Effek%va(App+projekt(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effek%va(App+projekt("

Transkript

1 APP+A+THONE 5mars2014 ProjektledningochLeveransprocessför Effek%vaApp+projekt ProjektM+handelHögskolanVäst MatsAhlberg,Connecta

2 89%avvärldensprojektlyckasintenåsinamål Standish Group International, 2013

3 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

4 Trenduppåtfrånlågnivå Ökningiprojektledningsomyrkeochantalutbildadeprojektledare, kanknytasdirekt%lldeökadeprojektramgångarnapåsenareår

5 PåvilkasäYmisslyckasprojekt Projek'riangeln- 5 Resultat Standish Group International, 2013

6 Varförärprojektledningsvårt? EYprojektpåverkasmångaochviYskildafaktorersomo[asamspelar: Projektetsprocesser Projektmetod Färdigheter Kostnader Verktyg Beslut Op%mering Internaochexternainfluenser Teametskemi Definiera! Planera! Projekt start! Genomföra! Faktorer!!!! Avsluta! Projekt slut! I%lläggskaprojektetlevererasinomförbestämd%dochkostnad, innehållandebeställdaegenskaperochfunk%oner

7 80/20+regeln Den$naturliga$förväntan$från$chefer$och$intressenter$a5$vilja$ha$alla$funk8oner$ och$helst$redan$i$första$versionen!$$ Analyser*visaraYendast20%avfunk%onernaanvändso[aoch50%av funk%onernaanvändssällanelleraldrig VillmanmaximerainvesteringenimjukvaruutvecklingochförbäYradettotala antaletnöjdaanvändare,skamanfokuserapådessa20%avfunk%onernasom dessutomgerdig80%avvärdet Sammanfa'ning: FörsökanvändastrateginaYminskaomfaYningenochintegöra100%av funk%onerna Därföräruppgi[enaYsamlain,väljautochprioriterakravdenvik%gaste uppgi[ennärmanutvecklaranpassadefunk%oner *Standish Group International, 2013

8 Skillnadenmellanstoraochsmåprojekt Standish Group International, 2013

9 Storaprojekt AnalysvisaraYstoraprojektprak%skttagetinteharchansaYkomma ini%d,inombudgetochinomprojektetsramaregenskaperoch funk%oner) EYstortprojektharmerän10gångerstörreriskaYmisslyckas,äneY litet DetärsvårtaYminskaomfaYningenochbrytauppstoraprojekt Egentligenfinnsdetingetbehovavstoraprojekt,allaIT+projektkan delasiniserieavsmåsjälvståendeprojektsomiblandt.o.m.kan körasparallellt) Sammanfa'ning: Försökdelauppstoraprojektimindrehanterbaradelar Standish Group International, 2013

10 Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt -Succéfaktorer- Procent Support-från-projektägaren- 20% 2.- Användardriven-utveckling- 15% 50% % 4. RäYfärdigheter 13% 5. Projektledningkompetens 12% 6. Agileprocess 10% 7. Tydligaaffärsmål 6% 8. Personligtledarskap 5% 9. Genomförande 3% 10. Verktygochplanormar 1% Standish Group International, 2013

11 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

12 Projektledningiprojektm+Handel EYåterkommandemisstagäraYbeställaren/aktörenochäven projektmedlemmar,harförmycketfokuspåmöjligheternasomenappger,istället förayfokuserapåverksamheten/användarenochvaddenfak%sktbehöver $ $ $ $ $ $ $ $$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$ $Mats$Ahlberg,$projekt$mBHandel$ ÄvenaYdrivasmåprojekthelträY,ibegränsadesammanhang,ärsvårtnogoch skaparingagaran%erförayprojektetinteköridiketnånannanstans NärmanintekanutgåfråneYgenerelltprojekt+landskap,finnshellerinteengenerell lösningpåproblemet! FöraYlyckasmåstevidärför%Yafrånenannansynvinkel,därvifrågaross: Hurvidriverprojektetochvilketstrukturkapitalsomvikanprepareravägen med,förayminimeraorsakermisslyckanden?

13 Hurmanlyckasmedprojekt! Tillförprojektetstrukturkapitaliformaven anpassadövergripandeprocessessom: Skaparentydligarbetsgångochförhindrarfelsteg Tydligtåterspeglarvägenmotprojektetssy[e/mål VisarmätpunkterochdenenskildaindividensnyYa Delarmedsigavkunskapochläravvarandra Skaparordningochreda,samsyn,sammanhangochförståelse Automa%serar/självinstruerararbetsuppgi[er,handledningochuppföljning Vinner%dförstyrning,kalibreringochplaneringavnästaprojekTas minimeraryyerligareorsaker%llmisslyckanden SkaparprojektetsförutsäYningaraY: LevereraeYhögrevärde%llslutanvändaren Hanteraochminimeraorsakermisslyckanden

14 Såhärdrivsmodernaeffek%vadigitalautvecklingsprojekt! Samtligaprojektak%viteteringårienleveransprocesssomleder%llprojektetssy[e/mål Processernaeffek%viserasregelbundetochärsjälvinstruerandemedmätbararesultat EYagiltsjälvorganiseradeteamuTörarbetetileveransprocessen Sy[emedleveransprocessen: Samsyn Ordningochreda Sammanhangochförståelseavarbetet Tydligvägmotprojektetsövergripandemålochsy[e Sy[emedmodernprojektmetod: Gerkundprioriteratlösningsvärde Gerkonkretaresultat%digtsomallaintressenterkanförhållasig%ll Effek%vkontrollochstyrningmedlitenoverhead Öppenhetochinbyggdkommunika%on,hanterarfrågorochutmaningargenomprojektet Modernprojektmetodkombinerasmedenövergripande Leverans +process

15 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

16 Förklaringavleveransprocessen 1 ProjektM+handelbeståraveYantal leveranser =mobilaapparsomhelteller delvisbyggerpåbetalningstransak%oner 2 Leveransprocessenbestårav6-stycken-faser-A-E-F, VarjefasinnehållereYantalak%vitetersomuTörsiordning.Allaak%viteterienfas måstevarauppfylldaförayavancera%llnästafas Varjeappsdelprojektledarelevererarstatusvarjefredag%llprojektledarenIka) Varjespårförväntasstegaframminstenfas+ak%vitetvarjeveckaföraYintehamna påförsenad+listan,därspårriskerayutgå

17 Effek%vprojektleverans Projektstyrning StödochmentorskapgenomInnova%kenAB StyrningshjälpocherfarenhetsstödgenomInnova%kenAB:sStyrgrupp ---- TadelavInnova%kenAB:sdigitalaekosystemförapparInnova%onsplanormen) Projektledningmedapp+anpassadprojektmetod Styr ---Affärsidé RealiseringsE- plan- Leveransprocessen A B C D E F Utveckla- Sjösä'a Vidareutveckla- Affärsplan RealiseraaffärengenomaY utveckladenm+handelsteknik somaffärenbyggerpå Definieraochvidareutvecklaaffären

18 Leveransprocessensak%viteterföreffek%vaapp+projekt A B C D E F 1. Görenpresenta%on sombeskriverdinidé ochstämavdenmed användareochev. intressenter innehållsleverantörer) 2. Presenteraidénför användareochev. intressenter 3. Läspåomvadsom gällerruntaktuellt ämne:förstå beroenden, leverantöreroch intressenter 4. Studeraochutvärdera ev.nyanödvändigam+ handelstekniker 5. Utvecklaidén %llsammansmed användare/intressenter %llenfärdigaffärsidé 6. Skapaenaffärsidé+ presenta%on 7. Stämavaffärsidénmed tänktprojektgrupp Innova%ons+ planormen, Innova%ken) Utveckla- Sjösä'a Vidareutveckla- Affärsplan- 1. GörenkompleY inventeringavvadsom behövsochavvem)för ayförverkliga affärsplanen 2. Klargöradministra%va/ ekonomiskaramarmed projektgrupp 3. FörsäkraaYAktörens ev.leverantörer/ intressenterär införståddamedvad somförväntasavdem förayförverkliga affären 4. SkapaeYbusinesscase affärsplan) 5. VidbehovavnyM+ handelsteknik,utörs ochutvärderasenpilot %llsammansmed leverantör/ projektgrupp ---Affärsidé RealiseringsE- plan- 1. Dokumenteravyer 1. Genomgångav 1. Slutrapportering ochfunk%onergärna tänktafunk%oneroch 2. Insamlingav Lessons somprototyp!) vyermedes%mat Learned %ll 2. Användaranalys funk%oner,vyer gränssniy) 3. Beslutaomfångför aktuellversion 4. Samlainoch dokumenterakravi formavuserstories testochkravspec) 5. Definieranyckeltal KPI)föranvändning ochteknik 6. Utbildningsplan 7. Införandeplan 8. Marknadsplan go+to+market strategi) 2. Avgörvilka %llgängligafunk%oner iinnova%ons+ planormensomkan återanvändas kostnadseffek%vitet) 3. Prioriteringav funk%onerskapar backlogg 4. Agil,testdriven apputveckling! 5. Produktägar+ delak%ghet, rapporteringoch uppföljning 6. Utbildningoch kompetensöverföring 7. Kvalitetsgranskning 8. Förändrings+ hantering Innova%ons+ planormens kompetensbibliotek 3. Feedbackoch erfarenheter dokumenteras 4. Dokumenteraoch sparanyafunk%oneri Innova%ons+ planormens funk%onsbiblioteket 5. Leveransgodkännande 6. Överlämning%ll Innova%ons+ planormens Ekosystem för dri[säyning/lansering 7. Uppföljningresultat 8. UTörGo+to+market ak%viteter 1. Genomföruppföljning hosanvändare 2. Utvärderanyckeltal KPI:er) 3. Bygglångsik%gposi%v företagsutveckling genommentorskap ochcoachning 4. Vidareutvecklingoch posi%vförändringav mobilsatsningen

19 Affärsidé A Utveckla- Avsluta- -Följa-upp- Affärsidé- Affärsplan- RealiseringsE- plan- SyLe- Verktyg- Resultat- Skapabästamöjliga förutsäyningarför aylyckasgenomay byggaförståelseför uppdraget,aktören, sammanhangetoch miljönsamt förväntningarna. SäkerställaaYsynk mellanaffäroch leveransutörs u%frånprojektets sy[eochmål. Från-idé - 1. Idépresenta%on BeskrivAktörsidénochstämav dennamotsy[e,målochkpi medprojektgruppen. Dokumenterasom:A.1- Idépresenta%on 2. Genomförmötemedaktörenoch presenteraaktörsidén 3. LäspåomAktören Förståorganisa%on,beroenden, leverantörerochintressenter 4. SkapaengagemanghosAktören 5. Studeraochutvärderaev.nya nödvändigam+handelsteknikeri Innova%ken.DokumenteraalltsomA.5 6. UtvecklaAktörsidén%llsammansmed aktören%llenfärdigaffärsidé 7. Affärsidépresenta%on Beskrivaffärsidén Dokumenterasom:A.7- Affärsidépresenta%on 8. Stämavaffärsidénmedaktöroch projektgrupp Imappenverktyg,semallförinnehåll: FörslagpåIdépresenta%on och FörslagpåAffärsidépresenta%on Sevidare: REFERENSDOKUMENTATIONoch förslagayutgå ifrån.doc Engageradeochak%va användareoch intressentersomär triggade. Affärsidénärgemensamt utvecklad. Affärsidénär dokumenteradoch avstämd. Checkpoints- TrordupåaYaffären kommergenerera intäkter? FinnsIdé+och Affärsidépresenta%on?

20 Affärsplan B Affärsidé- Affärsplan- RealiseringsEplan- Utveckla- Avsluta- -Följa-upp- Skapaochförankra entydligbildav affärenochdet affärsvärdesom skallskapasför aktören. Fåförankratalla grund+ förutsäyningarför ayverkligt kundvärdeska kunnarealiseras. 1. GörenkompleY inventeringavvadsom behövsochavvem)för ayförverkligaaffären 2. Klargöradministra%va/ ekonomiskaramarmed Aktörenochprojektgrupp 3. FörsäkraaYAktörensev. leverantörer/ intressenterär införståddamedvadsom förväntasavdemföray förverkligaaffären 4. Skapabusinesscase affärsplan)ochgå igenommedaktören 5. VidbehovavnyM+ handelsteknik,utörsoch utvärderasenpilot %llsammansmedaktören Imappenverktyg,semallförinnehåll: Affärsplan+BusinessCase Sevidare: REFERENSDOKUMENTATIONoch förslagayutga ifrån.doc Affärsplan, Affärsinventering, administra%va/ ekonomiskaramar, Leverantörs+ini%ering SyLe- Verktyg- Resultat- Checkpoints- Äraffärsplanensantaganden realis%skaochtrovärdiga? Ärallakostnadermedräknande ochreducerade? Ärintäktssidanrealis%skoch ayrak%v?visasvinst? Trorprojektgruppenpå affärsplanen? Vilkaexternaberoendenkan fällaaffären?

21 Realiseringsplan C RealiseringsE- Affärsidé- Affärsplan- utveckla- Avsluta- -Följa-uppplan- Skapaentydligplan förhurkundvärdet skalluppnås. Minimerarisk. Skapa förutsäyningarför framgångsrikt genomförande. 1. Dokumenterasamtligavyer%llsammansmed kommerayfungeragärnasomenklickbar prototyp!) 2. IntressentanalyssäkraaYaktören förstårallafunk%oner/vyerochvadhan/honfår resp.intefår 3. Beslutaomfångföraktuellversion,återkoppla%ll aktörvadsomkommerayingåvidleveransav versionen 4. UserStories Dokumenterasamtligaanvändarfallsomuser storiessådekanåteranvändassomtest+och kravspecifika%on 5. DefinieraKPI definieradina mäyalpåvadduvilluppnåmedappene[er lanseringt.ex.%nöjdakunder) 6. Utbildningsplanaktör) 7. Införandeplan 8. Kommunika%ons+ochmarknadsplango+to+ market) Imappenverktyg,semallarför innehåll/förslag: 1. Test&Kravexempeldokument Vyerochwire+frames Userstories 2. Intressentanalys 3. KPI 9. Kommunika%onsplan Sevidare: REFERENSDOKUMENTATIONoch förslagayutga ifrån.doc Wire+frames Userstories Projektplan Riskmatris Intressentanalys Utbildningsplan Införandeplan Kommunika%ons+och marknadsplan SyLe- Verktyg- Resultat- Checkpoints- Haruppdragsgivaren förståyallaak%viteter? Haravstämningmed projekyeamgeygrönt ljus?

22 Utveckla Affärsidé- Utveckla- Affärsplan- D -Följa-upp- Avsluta- RealiseringsE- plan- SyLe- Verktyg- Resultat- Genomföra/ Implementera projektetenligtden specifika%onoch plansomärskapad ochavstämdmed aktör.! UppstartavagiltScrumEteam- Ävenuppstartochintroduk%onavföljande metoder: Lean,Kanban,CloudCompu%ng,Mixedteam, Testdrivenutveckling Se%llaYAktörenagerarnärvarandeoch ak%vtdagligensomproduktägare- Genomgångavtänktafunk%onerochvyer Prioriteringavfunk%onerskaparbacklogg! Genomföra/Utveckla Utvecklasystem,funk%oner,API:er,DCoch apparetcsomärrelevantförspåretenligt backloggochuserstories Testdrivenutveckling:Testautveckladlösning ifleraled,verifieraochprövalösning slutgil%gtmotuserstories Hanteringavförändringarochnyakrav StämavförändringarmedAktörochHV! Rapportera Följauppochrapporterastatus! Kvalitetsgranskning! Mixedteams,kompetensöverföringenlplan! Utbilda/inför PersonerimoYagandeorg.utbildasinyasäY ayarbeta! Kommunicera Löpandekommunicerasrelevantinforma%on %llprojektetsolikaintressenter! Förväntanshantering Gåigenomuppdragsplanenidetaljmed beställarenochsäkraayförväntningarnaär hanterade! Förändringshantering Hanteramotståndochhinder InvolveraAktörenochHV)påresan Kompetensocherfarenhetav: Scrum Lean Kanban CloudCompu%ng Mixedteam Kvalitetssäkring Säkerhet API DB Testdrivenutveckling Miljöly[,branchochpaketering Arkitektur Funk%onslager Logik Molntjänster Projektledning Schemalagdaundervisningar, Utbildningochkompetensöverföring Appellersystemsom möteraktörenskravoch kvalitets+förväntningar. Effek%vtutvecklingsteam Checkpoints- Haruppdragsgivaren förståyallaak%viteter? Äruppdragsgivarenak%v ochdelak%gmötenmed projekyeamet+

23 SjösäYa Affärsidé- RealiseringsE- plan- Affärsplan- Avsluta- Utveckla- E -Följa-upp- Sign+offpå leveransochdess måluppfyllelseoch däre[erstänga ochpaketera projektet 1. Slutrapportering Leverantörenskaparslutrapportdär projektetshuvudskeendenbeskrivssamt vik%galärdomarly[sfram 2. Lessonslearned 3. Högpresterandeteam+feedback Projektgruppenochinvolveradeteamger personligreflek%onochfeedback Utvärderingavgruppernaspresta%on 4. Dokumentera Gåigenom,uppdateraochpaketera relevantdokumenta%on Sparaikompetens+ochfunk%onsbibliotek 5. Leveransgodkännande Gåigenomformellaleveransobjektmed HV/Aktör Godkändgersignoff 6. Överlämning Installerakodsamtlämnaöveruppgi[er/ ru%nerfrånprojektet%ll Innova%onsplanormenochEkosystemet 7. Följauppmål Mät/följuppdemålsomdefinieratsföraY seomprojektetuppnåysinamål 8. UTörplaneradeGo+to+marketak%viteter Imappenverktyg,semallför innehåll/förslagpå: Slutrapport Kompetensåtervinning Leveransgodkännande Överlämning Dri[säYningochlansering Godkändleverans Uppdateradeoch överlämnadedokument ochkunskap. Slutrapportinklusive uppnåddamål SyLe- Verktyg- Resultat- Checkpoints- Haruppdragsgivaren förståyallaak%viteter? ÄrjagredoaYköraigång affärenoch marknadsföraappen?

24 Vidareutveckla Affärsidé- RealiseringsE- plan- Affärsplan- Utveckla- -Följa-upp- Avsluta- F 1. Genomföruppföljningsbesök Kon%nuerliga uppföljningsbesökhosaktör Skermednågonmånads intervallförayvidareutveckla affärochfångauppsynpunkter 2. Genomförutvärdering Genomföruppdragsutvärdering hosaktören 3. Coachaaktören Bygglångsik%gkompetensoch kon%nuitethosaktören Säkraaffärenslångsik%ga framdri[och%llväxtgenom coachningochaffärsutveckling 4. FöljauppKPI:er/resultat VissaKPIkanvarasvåraaY mätadirektvidavslutochbör mätase[eren%d;kan kombinerasmed uppföljningsbesök 5. Vidareutvecklingavaffärsideoch mobilsatsningen Kompetensocherfarenhetav: Entreprenörscoachning Affärsutveckling Uppföljning, vidareutvecklingoch coachningföraysäkra långsik%gamålmedvarje affär SyLe- Verktyg- Resultat- Säkerställnöjdaktörsom byggerlångsik%gtoch Imappenverktyg,semallför innehåll/förslagpå skaparmöjligheter%ll kon%nuerligtstörreoch starkareaffärer Utvärderingavaktörens mobilsatsning KPIresultat Checkpoints- Vetjaghurdetgår? Harjagföljtupp nyckeltalen? FinnsanalysföraYta nästasteg?

25 Exempel:Beställning&leveransmedInnova%kenAB Underlaget%llInnova%kenAB:sapp+ beställningar tasframgenomleveransprocessen! BESTÄLLA- IFASC Realiseringsplan tassamtligadokumentframsomeykompleyunderlag%llutvecklingsteametbeställare+ Innova%kenAB): NärfasC Realiseringsplan ärklargårfascdokumenta%onen%llinnova%kenabförgodkännande. någotsaknas Innova%kenåterkopplarmedinforma%onom%dses%matochkostnadsförslagförapp+utvecklingen Beställningsunderlagetutgörs.k.backloggidenAgilametodiken,därdenunderutvecklingenförfinasochdefinieras %llsammansmedbeställareochutvecklingsteam Underprojektetärbeställarendagligenak%vtmedinterak%onmedutvecklingsteamet dailyscrum )samtmed rullandebeslutochrådgivning/förklaringhurdetskafungeraprioriteringar+uxr) - LEVERANS-- FASE,SjösäYa E[ersluTörtarbeteochleverans/installa%oniInnova%onsplanormenskerenacceptanstest: AcceptanstestetgårutpåaYtestaappenliveaYdenfungerarochöverensstämmermedfasCRealiseringsplans dokumenta%onenbeställningsunderlaget)plusdeändringarochnyabeslutsomproduktägare/utevecklingsteamettagit underutvecklingsströmmen Omtestetstämmergodkännerbeställarenofficielltleveransenavappen Alterna%vskickasfelrapporterbuggar)%llbaks,%llsdetaYappenuppfyllerfasCRealiseringsplansdokumenta%onen= beställningen. Nuärappenbeställd,utvecklad,levererad,godkändochfinnsak%vförnedladdning!

26 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

27 Utvecklingsmetodikileveransprocessen ---Affärsplan- Metodik- A B C D E F VidareE- utveckla-. ---Affärsidé RealiseringsE- plan Utveckla- --SjöE- ---sä'a- Merrealis%sk%dsaxel

28 Extradi%onellmetodik:VaYenfallsmodellen Ex IT-utvecklingsprojekt VaYenkanbararinnaåteYhåll Exfaser:definiera,planera,genomföra,avsluta EnkeltaYbeställa+samtligadefinieradekravskalevereras%ll kostnadx,vilketkancheckasavitestasenacceptanstest) EnkeltaYresurssäYa Branärmanvetpåförhandprecisvadmanvillhaochhurdetska fungeraiverksamheten+ Fire&forget VäldigtovanligtaYprojektbeställarenvetexaktvadmanvillhapå förhand DokumenYungochbeslutsstyrd Komplett och klar version! Kom inte med nya saker hela tiden utan låt oss bli färdiga!

29 Agilmetodikskaparenminimalmeneffek%vstrukturieYprojekt Sålitestruktursommöjligt,menmedinbyggdkommunika%on Reagerapåförändringar,inteförutsedem StändigtförbäYraarbetetinomprojektet Minimeraarbetetmedplaneringochuppföljning Version 0.2 Version 0.4 Version 0.6 Version 0.8 Version 1.0 Ex. Logga in Ex. Visa personlig data Ex. Anmäl tenta Ex. Visa tentaresultat Ex. Design och layout Iterativt och inkrementellt

30 Exempelpåmoderneffek%vmetodikförapp+utveckling

31 DenAgilametoden%llåterfaktabaseradplanering " I den Agila metodiken estimeras omfattningen av vad alla användare vill ha kraven), relativt mellan varandra " De prioriteras sedan efter kundvärde " Historisk framdrift av Story Points registreras... "...och kvalificerade förutsägelser om framtida leveranser kan projekteras User Story 1 User Story 2 User Story 3 User Story 4 User Story 5 User Story 6 User Story 7 User Story 8 User Story Fördelar Förväntningar är baserade på direkt jämförbara erfarenheter Leveranstider kan schemaläggas realistiskt genom att hantera förväntningar på produktens egenskaper Omprioritering och ändring av krav User Stories) mellan iterationer skapar flexibilitet Förseningar påverkar endast slutanvändarvärde med låg prioritet

32 AgilmetodikförutsäYeraYmåletrörsig Start Mål Rollingwaveplanning +flexibilitetenökarmöjlighetenay levereravadbeställarenegentligenvillha,kundvärde! Mål

33 Värdefullamöjlighetermedagilutveckling

34 FörbäYraarbetssäYetunderprojektet,intee[er Tradi%onellmetodik Krav Design Utveckla Test Utvärdera Agilmetodik Version 0.2 Version 0.4 Version 0.6 Version 0.8 Version 1.0 Ex. Logga in Ex. Visa personlig data Ex. Anmäl tenta Ex. Visa tentaresultat Ex. Design och layout Utvärdera Utvärdera Utvärdera Utvärdera Utvärdera Retrospek%ve

35 Summering:modernmetodikföreffek%vaapp+projekt Delaupporganisa%onenismå,tvärfunk%onella,självorganiserandeteam. Delainarbetetienlistamedsmå,konkretaresultat.Sorteralistane[erprioritetoches%mera storlekenpåvarjepost. Delaupp%denikortaitera%onermedfastlängdvanligtvis1+2veckor),poten%elltkörbarkod demonstrerase[ervarjeitera%on. Op%meralanseringsplanochuppdateraprioriteringarisamarbetemedbeställaren,baseratpå insikterfråndemonstra%onene[ervarjeitera%on. Op%meraprocessengenomaYhaenretrospek%ve[ervarjeitera%on.

36 SammanfaYning Projektledningochleveransprocessföreffek%vaapp+projekt Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

37 InbjudanfrånprojektM+handel -Succéfaktorer Support-från-projektägaren- 20% 2.- Användardriven-utveckling- 15% % 4. RäYfärdigheter 13% Hurmanlyckasmedprojekt! 5. Projektledningkompetens 12% 6. Agileprocess 10% Kontaka 7. Tydligaaffärsmål 6% 8. Personligtledarskap 5% 9. Genomförande 3% 10. Verktygochplanormar 1% Leveransprocessen! Modernprojektmetodik! Procent- -APPEAETHONE,-den-5-mars FörProjektM+handelHögskolanVäst,MatsAhlberg,Connecta

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-013 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

IT-projektledning - introduktion 725G62

IT-projektledning - introduktion 725G62 IEI Tommy Wedlund Läsanvisningar, IT-projektledning introduktion, 725G62 IT-projektledning - introduktion 725G62 Läsanvisningar tentamen inför tentamen I tentamen ingår följande kurslitteratur: The IBM

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

F7 Agila metoder. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH

F7 Agila metoder. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH F7 Agila metoder EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH 1 XP - Scrum - Kanban Agila metoder Vad innehåller SCRUM Hur skiljer sig XP och SCRUM KANBAN

Läs mer

Projektledning Introduktion. Version Juha Söderqvist

Projektledning Introduktion. Version Juha Söderqvist Projektledning Introduktion Version 1.2 2016 Juha Söderqvist Vad är ett projekt Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. Latin:

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18

VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18 VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18 Agenda Utmaningarna för IT avdelningen Utvecklingen för outsourcing marknaden Innova8on och outsourcing går det a< förverkliga? Vägen framåt Summering

Läs mer

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte?

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? SCRUM En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? Grundprinciper Projektgruppen organiserar och planerar sitt eget arbete Fokus på verksamhetsnytta Alla krav prioriteras

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Agila Organisationer

Agila Organisationer Att förändra f och leda Agila Organisationer m.thelin@jaybis.se *Utveckla agil def: Agila organisationer förändra och led! Förändra Möjliggör med ett Core Team Involvera Vision Utbilda Aktivitetsbacklogg

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Projektledning. Korsreferens mellan upplaga 5 och 6

Projektledning. Korsreferens mellan upplaga 5 och 6 Projektledning Korsreferens mellan upplaga 5 och 6 UPPLAGA 5 UPPLAGA 6 1 Projekt som arbetsform Sida Kapitel Sida Syfte med organisation 14 1 2 Projektorganisation 19 1 8 Projekt ska uppnå resultat 24

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap SCRUM Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap 2 Metodik Systematiskt tillvägagångssätt för att garantera utfallet Metodiken behöver passa kontexten och tillgängliga resurser Verifiering av metodiken

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej,

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej, 008 01 5 Hej, I detta dokument finner du en anpassad modell för projektstyrning. Modellen kan ses som en sammanfattning av de viktigaste moment som ingår i de mer omfattande projektstyrningsmodeller som

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Martin Völcker, SLL & Suit

Martin Völcker, SLL & Suit 1 2009-02-03 DSDM Martin Völcker, SLL & Suit martin.volcker@suit.se Tel: 08-648 70 00 Mobil:0708-252424 Mentorskap - Projektledning - Utbildning- Workshops 2 2009-02-03 Oklara krav Oklara roller Försenade

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

Projektstyrning, Uppföljning

Projektstyrning, Uppföljning Projektstyrning, Uppföljning och Resultat Dagens program: Olika Projektprocesser Projektplanering Projektstyrning, uppföljning, resultat Resultatvärdesmetoden = Earned Value Kvalitetsuppföljning Att införa

Läs mer

Lyckade projekt - finns det?

Lyckade projekt - finns det? Lyckade projekt - finns det? Maria Lindqvist Björkman Enea Business Software Enea Business Software 2002 Sida 1 Agenda Förväntningar kund & leverantör Statistik om projekt Framgångsfaktorer Exempel på

Läs mer

RUP - Rational Unified Process

RUP - Rational Unified Process IBM Software Group RUP - Rational Unified Process Eva Hådding eva.hadding@se.ibm.com 1 Projektkaos. Chaos-rapporten 28% av projekten avslutades i tid och enligt budget. 49% av projekten drog över de ursprungliga

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektarbete. Innehåll

Projektarbete. Innehåll Projektarbete David Axelson-Fisk Verksamhetscontroller och projektledare Kyrkokansliet 1 06-11-19 Innehåll Projektbegreppet Projektmodellen Projektflödet Projektorganisationen Projektledaren Projektbeställaren

Läs mer

Projektledning: Kommunikation och Risk

Projektledning: Kommunikation och Risk Projektledning: Kommunikation och Risk Kommunikation - Intressenter Samhälle Fack Kunder Marknad Media Leverantörer Opinion Operatörer Projekt Personal Bank Medarbetare Andra projekt Ägare Beställare Investerare

Läs mer

Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt på 5 min

Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt på 5 min Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt på 5 min Agila kontrakt vs. tradi=onell upphandling ma;as.skarin@crisp.se tomer.shalit@crisp.se mia.kolmodin@crisp.se Varmt välkommen på konferens I Stockholm

Läs mer

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation IBM Software Group Agil Acceptans Test Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com SAST 15-års jubileum 2010 2010 IBM Corporation IBM Grundades 1911, i Sverige sedan 1928 400 000 anställda i 170 länder; forskare,

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Att arbeta agilt. En arbetsgång

Att arbeta agilt. En arbetsgång Att arbeta agilt En arbetsgång Faser Samma indelning som för traditionellt projekt Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut Fördelar Begränsning Avslut av projektdel Förstudiefas Ska projektet

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Modell för projektledning

Modell för projektledning Sida 1 Om modell för projektledning PPS modell för projektledning beskriver de tre faserna; förberedelser, genomförande och avveckling. Syftet är att ge en övergripande bild av modellen, endast faser och

Läs mer

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1 Riskhantering Sida 1 Om riskhantering Risker i projekt är händelser som äventyrar vår möjlighet att nå projektets mål. Riskhantering innefattar att göra analyser där risker och åtgärder identifieras, men

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 11: Agile-processer och ACSD Stefan Blomkvist Avdelningen för MDI/IT, Uppsala Universitet, Stefan.Blomkvist@hci.uu.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/

Läs mer

Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen. Iter

Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen. Iter Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen s erbjudande à effekten Ökat kundvärde Bestående förbä?ringar Förbä?rade presta4oner Hela organisa4onen är med Erfarenheter verksamhetsplanering

Läs mer

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Agil utveckling ställer nya krav på upphandling Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Roland Bäcklin Tidigare: Utvecklare, Systemarkitekt, Projektledare, CTO, CIO, Riksinstruktör,

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Regler för projekt...

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Idrottsapen. 1. Inledning. 2. Mål och syfte. 3. Projektbeskrivning

Idrottsapen. 1. Inledning. 2. Mål och syfte. 3. Projektbeskrivning Idrottsapen Slutrapport för projektet Idrottsappen. Projekttitel: Idrottsappen Uppdragstagaren: Sandklef GNU Labs, 710413-5137 1. Inledning Under samtal med olika aktiva personer inom olika idrotter framkom

Läs mer

Likabehandlingsmöte 2009-10-19

Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Likabehandlingsmöte 2009-10-19 Agenda Inledning Fortsatt arbete med likabehandling Syfte Mål Förbättringsprogrammet Definitioner och kvartal 3 utfall Definitioner Utfall kvartal 3 TeliaSoneras definition

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Men hallå! Hur svårt kan det vara? Kraven och förväntningarna att snabbt kunna utveckla verksamheter har aldrig

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk. Systemförvaltning 2.0

Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk. Systemförvaltning 2.0 Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk Systemförvaltning 2.0 Projekt Systemförvaltning 2.0 Att komma fram till hur systemförvaltningen har förändrats genom åren Att komma fram till vad som ingår i detta

Läs mer

Projektkunskap ledning och process

Projektkunskap ledning och process Projektkunskap ledning och process Athena & Atlas Universitets- och högskolerådet UHR Stockholm 31 januari 2013 Christel Bäckström, GR Utbildning Internationalisering som utvecklingskraft Internationalisering

Läs mer

Distribu(onsstrategier. 2013 Distributionsstrategier, Logistikprogrammet 1

Distribu(onsstrategier. 2013 Distributionsstrategier, Logistikprogrammet 1 Distribu(onsstrategier 1 Planering och utveckling av distribu(onssystem Strategi Struktur Funk(on Dri: 2 Distribu(on Ak#viteter som ser #ll a/ en produkt överförs från företagen #ll kunder 3 Kund Produkt

Läs mer

VARFÖR? OFFERT- UNDERLAG FÖRSTA KONTAKT MED ARKITEKT KONTRAKT FAKTISK SLUTBESIKTNING BYGG- START PLANERAD SLUTBESIKTNING ÄTA- ARBETEN

VARFÖR? OFFERT- UNDERLAG FÖRSTA KONTAKT MED ARKITEKT KONTRAKT FAKTISK SLUTBESIKTNING BYGG- START PLANERAD SLUTBESIKTNING ÄTA- ARBETEN - LEAN - EN STRATEGI SOM SÄKERSTÄLLER VÄRDE OCH KUNDNÖJDHET I KOMPLEXA VERKSAMHETER Niklas Modig Handelshögskolan i Stockholm @LeanOnMyself www.facebook.com/niklasmodig @niklas_modig 2013 2014 2015 JUL

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig:

Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: DNR] 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 20015-04-01 Styrgruppen Copy/print Niagara Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-03-23 Första utkast av projektplanen

Läs mer

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1 Sida 1 , syfte Koordinera och styra när projekt ingår i projekt Hantera samband mellan beslutspunkter styrdokument roller T Ä N K P Å Skilj på mega-projekt och program Sida 2 Identifiera en projekthierarki

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Agil projektledning. Lean. Agila metoder. Scrum. Projektmetodiken. Agil projektledning

Agil projektledning. Lean. Agila metoder. Scrum. Projektmetodiken. Agil projektledning Agil projektledning Vad innebär agil projektledning? Det råder idag stor förvirring kring populära begrepp som Lean, Agile, Scrum och Kanban och hur de förhåller sig till traditionellt tidsplanerade projekt

Läs mer

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004

RUP Rational Unified Process. 17 november 2004 RUP Rational Unified Process 17 november 2004 RUP Volvo Information Technology, Eva Hådding Volvo Information Technology Volvo IT ingår i Volvo-koncernen Volvo Lastvagnar Volvo Bussar Volvo Anläggningsmaskiner

Läs mer

Produktägarens roll i Scrumprojekt

Produktägarens roll i Scrumprojekt Produktägarens roll i Scrumprojekt Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: maj, 2013 Författare: Rebecka Merkel, Kristina Wendel Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Markus Lahtinen,

Läs mer

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson Acando Johan Petersson Visit me at LinkedIn: se.linkedin.com/in/johpet 2 Acando 2014-29-08 Acando - översikt Enterprise Consulting

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Vår värdegrund. Modiga Våra medarbetare vill skapa kundnytta och vågar ifrågasätta onytta.

Vår värdegrund. Modiga Våra medarbetare vill skapa kundnytta och vågar ifrågasätta onytta. Vår profil Frontwalker arbetar med hela kedjan från verksamhetsutveckling till IT-utveckling. Vi har en helhetssyn när det gäller människor, processer och IT. Vårt kännetecken är att vi kombinerar ansvarsfulla

Läs mer

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Workshop Innoveta Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Dagordning Innoveta projektet Systemutveckling med Scrum metoden

Läs mer

Vägen mot affärsplanen

Vägen mot affärsplanen Vägen mot affärsplanen 1. Analys av affärsplan (Nocturnal Vision) 2. Ini:al affärsidé 3. Format för affärsplan 4. Iden:fiera de kri:ska resurser och partners som krävs för genomförandet av er affärsidé.

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

2013-10- 06. Per Ze@ervall. Antagning.se. Från systemfokus 1ll användbarhetsfokus

2013-10- 06. Per Ze@ervall. Antagning.se. Från systemfokus 1ll användbarhetsfokus Antagning.se Från systemfokus 1ll användbarhetsfokus 2013-10- 06 Per Ze@ervall Denna l samarbe Placera nedan. Webbstrul ger förlängd ansöknings6d 6ll universitetet Värmlands Folkblad 2013-04- 16 Denna

Läs mer

Delårsrapport kvartal

Delårsrapport kvartal Delårsrapport kvartal 1-2017 Delårsrapport kvartal 1-2017 Januari - Mars: NeBospelöverskoBet ökade med 104% 5ll KSEK 751 (f å KSEK 368) SpelomsäBningen minskade med 23% 5ll KSEK 68 964 (f å KSEK 90 002)

Läs mer

App#strategier+ +Vad+ska+man+tänka+på+när+man+skapar+en+app?+ APP#A#THONE +5+februari+2014+ Mobila+

App#strategier+ +Vad+ska+man+tänka+på+när+man+skapar+en+app?+ APP#A#THONE +5+februari+2014+ Mobila+ APP#A#THONE 5februari2014 App#strategier Mobila Vadskamantänkapånärmanskaparenapp? ProjektM#handelHögskolanVäst MatsAhlberg,Connecta Appen%SVT%Nyheter! % % %%%%%%%januari%2014% 9 december, 2011 SVT avstår

Läs mer

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Magnus.eriksson@miun.se 1 / 16 Fyra civilingenjörsprogram Datateknik Elektroniksystem

Läs mer

Praktikum i programvaruproduktion

Praktikum i programvaruproduktion Praktikum i programvaruproduktion Introduktion Föreläsare/Ansvarig: Pontus Boström Email:pontus.bostrom@abo.fi Rum A5055 Assistent: Petter Sandvik Email: petter.sandvik@abo.fi Rum: A5048 Föreläsningar:

Läs mer

AGILA METODER. Projekt är unik och välavgränsad verksamhet. Framgångsrika projekt är välplanerade. Projekt har, eller bör ha, fasta och tydliga mål

AGILA METODER. Projekt är unik och välavgränsad verksamhet. Framgångsrika projekt är välplanerade. Projekt har, eller bör ha, fasta och tydliga mål Projekt är unik och välavgränsad verksamhet AGILA METODER Stefan Berglund, Sara Mejtoft och Håkan Gulliksson Avslöjanden: - Alla projekt har förhistoria - Projekt förbrukar materiella och finansiella resurser

Läs mer