Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,"

Transkript

1 Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2820 Ansökningsnummer:

2 Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Beskattning 50 Ekonomistyrning 40 Examensarbete 20 Handelsrätt 35 Informationssystem och affärsutveckling 25 Internationell ekonomi 10 Kommunikation i arbetslivet 10 Kontorsprogram och webbkunskap 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Löneadministration 15 Redovisning 60 Summa: 400 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 12 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Beskattning Yh-poäng: 50 Beskrivning: Fördjupning inom beskattning och förberedelse för kvalificerat arbete med skatter på skattekontor, ekonomi-, finans- eller revisionsavdelningar eller arbete som skattekonsult i egen regi. självständigt kunna planera och upprätta deklarationer för privatpersoner självständigt kunna planera och upprätta deklarationer för företag och organisationer självständigt kunna planera och upprätta deklarationer inom inkomstslaget kapital känna till taxerings- och uppbördsförfarandet kunna vidta åtgärder och bedöma de skattemässiga konsekvenserna för privatpersoner och företag vara orienterad om internationell skatterätt. Kursens namn: Ekonomistyrning Yh-poäng: 40 Beskrivning: Arbete med ekonomiska nyckeltal och modeller för styrning och beslutsfattande. Utformning av ekonomiska styrsystem samt hur företag kan bedriva Cash Management. Budgetering, likviditets- resultat-budget och budgeterad balansräkning. Investerings- och produktkalkylering. ABC-kalkylering. kunna upprätta likviditets- resultat-budget och budgeterad balansräkning kunna göra investerings- och produktkalkyler

3 kunna välja, tillämpa, utveckla och förbättra ekonomiska modeller för ökad kvalité och effektivitet förstå sambandet mellan externredovisning, internredovisning samt planering och analys av verksamhetens ekonomiska mål kunna använda olika metoder för analys av lönsamhet och finansiering i samband med företagsvärdering kritiskt kunna granska kapitalanvändning och kapitalanskaffning. Kursens namn: Examensarbete Yh-poäng: 20 Beskrivning: et med examensarbetet är att den studerande enskilt eller tillsammans med en annan studerande självständigt skall tränga djupare in i ett område och visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden. I arbetet ingår att identifiera, beskriva, analysera och lösa ett givet problem, men också att värdera olika handlingsalternativ i ärendet. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt. Kursens namn: Handelsrätt Yh-poäng: 35 Beskrivning: Kursen ger fördjupande kunskaper om lagar och regler i företag och organisationer. De studerande lär sig tolka och upprätta juridiska dokument förekommande i näringslivet. De lär sig att lösa juridiska problem med stöd av olika hjälpmedel och att förebygga juridiska tvister. kunna tillämpa lagar och regler på konkreta problem och veta EU-rättens inverkan på svensk rätt veta vilket lands lagstiftning som gäller i olika situationer och vilka domstolar som är behöriga kunna tillämpa avtals- och köprätt även med avseende på Internet ha fördjupat och utvecklat sin förmåga att upprätta och tolka juridiska dokument och formulär med och utan specialprogram kunna använda lagbok, rättsfall och annan juridisk litteratur för att lösa problem inom affärslivet kunna utforma tydliga avtal. Kursens namn: Informationssystem och affärsutveckling Yh-poäng: 25 Beskrivning: En introduktion till ämnet Informatik som vetenskap. En orientering över ämnet som omfattar både informationstekniken och sociala aspekter på användning ur individ-, organisations- och samhällsperspektiv. Behöriga deltagare enligt högskolan får 7.5 högskolepoäng. Kursen genomförs i Kungsbacka av Högskolan i Halmstad. förstå informationsteknikens principer, funktioner och tillämpningsområden känna till den informationsbaserade organisationens verktyg som kontorsinformationssystem, grupprogramvara och standardapplikationer känna till juridiska, etiska och säkerhetsaspekter på IS-användning vara insatt i IT och samhällsutveckling.

4 Kursens namn: Internationell ekonomi Yh-poäng: 10 Beskrivning: Internationaliseringen med dess allt mer komplexa samband kommer särskilt att belysas. De växande marknaderna i Asien, valutamarknaden, global handelspolitik, företagens roll samt Sveriges möjligheter tas upp. kunna använda sig av olika nationalekonomiska teorier ha god kännedom om de stora ekonomiska och handelspolitiska blocken i världen ha ökad kunskap om svenska företag, nationellt och internationellt, vår utrikeshandel samt valutans betydelse ökat förmågan till kritisk analys av information och resultat. Kursens namn: Kommunikation i arbetslivet Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen behandlar presentationsteknikens grunder såväl teoretiskt som praktiskt. I kursen ingår bland annat strukturering och anpassning av ett budskap till mottagarens behov. Kursen utvecklar de studerandes förmåga att redovisa sina åsikter och tankar i tal och skrift. Stor vikt läggs även vid förmågan att läsa texter av varierande slag och att arbeta med olika medier. et är att studenten skall kunna: i tal och skrift uttrycka sina tankar på ett för mottagaren tydligt och övertygande sätt med och utan tekniska hjälpmedel upprätta olika typer av dokument inom yrkesområdet framföra sina argument på ett övertygande sätt i olika situationer förbereda, genomföra och dokumentera en förhandling göra presentationer och redovisningar med hjälp av presentationsprogram och andra moderna tekniker skriva ansökningshandlingar med CV och personligt brev. Kursens namn: Kontorsprogram och webbkunskap Yh-poäng: 15 Beskrivning: Användning några kontorsprogram såsom Word, Excel och Powerpoint. Internet samt uppbyggnad, skapande och publicering webbsidor. et är att studenten efter genomgången kurs skall kunna: använda flertalet funktioner i Microsoft Office hantera e-post, Fronter, sökmotorer samt andra informationskällor på nätet. Kursens namn: Lärande i arbete 1 Yh-poäng: 60 Beskrivning: Under första LIA-perioden är det mer allmänna frågeställningar som behandlas och då i huvudsak från de inledande kurserna. Det är då meningen att den studerande skall lära känna företaget och de rutiner som tillämpas. : Att efter introduktion och handledning kunna vara behjälplig med delar av företagets dagliga arbete inom ekonomiområdet. Efter genomgången kurs skall den studerande t ex kunna: utföra löpande bokföring

5 ta fram grunduppgifter för budget, prognoser eller andra jämförelser hantera kund och leverantörsreskontra hantera ankomstregistrering och postrutiner delta i faktureringsarbete och övriga förekommande arbetsuppgifter på ekonomifunktionen. Kursens namn: Lärande i arbete 2 Yh-poäng: 60 Beskrivning: Under LIA-period två har den studerande nått en hög grad av anställningsbarhet och kan delta i företagets arbete som en god resurs inom ekonomiområdet. Den studerande skall kunna upprätta kvalificerade bokslut och kunna göra utredningar och mer ingående analyser avseende budget och kalkyler. Vidare skall den studerande utveckla sina färdigheter i att upprätta deklarationer för företag och privatpersoner. : Att självständigt, efter introduktion och handledning, kunna hantera delar av företagets dagliga och månatliga ekonomifunktioner. självständigt kunna arbeta med olika administrativa system självständigt kunna sköta bokföring, upprätta bokslut och göra deklaration självständigt kunna utföra olika typer av ekonomiska analyser och bedömningar vara insatt i LIA-företagets kvalitetssystem. Kursens namn: Löneadministration Yh-poäng: 15 Beskrivning: Fördjupning inom löneområdet och förberedelse för att kunna arbeta med löner på ett mindre eller medelstort företag. : självständigt kunna lägga upp anställningsregister med uppgifter om de anställda självständigt kunna lägga in avvikelser, såsom sjukdom, semester etc. i ett kalendarium självständigt kunna skriva ut lönespecifikationer självständigt kunna bokföra löner, arbetsgivaravgifter och upplupna semesterlöner kunna skriva ut kontrolluppgifter vid årsskiftet kunna regelverket inom löneadministration kunna skriva ut semesterlistor vid semesterårets utgång. Kursens namn: Redovisning Yh-poäng: 60 Beskrivning: Fördjupning inom redovisningsområdet och förberedelse för kvalificerat arbete inom ekonomi-, finans- eller revisionsavdelningar eller i egen regi. : självständigt kunna bokföra och upprätta kvalificerade bokslut i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed med och utan datorbaserade redovisningssystem förstå och kunna internredovisning, samt sambandet mellan internredovisning och kalkylering självständigt kunna utföra räkenskapsanalyser

6 kunna ge råd i olika redovisnings- och bokslutsplaneringsproblem.

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se REDOVISNINGSKONSULT En 3,5 årig redovisningskonsultutbildning på distans där Du kan kombinera studier med förvärvsarbete. Du kan välja att läsa hela utbildningen eller enstaka kurser. För varje delkurs

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer