Löne- och ekonomiadministratör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löne- och ekonomiadministratör"

Transkript

1 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden pekar mot att löne- och personalavdelningar integreras, vilket ställer högre krav på kompetensbredd hos de anställda. Utbildningen i lön- och ekonomiadministration är utformad i nära samarbete med företag som ser ett behov av precis den här typen av kompetensmix. Det är just det som är en av fördelarna med att gå en utbildning på yrkeshögskola möjligheten till arbete efter avslutad utbildning är mycket god. Utbildningen gör dig redo för en rad olika yrken, så som löneadministratör, löneassistent, lönehandläggare, löneförrättare, ekonomiadministratör, ekonomi- och redovisningsassistent. Många gånger efterfrågas också en kombination av dessa yrken. Allt fler ställer till och med som krav på kompetens inom både lön- och HR-området. Just bredden kommer du att få tillgodosedd på YHiM och du kommer att kunna arbeta i såväl privata företag som organisationer och inom offentlig förvaltning efter avslutat utbildning. Detta är något som uppskattats mycket av arbetsgivare som anställt tidigare studenter från likvärdiga utbildningar vi håller. Bredden av kunskaper inom både lön, ekonomi och till viss del personal gör dig nyttig redan från första arbetsdagen. En starkt bidragande orsak till att det går så snabbt att komma in i arbetet, är den stora andelen LIA, Lärande i arbete, som ingår i utbildningen. Kollektivavtal, lönehantering, skatter, traktamenten, förmåner, pensioner, statistik, löneberedning, kalkylprogram och redovisningsprogram allt kommer att vara välbekant och saker du klarar av att hantera när du är klar med utbildningen. Även bokföring och bokslutsarbete kommer att finnas med i din kompetensbank. Summan av allt detta, och lite till, gör att du har den förståelse för hur lön, ekonomi och personal hänger ihop, som efterfrågas av arbetsmarknaden. Utbildningen inkluderar även både skriftliga och muntliga presentationer på engelska, mycket eftersom väldigt många företag idag arbetar internationellt. Jag har jobbat inom löneområdet och personaladministration i över 10 år. I min yrkesroll som lönekonsult, konsultchef och nu regionchef träffar jag ett stort antal företag och deras lön-, HR- och ekonomiavdelningar. Efterfrågan på utbildade lön- och ekonomiadministratörer hos dessa är väldigt stort. Många av dessa efterfrågar personer som både kan jobba med lön och ekonomi vilket denna utbildning ger kompetens till. Det kontaktnät som YHiM byggt upp inom arbetslivet i regionen är också något jag tror är viktigt för denna utbildning. Både de större privata arbetsgivarnas lönecenter, bemanningsföretag, systemleverantörer samt regionens offentliga servicecenter finns representerade antingen i styrelsen eller som mottagare av praktikplatser det är en mycket god kvalitetsstämpel. ULF SÄRLVIK, Regionchef/försäljning. FLEX DATASYSTEM Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Mölnlycke Besöksadress: Långenäsvägen 5 Tel: /-08 /-09 /-60 Fax:

2 Utbildningens kurser LÖN- OCH EKONOMIADMINISTRATÖR Administrativ IT-kunskap 15 Yh-poäng Kursen skall ge grundläggande kunskaper om hur ett företags datorsystem fungerar samt om organisation, utformning och modern teknik inom området. Kursen skall utveckla förmågan att med hjälp av moderna användarprogram effektivt och med god insikt kunna utföra ett antal administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma inom företaget. Den studerande ska ges insikt om regler och principer för intern och extern dokumentutformning enligt gällande standard samt kunna omsätta detta i praktiken med hjälp av ordbehandlingsprogram. Den studerande ska kunna skapa, använda och bearbeta beräkningar med hjälp av kalkylprogram samt kunna skapa och använda databaser. De studerande ska också kunna integrera olika programvaror med varandra. Affärsengelska med yrkesinriktning 10 Yh-poäng De studerande ska fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen ska utveckla förmågan att använda språket i internationella kontakter. De studerande ska både kunna föra ett samtal i en vardagssituation och kunna framföra en presentation inför en större grupp och aktivt kunna använda engelska i tal och skrift i både vardagsliv och arbetsliv. De studerande ska få ett rikare ordförråd anpassat till olika affärssituationer samt utveckla för yrkesområdet relevant vokabulär. Kursen ska också träna förmågan att skriva och besvara engelska affärsbrev, skriva protokoll, PM etc. De studerande ska på ett tillfredsställande sätt, kunna deltaga i debatter och framföra sin åsikt samt skriftligt sakkunnigt presentera åsikter och debattinlägg på god engelska. Affärsjuridik 15 Yh-poäng Kursen skall ge en förståelse för företagsjuridikens betydelse för de olika beslut som företagen fattar och därvid även anknyta till internationell rätt. Kursen ska också ge fördjupade kunskaper om lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden. Den ska utveckla förmågan att lösa juridiska problem, förstå juridisk terminologi och tolka juridiska dokument som förekommer i näringsliv och förvaltning. Kursen ska dessutom ge kunskap om rättsväsendets uppbyggnad och funktion samt olika sätt att förebygga och lösa juridiska konflikter. De studerande ska kunna beskriva det svenska rättsväsendet samt dess koppling till EU-rätten. Kursen ska ge kunskap om associationsrätt, avtalsrätt, köprätt, kredit- och obeståndsrätt samt marknads- och immaterialrätt. Ekonomistyrning 30 Yh-poäng Kursen skall ge en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ge en helhetsbild av organisationens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem utifrån ett brett perspektiv. Kursen ska ge kunskap om företagsekonomiska principer och hur de påverkar beslutsfattandet i ett företag. De studerande ska ha insikt i hur företagandets villkor förändras över tiden samt förstå hur europeisering och globalisering påverkar företagandet. Kursen ska ge kunskap om affärsidéns betydelse, olika företagsformer, organisationssätt och marknadsföring. De studerande ska kunna redogöra för ekonomiska grundbegrepp samt tillämpa principer och metoder för budgetering och kalkylering med fokus på uppföljning och analys. Kursen ska ge färdigheter i att använda olika affärssystem och kalkylprogram Fördjupning lön- och ekonomiadministration, LIA 2 45 Yh-poäng Kursen ska ge ytterligare kunskaper och färdigheter om de yrkesroller utbildningen syftar till och ge mer erfarenhet av självständigt arbete inom lön- och/eller ekonomi. Företaget ska under LIA-perioden skola in den studerande som medarbetare i verksamheten. Målet med LiA-perioden är att den studerande skall kunna fungera självständigt på arbetsplatsen och kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom löne- och/eller ekonomiadministration. Dessutom ger denna kurs, liksom tidigare LIA-period ett nätverk inför kommande yrkesliv. Efter LIAperiodens slut ska de studerande ingående kunna redogöra för hur områdena lönehantering- och ekonomienheterna fungerar på företaget.

3 Kommunikation och presentationsteknik 15 Yh-poäng Målet för kursen är att ge den studerande en ökad tilltro till den egna språkliga förmågan i både tal och skrift. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna belysa det talade ordets, kroppsspråkets och röstens roll vid kommunikation. De studerande ska kunna bygga upp en argumentation och presentera ett ämne och kunna framföra ett budskap på ett övertygande sätt och kunna presentera detta med lämplig digital teknik. De studerande ska utveckla förmågan att delta i debatter samt behärska momenten rapportskrivning. Lönehantering, grundkurs 30 Yh-poäng Kursens övergripande mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i rollen som löneadministratör inom svenskt arbetsliv. De studerande ska känna till de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande grunder för att praktiskt hantera löneadministrativa system. De studerande ska vara insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna utföra enklare arbetsuppgifter som krävs av en löneadministratör och vara insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet. De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester- och sjuklönelagen. Lönehantering, påbyggnadskurs 40 Yh-poäng Kursens övergripande mål är att ge de studerande kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som löneadministratör inom svenskt arbetsliv. De studerande ska vara väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande förmågan att praktiskt hantera HR- och löneadministrativa system. De studerande ska vara väl insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Efter genomgången kurs skall de studerande självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som krävs av en löneadministratör och vara väl insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet. De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester- och sjuklönelagen. De ska också vara förtrogna med regler för ledighet, semester, sjuklön, pensioner m m. Personaladministration och arbetsrätt 25 Yh-poäng Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kollektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL och LAS. Vidare är syftet att belysa den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna använda sig av förarbeten, författningar och praxis för att analysera arbetsrättsliga problemställningar. Kursen skall vidare ge de studerande olika perspektiv på personalarbete samt dess samband med andra väsentliga verksamhetsområden. Deltagarna ska bibringas en förtrogenhet med arbetsuppgifter såsom t ex rekrytering, kompetensutveckling och förändringsarbete. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna delta i arbete med rekrytering, urval och introduktion samt andra administrativa uppgifter. Praktisk lön- och ekonomiadministration, LIA 1 45 Yh-poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda delen av utbildningen. LIAperioden skall fortsätta skapandet av en individuell kompetensprofil som är anpassad till företagets/ avdelningens behov med hänsyn tagen till de begränsningar och möjligheter verksamheten ger. LIA-perioden ska också ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på löneoch ekonomiavdelningar. Efter LIA-perioden skall den studerande kunna ge en beskrivning av företagets lönehanterings- och ekonomiarbete. Den studerande ska med handledning kunna utföra förekommande arbetsmoment på företagets löneoch/ eller ekonomienhet. Dessutom ska den studerande under sakkunnig ledning kunna delta i ett pågående projekt eller utredning som företaget bedriver inom de olika områdena. Redovisning 30 Yh-poäng Kursen skall ge de studerande en förståelse för företagens redovisningssystem, dess olika delar samt hur de samverkar. Den ska ge kunskap om och färdigheter i hela redovisningsprocessen från bokföring av externa och interna transaktioner till bokslut och upprättande av årsredovisning samt uppföljning och analys. De studerande ska få färdigheter i redovisningsrutiner och datorbaserade affärs- och redovisningssystem. Kursen ska också utveckla de studerandes förståelse för hur olika åtgärder i bokslutet påverkar företagets ekonomiska ställning och resultat. Kursen ska ge de studerande kunskap om de lagar som reglerar företagens redovisning, rapportering och beskattning.

4 Utbildningsmål EFTER AVSLUTAD UTBILDNING SKA DEN STUDERANDE HA KUNSKAPER OM: Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kunskaper i arbetsrätt och kunna tolka de lagar och avtal som styr lönehantering och personalarbete. De studerande skall ha kunskaper om hur hela processen om lönehantering sker. De studerande skall ha kunskap om företagsekonomiska grundbegrepp, kalkylering, budgetering, verksamhetsstyrning samt organisationsutveckling. De studerande ska förstå hela redovisningsprocessen, kunna bokföra och göra bokslut, analysera och rapportera ekonomisk information. De ska också ha kunskap om de lagar och avtal, som reglerar olika affärsförhållanden, rättsväsendets uppbyggnad och olika sätt att förebygga och lösa juridiska konflikter. Utbildningen ska också ge kunskap i både skriftlig och muntlig presentation på engelska och svenska. EFTER AVSLUTAD UTBILDNING SKA DEN STUDERANDE HA FÄRDIGHETER I: Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna tolka olika kollektivavtal och ha färdigheter i lönehantering, vilket innebär beräkning av bruttolön, skatter, traktamenten, förmåner, pensioner, olika slags frånvaro och statistik. De studerande ska kunna använda olika lönehanteringssystem vid löneberedning. De ska också kunna använda datorn som verktyg i olika typer av ekonomiska tilllämpningar såsom kalkylprogram och redovisningsprogram. De studerande ska kunna använda olika systemstöd inom lön och HR, vara förtrogna med informationssökning, kunna skapa databaser samt producera informationsmaterial för presentation på både svenska och engelska. Under utbildningen arbetar de studerande ofta i projektform, som utvecklar de studerandes sociala kompetens och förmåga att samarbeta, kommunicera och lösa konflikter. Kunskap och kompetens skall baseras på såväl teoretiska som praktiska moment för att de studerande ska kunna förstå sin roll och på kort tid komma in i arbetsuppgifterna. EFTER AVSLUTAD UTBILDNING SKA DEN STUDERANDE HA KOMPETENSER FÖR ATT: Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att självständigt kunna arbeta som löneadministratör/löneassistent, ekonomi-/redovisningsassistent eller en kombination av dessa. De ska kunna arbeta i olika typer av företag, organisationer samt offentlig förvaltning och ha förståelse för verksamheternas olika förutsättningar och krav. I mindre företag kombineras ofta rollerna och man behöver ha kompetens för att kunna hantera både lön, ekonomi och personaladministration. Den breda kompetens, som utbildningen ger skapar både överblick och helhetssyn, vilket krävs i dagens organisationer. De studerande ska också ha förmåga till konstruktiv problemlösning, självständigt ansvarstagande och att kunna arbeta i projektform och i team. De ska vara förberedda för konsultrollen inom de olika områdena och ska kunna kommunicera/beskriva/förklara för brukare/kunder.

5 LIA Lärande i Arbete När teorin varvas med praktiska färdigheter blir utbildningsresultatet optimalt Alla utbildningarna vid Yrkeshögskolan i Mölnlycke tillämpar så kallad LIA Lärande i Arbete. Detta innebär att ca en tredjedel av utbildningstiden är förlagd på en eller flera arbetsplatser. I kombination med de teoretiska studier som bedrivs på skolan och praktik i form av LIA blir du optimalt förberedd inför din framtida yrkeskarriär. Praktik i upp till 18 veckor Praktiken sker i form av två längre praktikperioder. Tillsammans utgör de 18 veckor, beroende på utbildning. Erfarenheten visar, att en utbildning som blandar teori med praktik skapar en solidare kunskapsgrund. Du får bättre insikt i vad yrket innebär och kan dessutom knyta viktiga kontakter för framtiden. Det är heller inte ovanligt att våra studenter får anställning hos någon av sina LIA-värdar. Därför är det viktigt att LIA-perioderna inte är för korta båda parter måste få tid att lära känna varandra. Gör din LIA-period i Sverige eller utomlands När det gäller LIA-platser samarbetar Yrkeshögskolan i Mölnlycke med ett stort antal företag, kommuner, organisationer och myndigheter i hela Sverige. Möjligheten att du ska hitta en LIA-plats som passar dig är därför stor. Det finns också möjlighet för dig att själv kontakta ett företag eller organisation och förlägga dina LIA-period utomlands. LIA utomlands För LIA inom EU ingår skolan i EU-projektet Leonardo da Vinci. Projektet syftar till att ekonomiskt hjälpa dig som vill göra din LIA i ett annat EU-land. För LIA utanför EU har skolan öronmärkta pengar för att bistå de studerande. Ansök i god tid till vår Marco Polo-fond för att kunna ta del av dessa pengar. Kontakta studievägledare, SYV, för mer information. Mer information om LIA får du av din akademi när det är dags. Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Mölnlycke Besöksadress: Långenäsvägen 5 Tel: /-08 /-09 /-60 Fax:

6 LIA Lärande i Arbetslivet är en Yh-utbildning som ger. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. En tredjedel av utbildningstiden är Lärande i Arbete (LIA) på en arbetsplats. Du kan läsa mer om LiA på För att underlätta inför LIA-perioden har Mölnlyckeakademien sammanställt några råd och tips om vad det innebär att vara handledare och vad som förväntas av den studerande. Före LIA-perioden: Gör gärna en grovplanering över tänkta arbetsuppgifter, projekt, etc. tillsammans med den studerande Informera på arbetsplatsen om att den studerande kommer Planera arbetsplats och utrustning Under LIA-perioden Informera den studerande om arbetstider, värderingar/policies, klädsel, pauser etc. Ge den studerande en bra introduktion till arbetsplatsen och arbetskamrater Informera om ev. sekretess eller tystnadsplikt Den studerande kommer under varje LIA-period att genomföra någon form av rapport till skolan och bör beredas tid för detta Handledarens roll är mycket viktig för den studerande. Avsätt gärna tid för avstämningar regelbundet och ge feedback till den studerande. Exempel på lämpliga arbetsuppgifter: hantering av löneregister kontroll av löneutbetalningar och kontakt med löntagare medverka vid möten på personal- och ekonomiavdelningar fakturering, kontering och reskontrahantering delta i planeringsarbete, budgetering och uppföljning avstämningar medverka i olika projekt och förhandlingar Efter LIA-perioden Gör gärna en utvärdering tillsammans med den studerande om hur LIA-perioden varit och hur samarbetet har fungerat Ett närvarointyg och en bedömning ska sändas in till skolan, där handledaren godkänner närvaron och LIA-perioden. Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Mölnlycke Besöksadress: Långenäsvägen 5 Tel: /-08 /-09 /-60 Fax:

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Innehåll. Tillsammans skapar vi framgångskultur

Innehåll. Tillsammans skapar vi framgångskultur Utbildningskatalog 2013 Först till jobbet! Tillsammans skapar vi framgångskultur Det är alltid lika inspirerande att se en ny årgång av förväntansfulla studenter göra entré i våra lokaler. Det går att

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Utbildning som leder till arbete

Utbildning som leder till arbete Hösten 2011 / Våren 2012 Utbildning som leder till arbete 1 Välkommen till JENSEN yrkeshögskola JENSEN yrkeshögskola är en del av JENSEN education, ett av Sveriges största privata utbildningsföretag. Vårt

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer