Effek%va(App+projekt(

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effek%va(App+projekt("

Transkript

1 APP+A+THONE 5mars2014 ProjektledningochLeveransprocessför Effek%vaApp+projekt ProjektM+handelHögskolanVäst MatsAhlberg,Connecta

2 89%avvärldensprojektlyckasintenåsinamål Standish Group International, 2013

3 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

4 Trenduppåtfrånlågnivå Ökningiprojektledningsomyrkeochantalutbildadeprojektledare, kanknytasdirekt%lldeökadeprojektramgångarnapåsenareår

5 PåvilkasäYmisslyckasprojekt Projek'riangeln- 5 Resultat Standish Group International, 2013

6 Varförärprojektledningsvårt? EYprojektpåverkasmångaochviYskildafaktorersomo[asamspelar: Projektetsprocesser Projektmetod Färdigheter Kostnader Verktyg Beslut Op%mering Internaochexternainfluenser Teametskemi Definiera! Planera! Projekt start! Genomföra! Faktorer!!!! Avsluta! Projekt slut! I%lläggskaprojektetlevererasinomförbestämd%dochkostnad, innehållandebeställdaegenskaperochfunk%oner

7 80/20+regeln Den$naturliga$förväntan$från$chefer$och$intressenter$a5$vilja$ha$alla$funk8oner$ och$helst$redan$i$första$versionen!$$ Analyser*visaraYendast20%avfunk%onernaanvändso[aoch50%av funk%onernaanvändssällanelleraldrig VillmanmaximerainvesteringenimjukvaruutvecklingochförbäYradettotala antaletnöjdaanvändare,skamanfokuserapådessa20%avfunk%onernasom dessutomgerdig80%avvärdet Sammanfa'ning: FörsökanvändastrateginaYminskaomfaYningenochintegöra100%av funk%onerna Därföräruppgi[enaYsamlain,väljautochprioriterakravdenvik%gaste uppgi[ennärmanutvecklaranpassadefunk%oner *Standish Group International, 2013

8 Skillnadenmellanstoraochsmåprojekt Standish Group International, 2013

9 Storaprojekt AnalysvisaraYstoraprojektprak%skttagetinteharchansaYkomma ini%d,inombudgetochinomprojektetsramaregenskaperoch funk%oner) EYstortprojektharmerän10gångerstörreriskaYmisslyckas,äneY litet DetärsvårtaYminskaomfaYningenochbrytauppstoraprojekt Egentligenfinnsdetingetbehovavstoraprojekt,allaIT+projektkan delasiniserieavsmåsjälvståendeprojektsomiblandt.o.m.kan körasparallellt) Sammanfa'ning: Försökdelauppstoraprojektimindrehanterbaradelar Standish Group International, 2013

10 Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt -Succéfaktorer- Procent Support-från-projektägaren- 20% 2.- Användardriven-utveckling- 15% 50% % 4. RäYfärdigheter 13% 5. Projektledningkompetens 12% 6. Agileprocess 10% 7. Tydligaaffärsmål 6% 8. Personligtledarskap 5% 9. Genomförande 3% 10. Verktygochplanormar 1% Standish Group International, 2013

11 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

12 Projektledningiprojektm+Handel EYåterkommandemisstagäraYbeställaren/aktörenochäven projektmedlemmar,harförmycketfokuspåmöjligheternasomenappger,istället förayfokuserapåverksamheten/användarenochvaddenfak%sktbehöver $ $ $ $ $ $ $ $$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$ $Mats$Ahlberg,$projekt$mBHandel$ ÄvenaYdrivasmåprojekthelträY,ibegränsadesammanhang,ärsvårtnogoch skaparingagaran%erförayprojektetinteköridiketnånannanstans NärmanintekanutgåfråneYgenerelltprojekt+landskap,finnshellerinteengenerell lösningpåproblemet! FöraYlyckasmåstevidärför%Yafrånenannansynvinkel,därvifrågaross: Hurvidriverprojektetochvilketstrukturkapitalsomvikanprepareravägen med,förayminimeraorsakermisslyckanden?

13 Hurmanlyckasmedprojekt! Tillförprojektetstrukturkapitaliformaven anpassadövergripandeprocessessom: Skaparentydligarbetsgångochförhindrarfelsteg Tydligtåterspeglarvägenmotprojektetssy[e/mål VisarmätpunkterochdenenskildaindividensnyYa Delarmedsigavkunskapochläravvarandra Skaparordningochreda,samsyn,sammanhangochförståelse Automa%serar/självinstruerararbetsuppgi[er,handledningochuppföljning Vinner%dförstyrning,kalibreringochplaneringavnästaprojekTas minimeraryyerligareorsaker%llmisslyckanden SkaparprojektetsförutsäYningaraY: LevereraeYhögrevärde%llslutanvändaren Hanteraochminimeraorsakermisslyckanden

14 Såhärdrivsmodernaeffek%vadigitalautvecklingsprojekt! Samtligaprojektak%viteteringårienleveransprocesssomleder%llprojektetssy[e/mål Processernaeffek%viserasregelbundetochärsjälvinstruerandemedmätbararesultat EYagiltsjälvorganiseradeteamuTörarbetetileveransprocessen Sy[emedleveransprocessen: Samsyn Ordningochreda Sammanhangochförståelseavarbetet Tydligvägmotprojektetsövergripandemålochsy[e Sy[emedmodernprojektmetod: Gerkundprioriteratlösningsvärde Gerkonkretaresultat%digtsomallaintressenterkanförhållasig%ll Effek%vkontrollochstyrningmedlitenoverhead Öppenhetochinbyggdkommunika%on,hanterarfrågorochutmaningargenomprojektet Modernprojektmetodkombinerasmedenövergripande Leverans +process

15 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

16 Förklaringavleveransprocessen 1 ProjektM+handelbeståraveYantal leveranser =mobilaapparsomhelteller delvisbyggerpåbetalningstransak%oner 2 Leveransprocessenbestårav6-stycken-faser-A-E-F, VarjefasinnehållereYantalak%vitetersomuTörsiordning.Allaak%viteterienfas måstevarauppfylldaförayavancera%llnästafas Varjeappsdelprojektledarelevererarstatusvarjefredag%llprojektledarenIka) Varjespårförväntasstegaframminstenfas+ak%vitetvarjeveckaföraYintehamna påförsenad+listan,därspårriskerayutgå

17 Effek%vprojektleverans Projektstyrning StödochmentorskapgenomInnova%kenAB StyrningshjälpocherfarenhetsstödgenomInnova%kenAB:sStyrgrupp ---- TadelavInnova%kenAB:sdigitalaekosystemförapparInnova%onsplanormen) Projektledningmedapp+anpassadprojektmetod Styr ---Affärsidé RealiseringsE- plan- Leveransprocessen A B C D E F Utveckla- Sjösä'a Vidareutveckla- Affärsplan RealiseraaffärengenomaY utveckladenm+handelsteknik somaffärenbyggerpå Definieraochvidareutvecklaaffären

18 Leveransprocessensak%viteterföreffek%vaapp+projekt A B C D E F 1. Görenpresenta%on sombeskriverdinidé ochstämavdenmed användareochev. intressenter innehållsleverantörer) 2. Presenteraidénför användareochev. intressenter 3. Läspåomvadsom gällerruntaktuellt ämne:förstå beroenden, leverantöreroch intressenter 4. Studeraochutvärdera ev.nyanödvändigam+ handelstekniker 5. Utvecklaidén %llsammansmed användare/intressenter %llenfärdigaffärsidé 6. Skapaenaffärsidé+ presenta%on 7. Stämavaffärsidénmed tänktprojektgrupp Innova%ons+ planormen, Innova%ken) Utveckla- Sjösä'a Vidareutveckla- Affärsplan- 1. GörenkompleY inventeringavvadsom behövsochavvem)för ayförverkliga affärsplanen 2. Klargöradministra%va/ ekonomiskaramarmed projektgrupp 3. FörsäkraaYAktörens ev.leverantörer/ intressenterär införståddamedvad somförväntasavdem förayförverkliga affären 4. SkapaeYbusinesscase affärsplan) 5. VidbehovavnyM+ handelsteknik,utörs ochutvärderasenpilot %llsammansmed leverantör/ projektgrupp ---Affärsidé RealiseringsE- plan- 1. Dokumenteravyer 1. Genomgångav 1. Slutrapportering ochfunk%onergärna tänktafunk%oneroch 2. Insamlingav Lessons somprototyp!) vyermedes%mat Learned %ll 2. Användaranalys funk%oner,vyer gränssniy) 3. Beslutaomfångför aktuellversion 4. Samlainoch dokumenterakravi formavuserstories testochkravspec) 5. Definieranyckeltal KPI)föranvändning ochteknik 6. Utbildningsplan 7. Införandeplan 8. Marknadsplan go+to+market strategi) 2. Avgörvilka %llgängligafunk%oner iinnova%ons+ planormensomkan återanvändas kostnadseffek%vitet) 3. Prioriteringav funk%onerskapar backlogg 4. Agil,testdriven apputveckling! 5. Produktägar+ delak%ghet, rapporteringoch uppföljning 6. Utbildningoch kompetensöverföring 7. Kvalitetsgranskning 8. Förändrings+ hantering Innova%ons+ planormens kompetensbibliotek 3. Feedbackoch erfarenheter dokumenteras 4. Dokumenteraoch sparanyafunk%oneri Innova%ons+ planormens funk%onsbiblioteket 5. Leveransgodkännande 6. Överlämning%ll Innova%ons+ planormens Ekosystem för dri[säyning/lansering 7. Uppföljningresultat 8. UTörGo+to+market ak%viteter 1. Genomföruppföljning hosanvändare 2. Utvärderanyckeltal KPI:er) 3. Bygglångsik%gposi%v företagsutveckling genommentorskap ochcoachning 4. Vidareutvecklingoch posi%vförändringav mobilsatsningen

19 Affärsidé A Utveckla- Avsluta- -Följa-upp- Affärsidé- Affärsplan- RealiseringsE- plan- SyLe- Verktyg- Resultat- Skapabästamöjliga förutsäyningarför aylyckasgenomay byggaförståelseför uppdraget,aktören, sammanhangetoch miljönsamt förväntningarna. SäkerställaaYsynk mellanaffäroch leveransutörs u%frånprojektets sy[eochmål. Från-idé - 1. Idépresenta%on BeskrivAktörsidénochstämav dennamotsy[e,målochkpi medprojektgruppen. Dokumenterasom:A.1- Idépresenta%on 2. Genomförmötemedaktörenoch presenteraaktörsidén 3. LäspåomAktören Förståorganisa%on,beroenden, leverantörerochintressenter 4. SkapaengagemanghosAktören 5. Studeraochutvärderaev.nya nödvändigam+handelsteknikeri Innova%ken.DokumenteraalltsomA.5 6. UtvecklaAktörsidén%llsammansmed aktören%llenfärdigaffärsidé 7. Affärsidépresenta%on Beskrivaffärsidén Dokumenterasom:A.7- Affärsidépresenta%on 8. Stämavaffärsidénmedaktöroch projektgrupp Imappenverktyg,semallförinnehåll: FörslagpåIdépresenta%on och FörslagpåAffärsidépresenta%on Sevidare: REFERENSDOKUMENTATIONoch förslagayutgå ifrån.doc Engageradeochak%va användareoch intressentersomär triggade. Affärsidénärgemensamt utvecklad. Affärsidénär dokumenteradoch avstämd. Checkpoints- TrordupåaYaffären kommergenerera intäkter? FinnsIdé+och Affärsidépresenta%on?

20 Affärsplan B Affärsidé- Affärsplan- RealiseringsEplan- Utveckla- Avsluta- -Följa-upp- Skapaochförankra entydligbildav affärenochdet affärsvärdesom skallskapasför aktören. Fåförankratalla grund+ förutsäyningarför ayverkligt kundvärdeska kunnarealiseras. 1. GörenkompleY inventeringavvadsom behövsochavvem)för ayförverkligaaffären 2. Klargöradministra%va/ ekonomiskaramarmed Aktörenochprojektgrupp 3. FörsäkraaYAktörensev. leverantörer/ intressenterär införståddamedvadsom förväntasavdemföray förverkligaaffären 4. Skapabusinesscase affärsplan)ochgå igenommedaktören 5. VidbehovavnyM+ handelsteknik,utörsoch utvärderasenpilot %llsammansmedaktören Imappenverktyg,semallförinnehåll: Affärsplan+BusinessCase Sevidare: REFERENSDOKUMENTATIONoch förslagayutga ifrån.doc Affärsplan, Affärsinventering, administra%va/ ekonomiskaramar, Leverantörs+ini%ering SyLe- Verktyg- Resultat- Checkpoints- Äraffärsplanensantaganden realis%skaochtrovärdiga? Ärallakostnadermedräknande ochreducerade? Ärintäktssidanrealis%skoch ayrak%v?visasvinst? Trorprojektgruppenpå affärsplanen? Vilkaexternaberoendenkan fällaaffären?

21 Realiseringsplan C RealiseringsE- Affärsidé- Affärsplan- utveckla- Avsluta- -Följa-uppplan- Skapaentydligplan förhurkundvärdet skalluppnås. Minimerarisk. Skapa förutsäyningarför framgångsrikt genomförande. 1. Dokumenterasamtligavyer%llsammansmed kommerayfungeragärnasomenklickbar prototyp!) 2. IntressentanalyssäkraaYaktören förstårallafunk%oner/vyerochvadhan/honfår resp.intefår 3. Beslutaomfångföraktuellversion,återkoppla%ll aktörvadsomkommerayingåvidleveransav versionen 4. UserStories Dokumenterasamtligaanvändarfallsomuser storiessådekanåteranvändassomtest+och kravspecifika%on 5. DefinieraKPI definieradina mäyalpåvadduvilluppnåmedappene[er lanseringt.ex.%nöjdakunder) 6. Utbildningsplanaktör) 7. Införandeplan 8. Kommunika%ons+ochmarknadsplango+to+ market) Imappenverktyg,semallarför innehåll/förslag: 1. Test&Kravexempeldokument Vyerochwire+frames Userstories 2. Intressentanalys 3. KPI 9. Kommunika%onsplan Sevidare: REFERENSDOKUMENTATIONoch förslagayutga ifrån.doc Wire+frames Userstories Projektplan Riskmatris Intressentanalys Utbildningsplan Införandeplan Kommunika%ons+och marknadsplan SyLe- Verktyg- Resultat- Checkpoints- Haruppdragsgivaren förståyallaak%viteter? Haravstämningmed projekyeamgeygrönt ljus?

22 Utveckla Affärsidé- Utveckla- Affärsplan- D -Följa-upp- Avsluta- RealiseringsE- plan- SyLe- Verktyg- Resultat- Genomföra/ Implementera projektetenligtden specifika%onoch plansomärskapad ochavstämdmed aktör.! UppstartavagiltScrumEteam- Ävenuppstartochintroduk%onavföljande metoder: Lean,Kanban,CloudCompu%ng,Mixedteam, Testdrivenutveckling Se%llaYAktörenagerarnärvarandeoch ak%vtdagligensomproduktägare- Genomgångavtänktafunk%onerochvyer Prioriteringavfunk%onerskaparbacklogg! Genomföra/Utveckla Utvecklasystem,funk%oner,API:er,DCoch apparetcsomärrelevantförspåretenligt backloggochuserstories Testdrivenutveckling:Testautveckladlösning ifleraled,verifieraochprövalösning slutgil%gtmotuserstories Hanteringavförändringarochnyakrav StämavförändringarmedAktörochHV! Rapportera Följauppochrapporterastatus! Kvalitetsgranskning! Mixedteams,kompetensöverföringenlplan! Utbilda/inför PersonerimoYagandeorg.utbildasinyasäY ayarbeta! Kommunicera Löpandekommunicerasrelevantinforma%on %llprojektetsolikaintressenter! Förväntanshantering Gåigenomuppdragsplanenidetaljmed beställarenochsäkraayförväntningarnaär hanterade! Förändringshantering Hanteramotståndochhinder InvolveraAktörenochHV)påresan Kompetensocherfarenhetav: Scrum Lean Kanban CloudCompu%ng Mixedteam Kvalitetssäkring Säkerhet API DB Testdrivenutveckling Miljöly[,branchochpaketering Arkitektur Funk%onslager Logik Molntjänster Projektledning Schemalagdaundervisningar, Utbildningochkompetensöverföring Appellersystemsom möteraktörenskravoch kvalitets+förväntningar. Effek%vtutvecklingsteam Checkpoints- Haruppdragsgivaren förståyallaak%viteter? Äruppdragsgivarenak%v ochdelak%gmötenmed projekyeamet+

23 SjösäYa Affärsidé- RealiseringsE- plan- Affärsplan- Avsluta- Utveckla- E -Följa-upp- Sign+offpå leveransochdess måluppfyllelseoch däre[erstänga ochpaketera projektet 1. Slutrapportering Leverantörenskaparslutrapportdär projektetshuvudskeendenbeskrivssamt vik%galärdomarly[sfram 2. Lessonslearned 3. Högpresterandeteam+feedback Projektgruppenochinvolveradeteamger personligreflek%onochfeedback Utvärderingavgruppernaspresta%on 4. Dokumentera Gåigenom,uppdateraochpaketera relevantdokumenta%on Sparaikompetens+ochfunk%onsbibliotek 5. Leveransgodkännande Gåigenomformellaleveransobjektmed HV/Aktör Godkändgersignoff 6. Överlämning Installerakodsamtlämnaöveruppgi[er/ ru%nerfrånprojektet%ll Innova%onsplanormenochEkosystemet 7. Följauppmål Mät/följuppdemålsomdefinieratsföraY seomprojektetuppnåysinamål 8. UTörplaneradeGo+to+marketak%viteter Imappenverktyg,semallför innehåll/förslagpå: Slutrapport Kompetensåtervinning Leveransgodkännande Överlämning Dri[säYningochlansering Godkändleverans Uppdateradeoch överlämnadedokument ochkunskap. Slutrapportinklusive uppnåddamål SyLe- Verktyg- Resultat- Checkpoints- Haruppdragsgivaren förståyallaak%viteter? ÄrjagredoaYköraigång affärenoch marknadsföraappen?

24 Vidareutveckla Affärsidé- RealiseringsE- plan- Affärsplan- Utveckla- -Följa-upp- Avsluta- F 1. Genomföruppföljningsbesök Kon%nuerliga uppföljningsbesökhosaktör Skermednågonmånads intervallförayvidareutveckla affärochfångauppsynpunkter 2. Genomförutvärdering Genomföruppdragsutvärdering hosaktören 3. Coachaaktören Bygglångsik%gkompetensoch kon%nuitethosaktören Säkraaffärenslångsik%ga framdri[och%llväxtgenom coachningochaffärsutveckling 4. FöljauppKPI:er/resultat VissaKPIkanvarasvåraaY mätadirektvidavslutochbör mätase[eren%d;kan kombinerasmed uppföljningsbesök 5. Vidareutvecklingavaffärsideoch mobilsatsningen Kompetensocherfarenhetav: Entreprenörscoachning Affärsutveckling Uppföljning, vidareutvecklingoch coachningföraysäkra långsik%gamålmedvarje affär SyLe- Verktyg- Resultat- Säkerställnöjdaktörsom byggerlångsik%gtoch Imappenverktyg,semallför innehåll/förslagpå skaparmöjligheter%ll kon%nuerligtstörreoch starkareaffärer Utvärderingavaktörens mobilsatsning KPIresultat Checkpoints- Vetjaghurdetgår? Harjagföljtupp nyckeltalen? FinnsanalysföraYta nästasteg?

25 Exempel:Beställning&leveransmedInnova%kenAB Underlaget%llInnova%kenAB:sapp+ beställningar tasframgenomleveransprocessen! BESTÄLLA- IFASC Realiseringsplan tassamtligadokumentframsomeykompleyunderlag%llutvecklingsteametbeställare+ Innova%kenAB): NärfasC Realiseringsplan ärklargårfascdokumenta%onen%llinnova%kenabförgodkännande. någotsaknas Innova%kenåterkopplarmedinforma%onom%dses%matochkostnadsförslagförapp+utvecklingen Beställningsunderlagetutgörs.k.backloggidenAgilametodiken,därdenunderutvecklingenförfinasochdefinieras %llsammansmedbeställareochutvecklingsteam Underprojektetärbeställarendagligenak%vtmedinterak%onmedutvecklingsteamet dailyscrum )samtmed rullandebeslutochrådgivning/förklaringhurdetskafungeraprioriteringar+uxr) - LEVERANS-- FASE,SjösäYa E[ersluTörtarbeteochleverans/installa%oniInnova%onsplanormenskerenacceptanstest: AcceptanstestetgårutpåaYtestaappenliveaYdenfungerarochöverensstämmermedfasCRealiseringsplans dokumenta%onenbeställningsunderlaget)plusdeändringarochnyabeslutsomproduktägare/utevecklingsteamettagit underutvecklingsströmmen Omtestetstämmergodkännerbeställarenofficielltleveransenavappen Alterna%vskickasfelrapporterbuggar)%llbaks,%llsdetaYappenuppfyllerfasCRealiseringsplansdokumenta%onen= beställningen. Nuärappenbeställd,utvecklad,levererad,godkändochfinnsak%vförnedladdning!

26 INNEHÅLL Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

27 Utvecklingsmetodikileveransprocessen ---Affärsplan- Metodik- A B C D E F VidareE- utveckla-. ---Affärsidé RealiseringsE- plan Utveckla- --SjöE- ---sä'a- Merrealis%sk%dsaxel

28 Extradi%onellmetodik:VaYenfallsmodellen Ex IT-utvecklingsprojekt VaYenkanbararinnaåteYhåll Exfaser:definiera,planera,genomföra,avsluta EnkeltaYbeställa+samtligadefinieradekravskalevereras%ll kostnadx,vilketkancheckasavitestasenacceptanstest) EnkeltaYresurssäYa Branärmanvetpåförhandprecisvadmanvillhaochhurdetska fungeraiverksamheten+ Fire&forget VäldigtovanligtaYprojektbeställarenvetexaktvadmanvillhapå förhand DokumenYungochbeslutsstyrd Komplett och klar version! Kom inte med nya saker hela tiden utan låt oss bli färdiga!

29 Agilmetodikskaparenminimalmeneffek%vstrukturieYprojekt Sålitestruktursommöjligt,menmedinbyggdkommunika%on Reagerapåförändringar,inteförutsedem StändigtförbäYraarbetetinomprojektet Minimeraarbetetmedplaneringochuppföljning Version 0.2 Version 0.4 Version 0.6 Version 0.8 Version 1.0 Ex. Logga in Ex. Visa personlig data Ex. Anmäl tenta Ex. Visa tentaresultat Ex. Design och layout Iterativt och inkrementellt

30 Exempelpåmoderneffek%vmetodikförapp+utveckling

31 DenAgilametoden%llåterfaktabaseradplanering " I den Agila metodiken estimeras omfattningen av vad alla användare vill ha kraven), relativt mellan varandra " De prioriteras sedan efter kundvärde " Historisk framdrift av Story Points registreras... "...och kvalificerade förutsägelser om framtida leveranser kan projekteras User Story 1 User Story 2 User Story 3 User Story 4 User Story 5 User Story 6 User Story 7 User Story 8 User Story Fördelar Förväntningar är baserade på direkt jämförbara erfarenheter Leveranstider kan schemaläggas realistiskt genom att hantera förväntningar på produktens egenskaper Omprioritering och ändring av krav User Stories) mellan iterationer skapar flexibilitet Förseningar påverkar endast slutanvändarvärde med låg prioritet

32 AgilmetodikförutsäYeraYmåletrörsig Start Mål Rollingwaveplanning +flexibilitetenökarmöjlighetenay levereravadbeställarenegentligenvillha,kundvärde! Mål

33 Värdefullamöjlighetermedagilutveckling

34 FörbäYraarbetssäYetunderprojektet,intee[er Tradi%onellmetodik Krav Design Utveckla Test Utvärdera Agilmetodik Version 0.2 Version 0.4 Version 0.6 Version 0.8 Version 1.0 Ex. Logga in Ex. Visa personlig data Ex. Anmäl tenta Ex. Visa tentaresultat Ex. Design och layout Utvärdera Utvärdera Utvärdera Utvärdera Utvärdera Retrospek%ve

35 Summering:modernmetodikföreffek%vaapp+projekt Delaupporganisa%onenismå,tvärfunk%onella,självorganiserandeteam. Delainarbetetienlistamedsmå,konkretaresultat.Sorteralistane[erprioritetoches%mera storlekenpåvarjepost. Delaupp%denikortaitera%onermedfastlängdvanligtvis1+2veckor),poten%elltkörbarkod demonstrerase[ervarjeitera%on. Op%meralanseringsplanochuppdateraprioriteringarisamarbetemedbeställaren,baseratpå insikterfråndemonstra%onene[ervarjeitera%on. Op%meraprocessengenomaYhaenretrospek%ve[ervarjeitera%on.

36 SammanfaYning Projektledningochleveransprocessföreffek%vaapp+projekt Projektledninggenerellt - ProjekTaktorersompåverkar - Generellafaktorerbakomlyckadeprojekt Projektledningiprojektm+Handel - Hurmanlyckasmedprojekt! Leveransprocessen - Effek%vprojektleverans Modernmetodikföreffek%vaapp+projekt - VarförärAgilametoderpopulära - Metodikieffek%vaapp+projekt

37 InbjudanfrånprojektM+handel -Succéfaktorer Support-från-projektägaren- 20% 2.- Användardriven-utveckling- 15% % 4. RäYfärdigheter 13% Hurmanlyckasmedprojekt! 5. Projektledningkompetens 12% 6. Agileprocess 10% Kontaka 7. Tydligaaffärsmål 6% 8. Personligtledarskap 5% 9. Genomförande 3% 10. Verktygochplanormar 1% Leveransprocessen! Modernprojektmetodik! Procent- -APPEAETHONE,-den-5-mars FörProjektM+handelHögskolanVäst,MatsAhlberg,Connecta

Historik och bakgrund

Historik och bakgrund Under förra decenniet förnyade ett antal Agila metoder systemutvecklingen. Ofta beskrivs dessa som ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt. I själva verket är det en samling principer som visat

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt.

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. KRAVHANTERING ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. 1 BETYDELSEN 2 MÄNNISKORNA 3 HANDGREPPEN Undersökningar visar att

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS?

4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS? 4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS? 4.1 SAMBANDEN ÄR PROCESSENS NYCKEL Ordet process kommer av latinets processus vilket betyder framåtskridande. Och framåt kommer man genom att var aktiv. En process består

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

ORGANISATIONEN OCH DESS OMGIVNING FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN FALLSTUDIE. Irland Nr.006 ÖVERSIKT

ORGANISATIONEN OCH DESS OMGIVNING FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN FALLSTUDIE. Irland Nr.006 ÖVERSIKT FÖRBÄTTRING AV MJUKVARUPROCESSEN Irland Nr.006 FALLSTUDIE ÖVERSIKT WesternConnect är ett konsultföretag inom IT och telekommunikation baserat i norra Irland. För närvarande håller organisationen på att

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra?

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Mycket att göra? Nr 3 OKTOBER 2013 FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER Missa inte LYCKAS I PROJEKTET Magnus Mähring

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Education for All

Slutrapport projektgenomförande - Education for All Stockholm 2012-04-11 Version 1.3 Slutrapport projektgenomförande - Education for All Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer