Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare"

Transkript

1 Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15 Projektkunskap för programmering och test 20 Statisk och dynamisk testning 40 System- och användarkrav för program 20 Testdriven utveckling fortsättning 40 Testdriven utveckling grunderna TDD 30 Testledning 40 Testning under programvarans hela livscykel 20 Summa: 400 Kurser Examensarbete I denna kurs skall den studerande, enskilt eller tillsammans med en annan studerande, visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden. I kursen ingår att identifiera, beskriva och analysera ett problem samt att utforma, implementera och utvärdera en teknisk lösning. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt. kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom teknikområdet på ett givet problem inom givna ramar, självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar, samt hantera större problem på grundnivå inom teknikområdet reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med krav på struktur, formalia och språkhantering kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens Grunderna inom test känna till varför test är nödvändigt känna till testning är känna till begreppet Risk-based testing (RBT) och vad det innebär kunna de allmänna testprinciperna (affärsdriven testning) känna till vad en grundläggande testprocess är känna till testningens psykologi

2 Kommunikation i arbetslivet Yh-poäng: 15 Kursen behandlar presentationsteknikens grunder såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen tar också upp strukturering, anpassning och framförande av ett budskap till mottagaren. Kursen utvecklar de studerandes förmåga att redovisa åsikter och tankar samt att arbeta med olika medier för kommunikation. I kursen diskuteras även konsultrollen i relation till beställare, kunder och leverantörer. kunna göra muntliga presentationer och redovisningar med och utan tekniska hjälpmedel kunna framföra sina argument på ett övertygande sätt ledigt och stringent kunna uttrycka sig i skrift kunna skriva en teknisk rapport enligt givna anvisningar kunna presentera en teknisk rapport logiskt och lättfattligt anpassat till läsaren med avseende på fackuttryck mm. känna till kroppsspråkets inverkan på kommunikationen mellan individer vara väl förberedd för anställningsprocessen ha goda kunskaper i teknisk dokumentation känna till säljmomentet i konsultrollen Lärande i arbete 1 Yh-poäng: 60 Den studerande ska lära känna arbetsplatsen, företaget och branschen. Under LIAperiod 1 strävar vi efter att den studerande ska kunna ingå i ett pågående projekt eller på annat vis delta i företagets dagliga arbete. Under LIA 1 ska den studerande också kartlägga organisationens testorganisation. Den studerande ska dessutom undersöka vilka projektmetoder som används. Uppgiften redovisas muntligt och skriftligt. Efter kursen skall den studerande ha tillägnat sig kunskaper om företagets organisation och vilka befattningar som finns på företaget med den kompetens som utbildningen leder till genom att delta i det dagliga arbetet. ha satt sig in i och gjort en kartläggning av vilken teststruktur företaget har samt Redovisas skriftligt i kursen Testdriven utveckling grunderna. (Skoluppgift) ha tillägnat sig färdigheter i att föra loggbok om sin dagliga verksamhet och redovisa denna muntligt och i rapportform enligt en given mall inom ramen för kursen Kommunikation i arbetslivet. (Skoluppgift) ha tillägnat sig erfarenheter av att delta i pågående projekt samt kunna redovisa vilka projektmetoder företaget använder. redovisa företagets organisation och redogöra för företagets verksamhet och viktiga marknader och ta fram en enkel marknadsplan för någon av företagets tjänster inom ramen för kursen Ekonomi och organisation. (Skoluppgift) Lärande i arbete 2 Yh-poäng: 60 De studerande har nu nått en hög grad av anställningsbarhet och kan delta i företagets arbete som fullgod resurs. Under LIA 2 arbetar den studerande bland annat med en fördjupad uppgift exempelvis inom något av följande områden: testledning, testverktyg, någon av projektmetoderna, testplanering och testuppskattning mfl. Uppgiften redovisas muntligt och skriftligt.

3 Efter kursen skall den studerande ha deltagit i skarpa projekt kunna tillföra företag i branchen kompetens inom utvecklingsområdet. vara insatt i LIA-företagets kvalitetssystem. vara anställningsbar redovisa en produktutveckling/förbättring som dokumenteras i form av teknisk rapport enligt en given mall inom ramen för kursen Projektmetodik. (Skoluppgift) Projektarbete Yh-poäng: 15 Syftet med kursen är att genomföra ett projektarbete i någon av de olika grundläggande projektmodellerna (Vattenfall, Unified Process och Agila metoder). Någon av dessa projektmodeller skall användas i ett arbete gentemot ett företag. Efter genomgången kurs skall den studerande: kunna skapa en felrapport kunna skapa en testrapport Projektkunskap för programmering och test Studenten ska efter avslutad kurs kunna tillämpa teorier och metoder för hur programvara utvecklas och testas i en projektgrupp samt hur man kommunicerar strukturerat med andra intressenter av utvecklingsprojekt. kunna de agila metoder (Scrum och Extreme programming) kunna leda övningar för teambuilding, gruppdynamik och konflikthantering kunna utföra grupprojekt i skapande av tester anpassade för verklig programvara kunna använda sig av V-modellen kunna skapa en buggrapportering kunna skapa en testrapportering Statisk och dynamisk testning Under kursen presenteras flertalet testtekniker, både dynamiska och statiska, samt olika typer av verktygsstöd. Utöver de teoretiska avsnitten innehåller kursen också övningar och övningsskrivningar för att hjälpa deltagarna i förståelsen av alla begrepp, tekniker och verktygsstöd. Statiska tekniker och testprocessen Granskningsprocessen Statisk analys med verktyg Testutvecklingsprocessen Testdesigntekniker Specifikationsbaserade tekniker Strukturbaserade tekniker Erfarenhetsbaserade tekniker Välja testtekniker

4 System- och användarkrav för programvaruutveckling Kursen lär den studerande hur man specificerar, designar, utvecklar och implementerar programvara utifrån system- och användarkrav. Den studerande får lära sig ett flertal tekniker för att samla in, granska, strukturera, prioritera och dokumentera krav. Testdriven utveckling fortsättning Studenten ska efter avslutad kurs redogöra för hur gällande teorier och metoder för testning av programvara används. Kursen avslutas med ISTQB-certifiering på foundation-nivå. kunna använda olika typer av testverktyg känna till hur man effektivt använder olika testverktyg kunna införa testverktyg i en organisation känna till sambandet hur systemutveckling ur testperspektiv går till kunna utforma en testdesign känna till metodiken för automatiserade och manuella tester kunna utföra en testdesign i praktiken Kritiskt tänkande i programvarutestning kunna utforskande testning kunna praktisk testning kunna xunit kunna test Driven Development kunna behaviour Driven Development känna till öppen källkods-verktyg för automatiserade tester såsom Selenium, Fitness, Hudson och Watir känna till hur källkodshantering med Subversion går till Testdriven utveckling grunderna TDD Yh-poäng: 30 Kursen ska ge den studerande den grundläggande terminologin i testdriven utveckling. Den studerande ska få en teoretisk och praktisk förståelse för de olika delarna i testdriven utveckling. Den studerande ska kunna praktiskt använda olika typer av testverktyg och kunna genomföra enklare systemtest och acceptanstest av programvara. känna till olika testprinciper kunna testterminologi känna till vad en fördjupad testprocess är kunna olika testdesigntekniker Testledning På denna kurs lär du dig och tränar på hur du praktiskt kan gå till väga för att leda en testgrupp i ett agilt projekt. Hur du säkerställer att slutanvändarna får det resultat de förväntar sig. Hur du på ett strukturerat sätt kan testa i ett projekt. Vi tittar på de olika utvecklingsmodellerna som används i dag och ser hur test passar in och hur vi kan välja vilket eller vilka angreppssätt som passar vårt projekt bäst. Med hjälp av det agila arbetssättet kan både högre kvalitet och kortare ledtider uppnås i projekten. Vi tittar på vårt sätt att organisera oss för uppgiften, vår planering och engagemanget i

5 gruppen. Även ledarrollen behandlas. Vad innebär den? Vad förväntas av en testledare resp testaren. Även hur man åstadkommer engagemang i gruppen, hanterar kritiska situationer och ger feedback tas upp till diskussion. känna till vikten av en oberoende testorganisation känna till skillnaden mellan testledarens och testarens arbetsuppgifter kunna utföra testplanering och testuppskattning kunna utföra övervakning och styrning av testförloppet kunna utföra konfigurationshantering Infrastruktur och testdata kunna utföra en avvikelsehantering kunna kommunikation och rapportering Testning under programvarans hela livscykel Kursen förklarar grunderna inom testning av programvara genom hela programvarans livscykel. Under kursen presenteras flertalet testtekniker. kunna utföra testning baserad på värdekedjan känna till syfte och uppbyggnad av en teststrategi känna till olika utvecklingsmodeller och konsekvenser för teststrategin kunna olika testnivåer kunna använda sig av olika testtyper kunna utföra underhållstestning

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 750 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om.

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer