Ulriksdal 28 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulriksdal 28 april 2015"

Transkript

1 Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott Solna Växel: Direkt: Fax: Allmänt: Ulriksdal 28 april 2015 WWFs remissvar på Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning från 1. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt (Diarienummer ) 2. Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt (Diarienummer ) 3. Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt (Diarienummer ) 4. Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt (Diarienummer ) 5. Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt (Diarienummer ) Sammanfattning WWF ser stora problem med att kunna genomföra föreslagen i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Det saknas politiska ambitioner, finansiering och effektiva styrmedel för genomförandet. WWF menar att följande förutsättningar krävs för att kunna genomföra förslagen i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram: - Lagstiftningen behöver effektiviseras och anpassas efter nya krav och ökad kunskap om miljön. - Ansvaret för åtgärdernas genomförande behöver tydliggöras. - Samverkan mellan myndigheter och departement kring de strategiskt långsiktiga frågorna måste öka. - Nuvarande system med miljökvalitetsnormer måste behållas. - Finansiering och styrmedel behövs för att kunna genomföra direktivet. - Miljöövervakning och uppföljning av verksamheters vattenpåverkan måste förbättras. - Tillsynen hos Länsstyrelser och kommuner inom vattenområdet behöver förbättras. WWF anser att Vattenmyndigheten felaktigt har begränsat vattentjänster till att enbart omfatta VA-sektorn. Vidare gör WWF bedömningen att direktivets mål inte kommer att uppnås med det förslag som Vattenmyndigheten har lagt fram eftersom det saknas finansiering och styrmedel. WWF anser därför att det är nödvändigt att införa en prispolitik för vatten med full kostnadstäckning för fler vattenanvändare än bara VA-sektorn om Sverige ska kunna uppfylla direktivets krav. Förtroenderådets ordförande: Hans Majestät Konungen Stiftelsens generalsekreterare: Håkan Wirtén Registrerad som: Världsnaturfonden WWF Org.nr: Plusgiro Bankgiro % återvunnet papper

2 WWF menar att frivillighet inte är tillräckligt för att jordbruket ska kunna bidra till att minska problemen med övergödning utan det behövs effektivare styrmedel inklusive föreskrifter. WWF anser att tillsynen om Nitratdirektivets efterlevnad behöver stärkas betänkligt för att få en uppfattning huruvida kraven efterlevs. WWF anser att Vattenmyndigheten saknar underlag för att fastställa miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk potential för Luleälvens huvudfåra och delar av Göta älv. WWF bedömer att den nationella vattenkraftstrategin har stora brister och att Vattenmyndigheten inte kan tillämpa och hänvisa till den i åtgärdsförslagen. WWF anser att förhållandet mellan vattenreglering och bevarandestatus i N2000 måste klargöras. WWF har synpunkter på definitioner av miljöanpassade flöden, minimitappning och miljöoch resurskostnader. Övergripande synpunkter De nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner m.m. som framtagits för denna andra cykel av vattenförvaltningen utgör ett betydligt bättre och tydligare underlag för att förbättra vattenkvaliten i Sverige. Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna har presenterat ett underlag som tydligt påvisar de miljöproblem som finns i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustområden och som inte tidigare funnits. WWF vill också framhålla det unika underlagsmaterial som finns i Vatteninformationssystem för Sverige (VISS) och som är publikt tillgängligt. WWF ser dock, liksom myndigheterna själva, stora problem vad gäller genomförandet av föreslagna åtgärder som skall ske via statliga myndigheter och landets kommuner, och som oftast handlar om brist på politiska ambitioner och beslut vad avser resurser och bemyndigande. Det saknas finansiering och styrmedel för genomförandet och Sverige kommer ha svårt att följa direktivets krav. Förutsättningar för genomförande av ramdirektivet för vatten Även om förvaltningsplan och åtgärdsprogrammen är mycket ambitiösa med genomarbetade förslag till åtgärder krävs ett antal förutsättningar för att kunna genomföra förslagen och uppfylla ramdirektivets krav. Dessa ligger till stor del utanför Vattenmyndighetens mandat och möjligheter att ändra. WWF menar att följande förutsättningar krävs för att Sverige ska kunna implementera direktivet: Lagstiftningen behöver effektiviseras och anpassas efter nya krav och ökad kunskap om miljön. Vattenverksamhetsutredningens förslag är nödvändiga att genomföra för att uppfylla direktivs krav, speciellt när det gäller vattenkraften. Lagstiftning kring dagvatten och markavattning behöver moderniseras och anpassas så att myndigheter och kommuner kan utföra sina uppdrag effektivt och hantera vattenfrågorna i ett avrinningsområdesperspektiv, och inte enbart inom de administrativa gränserna. Detta inte minst viktigt med tanke på klimatförändringar med förändrade nederbördsmönster som ökad nederbörd och skyfall, vilket kan leda till att åtgärder behövs ses i ett större 2

3 perspektiv. Exempelvis bör kommuner kunna genomföra och finansiera åtgärder uppströms i andra kommuner för att mer kostnadseffektivt förbättra vattnet kvalitet eller förhindra översvämning i den egna kommunen. Ansvaret för åtgärdernas genomförande behöver tydliggöras. Regering måste vara tydlig med att de åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna tagit fram måste genomföras. Exempelvis kan detta göras genom direkta uppdrag i regleringsbrev eller hänvisningar i regleringsbrev till relevant lagstiftning eller åtgärdsprogram. WWF vill särskilt framföra detta vad avser Jordbruksverkets, där brister vad avser reglering och tillsyn inom jordbruk är påtagliga. Samverkan mellan myndigheter och departement kring de strategiskt långsiktiga frågorna måste öka, särskilt när det gäller frågor kring jordbruk och landsbygdprogrammet, förvaltning av grundvatten och dricksvatten, samt genomförandet översvämningsdirektivet, havsmiljödirektivet och klimatanpassningsåtgärder. Nuvarande system med miljökvalitetsnormer måste behållas. Att de vattenrelaterade miljömålen har specificerats i form av miljökvalitetsnormer är en styrka och ett av de få skarpa styrmedel Sverige har för genomförandet av vattendirektivet. Myndigheter och kommuner har ett ansvar att följa miljökvalitetsnormerna inom ramen för sina respektive verksamheter och beslut. Eftersom tillämpningen är relativt ny och under utveckling behöver myndigheterna och kommunerna vägledning och goda exempel på hur normerna ska följas. Finansiering och styrmedel behövs för att kunna genomföra direktivet. Idag saknas finansiering för att genomföra ett flertal av de åtgärder som Vattenmyndigheterna har föreslagit i åtgärdsprogrammet. Det är angeläget att principen om att förorenaren betalar (PPP) tillämpas på ett konsekvent och tydligt sätt och att insatser för bättre vattenkvalitet inte till allra största delen finansieras via skattemedel. Olika former för att lösa detta rent tekniskt har presenterats av vattenmyndigheterna och andra. Det är vidare angeläget att medel till myndigheter och projekt bör löpa på flera år istället för ett år i taget, för att skapa en effektivare implementering av åtgärder. Sverige bör i större grad ta tillvara de medel som finns inom EU så att de kan användas på lokal nivå. Se även synpunkter under rubrik Prispolitik och kostnadstäckning. Miljöövervakning och uppföljning av verksamheters vattenpåverkan måste förbättras och motsvara de krav som ställs i direktivet. Speciellt viktigt är att skapa förutsättningar för samordningsmöjligheter mellan olika aktörer inom stat, kommun och verksamhetsutövare, samt att verksamhetsutövare, som idag saknar kontrollprogram exempelvis inom skogs- och jordbruket, bidrar till recipientkontrollen. Tillsynen hos Länsstyrelser och kommuner inom vattenområdet är eftersatt och behöver förbättras. Som framgår tydligt av Vattenmyndighetens åtgärdsförslag behöver kommuner och länsstyrelsernas utöka sin tillsyn, men idag saknas resurser för detta. Allvarligt är också att olika Länsstyrelser och kommuner prioriterar tillsyn olika vilket inte bara riskerar att åtgärder ej genomförs eller blir eftersatt utan också skapar osäkerhet och olika förutsättningar för verksamhetsutövarna. Det behövs ett nytt system för att säkerställa att tillsynen blir genomförd genom att skapa en effektivare 3

4 finansiering, bättre styrning och vägledning. Prispolitik och kostnadstäckning för vattentjänster I Sveriges tillämpning av ramdirektivet för vatten har endast en påverkanskälla definierats som vattentjänst, nämligen vatten och avloppssektorn (VA-sektorn). Enligt EU dom (mål C-525/12) omfattas även andra påverkanskällor av begreppet vattentjänster. Kommissionen har gjort gällande att begreppet kan omfattar vattenuttag för bevattning, uttag för industriellt bruk, självförsörjning, uppdämning för produktion av vattenkraft, för sjöfart och som skydd mot översvämning, samt lagring, rening och distribution av vatten. I domen står det: I detta avseende föreskrivs i artikel 9.4 i direktiv 2000/60 att medlemsstaterna under vissa förutsättningar får besluta att inte tillämpa systemet med att täcka kostnaderna för en viss vattenanvändningsverksamhet, såvida detta inte äventyrar syftena och möjligheten att uppnå målen för detta direktiv. Med andra ord kan vattentjänsterna begränsas och enbart omfatta VA-sektorn, som Sverige gjort, under förutsättning att direktivets mål kan uppnås på annat sätt. Frågan är då om Sverige kommer att uppnå direktivets mål? WWF bedömer att målen inte kommer att uppnås med det förslag som Vattenmyndigheten har lagt fram eftersom åtgärdsprogrammet saknar full finansiering eller de styrmedel som krävs för att genomföra dem. Sverige kommer därför inte kunna uppfylla direktivets syfte och mål, och ej heller de nationella miljömålen vad avser sötvatten och kust. Sverige riskerar följaktligen att få dryga böter från EU. WWF anser därför att det är nödvändigt att införa en prispolitik för vatten med full kostnadstäckning för fler vattenanvändare än bara VA-sektorn, om Sverige ska kunna uppfylla direktivets krav. Övergödning och jordbruk Övergödning från jordbrukssektorn är ett av de största hoten för att uppnå God ekologisk status eller i förekommande fall God ekologisk potential. Även om det i formell mening kan anses att Sverige tillämpar kravet på grundläggande åtgärder via Miljöbalken, regler för gödsling m.m. så är det WWFs uppfattning att det på grund av bristande tillsyn och uppföljning inte är fallet i praktiken. WWF anser att tillsynen om Nitratdirektivets efterlevnad behöver stärkas betänkligt för att få en uppfattning huruvida kraven efterlevs. Vad gäller komplementerande åtgärder så är dessa frivilliga och det förutsätts att de finansieras via miljöåtgärder i landsbygdsprogrammet. Detta innebär i praktiken att det finns ett underskott på vissa åtgärder eftersom brukaren anser att dessa åtgärder är för kostsamma trots medfinansiering eller att de av andra skäl inte är lämpliga. Vidare innebär det att maximal miljönytta inte uppnås då åtgärder styrs av den enskilde brukarens intresse och inte var de gör mest nytta. Ansvarig myndighet anser att det inte är möjligt att genomföra åtgärder utan frivillighet, via lagstiftning, oavsett om denna sker med eller utan miljöstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet. WWF menar att frivillighet inte är tillräckligt utan det behövs effektivare styrmedel inklusive föreskrifter. Åtgärder för att minska övergödning är inte bara viktigt för att följa vattendirektivets krav utan även för Havsmiljödirektivet. 4

5 Vattenkraft och kraftigt modifierade vatten (KMV) Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk potential (MEP) för Luleälvens huvudfåra samt delar av Göta älv. Vattenmyndigheten har gjort bedömningen med utgångspunkt i den nationella strategin för hållbar vattenkraft 1 där dessa båda älvar utpekats som särskilt viktiga för den nationella energiproduktionen. WWF anser att Vattenmyndigheten saknar underlag för att fastställa miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk potential och bör i stället fastställa den till God ekologisk potential. Den nationella strategins föreslag är att högst 2,3 procent av vattenkraftens nuvarande årsproduktion får tas i anspråk under ett normalår. Vattenmyndigheten har inte redovisat metoden för dessa beräkningar eller på vilket sätt denna gräns skulle innebära orimliga kostnader, vilket är ett krav från EU för att tillämpa undantag. Strategin tar inte heller hänsyn till energieffektiviseringar, nya förnybara energikällor, framtida nederbördsökningar eller effektiviseringar i själva vattenkraftverken. Strategin har inte förankrats hos politiker eller andra intressenter genom sedvanlig remisshantering, utan har tagits fram av två myndigheter på egen hand. WWF anser därför att det är fel att använda denna strategi som grund för att undanta dessa älvar och klassa ner dem till måttliga. Ytterligare argument för att Vattenmyndigheten inte bör fastställa normen MEP är att det saknas underlag i form av inventeringar och utredningar i dessa älvar om vilka rimliga åtgärder som kan göras. Dessutom är HaVs vägledning 2, som Vattenmyndigheten använt för att fastställa ekologisk potential, inte fastställd och innehåller stora brister. Bland annat visar erfarenheter från projekt Umeälven att det finns svårigheter med att fastställa referensförhållanden och att flera åtgärder kan samverka med varandra vilket försvårar poängräkningen enligt instruktionerna i vägledningen. WWF vill även påpeka att åtgärder skall göras även om vattendrag klassats som God alternativ Måttlig ekologisk potential. WWF kan inte heller se hur det nationella taket på högst 2,3 procent skall kunna beräknas eller uppnås i det praktiska arbetet i respektive distrikt. Åtgärdsprogrammen WWF anser inte att Vattenmyndigheten kan tillämpa och hänvisa till den nationella vattenkraftstrategin i åtgärdsförslagen för Energimyndigheten, HaV (åtgärd 1) och Länsstyrelserna (åtgärd 9). Som framgår ovan anser WWF att strategin har stora brister. Det saknas beskrivningar hur underlaget tagits fram, hänsyn till framtida aspekter finns inte med, strategin har inte förankrats genom en remisshantering och det saknas en samhällsekonomisk analys för att avgöra om åtgärder över denna 2,3 procent gräns skulle utgöra orimliga kostnader. WWF ser det som en brist i åtgärdsprogrammet och förvaltningsplan att framtida aktiviteter och nya verksamheter inte hanteras, exempelvis nya infrastrukturprojekt, exploatering och nya verksamheter som fiskodlingar, avloppsreningsverk och gruvor. I åtgärdsprogrammen står det felaktigt att ekologiskt flöde är en avvägning mellan miljöintresset och det samhällsekonomiska intresset. På sidan 5 i Guidance Document framgår det att the definition of E-flows should be the result of a technical/scientific process with no 1 Strategi för åtgärder i vattenkraften - Avvägning mellan energimål och miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:14 2 Vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014-xx 5

6 consideration of the associated socio-economic impacts. Avvägningen till samhällsekonomiska intressen skall göras i ett senare skede i samband med fastställande av KMV eller undantag. Skyddade områden N2000 En stor brist i samrådsmaterialet avser N2000 områden och genomförandet av gynnsam bevarandestatus i dessa områden. Akvatiska N2000 områden är ej särskilt identifierade och utpekade. I dessa skall gynnsam bevarandestatus uppnås för utpekade arter och habitat och inga undantag medges. I flera fall finns N 2000 områden i eller i direkt anslutning till reglerade sjöar och vattendrag vilket måste hanteras inom ramen för åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. WWF anser att förhållande mellan vattenreglering och bevarandestatus i N2000 måste klargöras. Definitioner I förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet finns ett antal felaktiga eller otydliga beskrivningar av definitionerna. Miljöanpassade flöden (ecological flows): WWF anser att beskrivningen av och definitionen på miljöanpassade flöden måste ändas och anpassas till den definition som togs fram i Brisbane 2007 (se HaV rapport 2013:12, sid 22). Därefter kan det framgå hur detta ska tolkas i genomförandet av vattendirektivet enligt CIS Guidance Document nr 31. Minimitappning: I definitionen av minimitappning står att det innebär en produktionsförlust. WWF anser att texten om produktionsförlust ska tas bort eftersom det inte har med definitionen att göra. Miljö- och resurskostnader: WWF anser att definitionen av miljö- och resurskostnader behöver förtydligas. I WATECO Guidance 3 finns förslag på definitioner. Vidare anser WWF att skrivningen det är i praktiken svårt att beräkna resurskostnaden ska tas bort eftersom den inte har med definitionen att göra. För Världsnaturfonden WWF Håkan Wirtén Generalsekreterare Anette Björlin Sakkunnig sötvatten 3 Economics and the environment, The implementation challenge of the Water Framework Directive. Guidance document no. 1 prepared by Working Group 2.6 WATECO Common Implementation Strategy

Ulriksdal 28 april 2015

Ulriksdal 28 april 2015 Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

SAMRÅD OM DOKUMENTEN FÖRSLAG TILL FÖRVALTNINGSPLAN, FÖRSLAG TILL MILJÖKVALITETSNORMER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR

SAMRÅD OM DOKUMENTEN FÖRSLAG TILL FÖRVALTNINGSPLAN, FÖRSLAG TILL MILJÖKVALITETSNORMER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR REMISSYTTRANDE Ert Dnr: 537-34925-2014 537-5346-2014 537-5058-14 537-7197-14 537-9859-2014 Vårt Dnr: 2015_010 2015-04-30 Vattenmyndigheten för Västerhavet Vattenmyndigheten för Södra Östersjön Vattenmyndigheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Styrmedel för bättre vattenkvalitet. Dir. 2008:157. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008

Kommittédirektiv. Styrmedel för bättre vattenkvalitet. Dir. 2008:157. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Kommittédirektiv Styrmedel för bättre vattenkvalitet Dir. 2008:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda användningen av ekonomiska och andra

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT

ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT ÅTGÄRDSPROGRAM 2016-2021 VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT Vattenrådens dag 22 mars 2017 Hanna Tornevall Vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten Västerhavet Förvaltningsplan inklusive miljökvalitetsnormer beslutade

Läs mer

MKN för vatten. seminarium och workshop. Välkomna! Umeå 14 september 2016

MKN för vatten. seminarium och workshop. Välkomna! Umeå 14 september 2016 MKN för vatten seminarium och workshop Umeå 14 september 2016 Välkomna! Mål med dagen Ta in och sprida kunskap om MKN, att skapa kontaktnät och en arena för erfarenhetsutbyte kring MKN. Förhoppning De

Läs mer

Projekt: Vattenkraften i genomförandet av Ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt

Projekt: Vattenkraften i genomförandet av Ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Projekt: Vattenkraften i genomförandet av Ramdirektivet för vatten 2011-03-11 Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt 1 Målsättning Förtydliga kopplingen mellan vattenkraftverk och ekologiskt status

Läs mer

Världsnaturfonden WWF och vattendirektivet

Världsnaturfonden WWF och vattendirektivet Världsnaturfonden WWF och vattendirektivet Omslag: Text: Vattendirektivets logotyp Lennart Gladh och Lennart Henrikson January 2006 Världsnaturfonden WWF Världsnaturfonden WWF och Vattendirektivet Om vattendirektivet

Läs mer

Nästan 600 sidor. Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet

Nästan 600 sidor. Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet Program 14.30 15.00 Kaffe 15.00 15.15 Tid för bättre vatten 15.15 15.30 Parallella samråd 15.30 16.15 Nästan 600 sidor 16.25 16.50 Ger åtgärdsprogrammet rätt åtgärder 16.50 17.30 Samråd om vatten, gruppdiskussion

Läs mer

Först - vattenförvaltning light ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT. Varför vattenförvaltning?

Först - vattenförvaltning light ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT. Varför vattenförvaltning? ÅTGÄRDSPROGRAM 2016-2021 VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT Josefin Levander Vattenmyndigheten Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalands län Först - vattenförvaltning light Hur mår våra vatten? Vilken miljökvalitetsnorm

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

REGERINGENS BESLUT I PRÖVNINGEN AV VATTENFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM

REGERINGENS BESLUT I PRÖVNINGEN AV VATTENFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM REGERINGENS BESLUT I PRÖVNINGEN AV VATTENFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM INNEHÅLL I BESLUTET Regeringen beslutar att vattenmyndigheterna ska fastställa de åtgärdsprogram som ska gälla för 2017-2021.

Läs mer

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund På gång inom Vattenförvaltningsarbetet Ann-Louise Haglund Vattenförvaltningsarbetet under 2015 Remiss från Vattenmyndigheterna Förslag till Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft.

Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft. Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft. Tabell 1. Samtliga huvudavrinningsområden som innehåller KMV på

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Vattendagarna 2015 Irene Bohman

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Vattendagarna 2015 Irene Bohman Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Vattendagarna 2015 Irene Bohman BAKGRUND Verktyg för att nå vattenrelaterade miljömål. Verktyg för att nå reduktionsbetingen inom BSAP Stora delar av åtgärdsprogrammet

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Nästan 600 sidor. Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet

Nästan 600 sidor. Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet Nästan 600 sidor Carola Lindeberg Samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet Samrådsmaterial Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsmaterial Förvaltningsplan

Läs mer

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen Program 09.30 10.00 Morgonkaffe och macka 10.00 10.15 Tid för bättre vatten 10.15 11.00 Nästan 600 sidor 11.00 11.30 Åtgärder på olika nivåer

Läs mer

Vattenförvaltning. Ris och ros från kommissionen och aktuella ytvattenfrågor. Lennart Sorby

Vattenförvaltning. Ris och ros från kommissionen och aktuella ytvattenfrågor. Lennart Sorby Vattenförvaltning Ris och ros från kommissionen och aktuella ytvattenfrågor Lennart Sorby lennart.sorby@havochvatten.se EU:s Blueprint Strategi för att åtgärda vattenproblemen Analys av status och problem

Läs mer

vattenmiljö och vattenkraft

vattenmiljö och vattenkraft vattenmiljö och vattenkraft Förslag till ändrade bestämmelser energiöverenskommelsen, tillkännagivande och genomförande av ramdirektivet för vatten Miljö- och energidepartementet 1 Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt. Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo Vattenmyndigheten Västerhavet

Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt. Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo Vattenmyndigheten Västerhavet Förvaltningsplan 2016-2021 för Västerhavets vattendistrikt Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo Vattenmyndigheten Västerhavet Varför vattenförvaltning? Förebygga Åtgärda Planera För ett långsiktigt hållbart nyttjande

Läs mer

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen. Niklas Holmgren Strateg, Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen. Niklas Holmgren Strateg, Vattenmyndigheten Södra Östersjön Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen Niklas Holmgren Strateg, Vattenmyndigheten Södra Östersjön Europa och Hässleholm Samråd pågår i hela EU. Andra gången - Vattendirektivet Första

Läs mer

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Vattenförvaltningen viktig del av svenskt miljömålsarbete På alla nivåer: Kommunal Regional Nationell

Läs mer

Författningsförslag, implementering av art. 4.1 och art. 4.7 ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)

Författningsförslag, implementering av art. 4.1 och art. 4.7 ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) Sida 1 (6) Författningsförslag, implementering av art. 4.1 och art. 4.7 ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 7 Kraven i 2-5 och 6 första stycket gäller i den utsträckning

Läs mer

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Begäran 2015-05-06 Diarienummer 537-34925-2014 Sida 1(6) Regeringen Miljö- och energidepartementet miljodepartementet.registrator @regeringskansliet.se Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram

Läs mer

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen

Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen Välkomna! Samrådsmöte inför beslut inom vattenförvaltningen Program 9.30 10.00 Morgonkaffe och macka 10.00 10.15 Tid för bättre vatten Vattendelegat 10.15 11.15 Nästan 600 sidor Vattenmyndigheten Samarbete

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Andra samråd som pågår tidslinjer Prioriterade ämnen (1 nov-30 april) Arbetsprogram och tidtabell Översikt

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 16.30, till

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 16.30, till Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 16.30, 17.15 till 17.20. Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Återrapportering av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Återrapportering av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Niklas Holmgren, vattenmyndigheten Södra Östersjön SKL:s miljöchefsnätverksträff 28 september 5 beslut om Förvaltningsplaner Förslag till statens

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i Sverige

Miljökvalitetsnormer i Sverige Miljökvalitetsnormer i Sverige EU:s vattenlagstiftning Vattenuttag, Fiskvatten-, Musselvatten-, Badvatten- och Dricksvattendirektiv Avloppsvatten Nitrat från jordbruk Dricksvatten IPPC Vattendirektivet

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

Vattenförvaltning - påverkansanalys, statusklassificering, riskbedömning och åtgärdsprogram

Vattenförvaltning - påverkansanalys, statusklassificering, riskbedömning och åtgärdsprogram Vattenförvaltning - påverkansanalys, statusklassificering, riskbedömning och åtgärdsprogram Teresia Wällstedt Vattenmyndigheten, Norra Östersjöns vattendistrikt Vad är vattenförvaltning? EUs ramdirektiv

Läs mer

Hur ska vi förbättra våra vatten? Skellefteå 11 februari 2015

Hur ska vi förbättra våra vatten? Skellefteå 11 februari 2015 Hur ska vi förbättra våra vatten? Skellefteå 11 februari 2015 ÅTGÄRDSPROGRAM Beskriver vad som ska göras för att miljökvalitetsnormen ska följas visar på vad som behöver uppnås och definierar vem som är

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram?

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Irene Bohman Nationell kalkhandläggarträff 2016-03-15 Maj PRÖVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET Överlämnade åtgärdsprogrammet till regeringen för en eventuell

Läs mer

Sammanfattning YTTRANDE 1 (7)

Sammanfattning YTTRANDE 1 (7) SVENSK ENERGI Produktion Gun Åhrling-Rundström 08-677 28 12, 073-433 82 45 gun.ahrling-rundstrom@svenskenergi.se Lennart Sandebjer 08 677 26 53, 070 550 77 81 lennart.sandebjer@svenskenergi.se YTTRANDE

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Slutseminarium projekt Umeälven Umeå, 21-2 maj 2015 Lisa Lundstedt Vattenmyndigheten Bottenviken Foto: Andreas Broman WFD Torrfåra GEP Svämplan Morfologi Reglerkraft Produktionsförlust

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Disposition Vattenmyndigheternas åtgärdsprogam. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogam. Kommande åtgärdsprogram för Vattendirektivet

Disposition Vattenmyndigheternas åtgärdsprogam. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogam. Kommande åtgärdsprogram för Vattendirektivet Kommande åtgärdsprogram för Vattendirektivet Hur stort är åtgärdsbehovet? Siktdjup - status Disposition - Föreslagna åtgärder vem gör vad - Grundläggande och kompletterande åtgärder - Åtgärdsbehov fosfor

Läs mer

Vattenförvaltning i grannlandet Sverige

Vattenförvaltning i grannlandet Sverige Vattenförvaltning i grannlandet Sverige Jakob Granit, Generaldirektör Nasjonal vannmiljøkonferanse 2 3 november 2016 Struktur Global utblick Svensk vatten och havsförvaltning Utmaningar, möjligheter, nästa

Läs mer

Bättre vatten i sikte vattenmyndigheter i samverkan. Sara Frödin Nyman Levande åar och fiskrika stadsparker Eskilstuna 2014

Bättre vatten i sikte vattenmyndigheter i samverkan. Sara Frödin Nyman Levande åar och fiskrika stadsparker Eskilstuna 2014 Bättre vatten i sikte vattenmyndigheter i samverkan Sara Frödin Nyman Levande åar och fiskrika stadsparker Eskilstuna 2014 Fria vandringsvägar Hur kommer Vattendirektivet in i bilden? Vad gör vattenmyndigheterna?

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Kalmar Västra Götaland

SAMRÅDSDOKUMENT. Kalmar Västra Götaland SAMRÅDSDOKUMENT Kalmar Västra Götaland Fördjupade utmaningar I slutet av 2016 beslutades om en förvaltningsplan, ett åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns respektive Västerhavets

Läs mer

Sammanfattning. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av remissen och önskar lämna följande synpunkter.

Sammanfattning. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av remissen och önskar lämna följande synpunkter. 2015-05-07 sid 1 (10) vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Appendix 1 1 (5) Bilaga 1- Åtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Fortum ställer sig bakom de kommentarer som framförts av Vattenregleringsföretagen i deras bilaga till remissvar angående

Läs mer

Varför renar vi vattnet?

Varför renar vi vattnet? Varför renar vi vattnet? Vattenförvaltning och hållbar utveckling smhi.se ann-karin.thoren@havochvatten.se outdoorkartan.se Varför renar vi vattnet? - disposition Krav i miljölagstiftning Syfte med ramdirektivet

Läs mer

Välkomna! Syftet med dagarna är att:

Välkomna! Syftet med dagarna är att: Välkomna! Syftet med dagarna är att: lära känna varandra och våra olika kunskaper och erfarenheter få en introduktion till svensk vattenförvaltning känna till tidplanen framöver och vattendelegationens

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 ARB2000, v2.1, 2014-01-30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska förvaltningen Plan- och trafikavdelningen Planeringschef, Mimmi Öberg 0589-871 60, 073-765 71 60 mimmi.oberg@arboga.se Datum 2015-04-08 Yttrande

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och miljökonsekvensbeskrivning för Bottenvikens vattendistrikt

Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och miljökonsekvensbeskrivning för Bottenvikens vattendistrikt Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt 2009-09-01 REMISSYTTRANDE 537-15671-08 537-15695-08 537-15696-08 537-16527-08 Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan

Läs mer

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram - underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Principer för miljökvalitetsnormer och undantag

Principer för miljökvalitetsnormer och undantag Principer för miljökvalitetsnormer och undantag 2016-2021 Ekologisk Vad är god status vattenstatus? Bedöms enligt HaV:s föreskrifter 2013:19 Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig Olika kvalitetsfaktorer

Läs mer

WWFs arbete utifrån EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter:

WWFs arbete utifrån EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter: Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Växel: 08 624 74 00 Direkt: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 Allmänt: info@wwf.se www.wwf.se Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Fyrkantens vattensrådsområde

Fyrkantens vattensrådsområde Fyrkantens vattensrådsområde VRO 5 Klöverträsk 2009-03-24 Maria Widmark Vad är målet för våra vatten? - God status - God tillgång - Ingen försämring -Hållbartutnyttjande - Framtida generationer ska få

Läs mer

Samverkan mellan vattenförvaltningen och översvämningsförordningen Pågående arbete inom EU och nationellt

Samverkan mellan vattenförvaltningen och översvämningsförordningen Pågående arbete inom EU och nationellt Samverkan mellan vattenförvaltningen och översvämningsförordningen Pågående arbete inom EU och nationellt Anneli Harlén, HaV anneli.harlen@havochvatten.se Barbro Näslund-Landenmark, MSB barbro.naslund-landenmark@msb.se

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt. Del av nationellt delegationsmöte. Ledamöter: Stefan Carlsson Ordförande

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt. Del av nationellt delegationsmöte. Ledamöter: Stefan Carlsson Ordförande Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt. Del av nationellt delegationsmöte. Tid: Måndagen den 1 juni 2015 Plats: Piperska muren, Stockholm Ledamöter: Stefan Carlsson Ordförande

Läs mer

För att ändra/uppdatera/ta bort Presentationsnamn och Namn i foten, gå in på Infoga - Sidhuvud/sidfot

För att ändra/uppdatera/ta bort Presentationsnamn och Namn i foten, gå in på Infoga - Sidhuvud/sidfot Presentation Niklas Egriell (M.Sc) Utredare och ansvarig för HaV:s arbete med frågor kring vattenkraft och vattenreglering Niklas.egriell@havochvatten.se 010-698 60 86 9/28/12 1 9/28/12 2 Pågående arbeten

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets YTTRANDE 1 (8) Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndighetens dnr 537-7197-14) Förutsättningar för yttrandet Eftersom förslaget är mycket omfattande har

Läs mer

Ny vattenlag kan få långtgående konsekvenser för samhällsutvecklingen Christer Jansson

Ny vattenlag kan få långtgående konsekvenser för samhällsutvecklingen Christer Jansson Ny vattenlag kan få långtgående konsekvenser för samhällsutvecklingen Christer Jansson Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 3 Lantbrukarnas Riksförbund Varför ny lagstiftning? Vattenverksamhetsutredningen

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Referensgruppsmöte Jord- skog

Referensgruppsmöte Jord- skog Referensgruppsmöte Jord- skog Vad händer inom vattenförvaltningen? Mats Wallin Tillsammans värnar vi vattnets värden! Samrådsperioder Synpunkter på samrådsmötena Vattenskyddsområden. Länsstyrelsen i vissa

Läs mer

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2012-03-29 1 Björn Risinger Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 2012-03-29 2 En ny myndighet för havs- och vattenmiljö En tillbakablick 2012-03-29 3 HaV ansvarar för att genomföra

Läs mer

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län Samrådssvar dnr 537-5058-14 Att: Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för

Läs mer

Vattendirektivet i Sverige

Vattendirektivet i Sverige Vattendirektivet i Sverige - Implementering generellt - Tillståndet i kustzonen av Östersjön - Utmaningar - Planer framåt Ann-Karin Thorén 2014-11-11 1 HaV ansvarar för att samordna genomförandet av: Tre

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Remissvar på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt,

Remissvar på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt, Skellefteå 2015-03-03 1(6) Referens Dokumentnummer 625807-v6 Handläggare Rolf Lindgren Personal/Miljö HXM Telefon 0910-77 25 00 Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Länsstyrelsen i Norrbottens

Läs mer

Samrådsmöte Sveg 18 februari 2015

Samrådsmöte Sveg 18 februari 2015 Samrådsmöte Sveg 18 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer

Instruktion finansieringsuppgiften

Instruktion finansieringsuppgiften Instruktion finansieringsuppgiften Er uppgiften är att finansiera åtgärdsprogrammets övergödningsåtgärder. Varje deltagare har fått en femhundring, en hundring och en 50-lapp. Ni ska på baksidan kryssa

Läs mer

Bakgrundsinformation vattendirektivet

Bakgrundsinformation vattendirektivet 100 Gammalt mål hur påverkas lantbrukarna? 75 50 25 Nytt mål! Miljömålet BSAP VF Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Martin Larsson martin.h.larsson@lansstyrelsen.se 0 2005 2010 2015

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Marks kommun / markskommun@mark.se Påbörjade undersökningar: 2016-01-07 14:22:49 Avslutade: 2016-02-25 11:12:48

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG

Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG Maria Wik Persson SweMins Miljökonferens 2010 Innehåll Kort repetition Miljökvalitetsnormer (MKN) Åtgärdsprogram Verksamhetsutövare Förändringar på gång 6-års cykler

Läs mer

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:50 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Bottenhavets internationella gränsvattenområden i Jämtlands län Detta är en sammanställning

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015 Vattenförvaltningens samråd 1 nov 2014 30 april 2015 Förslag till ny förvaltningsplan (FP), nytt åtgärdsprogram (ÅP) och nya miljökvalitetsnormer (MKN) för Norra Östersjöns vattendistrikt för perioden

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Dialogprojektet Vattendagarna Uppdraget Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter

Läs mer

Förvaltningsplan. Vattenmyndigheten Bottenhavet

Förvaltningsplan. Vattenmyndigheten Bottenhavet Ragnar Asklund 2015-04-30 Dnr Jämt: 063-149346 ragnar.asklund@jamtkraft.se YTTRANDE Ert dnr 537-7197-14 Vattenmyndigheten Bottenhavet Förvaltningsplan Karakterisering och statusklassning Det är svårt att

Läs mer

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-10-21\dagordning\tjänsteutlåtande\8.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-09-16 MHN 2008-10-21 p 8 Stina Thörnelöf

Läs mer

Örnsköldsviks kommun /

Örnsköldsviks kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Örnsköldsviks kommun / kommunen@ornskoldsvik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-07

Läs mer

Samråd inom delområde Motala ström. Onsdag 17 april 2013

Samråd inom delområde Motala ström. Onsdag 17 april 2013 Samråd inom delområde Motala ström Onsdag 17 april 2013 Dagens program 10.00 10.10 Inledning 10.10 11.00 Vattenmyndigheten presenterar samrådets genomförande och samrådshandlingarna 11.00 11.30 Länsstyrelsen

Läs mer

Yttrande. Läkemedelsverkets yttrande har som utgångspunkt att i huvudsak gälla utredningens beröringspunkter inom vårt verksamhetsansvar.

Yttrande. Läkemedelsverkets yttrande har som utgångspunkt att i huvudsak gälla utredningens beröringspunkter inom vårt verksamhetsansvar. Yttrande Kia Salin Omvärld och innovationsstöd Telefon: 018-179249 Datum: 2015-04-26 Dnr: 3.4-2014-106870 Vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport till Miljömålsberedningen

Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport till Miljömålsberedningen Sammanfattning av Ulf Bjällås och Magnus Fröbergs rapport 2013-03-29 till Miljömålsberedningen Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet

Läs mer

Martin Larsson Norra Östersjöns vattendistrikt. Lantmäteriet geodatasamverkan Enköpings kommun

Martin Larsson Norra Östersjöns vattendistrikt. Lantmäteriet geodatasamverkan Enköpings kommun Martin Larsson Norra Östersjöns vattendistrikt Lantmäteriet geodatasamverkan Enköpings kommun Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2015-2021 - Vattenförvaltning 2.0 - Data om dagvatten - Vattendirektivet

Läs mer

Remissvar avseende förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen.

Remissvar avseende förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen. Staff Function Communications Public & Regulatory Affairs Sweden 169 92 Stockholm Havs- och vattenmyndigheten vattenmiljoochvattenkraft@havochvatten.se Datum: 2019-06-28 Kontakt: Claes Hedenström Telefon:

Läs mer

Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Katrin H Sjöberg

Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Katrin H Sjöberg Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Katrin H Sjöberg 2017-09-21 1. Genomföra vattenkraftsdelen i energiöverenskommelsen, som träffades i juni 2016

Läs mer

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Fem distrikt i Sverige med olika karaktäristik Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt baserat på de fem större havsbassängerna vilket innebär

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer