Fastighetsautomationsingenjör Kursplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsautomationsingenjör Kursplan"

Transkript

1 Fastighetsautomationsingenjör Kursplan

2 Fastighetsautomationsingenjör Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Ellära 30 Examensarbete 20 Fastighetstekniska system 45 Intelligenta hus 35 Kommunikationsprotokoll 25 Kundhantering och kommunikation 20 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Mätteknik 15 Projektledning 30 Reglerteknik 20 Styrteknik 20 Underhållsteknik 20 Summa: 400 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 13 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Ellära Yh-poäng: 30 Beskrivning: Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap och kompetens i ellära, elsäkerhet och elektronik relevant för en automationstekniker. Känna till de lagar och förordningar som styr elsäkerheten Kunna läsa och förstå el-ritningar/scheman med symboler enligt gällande standard Kunna visa på teoretisk och praktisk kunskap om de olika kopplingarna vid trefassystem Kunna visa på teoretisk och praktisk kunskap om grundläggande ellära och elektronik Känna till olika el och elektroniska komponenter och deras funktioner Känna till och kunna redogöra för begreppen energi, effekt, verkningsgrad och effektanpassning Kunna utföra beräkningar på växelströmsnät Kunna redogöra för effektbegreppen aktiv, reaktiv skenbar. Samt kunna utföra beräkningar Kunna redogöra för de vanligaste elmaskinerna Kunna visa på kunskap om olika elmotorer och deras startutrustningar Kursens namn: Examensarbete Kurstyp: Examensarbete Beskrivning: Examensarbetet genomförs som ett självständigt projekt under avslutande LIA. Den studerande ska planera, genomföra och utvärdera ett eget projekt som i förväg har utformats mellan utbildningsanordnaren och LIA-företaget. Förutom yrkestekniska kunskaper mäter examensarbetet den studerandes förmåga till planering, riskbedömning, handlingsförmåga och förmåga att utvärdera. Därtill får studenten visa sin problemlösande förmåga.

3 Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom teknikområdet på ett givet problem Inom givna ramar, självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar, samt hantera större problem på grundnivå inom teknikområdet Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat Kunna planera, dokumentera och presentera sitt arbete för given målgrupp, med krav på struktur, formalia och språkhantering Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens Kursens namn: Fastighetstekniska system Yh-poäng: 45 Beskrivning: Den studerande får grundläggande kunskaper inom byggnadsteknik, VVSinstallationer, fukt och vattenskador, energieffektivisering, elinstallationer, elsäkerhet och flertalet av de funktionssamband som är viktiga att ha kännedom om. Den studerande får goda kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad, funktion och hur man driftar samt underhåller ventilationssystemen. Den studerande får goda kunskaper om värmesystemens uppbyggnad och funktion samt hur du skapar ett bra inomhusklimat till en rimlig kostnad. Han/hon får även grepp om hur vi människor upplever temperatur. Den studerande får lära sig mycket om styr- och reglerteknik och hur man som fastighetstekniker på ett bra sätt kan se till att det blir bra inomhusklimat. Det finns en uppsjö av olika system och regleringsfunktioner. Att få kännedom om detta samt kunskap i hur dessa system med komponenter fungerar är nödvändigt. Kursens namn: Intelligenta hus Yh-poäng: 35 Beskrivning: För att få låg optimerad energiåtgång i en fastighet och ett bra inneklimat krävs ett bra styr & reglersystem. I Sveriges fastigheter är det fortfarande sällsynt förekommande med så kallade överordnade styr och reglersystem. För att kunna nå en effektiv styrning av såväl innermiljö som energin måste vi integrera styrningen för många olika system t.ex. värme, kyla, ventilation, belysning, larm o.d. Äldre enkla styrningar och regleringar saknar ofta kommunikation mellan teknikerna vilket ofta orsakar felaktiga driftsfall som att kyla och värme arbetar mot varandra samtidigt. Resultatet visar sig med dålig innemiljö samt höga energikostnader. Hur ordnar vi kommunikationen mellan dessa system utan att skaffa helt ny utrustning? Att arbeta med automation, och intermittent drift dvs. att använda energi där och när det behövs har en avgörande roll för vilken driftskostnad en fastighet har. Att automatisera en fastighets olika tekniker kan i vissa fall halvera energiförbrukningen. Kursens namn: Kommunikationsprotokoll Yh-poäng: 25 Känna till hur ett bussystem är uppbyggt Kunna redovisa några av de på marknaden vanligast förekommande bussystemen Kunna koppla in ett antal noder, adressera och driftsätta Kunna redogöra för skillnader vid olika typer av kablage Kunna använda en operatörspanel för kommunikation med styrsystemet Kunna förklara hur ett kommunikationsprotokoll är uppbyggt Kunna utföra enklare felsökning i ett bussnät, identifiera trasiga komponenter och vid behov ersätta dessa

4 Kunna komplettera ett fungerande bussystem med nya komponenter, koppla in till en distribuerat I/Oenhet och säkerhetsställa att signalerna när huvudenheten Kunna genomföra ett avgränsat projektarbete ämnesrelaterat till underhållsteknik där metod, verktyg, praktiskt arbete, skriftlig rapport och presentationsteknik används Kursens namn: Kundhantering och kommunikation Kursen ska ge den studerande verktyg och kunskap om: Praktisk kommunikation på ett kundvårdande, serviceinriktat sätt Skapande av långvariga och lönsamma kundrelationer Hantering av försäljningsprocesser Inställning och attityder till kundprocesser Projektarbete och metod. Den studerande ska under kursen lära sig: Genomföra muntliga presentationer på ett professionellt sätt Skapa en tydlig struktur som lyfter fram budskapet och gör så att åhöraren kan följa resonemanget Hitta och använda rätt argument Med hjälp av retorikens medel fånga och hålla kvar åhörarens uppmärksamhet Förstärka sitt budskap med hjälp av kroppsspråk, gester och mimik Skapa skriftliga presentationer Genomföra ett avgränsat projektarbete ämnesrelaterat till IT-infrastruktur där Metod, verktyg, praktiskt arbete, skriftlig rapport och presentationsteknik används Träna i professionellt kundbemötande både vad gäller interna och externa användare Kursens namn: Lärande i arbete 1 Kurstyp: LIA Yh-poäng: 60 Beskrivning: Kursen ger en insikt i den industriella datorkommunikationen i automationsprocessen samt förståelse för designens betydelse för de tekniska lösningarna. Kursen innehåller momenten datorkommunikation och systemuppbyggnad, praktisk tillämpning av operatörsterminaler och dess inverkan på verksamhet och personal, samt tillämpad design och kvalitetssystem. Kurser ger erfarenhet av att arbeta under branschens villkor avseende effektivitet och produktivitet i förhållande till automationsteknikerns arbete. Ha tillägnat sig kunskaper om företagets organisation och vilka befattningar som finns på företaget med den kompetens som utbildningen leder till genom att delta i det dagliga arbetet Ha tillägnat sig färdigheter i att föra loggbok om sin dagliga verksamhet Ha tillägnat sig erfarenheter av att delta i pågående projekt samt kunna redovisa vilka projektmetoder företaget använder Kursens namn: Lärande i arbete 2 Kurstyp: LIA Yh-poäng: 60 Beskrivning: Kursen ger en erfarenhet av och praktiska kunskaper i metodisk felsökning och underhåll av automationsanläggningar. Den studerande ska följa en erfaren underhållstekniker samt självständigt kunna genomföra metodisk felsökning och underhåll. Den studerande ska i samråd med driftsansvarig personal undersöka företagets behov av metodisk felsökning och företagets planerade underhållsbehov, vilka faktorer som påverkar serviceintervallerna och vilka externa tjänster/ företag som anlitas.

5 Under LIA-perioden ska den studerande undersöka tillämpad produktionsekonomi, personella och ekonomiska konsekvenser av automatisering samt göra ett självständigt projektarbete på uppdrag av LIAföretaget. Ha deltagit i skarpa projekt Kunna tillföra företag i branschen kompetens inom produktutvecklingsområdet Vara insatt i LIA-företagets kvalitetssystem Vara anställningsbar Redovisa en produktutveckling/förbättring som dokumenteras i form av teknisk rapport Kursens namn: Mätteknik Yh-poäng: 15 Beskrivning: Mätteknik med avseende på givartyper för automatiska anläggningar. Dessutom ska kursen ge en introduktion till instrument och metoder för felsökning och kvalitetskontroll i relevanta system. Känna till några grundläggande egenskaper hos ett mätsystem Känna till några grundläggande egenskaper hos en mätgivare Kunna mäta nödvändiga storheter för systemets funktion, t.ex. temperatur, tryck, nivå och flöde Kunna redogöra för SI-systemet och varför det finns Känna till och förklara skillnaderna mellan att kalibrera och justera en mätgivare/system Kunna framställa ritningar, scheman och tabeller enligt gällande standard, med och utan datorstöd Redogöra för några vanliga mätvärdesöverföringssystem Kunna förklara vilka instrument som används vid olika typer av mätning Genomföra ett avgränsat projektarbete ämnesrelaterat till mätteknik där metod, verktyg, praktiskt arbete, skriftlig rapport och presentationsteknik används Kursens namn: Projektledning Yh-poäng: 30 Beskrivning: Kursen behandlar ett projekts olika faser, det vill säga målformulering, start, styrning och avslut. För målformuleringsfasen behandlas uppgiftsdefinition, ekonomi och tidsplanering. För projektgenomförandet behandlas organisering, ledarskap, projektstyrning och projektuppföljning. Områden som ekonomistyrning, förhandlingsteknik, mötesteknik, kvalitetsverktyg och presentationsteknik berörs under kursen. En stor del av kursen handlar om entreprenad juridik som är en central del i det framtida yrket. Kunna utföra en utvärdering med enkätverktyg Känna till olika projektmetodiker Kunna presentera projektet på ett för målgruppen anpassat sätt Veta hur man kvalitetssäkrar projekt Känna till olika ledarskapsstilar och grupprocesser Ha förståelse för hur en tjänst implementeras i ett befintligt nätverkssystem Kursens namn: Reglerteknik

6 Känna till hur man sätter samman reglertekniska komponenter till en fungerande helhet Kunna redovisa några av de på marknaden vanligast förekommande reglersystemen Kunna framställa ritningar, scheman och tabeller enligt gällande standard, med och utan datorstöd Kunna programmera några olika system (PLC, DUC) till en förutbestämd funktion Känna till och kunna använda några av de standardiserade optimeringsmetoder som används inom industri och fastighetsbranschen Kunna redovisa funktion och användningsområde för några vanligt förekommande reglertekniska beståndsdelar oberoende av hjälpenergi Kunna genomföra en analys av en enkapacitiv process, förklara funktion och ge förbättringsförslag Kunna förklara de vanligaste parametrarna i en regulator Kunna genomföra ett avgränsat projektarbete ämnesrelaterat till reglerteknik där metod, verktyg, praktiskt arbete, skriftlig rapport och presentationsteknik används Kursens namn: Styrteknik Beskrivning: Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper i systemlösning av enklare pneumatiska standard-kopplingar och PLC-styrda industriella elanläggningar. Kursen skall ge kunskaper om, och färdigheter i, att programmera och använda ett mindre industriellt PLC-system för att styra en enkel styrutrustning. Kursen ger parallellt med programmeringen kunskaper i felsökning. De studerande får även kunskaper i andra på marknaden vanligt förekommande styrsystem. Känna till hur man sätter samman styrtekniska komponenter till fungerande styrutrustningar Kunna redovisa några av de på marknaden vanligast förekommande styrsystemen Kunna framställa ritningar, scheman och tabeller enligt gällande standard, med och utan datorstöd Kunna programmera några olika styrsystem (PLC, DUC, programmerbara relä) till en förutbestämd funktion Känna till och kunna använda de standardiserade programspråk som används inom industri och fastighetsbranschen Kursens namn: Underhållsteknik Beskrivning: Kursen behandlar områden som tillförlitlighet hos produktionsanläggningar, metoder och tekniker för underhåll - bedömning av resursers tillgänglighet och tillgängligs relaterad verksamhet som skall beaktas under hela livscykeln för produktionssystemet, säkerhetsföreskrifter, miljömedvetenhet, utveckling av planer för underhållsarbete, samt metoder som används för att optimera mixen av korrigerande underhåll, förebyggande underhåll, strategier och ändringar. Känna till och tillämpa säkerhetsföreskrifter och miljö- medvetenhet Kunna bedöma tillförlitligheten hos produktionsanläggningar Känna till och tillämpa moderna underhållstekniker och metoder Kunna förstå de mekanismer som påverkar en anläggnings tillgänglighet Kunna tillämpa god underhållspraxis Kunna välja rätt metoder för bästa kostnadseffektivitet Kunna beräkna livscykelkostnader för ett produktionssystem

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-02-07 Vår referens Annika Pfannenstill Tjänsteskrivelse Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning Ärende 7 Dnr GyVF 2014-221

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Yrkeshögskola Hösten 2011

Yrkeshögskola Hösten 2011 Fler YH-utbildningar på www.yhmyndigheten.se Yrkeshögskola Hösten 2011 YH-utbildningar som matchar behoven hos lokala företag Du är välkommen att göra din LIA-period (Lärande I Arbete) hos dem! Kursbeskrivningar

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om -arbetet som resekonsult inom mötes och/eller

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb INNEHÅLL Diplomutbildningar VVS Diplomerad Tekniker... 2 Diplomerad Projektledare... 4 Diolomerad Projektledare... 6 Nya VVS Utbildningar AUTOCAD-

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de upphandlade utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Arbetsmiljö...

Läs mer

Grunder för fristående examen

Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Utbildningsstyrelsen 2008 Edita Prima Oy Helsingfors 2008 ISBN 978-952-13 (häft.) ISBN 978-952-13-(pdf) OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN

Läs mer