relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till miljoner kronor (13 727)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)"

Transkript

1 2010 Årsredovisning

2 Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA (BOLAGSSTÄMMA) Plats: Grand Hôtel, Vinterträdgården, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm. Tid: Onsdagen den 23 mars 2011 klockan Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 17 mars Anmälan sker till Styrelsesekretariatet, Handelsbanken, Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm, telefon , eller via internet senast torsdagen den 17 mars Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 17 mars 2011, då sådan införing ska vara verkställd. Utdelning Styrelsen föreslår som avstämningsdag för utdelning måndagen den 28 mars 2011, vilket innebär att Handelsbanksaktien handlas utan rätt till utdelning torsdagen den 24 mars Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas ut delningen skickas ut av Euroclear torsdagen den 31 mars ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Handelsbanken har en viktig roll i samhället. Det är viktigt att banken tar ett samhällsansvar för att skapa förtroende hos olika intressentgrupper. Det är dessutom en förutsättning för att banken ska vara långsiktigt framgångsrik och lönsam. För att underlätta för olika intressenter med olika perspektiv är den årliga redogörelsen för bankens verksamhet uppdelad i två pub likationer. I årsredovisningen är huvudfokus på det finansiella perspektivet, med ansvarsfullt företagande i sammandrag. I bankens kommande Hållbarhetsredovisning beskrivs arbetet med ansvarsfullt företagande mer utförligt. Läs mer om Handelsbankens arbete med ansvarsfullt företagande på bankens webbplats

3 Innehåll Sidan VD-ORD Tillväxt och avkastning 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Innehåll Förvaltningsberättelse 7 Idé, mål och lönsamhet 9 Måluppfyllelse Så driver vi Handelsbanken 12 Organisation och arbetssätt 14 Verksamhetens utveckling 16 5-årsöversikt Koncernen 19 Nyckeltal per år 21 Utveckling per kvartal 22 Segmentinformation 23 Kontorsrörelsen i Sverige 24 Kontorsrörelsen utanför Sverige 26 Handelsbanken Capital Markets 33 Aktien och ägarna 36 Ansvarsfullt företagande i Handelsbanken 38 Miljö 40 Medarbetare 42 Bolagsstyrningsrapport Innehåll Bolagsstyrningsrapport 45 Styrelsen 60 Koncernledning 62 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Innehåll Koncernen 65 Resultaträkning Koncernen 66 Totalresultat Koncernen 67 Balansräkning Koncernen 68 Förändring i eget kapital Koncernen 69 Kassaflödesanalys Koncernen 70 Noter Koncernen 71 FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET Innehåll Moderbolaget 129 Resultaträkning Moderbolaget 130 Totalresultat Moderbolaget 131 Balansräkning Moderbolaget 132 Förändring i eget kapital Moderbolaget 133 Kassaflödesanalys Moderbolaget årsöversikt Moderbolaget 135 Noter Moderbolaget 137 Förslag till vinstdisposition 163 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse 164 Svenska Handelsbanken AB (publ) Organisationsnummer: Styrelsens säte: Stockholm This Annual Report is also available in English. KONTAKTA OSS Kontor och kontorschefer 165 Adresser 171 ÖVRIGT Definitioner och förklaringar 172 1

4 VD-ORD Tillväxt och avkastning Resultatet 2010 per aktie ökade från 16,44 kronor till 17,72 kronor. Handelsbankens räntabilitet, mätt som avkastning på eget kapital för total verksamhet, var 12,9 procent. Rörelseresultatet för 2010 blev 14,8 miljarder kronor. Vårt primärkapital ökade under året med 2,2 miljarder kronor. Kapitalbasen uppgick till 111 miljarder kronor och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II ökade till 20,9 procent. Resultatet innebar att Handelsbanken, för 39:e året i rad, klarade företagsmålet att ha en bättre räntabilitet än genomsnittet för våra konkurrenter. De senaste fem åren har Handelsbankens egna kapital vuxit med i genomsnitt 15 procent per år, lämnad utdelning och återköp medräknat. Under samma femårsperiod har utdelningen totalt uppgått till 27,4 miljarder kronor. Avkastningen på eget kapital har aldrig understigit 12 procent efter kreditförluster och skatt något enskilt kvartal de senaste fem åren. Handelsbanken har under samma period inte genomfört någon nyemission. Handelsbanken hade även det gångna året de mest nöjda bankkunderna i Norden. I Storbritannien var avståndet dock ännu större till närmaste konkurrenterna. Efterfrågan på krediter, framförallt på företagssidan, mattades av något under året. Istället ökade antalet utställda kreditlöften. Sparaffären utvecklades också betydligt starkare än tidigare år. Under året startades 21 nya kontor i Storbritannien och en tredje regionbank, med säte i Birmingham, startades vid årsskiftet 2010/2011. År 2010 präglades av fortsatt oro på kapitalmarknaderna, då flera länder inom eurozonen fick så stora obalanser i statsfinanserna att den monetära unionens medlemmar tvingas vidta omfattande, gemensamma stödåtgärder. Trots mycket resoluta insatser från bland annat den Europiska Centralbanken, ECB, hamnade sektorns genomsnittliga kreditförsäkringskostnad vid flera tillfällen på samma eller högre nivåer än strax efter Lehman-kraschen hösten Det finns skäl att anta att den skuldkris som flera av västvärldens ekonomier nu brottas med kommer att påverka de finansiella marknaderna under lång tid framöver. I stora delar av världen arbetar regeringar och myndigheter med omfattande program för att på olika sätt sanera och omstrukturera det finansiella systemet. Ett uttryck för detta är bland annat arbetet med ett nytt, internationellt regelverk för banker Basel III. Under det gångna året har mycket klarnat men införandetiderna är långa och gör därför effekterna fortsatt svårbedömda. Kombinationen av nya regelverk och en finansiell kris har emellertid redan skapat trånga sektorer en sådan är en tilltagande brist på långfristigt kapital. Under det gångna året har Handelsbanken därför fortsatt att stärka sina finanser och hålla en jämförelsevis mycket hög 2

5 VD-ORD likviditetsberedskap. Vi har fortsatt mycket god tillgång till även lång finansiering och har under året utvecklat våra fundingmöjligheter i bland annat Asien och USA. Kostnaden för vår upplåning är, tack vare god rating och stabila finanser, en av de absolut lägsta bland alla större banker i västvärlden och bankens balansräkning är helt och fullt strukturerad på kommersiella villkor utan stöd från vare sig staten eller centralbanker. UTVECKLINGEN UNDER 2010 Vi har under det gångna året fortsatt att bygga ut både vårt produktsortiment och vårt kontorsnät. Här kan särskilt nämnas utvecklingen inom kapitalförvaltningen och tillväxten i Storbritannien. Bankens rörelseresultat för 2010 ökade med 8 procent till miljoner kronor (13 727). Hittills under finanskrisen har Handelsbanken varje enskilt kvartal lämnat en avkastning på eget kapital på över 12 procent efter kreditförluster och skatt. Eget kapital växte under året med 5,3 miljarder kronor till 88,4 miljarder kronor efter lämnad utdelning om miljoner kronor. Under de senaste fem åren har det egna kapitalet, inklusive lämnade utdelningar och återköp, vuxit med i genomsnitt 15 procent per år. Handelsbanken har under samma tid inte genomfört någon nyemission. Under denna femårsperiod har utdelning lämnats varje år, totalt 27,4 miljarder kronor. Största ägare i banken är det banken närstående investmentbolaget Industrivärden, som grundades av Handelsbanken 1944, samt bankens anställda genom stiftelsen Oktogonen. Dessa äger drygt 10 procent vardera i Handelsbanken. Den sedan lång tid stabila ägarbilden i banken har verksamt bidragit till att banken kunnat arbeta med ett långsiktigt värdeskapande. KUNDMÖTET Vi har organiserat hela vår bank för att åstadkomma lyckade kundmöten. Vi har ett stort kontorsnät, med stark lokal förankring vilket bygger långa, nära och goda kundrelationer. Våra kontor har en hög grad av självbestämmande. Det ger bättre kundmöten, med erbjudanden och lösningar som passar just den kunden och dennes lokala marknad och besked vid sittande bord. Kunden vill träffa den som fattar beslut och inte berätta sin historia för en budbärare. Men trots att våra kundrelationer har sitt ursprung på kundens bankkontor, så är det relativt få möten som faktiskt äger rum just där. Det personliga mötet, människor emellan, är fortfarande det centrala men inte längre det vanligaste. Idag möter våra kunder Handelsbanken betydligt oftare via vanlig telefon, via mobil och via internet. Därför ökar också kraven hela tiden på dessa nya mötesplatser. Kunderna vill kunna välja fritt vilken mötesplats som passar dem vid olika tillfällen helst utan begränsningar av möjligheten att sköta sina affärer. Detta oavsett om mötet sker på ett av våra kontor, på internet eller i en ipad. VÅRA HEMMAMARKNADER Vårt sätt att driva bank vår affärsmodell har visat sig stark och robust även när de yttre förutsättningarna för att driva bank varit något sämre. Under de senaste åren har vi vuxit, både i antalet kontor och i marknadsandelar. Vi har nu rikstäckande kontorsnät på alla våra fem hemmamarknader: Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. På dessa marknader strävar vi hela tiden efter att etablera oss på orter där vi ännu inte har kontor. I Storbritannien bedöms den framtida potentialen för nyetableringar som särskilt stor. ÖKAD DECENTRALISERING Handelsbanken har vuxit under året, inte bara i antalet kontor, utan också vårt kunderbjudande har blivit större, både mätt i produkter och tillgänglighet. I takt med att vi växer riskerar beslutsvägarna att bli längre trots vår platta organisation. Därför strävar vi oavbrutet efter att flytta ansvar och bestämmande från centrala huvudkontoret i Stockholm. Ett exempel på det är inrättandet av två särskilda enheter, en för regionbanksrörelsen i Sverige och en för regionbanksrörelsen i Storbritannien. Därigenom tas ännu fler viktiga affärsbeslut närmare kunderna. Decentraliseringen skapar affärsnytta i flera led: bättre och effektivare kundmöten vilket ger nöjdare kunder till lägre kostnad, snabbare och klokare affärsbeslut vilket ger högre lönsamhet till lägre risk samt en för marknaden unik förmåga att med extremt korta ledtider anpassa sig till nya förutsättningar, behov och kundönskemål. TILLVÄXT Vi planerar för fortsatt tillväxt. Den ska uppnås dels genom att vi öppnar kontor på nya orter, inte minst i Storbritannien, dels breddar vårt produktutbud och vår kundbas på alla våra marknader. I Sverige där vi idag har cirka en fjärdedel av all bankutlåning till privatpersoner och företag är det framförallt inom sparande och kapitalförvaltning som den stora potentialen för tillväxt finns. 3

6 VD-ORD För att betjäna våra kunders behov av tjänster inom köp och försäljning av aktier, råvaror, valutor och ränteinstrument bygger vi successivt ut vår organisation för handel och analys. Våra ansträngningar rönte under året stora framgångar i såväl marknadsandelar som kundundersökningar. Handelsbankens andel av nysparandet i Sverige uppgick under de tre första kvartalen 2010 till 25 procent, en ökning från 16 procent för helåret Vår investmentbanks ambition är nu att uppnå samma starka marknadsposition i Danmark, Norge och Finland som vi idag har i Sverige. I Storbritannien har vi etablerat vår tredje regionbank. Därmed har vi regionala huvudkontor i Manchester, Birmingham och London. Det gör att vår kapacitet att etablera nya kontor kraftigt har förstärkts. I Finland har vi slutfört ett investeringsprogram i IT-system vilket gör att vi nu kan erbjuda våra finska kunder en internetbaserad värdepapperstjänst. I Danmark har Lokalbanken, som förvärvades 2008, framgångsrikt integrerats och de förvärvade kontorens lokalkännedom i kombination med vår starka balansräkning gör att vi kan öka våra marknadsandelar både avseende bolån och krediter till företag. Vår verksamhet i Norge utvecklas väl på alla områden och tillväxten sker inte minst genom att vår investmentbank Capital Markets integrerar sin verksamhet med befintlig kontorsrörelse. Detta gäller också Stadshypotek. Vi är idag Norges fjärde största bank med goda förutsättningar att inom en snar framtid bli nummer tre. I Sverige har vi gjort det lättare för kunder med mer specialiserade behov att komma i kontakt med våra specialister och tjänster. Till exempel har kunder inom Skog och Lantbruk egna hemsidor och produkter i vår internettjänst. Enheterna för Private Banking har vuxit och blivit mer synliga. Stora företag, aktiva på de internationella kapitalmarknaderna, möts av ett erbjudande där vi i ökad utsträckning lyfter fram och samordnar vår egen specialistkompetens inom Cash Management, vår internationella närvaro och bankens utlåningskapacitet. FÖRTROENDE VAD SÄGER KUNDERNA? Omvärldens förtroende är en absolut förutsättning för att kunna driva bank. Därför finns det goda skäl att redogöra för hur detta förtroende utvecklades för Handelsbanken under I början av det gångna året gjorde undersökningföretaget TNS-Sifo sitt årliga Anseendeindex. Det bygger på intervjuer med den svenska allmänheten och av alla företag nämnda i undersökningen fick Handelsbanken det absolut högsta värdet. Även Stockholms universitets undersökning Anseendebarometern gav resultatet att Handelsbanken hade ett betydligt högre anseende än sina stora konkurrenter. Lite senare på året frågade undersökningsföretaget ISI Wissing det svenska näringslivets beslutsfattare vilken bank de hade högst förtroende för. Även där toppade Handelsbanken. Efter sommaren kom så den årliga studien av kundnöjdhet, som sedan i slutet av 1980-talet genomförs av SKI/EPSI, ett institut knutet till Handelshögskolan i Stockholm. Den visade att vi även i år har de mest nöjda kunderna, både på företagsoch privatsidan i samtliga nordiska länder. Det svenska resultatet gav högre värden än någonsin tidigare. Sedan två år tillbaka genomförs samma studie även i Storbritannien. Där är avståndet ner till närmaste konkurrenten större än på någon annan av våra hemmamarknader. Det finns många fler exempel i Prosperas undersökning av Private Banking-kunder var Handelsbanken etta i alla kategorier, Handelsbankens Businesscard röstades fram som det bästa och Handelsbankens depåtjänst fick högst betyg i Norden. Mot bakgrund av ovanstående tycker jag att man kan konstatera att Handelsbanken under det gångna året inte bara har vidmakthållit sitt förtroendekapital, utan också fått det att växa. TILL SIST Under 2010 var avkastningen på eget kapital 12,9 procent och vinsten steg med 1,28 kronor per aktie. Primärkapitalrelationen är god liksom den likvida beredskapen och balansräkningen är i sin helhet strukturerad på kommersiella villkor. Banken har under hela året haft god tillgång på funding till mycket konkurrenskraftiga priser. De senaste fem åren har Handelsbankens egna kapital vuxit med i genomsnitt 15 procent per år, lämnad utdelning medräknad. Kundnöjdheten är stigande och jämfört med våra huvudkonkurrenter signifikant högre. Relationen mellan kostnader och intäkter gav K/I-talet 48,0 procent vilket är bland det lägsta i branschen. Vi kommer att fortsätta bygga långsiktiga kundrelationer genom en stark lokal närvaro, där affärsbesluten är decentraliserade till den som möter kunden. Vi ska bli ytterligare lite mer tillgängliga genom att göra våra nya mötesplatser, bland annat i mobiltelefon och på internet, ännu lite bättre. 4

7 VD-ORD Vi ska helt enkelt koncentrera oss på att åstadkomma ännu lite fler och ännu lite bättre kundmöten. Utgångsläget är således gott för fortsatt utveckling och tillväxt av banken. Vi prioriterar organisk tillväxt i form av bredare produktprogram till fler kunder genom fler kontor på fler marknader. Detta hindrar inte att vi är öppna för kompletterande förvärv om dessa är av en karaktär att de kan rymmas inom vår affärsidé och företagskultur. Handelsbanken är och ska fortsätta vara en stödfunktion till den reala ekonomin, den underleverantör av ekonomiska tjänster till hushåll och företag, som vi tycker en riktig bank ska vara. Nyckeln till vår framtida utveckling är välutbildade och engagerade medarbetare. Vi kommer därför under de kommande åren att satsa ytterligare på utveckling av bankens personal. När vi nu lägger 2010 bakom oss kan jag konstatera att bakom bankens goda resultat ligger mycket gedigna insatser från hela vår personal och jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare för detta. Jag vill också tacka alla våra kunder för det fina förtroende ni visar oss. Tack och hjärtligt välkomna till oss på Handelsbanken. Pär Boman Stockholm i februari

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse I förvaltningsberättelsen beskrivs bland annat bankens idé, mål, verksamhet och organisation. Förvaltningsberättelsen innehåller även en redogörelse för utveckling och lönsamhet under räkenskapsåret för banken och dess affärsområden. Förvaltningsberättelsen omfattar koncernen och i tillämpliga delar även moderbolaget. 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Innehåll Förvaltningsberättelse 7 Idé, mål och lönsamhet 9 Måluppfyllelse Så driver vi Handelsbanken 12 Organisation och arbetssätt 14 VERKSAMHETENS UTVECKLING 16 5-ÅRSÖVERSIKT KONCERNEN 19 NYCKELTAL PER ÅR 21 UTVECKLING PER KVARTAL 22 SEGMENTINFORMATION 23 Kontorsrörelsen i Sverige 24 Kontorsrörelsen utanför Sverige 26 Handelsbanken Capital Markets 33 AKTIEN OCH ÄGARNA 36 ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 38 MILJÖ 40 MEDARBETARE 42 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 44 Innehåll Bolagsstyrningsrapport 45 Styrelsen 60 Koncernledning 62 7

10 IDÉ, MÅL OCH LÖNSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE IDÉ, MÅL OCH LÖNSAMHET Idé, mål och lönsamhet Idé Handelsbanken är en fullsortimentsbank med ett decentraliserat arbetssätt, stark lokal förankring genom rikstäckande kontorsnät och långsiktighet i kundrelationerna. Banken växer internationellt genom att etablera affärsmodellen på utvalda marknader. Mål Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna. Målet ska nås genom nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna. Lönsamhet Handelsbankens lönsamhetsmål syftar bland annat till att ge aktieägarna en långsiktigt god värdetillväxt, uttryckt i en över konjunkturcykeln stigande vinst per aktie. Hög lönsamhet är avgörande, inte enbart för att attrahera aktieägare att investera i banken, utan också för att skapa förutsättningar för tillväxt, hög rating och låga fundingkostnader samt för bankens utlåningskapacitet. Lönsamheten påverkar också bankens förmåga att hantera risker och bedriva effektiv kapitalhantering. 9

12 MÅLUPPFYLLELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse 2010 Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för banker på hemmamarknaderna. Målet ska nås genom att banken har nöjdare kunder och samtidigt lägre kostnader än konkurrenterna. ÖVERGRIPANDE MÅL Företagsmål Handelsbankens mål är att ha högre räntabilitet på eget kapital än det vägda genomsnittet för jämförbara banker i Norden och Storbritannien. Måluppfyllelse Handelsbankens räntabilitet på eget kapital för total verksamhet uppgick till 12,9 procent (12,6). Justerat för poster av engångskaraktär uppgick den till 12,7 procent (12,6). Motsvarande siffra för ett vägt genomsnitt av övriga stora nordiska banker var 8,7 procent (3,9). Det innebär att Handelsbanken för 39:e året i rad uppfyllde företagsmålet. Räntabilitet på eget kapital % Handelsbanken Övriga nordiska banker* * För perioden fram till och med 2002 ingår endast svenska banker. STABIL, HÖG VÄRDETILLVÄXT Tillväxten i eget kapital, inklusive utdelningar och aktieåterköp, är ett mått på det finansiella värde som skapas. Utfall Den genomsnittliga tillväxten i eget kapital inklusive utdelning och aktieåterköp, uppick till 15 procent per år under de senaste fem åren. Ingen nyemission gjordes under perioden. Den låga variationen mellan kvartalen bekräftar bankens låga risktolerans och är ett mått på stabiliteten i värdeskapandet. Genomsnittlig tillväxt i eget kapital * CAGR: 15% Kv4 10 Kv3 10 Kv2 10 Kv1 10 Kv4 09 Kv3 09 Kv2 09 Kv1 09 Kv4 08 Kv3 08 Kv2 08 Kv1 08 Kv4 07 Kv3 07 Kv2 07 Kv1 07 Kv4 06 Kv3 06 Kv2 06 Kv1 06 Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar sedan 2006 * Inklusive utdelningar. MEST NÖJDA KUNDER Banken ska nå lönsamhetsmålet genom att ha de mest nöjda kunderna. Kvalitén och servicen ska därför minst motsvara och helst överträffa kundernas förväntningar. Utfall Handelsbanken fortsatte att ha de nöjdaste kunderna av storbankerna i Sverige. Det gäller både på privat- och företagssidan. Banken toppar dessa listor i alla nordiska länder och i Storbritannien. Nöjda kunder är ett mått på att Handelsbankens sätt att arbeta fungerar. Nöjd kund-index, privatkunder i Sverige Index Handelsbanken SEB, Nordea och Swedbank MEST KOSTNADSEFFEKTIVA BANKEN Omkostnader Lönsamhetsmålet ska också nås genom att kostnadseffektiviteten ska vara högre än i jämförbara banker. Utfall Handelsbankens omkostnader i relation till intäkter för kvarvarande verksamhet uppgick till 48,0 procent (47,1). Motsvarande tal för ett genomsnitt av övriga stora nordiska banker var 56,3 procent (51,3). Handelsbanken var liksom tidigare år den av de stora börsnoterade nordiska bankerna som hade högst kostnadseffektivitet. Kostnader/Intäkter, exklusive kreditförluster % Handelsbanken Genomsnitt nordiska banker exkl Handelsbanken 10

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MÅLUPPFYLLELSE TILLVÄXT Riktlinjer Handelsbankens affär tar utgångspunkt i det lokala mötet med kunden. Det är därför naturligt att öppna nya kontor på orter där banken inte tidigare varit verksam. Antal nyöppnade kontor Utfall Under det senaste året öppnade Handelsbanken totalt 24 nya kontor, samtliga utanför Sverige Sverige Utanför Sverige KAPITAL Policy Handelsbanken ska ha en väl avvägd storlek på kapitalet. Bankens mål är att primärkapitalrelationen i Basel II på lång sikt ska vara mellan 9 och 11 procent. Utfall Under året ökade primärkapitalrelationen i Basel II till 16,5 procent (14,2). Ökningen, som skett trots ökade affärsvolymer, har möjliggjorts av en stabil resultatutveckling och ett aktivt arbete med att minska riskerna. Primärkapitalrelation % % 9% LIKVIDITET OCH FINANSIERING Handelsbanken ska kunna klara sig i minst 12 månader utan att låna upp nya pengar på de finansiella marknaderna. Utfall Handelsbanken har under året haft god tillgång på likviditet och andelen lång finansiering ökade med 54 miljarder kronor. Likviditetsreserven översteg 500 miljarder kronor, vilket täcker likviditetsbehovet i över 24 månader. Bankens upplåningskostnader är bland de lägsta i Europa, vilket bekräftas av att marknaden åsätter banken den lägsta kreditrisken, mätt som CDS-spread, av samtliga europeiska banker. ITRAXX Financials 5 år och Handelsbankens CDS-spread 5 år Baspunkter Dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 ITRAXX Financials 5 år SHB CDS 5 år Källa: Ecowin, Bloomberg KREDITKVALITET Handelsbanken har låg risktolerans. Detta innebär att krediternas kvalitet aldrig får åsidosättas för att nå högre volym eller högre marginal. Utfall Kreditförlusterna minskade till miljoner kronor (-3 392). I relation till utlåningen uppgick kreditförlusterna till 0,10 procent (0,21). Motsvarande tal för övriga stora nordiska banker var 0,38 procent (1,02). Kreditförluster i procent av utlåning % 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0, Handelsbanken Övriga nordiska banker* * För perioden fram till och med 2000 ingår endast svenska banker. RATING Handelsbanken ska ha en hög rating hos de externa ratinginstituten. Utfall Bankens långfristiga rating var oförändrad AA- hos Standard & Poor s och Fitch med stable outlook. Den långfristiga ratingen från Moody s var oförändrad Aa2 med stable outlook och ratingen för finansiell styrka var C+ (C+). Nordiska bankers rating 31 december 2010 Standard & Poor s Fitch Moody s Långfristig Kortfristig Långfristig Kortfristig Finansiell styrka* Långfristig Kortfristig Handelsbanken AA- A-1+ AA- F1+ C+ Aa2 P-1 SEB A A-1 A+ F1 C- A1 P-1 Nordea AA- A-1+ AA- F1+ C+ Aa2 P-1 Swedbank A A-1 A F1 D+ A2 P-1 Danske Bank A A-1 A+ F1 C Aa3 P-1 DnB NOR Bank A+ A-1 A+ F1 C Aa3 P-1 * Bank Financial Strength Rating (BFSR) är en bedömning av respektive banks egen styrka, oberoende av stöd i någon form. 11

14 SÅ DRIVS HANDELSBANKEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Så driver vi Handelsbanken Handelsbanken är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen och har drivit bankverksamhet sedan Handelsbanken är en fullsortimentsbank med ett decentraliserat arbetssätt, stark lokal förank ring genom rikstäckande kontorsnät och långsiktighet i kundrelationerna. Målet är att detta ska ge en högre lönsamhet än andra, jämförbara banker, genom att Handelsbanken har lägre kostnader och nöjdare kunder. För att åstadkomma detta vilar bankens verksamhet på några viktiga, grundläggande principer: GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER Kundmötet Det är i bra kundmöten som banken inleder, vidmakthåller och utvecklar goda, långsiktiga kundrelationer. Kundens förtroende byggs på lång sikt, men vinns och vårdas vid varje kundmöte. Genom att vinna kundernas förtroende, blir Handelsbanken kundens naturliga val som leverantör av ekonomiska tjänster. Kundmötet är därför centralt i Handelsbankens verksamhet. Allt banken gör syftar, direkt eller indirekt, till att skapa bästa möjliga förutsättningar för bra kundmöten. Hög tillgänglighet Nästan alla våra kundrelationer har sitt ursprung på kundens bankkontor, men därefter är det relativt få möten som faktiskt äger rum just där. Även om det personliga mötet alltjämt är det centrala är det inte längre det vanligaste. Idag möter kunden Handelsbanken betydligt oftare via mobilen, via vanlig telefon och via internet. Om inte varje dag, så åtminstone ett par gånger per månad ringer eller knappar kunden sig fram till Handelsbanken. Det är betydligt oftare än de besök kunden gör på sitt lokala kontor. Mellan kontorsbesöken både vill och kan våra kunder ta hand om sina affärer själva vid de tillfällen och på de platser som passar den enskilde kunden bäst. Vår uppgift är då att ge kunden tillgång till sin bankaffär och största möjliga handlingsfrihet. Vi brukar säga att vi strävar efter att ge kunden nycklarna till banken. Målet är att kunderna ska kunna röra sig fritt mellan våra olika mötesplatser men ha samma möjligheter att sköta sina affärer; oavsett om det sker inne på ett kontor eller i en smartphone. Därför arbetar vi hela tiden med att utveckla och förbättra dessa mötesplatser utanför kontoret. Att helt enkelt hela tiden öka vår tillgänglighet, att finnas där och när kunden behöver oss. Heltäckande sortiment En viktig förutsättning för lyckade kundmöten är att aldrig sakna något en kund behöver. Handelsbanken nischar sig aldrig mot en särskild kundgrupp, eller inom särskilda produkt- eller tjänsteområden. Det är den enskilda kundens unika behov som styr. Handelsbanken har därför ett heltäckande sortiment av produkter och tjänster för att möta alla våra kunders olika finansiella behov. Decentraliserade beslut Handelsbanken strävar hela tiden efter att alla viktiga affärsbeslut ska tas så nära kunden som möjligt. Detta bidrar, i hög grad, till bättre kundmöten, bättre beslut och nöjdare kunder. Korta beslutsvägar ger också en snabbare anpassningsförmåga till olika förändringar på lokala marknader och möjlighet att snabbt utnyttja nya affärsmöjligheter. Skickligare medarbetare Handelsbankens decentraliserade arbetssätt innebär att vi ger våra medarbetare stort ansvar och stora befogenheter att sköta kundernas affärer. Denna höga grad av förtroende grundar sig på en övertygelse om människans vilja och förmåga att hela tiden bli lite skickligare i sitt arbete och strävan efter att söka och lösa nya utmaningar. Decentraliseringen skapar således självständiga beslutsfattare. Denna vana och förmåga att fatta beslut kombinerat med en frihet att lösa arbetsuppgifter efter eget huvud ger inte bara nöjdare kunder, utan också nöjdare, mer delaktiga, mer ansvarstagande och inte minst mer kompetenta medarbetare. Lönsamhet före volym Eftersom Handelsbanken anpassar sitt erbjudande till varje enskild kunds unika behov och förutsättningar, finns inga volymkrav i banken. Banken mäter istället sin framgång i lönsamhet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. Hög lönsamhet betyder således inte att Handelsbankens kunder betalar mer. Handelsbanken når en högre lönsamhet genom att driva banken mer effektivt och därmed till lägre kostnad än andra banker. Stabila finanser Genom hög lönsamhet kombinerat med låg risktolerans, bygger Handelsbanken en stark balansräkning. Stabila finanser är en förutsättning för förmågan att göra alla de affärer banken och dess kunder önskar göra till goda villkor. Stabila finanser ger inte enbart handlingsfrihet, utan också lägre finansieringskostnader och bidrar därmed till högre lönsamhet. Handelsbanken bygger sina stabila finanser på helt kommersiella villkor och är en av få banker på sina hemmamarknader som inte sökt finansiellt stöd varken från centralbanker, staten eller aktie ägare. 12

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SÅ DRIVS HANDELSBANKEN Organisk tillväxt För att Handelsbanken ska uppnå och bibehålla hög lönsamhet krävs också tillväxt. Handelsbanken växer främst genom att öppna kontor på nya orter där banken inte tidigare varit verksam. På så sätt växer Handelsbanken kontor för kontor, kund för kund. Såväl sättet att arbeta som sättet att växa har visat sig fungera på allt fler orter och i allt fler länder. Denna organiska tillväxtmodell innebär att Handelsbanken kan växa med låg risk och god kontroll på kostnaderna. Ett nyöppnat kontor går med vinst inom 24 månader i genomsnitt. Detta utesluter inte att Handelsbanken kan göra kompletterande, mindre förvärv senast Lokalbanken i Danmark 2008 under förutsättning att dessa enkelt kan passas in i bankens sätt att arbeta. 13

16 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisation och arbetssätt Handelsbanken är organiserad för att skapa optimala förutsättningar för bra kundmöten. Därför arbetar Handelsbanken med en mycket långtgående decentraliserad styrmodell, där i stort sett alla viktiga affärsbeslut tas nära kunden, ute på våra kontor. Detta kräver korta, effektiva och snabba vägar till de centrala stödfunktionerna. KONTORSRÖRELSEN Handelsbanken har fem hemmamarknader: Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. I dessa länder har vi rikstäckande kontorsnät, organiserade i en eller flera regionbanker i varje land. På regionbanken finns gemensamma administ rativa resurser, regional expertis och specialister som stöd för kontorets affär. Varje kontor i Handelsbanken leds av en kontorschef, som är ensamt ansvarig för hela bankaffären inom sitt geografiska område. Kontorschefen bemannar och organiserar kontoret efter de affärer som kontoret väljer att göra på sin marknad. Vi har gett våra kontorschefer en mycket hög grad av självbestämmande, eftersom vi är övertygade om att de som sitter närmast kunden fattar de klokaste besluten både ur kundens och bankens synvinkel. Detta mandat att fatta de viktiga affärsbesluten tillsammans med kunden, vid sittande bord, är en god förutsättning för bra kundmöten; våra kunder får träffa den som bestämmer. Inte ett ombud. Kontorens självständighet ger en mycket stark lokal förankring med långsiktiga kundrelationer. För att kunna bibehålla och utveckla dessa relationer har vi också ett kontorsnät utanför våra hemmarknader. Inte minst satsar vi på en högkvalitativ närvaro i Asien där många av våra kundföretag expanderar. Handelsbanken har idag över 720 kontor i 22 länder varav 32 utanför våra hemmamarknader. Eget land, egna beslut Handelsbankens decentraliserade arbetssätt ger en mycket platt organisationsstruktur. I takt med att nya hemmamarknader etableras strävar banken efter att flytta ut centralt placerad beslutskraft, så att besluten kan tas så nära kunder och marknaden som möjligt. Nästan alla affärsfrågor, som inte kan avgöras på ett kontor, klaras av inom landet där kontoret ligger. Förhållandevis få beslut är av sådant slag att de måste ända till huvudkontoret i Stockholm. Beslut som, till exempel, berör enbart Storbritannien är bättre att fatta på plats. I takt med vår tillväxt har därför behovet av starkare landorganisationer vuxit fram. Frågor som kan hanteras mer decentraliserat och närmare kunden är produktutveckling och produktanpassning, samt länderspecifik systemutveckling och marknadsföring. Integrering av Capital Markets verksamhet med kontorsrörelsen är en annan viktig uppgift för länderorganisationerna. Två nya organisatoriska enheter har bildats under året, nämligen Handelsbanken Sverige och Handelsbanken UK. Dessa har lönsamhetsansvar för kontorsrörelsen i respektive land. I Handelsbanken Sverige ingår de sex svenska regionbankerna och i Handelsbanken UK de tre regionbankerna i Storbritannien. Danmark, Norge och Finland är organiserade i en regionbank per land. Dessa regionbanker har redan tidigare tillförts de uppgifter som beskrivits för enheterna i Storbritannien och Sverige. Produktspecialister Handelsbanken har ett heltäckande sortiment av produkter och tjänster för att möta kundernas olika behov. För detta sortiment ansvarar produktspecialister inom bankens affärsområden, som i nära samarbete med respektive land tar fram och utvecklar lösningar och tjänster. Dessa produktspecialister kallas produktägare. De ansvarar för sin produkts funktionalitet, förpackning och ekonomi. Produktägarens ansvar gäller globalt. Produktägarna har också ansvaret för att inom sitt område utforma olika former av säljstöd. Varje produktägare marknadsför sin produkt, samtidigt som kontoret tar ansvar för att varje enskild kund får ett erbjudande, med rätt mix av produkter, anpassat till just den kundens behov och förutsättningar. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS INVESTMENTBANK OCH KAPITALFÖRVALTNING Stora företag och institutioner har ofta mycket speciella krav och för att möta dessa och skapa förutsättningar för bra kundmöten även inom dessa segment, har vi samlat särskilda, högt specialiserade kompetenser i vår investmentbank och vår kapitalförvaltning. Verksamheten omfattar aktier, råvaror, räntor, valutor, diskretionär förmögenhetsförvaltning, strukturerade produkter, traditionella och börshandlade fonder, Corporate Finance och Private Banking. Verksamheten tar utgångspunkt i bankens topprankade analys-, förvaltnings- och allokeringsprodukter, vilka utgör grunden för såväl produktutveckling som rådgivning. Vårt analysutbud omfattar makroanalys som prognostiserar utvecklingen i Norden, USA, euroområdet och de viktigaste utvecklingsländerna, strategianalys som rör sig i gränslandet mellan makroanalys och enskilda tillgångsslag samt företagsanalys där nära 300 nordiska bolag aktivt bevakas och som utgör basen för rekommendationer vid val av aktier. Handelsbanken rankas i topp inom samtliga kategorier. Dessutom finns ResearchOn-Line, en unik analysdatabas där våra kunder inte bara får tillgång till de senaste makro- och strategianalyserna utan även kan följa över bolag. 14

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT Målet är att vår affär och vår rådgivning som baseras på dessa analys- och förvaltningsprodukter ska hålla så hög kvalitet att de tillfredställer företag, institutioner och privatpersoner med de mest avancerade behoven. Med det som utgångspunkt kan vi på ett trovärdigt sätt paketera om samma erbjudanden till alla bankens kunder. Därigenom kommer bankens analys- och förvaltningsprodukt samtliga bankens kunder tillgodo. Kontoret får tillgång till ett av marknadens bästa erbjudande och investmentbanken får full utväxling på all sin kunskap. På så sätt knyter vi samman det lokala bankkontoret, investmentbanken och kapitalförvaltningen. Fokus på kunderbjudandet För att ytterligare öka effektiviteten och ge optimala förutsättningar för ett samlat kunderbjudande har investmentbanken och kapitalförvaltningen en gemensam ledning. Hela erbjudandet mot privatkund har samlats under ett Investmentcenter som utgår från kundens behov och är helt lösnings- och produktneutralt. Bäst på Private Banking Ett färskt exempel på att affärsmodellen fungerar är vårt erbjudande inom Private Banking. Här samverkar vårt lokala bankkontor med bankens specialistenheter och skapar tillsammans ett unikt erbjudande. I en stor svensk kundundersökning från Prospera blev Handelsbanken rankad som nummer ett inom samtliga tre undersökta kundsegment. Ökad fokusering på internationella företag Stora företag, aktiva på de internationella kapitalmarknaderna, möts av ett erbjudande där vi i ökad utsträckning lyfter fram och samordnar vår egen specialistkompetens inom rådgivning, Cash Management, ränte- och valutahandel med vår internationella närvaro och bankens goda utlåningskapacitet. Erbjudandet är ett resultat av en ökad integration mellan bankens kontorsrörelse och investmentbank. Denna samordning sker i en nyinrättad enhet med eget resultatansvar: Large Corporates. Till detta kommer en ökad ambition att bistå dessa företag med finansiell rådgivning. 15

18 VERKSAMHETENS UTVECKLING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens utveckling Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14,8 miljarder kronor (13,7). Kreditförlusterna minskade till -1,5 miljarder kronor (-3,4). Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet ökade till 12,9 procent (12,6). Rörelseresultatet ökade under året med 8 procent till miljoner kronor (13 727). Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet negativt med -149 miljoner kronor. K/I-talet i den kvarvarande verksamheten uppgick till 48,0 procent (47,1). Resultatet efter skatt för total verksamhet steg med 8 procent och uppgick till miljoner kronor (10 244) och resultatet per aktie ökade till 17,72 kronor (16,44). Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 12,9 procent (12,6). Styrelsen föreslår en utdelning på 9,00 kronor per aktie (8,00). INTÄKTER Koncernen Intäkter Helår 2010 Helår 2009 Förändr Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella poster % Övriga intäkter % Summa intäkter % Intäkterna sjönk med 3 procent, vilket främst förklaras av att nettoresultatet av finansiella poster i jämförelseperioden innehöll höga valutarelaterade intäkter till följd av de speciella marknadsförhållanden som då förelåg, samt av ett lägre räntenetto. Räntenettot minskade med 663 miljoner kronor eller 3 procent till miljoner kronor. Valutakursförändringar förklarar -454 miljoner kronor eller två tredjedelar av minskningen. Koncernens kostnader för den svenska stabilitetsfonden, den danska statsgarantin samt olika insättningsgarantier som belastar räntenettot, uppgick totalt till -600 miljoner kronor (-605). Justerat för valutaeffekter på -38 miljarder kronor ökade medel volymen utlåning till allmänheten i koncernen med drygt 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I slutet av perioden noterades en viss ökning av kreditefterfrågan. Medelvolymen kreditlöften under fjärde kvartalet var 18 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Medelvolymen hushållsinlåning ökade med 5 procent och total inlåning med 1 procent. Provisionsnettot steg med 629 miljoner kronor eller 9 procent till miljoner kronor (7 393). Ökningen förklaras framförallt av att fondförvaltningsprovisionerna steg med 38 procent eller 434 miljoner kronor samt av ökade utlånings- och försäkringsprovisioner. Ovanligt höga intäkter under jämförelseperioden och en lägre kundaktivitet i Handelsbanken Capital Markets är de främsta förklaringarna till att nettoresultatet av finansiella poster minskade med 44 procent till miljoner kronor (2 457). KOSTNADER Koncernen Kostnader Förändr Personalkostnader % Övriga administrativa kostnader % Av- och nedskrivningar % Summa kostnader % Förändringsanalys Förändr Procentenheter Kostnader för rörliga ersättningar IAS 19 (pensioner) Oktogonen 94 1 Valutakurseffekter Övriga kostnader Summa förändring De totala kostnaderna minskade med 1 procent till miljoner kronor. Personalkostnaderna sjönk med 5 procent eller 514 miljoner kronor, främst till följd av valutakursförändringar, lägre rörliga ersättningar och lägre pensionskostnader enligt IAS 19. De rörliga ersättningarna, inklusive sociala avgifter och lönebikostnader, minskade till -234 miljoner kronor (-483). Avsättningen till stiftelsen Oktogonen ökade med 94 miljoner kronor till -842 miljoner kronor (-748). Medelantalet anställda ökade till medarbetare (10 821). Övriga administrativa kostnader ökade med 7 procent till miljoner kronor (-4 719), vilket till större delen förklaras av ökade kostnader för IT-utveckling. 16

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETENS UTVECKLING KREDITFÖRLUSTER Kreditförlusterna minskade till miljoner kronor och kreditförlustnivån sjönk till 0,10 procent (0,21). Osäkra fordringar netto steg till miljoner kronor (3 235), motsvarande 0,23 procent (0,21) av utlåningen. Kreditförluster Helår 2010 Helår 2009 Förändr Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i % av utlåning, årstakt 0,10 0,21-0,11 Osäkra fordringar, netto Andel osäkra fordringar, % 0,23 0,21 0,02 FINANSIERING OCH LIKVIDITET Emissionsvolymen av obligationer uppgick under 2010 till 236 miljarder kronor (263) fördelat på 75 miljarder kronor i senior upplåning och 161 miljarder kronor i säkerställda obligationer. Under 2010 uppgick obligationsförfallen till 161 miljarder kronor och den emitterade volymen på 236 miljarder kronor innebär att banken redan vid årsskiftet hade refinansierat två tredjedelar av 2011 års obligationsförfall på 113 miljarder kronor. Bankens förfall av obligationer under 2012 uppgår till 161 miljarder kronor. Den utestående obligationsstocken med en löptid överstigande ett år ökade under året med 54 miljarder kronor. Bankens likviditetssituation är fortsatt mycket god och likviditetsreserven översteg vid periodens slut fortsatt 500 miljarder kronor. Av reserven uppgick likvida tillgångar placerade i centralbanker till 107 miljarder kronor, pantvärdet av likvida obligationer till 70 miljarder kronor och resterande del utgjordes av outnyttjat emissionsutrymme av säkerställda obligationer i Stadshypotek. KAPITAL Kapitalfrågor 31 dec dec 2009 Förändr Primärkapitalrelation enligt Basel II 16,5% 14,2% Kapitaltäckningsgrad enligt Basel II 20,9% 20,2% Eget kapital % Primärkapital % Kapitalbas % Kapitalbasen uppgick till 111 miljarder kronor och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II uppgick till 20,9 procent jämfört med 20,2 procent vid utgången av Under 2010 återbetalades två förlagslån på sammanlagt 9,7 miljarder kronor, vilket minskade kapitaltäckningsgraden med 1,8 procentenheter. Eget kapital ökade med 5,3 miljarder kronor till 88,4 miljarder kronor och primärkapitalet växte till 87,8 miljarder kronor. Efter avdrag av den föreslagna utdelningen på 9,00 kronor per aktie ökade primärkapitalrelationen under den senaste tolvmånadersperioden med 2,3 procentenheter till 16,5 procent. Av ökningen förklaras 0,7 procentenheter av en förbättrad kreditkvalitet till följd av att under året tillkommande företagsexponeringar har en högre kreditrating och lägre risk än de exponeringar som lämnat kreditportföljen, och ytterligare 0,4 procentenheter av positiv kreditriskmigration inom företagsportföljen. Under fjärde kvartalet ökade primärkapitalrelationen med 0,8 procentenheter, varav 0,2 procentenheter förklaras av periodens vinst. Resterande del förklaras av lägre riskvägda tillgångar. Positiv migration av kreditrisker bidrog med 0,3 procentenheter, varav två tredjedelar förklaras av att nya företagsexponeringar har högre kreditkvalitet än de exponeringar som lämnar kreditportföljen, och en tredjedel av positiva ratingförändringar inom portföljen. Härutöver förklarar en minskad företagsutlåning, ökad volym säkerheter och minskade marknadsrisker vardera 0,1 procentenhet av den ökade primärkapitalrelationen. Handelsbanken fick under det fjärde kvartalet tillstånd av Finans inspektionen att använda avancerad IRK-metod vid beräkning av kapitalkrav för kreditrisker avseende medelstora företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Övergången till avancerad metod har endast haft marginell effekt på bankens totala kapitalkrav. 17

20 VERKSAMHETENS UTVECKLING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RATING Såväl Handelsbankens lång- som kortfristiga rating var under året oförändrade hos de fyra ratinginstituten som följer banken. Utsikterna var stabila (stable outlook) hos samtliga institut. Rating Långfristig Kortfristig Finansiell styrka Standard & Poor's AA- A-1+ Fitch AA- F1+ Moody's Aa2 P-1 C+ DBRS AA (low) VERKSAMHETER UNDER AVVECKLING Verksamheter under avveckling inkluderar verksamheter som banken övertagit för skyddande av fordran och avser att avyttra. Resultatet efter skatt uppgick för året till 217 miljoner kronor (36). ÖVRIGT Under 2010 uppgick bankens avgift till den svenska Stabilitetsfonden till 347 miljoner kronor (344). För åren 2009 och 2010 utgick endast 50 procent av den ordinarie avgiften. Från och med 2011 kommer full avgift att utgå. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Upplysningar om bankens mål och tillämpade principer för riskstyrning framgår av not K2 på sidorna och not M2 på sidorna UTVECKLING I MODERBOLAGET Drygt 60 procent av Handelsbankskoncernens rörelseresultat härrör från moderbolaget. Även om den övervägande delen av Handelsbankens affärer utgår från, och samordnas av, de lokala bankkontoren ligger en betydande del av koncernens affärsvolymer juridiskt i av moderbolaget helägda dotterföretag. Moderbolagets resultaträkning ger därför inte en heltäckande bild av bankens affärsverksamhet. Handelsbanken följer heller inte internt upp resultatet på moderbolagsnivå. För en mer rättvisande bild av verksamhetens utveckling, ställning och resultat hänvisas till den beskrivning som ges på koncernnivå. Under räkenskapsåret minskade moderbolagets rörelseresultat med 28 procent till miljoner kronor (12 543). Periodens resultat minskade med 39 procent till miljoner kronor (10 859). Moderbolagets egna kapital ökade till miljoner kronor (57 521). HANDELSBANKENS ÅRSSTÄMMA DEN 23 MARS Styrelsen föreslår bolagsstämman att höja utdelningen till 9,00 kronor per aktie (8,00) samt att det befintliga återköpsmandatet på maximalt 40 miljoner aktier förlängs i ytterligare ett år. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om att emittera ett konvertibelt förlagslån riktat till bankens anställda på maximalt 2,5 miljarder kronor och till marknadsmässiga villkor. 18

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer