relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till miljoner kronor (13 727)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)"

Transkript

1 2010 Årsredovisning

2 Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA (BOLAGSSTÄMMA) Plats: Grand Hôtel, Vinterträdgården, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm. Tid: Onsdagen den 23 mars 2011 klockan Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 17 mars Anmälan sker till Styrelsesekretariatet, Handelsbanken, Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm, telefon , eller via internet senast torsdagen den 17 mars Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 17 mars 2011, då sådan införing ska vara verkställd. Utdelning Styrelsen föreslår som avstämningsdag för utdelning måndagen den 28 mars 2011, vilket innebär att Handelsbanksaktien handlas utan rätt till utdelning torsdagen den 24 mars Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas ut delningen skickas ut av Euroclear torsdagen den 31 mars ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Handelsbanken har en viktig roll i samhället. Det är viktigt att banken tar ett samhällsansvar för att skapa förtroende hos olika intressentgrupper. Det är dessutom en förutsättning för att banken ska vara långsiktigt framgångsrik och lönsam. För att underlätta för olika intressenter med olika perspektiv är den årliga redogörelsen för bankens verksamhet uppdelad i två pub likationer. I årsredovisningen är huvudfokus på det finansiella perspektivet, med ansvarsfullt företagande i sammandrag. I bankens kommande Hållbarhetsredovisning beskrivs arbetet med ansvarsfullt företagande mer utförligt. Läs mer om Handelsbankens arbete med ansvarsfullt företagande på bankens webbplats

3 Innehåll Sidan VD-ORD Tillväxt och avkastning 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Innehåll Förvaltningsberättelse 7 Idé, mål och lönsamhet 9 Måluppfyllelse Så driver vi Handelsbanken 12 Organisation och arbetssätt 14 Verksamhetens utveckling 16 5-årsöversikt Koncernen 19 Nyckeltal per år 21 Utveckling per kvartal 22 Segmentinformation 23 Kontorsrörelsen i Sverige 24 Kontorsrörelsen utanför Sverige 26 Handelsbanken Capital Markets 33 Aktien och ägarna 36 Ansvarsfullt företagande i Handelsbanken 38 Miljö 40 Medarbetare 42 Bolagsstyrningsrapport Innehåll Bolagsstyrningsrapport 45 Styrelsen 60 Koncernledning 62 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Innehåll Koncernen 65 Resultaträkning Koncernen 66 Totalresultat Koncernen 67 Balansräkning Koncernen 68 Förändring i eget kapital Koncernen 69 Kassaflödesanalys Koncernen 70 Noter Koncernen 71 FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET Innehåll Moderbolaget 129 Resultaträkning Moderbolaget 130 Totalresultat Moderbolaget 131 Balansräkning Moderbolaget 132 Förändring i eget kapital Moderbolaget 133 Kassaflödesanalys Moderbolaget årsöversikt Moderbolaget 135 Noter Moderbolaget 137 Förslag till vinstdisposition 163 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse 164 Svenska Handelsbanken AB (publ) Organisationsnummer: Styrelsens säte: Stockholm This Annual Report is also available in English. KONTAKTA OSS Kontor och kontorschefer 165 Adresser 171 ÖVRIGT Definitioner och förklaringar 172 1

4 VD-ORD Tillväxt och avkastning Resultatet 2010 per aktie ökade från 16,44 kronor till 17,72 kronor. Handelsbankens räntabilitet, mätt som avkastning på eget kapital för total verksamhet, var 12,9 procent. Rörelseresultatet för 2010 blev 14,8 miljarder kronor. Vårt primärkapital ökade under året med 2,2 miljarder kronor. Kapitalbasen uppgick till 111 miljarder kronor och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II ökade till 20,9 procent. Resultatet innebar att Handelsbanken, för 39:e året i rad, klarade företagsmålet att ha en bättre räntabilitet än genomsnittet för våra konkurrenter. De senaste fem åren har Handelsbankens egna kapital vuxit med i genomsnitt 15 procent per år, lämnad utdelning och återköp medräknat. Under samma femårsperiod har utdelningen totalt uppgått till 27,4 miljarder kronor. Avkastningen på eget kapital har aldrig understigit 12 procent efter kreditförluster och skatt något enskilt kvartal de senaste fem åren. Handelsbanken har under samma period inte genomfört någon nyemission. Handelsbanken hade även det gångna året de mest nöjda bankkunderna i Norden. I Storbritannien var avståndet dock ännu större till närmaste konkurrenterna. Efterfrågan på krediter, framförallt på företagssidan, mattades av något under året. Istället ökade antalet utställda kreditlöften. Sparaffären utvecklades också betydligt starkare än tidigare år. Under året startades 21 nya kontor i Storbritannien och en tredje regionbank, med säte i Birmingham, startades vid årsskiftet 2010/2011. År 2010 präglades av fortsatt oro på kapitalmarknaderna, då flera länder inom eurozonen fick så stora obalanser i statsfinanserna att den monetära unionens medlemmar tvingas vidta omfattande, gemensamma stödåtgärder. Trots mycket resoluta insatser från bland annat den Europiska Centralbanken, ECB, hamnade sektorns genomsnittliga kreditförsäkringskostnad vid flera tillfällen på samma eller högre nivåer än strax efter Lehman-kraschen hösten Det finns skäl att anta att den skuldkris som flera av västvärldens ekonomier nu brottas med kommer att påverka de finansiella marknaderna under lång tid framöver. I stora delar av världen arbetar regeringar och myndigheter med omfattande program för att på olika sätt sanera och omstrukturera det finansiella systemet. Ett uttryck för detta är bland annat arbetet med ett nytt, internationellt regelverk för banker Basel III. Under det gångna året har mycket klarnat men införandetiderna är långa och gör därför effekterna fortsatt svårbedömda. Kombinationen av nya regelverk och en finansiell kris har emellertid redan skapat trånga sektorer en sådan är en tilltagande brist på långfristigt kapital. Under det gångna året har Handelsbanken därför fortsatt att stärka sina finanser och hålla en jämförelsevis mycket hög 2

5 VD-ORD likviditetsberedskap. Vi har fortsatt mycket god tillgång till även lång finansiering och har under året utvecklat våra fundingmöjligheter i bland annat Asien och USA. Kostnaden för vår upplåning är, tack vare god rating och stabila finanser, en av de absolut lägsta bland alla större banker i västvärlden och bankens balansräkning är helt och fullt strukturerad på kommersiella villkor utan stöd från vare sig staten eller centralbanker. UTVECKLINGEN UNDER 2010 Vi har under det gångna året fortsatt att bygga ut både vårt produktsortiment och vårt kontorsnät. Här kan särskilt nämnas utvecklingen inom kapitalförvaltningen och tillväxten i Storbritannien. Bankens rörelseresultat för 2010 ökade med 8 procent till miljoner kronor (13 727). Hittills under finanskrisen har Handelsbanken varje enskilt kvartal lämnat en avkastning på eget kapital på över 12 procent efter kreditförluster och skatt. Eget kapital växte under året med 5,3 miljarder kronor till 88,4 miljarder kronor efter lämnad utdelning om miljoner kronor. Under de senaste fem åren har det egna kapitalet, inklusive lämnade utdelningar och återköp, vuxit med i genomsnitt 15 procent per år. Handelsbanken har under samma tid inte genomfört någon nyemission. Under denna femårsperiod har utdelning lämnats varje år, totalt 27,4 miljarder kronor. Största ägare i banken är det banken närstående investmentbolaget Industrivärden, som grundades av Handelsbanken 1944, samt bankens anställda genom stiftelsen Oktogonen. Dessa äger drygt 10 procent vardera i Handelsbanken. Den sedan lång tid stabila ägarbilden i banken har verksamt bidragit till att banken kunnat arbeta med ett långsiktigt värdeskapande. KUNDMÖTET Vi har organiserat hela vår bank för att åstadkomma lyckade kundmöten. Vi har ett stort kontorsnät, med stark lokal förankring vilket bygger långa, nära och goda kundrelationer. Våra kontor har en hög grad av självbestämmande. Det ger bättre kundmöten, med erbjudanden och lösningar som passar just den kunden och dennes lokala marknad och besked vid sittande bord. Kunden vill träffa den som fattar beslut och inte berätta sin historia för en budbärare. Men trots att våra kundrelationer har sitt ursprung på kundens bankkontor, så är det relativt få möten som faktiskt äger rum just där. Det personliga mötet, människor emellan, är fortfarande det centrala men inte längre det vanligaste. Idag möter våra kunder Handelsbanken betydligt oftare via vanlig telefon, via mobil och via internet. Därför ökar också kraven hela tiden på dessa nya mötesplatser. Kunderna vill kunna välja fritt vilken mötesplats som passar dem vid olika tillfällen helst utan begränsningar av möjligheten att sköta sina affärer. Detta oavsett om mötet sker på ett av våra kontor, på internet eller i en ipad. VÅRA HEMMAMARKNADER Vårt sätt att driva bank vår affärsmodell har visat sig stark och robust även när de yttre förutsättningarna för att driva bank varit något sämre. Under de senaste åren har vi vuxit, både i antalet kontor och i marknadsandelar. Vi har nu rikstäckande kontorsnät på alla våra fem hemmamarknader: Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. På dessa marknader strävar vi hela tiden efter att etablera oss på orter där vi ännu inte har kontor. I Storbritannien bedöms den framtida potentialen för nyetableringar som särskilt stor. ÖKAD DECENTRALISERING Handelsbanken har vuxit under året, inte bara i antalet kontor, utan också vårt kunderbjudande har blivit större, både mätt i produkter och tillgänglighet. I takt med att vi växer riskerar beslutsvägarna att bli längre trots vår platta organisation. Därför strävar vi oavbrutet efter att flytta ansvar och bestämmande från centrala huvudkontoret i Stockholm. Ett exempel på det är inrättandet av två särskilda enheter, en för regionbanksrörelsen i Sverige och en för regionbanksrörelsen i Storbritannien. Därigenom tas ännu fler viktiga affärsbeslut närmare kunderna. Decentraliseringen skapar affärsnytta i flera led: bättre och effektivare kundmöten vilket ger nöjdare kunder till lägre kostnad, snabbare och klokare affärsbeslut vilket ger högre lönsamhet till lägre risk samt en för marknaden unik förmåga att med extremt korta ledtider anpassa sig till nya förutsättningar, behov och kundönskemål. TILLVÄXT Vi planerar för fortsatt tillväxt. Den ska uppnås dels genom att vi öppnar kontor på nya orter, inte minst i Storbritannien, dels breddar vårt produktutbud och vår kundbas på alla våra marknader. I Sverige där vi idag har cirka en fjärdedel av all bankutlåning till privatpersoner och företag är det framförallt inom sparande och kapitalförvaltning som den stora potentialen för tillväxt finns. 3

6 VD-ORD För att betjäna våra kunders behov av tjänster inom köp och försäljning av aktier, råvaror, valutor och ränteinstrument bygger vi successivt ut vår organisation för handel och analys. Våra ansträngningar rönte under året stora framgångar i såväl marknadsandelar som kundundersökningar. Handelsbankens andel av nysparandet i Sverige uppgick under de tre första kvartalen 2010 till 25 procent, en ökning från 16 procent för helåret Vår investmentbanks ambition är nu att uppnå samma starka marknadsposition i Danmark, Norge och Finland som vi idag har i Sverige. I Storbritannien har vi etablerat vår tredje regionbank. Därmed har vi regionala huvudkontor i Manchester, Birmingham och London. Det gör att vår kapacitet att etablera nya kontor kraftigt har förstärkts. I Finland har vi slutfört ett investeringsprogram i IT-system vilket gör att vi nu kan erbjuda våra finska kunder en internetbaserad värdepapperstjänst. I Danmark har Lokalbanken, som förvärvades 2008, framgångsrikt integrerats och de förvärvade kontorens lokalkännedom i kombination med vår starka balansräkning gör att vi kan öka våra marknadsandelar både avseende bolån och krediter till företag. Vår verksamhet i Norge utvecklas väl på alla områden och tillväxten sker inte minst genom att vår investmentbank Capital Markets integrerar sin verksamhet med befintlig kontorsrörelse. Detta gäller också Stadshypotek. Vi är idag Norges fjärde största bank med goda förutsättningar att inom en snar framtid bli nummer tre. I Sverige har vi gjort det lättare för kunder med mer specialiserade behov att komma i kontakt med våra specialister och tjänster. Till exempel har kunder inom Skog och Lantbruk egna hemsidor och produkter i vår internettjänst. Enheterna för Private Banking har vuxit och blivit mer synliga. Stora företag, aktiva på de internationella kapitalmarknaderna, möts av ett erbjudande där vi i ökad utsträckning lyfter fram och samordnar vår egen specialistkompetens inom Cash Management, vår internationella närvaro och bankens utlåningskapacitet. FÖRTROENDE VAD SÄGER KUNDERNA? Omvärldens förtroende är en absolut förutsättning för att kunna driva bank. Därför finns det goda skäl att redogöra för hur detta förtroende utvecklades för Handelsbanken under I början av det gångna året gjorde undersökningföretaget TNS-Sifo sitt årliga Anseendeindex. Det bygger på intervjuer med den svenska allmänheten och av alla företag nämnda i undersökningen fick Handelsbanken det absolut högsta värdet. Även Stockholms universitets undersökning Anseendebarometern gav resultatet att Handelsbanken hade ett betydligt högre anseende än sina stora konkurrenter. Lite senare på året frågade undersökningsföretaget ISI Wissing det svenska näringslivets beslutsfattare vilken bank de hade högst förtroende för. Även där toppade Handelsbanken. Efter sommaren kom så den årliga studien av kundnöjdhet, som sedan i slutet av 1980-talet genomförs av SKI/EPSI, ett institut knutet till Handelshögskolan i Stockholm. Den visade att vi även i år har de mest nöjda kunderna, både på företagsoch privatsidan i samtliga nordiska länder. Det svenska resultatet gav högre värden än någonsin tidigare. Sedan två år tillbaka genomförs samma studie även i Storbritannien. Där är avståndet ner till närmaste konkurrenten större än på någon annan av våra hemmamarknader. Det finns många fler exempel i Prosperas undersökning av Private Banking-kunder var Handelsbanken etta i alla kategorier, Handelsbankens Businesscard röstades fram som det bästa och Handelsbankens depåtjänst fick högst betyg i Norden. Mot bakgrund av ovanstående tycker jag att man kan konstatera att Handelsbanken under det gångna året inte bara har vidmakthållit sitt förtroendekapital, utan också fått det att växa. TILL SIST Under 2010 var avkastningen på eget kapital 12,9 procent och vinsten steg med 1,28 kronor per aktie. Primärkapitalrelationen är god liksom den likvida beredskapen och balansräkningen är i sin helhet strukturerad på kommersiella villkor. Banken har under hela året haft god tillgång på funding till mycket konkurrenskraftiga priser. De senaste fem åren har Handelsbankens egna kapital vuxit med i genomsnitt 15 procent per år, lämnad utdelning medräknad. Kundnöjdheten är stigande och jämfört med våra huvudkonkurrenter signifikant högre. Relationen mellan kostnader och intäkter gav K/I-talet 48,0 procent vilket är bland det lägsta i branschen. Vi kommer att fortsätta bygga långsiktiga kundrelationer genom en stark lokal närvaro, där affärsbesluten är decentraliserade till den som möter kunden. Vi ska bli ytterligare lite mer tillgängliga genom att göra våra nya mötesplatser, bland annat i mobiltelefon och på internet, ännu lite bättre. 4

7 VD-ORD Vi ska helt enkelt koncentrera oss på att åstadkomma ännu lite fler och ännu lite bättre kundmöten. Utgångsläget är således gott för fortsatt utveckling och tillväxt av banken. Vi prioriterar organisk tillväxt i form av bredare produktprogram till fler kunder genom fler kontor på fler marknader. Detta hindrar inte att vi är öppna för kompletterande förvärv om dessa är av en karaktär att de kan rymmas inom vår affärsidé och företagskultur. Handelsbanken är och ska fortsätta vara en stödfunktion till den reala ekonomin, den underleverantör av ekonomiska tjänster till hushåll och företag, som vi tycker en riktig bank ska vara. Nyckeln till vår framtida utveckling är välutbildade och engagerade medarbetare. Vi kommer därför under de kommande åren att satsa ytterligare på utveckling av bankens personal. När vi nu lägger 2010 bakom oss kan jag konstatera att bakom bankens goda resultat ligger mycket gedigna insatser från hela vår personal och jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare för detta. Jag vill också tacka alla våra kunder för det fina förtroende ni visar oss. Tack och hjärtligt välkomna till oss på Handelsbanken. Pär Boman Stockholm i februari

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse I förvaltningsberättelsen beskrivs bland annat bankens idé, mål, verksamhet och organisation. Förvaltningsberättelsen innehåller även en redogörelse för utveckling och lönsamhet under räkenskapsåret för banken och dess affärsområden. Förvaltningsberättelsen omfattar koncernen och i tillämpliga delar även moderbolaget. 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Innehåll Förvaltningsberättelse 7 Idé, mål och lönsamhet 9 Måluppfyllelse Så driver vi Handelsbanken 12 Organisation och arbetssätt 14 VERKSAMHETENS UTVECKLING 16 5-ÅRSÖVERSIKT KONCERNEN 19 NYCKELTAL PER ÅR 21 UTVECKLING PER KVARTAL 22 SEGMENTINFORMATION 23 Kontorsrörelsen i Sverige 24 Kontorsrörelsen utanför Sverige 26 Handelsbanken Capital Markets 33 AKTIEN OCH ÄGARNA 36 ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 38 MILJÖ 40 MEDARBETARE 42 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 44 Innehåll Bolagsstyrningsrapport 45 Styrelsen 60 Koncernledning 62 7

10 IDÉ, MÅL OCH LÖNSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE IDÉ, MÅL OCH LÖNSAMHET Idé, mål och lönsamhet Idé Handelsbanken är en fullsortimentsbank med ett decentraliserat arbetssätt, stark lokal förankring genom rikstäckande kontorsnät och långsiktighet i kundrelationerna. Banken växer internationellt genom att etablera affärsmodellen på utvalda marknader. Mål Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna. Målet ska nås genom nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna. Lönsamhet Handelsbankens lönsamhetsmål syftar bland annat till att ge aktieägarna en långsiktigt god värdetillväxt, uttryckt i en över konjunkturcykeln stigande vinst per aktie. Hög lönsamhet är avgörande, inte enbart för att attrahera aktieägare att investera i banken, utan också för att skapa förutsättningar för tillväxt, hög rating och låga fundingkostnader samt för bankens utlåningskapacitet. Lönsamheten påverkar också bankens förmåga att hantera risker och bedriva effektiv kapitalhantering. 9

12 MÅLUPPFYLLELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse 2010 Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för banker på hemmamarknaderna. Målet ska nås genom att banken har nöjdare kunder och samtidigt lägre kostnader än konkurrenterna. ÖVERGRIPANDE MÅL Företagsmål Handelsbankens mål är att ha högre räntabilitet på eget kapital än det vägda genomsnittet för jämförbara banker i Norden och Storbritannien. Måluppfyllelse Handelsbankens räntabilitet på eget kapital för total verksamhet uppgick till 12,9 procent (12,6). Justerat för poster av engångskaraktär uppgick den till 12,7 procent (12,6). Motsvarande siffra för ett vägt genomsnitt av övriga stora nordiska banker var 8,7 procent (3,9). Det innebär att Handelsbanken för 39:e året i rad uppfyllde företagsmålet. Räntabilitet på eget kapital % Handelsbanken Övriga nordiska banker* * För perioden fram till och med 2002 ingår endast svenska banker. STABIL, HÖG VÄRDETILLVÄXT Tillväxten i eget kapital, inklusive utdelningar och aktieåterköp, är ett mått på det finansiella värde som skapas. Utfall Den genomsnittliga tillväxten i eget kapital inklusive utdelning och aktieåterköp, uppick till 15 procent per år under de senaste fem åren. Ingen nyemission gjordes under perioden. Den låga variationen mellan kvartalen bekräftar bankens låga risktolerans och är ett mått på stabiliteten i värdeskapandet. Genomsnittlig tillväxt i eget kapital * CAGR: 15% Kv4 10 Kv3 10 Kv2 10 Kv1 10 Kv4 09 Kv3 09 Kv2 09 Kv1 09 Kv4 08 Kv3 08 Kv2 08 Kv1 08 Kv4 07 Kv3 07 Kv2 07 Kv1 07 Kv4 06 Kv3 06 Kv2 06 Kv1 06 Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar sedan 2006 * Inklusive utdelningar. MEST NÖJDA KUNDER Banken ska nå lönsamhetsmålet genom att ha de mest nöjda kunderna. Kvalitén och servicen ska därför minst motsvara och helst överträffa kundernas förväntningar. Utfall Handelsbanken fortsatte att ha de nöjdaste kunderna av storbankerna i Sverige. Det gäller både på privat- och företagssidan. Banken toppar dessa listor i alla nordiska länder och i Storbritannien. Nöjda kunder är ett mått på att Handelsbankens sätt att arbeta fungerar. Nöjd kund-index, privatkunder i Sverige Index Handelsbanken SEB, Nordea och Swedbank MEST KOSTNADSEFFEKTIVA BANKEN Omkostnader Lönsamhetsmålet ska också nås genom att kostnadseffektiviteten ska vara högre än i jämförbara banker. Utfall Handelsbankens omkostnader i relation till intäkter för kvarvarande verksamhet uppgick till 48,0 procent (47,1). Motsvarande tal för ett genomsnitt av övriga stora nordiska banker var 56,3 procent (51,3). Handelsbanken var liksom tidigare år den av de stora börsnoterade nordiska bankerna som hade högst kostnadseffektivitet. Kostnader/Intäkter, exklusive kreditförluster % Handelsbanken Genomsnitt nordiska banker exkl Handelsbanken 10

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MÅLUPPFYLLELSE TILLVÄXT Riktlinjer Handelsbankens affär tar utgångspunkt i det lokala mötet med kunden. Det är därför naturligt att öppna nya kontor på orter där banken inte tidigare varit verksam. Antal nyöppnade kontor Utfall Under det senaste året öppnade Handelsbanken totalt 24 nya kontor, samtliga utanför Sverige Sverige Utanför Sverige KAPITAL Policy Handelsbanken ska ha en väl avvägd storlek på kapitalet. Bankens mål är att primärkapitalrelationen i Basel II på lång sikt ska vara mellan 9 och 11 procent. Utfall Under året ökade primärkapitalrelationen i Basel II till 16,5 procent (14,2). Ökningen, som skett trots ökade affärsvolymer, har möjliggjorts av en stabil resultatutveckling och ett aktivt arbete med att minska riskerna. Primärkapitalrelation % % 9% LIKVIDITET OCH FINANSIERING Handelsbanken ska kunna klara sig i minst 12 månader utan att låna upp nya pengar på de finansiella marknaderna. Utfall Handelsbanken har under året haft god tillgång på likviditet och andelen lång finansiering ökade med 54 miljarder kronor. Likviditetsreserven översteg 500 miljarder kronor, vilket täcker likviditetsbehovet i över 24 månader. Bankens upplåningskostnader är bland de lägsta i Europa, vilket bekräftas av att marknaden åsätter banken den lägsta kreditrisken, mätt som CDS-spread, av samtliga europeiska banker. ITRAXX Financials 5 år och Handelsbankens CDS-spread 5 år Baspunkter Dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 ITRAXX Financials 5 år SHB CDS 5 år Källa: Ecowin, Bloomberg KREDITKVALITET Handelsbanken har låg risktolerans. Detta innebär att krediternas kvalitet aldrig får åsidosättas för att nå högre volym eller högre marginal. Utfall Kreditförlusterna minskade till miljoner kronor (-3 392). I relation till utlåningen uppgick kreditförlusterna till 0,10 procent (0,21). Motsvarande tal för övriga stora nordiska banker var 0,38 procent (1,02). Kreditförluster i procent av utlåning % 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0, Handelsbanken Övriga nordiska banker* * För perioden fram till och med 2000 ingår endast svenska banker. RATING Handelsbanken ska ha en hög rating hos de externa ratinginstituten. Utfall Bankens långfristiga rating var oförändrad AA- hos Standard & Poor s och Fitch med stable outlook. Den långfristiga ratingen från Moody s var oförändrad Aa2 med stable outlook och ratingen för finansiell styrka var C+ (C+). Nordiska bankers rating 31 december 2010 Standard & Poor s Fitch Moody s Långfristig Kortfristig Långfristig Kortfristig Finansiell styrka* Långfristig Kortfristig Handelsbanken AA- A-1+ AA- F1+ C+ Aa2 P-1 SEB A A-1 A+ F1 C- A1 P-1 Nordea AA- A-1+ AA- F1+ C+ Aa2 P-1 Swedbank A A-1 A F1 D+ A2 P-1 Danske Bank A A-1 A+ F1 C Aa3 P-1 DnB NOR Bank A+ A-1 A+ F1 C Aa3 P-1 * Bank Financial Strength Rating (BFSR) är en bedömning av respektive banks egen styrka, oberoende av stöd i någon form. 11

14 SÅ DRIVS HANDELSBANKEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Så driver vi Handelsbanken Handelsbanken är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen och har drivit bankverksamhet sedan Handelsbanken är en fullsortimentsbank med ett decentraliserat arbetssätt, stark lokal förank ring genom rikstäckande kontorsnät och långsiktighet i kundrelationerna. Målet är att detta ska ge en högre lönsamhet än andra, jämförbara banker, genom att Handelsbanken har lägre kostnader och nöjdare kunder. För att åstadkomma detta vilar bankens verksamhet på några viktiga, grundläggande principer: GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER Kundmötet Det är i bra kundmöten som banken inleder, vidmakthåller och utvecklar goda, långsiktiga kundrelationer. Kundens förtroende byggs på lång sikt, men vinns och vårdas vid varje kundmöte. Genom att vinna kundernas förtroende, blir Handelsbanken kundens naturliga val som leverantör av ekonomiska tjänster. Kundmötet är därför centralt i Handelsbankens verksamhet. Allt banken gör syftar, direkt eller indirekt, till att skapa bästa möjliga förutsättningar för bra kundmöten. Hög tillgänglighet Nästan alla våra kundrelationer har sitt ursprung på kundens bankkontor, men därefter är det relativt få möten som faktiskt äger rum just där. Även om det personliga mötet alltjämt är det centrala är det inte längre det vanligaste. Idag möter kunden Handelsbanken betydligt oftare via mobilen, via vanlig telefon och via internet. Om inte varje dag, så åtminstone ett par gånger per månad ringer eller knappar kunden sig fram till Handelsbanken. Det är betydligt oftare än de besök kunden gör på sitt lokala kontor. Mellan kontorsbesöken både vill och kan våra kunder ta hand om sina affärer själva vid de tillfällen och på de platser som passar den enskilde kunden bäst. Vår uppgift är då att ge kunden tillgång till sin bankaffär och största möjliga handlingsfrihet. Vi brukar säga att vi strävar efter att ge kunden nycklarna till banken. Målet är att kunderna ska kunna röra sig fritt mellan våra olika mötesplatser men ha samma möjligheter att sköta sina affärer; oavsett om det sker inne på ett kontor eller i en smartphone. Därför arbetar vi hela tiden med att utveckla och förbättra dessa mötesplatser utanför kontoret. Att helt enkelt hela tiden öka vår tillgänglighet, att finnas där och när kunden behöver oss. Heltäckande sortiment En viktig förutsättning för lyckade kundmöten är att aldrig sakna något en kund behöver. Handelsbanken nischar sig aldrig mot en särskild kundgrupp, eller inom särskilda produkt- eller tjänsteområden. Det är den enskilda kundens unika behov som styr. Handelsbanken har därför ett heltäckande sortiment av produkter och tjänster för att möta alla våra kunders olika finansiella behov. Decentraliserade beslut Handelsbanken strävar hela tiden efter att alla viktiga affärsbeslut ska tas så nära kunden som möjligt. Detta bidrar, i hög grad, till bättre kundmöten, bättre beslut och nöjdare kunder. Korta beslutsvägar ger också en snabbare anpassningsförmåga till olika förändringar på lokala marknader och möjlighet att snabbt utnyttja nya affärsmöjligheter. Skickligare medarbetare Handelsbankens decentraliserade arbetssätt innebär att vi ger våra medarbetare stort ansvar och stora befogenheter att sköta kundernas affärer. Denna höga grad av förtroende grundar sig på en övertygelse om människans vilja och förmåga att hela tiden bli lite skickligare i sitt arbete och strävan efter att söka och lösa nya utmaningar. Decentraliseringen skapar således självständiga beslutsfattare. Denna vana och förmåga att fatta beslut kombinerat med en frihet att lösa arbetsuppgifter efter eget huvud ger inte bara nöjdare kunder, utan också nöjdare, mer delaktiga, mer ansvarstagande och inte minst mer kompetenta medarbetare. Lönsamhet före volym Eftersom Handelsbanken anpassar sitt erbjudande till varje enskild kunds unika behov och förutsättningar, finns inga volymkrav i banken. Banken mäter istället sin framgång i lönsamhet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. Hög lönsamhet betyder således inte att Handelsbankens kunder betalar mer. Handelsbanken når en högre lönsamhet genom att driva banken mer effektivt och därmed till lägre kostnad än andra banker. Stabila finanser Genom hög lönsamhet kombinerat med låg risktolerans, bygger Handelsbanken en stark balansräkning. Stabila finanser är en förutsättning för förmågan att göra alla de affärer banken och dess kunder önskar göra till goda villkor. Stabila finanser ger inte enbart handlingsfrihet, utan också lägre finansieringskostnader och bidrar därmed till högre lönsamhet. Handelsbanken bygger sina stabila finanser på helt kommersiella villkor och är en av få banker på sina hemmamarknader som inte sökt finansiellt stöd varken från centralbanker, staten eller aktie ägare. 12

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SÅ DRIVS HANDELSBANKEN Organisk tillväxt För att Handelsbanken ska uppnå och bibehålla hög lönsamhet krävs också tillväxt. Handelsbanken växer främst genom att öppna kontor på nya orter där banken inte tidigare varit verksam. På så sätt växer Handelsbanken kontor för kontor, kund för kund. Såväl sättet att arbeta som sättet att växa har visat sig fungera på allt fler orter och i allt fler länder. Denna organiska tillväxtmodell innebär att Handelsbanken kan växa med låg risk och god kontroll på kostnaderna. Ett nyöppnat kontor går med vinst inom 24 månader i genomsnitt. Detta utesluter inte att Handelsbanken kan göra kompletterande, mindre förvärv senast Lokalbanken i Danmark 2008 under förutsättning att dessa enkelt kan passas in i bankens sätt att arbeta. 13

16 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisation och arbetssätt Handelsbanken är organiserad för att skapa optimala förutsättningar för bra kundmöten. Därför arbetar Handelsbanken med en mycket långtgående decentraliserad styrmodell, där i stort sett alla viktiga affärsbeslut tas nära kunden, ute på våra kontor. Detta kräver korta, effektiva och snabba vägar till de centrala stödfunktionerna. KONTORSRÖRELSEN Handelsbanken har fem hemmamarknader: Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. I dessa länder har vi rikstäckande kontorsnät, organiserade i en eller flera regionbanker i varje land. På regionbanken finns gemensamma administ rativa resurser, regional expertis och specialister som stöd för kontorets affär. Varje kontor i Handelsbanken leds av en kontorschef, som är ensamt ansvarig för hela bankaffären inom sitt geografiska område. Kontorschefen bemannar och organiserar kontoret efter de affärer som kontoret väljer att göra på sin marknad. Vi har gett våra kontorschefer en mycket hög grad av självbestämmande, eftersom vi är övertygade om att de som sitter närmast kunden fattar de klokaste besluten både ur kundens och bankens synvinkel. Detta mandat att fatta de viktiga affärsbesluten tillsammans med kunden, vid sittande bord, är en god förutsättning för bra kundmöten; våra kunder får träffa den som bestämmer. Inte ett ombud. Kontorens självständighet ger en mycket stark lokal förankring med långsiktiga kundrelationer. För att kunna bibehålla och utveckla dessa relationer har vi också ett kontorsnät utanför våra hemmarknader. Inte minst satsar vi på en högkvalitativ närvaro i Asien där många av våra kundföretag expanderar. Handelsbanken har idag över 720 kontor i 22 länder varav 32 utanför våra hemmamarknader. Eget land, egna beslut Handelsbankens decentraliserade arbetssätt ger en mycket platt organisationsstruktur. I takt med att nya hemmamarknader etableras strävar banken efter att flytta ut centralt placerad beslutskraft, så att besluten kan tas så nära kunder och marknaden som möjligt. Nästan alla affärsfrågor, som inte kan avgöras på ett kontor, klaras av inom landet där kontoret ligger. Förhållandevis få beslut är av sådant slag att de måste ända till huvudkontoret i Stockholm. Beslut som, till exempel, berör enbart Storbritannien är bättre att fatta på plats. I takt med vår tillväxt har därför behovet av starkare landorganisationer vuxit fram. Frågor som kan hanteras mer decentraliserat och närmare kunden är produktutveckling och produktanpassning, samt länderspecifik systemutveckling och marknadsföring. Integrering av Capital Markets verksamhet med kontorsrörelsen är en annan viktig uppgift för länderorganisationerna. Två nya organisatoriska enheter har bildats under året, nämligen Handelsbanken Sverige och Handelsbanken UK. Dessa har lönsamhetsansvar för kontorsrörelsen i respektive land. I Handelsbanken Sverige ingår de sex svenska regionbankerna och i Handelsbanken UK de tre regionbankerna i Storbritannien. Danmark, Norge och Finland är organiserade i en regionbank per land. Dessa regionbanker har redan tidigare tillförts de uppgifter som beskrivits för enheterna i Storbritannien och Sverige. Produktspecialister Handelsbanken har ett heltäckande sortiment av produkter och tjänster för att möta kundernas olika behov. För detta sortiment ansvarar produktspecialister inom bankens affärsområden, som i nära samarbete med respektive land tar fram och utvecklar lösningar och tjänster. Dessa produktspecialister kallas produktägare. De ansvarar för sin produkts funktionalitet, förpackning och ekonomi. Produktägarens ansvar gäller globalt. Produktägarna har också ansvaret för att inom sitt område utforma olika former av säljstöd. Varje produktägare marknadsför sin produkt, samtidigt som kontoret tar ansvar för att varje enskild kund får ett erbjudande, med rätt mix av produkter, anpassat till just den kundens behov och förutsättningar. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS INVESTMENTBANK OCH KAPITALFÖRVALTNING Stora företag och institutioner har ofta mycket speciella krav och för att möta dessa och skapa förutsättningar för bra kundmöten även inom dessa segment, har vi samlat särskilda, högt specialiserade kompetenser i vår investmentbank och vår kapitalförvaltning. Verksamheten omfattar aktier, råvaror, räntor, valutor, diskretionär förmögenhetsförvaltning, strukturerade produkter, traditionella och börshandlade fonder, Corporate Finance och Private Banking. Verksamheten tar utgångspunkt i bankens topprankade analys-, förvaltnings- och allokeringsprodukter, vilka utgör grunden för såväl produktutveckling som rådgivning. Vårt analysutbud omfattar makroanalys som prognostiserar utvecklingen i Norden, USA, euroområdet och de viktigaste utvecklingsländerna, strategianalys som rör sig i gränslandet mellan makroanalys och enskilda tillgångsslag samt företagsanalys där nära 300 nordiska bolag aktivt bevakas och som utgör basen för rekommendationer vid val av aktier. Handelsbanken rankas i topp inom samtliga kategorier. Dessutom finns ResearchOn-Line, en unik analysdatabas där våra kunder inte bara får tillgång till de senaste makro- och strategianalyserna utan även kan följa över bolag. 14

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT Målet är att vår affär och vår rådgivning som baseras på dessa analys- och förvaltningsprodukter ska hålla så hög kvalitet att de tillfredställer företag, institutioner och privatpersoner med de mest avancerade behoven. Med det som utgångspunkt kan vi på ett trovärdigt sätt paketera om samma erbjudanden till alla bankens kunder. Därigenom kommer bankens analys- och förvaltningsprodukt samtliga bankens kunder tillgodo. Kontoret får tillgång till ett av marknadens bästa erbjudande och investmentbanken får full utväxling på all sin kunskap. På så sätt knyter vi samman det lokala bankkontoret, investmentbanken och kapitalförvaltningen. Fokus på kunderbjudandet För att ytterligare öka effektiviteten och ge optimala förutsättningar för ett samlat kunderbjudande har investmentbanken och kapitalförvaltningen en gemensam ledning. Hela erbjudandet mot privatkund har samlats under ett Investmentcenter som utgår från kundens behov och är helt lösnings- och produktneutralt. Bäst på Private Banking Ett färskt exempel på att affärsmodellen fungerar är vårt erbjudande inom Private Banking. Här samverkar vårt lokala bankkontor med bankens specialistenheter och skapar tillsammans ett unikt erbjudande. I en stor svensk kundundersökning från Prospera blev Handelsbanken rankad som nummer ett inom samtliga tre undersökta kundsegment. Ökad fokusering på internationella företag Stora företag, aktiva på de internationella kapitalmarknaderna, möts av ett erbjudande där vi i ökad utsträckning lyfter fram och samordnar vår egen specialistkompetens inom rådgivning, Cash Management, ränte- och valutahandel med vår internationella närvaro och bankens goda utlåningskapacitet. Erbjudandet är ett resultat av en ökad integration mellan bankens kontorsrörelse och investmentbank. Denna samordning sker i en nyinrättad enhet med eget resultatansvar: Large Corporates. Till detta kommer en ökad ambition att bistå dessa företag med finansiell rådgivning. 15

18 VERKSAMHETENS UTVECKLING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens utveckling Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14,8 miljarder kronor (13,7). Kreditförlusterna minskade till -1,5 miljarder kronor (-3,4). Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet ökade till 12,9 procent (12,6). Rörelseresultatet ökade under året med 8 procent till miljoner kronor (13 727). Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet negativt med -149 miljoner kronor. K/I-talet i den kvarvarande verksamheten uppgick till 48,0 procent (47,1). Resultatet efter skatt för total verksamhet steg med 8 procent och uppgick till miljoner kronor (10 244) och resultatet per aktie ökade till 17,72 kronor (16,44). Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 12,9 procent (12,6). Styrelsen föreslår en utdelning på 9,00 kronor per aktie (8,00). INTÄKTER Koncernen Intäkter Helår 2010 Helår 2009 Förändr Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella poster % Övriga intäkter % Summa intäkter % Intäkterna sjönk med 3 procent, vilket främst förklaras av att nettoresultatet av finansiella poster i jämförelseperioden innehöll höga valutarelaterade intäkter till följd av de speciella marknadsförhållanden som då förelåg, samt av ett lägre räntenetto. Räntenettot minskade med 663 miljoner kronor eller 3 procent till miljoner kronor. Valutakursförändringar förklarar -454 miljoner kronor eller två tredjedelar av minskningen. Koncernens kostnader för den svenska stabilitetsfonden, den danska statsgarantin samt olika insättningsgarantier som belastar räntenettot, uppgick totalt till -600 miljoner kronor (-605). Justerat för valutaeffekter på -38 miljarder kronor ökade medel volymen utlåning till allmänheten i koncernen med drygt 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I slutet av perioden noterades en viss ökning av kreditefterfrågan. Medelvolymen kreditlöften under fjärde kvartalet var 18 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Medelvolymen hushållsinlåning ökade med 5 procent och total inlåning med 1 procent. Provisionsnettot steg med 629 miljoner kronor eller 9 procent till miljoner kronor (7 393). Ökningen förklaras framförallt av att fondförvaltningsprovisionerna steg med 38 procent eller 434 miljoner kronor samt av ökade utlånings- och försäkringsprovisioner. Ovanligt höga intäkter under jämförelseperioden och en lägre kundaktivitet i Handelsbanken Capital Markets är de främsta förklaringarna till att nettoresultatet av finansiella poster minskade med 44 procent till miljoner kronor (2 457). KOSTNADER Koncernen Kostnader Förändr Personalkostnader % Övriga administrativa kostnader % Av- och nedskrivningar % Summa kostnader % Förändringsanalys Förändr Procentenheter Kostnader för rörliga ersättningar IAS 19 (pensioner) Oktogonen 94 1 Valutakurseffekter Övriga kostnader Summa förändring De totala kostnaderna minskade med 1 procent till miljoner kronor. Personalkostnaderna sjönk med 5 procent eller 514 miljoner kronor, främst till följd av valutakursförändringar, lägre rörliga ersättningar och lägre pensionskostnader enligt IAS 19. De rörliga ersättningarna, inklusive sociala avgifter och lönebikostnader, minskade till -234 miljoner kronor (-483). Avsättningen till stiftelsen Oktogonen ökade med 94 miljoner kronor till -842 miljoner kronor (-748). Medelantalet anställda ökade till medarbetare (10 821). Övriga administrativa kostnader ökade med 7 procent till miljoner kronor (-4 719), vilket till större delen förklaras av ökade kostnader för IT-utveckling. 16

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETENS UTVECKLING KREDITFÖRLUSTER Kreditförlusterna minskade till miljoner kronor och kreditförlustnivån sjönk till 0,10 procent (0,21). Osäkra fordringar netto steg till miljoner kronor (3 235), motsvarande 0,23 procent (0,21) av utlåningen. Kreditförluster Helår 2010 Helår 2009 Förändr Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i % av utlåning, årstakt 0,10 0,21-0,11 Osäkra fordringar, netto Andel osäkra fordringar, % 0,23 0,21 0,02 FINANSIERING OCH LIKVIDITET Emissionsvolymen av obligationer uppgick under 2010 till 236 miljarder kronor (263) fördelat på 75 miljarder kronor i senior upplåning och 161 miljarder kronor i säkerställda obligationer. Under 2010 uppgick obligationsförfallen till 161 miljarder kronor och den emitterade volymen på 236 miljarder kronor innebär att banken redan vid årsskiftet hade refinansierat två tredjedelar av 2011 års obligationsförfall på 113 miljarder kronor. Bankens förfall av obligationer under 2012 uppgår till 161 miljarder kronor. Den utestående obligationsstocken med en löptid överstigande ett år ökade under året med 54 miljarder kronor. Bankens likviditetssituation är fortsatt mycket god och likviditetsreserven översteg vid periodens slut fortsatt 500 miljarder kronor. Av reserven uppgick likvida tillgångar placerade i centralbanker till 107 miljarder kronor, pantvärdet av likvida obligationer till 70 miljarder kronor och resterande del utgjordes av outnyttjat emissionsutrymme av säkerställda obligationer i Stadshypotek. KAPITAL Kapitalfrågor 31 dec dec 2009 Förändr Primärkapitalrelation enligt Basel II 16,5% 14,2% Kapitaltäckningsgrad enligt Basel II 20,9% 20,2% Eget kapital % Primärkapital % Kapitalbas % Kapitalbasen uppgick till 111 miljarder kronor och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II uppgick till 20,9 procent jämfört med 20,2 procent vid utgången av Under 2010 återbetalades två förlagslån på sammanlagt 9,7 miljarder kronor, vilket minskade kapitaltäckningsgraden med 1,8 procentenheter. Eget kapital ökade med 5,3 miljarder kronor till 88,4 miljarder kronor och primärkapitalet växte till 87,8 miljarder kronor. Efter avdrag av den föreslagna utdelningen på 9,00 kronor per aktie ökade primärkapitalrelationen under den senaste tolvmånadersperioden med 2,3 procentenheter till 16,5 procent. Av ökningen förklaras 0,7 procentenheter av en förbättrad kreditkvalitet till följd av att under året tillkommande företagsexponeringar har en högre kreditrating och lägre risk än de exponeringar som lämnat kreditportföljen, och ytterligare 0,4 procentenheter av positiv kreditriskmigration inom företagsportföljen. Under fjärde kvartalet ökade primärkapitalrelationen med 0,8 procentenheter, varav 0,2 procentenheter förklaras av periodens vinst. Resterande del förklaras av lägre riskvägda tillgångar. Positiv migration av kreditrisker bidrog med 0,3 procentenheter, varav två tredjedelar förklaras av att nya företagsexponeringar har högre kreditkvalitet än de exponeringar som lämnar kreditportföljen, och en tredjedel av positiva ratingförändringar inom portföljen. Härutöver förklarar en minskad företagsutlåning, ökad volym säkerheter och minskade marknadsrisker vardera 0,1 procentenhet av den ökade primärkapitalrelationen. Handelsbanken fick under det fjärde kvartalet tillstånd av Finans inspektionen att använda avancerad IRK-metod vid beräkning av kapitalkrav för kreditrisker avseende medelstora företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Övergången till avancerad metod har endast haft marginell effekt på bankens totala kapitalkrav. 17

20 VERKSAMHETENS UTVECKLING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RATING Såväl Handelsbankens lång- som kortfristiga rating var under året oförändrade hos de fyra ratinginstituten som följer banken. Utsikterna var stabila (stable outlook) hos samtliga institut. Rating Långfristig Kortfristig Finansiell styrka Standard & Poor's AA- A-1+ Fitch AA- F1+ Moody's Aa2 P-1 C+ DBRS AA (low) VERKSAMHETER UNDER AVVECKLING Verksamheter under avveckling inkluderar verksamheter som banken övertagit för skyddande av fordran och avser att avyttra. Resultatet efter skatt uppgick för året till 217 miljoner kronor (36). ÖVRIGT Under 2010 uppgick bankens avgift till den svenska Stabilitetsfonden till 347 miljoner kronor (344). För åren 2009 och 2010 utgick endast 50 procent av den ordinarie avgiften. Från och med 2011 kommer full avgift att utgå. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Upplysningar om bankens mål och tillämpade principer för riskstyrning framgår av not K2 på sidorna och not M2 på sidorna UTVECKLING I MODERBOLAGET Drygt 60 procent av Handelsbankskoncernens rörelseresultat härrör från moderbolaget. Även om den övervägande delen av Handelsbankens affärer utgår från, och samordnas av, de lokala bankkontoren ligger en betydande del av koncernens affärsvolymer juridiskt i av moderbolaget helägda dotterföretag. Moderbolagets resultaträkning ger därför inte en heltäckande bild av bankens affärsverksamhet. Handelsbanken följer heller inte internt upp resultatet på moderbolagsnivå. För en mer rättvisande bild av verksamhetens utveckling, ställning och resultat hänvisas till den beskrivning som ges på koncernnivå. Under räkenskapsåret minskade moderbolagets rörelseresultat med 28 procent till miljoner kronor (12 543). Periodens resultat minskade med 39 procent till miljoner kronor (10 859). Moderbolagets egna kapital ökade till miljoner kronor (57 521). HANDELSBANKENS ÅRSSTÄMMA DEN 23 MARS Styrelsen föreslår bolagsstämman att höja utdelningen till 9,00 kronor per aktie (8,00) samt att det befintliga återköpsmandatet på maximalt 40 miljoner aktier förlängs i ytterligare ett år. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om att emittera ett konvertibelt förlagslån riktat till bankens anställda på maximalt 2,5 miljarder kronor och till marknadsmässiga villkor. 18

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige 1 Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad organisation kontoret är banken

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

kontor i 22 länder. år av tillgänglighet.

kontor i 22 länder. år av tillgänglighet. Årsredovisning 2011 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder och har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 26 april Handelsbankens delårsrapport JANUARI MARS Sammanfattning januari mars, jämfört med januari mars Rörelseresultatet steg med 8% till 5 347 (4 967) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

2012 Delårsrapport. Januari September

2012 Delårsrapport. Januari September Delårsrapport Januari September DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Handelsbankens delårsrapport januari - september Sammanfattning januari september, jämfört med januari september Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 18 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Rörelseresultatet steg med 4% till 10 604 (10 244) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Handelsbankens bokslutskommuniké

Handelsbankens bokslutskommuniké PRESSMEDDELANDE 4 februari 2015 Handelsbankens bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER Sammanfattning januari december, jämfört med januari december Rörelseresultatet ökade med 6% till 19 212 (18 088), det

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

20 09 Årsredovisning

20 09 Årsredovisning 20 09 Årsredovisning Året i korthet Rörelseresultatet minskade till 13 727 miljoner kronor (15 326) Resultatet före kreditförluster ökade med 3 procent till 17 115 miljoner kronor (16 661) Kreditförlustnivån

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Mekonomen Group. januari september 2014

Mekonomen Group. januari september 2014 Mekonomen Group januari september 2014 1 Tredje kvartalet 2014 Intäkter: 1 467 MSEK (1 417) EBITA: 200 MSEK (178) EBITA-marginal: 14 procent (13) Rörelseresultat: 172 MSEK (149) Rörelsemarginal: 12 procent

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

45 år i rad. Nöjdare kunder. Detta är Handelsbanken. Över 800. kontor på våra sex. än genomsnittet för branschen på alla våra sex hemma marknader.

45 år i rad. Nöjdare kunder. Detta är Handelsbanken. Över 800. kontor på våra sex. än genomsnittet för branschen på alla våra sex hemma marknader. Årsredovisning 2016 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer