Sammanfattning YTTRANDE 1 (7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning YTTRANDE 1 (7)"

Transkript

1 SVENSK ENERGI Produktion Gun Åhrling-Rundström , Lennart Sandebjer , YTTRANDE 1 (7) Datum Beteckning S067/2014 Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt (Dnr ) Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt (Dnr ) Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt (Dnr ) Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt (Dnr ) Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt (Dnr ) Förslag till förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivningar för Bottenvikens, Bottenhavets, Norra Östersjöns, Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt Svensk Energi, den svenska elbranschens intresse- och branschorganisation, tackar för möjligheten att lämna remissvar på ovanstående remiss. Vi ser att el är en viktig möjliggörare för minskade klimatutsläpp och fortsatt hög välfärd och konkurrenskraft i Sverige. Svensk Energi lämnar principiella och mer övergripande synpunkter på samrådsmaterialet och på vattenförvaltningsarbetet. Flera av Svensk Energis medlemsföretag lämnar också synpunkter på samrådsmaterialet, såväl generella synpunkter som mer detaljerade synpunkter (på distrikts- och vattenförekomstnivå). Sammanfattning Svensk Energi konstaterar att vattenkraften är klimateffektiv och förnybar samt utgör en viktig reglerresurs i kraftsystemet. Vi anser att det redan under kommande förvaltningscykel finns ett behov av att revidera den normsättning som ska ske i december Det är uppenbart att den kommande normsättningen senare måste anpassas, bl a för att harmonisera med den Nationella Strategins ambitioner. Vi pekar även på att den kommande normsättningen sker trots att nödvändiga vägledningar fortfarande saknas, exempelvis när det gäller utpekandet av KMV. Den av Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten antagna Nationella Strategin måste utvecklas och bli styrande för det fortsatta vattenförvaltningsarbetet. Processen och metodiken för att säkerställa detta behöver därför utvecklas och beskrivas, exempelvis i Åtgärdsprogrammens uppdrag till olika myndigheter. Svensk Energi anser att en del av de i Åtgärdsprogrammen föreslagna uppdragen till myndigheter måste tydliggöras. Exempelvis i uppdrag 9 till länsstyrelserna måste måldatum för det avrinningsområdesspecifika åtgärdsplanerna anges. Trots tydliga krav i Miljöbalken och Vattenförvaltningsförordningen saknas en fullständig samhällsekonomisk analys av Åtgärdsprogrammens konsekvenser. Svensk Energi Stockholm Besöksadress Olof Palmes gata 31 Tel Säte Stockholm Fax svenskenergi.se Org.nr

2 SVENSK ENERGI 2 (7) Vi noterar att åtgärdsförslagens kostnader, kopplade till vattenkraftverksamhet, är schablonmässigt uppskattade och i vissa fall bygger på mycket grova anataganden. Eventuella produktionsförluster och minskad reglerförmåga ingår inte i de redovisade åtgärdskostnaderna. Vi anser därför att sammanställningar och tabeller tydligt ska ange att åtgärdskostnaderna bygger på grova schabloner samt ange att eventuell produktionsförlust och minskad reglerförmåga inte ingår i analysen. Sammantaget anser vi att de redovisade åtgärdskostnaderna innebär en uppenbar risk för underskattning av de totala kostnaderna för att genomföra de föreslagna Åtgärdsprogrammen med avseende på vattenkraften. Beträffande utpekande av KMV påtalar Svensk Energi att det behövs en detaljerad och tydliggörande vägledning för att säkerställa en enhetlig och korrekt tillämpning, vilket också är en viktig förutsättning för att utfallet ska harmonisera med den Nationella Strategins ambitioner. Vi konstaterar att det inte är uteslutet att KMV kan pekas ut i ett Natura område. Det är därför ur ett verksamhetsutövarperspektiv viktigt att det i varje enskilt fall genomförs en noggrann analys av vad som är skyddsvärt. Vi noterar också att det i samrådsunderlaget förekommer vattenförekomster där det nu föreslås en omklassning från KMV till naturligt vatten. Sammantaget konstaterar vi att det finns ett stort behov av en tydlig vägledning på detta område, i syfte att säkerställa en enhetlig och korrekt tillämpning. 1. Vattenkraftens viktiga roller i kraftsystemet Vattenkraften är klimateffektiv och förnybar samt utgör en viktig reglerresurs för att kunna hantera variationer i elproduktion och elanvändning i syfte att upprätthålla stabiliteten i kraftsystemet. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Energimyndigheten har under 2014 tagit fram en strategi för hållbar vattenkraft. Strategin redovisas i HaVs rapport Strategi för åtgärder i vattenkraften (rapport 2014:14), nedan benämnd Nationell Strategi. Denna strategi utgör en bra utgångspunkt när det gäller att kunna tillgodose vattenkraftens viktiga roller i kraftsystemet. Exempelvis i samband med att behovet av miljöåtgärder kopplade till vattenkraften prioriteras, t ex i samband med att avrinningsområdesspecifika åtgärdsplaner tas fram av länsstyrelserna enligt uppdraget i Åtgärdsprogrammet (åtgärd 9). Svensk Energi vill dock betona vikten av att strategin utvecklas och att den blir styrande för det fortsatta vattenförvaltningsarbetet. Nedan utvecklas även behovet av att revidera den normsättning som sker i december 2015, redan under kommande sexårscykel. Energibranschen arbetar medvetet och aktivt för att finna lösningar på miljörelaterade frågeställningar, såväl konkreta åtgärder som forskning och utveckling. Detta arbete har pågått under lång tid och utvecklas ständigt. Bland annat pågår i Energiforsks regi ett omfattande program kopplat till vattenkraften. Vi kommer att fortsätta och även utveckla det konstruktiva samarbete vi har med bl a Vattenmyndigheterna och Havs- och Vattenmyndigheten, framför allt avseende kunskapsutbyte, diskussioner om bedömningsgrunder och klassificering. 2. Allmänt rörande samrådsunderlaget Normsättningen behöver revideras redan under kommande förvaltningscykelcykel Rent generellt anser vi att den normsättning som ska ske i december 2015 måste bli föremål för utvärdering och i förekommande fall revidering, redan under kom-

3 SVENSK ENERGI 3 (7) mande förvaltningscykel. De föreslagna miljökvalitetsnormerna, liksom för övrigt de nu gällande normerna, är beträffande många vattenförekomster där det finns vattenkraftverksamhet preliminära. Trots detta befaras att normerna kommer att åberopas som definitiva både i åtgärdsarbetet och i enskilda tillsyns- eller tillståndsärenden. En sådan tillämpning vore olycklig och vi anser därför att Vattenmyndigheterna i samrådsunderlaget måste tydliggöra att normsättningen i många fall inte baseras på data/underlag utan i stället på expertbedömningar. Våra medlemmar upplever att expertbedömningarna ofta är svåra att ifrågasätta och dessutom inte ger rätt bild av vattenförekomstens ekologiska status. I samrådsunderlaget är det klart dokumenterat att den kommande normsättningen inte kommer att vara definitiv. Det är uppenbart att avsaknaden av vägledningar m m kommer att leda till att även denna kommande normsättning präglas av en stor osäkerhet när det gäller normernas precision. Det är därför viktigt att Vattenmyndigheterna på eget initiativ verkar för en revidering av normer redan under kommande förvaltningscykel. Vi vill i detta sammanhang uppmärksamma en del skrivningar i samrådsunderlaget som stödjer vår uppfattning när det gäller de kommande normernas precision och behovet av revidering av normsättningen. Citaten är hämtade från förslaget till Förvaltningsplan för Bottenhavet. På sidan 137 anges bl a följande: HaV har under 2014 tagit fram ett förslag till vägledning för KMV. Vägledningen handlar om tillämpningen av 4 kap 3 i VFF och är en övergripande handledning för just bedömningen av om en vattenförekomst ska kunna vara KMV. Denna vägledning kommer att kompletteras med mer detaljerade vägledningar för olika vattenanvändningar som kan leda till att en vattenförekomst förklaras som kraftigt modifierad. På sidorna anges bl a följande: Det innebär att åtgärdernas omfattning kan vara olika stor mellan de avrinningsområden som idag har vattenkraft, så länge åtgärdernas samlade effekt inte överskrider den totala begränsningen. Men, strategin är ännu inte en del av den vägledning för KMV och vattenkraft som utarbetats av HaV och den har därför inte kunnat användas vid utpekandet av KMV. I sista stycket på sidan 134 står följande: Försök har gjorts att tillämpa en samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys för att besluta om undantag för ekonomiskt orimliga åtgärder. Men, än så länge saknas det vägledning från HaV och SGU om metod och krav på underlag. Vattenmyndigheterna kommer under samrådsperioden att samarbeta med båda vägledningsmyndigheterna för att ta fram metodik och exempel. I fjärde stycket på sidan 140 anges: Underlag för att fastställa de biologiska kvalitetsfaktorerna för KMV på grund av vattenkraft tas fram i samband med framtagande av åtgärdsprogrammen och fastställs av vattendelegationerna senast Behovet av revidering av normsättningen kopplat till den Nationella Strategin Svensk Energi konstaterar att enligt förslaget till Förvaltningsplaner anges att länsstyrelsernas avrinningsområdesspecifika åtgärdsplaner ska vara framtagna senast vid utgången av 2017 för att kunna beslutas av vattendelegationerna under Vi noterar att förslagen till Åtgärdsprogram uppmärksammar länsstyrelsernas behov av vägledning från HaV och Energimyndigheten i arbetet med åtgärdsplaner, enligt det gemensamma uppdraget till dessa två myndigheter i förslagen till Åtgärdsprogram.

4 SVENSK ENERGI 4 (7) Även om länsstyrelserna hinner tillgodogöra sig kommande vägledning är det viktigt att de blivande åtgärdsplanerna utvärderas av respektive Vattenmyndighet innan planerna beslutas. Vid utvärderingen måste den Nationella Strategins begränsande planeringsmål beaktas, vilket innebär att Vattendelegationerna kan behöva revidera den normsättning som genomförts i december 2015 och som en konsekvens av detta anpassa åtgärdsförslaget. Utöver prioritering med utgångspunkt från kraftsystemets behov är det enligt Svensk Energi viktigt att vid utvärderingen av dessa åtgärdsplaner även beakta andra viktiga samhällsintressen. Vi ser också behovet av att på nationell nivå samordna dessa åtgärdsplaner, i syfte att stämma mot den Nationella Strategins ambitioner och att även andra viktiga samhällsintressen kan tillgodoses. Den Nationella Strategins tillämpning i det fortsatta vattenförvaltningsarbetet Uppdragen till berörda myndigheter i förslaget till Åtgärdsprogram ( åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner ) Uppdrag 9 till länsstyrelserna Länsstyrelsernas uppdrag nr 9 i förslaget till Åtgärdsprogram måste vara tydligt avseende måldatum för åtgärdsplanerna. Detta eftersom det endast är i förslaget till Förvaltningsplaner som det framgår att länsstyrelsernas avrinningsområdesspecifika åtgärdsplaner ska vara framtagna senast vid utgången av 2017 för att kunna beslutas av vattendelegationerna under Det kan konstateras att länsstyrelsernas framtagande av åtgärdsplaner (enligt uppdrag 9) innebär ett mycket omfattande arbete eftersom planerna ska innefatta varje vattenförekomst som berörs av vattenkraftverksamhet. När det gäller behovet av att vägleda länsstyrelserna har detta uppmarksammats i det gemensamma uppdraget till HaV och Energimyndigheten, se nedan. Det är viktigt att i detta sammanhang säkerställa att länsstyrelserna arbetar med samma utgångspunkter när det gäller prioritering av miljöåtgärder utgående från den Nationella Strategin. Energimyndighetens och HaVs gemensamma uppdrag (åtgärd 1) Svensk Energi anser att detta föreslagna uppdrag är av central betydelse när det gäller att få den Nationella Strategin integrerad i det fortsatta vattenförvaltningsarbetet. Nedan citeras därför detta uppdrag. Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten behöver vägleda länsstyrelserna vid prioritering av miljöförbättrande åtgärder mellan och inom avrinningsområdena som minskar vattenkraftens miljöpåverkan utifrån den nationella Strategi för åtgärder i vattenkraften och med avseende på vattenkraftens betydelse på det svenska elförsörjningssystemet. Motivering I juli 2014 publicerade Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten den gemensamma strategin för åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och samtidigt tar hänsyn till framtida energibehov. Även om strategin innehåller en prioritering av miljöförbättrande åtgärder mellan avrinningsområden beskrivs även behovet av att länsstyrelserna tar fram mer detaljerade förslag på åtgärdsstrategier inom respektive avrinningsområde. Här behöver Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten vägleda länsstyrelserna. Dels i det praktiska genomförandet av strategin och dels i framtagan-

5 SVENSK ENERGI 5 (7) det av specifika åtgärdsplaner per avrinningsområde och för att göra rätt prioriteringar behövs en tydlig samverkan mellan myndigheterna.--- Här blir den nationella strategin, samt länsstyrelsernas mer detaljerade åtgärdsplaner, en viktig utgångspunkt för att få till miljöförbättrande åtgärder i den takt som ramdirektivet för vatten kräver. Svensk Energi anser att detta gemensamma uppdrag måste preciseras i syfte att säkerställa att åtgärdsplanearbetet hos länsstyrelserna (enligt uppdrag 9) har samma arbetsprocess och arbetar med samma utgångspunkter när det gäller prioritering av miljöåtgärder utgående från den Nationella Strategin. Vidare anser Svensk Energi att det av samrådsunderlaget tydligt ska framgå att det erfordras en avstämning på nationell nivå innan Vattenmyndigheterna fattar beslut 2018 rörande åtgärdsplanerna från länsstyrelserna. Detta i syfte att harmonisera mot ambitionerna i en utvecklad Nationell Strategi. En sådan avstämning genomförs lämpligen i en samverkan mellan berörda myndigheter och branschen. Avstämningen ska baseras på respektive Vattenmyndighets sammanställning av utfallet av länsstyrelsernas åtgärdsplaner. Vi vill också i detta sammanhang uttala att det är viktigt att det sker en anpassning av normsättningen med utgångspunkt från de åtgärdsplaner som Vattenmyndigheterna avser att besluta HaVs uppdrag (åtgärd 4) Svensk Energi kan inte förstå syftet med att HaV ska vägleda länsstyrelserna om tillämpningen av Kammarkollegiets strategi för genomförande av vattenförvaltningens uppgifter gällande fysisk påverkan, daterad Kammarkollegiet (åtgärd 1) Vi noterar att det saknas en tydlig koppling mellan detta uppdrag och den Nationella Strategin. Vi delar inte bedömningen att detta förslag till uppdrag för Kammarkollegiet skulle stödja åtgärd 9 för länsstyrelserna. Uppdragsförslag 1a) för Kammarkollegiet är formulerat: vägleda länsstyrelserna rättsligt så att länsstyrelsernas åtgärdsplaner utförs i enlighet med strategin. Vi kan konstatera att den strategi som därvid åsyftas är Kammarkollegiets egen strategi. Vi anser att detta uppdragsförslag är kontraproduktivt styrningsmässigt med hänsyn till att det enligt den Nationella Strategin måste ske en prioritering av åtgärder för att tillgodose den Nationella Strategins ambitioner. 3. Detaljerade synpunkter rörande samrådsunderlaget Samhällsekonomisk konsekvensanalys - åtgärdskostnader Enligt Miljöbalken (5:6) ska ett åtgärdsprogram bl a innehålla en analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt. Av Vattenförvaltningsförordningen (6:6) följer bl a att konsekvensanalysen skall innehålla en bedömning av såväl de ekonomiska som de miljömässiga konsekvenserna av åtgärderna, varvid kostnader och nytta skall kvantifieras. Enligt ramdirektivet för vatten ska en ekonomisk analys göras för att kunna bedöma de mest kostnadseffektiva kombinationerna av åtgärder som ska ingå i ett åtgärdsprogram. Detta innebär bl a att åtgärder inte bör föreslås om kostnader eller effekter på miljön inte utretts. Vi noterar att samrådsunderlaget, innefattande upp-

6 SVENSK ENERGI 6 (7) gifterna i VISS-systemet, redovisar generella förslag på vandringsvägar för fisk trots att kostnader och nyttor inte har utretts. Vi kan konstatera att trots tydliga krav i Miljöbalken och Vattenförvaltningsförordningen saknas en fullständig samhällsekonomisk analys av Åtgärdsprogrammens konsekvenser. Åtgärdsförslagens redovisade kostnader, kopplade till vattenkraftverksamhet, är schablonmässigt uppskattade med utgångspunkt från ett antal olika åtgärdskategorier. Det är därför viktigt att olika sammanställningar och tabeller som redovisar åtgärdskostnader, tydligt anger att det är fråga om mycket grova uppskattningar. Enligt vår uppfattning bör det dessutom markeras att dessa kostnadsuppskattningar bygger på försiktiga antaganden. Dessutom är det viktigt att klarlägga att eventuella produktionsförluster och eventuellt minskad reglerförmåga inte är beaktade i de redovisade åtgärdskostnaderna. Sammantaget anser vi att de redovisade åtgärdskostnaderna innebär en uppenbar risk för underskattning av de totala kostnaderna för att genomföra de föreslagna åtgärdsprogrammen med avseende på vattenkraften. Utpekande av KMV Ovan under punkt 2 citeras ett antal skrivningar i samrådsunderlaget som tydliggör att det i nuläget saknas fullständig vägledning rörande t ex tillämpningen av den centrala bestämmelsen i 4 kap. 3 i Vattenförvaltningsförordningen som avser utpekande av KMV. Vidare framgår tydligt behovet av att integrera den Nationella Strategin i en kommande vägledning. Vi vill särskilt lyfta fram att det av samrådsunderlaget framgår att underlag för att fastställa de biologiska kvalitetsfaktorerna för KMV på grund av vattenkraft ska tas fram senare inför planerade beslut i Vattendelegationerna Sammantaget anser Svensk Energi att det behövs en detaljerad och tydliggörande vägledning för att säkerställa en enhetlig och korrekt tillämpning när det gäller utpekande av KMV, vilket också är en viktig förutsättning för att tillgodose den Nationella Strategins ambitioner. Svensk Energi vill i detta sammanhang även påminna om vad vi framförde i vårt remissvar till Havs- och vattenmyndigheten, rörande förslaget till vägledning för KMV. Svensk Energi vill påpeka att följden av att inte ta hänsyn till enskilda verksamheter blir att de verksamheter som påverkar hydromorfologin men inte anses viktiga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och inte pekas ut som KMV, troligen kommer att få krav ställda på sig för att uppnå GES som inte kan anses rimliga vid en avvägning enligt 2 kap. 7 miljöbalken. I det ovan angivna remissvaret framförde Svensk Energi även följande: att då verksamhet eller vattenanvändningar sker i flera kraftverk och regleringsdammar i ett samordnat system bör hela regleringssystemet ingå som en enhet i analysen av potentiellt modifierade vatten, vilket är en viktig utgångspunkt i arbetet med utpekande av KMV. KMV i Natura 2000-områden Våra medlemsföretag uppmärksammar att det förekommer att Vattenmyndigheter anser att KMV inte kan utpekas om en vattenförekomst ligger i ett Natura område eller angränsar till ett sådant område. Vi konstaterar att det inte är uteslutet att KMV kan pekas ut i ett Natura 2000-område. Det är därför ur ett verksamhetsutövarperspektiv viktigt att det i varje enskilt fall genomförs en noggrann analys av vad som är skyddsvärt, dvs vad som motiverat att ett område tagits upp i

7 SVENSK ENERGI 7 (7) förteckningen (Miljöbalken 7:27). Vi noterar också att det i samrådsunderlaget förekommer vattenförekomster där det nu föreslås en omklassning från KMV till naturligt vatten. Sammantaget konstaterar vi att det finns ett stort behov av en tydlig vägledning på detta område, i syfte att säkerställa en enhetlig och korrekt tillämpning. Vi noterar att det i förslaget till Förvaltningsplan för Bottenhavet (sidan 137) anges följande: I vissa fall kan man inte peka ut en vattenförekomst som kraftigt modifierad eller konstgjord Utpekande av KMV eller KV måste stämma överens med genomförandet av övrig miljölagstiftning i EU. Om utpekande av ett kv eller kmv innebär att gynnsam bevarandestatus inte kan nås i ett Natura2000-område eller för en art som är upptagen på artskyddsförordningen116, bör vattenförekomsten inte pekas ut som kraftigt modifierad. Alternativt ska åtgärderna inom god ekologisk potential fastställas utifrån behovet att uppnå gynnsam bevarandestatus. Om åtgärderna innebär att god ekologisk status sannolikt kan nås ska inte vattenförekomsten pekas ut som KV eller KMV. Vi anser att dessa resonemang inte fullt ut stöds av bestämmelserna i Vattenförvaltningsförordningen (4 kap. 6 och 7 ). Stockholm som ovan Svensk Energi Pernilla Winnhed Verkställande direktör Lennart Sandebjer Gun Åhrling-Rundström Kopia: Finansdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten

Samråd om Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram

Samråd om Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram Datum 2013-06-04 S071-75/2013 08-6772653, 070-5507781 lennart.sandebjer@svenskenergi.se Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt Kopia: Havs- och vattenmyndigheten Samråd om Arbetsprogram och

Läs mer

SAMRÅD OM DOKUMENTEN FÖRSLAG TILL FÖRVALTNINGSPLAN, FÖRSLAG TILL MILJÖKVALITETSNORMER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR

SAMRÅD OM DOKUMENTEN FÖRSLAG TILL FÖRVALTNINGSPLAN, FÖRSLAG TILL MILJÖKVALITETSNORMER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR REMISSYTTRANDE Ert Dnr: 537-34925-2014 537-5346-2014 537-5058-14 537-7197-14 537-9859-2014 Vårt Dnr: 2015_010 2015-04-30 Vattenmyndigheten för Västerhavet Vattenmyndigheten för Södra Östersjön Vattenmyndigheten

Läs mer

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund På gång inom Vattenförvaltningsarbetet Ann-Louise Haglund Vattenförvaltningsarbetet under 2015 Remiss från Vattenmyndigheterna Förslag till Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Remissvar på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt,

Remissvar på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt, Skellefteå 2015-03-03 1(6) Referens Dokumentnummer 625807-v6 Handläggare Rolf Lindgren Personal/Miljö HXM Telefon 0910-77 25 00 Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Länsstyrelsen i Norrbottens

Läs mer

Projekt: Vattenkraften i genomförandet av Ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt

Projekt: Vattenkraften i genomförandet av Ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Projekt: Vattenkraften i genomförandet av Ramdirektivet för vatten 2011-03-11 Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt 1 Målsättning Förtydliga kopplingen mellan vattenkraftverk och ekologiskt status

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Kalmar Västra Götaland

SAMRÅDSDOKUMENT. Kalmar Västra Götaland SAMRÅDSDOKUMENT Kalmar Västra Götaland Fördjupade utmaningar I slutet av 2016 beslutades om en förvaltningsplan, ett åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns respektive Västerhavets

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet SOU 2015:43 - Vägar till ett effektivare miljöarbete

Yttrande över slutbetänkandet SOU 2015:43 - Vägar till ett effektivare miljöarbete SVENSK ENERGI Lennart Sandebjer Cecilia Kellberg YTTRANDE 1 (4) Datum 2015-10-12 039/2015 Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM M2015/1539/S Yttrande över slutbetänkandet SOU 2015:43 - Vägar

Läs mer

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram - underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra

Läs mer

REGERINGENS BESLUT I PRÖVNINGEN AV VATTENFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM

REGERINGENS BESLUT I PRÖVNINGEN AV VATTENFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM REGERINGENS BESLUT I PRÖVNINGEN AV VATTENFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM INNEHÅLL I BESLUTET Regeringen beslutar att vattenmyndigheterna ska fastställa de åtgärdsprogram som ska gälla för 2017-2021.

Läs mer

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-10-21\dagordning\tjänsteutlåtande\8.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-09-16 MHN 2008-10-21 p 8 Stina Thörnelöf

Läs mer

MKN för vatten. seminarium och workshop. Välkomna! Umeå 14 september 2016

MKN för vatten. seminarium och workshop. Välkomna! Umeå 14 september 2016 MKN för vatten seminarium och workshop Umeå 14 september 2016 Välkomna! Mål med dagen Ta in och sprida kunskap om MKN, att skapa kontaktnät och en arena för erfarenhetsutbyte kring MKN. Förhoppning De

Läs mer

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Begäran 2015-05-06 Diarienummer 537-34925-2014 Sida 1(6) Regeringen Miljö- och energidepartementet miljodepartementet.registrator @regeringskansliet.se Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram

Läs mer

Förvaltningsplan. Vattenmyndigheten Bottenhavet

Förvaltningsplan. Vattenmyndigheten Bottenhavet Ragnar Asklund 2015-04-30 Dnr Jämt: 063-149346 ragnar.asklund@jamtkraft.se YTTRANDE Ert dnr 537-7197-14 Vattenmyndigheten Bottenhavet Förvaltningsplan Karakterisering och statusklassning Det är svårt att

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT

ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT ÅTGÄRDSPROGRAM 2016-2021 VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT Vattenrådens dag 22 mars 2017 Hanna Tornevall Vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten Västerhavet Förvaltningsplan inklusive miljökvalitetsnormer beslutade

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 ARB2000, v2.1, 2014-01-30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska förvaltningen Plan- och trafikavdelningen Planeringschef, Mimmi Öberg 0589-871 60, 073-765 71 60 mimmi.oberg@arboga.se Datum 2015-04-08 Yttrande

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Appendix 1 1 (5) Bilaga 1- Åtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Fortum ställer sig bakom de kommentarer som framförts av Vattenregleringsföretagen i deras bilaga till remissvar angående

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Syfte Ta fram förslag på miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som idag är utpekade som Kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.

Läs mer

Bättre vatten i sikte vattenmyndigheter i samverkan. Sara Frödin Nyman Levande åar och fiskrika stadsparker Eskilstuna 2014

Bättre vatten i sikte vattenmyndigheter i samverkan. Sara Frödin Nyman Levande åar och fiskrika stadsparker Eskilstuna 2014 Bättre vatten i sikte vattenmyndigheter i samverkan Sara Frödin Nyman Levande åar och fiskrika stadsparker Eskilstuna 2014 Fria vandringsvägar Hur kommer Vattendirektivet in i bilden? Vad gör vattenmyndigheterna?

Läs mer

Tällberg Gun Åhrling-Rundström

Tällberg Gun Åhrling-Rundström Tällberg 2016-12-07 Gun Åhrling-Rundström Energiöverenskommelsen Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leverenssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser Vattenkraften

Läs mer

Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport till Miljömålsberedningen

Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport till Miljömålsberedningen Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport 2013-03-29 till Miljömålsberedningen Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet

Läs mer

Först - vattenförvaltning light ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT. Varför vattenförvaltning?

Först - vattenförvaltning light ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT. Varför vattenförvaltning? ÅTGÄRDSPROGRAM 2016-2021 VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT Josefin Levander Vattenmyndigheten Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalands län Först - vattenförvaltning light Hur mår våra vatten? Vilken miljökvalitetsnorm

Läs mer

Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand

Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Protokoll nr 2 2014 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i Sverige

Miljökvalitetsnormer i Sverige Miljökvalitetsnormer i Sverige EU:s vattenlagstiftning Vattenuttag, Fiskvatten-, Musselvatten-, Badvatten- och Dricksvattendirektiv Avloppsvatten Nitrat från jordbruk Dricksvatten IPPC Vattendirektivet

Läs mer

Nästan 600 sidor. Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet

Nästan 600 sidor. Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet Program 14.30 15.00 Kaffe 15.00 15.15 Tid för bättre vatten 15.15 15.30 Parallella samråd 15.30 16.15 Nästan 600 sidor 16.25 16.50 Ger åtgärdsprogrammet rätt åtgärder 16.50 17.30 Samråd om vatten, gruppdiskussion

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Fredagen den 16 mars 2018 Europeiska Miljöbyrån, Köpenhamn

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Fredagen den 16 mars 2018 Europeiska Miljöbyrån, Köpenhamn Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Fredagen den 16 mars 2018 Plats: Europeiska Miljöbyrån, Köpenhamn Ledamöter: Thomas Carlzon (ordförande) Marianne Andersson Otto

Läs mer

Författningsförslag, implementering av art. 4.1 och art. 4.7 ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)

Författningsförslag, implementering av art. 4.1 och art. 4.7 ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) Sida 1 (6) Författningsförslag, implementering av art. 4.1 och art. 4.7 ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 7 Kraven i 2-5 och 6 första stycket gäller i den utsträckning

Läs mer

Remissvar avseende förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen.

Remissvar avseende förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen. Staff Function Communications Public & Regulatory Affairs Sweden 169 92 Stockholm Havs- och vattenmyndigheten vattenmiljoochvattenkraft@havochvatten.se Datum: 2019-06-28 Kontakt: Claes Hedenström Telefon:

Läs mer

Ramdirektivet för vatten

Ramdirektivet för vatten Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett

Läs mer

Vattenförvaltning - påverkansanalys, statusklassificering, riskbedömning och åtgärdsprogram

Vattenförvaltning - påverkansanalys, statusklassificering, riskbedömning och åtgärdsprogram Vattenförvaltning - påverkansanalys, statusklassificering, riskbedömning och åtgärdsprogram Teresia Wällstedt Vattenmyndigheten, Norra Östersjöns vattendistrikt Vad är vattenförvaltning? EUs ramdirektiv

Läs mer

Sammanställning av synpunkter från samråd om Arbetsprogram med tidplan för Bottenhavets vattendistrikt

Sammanställning av synpunkter från samråd om Arbetsprogram med tidplan för Bottenhavets vattendistrikt Sammanställning av synpunkter från samråd om Arbetsprogram med tidplan för Bottenhavets vattendistrikt Länsstyrelsen Västernorrlands län 871 86 Härnösand Telefon 0611-34 90 00 Hemsida www.vattenmyndigheterna.se

Läs mer

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen Program 9.30 10.00 Morgonkaffe och macka 10.00 10.15 Tid för bättre vatten Vattendelegat 10.15 11.15 Nästan 600 sidor Vattenmyndigheten Samarbete

Läs mer

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Principer för miljökvalitetsnormer och undantag

Principer för miljökvalitetsnormer och undantag Principer för miljökvalitetsnormer och undantag 2016-2021 Ekologisk Vad är god status vattenstatus? Bedöms enligt HaV:s föreskrifter 2013:19 Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig Olika kvalitetsfaktorer

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

Samrådssammanställning över synpunkter rörande Arbetsprogram med tidplan

Samrådssammanställning över synpunkter rörande Arbetsprogram med tidplan Samrådssammanställning över synpunkter rörande Arbetsprogram med tidplan Länsstyrelsen Norrbottens län 971 86 Luleå Telefon 010-225 50 00 1(9) Hemsida www.vattenmyndigheterna.se Utgiven av: Vattenmyndigheten

Läs mer

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Vattenförvaltningen viktig del av svenskt miljömålsarbete På alla nivåer: Kommunal Regional Nationell

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft.

Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft. Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft. Tabell 1. Samtliga huvudavrinningsområden som innehåller KMV på

Läs mer

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015 Protokoll nr 3 2013 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Onsdag den 4 december 2013, kl.10.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per distrikt och avrinningsområde framgår av svaren till respektive Vattenmyndighet.

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per distrikt och avrinningsområde framgår av svaren till respektive Vattenmyndighet. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Global Unit Generation E.ON Vattenkraft Sverige AB Box 34 312 21 Laholm www.eon.se Johan Tielman Tel 0705-73 44 14 johan.tielman@eon.se Besöksadress: Industrigatan

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Normer eller mål i svenskt vattenarbete. - betydelse för åtgärdsprogrammens genomförande?

Normer eller mål i svenskt vattenarbete. - betydelse för åtgärdsprogrammens genomförande? Normer eller mål i svenskt vattenarbete - betydelse för åtgärdsprogrammens genomförande? Uppsala den 27 januari 2010 Joakim Kruse, Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt. Del av nationellt delegationsmöte. Ledamöter: Stefan Carlsson Ordförande

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt. Del av nationellt delegationsmöte. Ledamöter: Stefan Carlsson Ordförande Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt. Del av nationellt delegationsmöte. Tid: Måndagen den 1 juni 2015 Plats: Piperska muren, Stockholm Ledamöter: Stefan Carlsson Ordförande

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

Karlskrona kommun /

Karlskrona kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Karlskrona kommun / karlskrona.kommun@karlskrona.se Påbörjade undersökningar:

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram?

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Irene Bohman Nationell kalkhandläggarträff 2016-03-15 Maj PRÖVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET Överlämnade åtgärdsprogrammet till regeringen för en eventuell

Läs mer

Yttrande. Läkemedelsverkets yttrande har som utgångspunkt att i huvudsak gälla utredningens beröringspunkter inom vårt verksamhetsansvar.

Yttrande. Läkemedelsverkets yttrande har som utgångspunkt att i huvudsak gälla utredningens beröringspunkter inom vårt verksamhetsansvar. Yttrande Kia Salin Omvärld och innovationsstöd Telefon: 018-179249 Datum: 2015-04-26 Dnr: 3.4-2014-106870 Vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Regeringens prövning av åtgärdsprogrammet. Irene Bohman

Regeringens prövning av åtgärdsprogrammet. Irene Bohman Regeringens prövning av åtgärdsprogrammet Irene Bohman Maj 2015 PRÖVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET Överlämnade åtgärdsprogrammet till regeringen för en eventuell prövning enligt VFF 6 kap 4 punkt 1 och/eller

Läs mer

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Andra samråd som pågår tidslinjer Prioriterade ämnen (1 nov-30 april) Arbetsprogram och tidtabell Översikt

Läs mer

Tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten

Tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten Tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Joakim Kruse Skellefteå den 18 maj 2011 Vattenförvaltningens MKN Miljökvalitetsnormer (MKN) inom vattenförvaltningen

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 31 maj 2016 Plats: Länsstyrelsen i Kalmar Ledamöter: Stefan Carlsson (ordförande) Marianne Andersson Otto von Arnold

Läs mer

Better Water! Sweden and the European Water Frame Directive. Ingemar Perä Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt

Better Water! Sweden and the European Water Frame Directive. Ingemar Perä Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Better Water! Sweden and the European Water Frame Directive Ingemar Perä Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet

Läs mer

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen Program 09.30 10.00 Morgonkaffe och macka 10.00 10.15 Tid för bättre vatten 10.15 11.00 Nästan 600 sidor 11.00 11.30 Åtgärder på olika nivåer

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Övre Ljungans åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de som föreslås för Övre Ljungans

Läs mer

Samråd inom vattenförvaltningen

Samråd inom vattenförvaltningen Sid 1 (13) Torgny Norberg torgny.norberg@kammarkollegiet.se 08-7000882 Vattenmyndigheten Bottenhavet 2015-04-27 Dnr 4.3-6009-14 Er ref 537-7197-14 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se Samråd

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Vattendelegationen Norra Östersjön. Sammanträde 7 december 2017, Västerås

Vattendelegationen Norra Östersjön. Sammanträde 7 december 2017, Västerås Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde 7 december 2017, Västerås Omvärldsbevakning Utredningar pågående och på gång Miljöövervakningsutredningen Vattenförvaltningsutredningen Övergödningsutredningen

Läs mer

Nästan 600 sidor. Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet

Nästan 600 sidor. Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet Nästan 600 sidor Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet Samrådsmaterial Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsmaterial Förvaltningsplan

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Vattendagarna 2015 Irene Bohman

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Vattendagarna 2015 Irene Bohman Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Vattendagarna 2015 Irene Bohman BAKGRUND Verktyg för att nå vattenrelaterade miljömål. Verktyg för att nå reduktionsbetingen inom BSAP Stora delar av åtgärdsprogrammet

Läs mer

Enköpings kommun /

Enköpings kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Enköpings kommun / kommunstyrelsekontor@enkoping.se Påbörjade undersökningar:

Läs mer

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i Statkra~ Vatlenmyndigheten i Botlenvikens vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Botlenhavets vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Västerhavet vatlendistrikt S37-!S67b og i, 'III II 02. Statkraft SverIge AB

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Leksands kommun / kommun@leksand.se Påbörjade undersökningar: 2016-01-15 11:33:09 Avslutade: 2016-02-19 14:51:36

Läs mer

Er referens Vår referens Datum Bottenviken: Dnr 537-9859-2014 2015-04-28 Bottenhavet: Dnr 537-7197-14

Er referens Vår referens Datum Bottenviken: Dnr 537-9859-2014 2015-04-28 Bottenhavet: Dnr 537-7197-14 1(10) Vattenmyndigheten i Bottenvikens Vattendistrikt Vattenmyndigheten i Bottenhavets Vattendistrikt Er referens Vår referens Datum Bottenviken: Dnr 537-9859-2014 2015-04-28 Bottenhavet: Dnr 537-7197-14

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Marks kommun / markskommun@mark.se Påbörjade undersökningar: 2016-01-07 14:22:49 Avslutade: 2016-02-25 11:12:48

Läs mer

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet.

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet. YTTRANDE 1 (6) Miljöenheten Ann-Louise Haglund Direktnr. 023-812 24 Fax nr. 023-813 86 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen Västernorrland, Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Yttrande

Läs mer

Vattenförvaltning. Ris och ros från kommissionen och aktuella ytvattenfrågor. Lennart Sorby

Vattenförvaltning. Ris och ros från kommissionen och aktuella ytvattenfrågor. Lennart Sorby Vattenförvaltning Ris och ros från kommissionen och aktuella ytvattenfrågor Lennart Sorby lennart.sorby@havochvatten.se EU:s Blueprint Strategi för att åtgärda vattenproblemen Analys av status och problem

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Övre Indalsälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de som föreslås för Övre Indalsälvens

Läs mer

Stockholm stads handlingsplan för god vattenstatus Svar på remiss från kommunstyrelsen

Stockholm stads handlingsplan för god vattenstatus Svar på remiss från kommunstyrelsen Idrottsförvaltningen Sida 1 (5) 2014-05-05 IDN 2014-05-20 Handläggare Elvy Löfvenberg Telefon: 508 26 746 Till Idrottsnämnden Stockholm stads handlingsplan för god vattenstatus Svar på remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Lilla Edets kommun / kommunen@lillaedet.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-28 15:03:19 Avslutade: 2016-01-07

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Slutseminarium projekt Umeälven Umeå, 21-2 maj 2015 Lisa Lundstedt Vattenmyndigheten Bottenviken Foto: Andreas Broman WFD Torrfåra GEP Svämplan Morfologi Reglerkraft Produktionsförlust

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 16.30, till

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 16.30, till Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 16.30, 17.15 till 17.20. Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Nybro kommuns synpunkter på delsamråd Åtgärdsprogram och MKN och delsamråd Arbetsprogram och Översikt över väsentliga frågor

Nybro kommuns synpunkter på delsamråd Åtgärdsprogram och MKN och delsamråd Arbetsprogram och Översikt över väsentliga frågor 27 mars 2018 1 Bilagor Bilaga 1 Nybro kommuns synpunkter på delsamråd Åtgärdsprogram och MKN och delsamråd Arbetsprogram och Översikt över väsentliga frågor Mellan den 1 november 2017 och den 30 april

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten Vad säger lagen? Arvid Sundelin

Miljökvalitetsnormer för vatten Vad säger lagen? Arvid Sundelin Miljökvalitetsnormer för vatten Vad säger lagen? 2017-09-28 Arvid Sundelin Disposition Vad är en miljökvalitetsnorm? Ramdirektivet för vatten Genomförandet i Sverige Weserdomen Näckådomen Kommande lagstiftning

Läs mer

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen. Niklas Holmgren Strateg, Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen. Niklas Holmgren Strateg, Vattenmyndigheten Södra Östersjön Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen Niklas Holmgren Strateg, Vattenmyndigheten Södra Östersjön Europa och Hässleholm Samråd pågår i hela EU. Andra gången - Vattendirektivet Första

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Arbetsprogram med tidplan för Norra Östersjöns vattendistrikt INFÖR ARBETET MED FÖRVALTNINGSPLAN

SAMRÅDSHANDLING. Arbetsprogram med tidplan för Norra Östersjöns vattendistrikt INFÖR ARBETET MED FÖRVALTNINGSPLAN SAMRÅDSHANDLING Arbetsprogram med tidplan för Norra Östersjöns vattendistrikt INFÖR ARBETET MED FÖRVALTNINGSPLAN 2021-2027 Utgiven av: Länsstyrelsen Västmanlands län Diarienummer Ansvarigt distrikt: 537-5159-17

Läs mer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 22 FS 2015:xx Utkom från trycket den xx december 2015 Länsstyrelsen i X läns (Vattenmyndigheten i Y vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (6) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Torsdag 5 december 2013 Plats: Södra Cell Mörrum Ledamöter: Stefan Carlsson Ordförande Marianne Andersson Stefan

Läs mer

Remissyttrande. Vår referens: Dnr 53/2009

Remissyttrande. Vår referens: Dnr 53/2009 Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt Vattenmyndigheten

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten Miljökvalitetsnormer för vatten Uppsala den 7 april 2016 Joakim Kruse och Annika Israelsson Disposition Miljökvalitetsnormer för vatten (Joakim) Rättslig grund, normtyper Försämringsförbudet Tillämpningsfrågor

Läs mer

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Miljösamverkan Sverige Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i vattendelegationernas beslut 2009 om vattenförvaltningsplaner för genomförande av EU:s ramvattendirektiv

Läs mer

Samråd inom Smålandskustens delområde. Onsdag 13 mars 2013

Samråd inom Smålandskustens delområde. Onsdag 13 mars 2013 Samråd inom Smålandskustens delområde Onsdag 13 mars 2013 Dagens program Vattenförvaltning EU:s ramdirektiv för vatten år 2000 Gemensamma principer, ramar och mål Övergripande mål: Främja en långsiktigt

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och miljökonsekvensbeskrivning för Bottenvikens vattendistrikt

Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och miljökonsekvensbeskrivning för Bottenvikens vattendistrikt Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt 2009-09-01 REMISSYTTRANDE 537-15671-08 537-15695-08 537-15696-08 537-16527-08 Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Strömsunds kommun /

Strömsunds kommun / Undersökning: Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Strömsunds kommun / stromsunds.kommun@stromsund.se Påbörjade undersökningar: 2015-11-30 14:47:46 Avslutade: 2016-02-24

Läs mer

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Bottenhavets internationella gränsvattenområden i Jämtlands län Detta är en sammanställning

Läs mer

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Torsdagen den 21 september 2017 Jordberga gård, Tullstorpsån, Skåne

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Torsdagen den 21 september 2017 Jordberga gård, Tullstorpsån, Skåne Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Torsdagen den 21 september 2017 Plats: Jordberga gård, Tullstorpsån, Skåne Ledamöter: Thomas Carlzon (ordförande) Marianne Andersson

Läs mer

Välkomna! Syftet med dagarna är att:

Välkomna! Syftet med dagarna är att: Välkomna! Syftet med dagarna är att: lära känna varandra och våra olika kunskaper och erfarenheter få en introduktion till svensk vattenförvaltning känna till tidplanen framöver och vattendelegationens

Läs mer

Hur kombineras vattendirektivet med ett konkurrenskraftigt jordbruk. Magnus Fröberg

Hur kombineras vattendirektivet med ett konkurrenskraftigt jordbruk. Magnus Fröberg Hur kombineras vattendirektivet med ett konkurrenskraftigt jordbruk. Magnus Fröberg 2016-01-27 Disposition Vattendirektivets syfte Fastställande av miljömål Undantag Weserdomen Sveriges implementering

Läs mer