Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och elproduktion med vattenkraft. Övergripande om Västerhavets vattendistrikt: Övergripande anges att cirka 700 vattenkraftverk och cirka 3000 dammar finns i distriktet. Detta faktum borde borga för ett betydande antal utpekade KMV. Av totalt 2587 ytvattenförekomster är 57 utpekade som KMV, d.v.s. 2,2 %. Den låga andelen speglar inte den fysiska påverkan som finns i vattenförekomster i Västerhavet. Detta riskerar att kraven på åtgärder i många vattenförekomster blir allt för kostsamma samt innebära en kraftig minskning av kraftproduktion och reglerförmåga. Detta kan få konsekvenser för Sveriges elsystem och skulle strida mot den Strategi för åtgärder i vattenkraften som Havs- och Vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten har arbetat fram. Upptagna kostnader för åtgärder bygger endast på schabloner och är underskattade, dessutom har inte kostnad för bortfall av elproduktion och reglerkraft medtagits. Sammanställd kostnad blir med anledning av ovanstående missvisande. Andelen, 2,2 % KMV, är i samma storleksordning som vid klassificeringen Trots synpunkter från Fortum i samband med samråd 2009, samt i samband med samråd om väsentliga frågor 2013 så har antalet KMV inte ökat. Slutsatsen är att vattenmyndigheten inte nyttjar möjligheten att peka ut KMV på ett sätt som gagnar Sverige. Att en vattenförekomst är utpekad som KMV innebär inte att den blir befriad från åtgärder, men kraven blir lägre. Fortum har kommenterat klassificering och MKN på vattenförekomstnivå i VISS webverktyg. Kommentarerna bifogas i en bilaga 3. Byälven Fortum har regleringsmagasin för vattenkraftändamål samt 5 kraftverk i Byälvens avrinningsområde, den totala årliga produktionen är 119 GWh och installerad effekt 50 MW. Enligt klassificeringen i VISS framgår att endast 4 av 175 vattenförekomster är utpekade som KMV samt har klassificerats otillfredsställande ekologisk potential, OEP, d.v.s. endast 2,2 %. I åtgärdsområdet har 47 sjöar och 81 vattendrag bedömts som sämre än god status på grund av fysisk förändringar. Det är framförallt konnektivitets-, flödes- och morfologiska förändringar som orsakat problemen i dessa vattenförekomster. Texten är från beskrivningen av Byälvens åtgärdsområde. Denna klassificering speglar inte situationen i Byälven och kan komma att innebära en minskning av reglering och produktion beroende på åtgärder som kan aktualiseras. Miljöanpassade flöden, utrivning av damm eller fiskvandringsväg samt minimitappning är åtgärder som minskar vattenkraftproduktion och möjlighet att bidra med balanskraft. En prioritering av var åtgärder gör mest nytta till en rimlig kostnad är nödvändig. Den föreslagna klassificeringen stämmer inte överens med Havs- och Power Org.nr MomsNr SE Säte Stockholm Fortum Generation AB

15 Appendix 1 2 (5) Environment/Birgitta Adell Energimyndighetens gemensamma Strategi för åtgärder i vattenkraften. Kvarstår denna klassificering och bristande utpekande av KMV så finns risk för orimliga krav på vattenkvalitén med omfattande åtgärder på vattenkraften som skulle resultera i liten förbättring i ekologin, orimliga kostnader samt en påverkan på landets elförsörjning. Slutsats: Klassificering samt utpekande av KMV behöver modifieras. Den osäkerhet som finns i beräkning av åtgärdskostnader måste förtydligas. Fortum bidrar gärna med kompetens om vattenkraften och dess värde i Byälven i samverkan med de myndigheter som ansvarar för och arbetar med vattenförvaltningen. Gullspångsälven Fortum har regleringsmagasin för vattenkraftändamål samt 8 vattenkraftverk i Gullspångsälvens avrinningsområde, den totala årliga produktionen är 295 GWh och installerad effekt 87 MW. Det framgår i sammanställningen för åtgärdsområde 11 Gullspångsälven att Inom Gullspångsälvens åtgärdsområde är ca 80 % av vattenförekomsterna i vattendragen påverkade av fysiska förändringar i sådan utsträckning att det medfört att den ekologiska statusen är sämre än god. Det är därmed det enskilt största identifierade miljöproblemet i åtgärdsområdet. Att det finns en nytta med vattenkraft påtalas inte. Enligt klassificeringen i VISS har av de cirka 300 vattenförekomsterna i Gullspångsälvens avrinningsområde endast 1 pekats ut som KMV. Detta speglar inte situationen i området enligt ovan med de omfattande fysiska förändringarna. Av de vattenförekomster som Fortums vattenkraft påverkar har ingen utpekats som KMV. I förra förvaltningscykeln var det 1, men dess problem är att den ligger i ett Natura 2000-område varför Vattenmyndigheten menar att den inte kan vara KMV. Det påtalas vidare att 181 vattenförekomster med fysiska förändringar behöver förbättras med avseende på kontinuitet, flöde och morfologi. Det framgår inte hur många av dessa åtgärder som skulle påverka kraftproduktionen. I tabell 2 sid 69 redovisas förslag på kostnadseffektiva fysiska åtgärder i området. Denna skrivning behöver modifieras genom att kostnaderna är schabloner och produktionsbortfall inte är medtaget. En prioritering av var åtgärder gör mest nytta till en rimlig kostnad är nödvändig. Den föreslagna klassificeringen stämmer inte överens med Havs- och Energimyndighetens gemensamma Strategi för åtgärder i vattenkraften. Kvarstår denna klassificering och bristande utpekande av KMV så finns risk för orimliga krav på vattenkvalitén med omfattande åtgärder på vattenkraften som skulle resultera i liten förbättring i ekologin, orimliga kostnader samt en påverkan på landets elförsörjning. Slutsats: Klassificering samt utpekande av KMV behöver modifieras. Vattenförekomster som berörs av vattenreglering och vattenkraftproduktion måste pekas ut som KMV. Gullspångsälven nedströms sjön Skagern var i förra förvaltningscykeln KMV nu är vattenförekomsten ändrad till naturligt vatten och har måttlig ekologisk status, detta på grund av att området är sedan 2006 ett Natura 2000-område. Gullspångs kraftverk invigdes 1908 och är ett av de äldsta i landet. Årsproduktionen är betydande, närmare 100 GWh och installerad effekt är 40 MW. I älven pågår sedan 2003 gemensamma ansträngningar för att skydda Gullspångslaxen. Power Org.nr MomsNr SE Säte Stockholm Fortum Generation AB

16 Appendix 1 3 (5) Environment/Birgitta Adell Myndigheter tillsammans med Fortum som arbetar för att förbättra laxens förutsättningar för lek i Gullspångsälven. Genomförda åtgärder har årligen följts upp och ytterligare förbättringar studeras och planeras inom Gullspångslaxens förvaltningsgrupp. De biologiska kvalitetsfaktorerna redovisas i VISS och visar på hög status, för fisk är det god status i nedre delen av Årosforsarna medan Lilla Årosforsen visar på måttlig eller otillfredsställande status till följd av låga tätheter av lax. I bevarandeplanen för Gullspångsälven N2000 påtalas att igenväxning av mynningsområden kan försvåra uppvandring av fisk och utvandring av laxyngel. Till följd av de höga vattenstånd som rådde i Vänern 2001 praktiseras en ändrad reglering, framtagen av SMHI, av Vänern där sjön hålls på en lägre nivå. Denna regleringsstrategi resulterar i att igenväxningen ökar genom minskade vattenståndsvariationer, inte minst påverkar detta Vänerns vikar. Detta kan komma att försämra/ försämrar redan möjligheten för Gullspångslaxen att vandra upp i älven respektive ut från älven. Vänerns reglering har Fortum ingen påverkan på. För att fortsatt drift av Gullspångs kraftverk ska vara möjlig behöver Gullspångsälven pekas ut som KMV. I annat fall är det troligt att kraftverket måste rivas ut och Sverige förlorar kraftproduktion samt betydande reglerförmåga. Den osäkerhet som finns i beräkning av åtgärdskostnader måste förtydligas. Fortum bidrar gärna med kompetens om vattenkraften och dess värde i Gullspångsälven, Letälven, Svartälven och Timsälven i samverkan med de myndigheter som ansvarar för och arbetar med vattenförvaltningen. Klarälven Fortum har regleringsmagasin för vattenkraftändamål samt 23 vattenkraftverk, varav 9 i huvudfåran, i Klarälvens avrinningsområde. Den totala årliga elproduktionen ett normalår är 1619 GWh och installerad effekt 380 MW. Enligt klassificeringen i VISS har av de 287 ytvattenförekomsterna i Klarälvens avrinningsområde endast 18 pekats ut som KMV, d.v.s. 6 %. Detta låga antal KMV speglar inte situationen i området med de betydande fysiska förändringar som finns och den omfattande kraftproduktionen som är samhällsnyttig. Av de 18 KMV når ingen GEP som i de flesta fall är kvalitetskravet. Av de 287 ytvattenförekomsterna är det endast 15 % som är i god status. Av de 165 vattenförekomster som Fortums vattenkraft påverkar har 18 utpekats som KMV, dvs. 11 %. Det framgår att utformningen av åtgärder inte har specificerats. Det framgår även att åtgärder som kan komma ifråga är utrivning av hinder, omlöp, inlöp genom hinder, tekniska fiskvägar, i många fall mintappning för att säkerställa flöde genom fiskvägar. Förslag om miljöanpassade flöden finns vid 48 reglerade dammar. Utformning för åtgärderna med avseende på regleringsperiodicitet och tappningsmängd behöver specificeras vid eventuella omprövningar. Förutom ovanstående behöver en ingående ekonomisk analys genomföras för att få svar på rimligheten i en föreslagen åtgärd samt dess påverkan på pågående verksamhet samt samhället. Detta framgår inte och detta behöver kompletteras eller Power Org.nr MomsNr SE Säte Stockholm Fortum Generation AB

17 Appendix 1 4 (5) Environment/Birgitta Adell åtminstone förtydligas i åtgärdsprogrammet. De kostnader som finns redovisade i åtgärdsområdet samt i VISS är schabloner, dessutom är eventuellt produktionsbortfall ej medtaget i redovisningen. Detta behöver förtydligas. I Klarälvens huvudfåra är endast Höljessjön och torrfåran nedströms dammen KMVutpekade. Vattenförekomsterna nedströms är naturliga vatten som inte når målet GES. Föreslagna åtgärder för att kvalitetskraven ska kunna nås är förutom anläggande av fiskvägar så föreslås miljöanpassade flöden i Höljes. Älven måste betraktas som ett system, att den reglering som sker i Höljes är till gagn för kraftverken nedströms. Det är inte rimligt att flödena i Höljes måste miljöanpassas för att vattenförekomsterna nedströms Höljes ska kunna nå sina kvalitetskrav. Nyttan av KMV-utpekandet i Höljes försvinner i så fall och skyddet av pågående verksamhet riskeras. Vattenföringen i Höljes kommer under överskådlig framtid att vara påverkad av årsoch korttidsreglering. Regleringen har en stor nytta för kraftproduktionen i Klarälven och för kraftsystemet både regionalt samt nationellt. Av den anledningen behöver de nedströms liggande vattenförekomsterna pekas ut som KMV. En prioritering av var åtgärder gör mest nytta till en rimlig kostnad är nödvändig. Den föreslagna klassificeringen stämmer inte överens med Havs- och Energimyndighetens gemensamma Strategi för åtgärder i vattenkraften. Kvarstår denna klassificering och bristande utpekande av KMV så finns risk för orimliga krav på vattenkvalitén med omfattande åtgärder på vattenkraften som skulle resultera i liten förbättring i ekologin, orimliga kostnader samt en påverkan på landets elförsörjning. Det är bra och helt nödvändigt att Höljessjön och Höljes torrfåra är förklarade som KMV. Fåran ingår felaktigt, enligt Fortums mening, i Övre Klarälvens Natura 2000 område där potential för lax är bevarandevärdet. Om vattenförekomsterna istället beslutas vara naturliga, vilket de var i föregående förvaltningscykel, skulle målen endast kunna uppnås genom att damm och kraftverk rivs ut. Höljes årliga produktion är 533 GWh och installerad effekt är 128 MW. Kraftverket har funnits sedan 1960 och beslut om Övre Klarälven N2000 har fattats långt senare. Det är orimligt att förutsättningarna för en pågående verksamhet så drastiskt förändras, att den inte längre är möjlig att driva. Fortum har genomfört biologisk återställning efter flottning, finansierar forskning i Klarälven med syftet att bättre förstå Klarälvslaxens och öringens förutsättningar i älven samt finna förbättringar. Lax och öring transporteras förbi 8 kraftverk till sina lekplatser belägna i Övre Klarälven. Idag pågår ett projekt inom Karlstads Universitet för att finna möjligheter till förbättrad nedströmsvandringen för smolt och kelt. Slutsats: Klassificering samt utpekande av KMV behöver modifieras. Den osäkerhet som finns i beräkning av åtgärdskostnader måste förtydligas. Fortum bidrar gärna med kompetens om vattenkraften och dess värde i Klarälven i samverkan med de myndigheter som ansvarar för och arbetar med vattenförvaltningen. Power Org.nr MomsNr SE Säte Stockholm Fortum Generation AB

18 Appendix 1 5 (5) Environment/Birgitta Adell Norsälven Fortum har regleringsmagasin för vattenkraftändamål samt 11 vattenkraftverk i Norsälvens avrinningsområde. Den totala årliga elproduktionen ett normalår är 244 GWh och installerad effekt 124 MW. Enligt klassificeringen i VISS har av de 140 ytvattenförekomsterna i Norsälvens avrinningsområde endast 6 pekats ut som KMV, d.v.s. 4%. Detta låga antal KMV speglar inte situationen i området med de betydande fysiska förändringar som finns. Av 6 KMV når ingen GEP eller måttlig ekokologisk potential utan de har bedömts ha otillfredsställande potential. Av de 140 ytvattenförekomsterna är det endast 23 % som når god status. Miljöproblemen som beskrivs i samrådsmaterialet har i hög utsträckning bäring på fysisk påverkan såsom flödesförändringar, kontinuitetsförändringar samt morfologiska förändringar. Det framgår även att åtgärder som kan komma ifråga är bl.a. fiskvägar eller utrivning av vandringshinder samt miljöanpassat flöde. En prioritering av var åtgärder gör mest nytta till en rimlig kostnad är nödvändig Den föreslagna klassificeringen stämmer inte överens med Havs- och Energimyndighetens gemensamma Strategi för åtgärder i vattenkraften. Kvarstår denna klassificering och bristande utpekande av KMV så finns risk för orimliga krav på vattenkvalitén med omfattande åtgärder på vattenkraften som skulle resultera i liten förbättring i ekologin, orimliga kostnader samt en påverkan på landets elförsörjning. Slutsats: Klassificering samt utpekande av KMV behöver modifieras. Den osäkerhet som finns i beräkning av åtgärdskostnader måste förtydligas. Fortum bidrar gärna med kompetens om vattenkraften och dess värde i Norsälven i samverkan med de myndigheter som ansvarar för och arbetar med vattenförvaltningen. Power Org.nr MomsNr SE Säte Stockholm Fortum Generation AB

19 Appendix 2 1 (3) Environment/Birgitta Adell Bilaga 2 Frågor vi vill att ni svara på I inledningen av Förslag på åtgärdsprogram i samrådshandlingen önskas synpunkter på 10 frågor; (Respektive fråga kursiverad, Forums svar ej kursiverad) Framgår det vilka fysiska åtgärder i miljön som åtgärderna (styrmedlen) i åtgärdsprogrammet ska leda till? Oklart om det är de fysiska åtgärder som presenteras i VISS som avses med frågan. Det är mer korrekt att fråga om det framgår vilka åtgärder som behöver utredas med tanke på prioritering av åtgärder för att kostnadseffektiva åtgärder ska kunna identifieras och genomföras. Fysiska åtgärder finns delvis presenterade i VISS men de ska beslutas i dec Underlaget är alltför bristfälligt för att det skulle kunna tjäna som underlag för beslut om åtgärder. Både klassificering, miljökvalitetsnormer samt åtgärder presenterade i samrådsmaterialet tycks baserade på en önskan om att åtgärder ska genomföras överallt utan någon tanke på rimligheten i detta eller konsekvenserna detta skulle medföra för samhälle, verksamhetsutövare eller miljön. Däremot framgår vilka myndigheter åtgärderna (styrmedlen) riktar sig till. Framgår det vem/vilka som behöver genomföra åtgärderna för att följa miljökvalitetsnormerna? Det framgår att Energimyndigheten och HaVs- och vattenmyndigheten, åtgärd 1 behöver vägleda länsstyrelserna vid prioritering av miljöförbättrande åtgärder mellan och inom avrinningsområden. Fortums uppfattning är att i åtgärd 1 bör SvK som är systemansvarig myndighet för det svenska kraftsystemet ingå i detta arbete då myndigheten är bäst skickad att bedöma eventuella kommande åtgärders påverkan på reglerförmågan. Fysisk påverkan har av myndigheten identifierats som ett stort problem i distriktet. Fysisk påverkan kan vara resultatet av historisk påverkan d.v.s. verksamheter som bedrivits långt tillbaka i tiden. Vad beträffar ansvar för påverkan så kan det behöva utredas vilken verksamhet som påverkat/påverkar en vattenförekomst. Det kan handla om samhällsbyggnad, infrastruktur, flottning m.fl. Framgår det vad som behöver göras för att följa miljökvalitetsnormen? MKN är satta på en för högt och det finns en risk för att åtgärder som inte är kostnadseffektiva måste genomföras. Processen för MKN respektive åtgärder är inte i Power Org.nr MomsNr SE Säte Stockholm Fortum Generation AB

20 Appendix 2 2 (3) Environment/Birgitta Adell fas med varandra. Detta är problematiskt då det inte är möjligt att se vilka konsekvenserna blir av för högt satta MKN. Det är tydligt beträffande myndigheters åtgärder beträffande vägledande, utveckling av strategier. Men i vissa stycken är åtgärder otydliga eller motsägelsefulla. Havsoch vattenmyndigheten (åtgärd 4) behöver vägleda länsstyrelserna i tillämpning av Kammarkollegiets strategi gällande fysisk påverkan vid arbetet med tillsyn och prövning av vattenverksamheter. Hur kopplar detta till Energimyndighetens och HaVs åtgärd 1 och Strategi för åtgärder i vattenkraften? Framgår det hur åtgärderna ska göras för att följa miljökvalitetsnormen? När det gäller problemet förändrade habitat genom fysisk förändring. Så nämns att de vattenförekomster som har sämre status än god måste flödesförändringar åtgärdas för att MKN ska kunna följas. Detta uttalande underlag visar på att man inte utrett för att kunna fatta beslut Det nämns även att det finns vattenförekomster med god eller hög ekologisk status men där flödesförändringar kan utgöra ett miljöproblem som behöver åtgärdas för att vattenförekomsterna ska bibehålla sin status. Detta sista strider mot direktivet där hydromorfologiska kvalitetsfaktorer endast kan sänka status från hög till god. Framgår det var åtgärderna ska genomföras för att följa miljökvalitetsnormerna? Finns förslag i VISS men de kommer att beslutas Framgår det när åtgärdera ska genomföras för att följa miljökvalitetsnormerna? Det är tänkt att fysiska åtgärder för att nå MKN ska vara genomförda till 2021 eller Med tanke på att MKN är för högt satta så är det orealistiskt att de åtgärder som krävs kommer att vara genomförda enligt Vattenmyndighetens plan. Saknas det åtgärder, och i så fall vilka är det och vilken myndighet behöver genomföra dem? - Framgår det vilka de samhällsekonomiska konsekvenserna är av styrmedlen? Nej det framgår inte. En samhällsekonomisk analys presenteras i samrådshandlingarna men den bygger på schablonkostnader. Den största kostnaden som rör storskalig vattenkraft har inte beaktats, produktionsbortfallet samt minskad reglerförmåga. De samhällsekonomiska konsekvenserna är bl.a. därför missvisande och underskattade. Kostnader till följd av för högt satta KMN kommer att bli stora för samhället. Böter från EU lyfts ofta som en risk för Sverige om vi inte uppfyller MKN. Risken för böter sänks om kraven, MKN, är realistiska. Det handlar om att välja en lägre ambitionsnivå. Framgår det vilka viktiga aktiviteter som behöver genomföras för att åtgärdsprogrammet i sin tur ska kunna genomföras och av vem dessa behöver genomföras? Power Org.nr MomsNr SE Säte Stockholm Fortum Generation AB

21 Appendix 2 3 (3) Environment/Birgitta Adell Kraven behöver genomlysas så att de inte blir orealistiska. För höga krav är till nackdel för Sverige, landets samhällsutveckling och dess tillväxt. Saknas det aktiviteter för att åtgärdsprogrammet ska kunna genomföras, och i så fall vilka är det och vilken myndighet behöver genomföra dem? Kammarkollegiets, åtgärd 1. Hur kopplar denna till Energimyndighetens och HaVs åtgärd 1 och Strategi för åtgärder i vattenkraften? Om vattenmyndigheterna tänker sig att åtgärden är oberoende vore det anmärkningsvärt då det är samma problem som Power Org.nr MomsNr SE Säte Stockholm Fortum Generation AB

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Appendix 1 1 (5) Bilaga 1- Åtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Fortum ställer sig bakom de kommentarer som framförts av Vattenregleringsföretagen i deras bilaga till remissvar angående

Läs mer

Synpunkter på miljökvalitetsnorm i enskilda vattenförekomster, Bottenhavets Vattendistrikt

Synpunkter på miljökvalitetsnorm i enskilda vattenförekomster, Bottenhavets Vattendistrikt 1(8) Bilaga till Vattenregleringsföretagens svar på Samråd, dnr 537-7197-14 Synpunkter på miljökvalitetsnorm i enskilda vattenförekomster, Bottenhavets Vattendistrikt VRF samordnar årsreglering i sex av

Läs mer

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per distrikt och avrinningsområde framgår av svaren till respektive Vattenmyndighet.

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per distrikt och avrinningsområde framgår av svaren till respektive Vattenmyndighet. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Global Unit Generation E.ON Vattenkraft Sverige AB Box 34 312 21 Laholm www.eon.se Johan Tielman Tel 0705-73 44 14 johan.tielman@eon.se Besöksadress: Industrigatan

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft

Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Att definiera god ekologisk potential

Att definiera god ekologisk potential Länsstyrelsen Västernorrland Att definiera god ekologisk potential Förslag på metod för kraftigt modifierade vatten särskilt nedre Faxälven Omslagsbild: Ramsele kraftverks reglerdamm Fotograf: Madelen

Läs mer

Miljo organisationernas positionspapper om miljo anpassning av svensk vattenkraft Vattenkraften måste bli långsiktigt hållbar Vattenkraften är en viktig del av en helt förnybar energiförsörjning. Den har

Läs mer

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Kommentarer Dalälven Österdalälven Hösthån: Hösthån regleras av kraftverket Båthusströmmen, ett kraftverk som bidrar med så pass mycket

Läs mer

Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt 2015-06-16

Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt 2015-06-16 1 (6) Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt Plats: Savoy Hotell, Luleå Tid: 10.00-15.30 Deltagare: Referensgruppen: BillerudKorsnäs AB; Eva Ekholm Stenberg, Boliden

Läs mer

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Övertorneå kommun - översiktsplan BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Sammanställd av Mia Sundström, MAF arktiktkontor AB, 2013 Miljökvalitetsnormer Det svenska genomförandet

Läs mer

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per dishikt och avrinningsområde lämnas till Vattemuyndigheternas webbplats.

Synpunkter av mer detaljerad karaktär, per dishikt och avrinningsområde lämnas till Vattemuyndigheternas webbplats. .. e-dn Vattenmyndigheterna i Södra Östersjön, Västerhavet, Norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken -;'3 -;S6 ;;.~ 10._-. _~--... ANK 2 1 Jff) '[):l :>t} E.ON Vattenkraft Sverige AB Box 34 31221 la

Läs mer

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Syfte Ta fram förslag på miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som idag är utpekade som Kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 1. Storåns (Idre) avrinningsområde Version 1.1 2 1. Storåns (Idre) avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 22. Fulans avrinningsområde uppströms Fulunäs Version 1.0 2015-04-29 2 22. Fulans avrinningsområde uppströms Fulunäs Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter Vattenrådet Nyköpingsån och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds samrådsyttrande gällande vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till åtgärdsprogram mm, dr nr 537-5346-2014 Vattenrådets arbete Nyköpingsåarnas

Läs mer

Förvaltningsplan. Vattenmyndigheten Bottenhavet

Förvaltningsplan. Vattenmyndigheten Bottenhavet Ragnar Asklund 2015-04-30 Dnr Jämt: 063-149346 ragnar.asklund@jamtkraft.se YTTRANDE Ert dnr 537-7197-14 Vattenmyndigheten Bottenhavet Förvaltningsplan Karakterisering och statusklassning Det är svårt att

Läs mer

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram - underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen i Västmanlands län Samrådssvar dnr: 537-5058-14 Vattenmyndighetens kansli 721 86 Västerås Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan PM 1 (17) 48 Miljöanalys Pär Granström 026-17 12 40 per.granstrom@x.lst.se Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan Förord Detta förslag

Läs mer

Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft

Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Erik Sparrevik 2013-04-19 1 Program för biologisk mångfald - Vattenfall Vattenkraft Erik Sparrevik 2013.04.19 Bakgrund till programmet Fokus på vattenkraft

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Slutseminarium projekt Umeälven Umeå, 21-2 maj 2015 Lisa Lundstedt Vattenmyndigheten Bottenviken Foto: Andreas Broman WFD Torrfåra GEP Svämplan Morfologi Reglerkraft Produktionsförlust

Läs mer

KLARÄLVENS VATTENRÅD 2015-04-27. AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de. Sammanfattning

KLARÄLVENS VATTENRÅD 2015-04-27. AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de. Sammanfattning AÄ rende 34925-2014: Remissvar - Vattenfo rvaltning Klara lvens avrinningsomra de Sammanfattning Klarälvens vattenråd ser positivt på att vattenfrågorna genom EUs vattendirektiv har fått ett större fokus

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

e on Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Laholm 201 5-04-29 Dnr 537-5346-2014

e on Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Laholm 201 5-04-29 Dnr 537-5346-2014 e on Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Global Unit Generation E. ON Vattenkraft Sverige AB Box 34 312 21 laholm INWW.eon.se Johan n el man Tel 0705-73 4414 johan.tielman@eon.se Besöksadress:

Läs mer

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN Samrådsunderlag enl 6 kap 4 MB 2014-05-09 2 (12) 1 INLEDNING... 4 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 4 3 LOKALISERING... 5 4 HYDROLOGISKA DATA...

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 13. Unnåns avrinningsområde Version 1.0 2015-03-31 2 13. Unnåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte!

Välkommen till samrådsmöte! Välkommen till samrådsmöte! Arbetsprogram och översikt väsentliga frågor Arbetsprogram med tidtabell (3 år innan fastställande av FP) Preliminär översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen (2

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN YTTRANDE Datum 2015-05-05 D nr 537-501-14 1(5) Länsstyrelsen i Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation Älvräddarna Christer Borg, ordförande Älvräddarna, en av 27 experter i Vattenverksamhetsutredningen Stopp för ny vattenkraft Restaurera de vatten som är vattenkraftsskadade 1974, nätverk, 1984 samorganisation

Läs mer

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Oreälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt emissvaren attenmyndighetens eslut tanför Sverige tgärdsplaner tgärder riktade till ommunerna mvärden -Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten -Hans Oscarsson- för Vattenmyndigheten Västerhavets för vattendistrikt

Läs mer

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Syfte Vattenmyndigheterna ska klassificera den ekologiska och kemiska statusen i våra svenska ytvatten för att kunna avgöra var det behövs åtgärder för att klara

Läs mer

Vad kräver ramdirektivet för vatten = vattenförvaltningsförordningen i samband med vattenkraftverk? Och vem betalar vad? Och hur mycket????

Vad kräver ramdirektivet för vatten = vattenförvaltningsförordningen i samband med vattenkraftverk? Och vem betalar vad? Och hur mycket???? Vad kräver ramdirektivet för vatten = vattenförvaltningsförordningen i samband med vattenkraftverk? Och vem betalar vad? Och hur mycket???? Vattenförvaltningsförordningens grundkrav Alla vatten ska uppnå

Läs mer

Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön

Åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljön Datum Diarie nr 2015-04-28 5.0-1412-0734 Ert datum Er beteckning 2015-02-01, m.fl. 3563-14 537-9859-2014 537-7297-2014 537-5058-2014 537-5346-2014 537-34925-2014 Vår referens Per Danielsson Till Havs-

Läs mer

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation Älvräddarna Christer Borg, ordförande Älvräddarna, en av 27 experter i Vattenverksamhetsutredningen Stopp för ny vattenkraft Restaurering av de vattendrag som är vattenkraftsskadade Småskaliga kraftverk

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten

Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten Miljökvalitetsnormer: De kraftigt modifierade och konstgjorda vattnen ska uppnå god ekologisk potential och god kemisk

Läs mer

Ekologiska effekter och verksamhetspåverkan av förändrade produktionsvillkor i Vattenfalls storskaliga vattenkraftverk

Ekologiska effekter och verksamhetspåverkan av förändrade produktionsvillkor i Vattenfalls storskaliga vattenkraftverk Ekologiska effekter och verksamhetspåverkan av förändrade produktionsvillkor i Vattenfalls storskaliga vattenkraftverk Vattenfalls storskaliga vattenkraftstationer i Sverige Erik Sparrevik Henrik Viklands

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Skyldigheter och åtgärdsstrategi för ål

Skyldigheter och åtgärdsstrategi för ål Skyldigheter och åtgärdsstrategi för ål Delrapport Erik Sparrevik 2007-02-01 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer DELRAPPORT 2007-02-01 2401300 Författare Uppdragsnamn Erik

Läs mer

SE696375-160695 - SE696375-160695

SE696375-160695 - SE696375-160695 SE696375-160695 - SE696375-160695 Vattenkategori Typ Distrikt Huvudavrinningsområde Vattendrag Vattenförekomst 2. Bottenhavet (nationell del) - SE2 Kustområde - SE38039 Län Västernorrland - 22 Kommun Härnösand

Läs mer

Domar och beslut som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten, sammanställning daterad 5 juli 2012 Innehållsförteckning

Domar och beslut som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten, sammanställning daterad 5 juli 2012 Innehållsförteckning Domar och beslut som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten, sammanställning daterad 5 juli 2012 Innehållsförteckning Inledande om dokumentet... 3 Domar gällande vattenkraftverk... 4 Ansökan om tillstånd

Läs mer

Urvalet av vattenkraftanläggningar är inte representativt för att dra slutsats om 4,7 % produktionshöjning i Sverige

Urvalet av vattenkraftanläggningar är inte representativt för att dra slutsats om 4,7 % produktionshöjning i Sverige 2013-06-14 Vattenfalls kommentarer på rapporten Sweden s Evolving Hydropower Sector: Renovation, Restoration and Concession Change (Peter M. Rudberg, Stockholm Environment Institute - SEI, Project Report

Läs mer

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 1(8) Tekniska nämnden Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 Ärendet Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar

Bilaga 1. Yttrandet är uppdelat enligt nedan. Läsanvisningar Bilaga 1. Förslag till yttrande/tjänsteskrivelse angående samråd för förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram för perioden 2015-2021, föreskrifter för miljökvalitetsnormer samt MKB för åtgärdsprogrammet

Läs mer

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Dialogprojektet Vattendagarna Uppdraget Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015

Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt Delområdesrapport Ångermanälven 2009 2015 Bottenhavets vattendistrikt - Delområdesrapport Ångermanälven Innehållsförteckning Kapitel 1 Läsanvisning - delområdesrapport för Bottenhavets

Läs mer

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Tfn: 040-25 22 95 Mobil: 070-28 06 905 E-post. Ola.Gustafsson@lansstyrelsen.se VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med: Vatten och marina direktivet Miljömål

Läs mer

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Klarälvens vattenråd Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Anna Sjörs Utkast 1 jan 2013 Bakgrund Lokal åtgärdsplan för Acksjön avrinningsområde ett pilotprojekt

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR FISKEVÅRDSPLAN KALMAR LÄN Meddelande 2007:03 FISKEVÅRDSPLAN KALMAR LÄN Utgiven av: Ansvarig enhet: Projektansvarig: Författare: Omslagsbilder: Tryckt hos: Upplaga: 25

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (8) Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

Vattenfall Vattenkraft AB

Vattenfall Vattenkraft AB Vattenfall Vattenkraft AB Vattenkraft/Miljöåtgärder Pite havsbad 2012 0507 Thord Lindström PY-MP Elproduktionssystemet 2 Vattenfall Vattenkraft AB enskilt, på nätet och i branschen Konkurrans utsatt marknad

Läs mer

DOM 2014-03-07 Stockholm

DOM 2014-03-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-03-07 Stockholm Mål nr M 9888-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr M 6065-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt Torshälla stads nämnd 2015-02-12 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:413 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns

Läs mer

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive Implementation Strategy of the European Water Framework Directive For the first time in history, twenty-nine Countries are committed to jointly manage all their freshwater resources on a basin scale to

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 Ref Göran Kihlstrand, LRF Skåne Vattenmyndigheten för Södra Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet Dnr 537-34925-2014 Remissvar till

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (9) Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Birgitta Adell Miljösamordnare

Birgitta Adell Miljösamordnare Birgitta Adell Miljösamordnare Fortums vattenkraft i Norden Flod Antal anläggn. MW* Ångermanälven 3 57 Indalsälven 10 615 Ljungan 4 103 Ljusnan 18 629 Dalälven 39 935 Klarälven 24 357 Byälven 5 37 Norsälven

Läs mer

1 (15) 2015-04-30 Dnr: 537-4596-2015. Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.

1 (15) 2015-04-30 Dnr: 537-4596-2015. Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen. 1 (15) Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Synpunkter

Läs mer

Vattenkraftens framtida bidrag till ökad kapacitet och reglerförmåga

Vattenkraftens framtida bidrag till ökad kapacitet och reglerförmåga 1(9) Vattenkraftens framtida bidrag till ökad kapacitet och reglerförmåga Ett framtidsscenario för vattenkraften i Skellefteälven Inspel till Energikommissionen 1. Sammanfattning Vattenkraften är en mycket

Läs mer

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Vattenövervakning i Sverige Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Innehållsförteckning Inledning...... 3 Definitioner... 4 Vattenövervakning i Sverige ur ett historiskt perspektiv...

Läs mer

Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd har erbjudits att svara på rubricerad remiss med ert diarienummer 537-5346-2014.

Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd har erbjudits att svara på rubricerad remiss med ert diarienummer 537-5346-2014. YTTRANDE 1(10) 2015-05-05 SPN 2009/0810 349 Handläggare, titel, telefon Magnus Gullstrand, fysisk planerare 011-15 19 66 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Länsstyrelsen Kalmar län Samråd om förslag till

Läs mer

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Sammanfattning I Snärjebäcken finns problem med miljögifter, försurning, övergödning och fysiska förändringar. Ansvariga myndigheter för att åtgärda miljöproblemen

Läs mer

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Piteälvens vattenrådsområde VRO 6 Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Vad är målet för våra vatten? - God status - God tillgång - Ingen försämring - Hållbart utnyttjande - Framtida generationer ska få uppleva

Läs mer

Dalälvens vattenkraftssystem

Dalälvens vattenkraftssystem Hållbar vattenkraft i Dalälven Dalälvens vattenkraftssystem Claes Kjörk, Fortum Anna Hedström-Ringvall, DVF Kent Pettersson, Fortum Nicklas Hjerdt, SMHI Per-Erik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna 15 september

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT DELRAPPORT 1 KOMPENSATION AV REPRODUKTIONSSKADOR PÅ FISK GENOM FISKUTSÄTTNINGAR 2012-05-15 Mats Larsson VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft

Läs mer

Sammanfattning samt vissa synpunkter

Sammanfattning samt vissa synpunkter Samråd/remissvar om Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan (södra Östersjöns vattendistrikt). Detta remissvar rör endast fysisk påverkan genom dammar och kraftverk. Sammanfattning samt vissa

Läs mer

Övergripande synpunkter och ställningstaganden

Övergripande synpunkter och ställningstaganden YTTRANDE 1 (6) MILJÖENHETEN Ann-Charlotte Duvkär Telefon 010-224 94 41 ann-charlotte.duvkar@lansstyrelsen.se m.registrator@regeringskansliet.se kopia till niclas.damm@regeringskansliet.se Yttrande över

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund På gång inom Vattenförvaltningsarbetet Ann-Louise Haglund Vattenförvaltningsarbetet under 2015 Remiss från Vattenmyndigheterna Förslag till Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015

Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015 Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015 Per-Erik Sandberg Vatten påverkade av vandringshinder Underlag till vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vi behöver prioritera våra

Läs mer

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Övre Ljungans åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de som föreslås för Övre Ljungans

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010 Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraften är en mycket värdefull tillgång för produktion av förnybar el och spelar en central roll i Sveriges elförsörjning

Läs mer

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde 61 Norrström - Sagåns avrinningsområde Sammanfattning Sagåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i Enköpings och Heby kommun i Uppsala län samt Sala och Västerås kommun

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dalarna

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dalarna LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dalarna REMISSYTTRANDE Dnr. 537-5558-12 Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås Arbetsprogram med tidtabell och översikt

Läs mer

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i Statkra~ Vatlenmyndigheten i Botlenvikens vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Botlenhavets vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Västerhavet vatlendistrikt S37-!S67b og i, 'III II 02. Statkraft SverIge AB

Läs mer

/1437 REMISSVAR. Havs- och vattenmyndighetens förslag till vägledningar för kraftigt modifierade

/1437 REMISSVAR. Havs- och vattenmyndighetens förslag till vägledningar för kraftigt modifierade ^ET" SVENSKA KRAFTNÄT Generaldirektören Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se 2014-09-19 2014/1437 REMISSVAR Havs- och vattenmyndighetens förslag till vägledningar för kraftigt modifierade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; SFS 1998:812 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

St Ullfjärden. L Ullfjärden. Kalmarviken. Björkfjärden. Bedömningar inom vattenplan (fastställda 2013-04-25)

St Ullfjärden. L Ullfjärden. Kalmarviken. Björkfjärden. Bedömningar inom vattenplan (fastställda 2013-04-25) Rydjabäcken St Ullfjärden Svartviken Håtunaholmsviken Sigtunafjärden L Ullfjärden Skarven Kalmarviken Lejondalssjön Björkfjärden Namn Rydjabäcken EU_ID (VISS) NW661177-159791 Vattenförekomst nej DelARO

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖRSLAG TILL. Mellanbygdens vattenrådsområde - VRO 9

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖRSLAG TILL. Mellanbygdens vattenrådsområde - VRO 9 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM Mellanbygdens vattenrådsområde - VRO 9 Mångbyån, Kålabodaån,, Dalkarlsån, Sävarån, Tavleån och Bureälvens huvudavrinningsområden samt kustmynnande vatten belägna mellan huvudavrinningsområden

Läs mer

Branschgemensam forskning och utveckling inom vattenkraft och miljö. Sara Sandberg Elforsk

Branschgemensam forskning och utveckling inom vattenkraft och miljö. Sara Sandberg Elforsk Branschgemensam forskning och utveckling inom vattenkraft och miljö Sara Sandberg Elforsk Agenda Om Elforsk Krafttag ål Funktionella metoder för odling av fysiologiskt naturanpassad smolt Vattenkraft miljöeffekter,

Läs mer

RAPPORT. Naturvetenskapliga prioriteringsgrunder för restaurering av vattendrag 2011-10-27. Reviderad 2012-06- 15

RAPPORT. Naturvetenskapliga prioriteringsgrunder för restaurering av vattendrag 2011-10-27. Reviderad 2012-06- 15 RAPPORT Naturvetenskapliga prioriteringsgrunder för restaurering av vattendrag 2011-10-27 Reviderad 2012-06- 15 Upprättad av: Anne Thorén WSP och Henrik Schreiber Ekologigruppen RAPPORT Naturvetenskapliga

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Flödesdata inom fysisk påverkan - möjligheter och konflikter? Johan Kling johan.kling@lansstyrelsen.se 031-60 59 45

Flödesdata inom fysisk påverkan - möjligheter och konflikter? Johan Kling johan.kling@lansstyrelsen.se 031-60 59 45 Flödesdata inom fysisk påverkan - möjligheter och konflikter? Johan Kling johan.kling@lansstyrelsen.se 031-60 59 45 Fysisk påverkan Påverkan på kontinuiteten Möjlighet till spridning och fria passager

Läs mer

Remissvar på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt,

Remissvar på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt, Skellefteå 2015-03-03 1(6) Referens Dokumentnummer 625807-v6 Handläggare Rolf Lindgren Personal/Miljö HXM Telefon 0910-77 25 00 Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Länsstyrelsen i Norrbottens

Läs mer

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." 18 november 2014 HUT

Läs mer