Behandling av extremt tandvårdsrädda patienter i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandling av extremt tandvårdsrädda patienter i Östergötland"

Transkript

1 Behandling av extremt tandvårdsrädda patienter i Östergötland Rapport 2013 Linköping mars 2013 Anna Ahlvin Sven Ordell Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland

2 Sammanfattning Landstingen ansvarar för tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid, varav ett delområde omfattar personer med extrem tandvårdsrädsla. Den som bedöms lida av extrem tandvårdsrädsla har rätt till tandvård och behandling av tandvårdsrädsla mot avgift som inom öppen hälso- och sjukvård. De patienter som erhållit psykologstöd i samband med tandvård för åren uppgår till personer/år i Östergötland. Denna uppföljning syftar till att studera om extremt tandvårdsrädda patienter som genomgått tandvårdsbehandling med psykologstöd i Östergötland besökt tandvård efter avslutad behandling samt hur de i så fall upplevt dessa besök. Under 2012 utfördes en enkätundersökning riktad till individer som tidigare erhållit tandvård med psykologstöd. Enkäten skickades hem till berörda personer per post. Enkätens svarsfrekvens uppgick till 49 % fördelat på 67 % kvinnor och 33 % män. 61 % uppgav att de erhållit sin tandvård hos sjukhustandvården, 28 % hos Folktandvården, 10 % inom privattandvården samt 1 % angav Folktandvården + sjukhustandvården. 65 % svarade att de sökt tandvård åter efter avslutad behandling, medan 35 % uppger att de ej sökt tandvård igen efter färdigbehandling med psykologstöd. Av dem som sökt tandvård åter efter avslutad behandling med psykolog anger 58 % att de besökt samma tandläkare som under behandlingen med psykologstöd, medan 42 % anger att de inte gått till samma tandläkare som under tidigare behandling. När det gäller upplevelsen i samband med senaste tandläkarbesök ses de tandvårdsrädda patienterna uppvisa oro, smärta och obehag däremot upplever de generellt att omhändertagandet är bra. 2 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning... 3 Inledning... 4 KBT... 4 Syfte... 5 Frågeställningar... 5 Material och metod... 5 Resultat... 6 Diskussion Fria kommentarer Referenser Bilaga Bilaga

4 Inledning Prevalensen av vuxna personer med extrem tandvårdsrädsla bedöms i Skandinavien vara ca 5 %. Denna siffra har varit relativt oförändrad trots den utveckling och modernisering som skett av tandvården under de senaste decennierna (1). I studier där man tittat på orsaker till extrem tandvårdsrädsla har det visats att det oftast är tidigare obehagliga upplevelser, känsla av maktlöshet, betingning eller att tandvårdsrädslan är ett sekundärt problem relaterad till andra psykologiska problem som är de vanligaste orsakerna (2). I tandvårdsreformen som infördes 1999 fick landstingen ansvar för tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Ett område innefattar personer med extrem tandvårdsrädsla (grupp 10). Enligt Tandvårdsförordningen 4 SFS 1998:1338 har den som är extremt tandvårdsrädd rätt till tandvård och behandling av tandvårdsrädsla mot avgift som inom öppen hälso- och sjukvård (3). Målsättningen med tandvårdsstödet är att rehabilitera patienten från tandvårdsrädsla, så att fortsatt behandling kan ske enbart inom tandvården (4). Kriterier för klassificering av extrem tandvårdsrädsla finns uppställda i Tandvårdsförordningen 4 SFS 1998:1338 enligt följande: Som extremt tandvårdsrädd skall den anses som trots ett stort objektivt och subjektivt behandlingsbehov under ett stort antal år avhållit sig från tandbehandling, bortsett från kortvariga, akuta ingrepp som vid utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog, psykoterapeut eller legitimerad psykiater bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla. Behandlingen bör ske i samverkan mellan patient, tandvårdspersonal samt psykolog/psykiater/psykoterapeut. Inom Landstinget i Östergötland arbetar man på följande vis: När tandvårdspersonal möter en patient som uppfyller kriterierna för extrem tandvårdsrädsla skickas en förhandsbedömning till landstingets beställare. Beställaren tar då kontakt med den psykologtjänst som Landstinget i Östergötland har upphandlad. Patienten kallas för ett samtal hos psykolog/psykiater/psykoterapeut. Då görs en bedömning om patienten är extremt tandvårdsrädd enligt psykometriskt test samt en bedömning av hur många besök som anses nödvändigt. Den ekonomiska ersättningen samt antal besök som erbjuds patienter inom grupp 10 varierar mellan olika landsting. I Östergötland görs en individuell bedömning av behovet och hur många besök som bedöms nödvändiga för att hjälpa patienten. I Östergötland har man möjlighet att fritt välja vilken vårdgivare man önskar för att ombesörja tandvården, de patienter som inte har etablerat kontakt med någon tandvårdsklinik hänvisas till sjukhustandvården som finns lokaliserad vid tre enheter i länet (Linköping, Motala, Norrköping). De patienter som förhandsbedömts hos beställaren i Östergötland registreras i TVERS, vilket är ett internt datasystem för tandvårdsersättning. KBT KBT, kognitiv beteendeterapi är den behandlingsform som tillämpas vid psykologbehandling avseende extrem tandvårdsrädsla i Östergötland. Behandling med KBT bygger på ett antal principer som följer: - Ett nära och jämlikt samarbete mellan patient och behandlare, man vill undvika maktförhållande mellan behandlare och patient. - Tydlig struktur och mål. Man bör komma överens om vilket mål man har med behandlingen, vad man bör fokusera på samt hur många besök som avses. - Fokusering på problemlösning och aktuella problem (den nuvarande situationen) 4 4

5 - Utbildning - Att ge patienten kunskap om sitt eget tillstånd ger ökad möjlighet att hantera nuvarande och kommande situationer. - Hemuppgifter används för att ge kontinuitet och träning mellan behandlingstillfällena (5). Målsättningen med behandlingen som innefattar psykologhjälp är att patienten successivt ska stärka sin förmåga att själv kunna hantera sin rädsla i en tandvårdssituation. I en metaanalys över KBT-behandlingar av extrem tandvårdsrädsla har man tidigare sett att patienterna generellt uppvisar en signifikant reduktion av rädslan och att ungefär 80 % av de behandlade patienterna efter genomgången KBT-behandling självständigt och kontinuerligt tar emot tandvård (6). I ett examensarbete om användningen av KBT vid extrem tandvårdsrädsla framkom att en stor majoritet av patienterna såväl efter behandling som vid uppföljningen var nöjda med den behandling de fått och att de ansåg sig ha bra förståelse för hur de ska hantera sina problem relaterade till tandvårdsrädsla (7). I tidigare studie har visats att tillgängligheten till fobibehandling var oberoende av vilken av länets kommuner man bodde i (8). Syfte Syftet med rapporten är att studera om extremt tandvårdsrädda patienter som genomgått tandvårdsbehandling med psykologstöd i Östergötland besökt tandvården efter avslutad behandling samt hur de i så fall upplevt dessa besök. Frågeställningar - Har tandvård uppsökts efter tidigare avslutad behandling med psykologinsats? - Hur var i så fall upplevelsen i samband med tandvårdsbesöket? - Har respondenten haft tandvärk efter avslutad behandling i samband med psykologhjälp? - Har respondenten fortsatt hos samma tandläkare eller hos annan behandlare? Material och metod Antalet patienter med extrem tandvårdsrädsla i Östergötland som förhandsbedömts och därmed registrerats i TVERS för åren varierar mellan personer/år. I denna studie ingår de personer där följande kriterier är uppfyllda: 1) Det finns en stängd förhandsbedömning 2008, det vill säga att behandlingen är avslutad. 2) Personen finns registrerad i folkbokföringen Att förhandsbedömningen är stängd under 2008 behöver inte innebära att patienten enbart behandlats under det året, utan behandlingen kan ha pågått i ett eller flera år innan. Uppgifterna hämtades ur TVERS och antalet personer uppgick till 722 personer (242 män, 480 kvinnor). I studien ingår samtliga i denna population oavsett om de idag är folkbokförda i Östergötland eller ej. Tanken med att gå tillbaka några år i tiden var att patienten skulle vara färdigbehandlad och så pass lång tid gått att patienten normalt kallats till tandvården igen. Patienterna tillfrågades om sina upplevelser via en enkät (Bilaga 1). Enkäten består av sju frågor med fasta svarsalternativ samt en fråga om självskattad upplevelse (fråga 6 a-d) i samband med tandvårdsbesök. Fråga 6 a-d är lånad från en befolkningsundersökning gjord i Örebro och Östergötland som syftar till att undersöka bland annat självupplevd oral hälsa och inställning till oral hälsa och tandvård (9). Studien i Örebro och Östergötland är utförd på ett urval av befolkningen födda Syftet med att använda samma frågeställning i studien om 5 5

6 extremt tandvårdsrädda är att kunna kontrollera deras svar gentemot en normalpopulation som därmed fungerar som kontrollgrupp. Enkäterna skickades, tillsammans med ett missiv (Bilaga 2) och frankerat svarskuvert, ut per post under vecka 18 och 19 år Ifyllda enkäter insändes till Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland för manuell registrering i Excel. Vecka 22 år 2012 sändes en påminnelse i form av enkät samt missiv till dem som ej besvarat enkäten. Efter ytterligare några veckor, vecka 24 år 2012, skickades en enkät samt missiv på nytt ut till dem som ej ännu svarat. I de fall vi mottog postretur på grund av okänd adressat kontrollerades adressuppgifterna på nytt via folkbokföringen. Efter insamling av enkäterna avidentifierades dessa och all analys är således gjord på gruppnivå. Under analysen av insamlade enkäter framkom genom respondenters egna anteckningar på enkäterna att alla inte varit färdigbehandlade år 2008 som avsetts. Ett fåtal av respondenterna hade precis inlett eller avslutat behandling med psykolog, vilket därmed betyder att de på grund av tidsfaktorn då ej heller behövt besöka tandvården åter på egen hand inom denna period. I de fall respondenterna hört av sig och påtalat detta räknas de med i bortfallsgruppen. Det är dock inte otänkbart att ett fåtal individer ändå besvarat enkäten på sedvanligt vis och har då räknats in i resultatet av svar. Anledningen till att individer som fått tandvård med psykologhjälp senare än det efterfrågade året 2008 kommit med i TVERS kan vara att det vid tidigare tillfälle gjorts en förhandsbedömning på patienten, men att tandvård sen av olika tänkbara anledningar ej har utförts eller slutförts (se fördelning i Figur 1). Beräkningar och analys av enkätsvaren gjordes i Microsoft Office Excel 2003 respektive IBM SPSS v20 (Statistical Package for the Social Sciences). Figur1.Bortfallsbeskrivning 722 individer (enl. uppsatta kriterier) Svar utskick Svar utskick 2 79 Svar utskick 3 51 Avböjt medverkan 8 Ej färdigbehandlade 16 Ej svar 323 Adress okänd 24 Ingår i studie Resultat Enkätens svarsfrekvens är 49 %. Det finns ett internt bortfall i ett antal besvarade enkäter. Detta beror på att frågan ej alls är besvarad alternativt att flera svar angetts på samma fråga. 6 6

7 Fördelningen av svaren är 67 % kvinnor och 33 % män. I totalpopulationen som erhöll enkäten var förhållandet 66 % kvinnor och 34 % män. Fördelningen beträffande respondenternas ålder visas enligt Figur 2. Figur 2. Åldersfördelning hos respondenterna. 5% 40% <30 år år 55% >51 år I totalpopulationen (722 individer) som erhöll enkäten var åldersfördelningen: <30 år 7 % år 63 % 51 år 30 % Bortfallet är minst i den äldsta respondentgruppen. På frågan om boendeort fördelade sig svaren enligt följande: 50 % bor i större tätort, 32 % i mindre tätort, och 18 % av de tillfrågade uppger att de bor på landsbygd. I fråga 4 tillfrågas respondenterna var de fick sin tandvård med psykologstöd, och där visas fördelningen enligt Figur 3. Figur 3. På vilken typ av klinik utfördes tandvården i samband med psykologstöd? 10% 1% Sjukhustandvård 28% 61% Folktandvård Privattandvård Sjukhustandvård + Folktandvård 7 7

8 I fråga 5, som också är enkätens centrala fråga, Har du efter avslutad behandling med psykolog sökt tandvård igen?, svarade 65 % att de sökt tandvård åter och 35 % att de ej sökt tandvård efter avslutad behandling med psykolog. Av dem som sökt tandvård åter efter avslutad behandling med psykolog anger 58 % att de besökt samma tandläkare som under behandlingen med psykologstöd, medan 42 % anger att de inte gått till samma tandläkare som under tidigare behandling. De som under behandling med psykologstöd gått hos privattandläkare anger i högre utsträckning att de sedan fortsatt hos samma behandlare efteråt. Fråga 6 är uppdelad på fyra delfrågor och handlar om upplevelse i samband med det senaste tandvårdsbesöket. I denna fråga har respondenten möjlighet att gradera sin upplevelse efter fem givna steg. Svaren på fråga 6 olika delfrågor fördelar sig enligt diagram nedan där också kontrollgruppens (de födda 1962) svar redovisas för jämförelse. Figur 4. Upplevelse av smärta i samband med senaste tandvårdsbesöket Fråga 6a, smärta 60% 50% 40% 30% Tandvårdsrädda Kontrollgrupp 20% 10% 0% 1, smärtfritt , olidlig smärta Svarsfördelningen hos dem som fått behandling med psykologstöd respektive kontrollgruppen. 8 8

9 Figur 5. Upplevelse av obehag i samband med senaste tandvårdsbesöket Fråga 6b, obehag 60% 50% 40% 30% Tandvårdsrädda Kontrollgrupp 20% 10% 0% 1, inget obehag , mycket obehagligt Svarsfördelningen hos dem som fått behandling med psykologstöd respektive kontrollgruppen. Figur 6. Upplevelse av oro i samband med senaste tandvårdsbesöket Fråga 6c, oro 70% 60% 50% 40% 30% Tandvårdsrädda Kontrollgrupp 20% 10% 0% 1, helt lugn , stor oro Svarsfördelningen hos dem som fått behandling med psykologstöd respektive kontrollgruppen. 9 9

10 Figur 7. Upplevt omhändertagande i samband med senaste tandvårdsbesöket. Fråga 6d, omhändertagande , bra omhändertagande , dåligt omhändertagande Tandvårdsrädda Kontrollgrupp Svarsfördelningen hos dem som fått behandling med psykologstöd respektive kontrollgruppen. De respondenter som åter sökt tandvård efter färdigbehandling tillfrågas i fråga 7 om de sökt tandvård hos samma behandlare som de gick hos under behandlingen med psykologstöd. 58 % anger att de fortsatt hos samma behandlare medan 42 % anger att de ej fortsatt hos samma behandlare. I fråga 8 tillfrågas respondenterna om de haft tandvärk efter att de färdigbehandlats hos tandläkare med psykologstöd. 41 % anger att de har haft tandvärk medan 59 % anger att de ej haft tandvärk efter avslutad behandling. Diskussion I fråga 5, som också är enkätens centrala fråga, tillfrågas respondenten om tandvård sökts igen efter avslutad behandling med psykolog. På denna fråga svarar 65 % att de har sökt tandvård, och 35 % att de inte sökt tandvård åter. Frågan är ställd på så vis att vi inte får någon ytterligare information om huruvida tandvård sökts akut eller för regelmässig undersökning. Vid en eventuell mer omfattande studie i ämnet vore det intressant att se hur många som sökt tandvård för regelmässig revisionsundersökning, då det är en målsättning med fobibehandlingen att möjliggöra en kontinuerlig och självständig kontakt med tandvården. När man kombinerar fråga 5 (Har du efter avslutad behandling med psykolog sökt tandvård igen?) med fråga 8 (Har du haft tandvärk efter att du färdigbehandlades hos psykolog?) ser man att ca 2/3 av de svarande sökt tandvård åter oavsett om de haft tandvärk eller ej. Fördelningen kvinnor/män i materialet har fördelningen 2:1. I tidigare studier har man också sett att prevalensen av tandvårdsrädsla är högre hos kvinnor än hos män (10). Av 10 10

11 respondenterna ses att de flesta ryms inom åldersgruppen år. Minst representation finns i gruppen under 30 år. Troligen beror det på att de vid behandlingens gång var förhållandevis unga och relativt nyligen lämnat den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. Man kan också anta att i takt med att den orala hälsan förbättras så har de unga patienterna ett mindre vårdbehov än de som är äldre samt förhoppningsvis mindre negativa erfarenheter av tidigare tandvård. Tidigare studie har visat att prevalensen av tandvårdsrädsla tenderar att vara mindre i de högre åldersgrupperna (11), vilket också kan förklara att gruppen 51 år eller över inte är representerad i lika stor omfattning som de i åldersspannet år. Svarsfrekvensen vid dessa enkätutskick uppgick i sammanräkningen till 51 %, men då ett antal respondenter noterat på sin enkät att de ej ännu var färdigbehandlade, exkluderades dessa och den slutgiltiga svarsfrekvensen sammanräknades till 49 %. Bortfallet är stort och det hade varit av stor vikt att veta vad bortfallsgruppen representerar. Har man inte besvarat enkäten för att man ännu inte är färdigbehandlad, eller ej ens önskat/fått någon behandling med psykologstöd? Beror uteblivet svar på att personen i fråga fortfarande är mycket tandvårdsrädd och därigenom finner ett stort motstånd till att ens besvara enkäten? Med facit i hand hade man kanske fått ut mer information om man enbart skickat en enkätpåminnelse, och sedan försökt nå ett antal av de tillfrågade per telefon för att försöka få svar på de centrala frågorna. I fråga 4 tillfrågas respondenterna om på vilken typ av klinik behandlingen utfördes. Majoriteten (61 %) av respondenterna hade fått tandvård med psykologhjälp hos sjukhustandvården. Anledningen till att sjukhustandvården är överrepresenterad är med största sannolikhet att de är vana att möta extremt tandvårdsrädda patienter och emottar remisser från allmäntandvården gällande dessa patienter. Sjukhustandvården är också den instans dit extremt tandvårdsrädda patienter blir hänvisade i de fall de ej redan har etablerat någon tandvårdskontakt inom allmäntandvården. Vid jämförelse av fråga 4 (På vilken typ av klinik utfördes tandvården i samband med psykologhjälp?) med fråga 7 (Besökte du då samma tandläkare som du gått hos under behandlingen med psykolog?) vilken avser tandvård efter avslutad psykologbehandling, sågs att de som under behandling med psykologinsats gått hos privattandvården i större utsträckning fortsatt hos samma behandlare. Det är dock viktigt att poängtera att den grupp som fått sin behandling med psykologinsats inom privattandvård var förhållandevis liten (10 %). I Östergötland tillämpas valfrihet för vårdtagaren att själv bestämma om man vill uppsöka privattandläkare alternativt Folktandvård för att få behandling med psykologstöd. Detta betyder att man inte enbart är hänvisad till särskilda kliniker, och innebär att man är fri att välja den klinik/behandlare man själv önskar gå till. Fråga 6 är uppdelad på fyra delfrågor där respondenten ombeds gradera sin upplevelse vid det senaste tandvårdsbesöket utifrån fem möjliga svarsalternativ. Denna fråga är lånad från den befolkningsundersökning gjord i Örebro och Östergötland hos ett urval av befolkningen födda Syftet med att använda samma frågeställning i studien om tandvårdsrädda är just att möjliggöra att jämföra upplevelsen vid tandvårdsbesök med den hos normalpopulationen avseende samma variabler. Vid analys av fråga 6 olika delfrågor ser man att de tandvårdsrädda patienterna uppvisar högre värden än normalpopulationen avseende smärta, obehag och oro, men vid frågan om omhändertagande är fördelningen av svaren mellan de tandvårdsrädda respektive normalpopulationen mer likt fördelade. Då denna studie är en ögonblicksbild av respondentens upplevelse har vi inget referensvärde över hur smärta, obehag, oro och omhändertagandevariablerna fördelade sig före behandlingen. I tidigare studie där man följt en patientgrupp innan och efter KBT-behandling har man sett en förbättring både avseende självskattade värden samt i de objektiva psykologiska tester som görs (7)

12 Slutsatser: - Majoriteten av de patienter som fått tandvård med psykologinsats har vid denna uppföljning uppsökt tandvård åter. - De som fått tandvård med psykologinsats uppvisar generellt högre värden än normalpopulationen avseende smärta, oro och obehag i samband med det senaste tandvårdsbesöket. Dock är grupperna mer överensstämmande när man tittar på upplevt omhändertagande. - Majoriteten av respondenterna uppger att de ej haft tandvärk efter avslutad tandvårdsbehandling med psykologinsats. - Majoriteten av respondenterna uppger att de fortsatt hos samma behandlare som de gick hos under tandvårdsbehandling med psykologinsats. Fria kommentarer I de besvarade enkäterna framkom ett antal fria kommentarer från respondenterna, här är ett axplock av dessa: Terapin var en fantastisk upplevelse! Alla rädslor försvann! T o m flygrädslan. Sista behandlingen var med lustgas. Man drar sig för att gå till tandläkaren ända tills smärtan är olidlig Tyvärr upplevde jag en olidlig smärta pga. en enda tand som inte gick att dra ut helt! Roten hade växt sig fast i käkbenet på något sätt. OBS hade aldrig gått till tandläkaren utan psykolog. Hade bara psykologhjälp 2 gånger pga. att jag klarade tandläkaren utan psykolog. Massor med besvär! Det är för dyrt med tandvård samt besvärligt. Varför är det så dyrt? Har du brutit ett ben, så kostar det ju inte en miljon att gipsa det?? Varför??? Jag är mycket nöjd med behandlingen och har hjälpt mig enormt mycket. Nu har jag en plan och hjälp för att fortsätta hos min tandläkare och kan gå dit utan att få ångest och panik

13 Referenser 1. Hakeberg M, Berggren U, Carlsson SG: Prevalence of dental anxiety in an adult population in a major urban area in Sweden. Community Dent Oral Epidemiol 1992;20: Moore R, Brødsgaard I, Born H. Manifestations, acquisition and diagnostic categories of dental fear in a self-referred population. Behav Res Ther 1991;29(1): Svensk författningssamling. (SFS 1998:1338) Tandvårdsförordningen Socialstyrelsen Vägledning för landstingens särskilda tandvårdsstöd enligt tandvårdslag och tandvårdsförordning samt samverkan mellan kommuner, primärvård och tandvård. Socialstyrelsen nr Stockholm. 5. Shahnavaz S. Tandvårdspsykologi. Studentlitteratur AB, Lund, Kvale G, Berggren U, Milgrom P. Dental fear in adults: a meta analysis of behavioral interventions. Community Dent Oral Epidemiol 2004;32: Bergquist G, Nordmark P. KBT-behandling vid odontofobi en studie i löpande klinisk verksamhet. Examensarbete psykologprogrammet 2005, Linköpings universitet. Tillgänglig: (121220) 8. Ordell S, Söderfeldt B. Equity of access for dental phobia patients in a Swedish county. Poster EADPH 2004 Oporto. 9. Ekbäck G, Ordell S. Opublicerade data TE-studien Muntlig kommunikation. 10. Oosterink FM, de Jongh A, Hoogstraten J. Prevalence of dental fear and phobia relative to other fear and phobia subtypes. Eur J Oral Sci 2009 Apr;117(2): Schuller AA, Willumsen T, Holst D. Are there differences in oral health and oral health behavior between individuals with high and low dental fear? Community Dent Oral Epidemiol 2003;31:

14 Bilaga 1 Enkät efter tandvård med psykologhjälp Markera ditt svar genom att sätta kryss i lämplig ruta. 1) Kön Kvinna Man 2) Ålder under 30 år mellan år 51 år eller över 3) Boendeort Större tätort Mindre tätort Landsbygd 4) På vilken typ av klinik utfördes tandvården i samband med psykologhjälp? Sjukhustandvård Folktandvård Privattandvård 5) Har du efter avslutad behandling med psykolog sökt tandvård igen? Ja Nej Om nej, gå till fråga 8 Vänd! 14 14

15 6) Hur upplevde du ditt senaste tandvårdsbesök? Sätt ett kryss i den ruta som bäst anger vad du kände vid ditt besök. Smärtfritt Inget obehag Helt lugn Bra omhändertagande Olidlig smärta Mycket obehagligt Stor oro Dåligt omhändertagande 7) Besökte du då samma tandläkare som du gått hos under behandlingen med psykolog? Ja Nej 8) Har du haft tandvärk efter att du färdigbehandlades hos tandläkare under psykologhjälp? Ja Nej Tack för din medverkan! 15 15

16 Bilaga 2 Enkät till dig som tidigare fått tandvård med psykologhjälp Inom Landstinget i Östergötland vill vi veta hur det gått för dig som tidigare fått tandvård med psykologhjälp. Meningen med denna uppföljning är att få en bild av hur det gått efter behandlingen, för att på så sätt få underlag till förbättringar. Denna enkät skickas ut till till dig som fått tandvård med psykologhjälp någon gång under åren i Östergötland. Din medverkan är givetvis frivillig och analyser och redovisning kommer att ske helt anonymt. Numret på enkäten används för att undvika onödiga påminnelser. Vi vore mycket tacksamma om du vill ta dig tid att besvara enkäten, då dina erfarenheter är värdefulla för att hjälpa oss förbättra vårt framtida arbete! Ifylld enkät skickas till oss i bifogat frankerat svarskuvert. Tack för din hjälp! Med vänlig hälsning Anna Ahlvin Leg. tandläkare Tandvårdsgruppen (torsdagar) 16 16

17

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Kort rapport om fynden Allmänt om undersökningen Enligt Tandvårdslagen har landstinget ansvar för planering av

Läs mer

Risk för ojämlik vård av extremt tandvårdsrädda

Risk för ojämlik vård av extremt tandvårdsrädda Referentgranskad accepterad för publicering 12 april 2015. Risk för ojämlik vård av extremt tandvårdsrädda Samtliga Sveriges landsting erbjuder behandling av extrem tandvårdsrädsla hos vuxna. Men det är

Läs mer

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport 2013 - Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet.

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Thomas Modéer Januari 2013 2 (19) Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Metod... 6 Resultat... 6 Examensår...

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar. F-tandvård

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar. F-tandvård 1 2013-12-12 2/2013 Barn- och ungdomstandvård Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar Privattandläkarnas riskpott Olycksfallsregistrering Epidemiologiska uppgifter för barn och ungdomar F-tandvård

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Linneas tandvårdsbesök!

Linneas tandvårdsbesök! Linneas tandvårdsbesök! Ett förbättringsarbete inom Linnea-6 projektet RoseMarie Hansen Leg. Tandhygienist, sjukhustandvården Växjö Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, folktandvården Tingsryd 1. Bakgrund

Läs mer

3. Uppdragsbeskrivning/Kravspecifikation

3. Uppdragsbeskrivning/Kravspecifikation Förfrågningsunderlag 2015-04-02 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Caroline Qwarfordt Upphandling Psykoterapi extremt tandvårdsrädda till Landstinget Västmanland DU-UPP14-225 Sista anbudsdag:

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

En undersökning om vårdnadshavares kunskaper om barnets vuxenkindtänder och förebyggande fissurförsegling (plastning)

En undersökning om vårdnadshavares kunskaper om barnets vuxenkindtänder och förebyggande fissurförsegling (plastning) En undersökning om vårdnadshavares kunskaper om barnets vuxenkindtänder och förebyggande fissurförsegling (plastning) EN ENKÄTSTUDIE Studie 2017-05-09 Pia Borgenstedt och Camilla Andersson, leg. tandhygienister

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Diarienummer 160710 Landstingsstyrelsen Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Förslag

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård MAS riktlinje Munhälsa och tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom det lagstadgade tandvårdsstödet ansvar att organisera och finansiera viss tandvård till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Populationen i föreliggande undersökning består av de 5,13 miljoner individer, 20 år och äldre, som besökt tandvården en eller flera gånger under perioden

Läs mer

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Enheten för tandvård Tilläggsavtal, till Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om Barn- och ungdomstandvård för 3-19-åringar i Region Skåne 2012. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

LINNEA 6 LINNEAS TÄNDER. Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, FolktandvårdenTingsryd Rose-Marie Hansen Leg. Tandhygienist, Sjukhustandvården Växjö

LINNEA 6 LINNEAS TÄNDER. Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, FolktandvårdenTingsryd Rose-Marie Hansen Leg. Tandhygienist, Sjukhustandvården Växjö LINNEA 6 LINNEAS TÄNDER Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, FolktandvårdenTingsryd Rose-Marie Hansen Leg. Tandhygienist, Sjukhustandvården Växjö BAKGRUND När vi som tandhygienister är ute och gör munhälsobedömningar

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat av 1-årig uppföljning Presentationsmaterial - Januari 2012 Sammanfattning (1) Sedan juni 2010 pågår å inom SLL två pilotstudier t för

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Tandvårdsenheten informerar

Tandvårdsenheten informerar Tandvårdsenheten informerar Nummer 1 2015 Informationsansvarig: Maria Johansson Telefonnummer: 010-103 73 68 maria.anna.johansson@regionostergotland.se Nytt namn Tandvårdsgruppen Tandvårdsenheten Ny medarbetare

Läs mer

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Tandhälsan hos och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård INFORMATION 1(5) 6 februari 2006 hs 2005/0005 Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård...1 Bakgrund...1 Pressmeddelande...1 Tandvård

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

1/2010 Tandvårdsgruppen informerar

1/2010 Tandvårdsgruppen informerar 1/2010 Tandvårdsgruppen informerar 2010-06-18 Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se. Tandvårdsgruppen informerar 2010-06-18 2 Så är det då dags att inför

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär 1. Löpnr Sign 2. Område : 1 2 3 4 5 6 Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär Om vi skulle behöva nå dig, vilket telefonnummer kan vi då ringa? Telefonnummer Bostad.-. Arbete Mobil.-...-.. 3.

Läs mer

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010 Rapport 2010:1 Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar Kohortanalyser Linköping augusti 2010 Kerstin Aronsson Madeleine Borgstedt-Risberg Lars Walter www.lio.se/fhvc Innehållsförteckning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m.

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m. 2002-10-18 Dnr 53-9407-2002 1(13) Användningen av inom folktandvården m.m. Enkät om antalet utförda inom folktandvårdens vuxentandvård år 1998 Socialstyrelsen tillskrev i början av år 1999 landets tandvårdschefer/tandvårdsdirektörer

Läs mer

Beslut 1(1) Sofia Tranxus, avdelningschef

Beslut 1(1) Sofia Tranxus, avdelningschef Beslut 1(1) Datum för beslut Beslutsserie 2016-02-01 GD-beslut Nummer Nr 9/2016 Dnr STY2015/92 Beslutande I samråd med Föredragande Susanna Axelsson, tillförordnad generaldirektör Sofia Tranxus, avdelningschef

Läs mer

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Linneas munhälsa Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Förbättringsarbete Linnea 5 1. Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes

Läs mer

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. DNR 11/5168 2011-12-05 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Läs mer

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet Maj 2012 Mars 2012 Medborgarpanel 2 - behandling via Internet Medborgarpanel 2 - mars 2012 behandling via Internet Varför är det här ett aktuellt område? Internet skapar nya möjligheter för behandling

Läs mer

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Framtidens tandläkare En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Inledning Sveriges Tandläkarförbund genomförde under våren 2016 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Personlighet och omgivningsfaktorer samverkar med tandvårdsrädsla

Personlighet och omgivningsfaktorer samverkar med tandvårdsrädsla vetenskap kajsa henning & abrahamsson klinik kajsa henning abrahamsson kajsa henning abrahamsson, odont dr, fil mag psykologi, leg tandhygienist, Avdelningen för endodonti & oral diagnostik, Odontologiska

Läs mer

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2 2010-09-06 Resultat av enkät till 20 29-åringar våren 2010 Unga vuxna om sin munhälsa Sammanfattning Resultatet av enkäten indikerar att det finns unga vuxna som inte har tillräcklig kunskap om hur de

Läs mer

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa Jenny Carlsson 2016-09-28 Befolkningens tandhälsa Barn och unga Positiv utveckling över tid där många barn och unga i dag är kariesfria

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? Vad tycker du om ditt äldreboende? Sommar 2011 Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboende för personer som är 65 år och äldre genomförs denna

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård 1 2012-12-17 2/2012 Tredje steget Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling Nya anvisningar Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård Barn- och ungdomstandvård

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Munhälsa och tandvård. TE-studierna - befolkningsenkäter i Örebro och Östergötlands län

Munhälsa och tandvård. TE-studierna - befolkningsenkäter i Örebro och Östergötlands län Munhälsa och tandvård TE-studierna - befolkningsenkäter i Örebro och Östergötlands län 2 Vi vill i den här rapporten varmt tacka dem som medverkat med sina svar och sina synpunkter. För ytterligare information

Läs mer

REKO Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård

REKO Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård REKO 2016-03-09 Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet N-tandvård För att få rätt till N-tandvård krävs ett Intyg om nödvändig tandvård Samtliga personer med Intyg om nödvändig

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren 2012-10-23 Vårt dnr: 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård

Läs mer

2. Hur många glas alkohol (se bild nedan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?

2. Hur många glas alkohol (se bild nedan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 23 Bilaga 1a: Enkät version 1 Patientenkät Vi är tacksamma om du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt genom att kryssa för det alternativ som gäller för dig. När du är klar lägger du enkäten

Läs mer

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar. F-tandvård. Nya anvisningar landstingets tandvårdsstöd

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar. F-tandvård. Nya anvisningar landstingets tandvårdsstöd 1 2014-12-17 1/2014 Barn- och ungdomstandvård Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar Epidemiologiska uppgifter för barn och ungdomar Behovsanalys för sköra äldre F-tandvård Nya anvisningar landstingets

Läs mer

Uppföljningsplan Tandvård

Uppföljningsplan Tandvård Bilaga 2 Uppföljningsplan Tandvård Uppföljningsplanen är enbilaga till avtalet och reglerar hur uppföljningen av Uppdraget ska ske. Vad som omfattas av uppföljningen och hur rapportering ska ske. Rapportering

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA Information för kommuner Informationen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar 1 2013-10-08 1/2013 Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar Informationsansvarig: Maria Johansson Tel. 010-103 73 68 e-post: maria.anna.johansson@lio.se 2 Hej! Efter denna härliga sommar har

Läs mer

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter BESLUTSUNDERLAG 1/1 Regionstyrelsen Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer