Tandvårdsenheten informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandvårdsenheten informerar"

Transkript

1 Tandvårdsenheten informerar Nummer Informationsansvarig: Maria Johansson Telefonnummer: Nytt namn Tandvårdsgruppen Tandvårdsenheten Ny medarbetare Anna Fröberg Barn- och ungdomstandvård Reviderad regelbok inom allmäntandvård för barn och ungdomar Epidemiologiska uppgifter för barn och ungdomar Hagebyprojektet och riskbedömning för 18 månaders barn Uppdrag utifrån behovsanalys för sköra äldre F-tandvård Anvisningar regionens tandvårdsstöd

2 Hej! Efter en sval och blåsig vår tittar nu solen fram, temperaturen stiger och blåsten avtar. Vi får nu hålla tummarna för att vädret blir bra till alla stundande semestrar. Första halvåret 2015 har för vår del präglats av regionbildningen och utvecklingen av tandvårdsportalen Munter. I och med regionbildningen så byter alla grupper inom ledningsstaben namn till enheter. Vi heter med anledning av detta numera Tandvårdsenheten. Vi håller på med uppdatering av samtliga broschyrer och lathund. Så snart vi får dem klara kommer vi att distribuera dessa till respektive tandklinik. Inom Tandvårdsenheten kommer det under året ske ytterligare förändringar. Anna Fröberg började som tandvårdsstrateg hos oss 1 januari Anna Ahlvin slutar däremot hos oss 3 juli och kommer att flytta till Halmstad. Tjänsten, som Anna Ahlvin lämnar, som tandvårdsstrateg/ samhällsodontolog är nu publicerad. Sista ansökningsdag är den 26 juni. Rapporter kring barn och ungdomars tandhälsa kommer att presenteras under hösten: Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland och Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på regionens hemsida: /tandrapp Som ett led i att komma tillrätta med den ojämlika munhälsan hos barn och ungdomar drivs projektet Jämlik munhälsa hos barn, med tidig intervention och samverkan med mödrahälsovården och barnhälsovården samt riskbedömning för 18-månaders barn. Regelboken för vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar har reviderats. Tandvårdsportalen Munter fortsätter att utvecklas. Tanken är att de manuella administrativa rutinerna ska ersättas med digitala rutiner. Från och med 1 januari 2016 kommer alla manuella administrativa rutiner att ersättas med digitala rutiner. Om ni undrar över något är ni alltid välkomna att kontakta någon av oss inom Tandvårdsenheten. Våra kontaktuppgifter bifogas detta nyhetsbrev. Vi inom Tandvårdsenheten och Vårdersättningen önskar er alla En trevlig sommar!

3 Tandvårdsenheten har fått en ny medarbetare, Anna Fröberg Anna Fröberg började sin tjänst på Tandvårdsenheten den 1 januari Hon är utbildad inom statsvetenskap/nationalekonomi och hon har också studerat bland annat statistik och juridik. Hon arbetade tidigare på Arbetsförmedlingen i Linköping. Anna kommer att tjänstgöra 100 % som tandvårdsstrateg och hon kommer främst att jobba med avtal/överenskommelser och uppföljningar. Vi välkomnar Anna till Tandvårdsenheten! Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar Regelboken för vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar har reviderats. De viktigaste förändringarna i Regelbok vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar 2016 jämfört med Regelbok vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar 2015 är: Olycksfallsregistreringen av tandskador är nedlagd Rutinerna när barn och ungdomar inte kommer till tandvården har förtydligats. En särskild blankett för anmälan om oro för barn enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen (SoL) är tillagd Utskick av valbrev till 3-åringar ändras och kommer att göras en gång per år (januari) Utskick av valbrev till nyinflyttade barn och ungdomar ändras och kommer att göras tre gånger per år (januari, maj och september) I dagsläget är det 126 stycken tandkliniker som är auktoriserade för vårdvalet inom allmäntandvård för barn och ungdomar i Östergötland. - Folktandvårdskliniker inom länet 33 stycken - Folktandvårdskliniker utom länet 7 stycken - Privattandläkare inom länet 79 stycken - Privattandläkare utom länet 7 stycken Den individuella behandlingsersättningen för 2016 inom barn- och ungdomstandvården är kronor per barn och år. Vårdval, regelbok och auktorisationsblankett Vårdvalet inom allmäntandvård för barn och ungdomar är publicerat på valfrihetswebben. Länk: Regelbok och auktorisationsblankett finns på regionens hemsida. Länk:

4 19-års enkäten Samtliga 19-åringar skall erbjudas att besvara enkäten "Självupplevd tandhälsa hos 19-åringar". Resultaten används för att göra jämförelser över tid och mellan landsting. En artikel kommer att presenteras under hösten Enkäter för år 2015 skall skickas till Tandvårdsenheten senast den 31 december. Det är viktigt att ni använder enkät daterad med aktuellt år. I annat fall blir det problem vid inscanningen av enkäterna! En återkoppling av 19-årsenkäten är planerad att distribueras till tandvården. Epidemiologiska variabler Epidemiologiska variabler skall registreras vid revisionsundersökning för att möjliggöra uppföljning av munhälsoutveckling på kommun-, läns- och nationell nivå samt för varje enhets interna uppföljning och vårdplanering. Vid indikatoråldrarna 3, 6, 9, 12, 16 och 19 år skall epidemiologiska variabler registreras och inrapporteras för samtliga barn och ungdomar. Rapporteringen av epidemiologiska variabler för år 2015 skall vara inrapporterade via tandvårdsportalen Munter senast den 31 december. Jämlik munhälsa hos barn - med Hageby som modell Projektet Jämlik munhälsa hos barn - med Hageby som modell har som övergripande mål att minska kariesförekomsten i socialt utsatta områden, som ett led i att minska socioekonomiskt och kulturellt relaterade skillnader i oral hälsa. Ett specifikt mål är att skapa förutsättningar för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande levnadsvanor hos blivande föräldrar och små barn i stadsdelarna Hageby och Navestad i Norrköping. Det unika med projektet är att man vänder sig till blivande föräldrar, och därmed har en möjlighet att lägga en grund för goda vanor redan när barnet ligger i mammans mage. Vid årsslutet 2014 upphörde datainsamlandet på barnmorskemottagningen. Därefter följer nästa fas i arbetet när barnen ska följas upp vid 3 och 6 års ålder, för att utvärdera effekten av den interventionsinsats som gjorts. För att utvärdera implementeringsfasen av Hagebyprojektet pågår för tillfället en processutvärdering. Projektet har kantats av ett flertal utmaningar varför behov finns av att utvärdera uppstartsfasen av projektet. Syftet är att ta tillvara erfarenheter och att kunna analysera styrkor och svagheter i processen. Processutvärderingen och en lägesrapport av Hagebyprojektet är planerat vara färdigställda under hösten Riskbedömning för 18-månaders barn Som ett ytterligare led i att komma tillrätta med den ojämlika munhälsan hos barn och ungdomar har Folktandvårdens uppdrag kring befolkningsansvaret för barn och ungdomar 0-19 år utökats med riskbedömning för samtliga barn vid 18 månaders ålder. Barnen/föräldrarna erbjuds besök på Folktandvården för riskbedömning. Barn med hög risk erbjuds stöd och omhändertagande.

5 Tandvårdsportalen Munter Tandvårdsportalen Munter fortsätter att utvecklas. Tanken är att de manuella administrativa rutinerna ska ersättas med digitala rutiner. Den första delen som togs i drift 1 januari 2014 var rapportering av EPI-uppgifter inom barn- och ungdomstandvården. 16 december 2014 togs digital fakturahantering i skarp drift och 1 juni 2015 togs digital hantering av förhandsbedömningar i skarp drift. För att kunna registrera fakturor och förhandsbedömningar krävs en säker inloggning. Den säkra inloggning som era tandkliniker använder gentemot Försäkringskassan ska även fungera gentemot tandvårdsportalen Munter. De tandkliniker som är intresserade av att redan nu använda den digitala fakturahanteringen och den digitala hanteringen av förhandsbedömningar är välkomna att kontakta oss inom Tandvårdsenheten! Inloggningen med användarnamn och lösenord för registrering av EPI-uppgifter inom barn- och ungdomstandvården kommer att finnas kvar året ut. Därefter kommer även registreringen av EPI-uppgifter inom barn- och ungdomstandvården att överflyttas till tandvårdsportalen Munter. 1 januari 2016 kommer alla manuella administrativa rutiner att ersättas med digitala rutiner. Utbildningar i tandvårdsportalen Munter kommer under hösten att erbjudas. Ytterligare information kring detta kommer under hösten. Diskussioner förs även om att remisshanteringen till specialisttandvården inom Region Östergötland ska läggas till i tandvårdsportalen Munter. Behovsanalys munhälsa för sköra äldre Under 2014 genomfördes en behovsanalys kring munhälsa för sköra äldre. Brukardialogberedning 2 med politiska representanter hade uppdraget att inhämta kunskap om sköra äldres behov och erfarenheter inom området munhälsa. Brukardialogberedningen träffade både äldre personer och personer som finns runt omkring de sköra och omsorgsberoende äldre, som vårdoch omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Även representanter för tandvården, hälso- och sjukvården, Läns-SLAKO samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna bidrog med värdefull kunskap. Behovsanalysens fokus var munhälsa för sköra äldre. Med sköra äldre avses i tandvårdssammanhang de individer som, ur beroendesynvinkel, befinner sig emellan de oberoende, friska äldre och de äldre med stora omsorgsbehov. Detta är en åldersgruppsindelning som grundar sig på behovet av omsorg och inte på vare sig åldern i sig eller det odontologiska behovet även om man självfallet kan se ett mönster där såväl behovet av omsorg som det odontologiska behovet i normalfallen ökar med ökande ålder. Den sköra perioden kännetecknas av att individen successivt blir allt mer beroende av andra för att klara sin dagliga tillvaro. Många av de sköra äldre har stöd av hemtjänst eller anhöriga. Krafterna avtar och hälsan försämras. Det är dessutom vanligt att sköra äldre behandlas med många olika läkemedel, av vilka ett stort antal har muntorrhet som biverkan. Förmåga och ork att sköta sin munhygien avtar. Erfarenheten visar också att sköra äldre lätt förlorar sin regelbundna kontakt med tandvården. Den friska äldres goda munhälsa riskerar därför att snabbt försämras under den sköra perioden vilket leder till stora tandvårdsbehov hos den omsorgsberoende äldre.

6 Uppdraget var att skapa framförhållning inför kommande ökande behov av tandvård för äldre och att skapa kunskap om tandvårdsbehov, dels hos äldre med stora omvårdnadsbehov, men framförallt hos sköra äldre. Utifrån behovsanalysens identifierade utvecklingsområden har Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om uppdrag till vårdgivarna för år Patientlöften Som patient ska jag få min munhälsa uppmärksammad vid kontakt med hälso- och sjukvården erbjudas den tandvård jag behöver oberoende av var jag söker tandvård erbjudas skriftlig och muntlig information om och tillgång till de tandvårdsstöd som jag har rätt till Folktandvården kommer utifrån dessa uppdrag upprätta ett kunskapsnav för äldretandvård (struktur för samverkan och samordning mellan hälso- och sjukvård och tandvård) samt ta fram rutiner som säkerställer att patienter trots upprepade återbud inte faller ur revisionstandvården. Rapporten återfinns på regionens hemsida: /tandrapp Tandvårdsstöd vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, F-tandvård På Tandvårdsenheten mottager vi cirka ett läkarintyg för F-tandvård per dag, och sedan detta tandvårdsstöd infördes 1 januari 2013 har ungefär 750 F-tandvårdskort utfärdats. När tandvårdsstödet infördes uppskattades att omkring av Östergötlands invånare hör till de grupper som skulle kunna vara berättigade F-tandvård. Det är av stor vikt att så många berättigade patienter som möjligt får information om och tillgång till stödet, därför arbetar vi på Tandvårdsenheten löpande med informationsinsatser mot både patientgrupper och vårdinstanser. Ni som arbetar ute i tandvården har en betydande roll i att hjälpa till att fånga upp de patienter som kan ha rätt till F-tandvård, eftersom ni möter ett stort antal av dem ute i era verksamheter. Vi är tacksamma för att ni informerar patienterna om stödet och att ni förser dem med läkarintyg att lämna till sin behandlande läkare. Det är dock viktigt att informera patienterna om att det är läkarens bedömning av patientens symptom och funktionsnedsättningsgrad som ligger till grund för tandvårdsstödet, så att patienterna inte tror att de per automatik är berättigade till tandvårdsstödet enbart för att de har en sjukdom som omfattas av F-tandvårdsstödet. För mer information se: /tandvard Anvisningar för regionens tandvårdsstöd Anvisningarna för regionens tandvårdsstöd (Nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade, Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling och Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning) kommer att uppdateras.

7 Vad gäller Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling kommer en bilaga rörande grupp S15 och intyg läggas till. Vad gäller Nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade kommer en begränsning med maximalt två undersökningar per år läggas till. Anvisningarna kommer gälla från och med 1 juli 2015 och ni kommer att hitta dem på Tandvårdsenhetens hemsida: /tandvard Rek-lista 2015 Rekommenderade läkemedel i Östergötland Rek-listan för rekommenderade läkemedel i Östergötland används frekvent av vårdpersonal inom hälso- och sjukvården. Listan uppdateras varje år. Vi bifogar Rek-lista 2015 Rekommenderade läkemedel i Östergötland med detta nyhetsbrev. Kontaktuppgifter till Tandvårdsenheten och Vårdersättningen Kontaktuppgifterna till Tandvårdsenheten och Vårdersättningen framgår av följande sidor. Om ni önskar komma i kontakt med bedömningstandläkarna så arbetar Lennart tisdagar och onsdagar, Kerstin tisdagar och Berit onsdagar. När det är svårt att nå oss via telefon går det även bra att skicka e-postmeddelande med era frågeställningar till oss!

8 Tandvårdsenheten Maria Johansson, enhetschef Tandvårdsenheten, Region Östergötland, Tel: E-post: eller Anne-Marie Mörnhammar, ledningssekreterare Tandvårdsenheten, Region Östergötland, Tel: E-post: Anna Ahlvin, tandvårdsstrateg/samhällsodontolog Tandvårdsenheten, Region Östergötland, Tel: E-post: Anna Fröberg, tandvårdsstrateg Tandvårdsenheten, Region Östergötland Tel: E-post: Lennart Andersson, bedömningstandläkare, tisdagar och onsdagar Tandvårdsenheten, Region Östergötland Tel: E-post: Berit Mastrovito, bedömningstandläkare, onsdagar Tandvårdsenheten, Region Östergötland Tel: , E-post: Kerstin Stenmarck, bedömningstandläkare, tisdagar Tandvårdsenheten, Region Östergötland Tel: E-post:

9 Vårdersättningen (fakturor, kvitton, högkostnadskort samt intyg) Doris Eklund Resurscentrum, Vårdersättningen, Linköping Tel: , Fax: E-post: Marie Jonsson Resurscentrum, Vårdersättningen, Linköping Tel: , Fax: E-post: Bild saknas Ingrid Sundqvist Resurscentrum, Vårdersättningen, Linköping Tel: , Fax: E-post:

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården Delårsbokslut augusti 2014 Folktandvården Augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 4 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor

Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor En uppföljning av den uppsökande verksamheten inom det reformerade tandvårdsstödet Författare: Eva Mårtensson, tandhygienist Folktandvården Stöpen, Skövde Projektredovisning

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Diarienr: RH09258 Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Pernilla Isaksson Sep 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 BAKGRUND... 1 SYFTE... 2

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av införandet av Frisktandvård

Granskning av införandet av Frisktandvård Granskning av införandet av Frisktandvård Oktober 2004 Eva Molin Verksamhetskultur Y AB 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning 1.1. Bakgrund 1.2. Granskningsuppdrag 1.3. Uppdragets genomförande 2. Analys

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer