detta utrymme för att öka underhållsinsatserna inom kommunens fastigheter med samma belopp. Nämnderna får en lägre personalkostnad genom att det s.k. PO-pålägget blir lägre. Samtidigt ökar internhyrorna med samma belopp. När man bedömer om motsvarande hantering ska ske i reviderad budget 2014 bör man naturligtvis beakta den resultatnivå vi har i utgångsläget. Efter våra förslag om ökade anslag för försörjningsstöd, kapitalkostnader och kollektivtrafikmyndighet samt justering för förändrad IT-finansiering hamnar 2014 års resultat på strax under 60 mnkr. Om vi väljer att även under 2014 göra motsvarande koppling som i budgetramarna, blir resultatet ytterligare 10 mnkr, och hamnar alltså på strax under 50 mnkr. Teknik- och fastighetsnämnden har redan i den fastställda budgetramen ett tillägg med 15 mnkr för ökat underhåll (gemensamt för lokalförsörjning och trafik/gata). Vårt förslag är därför att avstå från denna höjning av internhyror och underhållsnivå under 2014.

8 Dnr KS Dpl 10 sid 8 (10) Hammarögymnasiet Hyreskostnaden för Hammarögymnasiet flyttas från gymnasienämnden när verksamheten flyttas efter vårterminen Diskussioner pågår med Hammarö kommun om den framtida användningen och fördelning av kostnaden. I avvaktan på resultatet är kostnaden obudgeterad hösten 2014 och i ramarna för Kommunledningskontoret föreslår att budgetfrågan tas upp först när vi har en tydligare bild av framtiden. Sammanställning över föreslagna förändringar av nämndernas budgetramar: (Belopp i tkr) ASN försörjningsstöd TFN kapitalkostnad KS regional kollektivtrafikmyndighet) Nettoeffekt omfördelning ramar IT-finansiering Summa, påverkar resultatbudget Sammantaget belastar förslagen resultaträkningen med 14,3 mnkr. Samtidigt minskar risken för budgetöverskridanden. Trots de föreslagna tilläggen är resultatet högre i reviderad budget: Resultat i reviderad budget (Belopp i mnkr) Beslut KF juni, årets resultat (mnkr) + 41,4 Uppdaterade prognoser + 32,5 Ökade budgetramar - 14,3 Reviderad budget, årets resultat + 59,6 Här bör noteras att i 2014 års budget finns inget belopp avsatt för ianspråktagande av tidigare överskott. Tidigare år har en kostnad i storleksordningen mnkr ingått i resultatbudget. Avstämning mot resultatmålet Även om resultatet förbättras jämfört med budgetbeslutet i juni, så ligger det fortfarande under resultatmålet som under 2014 ligger på 83,5 mnkr. Kommunfullmäktige har dock godkänt en avvikelse från de ekonomiska målen under 2014 i samband med budgetbeslutet i juni.

9 Dnr KS Dpl 10 sid 9 (10) Kassaflödesbudget Kassaflödesbudgeten påverkas framför allt av att återstående investeringsanslag för pågående projekt samt överförda nettobelopp för exploateringsområden flyttas över till Dessa förändringar sammanfattas nedan. Här finns även en bedömning av hur stora investeringsanslag som kommer att finnas kvar vid årets utgång pga. tidsmässiga förskjutningar. Belopp i mnkr Investering årsbudget Överförda budgetavvikelser 373 Reviderad Investeringsbudget 829 Förväntat överskott tidsförskjutning -250 Reviderad budget, nettoinvestering 579 Exploateringsbudget årsbudget Överförda budgetavvikelser 69 Förväntat överskott, tidsförskjutning - 65 Reviderad budget, exploatering netto 53 Investeringsbudgetens avvikelse var ovanligt stor under 2013 genom att ett antal av de större projekten var förskjutna i tid, bl a huvudvattenledningen från Sörmon. Bedömningen är att vi även vid utgången av 2014 kommer att ha ett antal projekt som inte följer den budgetmässiga tidplanen. När det gäller exploateringsbudgeten är det nettobeloppen som anges i kassaflödet. Några större projekt som finns budgeterade sedan tidigare kommer att förskjutas ytterligare i tid, enligt aktuella bedömningar. Avstämning mot finansieringsmålet Kassaflödet påverkas även av förändringen i den reviderade resultatbudgeten och av ny pensionsprognos. Sammantaget innebär alla förändringar att kommunens nettolåneskuld ökar med närmare 80 mnkr mnkr, från 177 mnkr till 255 mnkr. Härav svarar dock den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten för cirka 55 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten ökar således sin nettolåneskuld med cirka 200 mnkr. Kommunfullmäktige har godkänt en avvikelse från de ekonomiska målen under 2014 i samband med budgetbeslutet i juni. En ökad upplåning med 120 mnkr för den skattefinansierade verksamheten godkändes.

10 Dnr KS Dpl 10 sid 10 (10) Förslag till resultatbudget, kassaflödesbudget samt förslag till behandling av nämndernas budgetavvikelser redovisas i bilagor. Lars Sätterberg ekonomidirektör Ingemar Granath budgetchef Bilagor 1. Förslag till överföring av nämndernas budgetavvikelser till Förslag till tilläggsanslag till nämndernas investeringsbudgetar Justerade budgetramar till följd av justerad modell för IT-finansiering Förslag till reviderad resultatbudget Förslag till reviderad kassaflödesbudget Kommunledningskontorets kommentarer och förslag angående nämndernas över- och underskott

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013 Dnr KS-2013-216 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-06-03 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 Postadress: Förvaltning/Kontor, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottnnggatan 32 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-295070

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Remiss - Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Remiss - Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Dnr KS-2012-772 Dpl 10 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-02-27 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Remiss - Förslag till ändringar

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning 2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-12 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer