Förvaltningsplan. Vattenmyndigheten Bottenhavet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan. Vattenmyndigheten Bottenhavet"

Transkript

1 Ragnar Asklund Dnr Jämt: YTTRANDE Ert dnr Vattenmyndigheten Bottenhavet Förvaltningsplan Karakterisering och statusklassning Det är svårt att förstå statusklassningen och den ändring som är gjord. För de flesta anläggningar Jämtkraft har, är det expertbedömningar utan motivering som använts, även när biologiska kvalitetsfaktorer eller hydrologiska kvalitetsfaktorer visar på annan status. Dessa expertbedömningar finns inte redovisade eller motiverade, men frågor resultaten från bedömningsgrunder.. Det är även svårt att förstå kopplingen mellan påverkan och status i VISS, det behöver tydliggöras. Detta gör att det är mycket svårt att förstå och tolka klassningarna samt underlagen till dessa och därmed ta ställning till remissen. Jämtkraft anser att bedömningarna av status i för hög grad utgår från schablonmässiga bedömningar utan verifiering av om det verkligen finns något problem. För dammar och vägövergångar verkar det schablonmässigt sättas dålig/måttlig status oavsett om problem föreligger eller ej. Exempel på detta är te x foskvattsån där vägövergång inte är något problem eller Jämtkrafts anläggningar i Handöl vilka ligger i anslutning till naturligt vandringhinder, men åtgärder för utrivning eller fiskväg är föreslagna. Jämtkraft anser att detta gör att åtgärdsprogrammen vilka baserar sig på statusklassningarna, inte har tillräckligt tillförlitlighet. För de anläggningar Jämtkraft var verkar alla dammar sakna inventering. Jämtland saknas på många av kartorna i remissen vilket gör det svårt att ta ställning till den. Hänvisningar finns till VISS men då materialet ändras under remisstiden anser Jämtkraft att det är svårt att veta om man svarar på rätt information. På sidan 38 anges att statusklassningar ligger till grund förr normsättning och åtgärdsprogram oavsett grad av tillförlitlighet. OM klassning med låg grad av tillförlitlighet ifrågasätts bör mätningar med högre grad av tillförlitlighet kunna visas. Jämtkraft ser stora problem med detta då de flesta av statusklassningarna utgörs av expertbedömningar även när hydrologiska bedömningsgrunder används eller biologiska bedömningsgrunder finns, men motivering att länsstyrelsen inte bedömer att resultatet stämmer den uppfattning länsstyrelsen har om statusen. Vår erfarenhet är att våra provtagningar enligt föreskrifter inte accepteras utan att man istället hänvisar till expertbedömningen. På sidorna 56 och 57 finns angivet i vilken tågordning statusklassning ska göras enligt föreskrift. Vid genomgång av vattenförekomster kring våra anläggningar ser vi att den tågordningen inte har använts utan schablonartade bedömningar genomförts och ffa de hydromorfologiska bedömningsgrunderna, ffa närvaron av vandringhinder, har fått mycket stort genomslag. Motiveringar, utredningar och underlag till expertbedömningar saknas. Jämtkraft ser att ny information tillkommer till VISS, senast under perioden från , te x nya kostnadsbedömningar för omlöp. Dessa kostnader har ökat med en faktor 20. Detta gör att kostnadsvärderingen blir annorlunda Den nya klassningen ger genom ny metodik avsevärt sämre klassning. KMV-utpekande Jämtkraft anser att utpekandet av KMV måste göras om helt. Jämtkraft bifogar sitt tidigare remissvar om KMVutpekande, se längst bak i detta svar.för te x Indalsälven huvudfåra är vatten i huvudsak naturliga vatten med några snuttar av KMV emellan. Det kommer var orimligt att hitta åtgärder som kan ge naturligt status i denna utbyggda huvudfåra och samtidigt ta hänsyn till de objekt som är utpekade som KMV. Elproduktionen i Indals-

2 (5) älven hänger ihop, både inom huvudfåran men även med de årsregleringsmagasin som finns uppströms därför måste utpekande ske sammahållet i huvudfårorna. Långt uppe i systemet finns stora årsregleringsmagasin som ofta är KMV klassade. Nytta av dessa magasin tillgodogörs till stor del i Indalsälvens huvudfåra. Idag saknas en koppling mellan var den nytta som dessa magasin generenar och magasinen i sig. Även de kraftverk där nyttan genereras bör pekas ut som samhällviktigt verksamhet och pekas ut som KMV. Men KMV-klassningen i älven är ej sammanhållen med hänsyn till det. Se bilaga 1 till remissvar. Tidplan På sid 7 anges att åtgärdsplaner för vatten som pekats ut som KMV ska finnas senast Innan dessa finns anser Jämtkraft att det inte går att få en helhetsbild av hur denna remiss kommer påverka dels vår verksamhet och dels elproduktionen i Sverige. Detta gör att vi anser det svårt att bedöma effekterna av remissen. Nationella strategin På sidan 137 konstateras att den nationella strategin inte har använts vid utpekande av KMV. Den anges att hänsyn tagits genom att måttlig potential har satts som norm i delar av Luleå älv och Göta älv. Jämtkraft anser att hänsyn måste tas till den nationella strategin och ett nytt KMV-utpekande bör ske i överenstämmelse med strategins mål. Jämtkraft anser inte att hänsyn tagits i tillräcklig grad genom att sätta potentialen måttlig i vissa andra distrikt. Utrymme för produktionsbortfall redan förbrukat i urval av KMV-objekt. Alla som är med i urvalet dvs alla över 1,5 MW bör vara KMV för att nationella strategi ska kunna uppnås. Jämför Indalsälven! Övriga synpunkter på remissen Tillförlitlighetsklassning redogörs för på sida 64. Här anges i text att det är ganska jämt fördelat mellan klass C och D för sjöar och vattendrag. Diagram D3 visar istället på att lägsta klass låg har mer än dubbelt så många förekomster som klassen medel. Även för sjöar har man liknande förhållande med relativt linjär fördelning mellan klasserna. Texten ger en missvisande bild av högre tillförlitlighet än vad figuren visar. Samma sak kan ses för diagram D5. Synpunkter kring enskilda vattenförekomster Näsaforsen bra exempel på orimliga kostnader för åtgärder Storsjön bra exempel att återskapa naturliga förhållanden är helt orimligt påverkar alla boende samt kraftproduktionen i hela Indalsälven. men är klassad som naturligt vatten Hissmofors naturligt vandringshinder bör lyftas? Handöl naturligt vandringshinder det kan vi lyfta om exempel saknas vandrande bestånd Dammån kartlägga reglering fisktrapp duger ej orimligt? Långfors Långan särskild strategi? Bra exempel på där det inte går att se vilken påverkan som ger vilken klassning Billstaån visa på det helt felaktiga kostnadsuppskattningarna trots att detta är små anläggningar. Moen visa på felaktiga kostnader Kattstrupen kan vi använda för att visa hur man frångår bedömningsgrunder och gör egna expertbedömningar som ej är motiverade/dokumenterade Åtgärdsprogram Åtgärdsprogrammet har en mycket stor omfattning. Det omfattar Förslag på åtgärdsprogram, bilagor på 1700 sidor, åtgärdsprogram för olika delavrinningsområden samt åtgärdsförlag inlagda i VISS. Detta gör att det är mycket svårt för en verksamhetsutövare att få en bild av vad åtgärdsprogrammen kommer att innebära eller vad de innehåller. För Jämtkraft är det oklart om t ex föreslagna åtgärder i VISS är den del av åtgärdsprogrammen. Sammantaget ser vi det som mycket svårt att förstå vad denna remiss innebär och därmed att svara på den.

3 (5) Kostnadsuppskattningar Hel felaktiga kostnadsuppskattningar används fiskvandringsväg schablonmässigt satt till Vår erfarenhet är att det kanske räcker till projektering och ev domstolsprocess men inga fysiska åtgärder. De kostnader som är inlagda anser Jämtkraft är uppenbart felaktiga uppskattningar. Jämtkraft anser att det rimliga hade varit att inte sätta några kostnader alls om man inte vet. Utredningar schablonmässigt satt till 9600 sek. För miljöanpassade flöden finns inga kostnader upptagna. På kostnadssidan tas ej alls upp kostnaden för produktionsbortfall upp. Detta är en reell kostnad som kommer uppstå och det är också en mycket stor kostnad i sammanhanget. Om denna ej är med blir kostnadsbilden helt felaktig. Åtgärder förslagna i VISS utan analys av kostnad eller nytta I VISS ligger schablonmässigt åtgärdsförlag på utrivning eller fiskväg utan bedömning av vilken nytta åtgärden ger eller vilken kostnad den innebär. Det finns inte heller någon analys av om det är rimligt att genomföra åtgärder vid de olika objekten. Nytta och kostnad kommer variera avsevärt mellan olika anläggningar och analysen måste genomföras för att kunna bedöma om åtgärden är rimligt eller ej. Vattendirektivets åtgärdsprogram riktar sig mot andra myndigheter och kommuner, ej mot enskilda verksamhetsutövare. Därför anser Jämtkraft att dessa schablonmässiga åtgärder i VISS bör tas bort. Dessa förslag uppfyller ej de krav som finns på åtgärdsförslag enligt miljöbalken. Samhällsekonomisk analys för åtgärdsprogram På sida redogörs för kostnader för fysiska åtgärder vilka sammanfattas i tabell F20. Kostnader för produktionsbortfall är inte medräknat i dessa summor och det står för en stor kostnad. Det är en reell kostnad som kommer uppstå och Jämtkraft anser att den ska räknas in i analysen. Den befintliga kostnadsuppskattningen rörande vattenkraft är underskattad på ett betydande sätt, se kostnadsuppskattningar ovan. Tabell F20 redovisar ej vilken typ av kostnad det är eller hur den är beräknad. Kostnad är angiven per år men det redovisas ej hur många år som den kostnaden sen är aktuell, vilken avräkningstid som är använd mm. Det gör att det inte går för oss att ta ställning till de siffrorna. Detta gör att Jämtkraft anser att kostnadsuppskattningarna ej kan användas i en analys av kostnad/nytta. Då ingen analys finns utförd för de åtgärdsförslag som är införda i VISS, att KMV-utpekande inte omfattar den utbyggda huvudfåran i Indalsälven och därmed inte går i linje med nationella strategi samt att statusklassiningen är schablonartad anser Jämtkraft att underlaget i VISS, och därmed MKN, inte är tillräckligt bra för att vara ett viktigt underlag i prioritering av fysiska åtgärder. Jämtkraft kan inte se någon samhällsekonomisk bedömning i remissen där kostnaderna vägs mot den förväntade nyttorna. Exempel ges på två studier på sidan 231 men ingen analys av föreslagna åtgärders nytta i förhållande till kostnader presenteras. I de sammanvägda konsekvenserna står inget om hur de nyttor som kan fås av åtgärderna förhåller sig till kostnaderna. Bottenhavets konkreta åtgärdsplaner Säger inte mycket kolla om det ska utvecklas nåt Sammanställning förslag åtgärder för delavrinningsområden Relationen mellan kostnader för föreslagna åtgärder och värdet av ekosystemfunktioner I sammanställning av förslag av åtgärder för delavrinningsområden jämförs uppskattad kostnad för åtgärder med värdet av ekosystemtjänster enligt TEEB:s rapport. Detta ger en helt felaktigt bild då kostnadsuppskattningen för

4 (5) åtgärderna är underskattade på ett mycket omfattande sätt. Det är bara det totala värdet av ekosystemtjänsen som tas upp (som om det vore noll idag) och inte alls hur den pågående verksamheten påverkar detta värde av ekonsystemtjänster. Detta gör att jämförelsen mellan åtgärdskostnad och ekosystemtjänster är missvisande och inte kan ses som någon typ av värdring mellan dessa värden/kostnader. Jämtkraft anser därför att dessa siffror ska ta bort. Inom Elforsk har det gjorts olika rapporter och studier av miljömässiga och ekonomiska värderingar på lokal/regional nivå. Jämtkraft anser att dessa bör har en större tillförlitlighet och bör användas. Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivningen säger inget om vilken effekt föreslagna åtgärder kan ha på elproduktionen och reglerförmågan. Jämtkraft anser att det bör ingå i en miljökonsekvensbeskrivning. MBK:n hänvisar till nationell strategi att båda mål kan nås men med nuvarande remiss ser det helt annorlunda ut se KMV utpekande Då det inte utifrån remissen går att se vilken omfattning åtgärder kommer genomföras kan ej miljökonskevensbeskrivningen ge en bild av vilka miljökonsekvenser förlaget har. Utpekande KMV Jämtkraft lämnar in samma remissvar som tidigare lämnades in till Vattenmyndigheten under då vi anser att KMV-utpekandet är den del av denna remiss. Jämtkraft anser sammantaget att KMV-utpekandet måste göras om och omfatta betydligt flera vatten påverkade av vattenkraft och reglering. Resultaten av KMV-utpekande enligt dessa vägledningar redovisades på Dialogdagar Vattenkraft och Miljö Jämtkraft anser det olämplig att arbetet redan är utfört innan vägledningarna har fastställts efter ett remissförfarande. Vägledning för kraftigt modifierade vatten, remissdokument 1 A Preliminär identifiering, s 16 Jämtkraft anser även att konnektivitet ska ligga till grund till utpekande av kraftigt modifierade vatten, tillsammans med de andra hydromorfologiska faktorerna. Jämtkraft anser att det för t.ex. Indalsälvens huvudfåra, där majoriteten av vattenförekomsterna blir klassade som naturliga vatten enligt denna vägledning (resultat presenterat på Dialogdagar vattenkraft och miljö 2014), gäller följande: vattenförekomsternas ekologiska status beror på väsentlig förändring av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna på grund av dessa verksamheter. Samt att det i dessa fall innebär målet att uppnå god ekologisk status en betydande inverkan på viktiga samhällsvärden eller verksamheter. Detta är en av de större utbyggda huvudfårorna i Sverige men majoriteten av vattenförekomsterna klassa som naturliga. Jämtkraft anser att dessa bör vara utpekade som KMV. Jämtkraft anser att det är den biologiska effekten i miljön pga. hydromorfologisk påverkan i kombination med påverkan på viktiga samhällsvärden ska vara styrande. Jämtkraft anser att det inte blir ändamålsenligt att exkludera faktorn konnektivetet, då vi anser att den kan ha en sådan stor ekologisk påverkan och ofta är styrande för statusklassningen. Detta särskilt sett ur avrinningsområdesperspektiv. Bedömning om orimliga kostnader, s 24 Stycke 3, orimliga kostnader räcker inte med att kostnader ska överstiga nyttan utan aktuell kostnad ska vara påtagligt mycket högre. Jämtkraft anser inte att begreppet påtagligt mycket högre kostnad återspeglar CIS-dokumentets skrivning. Jämtkraft anser att denna formulering bör utgå och ersättas av exempelvis märkbart högre kostnad.

5 (5) Vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft, remissdokument 2 Är utpekande av KMV förenligt med s 11 På Dialogdagar vattenkraft och miljö 2014 uttalades det att inga KMV kommer utpekas i anslutning till N2000- områden. I vägledningen återfinner vi inte detta. Jämtkraft anser att det bör vara skyddsvärdet för vilket N2000- området är utpekat för som styr om KMV kan utpekas. Är vattenförekomsten väsentligen förändrad, s 12 Jämtkraft ser att utbyggda älvsträckor där volymsavvikelsen ej är stor men där den ekologiska påverkan ändå sammantaget är stor genom vandringshinder, ej pekas ut som KMV (se nedan). Jämtkraft anser att även dessa vattenförekomster bör kunna pekas ut som KMV. Jämtkraft anser även att konnektivitet ska ligga till grund till utpekande av kraftigt modifierade vatten, tillsammans med de andra hydromorfologiska faktorerna. Vi anser att det för t.ex. Indalsälvens huvudfåra, där majoriteten av vattenförekomsterna blir klassade som naturliga vatten enligt vägledning (resultat presenterat på Dialogdagar vattenkraft och miljö 2014), gäller följande (citat från förord): vattenförekomsternas ekologiska status beror på väsentlig förändring av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna på grund av dessa verksamheter. Samt att det i dessa fall innebär målet att uppnå god ekologisk status en betydande inverkan på viktiga samhällsvärden eller verksamheter. Detta är en av de större utbyggda huvudfårorna i Sverige men majoriteten av vattenförekomsterna klassas som naturliga. Jämtkraft anser att dessa bör vara utpekade som KMV. Jämtkraft anser att det är den biologiska effekten i miljön pga. hydromorfologisk påverkan i kombination med påverkan på viktiga samhällsvärden ska vara styrande. Jämtkraft anser att det inte blir ändamålsenligt att exkludera faktorn konnektivetet, den kan ha en sådan stor ekologisk påverkan och ofta är styrande för statusklassningen. Detta särskilt sett ur avrinningsområdesperspektiv. Jämtkraft anser att bedömningen av KMV behöver göras på avrinningsområdesperspektiv och att det behöver utvecklas i vägledningen. Betydande negativa påverkan, s 16 Jämtkraft anser att det är stor risk att de krav som ställs på naturliga vatten respektive KMV kommer innebära en större produktionsförlust än målet som är satt i Strategin för åtgärder i vattenkraften med nuvarande KMV utpekning och kravbild för att nå god potential. Jämtkraft anser att betydligt större antal kraftstationen bör ge upphov till KMV-klassningar. Detta för att kunna arbeta enligt Strategin för åtgärder i vattenkraften och få ett flexibelt system. Bedömning om det finns..,s 18 Jämtkraft ser att det inte går att ersätta vattenkraft med vindkraft och få samma funktion i elsystemet eller samma förutsättningar för producenten. Vattenkraften är viktigt även som baskraft i elsystemet, förutom balans- och reglerkraft. Bedömning av ekologisk potential och klassificering av denna, s Jämtkraft förstår inte upplägget med att 10 åtgärder ska vara genomförda enligt tabell 4 för att nå kraven. Det borde vara den ekologiska effekten av åtgärderna som är centrala, en åtgärd på ett ställe kan ju ha en betydligt större eller mindre effekt på ett annat ställe. Att en åtgärd räknas som genomförd då den ej är relevant tycker Jämtkraft är onödigt krångligt och beroende på kravet att just 10 åtgärder ska vara genomförda. Jämtkraft anser inte att det arbetssättet med 10 genomförda åtgärder är förankrat i vattendirektivets krav och bör ändras. Vi anser att vissa åtgärder (te x 13 cm sänkningshastighet) samt upplägget med tabellen och genomförande av 10 åtgärder ger ett arbetssätt som närmar sig ett system av generella föreskrifter. Jämtkraft anser ett varje anläggning är unik och att kraven måste ställas utifrån den ekologiska nyttan respektive kostnaden för just den anläggningen.

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Appendix 1 1 (5) Bilaga 1- Åtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Fortum ställer sig bakom de kommentarer som framförts av Vattenregleringsföretagen i deras bilaga till remissvar angående

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Bottenhavets internationella gränsvattenområden i Jämtlands län Detta är en sammanställning

Läs mer

Sammanfattning YTTRANDE 1 (7)

Sammanfattning YTTRANDE 1 (7) SVENSK ENERGI Produktion Gun Åhrling-Rundström 08-677 28 12, 073-433 82 45 gun.ahrling-rundstrom@svenskenergi.se Lennart Sandebjer 08 677 26 53, 070 550 77 81 lennart.sandebjer@svenskenergi.se YTTRANDE

Läs mer

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i Statkra~ Vatlenmyndigheten i Botlenvikens vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Botlenhavets vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Västerhavet vatlendistrikt S37-!S67b og i, 'III II 02. Statkraft SverIge AB

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per distrikt och avrinningsområde framgår av svaren till respektive Vattenmyndighet.

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per distrikt och avrinningsområde framgår av svaren till respektive Vattenmyndighet. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Global Unit Generation E.ON Vattenkraft Sverige AB Box 34 312 21 Laholm www.eon.se Johan Tielman Tel 0705-73 44 14 johan.tielman@eon.se Besöksadress: Industrigatan

Läs mer

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram - underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Synpunkter på miljökvalitetsnorm i enskilda vattenförekomster, Bottenhavets Vattendistrikt

Synpunkter på miljökvalitetsnorm i enskilda vattenförekomster, Bottenhavets Vattendistrikt 1(8) Bilaga till Vattenregleringsföretagens svar på Samråd, dnr 537-7197-14 Synpunkter på miljökvalitetsnorm i enskilda vattenförekomster, Bottenhavets Vattendistrikt VRF samordnar årsreglering i sex av

Läs mer

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Piteälvens vattenrådsområde VRO 6 Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Vad är målet för våra vatten? - God status - God tillgång - Ingen försämring - Hållbart utnyttjande - Framtida generationer ska få uppleva

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten

Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten Miljökvalitetsnormer: De kraftigt modifierade och konstgjorda vattnen ska uppnå god ekologisk potential och god kemisk

Läs mer

Er referens Vår referens Datum Bottenviken: Dnr 537-9859-2014 2015-04-28 Bottenhavet: Dnr 537-7197-14

Er referens Vår referens Datum Bottenviken: Dnr 537-9859-2014 2015-04-28 Bottenhavet: Dnr 537-7197-14 1(10) Vattenmyndigheten i Bottenvikens Vattendistrikt Vattenmyndigheten i Bottenhavets Vattendistrikt Er referens Vår referens Datum Bottenviken: Dnr 537-9859-2014 2015-04-28 Bottenhavet: Dnr 537-7197-14

Läs mer

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Övre Ljungans åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de som föreslås för Övre Ljungans

Läs mer

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Syfte Ta fram förslag på miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som idag är utpekade som Kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Slutseminarium projekt Umeälven Umeå, 21-2 maj 2015 Lisa Lundstedt Vattenmyndigheten Bottenviken Foto: Andreas Broman WFD Torrfåra GEP Svämplan Morfologi Reglerkraft Produktionsförlust

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets YTTRANDE 1 (8) Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndighetens dnr 537-7197-14) Förutsättningar för yttrandet Eftersom förslaget är mycket omfattande har

Läs mer

Remissvar på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt,

Remissvar på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt, Skellefteå 2015-03-03 1(6) Referens Dokumentnummer 625807-v6 Handläggare Rolf Lindgren Personal/Miljö HXM Telefon 0910-77 25 00 Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Länsstyrelsen i Norrbottens

Läs mer

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet.

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet. YTTRANDE 1 (6) Miljöenheten Ann-Louise Haglund Direktnr. 023-812 24 Fax nr. 023-813 86 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen Västernorrland, Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Yttrande

Läs mer

Kammarkollegiets roll. Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN. Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012

Kammarkollegiets roll. Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN. Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012 Kammarkollegiets roll Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012 Kammarkollegiet Kammarkollegiets uppgift är att föra talan för att ta till vara

Läs mer

Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00

Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00 Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00 Närvarande: Cecilia Dalman Eek, ordf. Göteborgs Stad Svante Brandin, Miljöförvaltningen i Göteborg Bo Svärd,

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt Vattenmyndigheten för Bottenvikens distrikt diarienummer 537-9859-2014 vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se Date: 2015-04-29 Contact: Claes Hedenström Phone: 070 695 2958 Email: Claes.hedenstrom@vattenfall.com

Läs mer

Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Övre Indalsälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de som föreslås för Övre Indalsälvens

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Kommentarer Dalälven Österdalälven Hösthån: Hösthån regleras av kraftverket Båthusströmmen, ett kraftverk som bidrar med så pass mycket

Läs mer

Nya statusklassningar vattendrag nov 2013

Nya statusklassningar vattendrag nov 2013 Nya statusklassningar vattendrag nov 2013 Renate Foks 12 nov 2013 Hagbyån och Halltorpsån Utdrag från VISS, 12 nov 2013 Hagbyån Hagbyån Hagbyån Halltorpsån Halltorpsån gul = måttlig ekologisk status, grön=

Läs mer

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund På gång inom Vattenförvaltningsarbetet Ann-Louise Haglund Vattenförvaltningsarbetet under 2015 Remiss från Vattenmyndigheterna Förslag till Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Beslut Lägesrapport KMV vattenkraft Miljögifter

Beslut Lägesrapport KMV vattenkraft Miljögifter Beslut 2018 Lägesrapport KMV vattenkraft Miljögifter Bakgrunden till kraftigt modifierade vatten Tillkom pga. vattenkraft Erkännande av att många vattenförekomster i Europa har för stora fysiska förändringar

Läs mer

Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport till Miljömålsberedningen

Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport till Miljömålsberedningen Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport 2013-03-29 till Miljömålsberedningen Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet

Läs mer

Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand

Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Protokoll nr 2 2014 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

Weserdomen EU-domstolens dom i mål C 461/13

Weserdomen EU-domstolens dom i mål C 461/13 Weserdomen EU-domstolens dom i mål C 461/13 Bakgrund till målet Genom planfastställelsebeslut godkände vatten- och sjöfartsförvaltningen för nordvästra Tyskland tre projekt som avsåg utbyggnaden av floden

Läs mer

Kammarkollegiet. Grundat 1539

Kammarkollegiet. Grundat 1539 Kammarkollegiet Grundat 1539 Kammarkollegiets uppgift är att bevaka allmänna miljö- och naturvårdintressen enligt miljöbalken från juridiska utgångspunkter Föra talan som motpart vid tillståndsprövningar

Läs mer

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation Älvräddarna Christer Borg, ordförande Älvräddarna, en av 27 experter i Vattenverksamhetsutredningen Stopp för ny vattenkraft Restaurering av de vattendrag som är vattenkraftsskadade Småskaliga kraftverk

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-10-21\dagordning\tjänsteutlåtande\8.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-09-16 MHN 2008-10-21 p 8 Stina Thörnelöf

Läs mer

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Vattenreglering Lule älv Luleå, 2013-03- 22 Thord Lindström, Vattenfall Vattenkraft AB Nordiska elsystemet Norden är ett gemensamt elkraftsystem En gemensam

Läs mer

Samverkan och samråd

Samverkan och samråd Samverkan och samråd Länsstyrelsens beredningssekretariat samverkat med ett stort antal aktörer under hela förvaltningscykeln Vattenmyndighetens FP ÅP MKN MKB dokument för samråd i 6 månader Samverkan

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per dishikt och avrinningsområde lämnas till Vattemuyndigheternas webbplats.

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per dishikt och avrinningsområde lämnas till Vattemuyndigheternas webbplats. .. e-dn Vattenmyndigheterna i Södra Östersjön, Västerhavet, Norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken -;'3 -;S6 ;;.~ 10._-. _~--... ANK 2 1 Jff) '[):l :>t} E.ON Vattenkraft Sverige AB Box 34 31221 la

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Dalälvens vattenkraftssystem naturvärden och åtgärdspotentialer

Dalälvens vattenkraftssystem naturvärden och åtgärdspotentialer Hållbar vattenkraft i Dalälven Dalälvens vattenkraftssystem naturvärden och åtgärdspotentialer 20 oktober 2016 Gysinge Dalälvens avrinningsområde Pilotprojekt Hållbar vattenkraft i Dalälven Bakgrund organisation

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Morfologiska förändringar Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund 5.1.4 Rensning av vattendrag för upprätthållande

Läs mer

Att definiera god ekologisk potential

Att definiera god ekologisk potential Länsstyrelsen Västernorrland Att definiera god ekologisk potential Förslag på metod för kraftigt modifierade vatten särskilt nedre Faxälven Omslagsbild: Ramsele kraftverks reglerdamm Fotograf: Madelen

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 16. Ryssåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 16. Ryssåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Så skyddas Vramsån. Natura 2000-område Nationellt särskilt värdefullt fiskevatten WWF Miljömål Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Så skyddas Vramsån. Natura 2000-område Nationellt särskilt värdefullt fiskevatten WWF Miljömål Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Dämmet i Tollarp Vramsån Ett av kommunens mest värdefulla vattendrag. Sen 80-talet har kommunen jobbat med att bevara och utveckla de biologiska värdena i ån. En mycket rik fiskfauna tex finns grönling,

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 ARB2000, v2.1, 2014-01-30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska förvaltningen Plan- och trafikavdelningen Planeringschef, Mimmi Öberg 0589-871 60, 073-765 71 60 mimmi.oberg@arboga.se Datum 2015-04-08 Yttrande

Läs mer

Ivösjön en vattenförekomst i EU

Ivösjön en vattenförekomst i EU Ivösjön en vattenförekomst i EU Arbete i sex års cykler - 2009-2015 Mål: God ekologisk status Ingen försämring 1. Kartläggning 2. Kvalitetsmål och normer Klar 22 december 2007 Klar 22 december 2009 3.

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten. hur ska de in i översiktsplaneringen?

Miljökvalitetsnormer för vatten. hur ska de in i översiktsplaneringen? Miljökvalitetsnormer för vatten hur ska de in i översiktsplaneringen? MKN-vatten in i plan- och bygglagen 2009: PBL 3.kap. 5 Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 17. Limåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 17. Limåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Datum 2009-06-18 Ert datum. Skellefteå Kraft avger härmed sitt svar på rubricerade remiss.

Datum 2009-06-18 Ert datum. Skellefteå Kraft avger härmed sitt svar på rubricerade remiss. Rraft~ Tjänsteställe/Handläggare Stab Rolf Lindgren, tfn 0910-77 29 61 Datum 2009-06-18 Ert datum jjr-/i5jli; Vårref n 217668.. t..- _ Er beteckn; 9,.,. \.", tl (If ) )'. J l I:"" 15'1l1i:sl " Vatten myndigheten

Läs mer

Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Katrin H Sjöberg

Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Katrin H Sjöberg Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Katrin H Sjöberg 2017-09-21 1. Genomföra vattenkraftsdelen i energiöverenskommelsen, som träffades i juni 2016

Läs mer

e on Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Laholm 201 5-04-29 Dnr 537-5346-2014

e on Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Laholm 201 5-04-29 Dnr 537-5346-2014 e on Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Global Unit Generation E. ON Vattenkraft Sverige AB Box 34 312 21 laholm INWW.eon.se Johan n el man Tel 0705-73 4414 johan.tielman@eon.se Besöksadress:

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG

Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG Maria Wik Persson SweMins Miljökonferens 2010 Innehåll Kort repetition Miljökvalitetsnormer (MKN) Åtgärdsprogram Verksamhetsutövare Förändringar på gång 6-års cykler

Läs mer

Ulriksdal 28 april 2015

Ulriksdal 28 april 2015 Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Läs mer

KLARÄLVENS VATTENRÅD 2015-04-27. AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de. Sammanfattning

KLARÄLVENS VATTENRÅD 2015-04-27. AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de. Sammanfattning AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de Sammanfattning Klarälvens vattenråd ser positivt på att vattenfrågorna genom EUs vattendirektiv har fått ett större fokus

Läs mer

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Antagen av miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun den 12 mars 2014. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning över arbetet med

Läs mer

Tekniska verken i Linköping ABs (publ) synpunkter i samrådet för vattenförvaltningen i Södra Östersjöns vattendistrikt

Tekniska verken i Linköping ABs (publ) synpunkter i samrådet för vattenförvaltningen i Södra Östersjöns vattendistrikt Tekniska verken Datum 2015-04-29 1/1 Referens Kristina Appleby Telefonnummer 013-20 92 87 Länsstyrelsen i Kalmar län Att: Vattenmyndigheten 39186 Kalmar Märke / Diarienummer 537-5346-2014 Tekniska verken

Läs mer

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås för

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015 Vattenförvaltningens samråd 1 nov 2014 30 april 2015 Vattenmyndighetens samrådsmöte i Stockholm 3 feb 2014 Foto: Fotoakuten.se Vattenförvaltning = Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten från

Läs mer

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Tällberg Gun Åhrling-Rundström

Tällberg Gun Åhrling-Rundström Tällberg 2016-12-07 Gun Åhrling-Rundström Energiöverenskommelsen Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leverenssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser Vattenkraften

Läs mer

Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv

Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv Vattnet i vårt arbete på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Vänersborg Bevakning av vattenfrågor vid anmälningar, tillsyn och prövningar Internt arbete inom

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

För att ändra/uppdatera/ta bort Presentationsnamn och Namn i foten, gå in på Infoga - Sidhuvud/sidfot

För att ändra/uppdatera/ta bort Presentationsnamn och Namn i foten, gå in på Infoga - Sidhuvud/sidfot Presentation Niklas Egriell (M.Sc) Utredare och ansvarig för HaV:s arbete med frågor kring vattenkraft och vattenreglering Niklas.egriell@havochvatten.se 010-698 60 86 9/28/12 1 9/28/12 2 Pågående arbeten

Läs mer

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010 Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraften är en mycket värdefull tillgång för produktion av förnybar el och spelar en central roll i Sveriges elförsörjning

Läs mer

Vad finns det för stöd för att miljöåtgärder fungerar?

Vad finns det för stöd för att miljöåtgärder fungerar? Vad finns det för stöd för att miljöåtgärder fungerar? Krav: För ekosystem närmare referens och målbild Inga risker Hur ska man veta? Vetenskapligt stöd Helst: studier före och efter åtgärd, med kontroller

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Bedömning av Ekologisk status genom påverkansanalys av miljöproblem Sammanvägd bedömning av Övergödning (näringsbelastning) Försurning Fysisk

Bedömning av Ekologisk status genom påverkansanalys av miljöproblem Sammanvägd bedömning av Övergödning (näringsbelastning) Försurning Fysisk Sjöar och vattendrag i Bottenvikens vattendistrikt status, miljöproblem och förslag till åtgärder Bedömning av Ekologisk status genom påverkansanalys av miljöproblem Sammanvägd bedömning av Övergödning

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten Miljökvalitetsnormer för vatten Joakim Kruse Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Umeå den 30 september 2015 Miljökvalitetsnormer för vatten 5 kap 2 första stycket MB - fyra slags MKN Gränsvärdesnormer

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 11 oktober 2016 Plats: Länsstyrelsen i Jönköping Ledamöter: Malin Almqvist (tf ordförande) Annelie Johansson Anders

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Statusklassning inom Bottenvikens vattendistrikts kustvatten

Statusklassning inom Bottenvikens vattendistrikts kustvatten Statusklassning inom Bottenvikens vattendistrikts kustvatten Bakgrundsdata HOME Näringsstatus Recipientkontrolldata Näringsstatus Klorofyll (Bottenfauna) Prio och SFÄ NMÖ/RMÖ Näringsämnen Klorofyll, Biovolym

Läs mer

Handläggare/Attending to this matter Ert brev/your date Er referens/ Your ref.

Handläggare/Attending to this matter Ert brev/your date Er referens/ Your ref. Datum/Date Vår referens/ref. 2015-04-30 B00115KK Handläggare/Attending to this matter Ert brev/your date Er referens/ Your ref. Katarina Kylefors Yttrande inom ramen för samråd kring Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

/1437 REMISSVAR. Havs- och vattenmyndighetens förslag till vägledningar för kraftigt modifierade

/1437 REMISSVAR. Havs- och vattenmyndighetens förslag till vägledningar för kraftigt modifierade ^ET" SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se 2014-09-19 2014/1437 REMISSVAR Havs- och vattenmyndighetens förslag till vägledningar för kraftigt modifierade

Läs mer

Vattenkraften och miljön

Vattenkraften och miljön Vattenkraften och miljön Elforsk slutseminarium 20-21 oktober 2010 Richard Holmgren Miljöchef Vattenfall Vattenkraft AKKATS Kraftstation Jokkmokk Vattenfall AB Vattenfall Vattenkraft i siffror Vattenfall

Läs mer

Statusklassning Bohuskusten. Anna Dimming Ragnar Lagergren

Statusklassning Bohuskusten. Anna Dimming Ragnar Lagergren Statusklassning Bohuskusten Anna Dimming Ragnar Lagergren Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Promemoria vattenmiljö och vattenkraft

Promemoria vattenmiljö och vattenkraft 1(5) YTTRANDE 2017-09-28 Dnr 4.1.17-11523/17 Divisionen för främjande och förvaltning Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Promemoria vattenmiljö och vattenkraft

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsgruppen om vattens möte i Trosa den 22 november 2013.

Minnesanteckningar från arbetsgruppen om vattens möte i Trosa den 22 november 2013. Minnesanteckningar från arbetsgruppen om vattens möte i Trosa den 22 november 2013. Deltagare: Namn Organisation Arbetsgrupp Anneli Carlén Nyköpings kommun, miljöstrateg samt Nyköpingåarnas VVF Information/utbildning/samverkan

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 13. Unnåns avrinningsområde Version 1.0 2015-03-31 2 13. Unnåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Norra Bottenvikens kustvattenråd. Samråd Luleå Malin Kronholm Malin Kronholm

Norra Bottenvikens kustvattenråd. Samråd Luleå Malin Kronholm Malin Kronholm Norra Bottenvikens kustvattenråd Samråd 2009 Luleå 2009-11-10 Malin Kronholm 2009-11-10 Malin Kronholm Hantering av remisser Vattenmyndigheten: Hantering av synpunkter på nationell och distriktsnivå Beredningssekretariatet:

Läs mer

Remissvar gällande förslag till MKN för vattenförekomster inom Bottenvikens, Botten- och Västerhavets vattendistrikt

Remissvar gällande förslag till MKN för vattenförekomster inom Bottenvikens, Botten- och Västerhavets vattendistrikt Author Stéphanie Nicolin Phone +46 10 505 00 00 Mobile 0046(0)72 718 22 68 E-mail stephanie.nicolin@afconsult.com Date 2015-04-15 Project ID 6054235 Statkraft Sverige AB Remissvar gällande förslag till

Läs mer

Götarpsån: Hären - Töllstorpaån

Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Lantmäteriet 2008. Ur GSD-produkter ärende 106-2004/188F. Projekt Vattensamverkan är ett initiativ från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Mycket av data är hämtad från databasen

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i Sverige

Miljökvalitetsnormer i Sverige Miljökvalitetsnormer i Sverige EU:s vattenlagstiftning Vattenuttag, Fiskvatten-, Musselvatten-, Badvatten- och Dricksvattendirektiv Avloppsvatten Nitrat från jordbruk Dricksvatten IPPC Vattendirektivet

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 22 FS 2015:xx Utkom från trycket den xx december 2015 Länsstyrelsen i X läns (Vattenmyndigheten i Y vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015 Protokoll nr 3 2013 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Onsdag den 4 december 2013, kl.10.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm

DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm Incitament för utveckling av övervakning Åtgärdsområdesplaner

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer