Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna"

Transkript

1 Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget Sörmland. Den avgiftsfria tandvården administreras och ersätts via Landstinget Sörmlands tandvårdsenhet. Det fria valet innebär att allmäntandvård kan sökas hos såväl folktandvård som privata vårdgivare såväl inom som utom länet. Generella hälsofrämjande och förebyggande insatser som riktas mot grupper av individer, avgränsade geografiska områden eller som riktas på annat sätt, utförs av Folktandvården Sörmland. Patienter som har erbjudits avgiftsfri tandregleringsbehandling kan, med vissa undantag, välja vem som ska utföra behandlingen bland de tandreglerings-specialister som har kontrakt med landstinget. Övrig specialisttandvård och sjukhustandvård tillhandahålls av Folktandvården Sörmland som även har behandlingsansvaret för barn i åldrarna 0-2 år. Listningssystem Tandvårdsenheten skickar brev till samtliga nyinflyttade samt målsmännen till blivande 3-åringar om möjligheten att välja allmäntandvård. Valet av vårdgivare görs av den enskilde eller dennes vårdnadshavare genom att man kontaktar den tandläkare där man önskar få sin tandvård. Valet bekräftas till tandvårdsenheten via en särskilt blankett som undertecknas av den som gjort valet och den tandläkare som tar ansvar för tandvården. Register över de listade individerna förs av tandvårdsenheten. De som inte gör ett aktivt val listas hos tandläkare i Folktandvården Sörmland, på en närliggande klinik. Folktandvården ansvarar för att dessa personer får erbjudande om tandvård från och med det år de fyller 3 år. Krav på vårdgivare Vårdgivaren förbinder sig att följa Landstinget Sörmlands riktlinjer och anvisningar gällande tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna. Vårdgivare som ersätts ska: vara legitimerad tandläkare eller ha legitimerad tandläkare anställd inneha F-skattesedel ha en patientförsäkring som gäller för åldersklassen 3-20 år. ej har betalningsanmärkningar

2 I övrigt gäller samma krav som för tandvårdsersättning från Försäkringskassan. Personal som ansvarar för patienthandling ska ha formell kompetens inom verksamhetsområdet och eventuell delegering av arbetsuppgifter ska ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Vårdgivaren ska svara för att personal som behandlar barn och ungdomar har en aktuell erfarenhet av att behandla dessa åldersgrupper. Med aktuell erfarenhet menas att man varit verksam inom området de senaste tre åren. Den som inte har aktuell erfarenhet inom området ska genomgå någon form av introduktionsutbildning inom barn och ungdomstandvård. Vårdgivarens personal ska kontinuerligt uppdatera sig inom aktuella ämnesområden för barntandvård. Vårdåtagande För att erhålla ersättning ska vårdgivaren ansvara för att patienten får fullständig allmäntandvård. Med fullständig allmäntandvård menas den vård som från odontologisk synpunkt ger ett funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. Vården ska inriktas på att förhindra och bota sjukdom och att behandla skador som uppstått. I ansvaret ingår således undersökningar, förebyggande tandvård, sjukdomsbehandling och rehabiliterande tandvård. Dessutom ingår bettfysiologisk behandling samt akuttandvård i den fullständiga allmäntandvården. Ortodontibehandling ingår inte i vårdansvaret förutom vissa åtgärder som särskilt anges under avsnittet Ortodonti. Vård som inte ingår i vårdåtagandet Estetisk tandvård och liknande behandling kan efterfrågas av patient och föräldrar och ingår normalt inte i den kostnadsfria tandvården utan betalas av patienten. Terapier som inte ingår utgörs exempelvis av: Blekning av tänder som inte är nödvändig för ett utseendemässigt godtagbart resultat Keramiska inlägg där kompositrestaureringar bedöms vara tillräckligt för ett godtagbart resultat Tandsmycken Tandskydd Skalfasader som inte är nödvändiga för ett utseendemässigt godtagbart resultat Terapier som kan ingå i den kostnadsfria behandlingen efter individuell bedömning

3 Keramisk krona i stället för omfattande kompositrestaurering Bondade keramiska ersättningar vid omfattande mineraliseringsstörningar Blekning vid mineraliseringsstörningar Riskgruppering Vid varje tandläkarundersökning ska patienterna grupperas med avseende på risk för att utveckla, återfå eller få förvärrad karies respektive parodontal sjukdom. Riskbedömningen ska göras enligt särskilda anvisningar och risken anges i låg, måttlig eller hög risk för sjukdom. Undersökningsintervall Varje individ ska ha en patientansvarig tandläkare som ska tillgodose patientens behov av fullständig tandvård. All diagnostik och riskbedömning inför beslut om undersökningsintervall ska utföras av tandläkare eller tandhygienist. Undersökningsintervallen ska vara individanpassade och bestämmas med utgångspunkt från en riskbedömning. Tiden mellan undersökning av tandläkare ska anpassas så att patienten inte löper risk för en ogynnsam utveckling av sin orala hälsa. Följande minimikrav gäller dock: Vid tre års ålder ska barnet undersökas och diagnostik samt riskbedömning utföras av tandläkare Alla 19-åringar ska erbjudas undersökning under det kalenderår som de fyller 19 år Undersökningsintervallet för patienter med hög risk får vara högst ett år. För övriga patienter får intervallet mellan två undersökningar (av tandhygienist eller tandläkare) vara högst två år. För patienter som inte bedöms behöva ortodontisk bettövervakning kan intervallet mellan två tandläkarundersökningar förlängas till högst tre år. Akuttandvård Akuttandvård ska normalt finnas tillgängligt för vårdgivarens patienter vardagar utom lördagar Om akuttandvård inte kan erbjudas pga. att kliniken är stängd, ska patienten hänvisas till annan vårdgivare. Akuttandvård ingår i vårdansvaret och ersätts inte särskilt. Om patienten har hänvisats till annan vårdgivare eller vid akutvård utanför patientens hemkommun kan faktura samt uppgifter om utförd akutbehandling sändas till ansvarig vårdgivare

4 Specialisttandvård Vårdgivaren har rätt till fri konsultation och remissrätt till Folktandvården Sörmlands specialistkliniker inom länet, inklusive sjukhustandvården. Respektive specialist avgör om patienten är ett specialistfall. Om så bedöms vara fallet behandlas patienten av Folktandvården Sörmlands specialisttandvård utan kostnad för remittenten. I de fall patienten får sin allmäntandvård i ett annat län kan i undantagsfall även nödvändig specialisttandvård utföras i samma län. I sådana fall ska en ekonomisk reglering göras direkt mellan Folktandvården Sörmland och respektive vårdgivare. Aktuell specialisttandvårdsklinik i Sörmland måste kontaktas innan behandlingen påbörjas. Ortodonti Vårdgivaren ansvarar för att bettavvikelser på barn och ungdomar upptäcks vid rätt tidpunkt så att eventuell behandling kan sättas in för att nå bästa möjliga resultat. Följande åtgärder ingår dock i allmäntandvårdens ersättning: Diagnostik av eventuella bettavvikelser inklusive adekvata röntgenbilder Övervakning av bettutvecklingen i såväl det primära som det permanenta bettet Interceptiv bettslipning Mindre omfattande mjukvävnadsingrepp och friläggningar på ortodontisk indikation Extraktioner/okomplicerade operativa avlägsnanden på ortodontisk indikation Hygien- och profylaxbehandling i samband med ortodonti Behandling av akuta besvär i anslutning till tandregleringsbehandling Folktandvårdens urvalstandläkare kan vid visningstillfällen bedöma att en tandregleringsbehandling är av sådan karaktär att allmäntandläkaren kan utföra vården. Vården kan i dessa fall utföras av ansvarig allmäntandläkare med eller utan handledning av tandregleringsspecialist i Folktandvården Sörmland. Uppföljning Vårdrapport ska skickas in till tandvårdsenheten i anslutning till revisionsundersökning eller undersökning av tandhygienist. Detta är en förutsättning för utbetalning av tandvårdsersättningen. Rapporten ska innehålla: Datum för undersökningen Beräknad månad för nästa undersökning Riskgrupp Epidemiologiska data

5 Vårdgivarna ska i övrigt tillhandahålla andra nödvändiga uppgifter och journalhandlingar som landstinget behöver för uppföljning av tandvården. Ekonomiska ersättningar Uppgift om aktuella ersättningar lämnas varje år av tandvårdsenheten, Landstinget Sörmland. Ansvarsersättning för allmäntandvård: Ersättning utbetalas till den vårdgivare där patienten är listad. Landstinget fastställer ersättningen som utbetalas månadsvis med 1/12 av den årliga ersättningen. Detta möjliggör byte av vårdgivare när så önskas, utan att särskild ekonomisk reglering behöver göras. Uteblivande: Vid eventuella uteblivanden ska patienten eller dess företrädare ersätta vårdgivare med ett fast belopp som landstinget fastställer. Tolkkostnader: Språktolk beställs hos av landstinget upphandlad tolkförmedling som debiterar landstinget för utförd tolkning. Akuttandvård: Om akutvård ges hos annan vårdgivare, än hos den som har patienten listad, kan kostnaden debiteras den ordinarie vårdgivaren. Ortodonti: Tandreglering som utförs inom allmäntandvård efter bedömning och urval av Folktandvården Sörmlands urvalstandläkare ersätts av tandvårdsenheten enligt särskild prislista

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad 2012-11-01 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats:

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården Delårsbokslut augusti 2014 Folktandvården Augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 4 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning Folktandvården Gävleborg Årsredovisning Året i korthet Ny organisation beslutas Från och med 2012 förändras organisationen inom bolaget. Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker delas in i fyra distrikt

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Innehåll 1. Mål och strategier 2. Omhändertagande- och ansvarsnivå 3. Riskbedömning, vårdnivå 4. Inskolning till tandvård 5. Tandhälsovårdsprogram

Läs mer

Granskning av införandet av Frisktandvård

Granskning av införandet av Frisktandvård Granskning av införandet av Frisktandvård Oktober 2004 Eva Molin Verksamhetskultur Y AB 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning 1.1. Bakgrund 1.2. Granskningsuppdrag 1.3. Uppdragets genomförande 2. Analys

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden 2003:23 Konsumenten på tandvårdsmarknaden Tandvården ur ett konsumentperspektiv PM 2003:23 ISBN 91-7398-850-2 Konsumentverket 2003 Konsumentverket/KO 2003:23 2 (58) KONSUMENTEN PÅ TANDVÅRDSMARKNADEN SAMMANFATTNING.................................................................................................................

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Riktlinjer för familjehemsersättningar

Riktlinjer för familjehemsersättningar Individ- och familjenämnd 2011-06-21 Sid 1 Riktlinjer för familjehemsersättningar Individ- och familjenämnd 2011-06-21 Sid 2 1. Inledning Individ- och familjenämnden har under årens lopp till största delen

Läs mer

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Ds 2009:41 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Regelbok för vårdval i Jönköpings län

Regelbok för vårdval i Jönköpings län VÅRDVAL Regelbok för vårdval i Jönköpings län Fastställd av landstingsfullmäktige 22 september 2009. Reviderad av landstingsfullmäktige 23 24 november 2010, 22 23 november 2011 och 27 28 november 2012.

Läs mer

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem 1 Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Gäller från och med 2015-07-01 beslutad i Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04 42 Von 15/40 Bilagor: Bilaga 1: Blankett

Läs mer