tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut"

Transkript

1 KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning och tillämpa dataprogram som beaktar såväl interna som externa krav samt utvecklar förmågan att använda information från redovisningen för kritisk granskning, uppföljning och analys enligt de lagar och rekommendationer som styr redovisningsarbetet. Mål Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna använda standardkontoplanen tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer tillämpa regler för årsbokslut använda administrativa program för redovisning och bokslut Undervisningsform Kursen genomförs i form av föreläsningar, webinarier, distansstudier och studiearbeten som rättas och kommenteras av läraren. Examination Underlag för bedömning utgörs av tentamen. Betygsskalor På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG.

2 Betygskriterier för olika betygsgrader För betyget G: Tentamen med betyget G. Den studerande har goda kunskaper och färdigheter i löpande redovisning och bokslut och kan tillämpa ändamålsenlig redovisning samt använda information från redovisningen för kritisk granskning, uppföljning och analys enligt de lagar och rekommendationer som styr redovisningsarbetet samt har godkänt i studiearbetet som avser praktisk bokföring och bokslut. För betyget VG: Tentamen med betyget VG. Den studerande har mycket goda kunskaper och färdigheter i löpande redovisning och bokslut och kan med omsorg och säkerhet tillämpa ändamålsenlig redovisning samt kan använda information från redovisningen för kritisk granskning, uppföljning och analys enligt de lagar och rekommendationer som styr redovisningsarbetet samt har godkänt i studiearbetet som avser praktisk bokföring och bokslut. Litteratur Thomasson m fl Gröjer Titel Extern redovisning och finansiell analys faktabok lösningar övningar Grundläggande redovisningsteori Bergevärn m fl Övningar i extern redovisning del 1 Lösningar till övningar i extern redovisning del 1 Övningar i extern redovisning del 2 Lösningar till övningar i extern redovisning del 2 Belfrage Carlberg Holmström SRF Ekonomiboken Redovisa Rätt SRF Boken Visma SPCS Administration Bokslutsprogram DataPower Learning Excel Studiehandledning och kompendier

3 KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING HANDELSRÄTT (ca 15 hp) Syfte Kursen ska huvudsakligen ge de studerande insikter i de delar av rättssystemet som reglerar företagets interna förhållanden samt dess relationer till andra företag, organisationer, enskilda individer samt stat och kommun. Mål Efter fullgjord kurs ska den studerande Inneha grundläggande kunskap inom följande rättsområden det svenska rättssystemet och rättskälleläran avtalsrätt köprätt och konsumenträtt fordringar, säkerheter och exekution med konkurs fastighetsrätt associationsrätt arbetsrätt skadestånds- och försäkringsrätt familjerätt och successionsrätt process- och straffrätt kunna lösa enklare juridiska problem inom de angivna rättsområdena samt kunna läsa och förstå lagtext och andra rättskällor kunna uppfatta och formulera mera komplicerade företagsrelaterade juridiska problem.

4 Undervisningsform Kursen genomförs i form av föreläsningar, webinarier, distansstudier och studiearbeten som rättas och kommenteras av läraren. Examination Underlag för bedömning utgörs av tentamen. Betygsskalor På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG Betygskriterier för olika betygsgrader För betyget G: Tentamen med betyget G. Den studerande har grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet med kännedom och förståelse för civilrättens områden och förmåga att kunna identifiera rättsliga problem samt grundläggande kännedom inom process- och straffrätt. Den studerande ska också ha förvärvat kunskaper i att bedöma och upprätta grundläggande affärsjuridiska dokument. För betyget VG: Tentamen med betyget VG. Den studerande har goda kunskaper om det svenska rättssystemet med god kännedom och förståelse för civilrättens områden och en god förmåga att kunna identifiera rättsliga problem samt grundläggande kännedom inom processoch straffrätt. Den studerande ska också ha förvärvat goda kunskaper i att bedöma och upprätta grundläggande affärsjuridiska dokument.

5 Litteratur Författare Höglund Malmström Zetterström Titel Sveriges Rikes Lag Norstedt Juridik Civilrätt Civilrätt Övningsbok Gerhard Köprättens grunder Hemström Wennberg Bolag, Föreningar och Stiftelser - En introduktion Norstedt Juridik Introduktion till straffrätten Norstedt Juridik Carlsson & Persson Processrättens grunder Iustus Rembe/Eklund Juridiska ord och begrepp N & S Förlag Studiehandledning och kompendier

6 KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING EKONOMISTYRNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger en praktisk orientering och en fördjupad kunskap om de faktorer som påverkar lönsamhet. Tyngdpunkten ligger på budgetering och kalkylering som underlag för framtida beslut för att kunna utföra ekonomisk planering och uppföljning samt konstruera modeller och tillämpa dataprogram inom ekonomiområdet. Mål Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna grundläggande kunskaper om regler för budgetering och kalkylering upprätta kalkyler med olika kalkylmetoder upprätta budgetar i olika associationsformer redogöra för sambanden mellan likviditet, resultat och ekonomisk ställning konstruera ekonomimodeller med hjälp av kalkyl program Undervisningsform Kursen genomförs i form av föreläsningar, webinarier, distansstudier och studiearbeten som rättas och kommenteras av läraren. Examination Underlag för bedömning utgörs av tentamen.

7 Betygsskalor På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG. Betygskriterier för olika betygsgrader För betyget G: Tentamen med betyget G. Den studerande kan upprätta kalkyler och budgetar som underlag för framtida beslut och kan redogöra för sambanden mellan likviditet, resultat och ekonomisk ställning samt godkänt i studiearbetet som avser att konstruera ekonomiska modeller i dataprogram. För betyget VG: Tentamen med betyget VG. Den studerande har goda kunskaper i att upprätta kalkyler och budgetar som underlag för framtida beslut och kan på ett mycket tydligt sätt redogöra för sambanden mellan likviditet, resultat och ekonomisk ställning samt väl godkänt i studiearbetet som avser att konstruera ekonomiska modeller i dataprogram. Litteratur Ax m fl Belfrage Carlberg Holmström SRF Titel Den nya ekonomistyrningen faktabok övningsbok Ekonomiboken Redovisa Rätt SRF Boken Visma SPCS Administration Bokslutsprogram DataPower Learning Excel Studiehandledning och kompendier

8 KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 2 (ca 15 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap om bokslutsarbete, räkenskapsanalys, finansieringsanalys och rapportering. Vidare ger kursen kunskaper att upprätta koncernredovisning enligt god redovisningssed och en god kännedom om årsredovisning och internredovisning, liksom en fördjupad insikt om de lagar och rekommendationer som styr redovisningsarbetet. Mål Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna upprätta årsredovisning med noter och kommentarer upprätta internredovisning upprätta koncernredovisning enligt god redovisningssed beräkna och analysera nyckeltal upprätta finansieringsanalys Undervisningsform Kursen genomförs i form av föreläsningar, webinarier, distansstudier och studiearbeten som rättas och kommenteras av läraren. Examination Underlag för bedömning utgörs av tentamen. Betygsskalor På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG.

9 Betygskriterier för olika betygsgrader För betyget G: Tentamen med betyget G. Den studerande kan upprätta årsredovisning med noter och kommentarer och kan beräkna och analysera nyckeltal. Den studerande kan också upprätta koncernredovisning, finansieringsanalys och internredovisning samt godkänt i studiearbetet som avser att upprätta årsredovisning. För betyget VG: Tentamen med betyget VG. Den studerande kan upprätta årsredovisning med noter och kommentarer och kan med god insikt beräkna och analysera nyckeltal. Den studerande har också goda kunskaper i att upprätta koncernredovisning, finansieringsanalys och internredovisning samt godkänt i studiearbetet som avser att upprätta årsredovisning. Litteratur Thomasson m fl Titel Extern redovisning och finansiell analys faktabok lösningar övningar Bergevärn m fl Övningar i extern redovisning del 2 Lösningar till övningar i extern redovisning del 2 Hansson m fl Falkman Ax m fl Belfrage Carlberg Holmström SRF Företags- och räkenskapsanalys En introduktion till kassaflödesredovisning Den nya ekonomistyrningen faktabok övningsbok Ekonomiboken Redovisa Rätt SRF Boken Visma SPCS Administration Bokslutsprogram DataPower Learning Excel Studiehandledning och kompendier

10 KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING EKONOMISTYRNING 2 (ca 15 hp) Syfte Kursen ger en fördjupad kunskap om målformulering, budgetering, kapitalbehovsberäkningar, finansiell analys, investeringsbedömning och företagsvärdering. Deltagarna får genomföra en företagsanalys med riskhantering och lära sig tillämpa relevanta verktyg och modeller för finansiell planering. Mål Efter fullgjord kurs skall den studerande kunna beräkna och bedöma olika finansieringsalternativ beräkna och analysera ett företags kapitalbehov utföra räntabilitetsanalyser och bedöma dessa beräkna och bedöma olika investeringars lönsamhet värdera ett företag med hjälp av olika värderingsmetoder utföra kassaflödesanalyser Undervisningsform Kursen genomförs i form av föreläsningar, webinarier, distansstudier och studiearbeten som rättas och kommenteras av läraren. Examination Underlag för bedömning utgörs av tentamen.

11 Betygsskalor På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG. Betygskriterier för olika betygsgrader För betyget G: Tentamen med betyget G. Den studerande kan beräkna och analysera företagets kapitalbehov och utifrån detta bedöma olika finansieringsalternativ. Den studerande kan också utföra räntabilitetsanalyser, kassaflödesanalyser och genomföra investeringskalkyler. För betyget VG: Tentamen med betyget VG. Den studerande har goda kunskaper i att kan beräkna och analysera företagets kapitalbehov och utifrån detta bedöma olika finansieringsalternativ. Den studerande kan också med omsorg och säkerhet utföra räntabilitetsanalyser, kassaflödesanalyser och genomföra investeringskalkyler och analysera resultatet av beräkningarna. Litteratur Ax m fl Hansson Larsson Lundén m fl Belfrage Carlberg Holmström SRF Visma SPCS Titel Den nya ekonomistyrningen faktabok övningsbok Finansiering Cash management Värdering av företag BL Information Ekonomiboken Redovisa Rätt SRF Boken Administration Bokslutsprogram DataPower Learning Excel Studiehandledning och kompendier

12 KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING BESKATTNINGSRÄTT (ca 15 hp) Syfte Kursen ger ingående kunskaper om beskattningsregler för de tre förekommande inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Kursen ger en ökad förståelse för sambandet mellan redovisning och beskattning. Vidare ger kursen kunskap om mervärdeskattens regelsystem och skatteprocessen samt träning i metoder för analys av mer komplexa skatteproblem. Stor vikt läggs vid företagsbeskattning. Med hjälp av övningar i skatterätt tillsammans med aktuella skatteförfattningar kan regler konkretiseras. Mål Efter genomgången kurs ska den studerande kunna lösa vanliga skatterättsliga frågor med stöd av relevanta rättskällor ha fördjupad kunskap om beskattningsregler för inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet kunna upprätta deklarationer och bokslut för olika företagsformer - manuellt och med hjälp av datorprogram ha grundläggande kunskaper om mervärdesskatten och EG-rättens inverkan på de svenska skattereglerna känna till regler om koncernbeskattning och kedjebeskattning ha ingående kunskaper om skatteregler för fåmansföretag ha grundläggande kunskaper om uppbörds- och taxeringsreglerna ha en översiktlig kännedom om internationell skatterätt och skatteavtalens uppbyggnad Undervisningsform Kursen genomförs i form av föreläsningar, webinarier, distansstudier och studiearbeten som rättas och kommenteras av läraren. Examination Underlag för bedömning utgörs av tentamen.

13 Betygsskalor På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG. Betygskriterier för olika betygsgrader För betyget G: Tentamen med betyget G. Den studerande har goda kunskaper och färdigheter rörande svenska beskattningsregler inom såväl personbeskattning som företagsbeskattning. För betyget VG: Tentamen med betyget VG. Den studerande har mycket goda kunskaper och färdigheter rörande svenska beskattningsregler inom såväl personbeskattning som företagsbeskattning samt en bra förmåga att identifiera skatterättsliga problem och att med hjälpa av lagtext hitta lämpliga lösningar på dessa problem. Litteratur Rabe Titel Skattelagstiftning Norstedt Lodin m fl Inkomstskatt del 1 Lodin m fl Inkomstskatt del 2 Gyland m fl Peter Melz Övningar i skatterätt Iustus Mervärdesskatt Iustus Studiehandledning och kompendier

14 KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING EXAMENSARBETE (ca 15 hp) Syfte Kursen ger träning i både ett självständigt arbetssätt och arbete i grupp. Med hjälp av databaser, litteratur och lärande i arbete fördjupas kunskaperna inom olika ekonomiska områden. Kursen ger fördjupade kunskaper i att planera ett projekts olika faser samt integrerar samtliga ämnen i utbildningen genom att förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Mål Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna formulera en problemställning och en problemanalys planera ett projekts olika faser och ta fram relevant information integrera fördjupade teorier och praktisk erfarenhet genom att återkoppla till framtagna kalkyler och budgetar i löpande text skriftligt presentera och analysera fakta, sammanfatta helheten och dra egna slutsatser muntligt presentera examensarbetet genomföra en opposition Undervisningsform Kursen genomförs i form av föreläsningar, webinarier, distansstudier, grupparbete, diskussionsseminarium och löpande handledning samt ett avslutande obligatoriskt seminarium. Examination Projektarbetet redovisas skriftligt samt muntligt genom aktivt deltagande både enskilt och i grupp på ett obligatoriskt seminarium där också en opposition genomförs.

15 Betygsskalor På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG Betygskriterier för olika betygsgrader För betyget G. Projektarbete med betyget G. Den studerande har goda kunskaper i att förena praktisk erfarenhet med fördjupade teoretiska kunskaper. Vidare har den studerande varit aktiv vid det obligatoriska seminariet och har goda kunskaper och färdigheter i att planera, genomföra, presentera och opponera på ett projektarbete. För betyget VG. Projektarbete med betyget VG. Den studerande har mycket goda kunskaper i att förena praktisk erfarenhet med fördjupade teoretiska kunskaper. Vidare har den studerande varit aktiv vid det obligatoriska seminariet och har mycket goda kunskaper och färdigheter i att planera, genomföra, presentera och opponera på ett projektarbete. Litteratur Författare Eriksson & Wiedersheim-Paul Titel Att utreda forska och rapportera

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se REDOVISNINGSKONSULT En 3,5 årig redovisningskonsultutbildning på distans där Du kan kombinera studier med förvärvsarbete. Du kan välja att läsa hela utbildningen eller enstaka kurser. För varje delkurs

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK Redovisning 2 Redovisning och beskattning FAKTABOK 14 uppl Ekonomistyrning: Redovisning 2 / Redovisning och beskattning Faktabok 2006, 2009, 2011, 2013 Författarna och Liber AB ISBN 978-91-47-11034-6 Redaktör:

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om.

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

SKILLNADEN MELLAN REGELVERKEN K2 OCH K3 - REGELVERKENS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGETS SKATTEMÄSSIGA RESULTAT OCH UTDELNINGSBARA MEDEL

SKILLNADEN MELLAN REGELVERKEN K2 OCH K3 - REGELVERKENS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGETS SKATTEMÄSSIGA RESULTAT OCH UTDELNINGSBARA MEDEL SKILLNADEN MELLAN REGELVERKEN K2 OCH K3 - REGELVERKENS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGETS SKATTEMÄSSIGA RESULTAT OCH UTDELNINGSBARA MEDEL Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Sofia Larsson Elin

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Företagsekonomiska institutionen Redovisning och finansiering BOKFÖRINGSBROTT - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Höstterminen 2003 Handledare: Pär

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer