SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma"

Transkript

1 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S) ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt Lotta Ahlfors Göran Samuelsson N N Anja Andrén kommundirektör, kommunsekreterare förvaltningschef, 54 fastighetschef, 54 Arbetsförmedlingen, 55 planarkitekt, 56 Utses att justera Lisa Bäck Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christine Edenbrandt Ordförande Anders Berngarn Justerande Lisa Bäck ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset i Lomma Datum för anslags nedtagande _

2 Sammanträdesdatum s. 2 (7) AU 54 Dnr KS/KF 2013: Uppföljning - energiförbrukning Kommunstyrelsen har under 32/09 beslutat uppdra åt tekniska nämnden att efter varje kalenderår redovisa vidtagna åtgärder och uppnådda resultat i arbetet med energieffektivisering. Tekniska förvaltningen har lämnat en rapport, uppföljning av energiförbrukning Vid utskottets sammanträde lämnar fastighetschefen en redogörelse. Beslutsunderlag - Uppföljning av energiförbrukning 2012, , från fastighetschefen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande: - Uppföljningen av energiförbrukning 2012 lägges till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum s. 3 (7) AU 55 Dnr KS/KF 2013: Träff med arbetsförmedlingen Vid utskottets sammanträde lämnar N N, Arbetsförmedlingen Kävlinge och Lomma, information om bl.a. arbetsmarknadsläget i Lomma kommun Arbetsutskottet beslutar följande: - N N, Arbetsförmedlingen Kävlinge och Lomma, medges närvaro- och yttranderätt. - Utskottet har tagit del av informationen.

4 Sammanträdesdatum s. 4 (7) AU 56 Dnr KS/KF 2013: Redovisning av aktuellt planläge Planeringsenheten har sedan 1 januari 2013 ansvaret för upprättande av detaljplaner. Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och informera om pågående planarbetsläge finns en planlägeslista som kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter om pågående planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande av tidpunkt för start av planarbetet, samråds- och granskningstider samt antagandetidpunkt. Planlägeslistan upprättas med utgångspunkt i de uppdragsbeslut som kommunstyrelsen ger planeringsenheten. Beslutsunderlag - Skrivelse från planeringschefen - Planlägeslista, daterad Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande: - Redovisningen av planläget godkänns och läggs till handlingarna. Planlägeslistan med kartbilaga översänds till miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden för kännedom.

5 Sammanträdesdatum s. 5 (7) AU 57 Dnr KS/KF 2013: Beträffande kommunens användning av det sociala mediet Facebook Bakgrund Kommunstyrelsen har , 215, fastställt riktlinjer för kommunens användning av sociala medier. Av riktlinjerna framgår att ansvarsfördelningen för användningen av sociala medier följer den av kommunstyrelsen, i Anvisningar för informationsverksamheten, fastställda ansvarsfördelningen för extern information, nämligen att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar och att varje nämnd/förvaltning har ansvaret inom sitt verksamhetsområde. Beslut ska fattas av respektive nämnd om vilka social medier som ska användas inom ansvarsområdet. Nämnden ska vidare fastställa vad som är syftet med användningen av ett visst socialt media. Nämndens beslutanderätt kan delegeras till förvaltningschefen. Dagsläget Som en följd av nämndernas och respektive förvaltningschefers beslut använder Lomma kommun för närvarande såväl Twitter som Flickr och Facebook. Twitter användes inom såväl kommunstyrelsens som tekniska nämndens område. Syftet är att i första hand informera kommuninvånarna i krissituationer, men dessutom att till såväl kommuninvånare som andra sprida information om nyheter i form av aktuella händelser, fattade beslut och planerade åtgärder. Webmaster Max Borrero har bemyndigats att använda Twitter i tjänsten och att ha en övergripande bevakningsfunktion för kommunens Twitterhantering. Kommunstyrelsens Riktlinjer för användning av sociala medier ska följas. Kommunledningskontoret publicerar dessutom foton från kommunen över Flickr. Facebook användes av biblioteken i Lomma och Bjärred, kulturskolan och fritidsgårdarna.

6 Sammanträdesdatum s. 6 (7) AU 57 (forts.) Förslag Kommunstyrelsen har , 234, givit kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten för att Lomma kommun skulle kunna finnas med på Facebook i en vidare mening än i dagsläget. Kanslichefen har lämnat följande förslag: Efter genomgång av förutsättningarna kan följande konstateras: En gemensam facebooksida för kommunen, en huvudsida utöver förvaltningarnas sidor, skulle --- främja den kommunala demokratin och utgöra bas för en utökad medborgardialog --- ge ökad kännedom om kommunen, dess verksamhet, organisation och den service kommunen tillhandahåller, --- främja kommuninvånarnas intresse och engagemang för den kommunala verksamheten och --- marknadsföra kommunen. Kommunen skulle dessutom stärka sitt varumärke som en modern kommun och relationen till kommuninvånarna. För genomförandet fordras att en tjänsteman är huvudansvarig för publicering och övervakning av mediet och att dessutom flera redaktörer har möjlighet att redigera på sidan. Enligt Riktlinjer för kommunens användning av sociala medier ansvarar varje nämnd/förvaltning för övervakning och moderering. Uppsikt måste kontinuerligt hållas över inkomna kommentarer och frågor på kommunens facebooksida. Brottsligt material, som innebär t.ex. hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller upphovsrättsintrång måste omedelbart tas bort, liksom sekretessbelagda uppgifter. Svar måste snabbt lämnas på inkomna kommentarer och frågor. Facebooksidan måste bevakas veckans alla dagar, också under helgerna. Det kan således konstateras att en gemensam facebooksida kommer att vara resurskrävande. Kommunens informatör bör ha det övergripande ansvaret för uppbyggnad, publicering och övervakning av facebooksidan. KontaktCenters personal bör ansvara för den dagliga övervakningen. Undertecknad föreslår att kommunstyrelsen beslutar att använda det sociala mediet Facebook, i form av en gemensam kommunsida. Kommunstyrelsen ska

7 Sammanträdesdatum s. 7 (7) AU 57 (forts.) också fastställa syftet med nyttjandet. På facebooksidan bör kommunstyrelsen informera om - att det är myndigheten som ansvarar för det sociala mediet, - vad som är syftet och vad myndigheten avser med användningen av mediet, - att inlägg blir tillgängliga för andra användare, - att inlägg blir allmänna handlingar, - vilka uppgifter som inte får publiceras och - att kommunstyrelsen bevakar inlägg i mediet och måste ta bort sådant som strider mot lag eller är stötande. Undertecknad föreslår vidare att en utvärdering ska genomföras av användningen av mediet vid årsskiftet 2013/2014. Beslutsunderlag - Skrivelse från kanslichefen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande: - I syfte att främja den kommunala demokratin och utgöra bas för en utökad medborgardialog, ge ökad kännedom om kommunen, dess verksamhet, organisation och den service kommunen tillhandahåller, främja kommuninvånarnas intresse och engagemang för den kommunala verksamheten och marknadsföra kommunen, ska kommunstyrelsen använda det sociala mediet Facebook. - Kommunstyrelsen ska på facebooksidan informera om ansvar och syfte med användningen av mediet, att inlägg blir tillgängliga för andra användare och allmänna handlingar samt att inlägg i mediet som strider mot lag eller är stötande kommer att tas bort. - Utvärdering ska genomföras av användningen av mediet vid årsskiftet 2013/ Kommunstyrelsen konstaterar att beslutet med vad som framkom som önskemål vid ungdomsdemokratidagen i september 2012.

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer