Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning"

Transkript

1 Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1

2 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och Lärande i arbete 1, 12 veckors praktik (60 Yhp)... 4 Lärande i arbete 2, 12 veckors praktik (60 Yhp)... 4 Kontaktperson för LIA... 4 Beskrivning av utbildningen... 5 Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna... 5 Yrkesroll/yrkesroller... 5 Vad de studerande läst inför LIA-perioden... 6 Kontorsprogram och webbkunskap, 15 Yhp... 6 Kommunikation i arbetslivet, 10 Yhp... 6 Ekonomistyrning, 40 Yhp... 6 Redovisning, 60 Yhp... 6 Beskattning, 50 Yhp... 6 Handelsrätt, 35 Yhp... 6 Löneadministration, 15 Yhp... 6 Internationell ekonomi, 10 Yhp... 7 Informationssystem och affärsutveckling, 25 Yhp, 7,5 hp... 7 Examensarbete, 20 Yhp... 7 Att vara handledare... 8 Ditt uppdrag som handledare... 8 Handledarens olika uppgifter... 8 Det viktiga första mötet/introduktionen... 8 Praktisk information... 9 Arbetsplatsbesök och Bedömning... 9 Försäkringar Personskadeförsäkring för YH-studerande Ansvarsförsäkring för YH-studerande Försäkring för YH-studerande på LIA utomlands Kammarkollegiet Bedömning av den studerande... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2

3 Kort om yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Det är arbetsmarknadens behov som styr utbildningarnas upplägg och innehåll. Målet med utbildningen är att ge den studerande en yrkeskompetens som leder till arbete. Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta snabbt kan komma ut i arbetslivet. YH-utbildning är en eftergymnasial utbildningsform. Yh utbildningarna är framtagna i nära samarbete med näringslivet. Representanter från företag och organisationer sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper och bidrar till att forma varje utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan. Myndigheten utövar även tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet samt bedömer arbetsmarknadens behov av utbildning. Arbetslivsanknytning En stor del av en YH-utbildning genomförs i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen. Alla utbildningar innehåller därför arbetslivsanknutet lärande på olika sätt. Våra utbildningar har LIA-perioder (lärande i arbete) ute i näringslivet. Utmärkande för LIA är att den studerande under handledning ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper han eller hon fått under utbildningen i en verklig situation. Det innebär att de studerande får känna på sin kommande yrkesroll under utbildningens gång. Arbetsgivaren får även möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare. Utbildningarna är från ett halvår långa och uppåt. De flesta är mellan ett och två år långa. Yrkeshögskoleutbildningar som är minst ett år långa kan avslutas med en examen. Följande examina finns: Yrkeshögskoleexamen. Kräver att utbildningen omfattar minst 200 YH-poäng (ett års heltidsstudier). Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Kräver att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng (två års heltidsstudier), att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA) samt att ett examensarbete ingår i utbildningen. LIA - Lärande i arbete En del av utbildningen ska genomföras på en arbetsplats s.k.. LIA ska förbereda de studerande för sin yrkesroll och öka förutsättningarna för en anställning efter avslutad utbildning. Utbildningsanordnaren har utarbetat en speciell kursplan för LIA. Av kursplanen framgår vilka mål som den studerande förväntas 3

4 uppnå på sin arbetsplats och hur den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser ska betygssättas. Syftet med LIA är lära sig i en verklig miljö, men det innebär inte att den studerande ska få en anställning arbetsplatsen får de studerande möjlighet att omsätta och rdigheter och kompetenser, och tanken är att företrädare för arbetslivet ska delta aktivt med planering, organisering och genomförande av LIA. LIA-perioderna kan variera i antal och omfattning beroende på hur utbildningen är organiserad. LIA motsvarar 40 arbetstimmar/vecka. Kursmål för LIA 1 och 2 Lärande i arbete 1, 12 veckors praktik (60 Yhp) Under första LIA-perioden är det mer allmänna frågeställningar som behandlas och då i huvudsak från de inledande kurserna. Under den första perioden är det meningen att den studerande skall lära känna företaget och de rutiner som tillämpas. Mål: Att efter introduktion och handledning kunna vara behjälplig med delar av företagets dagliga arbete, så som att arbeta med olika administrativa system ta fram grunduppgifter för olika typer av ekonomiska analyser och bedömningar eller andra jämförelser övrigt förekommande arbetsuppgifter på ekonomifunktionen känna till företagets organisation och rutiner Lärande i arbete 2, 12 veckors praktik (60 Yhp) Under LIA-period två har den studerandeuppnått en hög grad av anställningsbarhet och kan delta i företagets arbete som en god resurs. Mål: Att självständigt, efter introduktion och handledning, kunna hantera delar av företagets dagliga och månatliga ekonomifunktioner genom att självständigt kunna arbeta med olika administrativa system självständigt kunna sköta bokföring, upprätta bokslut och göra deklarationer självständigt kunna utföra olika typer av ekonomiska analyser och bedömningar ha insikt i företagets organisation och rutiner i förhållande til företagets roll i samhället Kontaktperson för LIA Cajsa Svalstedt Utbildningsledare

5 Beskrivning av utbildningen Utbildningen skall tillgodose främst mindre och medelstora företag/organisationer inom redovisningsområdet som behöver medarbetare med praktiskt tillämpbara kunskaper i aktuella och relevanta affärssystem. Samma programvaror som företagen utnyttjar används i teoriperiodernas undervisning (t ex VISMA-SPCS, Norstedts och Björn Lundén Administration m.fl.). På sin framtida arbetsplats kan deltagaren snabbt tillföra kompetens och resultat utan långa inskolningsperioder. I mindre företag saknas oftast möjligheter att dela upp ekonomiuppgifterna på flera poster så den ekonomiansvarige måste kunna hantera hela kedjan i ekonomiarbetet från kontering, bokföring, redovisning till bokslut och årsredovisning till kalkyler, analyser och lönsamhetsbedömningar. Praktiska färdigheter i deklaration och beskattning är en önskad kompetens som gör den studerande till en värdefull medarbetare. Sunt förnuft och lite försiktighet samt goda kunskaper i avtals- och köprätt gör att den studerande kan bidra till att minska eller förhindra onödiga kostnader för arbetsgivare pga. ofördelaktiga kontrakt och liknande. Marknads-, konkurrens-och immaterialrättsliga frågor samt hantering av personuppgifter fordrar goda kunskaper för att inte förorsaka framtida problem och kostnader. Våra studerande får kunskaper i praktisk lönehantering vilket är en bristvara på marknaden. Kort sagt skall den studerande stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten hos sin framtida arbetsgivare. Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna självständigt utföra arbetsuppgifter inom ekonomifunktioner, både manuellt och med hjälp av moderna IT-hjälpmedel, som: löpande redovisning, periodiseringar, avstämningar, värderingar, bokslut och årsredovisning, deklarationer med avsättningar och justeringar för privatpersoner och företag, cash management, kalkylering och budgetering med simuleringar, löneadministration de viktigaste huvudmomenten i en revision, speciellt med tanke på skatterevision de viktigaste kriterierna inom företagsvärdering tolka och tillämpa det juridiska regelsystemet inom yrkesområdet och vara medveten om det personliga betalningsansvaret självständigt sammanställa och presentera information för beslutsfattande med hjälp av modern teknik välja och tillämpa relevanta ekonomiska modeller för analys av lönsamhet samt förstå sambandet mellan de olika delsystem som ingår i ett företags styrsystem bl. a nyckeltal, kassaflöden och avvikelseanalyser ha insikt i etiska och moraliska regler inom yrkesområdet ha insikt i hur internationella förändringar inom yrkesområdet påverkar den egna yrkesrollen kunna samarbeta och vara anställningsbar Yrkesroll/yrkesroller Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna arbeta som ekonomiansvarig, produktchef, butikschef, redovisningsansvarig, inköpsansvarig, avdelningschef, skattekonsult och egenföretagare/redovisningskonsult. 5

6 Vad de studerande läst inför LIA-perioden Kurser LIA 1 LIA 2 Kontorsprogram och webbkunskap Kommunikation i arbetslivet Handelsrätt Ekonomistyrning Redovisning Internationell ekonomi Löneadministration Beskattning Informatik, affärsutveckling Kontorsprogram och webbkunskap, 15 Yhp Kursen syftar till att de studerande efter genomgången kurs skall kunna använda sig av de grundläggande funktionerna inom ett kontorsprogram på ett effektivt sätt, samt kunna skapa och publicera enklare webbsajter. Kommunikation i arbetslivet, 10 Yhp Kursen behandlar presentationsteknikens grunder såväl teoretiskt som praktiskt samt strukturering och anpassning av ett budskap till mottagarens behov. De studerande ges förutsättning att utveckla sin förmåga att redovisa åsikter och tankar samt att arbeta med olika medier för kommunikation. Ekonomistyrning, 40 Yhp Kursen behandlar ekonomiska nyckeltal och modeller för styrning och beslutsfattande. Efter kursen kan den studerande förstå utformning av ekonomiska styrsystem samt hur företag kan bedriva cash management. Den studerande ska kunna budgetering, likviditets- och resultatbudget, budgeterad balansräkning, investerings- och produktkalkylering samt ABC-kalkylering. Redovisning, 60 Yhp Kursen innebär en fördjupning inom redovisningsområdet och förberedelse för kvalificerat arbete inom ekonomi-, finans- eller revisionsavdelningar eller i egen regi. Den studerande ska självständigt kunna bokföra och upprätta kvalificerade bokslut med och utan datorbaserade redovisningssystem förstå och kunna internredovisning samt sambanden mellan internredovisning och kalkylering självständigt kunna utföra räkenskapsanalyser kunna ge råd i olika redovisnings- och bokslutsplaneringsproblem Beskattning, 50 Yhp Kursen är en fördjupning inom beskattning och förberedelse för kvalificerat arbete med skatter. Den studerande ska självständigt kunna upprätta och överföra deklarationer för privatpersoner, företag och organisationer känna till taxerings- och uppbördsförfarandet kunna vidta åtgärder och bedöma de skattemässiga konsekvenserna för privatpersoner och företag vara orienterad inom internationell skatterätt Handelsrätt, 35 Yhp Kursen ger fördjupade kunskaper om lagar och regler i företag och organisationer. De studerande lär sig tolka och upprätta juridiska dokument förekommande i näringslivet. De lär sig att lösa juridiska problem med stöd av olika hjälpmedel och att förebygga juridiska tvister. Löneadministration, 15 Yhp Kursen skall ge fördjupade kunskaper inom löneadministrationsområdet och förbereda för arbete med löner för klienter eller på en löneavdelning 6

7 Den studerande ska kunna. upprätta ett löneregister med uppgifter om de anställda lägga in avvikelser såsom sjukdom, semester etc. i kalendarium skriva ut lönespecifikationer i samband med löneutbetalningar bokföra löner, skatter, arbetsgivaravgifter, upplupna semesterlöner redovisa kontrolluppgifter till skatteverket redovisa semesterlistor vid semesterårets utgång regelverket inom löneadministration Internationell ekonomi, 10 Yhp Internationaliseringen med dess allt mer komplexa samband kommer särskilt att belysas. De växande marknaderna globalt avseende valutamarknaden, handelspolitik, företagens roll samt Sveriges möjligheter tas upp. Informationssystem och affärsutveckling, 25 Yhp, 7,5 hp Kursen syftar till att utveckla kunskaper kring hur informations- och affärssystem kan användas i organisationer som stöd i företagets beslutsfattande, affärsmodeller och internetbaserad affärsverksamhet. Målet är vidare att studenten ska erhålla färdigheter i olika typer av verksamhetsstödjande system, speciellt inom redovisning. Examensarbete, 20 Yhp Målet med examensarbetet är att den studerande enskilt eller tillsammans med en annan studerande skall visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden. I arbetet ingår att identifiera, beskriva, analysera och lösa ett givet problem men också värdera olika handlingsalternativ i ärendet. 7

8 Att vara handledare Handledare är en uppgift som kan vara lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Som handledare är du en viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningssamordnaren. Du blir inte bara den studerandes stöd och förebild utan bidrar även till att arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig medarbetare. Som handledare får du möjlighet att dela med dig av yrkeserfarenhet samtidigt som du får en chans att utveckla dig själv och ditt arbete. Ditt uppdrag som handledare Arbetet som handledare kan variera. Dina uppgifter formas dels efter arbetsplatsens förutsättningar och behov, men också utifrån de krav som utbildningssamordnaren ställer. Handledaren ska se till: att den studera krav att den studerande deltar i arbetet och är med i exempelvis ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten att den studerande får stöd och råd i förhållande till sina behov och de mål som ska uppnås att ge den studerande underlag om den studerandes prestationer till utbildningsanordnaren inför betygssättningen att den studerandes ambitioner och mål beaktas när man planerar och genomför LIA De studerande förutsätts följa arbetsplatsens arbetstider, rutiner och arbetssätt. Handledarens olika uppgifter Hålla kontakten med utbildningssamordnaren Introducera och informera Visa, instruera, öva Reflektera och bedöma Organisera och anpassa arbetsplatslärandet Planera och följ upp Dokumentera Det viktiga första mötet/introduktionen Att som studerande komma till en okänd arbetsplats med nya människor kan kännas ganska nervöst därför är det viktigt att få en bra start! Några tips inför det första mötet: Planera den första träffen Bestäm tid och plats i god tid Ta er tid det är bra om den första träffen kan vara relativt ostörd Presentation av handledare och studerande Information om arbetsplatsen: organisation, arbetsuppgifter, arbetstider, arbetskamrater 8

9 Speciella praktiska detaljer: säkerhetsrutiner, klädsel, oskrivna regler mm Gör ett översiktsschema Ett grovschema där den studerandes tid planeras för perioden, vilka arbetsuppgifter och när i tiden. Speciella arbetsuppgifter från utbildningssamordnaren Håll kontakt Kontaktpersoner hos utbildningssamordnaren Kontaktrutiner studerande handledare: Skapa rutiner Förväntningar: Se till att era, handledares och studerandes, förväntningar överensstämmer Praktisk information För den studerande är det viktigt att snabbt komma in i arbetsuppgifter och arbetsgemenskap. Handledaren kan underlätta och påskynda anpassningen genom att om informera om vilka regler och rutiner som den studerande har att förhålla sig till avseende: Arbetstider Raster Om man blir sjuk Speciella sekretessregler Oskrivna regler Säkerhetsföreskrifter Arbetsplatsbesök och Bedömning Efter halva LIA-perioden genomförs ett besök arbetsplatsen där utbildningssamordnaren, handledaren och den studerande diskuterar hur det fungerar LIA-perioden avslutas med att handledare tillsammans med den studerande gör en bedömning av den studerandes arbetsinsats och genomförande utifrån fastställda bedömningsgrunder (se bilaga 1). 9

10 Försäkringar Yrkeshögskolestuderande har ett personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) omfattas de studerande även av en ansvarsförsäkring. Vid studier eller LIA utomlands har de studerande ett personskadeskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen i Sverige, dels ett reseförsäkringsskydd. Personskadeförsäkring för YH-studerande Denna försäkring ger yrkeshögskolestuderande ett personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den omfattar även vissa speciella fall av sjukdom genom smitta, till exempel när sjukdomen har ådragits vid sysselsättning i laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs. (Mer om personskadeförsäkringen på Kammarkollegiets webbplats.) Ansvarsförsäkring för YH-studerande Denna försäkring gäller under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en yrkeshögskolestuderande tillfogar en ickestatlig arbetsgivare eller företagare hos vilken utbildningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbetsgivaren eller företagaren har lämnat ut enligt skadeståndslagen när en studerande vållat skadan. (Mer om ansvarsförsäkringen på Kammarkollegiets webbplats) Försäkring för YH-studerande på LIA utomlands Myndigheten har tecknat ett hängavtal på högskolans försäkring för studerande som gör praktik utomlands, den så kallade Student UT-försäkringen. Försäkringen gäller vid studier eller LIA utomlands. Den ger dels ett personskadeskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen i Sverige, dels ett reseförsäkringsskydd. Skyddet gäller i båda delarna dygnet runt. Den gäller för samtliga studerande inom yrkeshögskolan som studerar eller gör LIA utomlands enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan utbildningsanordnaren och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot den studerande. Försäkringsskyddet gäller under vistelsen i studielandet samt under direkt resa mellan detta land och Sverige. Utbildningsanordnare mejlar kammarkollegiet direkt på, och uppger adressuppgifter samt information om hur många studerande som ska göra LIA utomlands. Kammarkollegiet skickar då försäkringskort, vilka utbildningssamordnaren sedan själva fyller i. Kammarkollegiet På Kammarkollegiets webbplats finns även skadeanmälningsblanketter för utskrift. Observera att blanketterna ska skickas till Kammarkollegiet - inte till Myndigheten för yrkeshögskolan. e-forsakringar 10

11 Bilaga 1 Bedömning av den studerandes arbetsinsats på LIA Studerande: Företagsnamn: Bedömningsgrunder Kompetens Självständighet har kunskaper och utförarbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt utför arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt efter enkla instruktioner och vis handledning har goda kunskaper och utför arbetsuppgifter på ett utmärkt sätt samt visar förståelse och känsla för sammanhang utför arbetsuppgifter självständigt och reflekterar över uppnådda resultat Effektivitet utför arbetsuppgifter utför arbetsuppgifter snabbt och effektivt Noggrannhet utför arbetsuppgifter utan större anmärkningar utför arbetsuppgifter med stor noggrannhet Samarbetsförmåga kan anpassa sig till ett arbetslag har god förmåga att arbeta i ett arbetslag Kommunikationsförmåga Kommentar: har förmåga att presentera, redovisa och sammanfatta resultat i tal och skrift är tydlig i sin kommunikation, har god förmåga att på ett enkelt sätt och i passande former presentera, redovisa och sammanfatta resultat Namn Namnteckning 11

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer