Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se"

Transkript

1 Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland

2 Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård, kan sedan 2006 erbjuda tobaksavvänjning till samma avgift som för sjukvårdande behandling inom övrig hälso- och sjukvård. Detta innebär att det är avgiftsneutralt för individen om tobaksavvänjningen utförs inom hälso- och sjukvården eller tandvården. Tandvården får kostnadstäckning från ett ekonomiskt utrymme som avsatts inom Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för tandvård. Syfte Syftet med denna rapport är att presentera en uppföljning av tobaksavvänjningen inom tandvården i Östergötland, med avseende dels på patientuppfattningar, dels på omfattning och kostnader. Material och metod Information om omfattning och kostnader har hämtats från Tandvårdsgruppens it-system TVERS och från Landstingets i Östergötland ekonomisystem Patientrapporterade effekter av tobaksavvänjningen har kartlagts genom en postenkät. Enkäten skickades ut i november 2011 till samtliga de 393 personer som då fyllt 18 år och för vilka tobaksavvänjning hade förhandsbedömts under perioden , enligt TVERS. Aktuella adresser hämtades från folkbokföringsregistret. Med enkäten skickades ett följebrev. En påminnelse skickades ut. Resultat Tillgången till tobaksavvänjning inom tandvården är ojämnt fördelad över länet samt mellan folktandvård och privattandvård. Det stora bortfallet på enkäten gör att svaren ska tolkas med försiktighet. Av respondenterna uppger sig dock 75% ha slutat helt eller delvis att använda tobak och majoriteten av dem som svarade skulle rekommendera tandvårdens tobaksavvänjning till andra. Slutsats Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska stöd till tobaksavvänjning inom tandvården på drygt kronor per år har resulterat i att minst 100 personer uppger sig ha slutat helt att använda tobak alternativt har minskat ner sin tobakskonsumtion mellan åren 2008 och En majoritet av dem som har fullföljt programmet skulle rekommendera programmet till andra, vilket indikerar nöjdhet. Detta ger sammantaget argument för en fortsatt verksamhet med tobaksavvänjning inom tandvården. Men tillgången till tobaksavvänjare inom tandvården är ojämnt fördelad över länet. Om tandvården ska fortsätta bedriva tobaksavvänjning behöver uppdraget systematiseras, så att förutsättningarna för östgöten att få tobaksavvänjning inom tandvården inte är beroende av var man bor. Vidare förutsätter det fria vårdvalet mellan folktandvård och privattandvård att fler privata vårdgivare kan engageras. Det är också angeläget att tandvårdens och den övriga hälso- och sjukvårdens tobaksavvänjning samordnas och samverkar i exempelvis gemensamma nätverk och utbildningsaktiviteter

3 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och rutiner 4 Bakgrund 4 Rapportens syfte 4 Rutiner för tobaksavvänjning inom tandvården 4 Material och metod 5 Resultat 5 Omfattning och kostnader 5 Patientrapporterade effekter av tobaksavvänjningen 7 Samtalen hjälpte 7 Skulle rekommendera till andra 9 Diskussion 10 Slutsats 11 Referenser 12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Fagerströms beroendeenkät Enkät Följebrev 3 3 3

4 Bakgrund, syfte och rutiner Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård, kan sedan 2006 erbjuda tobaksavvänjning till samma avgift som för sjukvårdande behandling inom övrig hälso- och sjukvård, idag 100 kronor per behandlingstillfälle. Detta innebär att det är avgiftsneutralt för individen om tobaksavvänjningen utförs inom hälso- och sjukvården eller tandvården. Tandvården får kostnadstäckning från ett ekonomiskt utrymme som avsatts inom Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för tandvård. Huvudskälet till att denna finansieringsform började tillämpas i Östergötland var att pröva om det var möjligt att utveckla tandvården som en resurs och arena i det tobaksförebyggande arbetet. Tandvården bedöms vara viktig i arbetet med att förebygga tobaksbruk och sjukdom på grund av tobaksbruk. Tandvården har också breda kontaktytor gentemot även väsentligen medicinskt friska patienter, som normalt har liten anknytning till hälso- och sjukvården men ofta är regelbundna tandvårdsbesökare. Inom tandvården finns vidare erfarenhet av att tidigt identifiera ungdomar och vuxna som använder tobaksprodukter. Detta möjliggör ett förebyggande arbete i ett tidigt stadium, det vill säga innan symptom på sjuklighet på grund av tobaksbruk har utvecklats eller till och med innan ett tobaksbruk har påbörjats. Tandvården har också erfarenhet av att stödja personer att ändra ohälsosamma beteenden. Inom övrig hälso- och sjukvård har omfattningen av tobaksavvänjningen ökat under senare år i Östergötland. Tobaksavvänjare finns vid vårdcentralerna och inom vissa av de medicinska specialistklinikerna. Vid två tillfällen, 2010 och 2013, har en landstingsgemensam enkätundersökning genomförts av landstingets Folkhälsocentrum, bland samtliga tobaksavvänjare såväl inom tandvården som inom övrig hälso- och sjukvård (1, 2). Syftet med dessa kartläggningar har varit dels att få ökad kunskap om landstingets resurser för tobaksavvänjning, dels att undersöka tobaksavvänjarnas behov och önskemål. Svaren från tandvårdens tobaksavvänjare i dessa enkäter visar bland annat att det är färre tobaksavvänjare 2013 än 2010 som svarar att de har tid avsatt i sin ordinarie tjänst för att arbeta som tobaksavvänjare. Det är också färre av tandvårdens tobaksavvänjare som besvarade enkäten 2013 (9 av 14 jämfört med 12 av 14, 2010). Vidare framkommer att de som har tid avsatt arbetar färre timmar med tobaksavvänjning 2013 än Det är en stor spridning i tobaksavvänjarnas tilltro till effekten av insatsen både 2010 och Båda åren svarar vissa att 4-5% av patienterna är tobaksfria efter 12 månaders stöd, medan andra svarar 50%. Spridningen är också stor när det gäller hur många nya patienter tandvårdens tobaksavvänjare träffar per år. Antalet varierar mellan cirka 4 och 40 båda åren. Både 2010 och 2013 lyfter tandvårdens tobaksavvänjare vikten av gemensamma nätverksträffar med övriga tobaksavvänjare och framför önskemål om samarbete mellan olika aktörer som arbetar med tobaksavvänjning, såsom gemensamma insatser inom exempelvis skolor. Rapportens syfte Syftet med denna rapport är att presentera en uppföljning av tobaksavvänjningen inom tandvården i Östergötland, med avseende dels på patientuppfattningar, dels på omfattning och kostnader

5 Rutiner för tobaksavvänjning inom tandvården Tobaksavvänjningen inom tandvården bedrivs av personal som genomgått adekvat utbildning för uppdraget, exempelvis utbildning i Motiverande samtal (3). Tobaksavvänjningen kan genomföras antingen i grupp eller individuellt. En samtalsomgång omfattar normalt 10 tillfällen à 45 minuter. Tandvården har också ansvaret för att informera patienterna om möjligheten till tobaksavvänjning. För patienter inom barn- och ungdomstandvården är tobaksavvänjningen avgiftsfri. Till kliniken utgår dock ersättning för dessa patienter på samma sätt som för vuxna. Inom vuxentandvården ingår behandlingen i den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem och därmed i högkostnadsskyddet. Tandvården får kompensation för den tid som åtgår, 2013 är denna ersättning 900 kronor per hel behandlingstimme (motsvarande timtaxa för tandhygienist). Om patienten uteblir kan ett uteblivande debiteras Tandvårdsgruppen. Tandvårdsgruppen godkänner tobaksavvänjaren efter uppvisande av kursintyg. En planerad tobaksavvänjningsinsats ska förhandsbedömas av tandvårdsgruppen. Förhandsbedömningen ska innehålla följande information: Tobaksavvänjarens namn och klinik Patientens namn och personnummer Bifogad kopia på patientens ifyllda enkät enligt Fagerströms beroendeenkät (Holm Ivarsson, 2004, bilaga 1) Beskrivning av insatsen: o Om det är enskild eller information i grupp som planeras o Antal träffar o Tidsåtgång Totalkostnaden utan avdrag för patientavgifter. Vårdgivaren förväntas göra en uppföljning per telefon tre månader efter avslutad behandling. Uppföljningen ska noteras i journalen. Patienterna ska också informeras om att Tandvårdsgruppen kommer att följa upp utfallet. Material och metod Information om omfattning och kostnader har hämtats från tandvårdsgruppens it-system TVERS och från Landstinget i Östergötlands ekonomisystem Patientrapporterade effekter av tobaksavvänjningen har kartlagts genom en postenkät (bilaga 2). Enkäten skickades ut i november 2011 till samtliga de 393 personer som då fyllt 18 år och för vilka tobaksavvänjning hade förhandsbedömts under perioden , enligt TVERS. Aktuella adresser hämtades från folkbokföringsregistret. Med enkäten skickades ett följebrev (bilaga 3). En påminnelse skickades ut

6 Resultat Omfattning och kostnader Tobaksavvänjare finns i 3 av länets 13 kommuner: Linköping (6 tobaksavvänjare), Kinda (2 tobaksavvänjare) och Norrköping (6 tobaksavvänjare). En privat vårdgivare i Norrköping, arbetar med landstingsfinansierad tobaksavvänjning. Under åren 2006 till 2012 fick Tandvårdsgruppen 652 förhandsbedömningar avseende tobaksavvänjning. Av dessa kom det stora flertalet, 75% (493), från folktandvårdskliniker i Linköpings kommun. Landstingets kostnader för tobaksavvänjning för vuxna patienter inom tandvården har, under åren 2008 till 2012, varierat mellan kronor (2009) och kronor (2011) (tabell 1). Den högsta kostnaden redovisas för Kostnadsuppgifter för 2006 och 2007 saknas. Tabell 1 Kostnader vuxna, År Kostnader vuxna kronor Summa Antalet förhandsbedömningar avseende tobaksavvänjning för vuxna patienter, varierade mellan åren 2006 och 2012 mellan 33 (2006) och 118 (2010) (figur 1). Genomsnittet för åren till 2012 var 94 förhandsbedömningar räknas inte med i genomsnittet eftersom detta var startåret och därmed sannolikt inte representativt för övriga år 6 6 6

7 Antal förhandsbedömningar År Figur 1 Antal förhandsbedömningar, vuxna, per år Även antalet barn- och ungdomspatienter (patienter upp till och med det år som de fyller 19 år) som deltagit i tobaksavvänjning har varierat under åren och har som högst varit 21 (2007) och som lägst 2 (2006) (figur 2). Genomsnittet för åren till 2012 var Antal förhandsbedömningar År Figur 2 Antal förhandsbedömningar, barn och ungdomar, per år räknas inte med i genomsnittet eftersom detta var startåret och därmed sannolikt inte representativt för övriga år 7 7

8 Patientrapporterade effekter av tobaksavvänjningen Av de totalt 393 personer som fick enkäten svarade 161, vilket ger en svarsfrekvens på 41%. Av dessa 393 hörde 50 personer till barn- och ungdomstandvården, det vill säga att tobaksprogrammet genomfördes senast det år de fyllde 19 år. Bland dessa var svarsfrekvensen 14% och samtliga som svarade var kvinnor. Dessa exkluderades från analyserna varför resultaten begränsas till svaren från 343 vuxna personer. Svarsfrekvensen i denna grupp var 46%. Det interna bortfallet i svaren varierade mellan 6 och 15%. Av dem som besvarade enkäten var 55% kvinnor och 45% män. Medianålder var 57 år (kvinnor 53 år, män 59 år). En bortfallsanalys med utgångspunkt i kön och ålder visar att bortfallsgruppen bestod av 61% kvinnor och 39% män. Medianåldern var 52 år (kvinnor 51 år, män 52 år). Även denna analys begränsades till vuxna personer. I resultatredovisningen redovisas enbart de samband som är statistiskt säkerställda. Samtalen hjälpte Av dem som besvarade enkäten ansåg 2 av 3 att tobaksavvänjningsprogrammets samtal hjälpt dem bra eller ganska bra att sluta med tobak (figur 3). n=42 n=49 % n=26 n=17 Figur 3 Samtalens effekt på tobaksbruk Tre fjärdedelar av respondenterna uppgav sig ha slutat helt eller delvis med tobak efter programmet. Helt tobaksfria uppgav sig knappt hälften (45%) vara och 30% svarade att de inte var tobaksfria, men använde tobak i mindre omfattning än innan de började programmet för tobaksavvänjning (figur 4). Personerna i den lägsta åldersklassen (20-40 år) uppgav i större utsträckning att de var helt tobaksfria efter avslutat program, medan de äldsta (61 år och äldre) i högre utsträckning svarade att de fortfarande använde tobak

9 n=66 % n=43 n=36 Figur 4 Tobaksanvändning efter avslutat program Av de respondenter som svarade att de var helt tobaksfria hade 45% varit tobaksfria mellan 1 och 12 månader ( figur 5). n=29 % n=19 n=17 Figur 5 Antal månaders tobaksfrihet Skulle rekommendera till andra På frågan om respondenterna skulle rekommendera tandvårdens tobaksavvänjning till andra svarade drygt hälften (60%) av respondenterna ja (figur 6)

10 n=80 % n=41 n=13 Figur 6 Rekommendation av tandvårdens program för tobaksavvänjning Av dem som besvarade enkäten var det lika många som hade fullföljt programmet som inte hade fullföljt det. Av dem som fullföljde programmet skulle en majoritet rekommendera det till andra. Av dem som inte fullföljde programmet skulle knappt hälften rekommendera programmet medan en något större andel var osäkra (tabell 2). Tabell 2 Samband mellan att slutföra programmet och att vilja att rekommendera det Fullföljde du programmet % (antal) Ja Nej Ja 77% (54) 41% (26) Skulle du rekommendera programmet till andra Nej 7% (5) 12% (8) Kanske 16% (11) 47% (30) 100% (70) 100% (64) Diskussion Tillgången till tobaksavvänjning inom tandvården är ojämnt fördelad över länet samt mellan folktandvård och privattandvård. Verksamheten infördes 2006 som ett utvecklingsarbete. Detta innebar att tobaksavvänjningen inte fördelades systematiskt över länet utan de personer inom tandvården som var intresserade av att arbeta med tobaksavvänjning gavs möjlighet till det. Detta kan förklara varför tobaksavvänjare enbart finns i 3 av länets 13 kommuner och inom en privattandvårdsklinik

11 En jämförelse mellan 2010 och 2013 med utgångspunkt i den landstingsgemensamma enkäten ger dessutom det generella intrycket att omfattningen av tobaksavvänjningen inom tandvården har minskat något från Färre personer svarade på den landstingsgemensamma enkäten, färre uppgav att de har tid avsatt för att arbeta med tobaksavvänjning och de som har tid avsatt hade mindre tid 2013 än Detta kan sättas i samband med att vårdcentralernas aktivitet när det gäller tobaksavvänjning har ökat under senare år, vilket minskat behovet av tandvårdens insatser. Tandvården tog tidigare emot remisser från hälso- och sjukvården, något som minskat i takt med att hälso- och sjukvårdens egen kapacitet har ökat. Denna tolkning motsägs dock något med avseende på antalet förhandsbedömningar. Med undantag av 2009 års siffror (66 förhandsbedömningar) har antalet förhandsbedömningar varit relativt konstant sedan Det stora bortfallet på enkäten gör att svaren ska tolkas med försiktighet. De som har besvarat enkäten ger dock ett positivt intryck, en klar majoritet av respondenterna uppger sig ha slutat helt eller delvis att använda tobak och majoriteten av dem som svarade skulle rekommendera tandvårdens tobaksavvänjning till andra. Svaren visar vidare att yngre personer i högre grad än äldre ändrar sitt beteende genom tobaksavvänjningen. Detta understryker vikten av att erbjuda tobaksavvänjning så tidigt som möjligt. Som grupp betraktat besöker dock yngre personer den allmänna hälso- och sjukvården mer sällan än äldre, medan en majoritet av dem är regelbundna tandvårdsbesökare. Detta bekräftar ett av grundargumenten för att använda tandvården som arena för tobaksavvänjning, nämligen dess breda kontaktytor gentemot även väsentligen medicinskt friska patienter, som normalt har liten anknytning till hälso- och sjukvården. Om en analys av siffrorna avseende samtalens effekt på tobaksbruket genomförs med utgångspunkt i scenariot att alla de personer som inte besvarat enkäten har fortsatt att röka alternativt använt tobak i samma omfattning som innan samtalen skulle 19% (66/343) av de vuxna personer som fått enkäten slutat använda tobak och 13% (43/343) använda tobak i mindre omfattning än innan insatsen. Några uppgifter från hälso- och sjukvårdens tobaksavvänjning att jämföra denna lyckandefrekvens med har inte varit möjliga att finna. Men man kan konstatera att, förutom de hälsovinster som individerna gör, innebär varje person som slutar röka en ekonomisk vinst för samhället. Enligt beräkningar från Statens Folkhälsoinstitut av rökningens kostnader för samhället, belastas de sociala trygghetssystemen med drygt 1 miljon kronor av en person som började röka vid 16 års ålder och som fortsätter att röka under hela sin livstid (4). Detta kan jämföras med att den totala summan som belastat Hälso- och sjukvårdsnämndens budget åren 2008 till om med 2012 för tobaksavvänjning i tandvården är kronor. Det är också intressant att konstatera att en klar majoritet (60%) av dem som besvarat enkäten skulle rekommendera tandvårdens tobaksavvänjningsprogram till andra, vilket kan ses som en indikator på nöjdhet. Bland dem som fullföljde programmet var andelen som skulle rekommendera det till andra 77%. Även bland de personer som inte fullföljde programmet var det 41% som skulle rekommendera det och 47% som kanske skulle göra det. Slutsats Sammanfattningsvis kan konstateras att Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska stöd till tobaksavvänjning inom tandvården på drygt kronor per år har resulterat i att minst 100 personer uppger sig ha slutat helt att använda tobak alternativt har minskat ner sin tobakskonsumtion mellan åren 2008 och En majoritet av dem som har fullföljt programmet skulle rekommendera programmet till andra, vilket indikerar nöjdhet. Detta ger sammantaget argument för en fortsatt verksamhet med tobaksavvänjning inom tandvården. Men till

12 gången till tobaksavvänjare inom tandvården är ojämnt fördelad över länet. Om tandvården ska fortsätta bedriva tobaksavvänjning behöver uppdraget systematiseras, så att förutsättningarna för östgöten att få tobaksavvänjning inom tandvården inte är beroende av var man bor. Vidare förutsätter det fria vårdvalet mellan folktandvård och privattandvård att fler privata vårdgivare kan engageras. Det är också angeläget att tandvårdens och den övriga hälso- och sjukvårdens tobaksavvänjning samordnas och samverkar i exempelvis gemensamma nätverk och utbildningsaktiviteter

13 Referenser 1. Elgstrand M, Björklund K. Rapport av enkät Tobaksavvänjare inom Landstinget i Östergötland. Rapport Folkhälsocentrum, Linköping, Elgstrand M, Björklund K, Opublicerat material enkät Tobaksavvänjare inom Landstinget i Östergötland Folkhälsocentrum, Linköping, Miller WR, Rollnick S. Att hjälpa människor till förändring. Sv övers. eng titel: Motivational Interviewing. Stockholm, Natur och kultur, Statens folkhälsoinstitut. Tobak och avvänjning. En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning. R 2009:17. Statens folkhälsoinstitut, Stockholm,

14 Bilaga

15 Bilaga 2 Ledningsstaben Elisabeth Wärnberg Gerdin Tandvårdsstrateg, leg tandläkare Markera ett svarsalternativ för varje fråga. Sätt ett kryss i rutan för det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 1. Hur hjälpte samtalen dig att sluta med tobak? Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt 2. Vilket av nedanstående stämmer bäst in på dig? Jag är tobaksfri och har varit det i cirka månader (ange det ungefärliga antal månader som du har varit tobaksfri) Jag är inte tobaksfri, men använder mindre tobak nu än innan jag började programmet för tobaksavvänjning Jag använder tobak i samma omfattning som innan jag började programmet för tobaksavvänjning 3. Om du är tobaksfri, har du haft några återfall sedan du avslutade programmet? Nej, inga Ja, några enstaka Ja, många Jag är inte tobaksfri 4. Skulle du rekommendera tandvårdens tobaksavvänjning till andra som vill sluta använda tobak? Ja Nej Kanske 5. Vilket år avslutade du tandvårdens program för tobaksavvänjning? År: 6. Fullföljde du programmet? Ja Nej Vill du lämna några andra synpunkter på tandvårdens tobaksavvänjning är du varmt välkommen att göra det. Använd gärna baksidan av papperet om raderna nedanför inte räcker till

16 Bilaga 3 Ledningsstaben Elisabeth Wärnberg Gerdin Tandvårdsstrateg, leg tandläkare Enkät om tobaksavvänjning i tandvården Du får denna enkät eftersom du har deltagit i ett program för tobaksavvänjning inom Tandvården i Östergötland. Vi är tacksamma om du skickar tillbaka enkäten till oss även om du inte har gått igenom ett helt program. Vi vill gärna vilja veta hur tandvårdens tobaksavvänjning har fungerat för dig och ber dig därför besvara följande 6 frågor. Du är också varmt välkommen att lämna egna synpunkter sist i formuläret. Svaren i enkäten kommer att användas för att vidareutveckla arbetet med tobaksavvänjning. Inga enskilda svar kommer att kunna identifieras när resultatet av enkäten redovisas och ditt deltagande är helt frivilligt. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta: Tandläkare Elisabeth Wärnberg Gerdin Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland Linköping E-post: Telefon: Vi är tacksamma om enkäten skickas tillbaka i det bifogade svarskuvertet senast den 28 november 2011 Tack för din medverkan!

17 Landstinget i Östergötland, Informationscentrum 2013

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar. F-tandvård

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar. F-tandvård 1 2013-12-12 2/2013 Barn- och ungdomstandvård Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar Privattandläkarnas riskpott Olycksfallsregistrering Epidemiologiska uppgifter för barn och ungdomar F-tandvård

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport 2013 - Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet.

Läs mer

En enkätundersökning om tandvårdens tobakspreventiva arbete Foto: Colorbox

En enkätundersökning om tandvårdens tobakspreventiva arbete Foto: Colorbox En enkätundersökning om tandvårdens tobakspreventiva arbete 2016 Foto: Colorbox Sammanfattning Tandläkare och tandhygienister har en unik möjlighet att bidra till det tobakspreventiva arbetet. Till skillnad

Läs mer

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Tandhälsan hos och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Kort rapport om fynden Allmänt om undersökningen Enligt Tandvårdslagen har landstinget ansvar för planering av

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping juni 2013

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping juni 2013 Tandhälsorapport Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2012 Folkhälsocentrum Linköping juni 2013 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning Inledning... 1

Läs mer

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksbruket är i dag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Sjutton procent av den vuxna befolkningen röker dagligen och

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Inledning Tandhälsodata för barn och

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014 Tandhälsorapport Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013 Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

1/2010 Tandvårdsgruppen informerar

1/2010 Tandvårdsgruppen informerar 1/2010 Tandvårdsgruppen informerar 2010-06-18 Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se. Tandvårdsgruppen informerar 2010-06-18 2 Så är det då dags att inför

Läs mer

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar. F-tandvård. Nya anvisningar landstingets tandvårdsstöd

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar. F-tandvård. Nya anvisningar landstingets tandvårdsstöd 1 2014-12-17 1/2014 Barn- och ungdomstandvård Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar Epidemiologiska uppgifter för barn och ungdomar Behovsanalys för sköra äldre F-tandvård Nya anvisningar landstingets

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Ledningsstaben Klas Lindström 2007-05-03 LiÖ 2007-299 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Regeringen tillsatte under 2005 en utredning

Läs mer

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Enheten för tandvård Tilläggsavtal, till Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om Barn- och ungdomstandvård för 3-19-åringar i Region Skåne 2012. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Linneas tandvårdsbesök!

Linneas tandvårdsbesök! Linneas tandvårdsbesök! Ett förbättringsarbete inom Linnea-6 projektet RoseMarie Hansen Leg. Tandhygienist, sjukhustandvården Växjö Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, folktandvården Tingsryd 1. Bakgrund

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i Landstinget Sörmland

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i Landstinget Sörmland Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i Landstinget Sörmland Enkätredovisning Folkhälsocentrum FoU-centrum Rapport skriven av: Heidi Leppäniemi, Folkhälsocentrum Fredrik Granström, FoU centrum

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandvårdskontakter för äldre tonåringar i Östergötland. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping maj 2014

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandvårdskontakter för äldre tonåringar i Östergötland. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping maj 2014 Tandhälsorapport Uppföljning av tandvårdskontakter för äldre tonåringar i Östergötland Enheten för hälsoanalys Linköping maj 2014 Kerstin Aronsson Sven Ordell www.lio.se Innehåll Inledning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Thomas Modéer Januari 2013 2 (19) Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Metod... 6 Resultat... 6 Examensår...

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 2014

RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 2014 RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 214 Ett av s mål är att öka antalet medlemmar inom HFS-nätverket som arbetar med tobaksfrihet i samband med operation. År 212

Läs mer

Vad tycker du om tandvården?

Vad tycker du om tandvården? Vad tycker du om tandvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

2. Hur många glas alkohol (se bild nedan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?

2. Hur många glas alkohol (se bild nedan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 23 Bilaga 1a: Enkät version 1 Patientenkät Vi är tacksamma om du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt genom att kryssa för det alternativ som gäller för dig. När du är klar lägger du enkäten

Läs mer

Tobaksprevention inom tandvården

Tobaksprevention inom tandvården Tobaksprevention inom tandvården Lena Sjöberg leg tandläkare -81 ordförande Tandvård mot Tobak -05 Lena Sjöberg www.tandvardmottobak.org Skador i munhålan av tobaksbruk Gingivittandköttsinflammation Parodontit-tandlossning

Läs mer

Medborgardialog kring frågan om avgifter i hälso- och sjukvården

Medborgardialog kring frågan om avgifter i hälso- och sjukvården 1 (1) Ledningsstaben MISSIV Marie Lagerfelt 2008-01-10 LiÖ 2008-69 Hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgardialog kring frågan om avgifter i hälso- och sjukvården Vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2006-11-28,

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Linneas munhälsa Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Förbättringsarbete Linnea 5 1. Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Sammanställning av vårdcentralernas arbete med fallprevention utifrån en enkätundersökning 2008 LINKÖPING JANUARI 2009 JENNY MALMSJÖ - 1 - För

Läs mer

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Antagen i Landstingfullmäktige 14 juni 2010 Tobakspolicy för Landstinget Blekinge 1(5) Innehållsförteckning Tobakspolicy för Landstinget Blekinge... Fel! Bokmärket

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar

Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar 1 2013-10-08 1/2013 Vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar Informationsansvarig: Maria Johansson Tel. 010-103 73 68 e-post: maria.anna.johansson@lio.se 2 Hej! Efter denna härliga sommar har

Läs mer

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik.

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik. Riksrevisionen 2012-03-28 Synpunkter på Riksrevisionens utkast till rapport En tandlös reform? Privattandläkarna tackar för visat förtroende och lämnar följande synpunkter på utkastet till rapporten En

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323)

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) 2011-01-26 Statens Folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund redovisar här projektet Hjärt- och

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Struktur, rutiner och utbildning

Struktur, rutiner och utbildning Struktur, rutiner och utbildning Margareta Pantzar, psykolog, FFoU-enheten LANDSTINGET I UPPSALA Psykologer mot Tobak Struktur Socialstyrelsens uppföljning av Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 90-talet?

Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 90-talet? Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 9-talet? E LANDSTINGETS STUDIER OCH JAMES WINOY Utskottskansliet 1998-2-1 Jämtlands läns landsting Box 62 832 23 FRÖSÖN Hälsan försämras - förebyggande insatser

Läs mer

Enheten för Tandvård, Region Skåne 2013

Enheten för Tandvård, Region Skåne 2013 Tandvård för asylsökande Nedanstående information avser att klargöra regler kring den tandvård som enligt statliga och regionala direktiv ska erbjudas asylsökande individer. Alla asylsökande1, inklusive

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013.

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013. Eva Åkesson, Folkhälsoutvecklare Sara Maripuu, Processledare Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari. Folkhälsoenheten

Läs mer

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010 Rapport 2010:1 Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar Kohortanalyser Linköping augusti 2010 Kerstin Aronsson Madeleine Borgstedt-Risberg Lars Walter www.lio.se/fhvc Innehållsförteckning

Läs mer

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen Enkät från Sluta-Röka-Linjen Du har varit i kontakt med oss på Sluta-Röka-Linjen. För att kunna ge det bästa stödet till dig och andra som vill förändra sina vanor ber vi dig om hjälp. OBS! Dina svar är

Läs mer

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 1 Februari 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Nyheter från landstinget kan vara så mycket. Det kan vara ett reportage i Tebladet eller en

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Varför, vad, hur?

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Varför, vad, hur? Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Varför, vad, hur? Sara Maripuu, processledare, folkhälsoenheten September 2014 Kroniska sjukdomar - NCD 44 % av befolkningen har en kronisk sjukdom Många av de kroniska

Läs mer

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär 1. Löpnr Sign 2. Område : 1 2 3 4 5 6 Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär Om vi skulle behöva nå dig, vilket telefonnummer kan vi då ringa? Telefonnummer Bostad.-. Arbete Mobil.-...-.. 3.

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till skolan Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida) om ett

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 2015-10-29 Region Kronoberg Sandra Stern Anna Tschannen Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 1 Innehåll 2 Öppenvårdsavgifter... 2 2.1 Avgiftsfria besök... 2 2.1.1 Patientavgifter för

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

3 (8) Christoffer Bernsköld (S) 2:e v. ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden

3 (8) Christoffer Bernsköld (S) 2:e v. ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 (8) En fråga om kvinnoliv... 3 Cellprovskontroll räddar liv... 4 Sjunkande andel kvinnor testas... 4 Vilka når inte landstinget idag?... 5 Mammografi räddar liv... 5 Stor andel kvinnor testas... 6 Vilka

Läs mer

Insatser för att minska tobaksrökningen

Insatser för att minska tobaksrökningen Insatser för att minska tobaksrökningen Utvecklingsarbete för att stärka ledning och styrning av hälso- och sjukvårdens arbete med rökavvänjning. Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2013-08-27 28 B Asylsökande samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

SLUTA-RÖKA-LINJEN

SLUTA-RÖKA-LINJEN www.slutarokalinjen.se SLUTA-RÖKA-LINJEN ÅRSRAPPORT 2015 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Sluta-Röka-Linjen årsrapport 2015 Stockholm juni 2016 Årsrappporten

Läs mer