Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson"

Transkript

1 Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på veckor. Vid fullföljd utbildning erhålls ett diplom som intygar kunskap som är likvärdig med tvåårig behandlingspedagogutbildning inom YH eller folkhögskola Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

2 Utbildningen vänder sig i första hand till dem som är verksamma eller har arbetat inom socialt förändringsarbete/behandlingsarbete men saknar utbildning inom ämnet. Efter avslutad utbildning ska de studerande ha en likvärdig kompetens med dem som gått en tvåårig behandlingspedagogutbildning inom YH eller folkhögskola Efter slutförd utbildning är målet att de studerande ska ha förvärvat en bred grundläggande kunskap om socialt förändringsarbete/behandlingsarbete i dagens samhälle. De ska kunna arbeta som socialarbetare/behandlare inom socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Utbildningen ger kompetens för anställning som behandlare inom missbrukarvård, vårdpersonal inom kriminalvård, ungdomshem och HVB-hem och för anställning i öppenvård eller på behandlingshem. Fritidsgårdar och skolförvaltningar kan i vissa fall erbjuda anställningar med denna kompetens. Utbildningsledare Bragi Olafsson tel mail: Sólveig Gudmundsdóttir tel mail: I vårt nätverk finns det erfarna och kunniga lärare och resurspersoner som kommer att bidra till utbilningen Utbildningsanordnare: Umano AB

3 Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete. Denna möjlighet kallar vi den studerandes personliga process. Vi arbetar aktivt för att göra utbildningen till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen Vi arbetar i bred kontakt med verksamma inom området, en av de viktiga komponenterna är studiebesök hos olika aktörer. Vår ambition är att föra in en socialpolitisk diskussion i möte med de studerande under hela utbildningen. Inom ramen för denna diskussion ser vi stor betydelse av att stratifieringsmekanismer, till exempel genus, klass, etnicitet, sexualitet och ålder, ständigt är i fokus. Ambitionen med detta är att medvetandegöra icke jämlika förhållanden i vårt samhälle samt vikten av att, i olika sammanhang, våga påtala dessa. Pedagogiska metoder och upplägg Vi kommer ha löpande intag vilket innebär att studierna kan påbörjas så fort vi har upprättat en individuell utbildningsplan. Denna utbildningsplan görs i samråd med den studerande och eventuellt arbetsgivare efter genomförd validering av förvärvade kunskaper inom området. Utbildningstiden kommer att vara på minst 40 veckor och högst 80 veckor. Utbildningen är internetbaserad, där kommer de studerande ha tillgång till utbildningsmaterial och ha regelbunden kontakt med oss lärare. Vi lägger fokus på att de studerande ska inhämta grundläggande kunskaper och förståelse i de olika ämnena och därefter tränas färdighet och förmåga teoretiskt och metodiskt. Vid utbildningens slut ska de studerande ha utvecklat en värderingsförmåga och etablerat ett förhållningssätt där reflektion, kritisk granskning, etiska överväganden och medvetenhet om sig själv och omvärlden genomsyrar deras handlande.de studerande kommer att få arbeta med konkreta uppgifter som belyser ämnesområdet. Dessa redovisas antingen skriftligt eller muntligt vid de träffar som ingår ungefär var fjärde vecka då de studerande behöver avsätta en dag för att komma till skolan för att träffa oss lärare och övriga studerande. Var tionde vecka kommer de studerande träffas i internatform i tre dagar. De kommer då fokusera på den personliga utvecklingen och metodträning i relation till de ämnen de läser. De studerande får mot slutet av sin utbildningstid författa ett examensarbete där de får inhämta kunskap om vetenskaplig teori och metod. 3

4 Utbildningen fokuseras kring ett antal kunskapsmål där lärandet och kunskapsinhämtandet sker utifrån ett integrerat synsätt mellan de olika kunskapsmålen. Varje kurs kan bestå av ett antal delområden där kunskapsmålen anges på följande fem nivåer; kännedom om betyder att den studerande har fått en ökad förståelse för inlärningsmålet och dess relevans i socialt förändringsarbete; förståelse för betyder att den studerande kan reflektera över sig själv, i vissa fall andra, i relation till inlärningsmålet kunskap om betyder att den studerande kan förstå och se samband mellan inlärningsmålet och dess betydelse i socialt förändringsarbete; fördjupad kunskap om betyder att den studerande har förvärvat sådana kunskaper om inlärningsmålet att de kan omsättas praktiskt i socialt förändringsarbete; färdighet betyder att studerande har förvärvat praktisk färdighet i inlärningsmålet Betygsgrader som används i utbildningen är: Icke godkänd, Godkänd Betyget godkänt ges för fullföljda kursmål individuellt eller i grupp. Utbildningens övergripande mål Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna arbeta som: Socialarbetare/behandlare inom socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna: - Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete. - Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete. - Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier. - Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå - Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen. - Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området. - Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete. - Visa på grundläggande färdighet att och uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete. 4

5 Utbildningens innehåll motsvarar tvåårig yrkesutbildning inom YH eller folkhögskola som är på fyra terminer eller 80 veckor Kurser Grupp och grupprocesser 5 veckor Kommunikation 4 veckor Lagstiftning/organisation 3 veckor Pedagogik 5 veckor Psykologi 4 veckor Sociologi 4 veckor Etik 2 veckor Lärande i arbetslivet 27 veckor Missbruk/kemiskt beroende 4 veckor Psykiatri 4 veckor Ungdomstiden 4 veckor Socialt förändringsarbete - metoder 10 veckor Examensarbete 4 veckor Grupp och grupprocesser Kursen utgör en grund för utbildningen i stort. Stor vikt läggs vid att den studerande påbörjar att fundera över sin roll i grupp och hur grupprocesser ser/kan se ut. Den studerande ska - inhämta kunskap om gruppers utveckling - inhämta kunskap om sin och andras roll i grupp - inhämta kunskap om att leda arbete i grupp - inhämta kunskap om att arbeta i grupp - inhämta kunskap om konflikthantering i grupp fördjupad kunskap om gruppers utveckling - förståelse för sin och andras roll i grupp - färdighet att leda arbete i grupp - fördjupad kunskap av att arbeta med och i grupper - förståelse för hur konflikt i grupp kan hanteras : För att uppnå betyget G på kursen grupp och grupprocesser krävs att den studerande: 5

6 Kommunikation Kursen innehåller såväl teori som praktik beträffande kommunikation, samtal och presentationsteknik. Vidare en orientering kring entreprenörskap och marknadsföring. Kursen startar termin 1 och avslutas termin 4. : - inhämta kunskap om kommunikationsteori - inhämta kunskap om samtalsmetodik - inhämta kunskap om att ge och ta återkoppling (feedback) - inhämta kunskap om presentationsteknik - inhämta kunskap om entreprenörskap och marknadsföring - kännedom om kommunikationsteori - fördjupad kunskap om samtalsmetodik - fördjupad kunskap om att ge och ta återkoppling (feedback) - kännedom om presentationsteknik - kännedom om entreprenörskap och marknadsföring För att uppnå betyget G på kursen kommunikation krävs att den studerande: Lagstiftning/organisation Kursen innehåller en orientering kring välfärdssamhället framväxt och uppbyggnad. Vidare kring vilka lagstiftningar, konventioner och andra förordningar som styr det sociala förändringsarbetet och dessutom hur hierarkier och ledarskapet påverkar i socialt förändringsarbete. Kursen inleds termin 1 och avslutas termin 4. - inhämta kunskap om välfärdssamhällets framväxt och uppbyggnad särskilt med fokus på socialt förändringsarbete - inhämta kunskap om olika lagstiftningar som styr inom socialt förändringsarbete - inhämta kunskap om barnkonventionen och andra styrande förordningar - inhämta kunskap om hierarkier och ledarskapets betydelse för socialt förändringsarbete - kännedom om välfärdssamhällets framväxt och uppbyggnad särskilt med fokus på socialt förändringsarbete - kunskap om lagstiftningar som styr inom socialt förändringsarbete - kännedom om barnkonventionen och andra styrande förordningar - kännedom om hierarkier och ledarskapets betydelse för socialt förändringsarbete 6

7 För att uppnå betyget G på kursen lagstiftning/organisation krävs att den studerande: Pedagogik Den studerande orienteras kring pedagogiska teorier. - inhämta kunskap om pedagogiska teorier - kännedom om pedagogiska teorier : För att uppnå betyget G på kursen Pedagogik krävs att den studerande: Psykologi Kursen innehåller en kunskapsöversikt kring olika typer av psykologiska teorier. Den syftar till att ge kunskap om och förståelse för hur olika psykologiska perspektiv förklarar hur människan utvecklas. - inhämta kunskap om psykologiska teorier - inhämta kunskap om den studerandes utvecklingsprocess med hjälp av psykologisk teori - kunskap om hur olika psykologiska teorier förklarar hur människan utvecklas - förståelse för sig egen utveckling i relation till psykologisk teori För att uppnå betyget G på kursen psykologi krävs att den studerande: - deltar vid obligatoriska moment och lämnar in obligatoriska uppgifter 7

8 Sociologi Kursen innehåller en orientering kring forskningsområdet sociologi. - inhämta kunskap om sociologiska teorier - inhämta kunskaper om stratifieringsmekanismer utifrån begreppen klass, ålder, sexualitet, genus och etnicitet - inhämta kunskap om begreppet kriminalitet - inhämta kunskap om begreppen makt och kontroll i relation till socialt förändringsarbete - kunskap om hur samhället påverkar individen och hur individen påverkar samhället - kännedom om stratifieringsmekanismer utifrån begreppen klass, ålder, sexualitet, genus och etnicitet - kunskap om begreppet kriminalitet - kännedom om begreppen makt och kontroll i relation till socialt förändringsarbete För att uppnå betyget G på kursen sociologi krävs att den studerande: Etik Kursen innehåller en orientering i ämnet etik i stort. Särskilt fokus ligger på nyttan av etik utifrån framtida professioner, så kallad yrkesetik. - inhämta kunskaper om etiska teorier och principer - inhämta kunskap om yrkesetiska riktlinjer - inhämta kunskap om att göra etiska överväganden - kännedom om etiska teorier och principer - förståelse för yrkesetiska riktlinjer i relation till socialt förändringsarbete - färdighet i att göra etiska överväganden För att uppnå betyget G på kursen Etik krävs att den studerande: 8

9 LIA 1 Kursen är en förberedande LIA där den studerandes ges tillfälle att orientera sig emot branscher där socialt förändringsarbete bedrivs. De studerande förväntas planera och genomföra en rad studiebesök med fokus på hur organisationerna är uppbyggda, vilka som är huvudmän samt hur verksamheten finansieras. : - inhämta kunskap om inom vilka olika organisationer socialt förändringsarbete bedrivs - inhämta kunskap om olika organisationers huvudmän, uppbyggnad samt finansiering där socialt förändringsarbete bedrivs. - kännedom inom vilka olika organisationer socialt förändringsarbete bedrivs - kännedom om olika organisationers huvudmän, uppbyggnad samt finansiering av verksamheter där socialt förändringsarbete bedrivs För att uppnå betyget G på kursen LIA krävs att den studerande: LIA 2 Kursen innehåller elva veckors lärande i arbetslivet samt ett antal återträffar i skolan. Under LIA:n skall den studerande vara delaktig i socialt förändringsarbete under handledning. Den studerande skall själv författa sina inlärningsmål och efter genomgången kurs redogöra för hur målen har uppnåtts. - inhämta kunskap om att delta i socialt förändringsarbete under handledning - inhämta kunskap om LIA-platsens organisation huvudman/män, uppbyggnad samt finansiering - inhämta kunskap om LIA-platsens målgrupp, syfte och metoder - färdighet av att delta i socialt förändringsarbete under handledning - kunskap om LIA-platsens uppbyggnad, huvudman och ekonomi - kunskap om LIA-platsens målgrupp/er, syfte/n och metod/er För att uppnå betyget G på kursen LIA 2 krävs att den studerande: 9

10 LIA 3 Kursen innehåller fjorton veckors lärande i arbetslivet. Under kursen skall den studerande vara delaktig i socialt förändringsarbete under handledning samt inhämta kunskap om bakomliggande teorier till de metoder som används av LIA-platsen. Vidare att öva på att förbereda, leda samt utvärdera socialt förändringsarbete (i grupp eller individuellt). Den studerande skall själv författa sina inlärningsmål och efter genomgången kurs redogöra för hur målen har uppnåtts. Kursen inleds och avslutas termin 3. : - inhämta kunskap om att delta i socialt förändringsarbete under handledning - inhämta kunskap om bakomliggande teorier till de metoder som används av LIA-platsen - inhämta kunskap om organisationens betydelse för utövandet av socialt förändringsarbete - inhämta kunskap om att kritiskt granska arbetsplatsens organisation - inhämta kunskap om personalutvecklande åtgärder - inhämta kunskap om arbetsmiljöfrågor - inhämta kunskap om att planera, genomföra och utvärdera socialt arbete i grupp - förståelse för sin förmåga att delta i socialt förändringsarbete under handledning - fördjupad kunskap om organisationens betydelse för utövandet av socialt förändringsarbete - färdighet i att kritiskt granska arbetsplatsens organisation - kännedom om personalutvecklande åtgärder - kännedom om arbetsmiljöfrågor - färdighet i att planera, genomföra och utvärdera socialt arbete i grupp För att uppnå betyget G på kursen LIA 3 krävs att den studerande: Missbruk/kemiskt beroende Kursen är en grundkurs kring missbruk/kemiskt beroende. Vilken relation har den studerande till missbruk? Vad är medberoende? Hur fungerar beroendeframkallande medel? Vad är ett kemiskt beroende? Vilka förklaringsmodeller finns det till beroende? Vilka fysiska, psykiska och sociala konsekvenser kan ett missbruk ge? : - inhämta kunskaper om orsaker till missbruk/kemiskt beroende - inhämta kunskap om missbrukets fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. - inhämta kunskap om sin relation till missbruk - inhämta kunskap om beroendeframkallande medel 10

11 - kännedom om orsaker till missbruk/kemiskt beroende - fördjupad kunskap om missbrukets fysiska, psykiska och sociala konsekvenser - förståelse för sin relation till missbruk - kunskap om beroendeframkallande medel För att uppnå betyget G på kursen missbruk/kemiskt beroende krävs att den studerande: Psykiatri Kursen innehåller en orientering kring de vanligaste psykiska problem, sjukdomarna/störningarna. Sätt att behandla psykisk sjukdom/störning Neuropsykiatri. - inhämta kunskap om psykiska problem, störningar och sjukdomar - inhämta kunskap om bemötande av människor med psykiska problem, störningar och sjukdomar - inhämta kunskap om vanligt förekommande mediciner i samband med psykiska problem, störningar och sjukdomar - inhämta kunskap om neuropsykiatriska diagnoser - kunskap om psykiska problem, störningar och sjukdomar. - kunskap om bemötande av människor med psykiska problem, störningar och sjukdomar. - kännedom om vanligt förekommande mediciner som ordineras i samband med psykiska problem, störningar och sjukdomar - kännedom om neuropsykiatriska diagnoser För att uppnå betyget G på kursen psykiatri krävs att den studerande: - deltar vid obligatoriska moment och lämnar in obligatoriska uppgifter Ungdomstiden Kursen innehåller en orientering kring ungdomstiden ur olika teoretiska förklaringsmodeller och perspektiv : - inhämta kunskap om ungdomstiden ur ett socialpolitiskt perspektiv - inhämta kunskap om ungdomstiden ur ett pedagogiskt perspektiv - inhämta kunskap om ungdomstiden ur ett psykologiskt perspektiv 11

12 - inhämta kunskap om ungdomstiden ur ett sociologiskt perspektiv - inhämta kunskap om ungdomstiden ur ett etiskt perspektiv - kännedom om ungdomstiden ur ett socialpolitiskt perspektiv - kännedom om ungdomstiden ur ett pedagogiskt perspektiv - kännedom om ungdomstiden ur ett psykologiskt perspektiv - kännedom om ungdomstiden ur ett sociologiskt perspektiv - kännedom om ungdomstiden ur ett etiskt perspektiv Socialt förändringsarbete - metoder Kursen innehåller en kunskapsöversyn kring olika metoder i av socialt förändringsarbete/ behandlingsarbete, dess teoretiska förankring och praktiska utförande. - inhämta kunskap om olika metoder i socialt förändringsarbete/behandling - inhämta kunskap om processen från initiering till avslut i samband med socialt förändringsarbete - inhämta kunskap om preventivt arbete utifrån olika nivåer och sammanhang - inhämta kunskap om att kritiskt granska teorier och metoder inom socialt förändringsarbete - inhämta kunskap om pedagogiska processer i relation till socialt förändringsarbete - inhämta kunskap om sin roll i socialt förändringsarbete utifrån begreppen Privat, Personligt och Professionellt. - inhämta kunskap om olika metoder att utvärdera socialt förändringsarbete - Inhämta kunskap om dokumentation av socialt förändringsarbete - Inhämta kunskap om evidensbaserade metoder - kunskap om olika metoder i av socialt förändringsarbete/behandling - kännedom om processen från initiering till avslut i samband med socialt förändringsarbete - kännedom om preventivt arbete utifrån olika nivåer och sammanhang - kännedom om att kritiskt granska teorier och metoder inom socialt förändringsarbete - fördjupad kunskap om pedagogiska processer i relation till socialt förändringsarbete - förståelse för sin roll i socialt förändringsarbete utifrån begreppen: Privat, Personligt och Professionellt. - kännedom om olika utvärderingsmetoder av socialt arbete - fördjupad kunskap om vikten av dokumentation i socialt förändringsarbete - ha kännedom om evidensbaserade metoder 12

13 För att uppnå betyget G på kursen metoder i socialt förändringsarbete krävs att den studerande: Examensarbete Författande av ett examinationsarbete inom något område inom ramen för utbildningen. Opponentskap. - inhämta kunskap om något område inom ramen för utbildningen - inhämta kunskap om att skilja på egna åsikter och vetenskaplig kunskap/beprövad erfarenhet. - inhämta kunskap om att uttrycka sig i skrift inom en given struktur - inhämta kunskap om att kritiskt granska författat material - kunskap om något område inom ramen för utbildningen - färdighet i att skilja på egna åsikter och vetenskaplig kunskap/beprövad erfarenhet - färdighet i att uttrycka sig i skrift inom en given struktur - färdighet i att kritisk granska författat material För att uppnå betyget G på kursen examensarbete krävs att den studerande: - deltar vid obligatoriska moment och lämnar in obligatoriska uppgifter 13

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016.

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016. Distansutbildning till humanistisk behandlingspedagog på halvfart, 50 % Pedagogiska metoder och upplägg Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje

Läs mer

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017 Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola Start augusti 2017 Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till

Läs mer

Psykologi 25 yh poäng

Psykologi 25 yh poäng Psykologi 25 yh poäng Beskrivning: Den studerande ska ha kunskaper om människans normala psykologiska utveckling samt beteende, tänkande, känsloliv och handlande utifrån psykologiska perspektiv. Den studerande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hälsovård i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- april 2014. Skolverket föreskriver följande

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Behandlingspedagogutbildningen vid Sommenbygdens Folkhögskola

Behandlingspedagogutbildningen vid Sommenbygdens Folkhögskola Kursplan Behandlingspedagogutbildningen vid Sommenbygdens Folkhögskola Sociologi Den studerande kommer att tillägna sig kunskaper kring sociologisk teori samt kunna inta flera sociologiska perspektiv på

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng = G 217 47 13/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad av dekanus 2010-09-29 1. Beslut om

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda professionella

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

KOMMENTARDEL till inriktningen. Svenska som andraspråk för blivande lärare

KOMMENTARDEL till inriktningen. Svenska som andraspråk för blivande lärare = Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Svenska som andraspråk för blivande lärare KOMMENTARDEL till inriktningen Svenska som andraspråk för blivande lärare 1. Förklaring av centrala begrepp Innehållet

Läs mer

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Utbildningsplan för Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning.

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. 2014-10- 03 Innehållsförteckning Inledning Utbildningsområde 1: Socialt

Läs mer

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Rättspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy Sahlgrenska akademin Dnr G217 4713/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006 11 24 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 1SY13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-03-26 Sid 2

Läs mer

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Kurs: Vårdpedagogik och handledning Ämne: Pedagogik i vård och omsorg Kurskod: PEAVÅD0 Poäng: 100 Studiehandledningen gäller personal i Bollnäs kommun som gått Vård

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd.

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd. KURSINFORMATION Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Basutbildning i psykoterapi 2016-2017 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2016 och pågår till december 2017, sammanlagt tre

Läs mer

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy Dnr: HS 2014/95 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Danspedagogprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: HGDNS Föreliggande utbildningsplan är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Självreflektionsinstrument familjecentral en användarguide

Självreflektionsinstrument familjecentral en användarguide Självreflektionsinstrument familjecentral en användarguide Ett instrument för att förverkliga familjecentralen som idé Agneta Abrahamsson Vibeke Bing Sofia Kjellén Innehållsförteckning Inledning Användarguidens

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNING Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Motsvarande 45 högskolepoäng Det är en yrkeskompetens i sig

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Neurospecialiteter Neurologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE 2010 www.fritidsledare.se GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE Styrdokument för lokal utbildningsplanering 2010 Fritidsledarskolorna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Tilläggsspecialiteter

Tilläggsspecialiteter Tilläggsspecialiteter Akutsjukvård Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-02-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-02-24

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH08 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2009-03-24 Sid 2 (8)

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Centralt innehåll

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Centralt innehåll 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

FRISKVÅRDSKONSULENT- inriktning friskvård, hälsa och hälsopromotivt arbete, 80 KY-poäng

FRISKVÅRDSKONSULENT- inriktning friskvård, hälsa och hälsopromotivt arbete, 80 KY-poäng KURSPLANER FRISKVÅRDSKONSULENT- inriktning friskvård, hälsa och hälsopromotivt arbete, 80 KY-poäng KOMVUX I OLOFSTRÖM Nutrition med tillämpning 10 KY-poäng Kursen ska ge kunskap i nutrition och dess bestämningsfaktorer

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP. Syfte

3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP. Syfte 3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

KURSINFORMATION och KURSPLAN

KURSINFORMATION och KURSPLAN KURSINFORMATION och KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2017-2018 februari 2017 maj 2018 sammanlagt 3 terminer. -. - affektfokuserat-, - SAPU har ett samarbete med OCTC

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Handledarutbildning. Steg 1. Studiehandledning. inom Vård- och omsorgscollege

Handledarutbildning. Steg 1. Studiehandledning. inom Vård- och omsorgscollege Steg 1 Handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege Studiehandledning Föreningen Vård- och omsorgscollege 118 82 Stockholm www.vo-college.se epost: info@vo-college.se 2015 Vård- och omsorgscollege

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

2008 01 25 Neuroradiologi 1

2008 01 25 Neuroradiologi 1 Neuroradiologi 1 Innehåll 2008 01 25 Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Medicinska kompetenskrav 3 Kommunikativ kompetens 4 Ledarskapskompetens 5 Kompetens

Läs mer

Behandlingsarbete med inriktning social problematik, kriminalitet och missbruk

Behandlingsarbete med inriktning social problematik, kriminalitet och missbruk KURSPLAN 80 poäng vid Eslöv folkhögskola Organisatoriskt upplägg Huvudmoment Poäng Introduktion och kursöversikt 2 Beteendevetenskaplig grundkurs 8 Samhällsvetenskaplig grundkurs 6 Metodik för grupp- och

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska. Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska. Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska Yrkeshögskoleutbildning 2011 Undersköterska med specialistkompetens inom äldrepedagogik Utbildningsstart: 17 jan 2011 Sista ansökningsdag: 19 nov

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav.

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav. HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1 Omvårdnadsutbildning Du väljer själv studietakt Du väljer om du vill läsa heltid eller deltid. Heltid innebär 20-30 poäng/vecka. Hela yrkesutbildningen omfattar 1350 poäng. Förkunskapskrav

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7. Psykiatri 2, 200 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen:

APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7. Psykiatri 2, 200 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7 Kurs: Psykiatri 2, 200 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: PSYKIATRI 2 1. Kunskaper om olika

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Lennart.Sauer@socw.umu.se www.umu.se Dnr 512-2995-07 Datum 2012-06-07 Sid

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2010-03-12 Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna

Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna Studie- och yrkesvägledares yrkesetik Studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll i samhället. Behovet av professionell vägledning är stort i

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Behandlingspedagog Stockholm Ansvarig utbildningsanordnare: Stadsmissionens Yrkeshögskola Omfattning, poäng: 400 Studieort: Liljeholmen Studieform:

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-12-08

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Fotograf, framsida: Roger Strömberg. Övriga fotografer: Camilla Saxell, Ulf Axelsson, Malin Landgren, Kristian Johansson, Axel Siljebratt, Adam Bankhead, Martin Möller. Form och innehåll: Eslövs

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Komplettering och ändring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Artikelnummer: 2008-126-2 Urologi Komplettering Sidan 45 Övergripande kompetensdefinition...

Läs mer

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Basutbildning i Psykoterapi med speciellt fokus på psykoterapeutiskt arbete med ungdomar och Unga Vuxna 2016-2017. Start 21 januari 2016 Den psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna ökar tillsammans

Läs mer

LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll

LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker

Läs mer