Effek%va(App+projekt(

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effek%va(App+projekt("

Transkript

1 APP+A+THONE 5mars2014 ProjektledningochLeveransprocessför Effek%vaApp+projekt ProjektM+handelHögskolanVäst MatsAhlberg,Connecta

2 89%avvärldensprojektlyckasintenåsinamål Standish Group International, 2013

3 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

4 Trenduppåtfrånlågnivå Ökningiprojektledningsomyrkeochantalutbildadeprojektledare, kanknytasdirekt%lldeökadeprojektramgångarnapåsenareår

5 PåvilkasäYmisslyckasprojekt Projek'riangeln- 5 Resultat Standish Group International, 2013

6 Varförärprojektledningsvårt? EYprojektpåverkasmångaochviYskildafaktorersomo[asamspelar: Projektetsprocesser Projektmetod Färdigheter Kostnader Verktyg Beslut Op%mering Internaochexternainfluenser Teametskemi Definiera! Planera! Projekt start! Genomföra! Faktorer!!!! Avsluta! Projekt slut! I%lläggskaprojektetlevererasinomförbestämd%dochkostnad, innehållandebeställdaegenskaperochfunk%oner

7 80/20+regeln Den$naturliga$förväntan$från$chefer$och$intressenter$a5$vilja$ha$alla$funk8oner$ och$helst$redan$i$första$versionen!$$ Analyser*visaraYendast20%avfunk%onernaanvändso[aoch50%av funk%onernaanvändssällanelleraldrig VillmanmaximerainvesteringenimjukvaruutvecklingochförbäYradettotala antaletnöjdaanvändare,skamanfokuserapådessa20%avfunk%onernasom dessutomgerdig80%avvärdet Sammanfa'ning: FörsökanvändastrateginaYminskaomfaYningenochintegöra100%av funk%onerna Därföräruppgi[enaYsamlain,väljautochprioriterakravdenvik%gaste uppgi[ennärmanutvecklaranpassadefunk%oner *Standish Group International, 2013

8 Skillnadenmellanstoraochsmåprojekt Standish Group International, 2013

9 Storaprojekt AnalysvisaraYstoraprojektprak%skttagetinteharchansaYkomma ini%d,inombudgetochinomprojektetsramaregenskaperoch funk%oner) EYstortprojektharmerän10gångerstörreriskaYmisslyckas,äneY litet DetärsvårtaYminskaomfaYningenochbrytauppstoraprojekt Egentligenfinnsdetingetbehovavstoraprojekt,allaIT+projektkan delasiniserieavsmåsjälvståendeprojektsomiblandt.o.m.kan körasparallellt) Sammanfa'ning: Försökdelauppstoraprojektimindrehanterbaradelar Standish Group International, 2013

10 Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt -Succéfaktorer- Procent Support-från-projektägaren- 20% 2.- Användardriven-utveckling- 15% 50% % 4. RäYfärdigheter 13% 5. Projektledningkompetens 12% 6. Agileprocess 10% 7. Tydligaaffärsmål 6% 8. Personligtledarskap 5% 9. Genomförande 3% 10. Verktygochplanormar 1% Standish Group International, 2013

11 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

12 Projektledningiprojektm+Handel EYåterkommandemisstagäraYbeställaren/aktörenochäven projektmedlemmar,harförmycketfokuspåmöjligheternasomenappger,istället förayfokuserapåverksamheten/användarenochvaddenfak%sktbehöver $ $ $ $ $ $ $ $$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$ $Mats$Ahlberg,$projekt$mBHandel$ ÄvenaYdrivasmåprojekthelträY,ibegränsadesammanhang,ärsvårtnogoch skaparingagaran%erförayprojektetinteköridiketnånannanstans NärmanintekanutgåfråneYgenerelltprojekt+landskap,finnshellerinteengenerell lösningpåproblemet! FöraYlyckasmåstevidärför%Yafrånenannansynvinkel,därvifrågaross: Hurvidriverprojektetochvilketstrukturkapitalsomvikanprepareravägen med,förayminimeraorsakermisslyckanden?

13 Hurmanlyckasmedprojekt! Tillförprojektetstrukturkapitaliformaven anpassadövergripandeprocessessom: Skaparentydligarbetsgångochförhindrarfelsteg Tydligtåterspeglarvägenmotprojektetssy[e/mål VisarmätpunkterochdenenskildaindividensnyYa Delarmedsigavkunskapochläravvarandra Skaparordningochreda,samsyn,sammanhangochförståelse Automa%serar/självinstruerararbetsuppgi[er,handledningochuppföljning Vinner%dförstyrning,kalibreringochplaneringavnästaprojekTas minimeraryyerligareorsaker%llmisslyckanden SkaparprojektetsförutsäYningaraY: LevereraeYhögrevärde%llslutanvändaren Hanteraochminimeraorsakermisslyckanden

14 Såhärdrivsmodernaeffek%vadigitalautvecklingsprojekt! Samtligaprojektak%viteteringårienleveransprocesssomleder%llprojektetssy[e/mål Processernaeffek%viserasregelbundetochärsjälvinstruerandemedmätbararesultat EYagiltsjälvorganiseradeteamuTörarbetetileveransprocessen Sy[emedleveransprocessen: Samsyn Ordningochreda Sammanhangochförståelseavarbetet Tydligvägmotprojektetsövergripandemålochsy[e Sy[emedmodernprojektmetod: Gerkundprioriteratlösningsvärde Gerkonkretaresultat%digtsomallaintressenterkanförhållasig%ll Effek%vkontrollochstyrningmedlitenoverhead Öppenhetochinbyggdkommunika%on,hanterarfrågorochutmaningargenomprojektet Modernprojektmetodkombinerasmedenövergripande Leverans +process

15 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

16 Förklaringavleveransprocessen 1 ProjektM+handelbeståraveYantal leveranser =mobilaapparsomhelteller delvisbyggerpåbetalningstransak%oner 2 Leveransprocessenbestårav6-stycken-faser-A-E-F, VarjefasinnehållereYantalak%vitetersomuTörsiordning.Allaak%viteterienfas måstevarauppfylldaförayavancera%llnästafas Varjeappsdelprojektledarelevererarstatusvarjefredag%llprojektledarenIka) Varjespårförväntasstegaframminstenfas+ak%vitetvarjeveckaföraYintehamna påförsenad+listan,därspårriskerayutgå

17 Effek%vprojektleverans Projektstyrning StödochmentorskapgenomInnova%kenAB StyrningshjälpocherfarenhetsstödgenomInnova%kenAB:sStyrgrupp ---- TadelavInnova%kenAB:sdigitalaekosystemförapparInnova%onsplanormen) Projektledningmedapp+anpassadprojektmetod Styr ---Affärsidé RealiseringsE- plan- Leveransprocessen A B C D E F Utveckla- Sjösä'a Vidareutveckla- Affärsplan RealiseraaffärengenomaY utveckladenm+handelsteknik somaffärenbyggerpå Definieraochvidareutvecklaaffären

18 Leveransprocessensak%viteterföreffek%vaapp+projekt A B C D E F 1. Görenpresenta%on sombeskriverdinidé ochstämavdenmed användareochev. intressenter innehållsleverantörer) 2. Presenteraidénför användareochev. intressenter 3. Läspåomvadsom gällerruntaktuellt ämne:förstå beroenden, leverantöreroch intressenter 4. Studeraochutvärdera ev.nyanödvändigam+ handelstekniker 5. Utvecklaidén %llsammansmed användare/intressenter %llenfärdigaffärsidé 6. Skapaenaffärsidé+ presenta%on 7. Stämavaffärsidénmed tänktprojektgrupp Innova%ons+ planormen, Innova%ken) Utveckla- Sjösä'a Vidareutveckla- Affärsplan- 1. GörenkompleY inventeringavvadsom behövsochavvem)för ayförverkliga affärsplanen 2. Klargöradministra%va/ ekonomiskaramarmed projektgrupp 3. FörsäkraaYAktörens ev.leverantörer/ intressenterär införståddamedvad somförväntasavdem förayförverkliga affären 4. SkapaeYbusinesscase affärsplan) 5. VidbehovavnyM+ handelsteknik,utörs ochutvärderasenpilot %llsammansmed leverantör/ projektgrupp ---Affärsidé RealiseringsE- plan- 1. Dokumenteravyer 1. Genomgångav 1. Slutrapportering ochfunk%onergärna tänktafunk%oneroch 2. Insamlingav Lessons somprototyp!) vyermedes%mat Learned %ll 2. Användaranalys funk%oner,vyer gränssniy) 3. Beslutaomfångför aktuellversion 4. Samlainoch dokumenterakravi formavuserstories testochkravspec) 5. Definieranyckeltal KPI)föranvändning ochteknik 6. Utbildningsplan 7. Införandeplan 8. Marknadsplan go+to+market strategi) 2. Avgörvilka %llgängligafunk%oner iinnova%ons+ planormensomkan återanvändas kostnadseffek%vitet) 3. Prioriteringav funk%onerskapar backlogg 4. Agil,testdriven apputveckling! 5. Produktägar+ delak%ghet, rapporteringoch uppföljning 6. Utbildningoch kompetensöverföring 7. Kvalitetsgranskning 8. Förändrings+ hantering Innova%ons+ planormens kompetensbibliotek 3. Feedbackoch erfarenheter dokumenteras 4. Dokumenteraoch sparanyafunk%oneri Innova%ons+ planormens funk%onsbiblioteket 5. Leveransgodkännande 6. Överlämning%ll Innova%ons+ planormens Ekosystem för dri[säyning/lansering 7. Uppföljningresultat 8. UTörGo+to+market ak%viteter 1. Genomföruppföljning hosanvändare 2. Utvärderanyckeltal KPI:er) 3. Bygglångsik%gposi%v företagsutveckling genommentorskap ochcoachning 4. Vidareutvecklingoch posi%vförändringav mobilsatsningen

19 Affärsidé A Utveckla- Avsluta- -Följa-upp- Affärsidé- Affärsplan- RealiseringsE- plan- SyLe- Verktyg- Resultat- Skapabästamöjliga förutsäyningarför aylyckasgenomay byggaförståelseför uppdraget,aktören, sammanhangetoch miljönsamt förväntningarna. SäkerställaaYsynk mellanaffäroch leveransutörs u%frånprojektets sy[eochmål. Från-idé - 1. Idépresenta%on BeskrivAktörsidénochstämav dennamotsy[e,målochkpi medprojektgruppen. Dokumenterasom:A.1- Idépresenta%on 2. Genomförmötemedaktörenoch presenteraaktörsidén 3. LäspåomAktören Förståorganisa%on,beroenden, leverantörerochintressenter 4. SkapaengagemanghosAktören 5. Studeraochutvärderaev.nya nödvändigam+handelsteknikeri Innova%ken.DokumenteraalltsomA.5 6. UtvecklaAktörsidén%llsammansmed aktören%llenfärdigaffärsidé 7. Affärsidépresenta%on Beskrivaffärsidén Dokumenterasom:A.7- Affärsidépresenta%on 8. Stämavaffärsidénmedaktöroch projektgrupp Imappenverktyg,semallförinnehåll: FörslagpåIdépresenta%on och FörslagpåAffärsidépresenta%on Sevidare: REFERENSDOKUMENTATIONoch förslagayutgå ifrån.doc Engageradeochak%va användareoch intressentersomär triggade. Affärsidénärgemensamt utvecklad. Affärsidénär dokumenteradoch avstämd. Checkpoints- TrordupåaYaffären kommergenerera intäkter? FinnsIdé+och Affärsidépresenta%on?

20 Affärsplan B Affärsidé- Affärsplan- RealiseringsEplan- Utveckla- Avsluta- -Följa-upp- Skapaochförankra entydligbildav affärenochdet affärsvärdesom skallskapasför aktören. Fåförankratalla grund+ förutsäyningarför ayverkligt kundvärdeska kunnarealiseras. 1. GörenkompleY inventeringavvadsom behövsochavvem)för ayförverkligaaffären 2. Klargöradministra%va/ ekonomiskaramarmed Aktörenochprojektgrupp 3. FörsäkraaYAktörensev. leverantörer/ intressenterär införståddamedvadsom förväntasavdemföray förverkligaaffären 4. Skapabusinesscase affärsplan)ochgå igenommedaktören 5. VidbehovavnyM+ handelsteknik,utörsoch utvärderasenpilot %llsammansmedaktören Imappenverktyg,semallförinnehåll: Affärsplan+BusinessCase Sevidare: REFERENSDOKUMENTATIONoch förslagayutga ifrån.doc Affärsplan, Affärsinventering, administra%va/ ekonomiskaramar, Leverantörs+ini%ering SyLe- Verktyg- Resultat- Checkpoints- Äraffärsplanensantaganden realis%skaochtrovärdiga? Ärallakostnadermedräknande ochreducerade? Ärintäktssidanrealis%skoch ayrak%v?visasvinst? Trorprojektgruppenpå affärsplanen? Vilkaexternaberoendenkan fällaaffären?

21 Realiseringsplan C RealiseringsE- Affärsidé- Affärsplan- utveckla- Avsluta- -Följa-uppplan- Skapaentydligplan förhurkundvärdet skalluppnås. Minimerarisk. Skapa förutsäyningarför framgångsrikt genomförande. 1. Dokumenterasamtligavyer%llsammansmed kommerayfungeragärnasomenklickbar prototyp!) 2. IntressentanalyssäkraaYaktören förstårallafunk%oner/vyerochvadhan/honfår resp.intefår 3. Beslutaomfångföraktuellversion,återkoppla%ll aktörvadsomkommerayingåvidleveransav versionen 4. UserStories Dokumenterasamtligaanvändarfallsomuser storiessådekanåteranvändassomtest+och kravspecifika%on 5. DefinieraKPI definieradina mäyalpåvadduvilluppnåmedappene[er lanseringt.ex.%nöjdakunder) 6. Utbildningsplanaktör) 7. Införandeplan 8. Kommunika%ons+ochmarknadsplango+to+ market) Imappenverktyg,semallarför innehåll/förslag: 1. Test&Kravexempeldokument Vyerochwire+frames Userstories 2. Intressentanalys 3. KPI 9. Kommunika%onsplan Sevidare: REFERENSDOKUMENTATIONoch förslagayutga ifrån.doc Wire+frames Userstories Projektplan Riskmatris Intressentanalys Utbildningsplan Införandeplan Kommunika%ons+och marknadsplan SyLe- Verktyg- Resultat- Checkpoints- Haruppdragsgivaren förståyallaak%viteter? Haravstämningmed projekyeamgeygrönt ljus?

22 Utveckla Affärsidé- Utveckla- Affärsplan- D -Följa-upp- Avsluta- RealiseringsE- plan- SyLe- Verktyg- Resultat- Genomföra/ Implementera projektetenligtden specifika%onoch plansomärskapad ochavstämdmed aktör.! UppstartavagiltScrumEteam- Ävenuppstartochintroduk%onavföljande metoder: Lean,Kanban,CloudCompu%ng,Mixedteam, Testdrivenutveckling Se%llaYAktörenagerarnärvarandeoch ak%vtdagligensomproduktägare- Genomgångavtänktafunk%onerochvyer Prioriteringavfunk%onerskaparbacklogg! Genomföra/Utveckla Utvecklasystem,funk%oner,API:er,DCoch apparetcsomärrelevantförspåretenligt backloggochuserstories Testdrivenutveckling:Testautveckladlösning ifleraled,verifieraochprövalösning slutgil%gtmotuserstories Hanteringavförändringarochnyakrav StämavförändringarmedAktörochHV! Rapportera Följauppochrapporterastatus! Kvalitetsgranskning! Mixedteams,kompetensöverföringenlplan! Utbilda/inför PersonerimoYagandeorg.utbildasinyasäY ayarbeta! Kommunicera Löpandekommunicerasrelevantinforma%on %llprojektetsolikaintressenter! Förväntanshantering Gåigenomuppdragsplanenidetaljmed beställarenochsäkraayförväntningarnaär hanterade! Förändringshantering Hanteramotståndochhinder InvolveraAktörenochHV)påresan Kompetensocherfarenhetav: Scrum Lean Kanban CloudCompu%ng Mixedteam Kvalitetssäkring Säkerhet API DB Testdrivenutveckling Miljöly[,branchochpaketering Arkitektur Funk%onslager Logik Molntjänster Projektledning Schemalagdaundervisningar, Utbildningochkompetensöverföring Appellersystemsom möteraktörenskravoch kvalitets+förväntningar. Effek%vtutvecklingsteam Checkpoints- Haruppdragsgivaren förståyallaak%viteter? Äruppdragsgivarenak%v ochdelak%gmötenmed projekyeamet+

23 SjösäYa Affärsidé- RealiseringsE- plan- Affärsplan- Avsluta- Utveckla- E -Följa-upp- Sign+offpå leveransochdess måluppfyllelseoch däre[erstänga ochpaketera projektet 1. Slutrapportering Leverantörenskaparslutrapportdär projektetshuvudskeendenbeskrivssamt vik%galärdomarly[sfram 2. Lessonslearned 3. Högpresterandeteam+feedback Projektgruppenochinvolveradeteamger personligreflek%onochfeedback Utvärderingavgruppernaspresta%on 4. Dokumentera Gåigenom,uppdateraochpaketera relevantdokumenta%on Sparaikompetens+ochfunk%onsbibliotek 5. Leveransgodkännande Gåigenomformellaleveransobjektmed HV/Aktör Godkändgersignoff 6. Överlämning Installerakodsamtlämnaöveruppgi[er/ ru%nerfrånprojektet%ll Innova%onsplanormenochEkosystemet 7. Följauppmål Mät/följuppdemålsomdefinieratsföraY seomprojektetuppnåysinamål 8. UTörplaneradeGo+to+marketak%viteter Imappenverktyg,semallför innehåll/förslagpå: Slutrapport Kompetensåtervinning Leveransgodkännande Överlämning Dri[säYningochlansering Godkändleverans Uppdateradeoch överlämnadedokument ochkunskap. Slutrapportinklusive uppnåddamål SyLe- Verktyg- Resultat- Checkpoints- Haruppdragsgivaren förståyallaak%viteter? ÄrjagredoaYköraigång affärenoch marknadsföraappen?

24 Vidareutveckla Affärsidé- RealiseringsE- plan- Affärsplan- Utveckla- -Följa-upp- Avsluta- F 1. Genomföruppföljningsbesök Kon%nuerliga uppföljningsbesökhosaktör Skermednågonmånads intervallförayvidareutveckla affärochfångauppsynpunkter 2. Genomförutvärdering Genomföruppdragsutvärdering hosaktören 3. Coachaaktören Bygglångsik%gkompetensoch kon%nuitethosaktören Säkraaffärenslångsik%ga framdri[och%llväxtgenom coachningochaffärsutveckling 4. FöljauppKPI:er/resultat VissaKPIkanvarasvåraaY mätadirektvidavslutochbör mätase[eren%d;kan kombinerasmed uppföljningsbesök 5. Vidareutvecklingavaffärsideoch mobilsatsningen Kompetensocherfarenhetav: Entreprenörscoachning Affärsutveckling Uppföljning, vidareutvecklingoch coachningföraysäkra långsik%gamålmedvarje affär SyLe- Verktyg- Resultat- Säkerställnöjdaktörsom byggerlångsik%gtoch Imappenverktyg,semallför innehåll/förslagpå skaparmöjligheter%ll kon%nuerligtstörreoch starkareaffärer Utvärderingavaktörens mobilsatsning KPIresultat Checkpoints- Vetjaghurdetgår? Harjagföljtupp nyckeltalen? FinnsanalysföraYta nästasteg?

25 Exempel:Beställning&leveransmedInnova%kenAB Underlaget%llInnova%kenAB:sapp+ beställningar tasframgenomleveransprocessen! BESTÄLLA- IFASC Realiseringsplan tassamtligadokumentframsomeykompleyunderlag%llutvecklingsteametbeställare+ Innova%kenAB): NärfasC Realiseringsplan ärklargårfascdokumenta%onen%llinnova%kenabförgodkännande. någotsaknas Innova%kenåterkopplarmedinforma%onom%dses%matochkostnadsförslagförapp+utvecklingen Beställningsunderlagetutgörs.k.backloggidenAgilametodiken,därdenunderutvecklingenförfinasochdefinieras %llsammansmedbeställareochutvecklingsteam Underprojektetärbeställarendagligenak%vtmedinterak%onmedutvecklingsteamet dailyscrum )samtmed rullandebeslutochrådgivning/förklaringhurdetskafungeraprioriteringar+uxr) - LEVERANS-- FASE,SjösäYa E[ersluTörtarbeteochleverans/installa%oniInnova%onsplanormenskerenacceptanstest: AcceptanstestetgårutpåaYtestaappenliveaYdenfungerarochöverensstämmermedfasCRealiseringsplans dokumenta%onenbeställningsunderlaget)plusdeändringarochnyabeslutsomproduktägare/utevecklingsteamettagit underutvecklingsströmmen Omtestetstämmergodkännerbeställarenofficielltleveransenavappen Alterna%vskickasfelrapporterbuggar)%llbaks,%llsdetaYappenuppfyllerfasCRealiseringsplansdokumenta%onen= beställningen. Nuärappenbeställd,utvecklad,levererad,godkändochfinnsak%vförnedladdning!

26 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

27 Utvecklingsmetodikileveransprocessen ---Affärsplan- Metodik- A B C D E F VidareE- utveckla-. ---Affärsidé RealiseringsE- plan Utveckla- --SjöE- ---sä'a- Merrealis%sk%dsaxel

28 Extradi%onellmetodik:VaYenfallsmodellen Ex IT-utvecklingsprojekt VaYenkanbararinnaåteYhåll Exfaser:definiera,planera,genomföra,avsluta EnkeltaYbeställa+samtligadefinieradekravskalevereras%ll kostnadx,vilketkancheckasavitestasenacceptanstest) EnkeltaYresurssäYa Branärmanvetpåförhandprecisvadmanvillhaochhurdetska fungeraiverksamheten+ Fire&forget VäldigtovanligtaYprojektbeställarenvetexaktvadmanvillhapå förhand DokumenYungochbeslutsstyrd Komplett och klar version! Kom inte med nya saker hela tiden utan låt oss bli färdiga!

29 Agilmetodikskaparenminimalmeneffek%vstrukturieYprojekt Sålitestruktursommöjligt,menmedinbyggdkommunika%on Reagerapåförändringar,inteförutsedem StändigtförbäYraarbetetinomprojektet Minimeraarbetetmedplaneringochuppföljning Version 0.2 Version 0.4 Version 0.6 Version 0.8 Version 1.0 Ex. Logga in Ex. Visa personlig data Ex. Anmäl tenta Ex. Visa tentaresultat Ex. Design och layout Iterativt och inkrementellt

30 Exempelpåmoderneffek%vmetodikförapp+utveckling

31 DenAgilametoden%llåterfaktabaseradplanering " I den Agila metodiken estimeras omfattningen av vad alla användare vill ha kraven), relativt mellan varandra " De prioriteras sedan efter kundvärde " Historisk framdrift av Story Points registreras... "...och kvalificerade förutsägelser om framtida leveranser kan projekteras User Story 1 User Story 2 User Story 3 User Story 4 User Story 5 User Story 6 User Story 7 User Story 8 User Story Fördelar Förväntningar är baserade på direkt jämförbara erfarenheter Leveranstider kan schemaläggas realistiskt genom att hantera förväntningar på produktens egenskaper Omprioritering och ändring av krav User Stories) mellan iterationer skapar flexibilitet Förseningar påverkar endast slutanvändarvärde med låg prioritet

32 AgilmetodikförutsäYeraYmåletrörsig Start Mål Rollingwaveplanning +flexibilitetenökarmöjlighetenay levereravadbeställarenegentligenvillha,kundvärde! Mål

33 Värdefullamöjlighetermedagilutveckling

34 FörbäYraarbetssäYetunderprojektet,intee[er Tradi%onellmetodik Krav Design Utveckla Test Utvärdera Agilmetodik Version 0.2 Version 0.4 Version 0.6 Version 0.8 Version 1.0 Ex. Logga in Ex. Visa personlig data Ex. Anmäl tenta Ex. Visa tentaresultat Ex. Design och layout Utvärdera Utvärdera Utvärdera Utvärdera Utvärdera Retrospek%ve

35 Summering:modernmetodikföreffek%vaapp+projekt Delaupporganisa%onenismå,tvärfunk%onella,självorganiserandeteam. Delainarbetetienlistamedsmå,konkretaresultat.Sorteralistane[erprioritetoches%mera storlekenpåvarjepost. Delaupp%denikortaitera%onermedfastlängdvanligtvis1+2veckor),poten%elltkörbarkod demonstrerase[ervarjeitera%on. Op%meralanseringsplanochuppdateraprioriteringarisamarbetemedbeställaren,baseratpå insikterfråndemonstra%onene[ervarjeitera%on. Op%meraprocessengenomaYhaenretrospek%ve[ervarjeitera%on.

36 SammanfaYning Projektledningochleveransprocessföreffek%vaapp+projekt Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

37 InbjudanfrånprojektM+handel -Succéfaktorer Support-från-projektägaren- 20% 2.- Användardriven-utveckling- 15% % 4. RäYfärdigheter 13% Hurmanlyckasmedprojekt! 5. Projektledningkompetens 12% 6. Agileprocess 10% Kontaka 7. Tydligaaffärsmål 6% 8. Personligtledarskap 5% 9. Genomförande 3% 10. Verktygochplanormar 1% Leveransprocessen! Modernprojektmetodik! Procent- -APPEAETHONE,-den-5-mars FörProjektM+handelHögskolanVäst,MatsAhlberg,Connecta

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18

VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18 VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18 Agenda Utmaningarna för IT avdelningen Utvecklingen för outsourcing marknaden Innova8on och outsourcing går det a< förverkliga? Vägen framåt Summering

Läs mer

Agila Organisationer

Agila Organisationer Att förändra f och leda Agila Organisationer m.thelin@jaybis.se *Utveckla agil def: Agila organisationer förändra och led! Förändra Möjliggör med ett Core Team Involvera Vision Utbilda Aktivitetsbacklogg

Läs mer

IT-projektledning - introduktion 725G62

IT-projektledning - introduktion 725G62 IEI Tommy Wedlund Läsanvisningar, IT-projektledning introduktion, 725G62 IT-projektledning - introduktion 725G62 Läsanvisningar tentamen inför tentamen I tentamen ingår följande kurslitteratur: The IBM

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Lyckade projekt - finns det?

Lyckade projekt - finns det? Lyckade projekt - finns det? Maria Lindqvist Björkman Enea Business Software Enea Business Software 2002 Sida 1 Agenda Förväntningar kund & leverantör Statistik om projekt Framgångsfaktorer Exempel på

Läs mer

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte?

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? SCRUM En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? Grundprinciper Projektgruppen organiserar och planerar sitt eget arbete Fokus på verksamhetsnytta Alla krav prioriteras

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen. Iter

Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen. Iter Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen s erbjudande à effekten Ökat kundvärde Bestående förbä?ringar Förbä?rade presta4oner Hela organisa4onen är med Erfarenheter verksamhetsplanering

Läs mer

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation IBM Software Group Agil Acceptans Test Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com SAST 15-års jubileum 2010 2010 IBM Corporation IBM Grundades 1911, i Sverige sedan 1928 400 000 anställda i 170 länder; forskare,

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Projektkunskap ledning och process

Projektkunskap ledning och process Projektkunskap ledning och process Athena & Atlas Universitets- och högskolerådet UHR Stockholm 31 januari 2013 Christel Bäckström, GR Utbildning Internationalisering som utvecklingskraft Internationalisering

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Likabehandlingsmöte 2009-10-19

Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Agenda Inledning Fortsatt arbete med likabehandling Syfte Mål Förbättringsprogrammet Definitioner och kvartal 3 utfall Definitioner Utfall kvartal 3 TeliaSoneras definition

Läs mer

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Workshop Innoveta Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Dagordning Innoveta projektet Systemutveckling med Scrum metoden

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson Acando Johan Petersson Visit me at LinkedIn: se.linkedin.com/in/johpet 2 Acando 2014-29-08 Acando - översikt Enterprise Consulting

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

2013-10- 06. Per Ze@ervall. Antagning.se. Från systemfokus 1ll användbarhetsfokus

2013-10- 06. Per Ze@ervall. Antagning.se. Från systemfokus 1ll användbarhetsfokus Antagning.se Från systemfokus 1ll användbarhetsfokus 2013-10- 06 Per Ze@ervall Denna l samarbe Placera nedan. Webbstrul ger förlängd ansöknings6d 6ll universitetet Värmlands Folkblad 2013-04- 16 Denna

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Agil utveckling ställer nya krav på upphandling Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Roland Bäcklin Tidigare: Utvecklare, Systemarkitekt, Projektledare, CTO, CIO, Riksinstruktör,

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

VARFÖR? OFFERT- UNDERLAG FÖRSTA KONTAKT MED ARKITEKT KONTRAKT FAKTISK SLUTBESIKTNING BYGG- START PLANERAD SLUTBESIKTNING ÄTA- ARBETEN

VARFÖR? OFFERT- UNDERLAG FÖRSTA KONTAKT MED ARKITEKT KONTRAKT FAKTISK SLUTBESIKTNING BYGG- START PLANERAD SLUTBESIKTNING ÄTA- ARBETEN - LEAN - EN STRATEGI SOM SÄKERSTÄLLER VÄRDE OCH KUNDNÖJDHET I KOMPLEXA VERKSAMHETER Niklas Modig Handelshögskolan i Stockholm @LeanOnMyself www.facebook.com/niklasmodig @niklas_modig 2013 2014 2015 JUL

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Magnus.eriksson@miun.se 1 / 16 Fyra civilingenjörsprogram Datateknik Elektroniksystem

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Men hallå! Hur svårt kan det vara? Kraven och förväntningarna att snabbt kunna utveckla verksamheter har aldrig

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Företagsidé & Konsultprofil Martin Winstrand

Företagsidé & Konsultprofil Martin Winstrand Företagsidé & Konsultprofil Martin Winstrand Affärsidé Forcewebs Forcewebs är en webbyrå som skapar del eller totallösningar med allt från planering, projektledning, kodskrivning, design, layout, funktionstest

Läs mer

Företagsidé & Konsultprofil Anders Magnusson

Företagsidé & Konsultprofil Anders Magnusson Företagsidé & Konsultprofil Anders Magnusson Affärsidé Forcewebs Forcewebs är en webbyrå som skapar del eller totallösningar med allt från planering, projektledning, kodskrivning, design, layout, funktionstest

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Sida 1/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Plats: Plushögskolan Malmö Tid: fredag 29 november 2013, kl. 9.00-12.00 Tillåtna

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu MATS BLOMSTRAND Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0736 996799 www.mgb.nu Mats@mgb.nu Sammanfattning Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo.

Läs mer

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker Scrum STF KOMPETENSINFO NR 63/2011 HÖSTTERMINEN STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE Scrum i praktiken

Läs mer

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson Agil mjukvaruutveckling 1DV404, Jesper Andersson Agilt? Innehållet i alla mjukvaruutvecklingsprocesser! Roller! Aktiviteter! Artefakter Processmodeller Många smaker Unified Process Kanban SCRUM normativ

Läs mer

TDDD26 Individuell projektrapport

TDDD26 Individuell projektrapport TDDD26 Individuell projektrapport Kort beskrivning av projektet Vi hade som projekt att utveckla en digital media servicer som skulle hjälpa filmentusiasten att organisera sitt filmbibliotek. Programmet

Läs mer

Praktikum i programvaruproduktion

Praktikum i programvaruproduktion Praktikum i programvaruproduktion Introduktion Föreläsare/Ansvarig: Pontus Boström Email:pontus.bostrom@abo.fi Rum A5055 Assistent: Petter Sandvik Email: petter.sandvik@abo.fi Rum: A5048 Föreläsningar:

Läs mer

Validering av krav. Agile utveckling. Christin Lindholm. ETS672 Requirements Engineering L6: Agile Prioritisation. Anpassa kravarbetet till projektet

Validering av krav. Agile utveckling. Christin Lindholm. ETS672 Requirements Engineering L6: Agile Prioritisation. Anpassa kravarbetet till projektet ETS672 Requirements Engineering L6: Agile Prioritisation Validering av krav! Att säkerställa att vi har eliciterat och dokumenterat rätt krav Kommer vi att bygga rätt system med dessa krav?! Christin Lindholm

Läs mer

Slutkonferens 141008. Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl

Slutkonferens 141008. Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl Slutkonferens 141008 Maria Larsson & Karl-Erik Grevendahl 1 Projektgrupp Karl-Erik Grevendahl, Krinova Maria Larsson, INDEA Susanna Bruzell, Mistra-SWECIA Ola Gustafsson/Gerd Lundquist, Länsstyrelsen

Läs mer

App#strategier+ +Vad+ska+man+tänka+på+när+man+skapar+en+app?+ APP#A#THONE +5+februari+2014+ Mobila+

App#strategier+ +Vad+ska+man+tänka+på+när+man+skapar+en+app?+ APP#A#THONE +5+februari+2014+ Mobila+ APP#A#THONE 5februari2014 App#strategier Mobila Vadskamantänkapånärmanskaparenapp? ProjektM#handelHögskolanVäst MatsAhlberg,Connecta Appen%SVT%Nyheter! % % %%%%%%%januari%2014% 9 december, 2011 SVT avstår

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Jenny Ericsson. Kanban. Går metoden att använda för att styra utvecklingsprojekt? Informatik.

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Jenny Ericsson. Kanban. Går metoden att använda för att styra utvecklingsprojekt? Informatik. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Jenny Ericsson Kanban Går metoden att använda för att styra utvecklingsprojekt? Informatik C-uppsats Datum: VT 2011 Handledare: Examinator: Lars-Erik Axelsson

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20150408 Tidpunkt för posterredovisningen uppdaterad, ny tid är 9/4 15.15 jp jp 1.0 20150327 Utlagd

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

Dollyprojektet SLUTRAPPORT

Dollyprojektet SLUTRAPPORT STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT Projekt Författare Version Dnr Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad Sida 20xx-xx-xx 2012-08-29 1 (10) Innehållsförteckning

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Det populäraste mediaföretaget. Skapar inget innehåll Uber Världens största taxiföretag. Äger inga fordon. Facebook Världens

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Jag som pratar för Pulsen idag Per Östlund per.ostlund@pulsen.se +46 33 17 73 41 Avdelningschef IT-tjänster, Pulsen Integration AB Självservice

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation!

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Lean & Agile! MIND Time! NETnet! Resco! Jeanette Jealmo Anna Axelson Det här är Folksam!! Grundades 1908!

Läs mer

Fokus på seniora konsulter med mycket erfarenhet

Fokus på seniora konsulter med mycket erfarenhet Fokus på seniora konsulter med mycket erfarenhet Management Människor Affärsprocesser Teknik Idag är vi 300 medarbetare inom 12 kompetensområden Stark tillväxt i en föränderlig marknad INTÄKTER (KSEK)

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5

Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5 Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5 Bakgrund - problembeskrivning Gällande ru,ner och mallar för tjänsteutlåtanden följs inte sam,digt som helhetsperspek,vet saknas. Orsaker: a@tyd/inställning acceptans/respekt

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

SCRUM och agil utveckling

SCRUM och agil utveckling SCRUM och agil utveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Agile Manifesto We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

CIO Governance 13 september 2011

CIO Governance 13 september 2011 CIO Governance 13 september 2011 1 Kort om Jetpak Nordisk verksamhet för bud och expresslogistik Franchise koncept Ägs av riskkapitalbolag Polaris och Accent Omsätter ca 1 miljard Ca 250 anställda IT leverans

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20140410 Formulerat om kraven på leverabeln Teknisk dokumentation, samt ändrat formateringen av punkterna

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Mikael Lundgren Introduktion Lean och Agile är populära begrepp idag, då många verksamheter inspireras av Toyotas framgångar och effektiva

Läs mer

Välkommen till. Praktiskt projektarbete. 8 februari 2011

Välkommen till. Praktiskt projektarbete. 8 februari 2011 Välkommen till Praktiskt projektarbete 8 februari 2011 Projekt i praktiken 1. Introduktion. 2. Projektets faser och intressenter. 3. Riskanalys - projektet och dess omvärld. 4. Milstolpeplan och aktivitetsplan.

Läs mer

Konsultprofil. Agil Coach. Lead UX. Product Owner. Konverteringsoptimering. Användbarhet. Agila & Lean metoder. Lärare

Konsultprofil. Agil Coach. Lead UX. Product Owner. Konverteringsoptimering. Användbarhet. Agila & Lean metoder. Lärare Konsultprofil Agil Coach Lead UX Product Owner Konverteringsoptimering Användbarhet Agila & Lean metoder Lärare Sveavägen 31 SE- 111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46- (0)70 443 91 91 miakolmodin

Läs mer