Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt"

Transkript

1 Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget gäller att bygga ett intranät i Office 365. Lösningen ska förutom dokumenthantering även innehålla samarbetsplatser och integrationer mot externa system. Ett agilt arbetssätt baserat på SCRUM ska användas vid genomförandet. 1.1 UTMANINGAR OCH SÄRSKILDA HÄNSYN Eftersom Office 365 i förhållande till kunden är en extern webbplats i den meningen att det inte självklart ryms inom kundens egna domäner i form nätverk och förvaltning så finns särskild hänsyn att ta till såväl säkerhet som möjlighet till integrationer mot kundens övriga system. Plattformen som valts har stora möjligheter att erbjuda önskade funktioner direkt ur lådan eftersom det är en produkt för dokumenthantering och samarbete. Det finns däremot några viktiga punkter att ta speciell hänsyn till under arkitekturarbetet. Scrum Tillgänglighet Säkerhet Användbarhet Utveckling Förvaltning Drift Integration Dokumentation

2 1.1.1 Scrum För att kunna tillämpa metodiken effektivt behöver det säkerställas att det finns produktägare tillgängliga innan och under utvecklingstiden. Ett kravarbete kan redan ha påbörjats med många krav redan definierade och då kan dessa läggas in i backloggen för att utgöra grunden för kommande förfining inför sprintplaneringen. Sannolikt behöver backloggen gås igenom både en och två gånger innan den första sprinten kan ta form vilket betyder att detta arbete måste påbörjas i god tid innan det är tänkt att utvecklingen ska var igång. När backloggen är i sitt första skede och användarberättelserna är översiktliga är det inte nödvändigt att alla projektdeltagare är närvarande men produktägare och arkitekter måste vara med. När förfiningsarbetet börjar för att bryta ner berättelserna är det däremot viktigt att så många som möjligt är med. För att sedan bestämma aktiviteterna till sprintplaneringen kan eventuellt produktägarna få ledigt förutsatt att de har prioriterat backloggen Sprintar En sprint representerar en iteration av det totala arbetet med projektet. De måste vara planerade så att juste de uppgifterna som ingår kan få fullt fokus och sprinten avslutas med något som är så färdigt att det skulle kunna levereras. I princip ska funktionerna i en sprint kunna ändras först i en kommande om det blivit fel. Längden på en sprint får inte vara så kort att teamet inte hinner bygga klart funktionerna i sprinten och den får inte vara så lång att det utgör en projektrisk ifall de byggda funktionerna inte duger. Sammanfattningsvis ska en sprint vara så kort att man inte hinner känna behovet att ändra riktning under sprintens gång, men så lång att teamet faktiskt hinner göra klart något som är värdefullt. En standard som vuxit fram på området ger vid handen att sprintar längre än 3 veckor bör undvikas Planeringsmöten Varje sprint bör planeras in tillsamman med utvecklingsteamet och produktägarna och helst efter att produktägarna har prioriterar backloggen. Syftet är att tillsammans vara överens om vad i backloggen som går att bygga inom ramen för en sprint. För att kunna uppskatta hur lång varje enskild aktivitet ska inte enheten tid användas. Poäng kan vara en bra angivelse varefter man sedan endast utrycker sig i poäng när man mäter sprintlängder Dagliga möten Varje arbetsdag i projektet ska på morgonen hållas ett kort möte (inte längre än 15 min) där korta redogörelser för läget kommuniceras. Varje deltagare som tagit sig an en uppgift berättar vad som hände igår och vad kan tänker göra idag. Om det finns något problem kan det flaggas upp vid detta möte Återblick Efter varje sprint är det viktigt med ett återblicksmöte som ger alla deltagare en möjlighet att berätta vad som är bra, kan förbättras eller bör upphöra. Detta för att hela tiden förbättra arbetet i projektet Demo När en sprint är klar är det meningen att det ska finnas funktioner som är klara och möjliga att visa upp. Ett möte där produktägarna och deras respektive verksamheter får möjlighet att se resultatet bör därför planeras in efter varje sprint. Mötet är ett viktigt verktyg för att verksamheten ska få möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning.

3 1.1.2 Tillgänglighet Medarbetare med nedsatt syn kan ha speciella utmaningar att tillgodogöra sig information på en webbplats som ett intranät ju är. Offentliga arbetsgivare som kommuner och landsting har ofta en hög ambitionsnivå på det här området. Exempelvis kan synskadade personer behöva talläsare vilket i sin tur ställer hårda krav på den tekniska utformningen av de sidor som byggs Säkerhet Ett intranät för kundens medarbetare i Office 365 kan behöva en säkerhetslösning baserad på en trust mellan kundens normala behörighetssystem och det som finns i den domän där Intranätet finns. Detta för att medarbetarna kanske inte är kända hos intranätet på grund av att systemen inte tillhör samma domän. Leverantören av Office 365 plattformen erbjuder tjänster (ACS) för det som kan underlätta men kunden måste då kunna möta de tjänsterna på sin sida vilket kan vara en utmaning. Best practice här är annars autentisering med Claims. En autentiserad claim kan sedan användas för att ge användare auktorisation till rätt funktioner. Integrationer med andra system som befinner sig utanför den domän där intranätet finns har motsvarande utmaning och kan eventuellt också lösa autentisering och auktorisation med Claims Användbarhet Många kunder är ofta bundna till att följa gemensamma policys vad gäller webbläsare och versioner av dessa samt att använda program (word, acrobat) för att jobba med dokument av olika slag och specifika versioner av dessa. Valet av webbläsare kan ibland ha stor betydelse för vilken teknik som kan användas vid eventuell egen utveckling vilket kan påverka utformningen och därmed också användbarheten. En del funktioner i Office 365 i samband med dokumenthantering är ofta starkt bundna till att den senaste versionen av vissa program finns hos kunden. Den valda plattformen har stora möjligheter att konfigureras för att få bra funktionalitet för användarna men väldigt ofta behöver egna anpassningar göras för att nå den riktiga nyttan och acceptansen hos användarna. Att hitta balansen mellan att kunna använda det som redan finns och den egna anpassningen utan att förändra produkten för mycket kan vara utmanande. De inbyggda arbetssättet som plattformen (SharePoint) erbjuder direkt ur lådan är trots många bra funktioner, inte alltid en favorit bland användare. Det ställer därför stora krav på en aktiv produktägare som kan föra fram användarnas perspektiv för att användarna ska vilja ta emot systemet.

4 Utveckling Plattformen (Office 365) som har valts innehåller redan det som är grunden för ett bra intranät nämligen dokumenthantering och samarbetsytor. Även om det som redan finns är bra så uppstår nästa alltid önskemål om förbättringar eller förändringar av det som finns för att riktigt passa de som ska använda intranätet. Möjligheterna till att anpassa den här webbplatsen direkt i plattformen är väl definierade men för en utvecklare begränsade till enbart webbutveckling. Det är inte möjligt att bygga egen programkod som kör i leverantörens maskiner som utgör plattformen för Office 365, den är helt reserverad för leverantörens förändringar av plattformen Egna anpassningar Begränsningarna för att utveckla egna anpassningar i Office 365 är inte nödvändigtvis begränsande för vad som kan byggas men den sätter en delvis ny profil på en utvecklare av SharePoint lösningar. En utvecklare av lösningar i Office 365 bör huvudsakligen kunna bemästra webbutveckling där programmen måste byggas med JavaScript som exekverar i användarnas webbläsare istället för i plattformen. När programmen jobbar med webbplatsens innehåll på ett eller annat sätt nås det via tjänster (REST) i plattformen för ändamålet. För att den här typen av lösningar (sidor) ska bli riktigt bra kan strukturerade ramverk (ex. TypeScript) användas i webbsidorna. Best practice här är att använda designmönstret MVVM. Även om plattformen innehåller ett väl definierat sätt för en utvecklare att komma åt innehållet och bygga högfunktionella sidor på det så uppstår inte sällan behovet av att kunna hämta information från externa källor eller bara utföra komplexa operationer som inte bör ske i användarens webbläsare. En sådan extern källa kan vara ett annat system hos kunden som inte går att nå på ett passande sätt. I dessa fall kan egna tjänster behöva byggas, som sedan lösningarna i Office 365 lätt kan konsumera, men dessa kan inte ha sin hemvist i Office 365 utan måste placeras på en server som lätt kan nås från webbplatsen. Leverantören av Office 365 erbjuder sådana möjligheter som kan underlätta genom sina övriga molntjänster (Azure) men den egna tjänsten kan också placeras hos kunden. I det fall tjänster av det här slaget behöver byggas finns inga av de begränsningar som styr utvecklingen i Office 365 och det kan också finnas fördelar med att förlägga mycket kodande här istället för i Office Isolera funktionalitet Det kan också vara klokt att inte bygga sina lösningar alltför tätt knutna till leverantören av intranätet för att inte behöva bygga allt på nytt igen när kunden väljer en annan leverantör. Det ska helst vara möjligt att byta ut både underliggande såväl som yttre system utan att behöva göra om allt på nytt. Stor vikt måste därför läggas vid designen av alla egna anpassningar för att göra det möjligt. Kunden kan ibland ha planer på att de funktioner byggs ska kunna användas av andra delar av organisationen eller att användare själva ska kunna välja vilka funktioner de vill ha i exempelvis en samarbetsyta. Plattformen erbjuder stora möjligheter att isolera funktionalitet och erbjuda dem som paketerade Appar. Best practise hos leverantören här är att isolera funktioner på detta sätt om det går.

5 Installation Att installera egenanpassade lösningar i Office 365 handlar egentligen om att ladda upp filer i olika systembibliotek och att konfigurera den befintliga webbplatsen. Best practice är att använda PowerShell för det ändamålet. Med dessa skript kan troligen det mesta göras och skripten bör finnas från början, användas och uppdateras allteftersom lösningen växer fram för att närhelst de körs sätta upp den senaste versionen av webbplatsen. Alla utvecklare som jobbar med lösningar som direkt rör Office 365 måste ha en egen version av en Office 365 developer site och regelbundet uppdatera den med hjälp av de senaste skripten. All kod som tas fram ska så ofta som möjligt checkas in i ett gemensamt system för källkod. Innan de egna lösningarna checkas in har utvecklaren tagit ut den senaste koden och testkört den med sin egen Gemensam utvecklingsmiljö För att kunna leverera en sammanhållen lösning måste det finnas en gemensam webbplats där den färdiga lösningen kan sättas upp i en så produktionslik version som möjligt (Systemtest eller integrationstest). Beroende av projektets behov måste det när som helst vara möjligt att med skript sätta ihop alla byggda funktioner på denna webbplats innan en sammanhållen leverans från projektet kan ske. I den här miljön måste det också vara möjligt att pröva alla eventuella integrationer mot andra system Acceptanstest och utbildning När projektet har internt testade funktioner att leverera är det viktigt att kunden har en egen webbplats (acceptanstest) för att verifiera att leveransen motsvarar förväntningarna. Det är av stor vikt att den miljön är produktionslik för att kunden ska få en så rätt bild som möjligt av att köra lösningen. Det kan vara en bra rutin att, efter varje sprintdemo, installera den nya versionen i denna miljö för att ge användare möjlighet att känna på lösningen så fort som möjligt. Optimalt kan ytterligare en parallell miljö med acceptanstestmiljön sättas upp där användare kan utbildas.

6 1.1.7 Förvaltning Under tiden som lösningen byggs så växer troligen mängden kod vilket innebär större och större utmaningar när ändringar eller tillägg görs för att inte riskera att redan utvecklade funktioner ofrivilligt förändras. Även efter det att lösningen är satt i produktion kan det finnas att behov av att utveckla lösningen vidare. Ett sätt att göra det mindre utmanande varje gång förändringar ska till är att under utvecklingstiden också bygga automatiserade tester för de funktioner som byggs. Tester som körs efter varje förändring för att säkerställa befintlig funktionalitet. Om detta görs minimeras riskerna för den framtida förvaltningen att göra nödvändiga förbättringar. Plattformen som valts (Office 365) har många inbyggda funktioner som inte ska behöva testas eftersom de tillhör den färdiga produkten men alla egna anpassningar är bra att testa. Eftersom det framför allt handlar om att bygga webbsidor kan det vara utmanande att bygga automatiserade tester av koden eftersom det inte finns några riktigt bra testverktyg för sådan kod tillgängliga på marknaden. Däremot finns det goda möjligheter att bygga automatiserade GUI tester av webbsidor. Det kräver däremot ofta en speciell kompetens som kan vara svår att hitta hos alla utvecklare så en specialist kan behöva anlitas. För den kod som förläggs till egna tjänster och kör på maskiner som kunden kan kontrollera själv finns däremot goda möjligheter att använda befintliga testverktyg och ramverk för att utveckla automatiserade enhetstester av koden och bra designmönster för kod finns tillgängliga som gör det lättare att bygga tester. Många utvecklare har också redan stor vana att arbeta på det sättet. Best practice här kan vara att använda designmönstret MVC när de egna tjänsterna byggs. Om den framtida förvaltningen av kod har en hög prioritet för kunden bör lösningen så långt som möjligt bygga på kod i egna tjänster som kan konsumeras lätt av de webbsidor som byggs i Office 365. Detta för att underlätta för automatiserade enhetstester. Behovet av automatiserade GUI tester kan detta till trots behövas ändå Drift Eftersom den valda plattformen är Office 365 så hanteras inte driften av kunden. Driften av maskinerna och webbplatsens domän ansvarar leverantören för men den dagliga driften i form av att ge användare rätt behörigheter, skapa nya samarbetsytor eller annat inom webbplatsen kan det vara kunden som ansvarar för. Det finns ofta särskilda rutiner hos kunden för daglig hantering av det här slaget som påverkar utformningen av lösningen vilket gör de som ansvarar för dessa rutiner till viktiga kravställare på lösningen. Det är av allra största vikt att den delen av kundens organisation finns med tidigt i projektet för att kunna sätta sin prägel på lösningen. Inte minst för att underlätta det kommande mottagandet av systemet.

7 1.1.9 Integration Den valda plattformen (Office 365) har sin hemvist i en egen domän hos en leverantör på internet och det kan därför vara utmanande när behovet av en integration mot ett system utanför denna domän uppstår. En utmaning kan vara autentisering och auktorisering mot det system ska integreras och även om leverantören erbjuder tjänster (ACS) som kan underlätta så måste ändå båda systemen kunna möta varandras teknik för kommunikation. Plattformen erbjuder direkt ur lådan möjlighet att visa och arbeta med extern data via BCS med stora möjligheter att konfigurera en anslutning. Till den finns också i lådan färdiga webbdelar att använda. Funktionerna är mycket enkla men kan räcka för att visa information i listform från ett externt system. Leverantören erbjuder också tjänster (BizTalk Services) för integration som är mycket flexibla och kan vara ett starkt alternativ till att bygga en egen tjänst. Verktyget i fråga ger stora möjligheter att bygga integrationer genom konfiguration och det går också bra att bygga egna anpassningar som körs inom tjänsten. Det kräver däremot ofta en speciell kompetens som innehas av mycket få utvecklare så en specialist kan behöva troligen anlitas. Om integrationen måste hanteras som en egen anpassning kan det vara bra att undvika direkt kommunikation med de system som ska integreras från för att undvika hantering av diverse olika kommunikationsmetoder direkt i JavaScript kod och undvika ett starkt beroende till det system som ska integreras. Best practice i ett sådant fall är att erbjuda den information som finns i det system man vill integrera mot via en egen tjänst (internt servicelager) som ansvarar för kommunikationen med den källa som efterfrågas Dokumentation När en lösning är satt i produktion är det viktigt med en bra dokumentation av systemet och det kan därför vara en naturlig leveranspunkt någon av de avslutande sprintarna i ett agilt projekt. Under tiden som en lösning växer fram hos arkitekten finns ofta ett behov av dokumentation trots att lösningen inte är färdig. Det kan exempelvis finnas andra delar av kundens organisation som har vissa beroenden till det som skall eller håller på att byggas. Innan utvecklingen har kommit igång bör arkitekten ändå ha en design som måste kunna kommuniceras både inom och utom projektet. Någon av de inledande sprintarna bör därför innehålla en uppgift att ta fram en logisk design av lösningen. Skulle det sedan uppstå ett behov under projektets gång av att visa upp den aktuella designen eller ytterligare detaljer måste sådana aktiviteter planeras in i en sprint alternativt förutses behovet redan innan och en löpande uppdatering av designen kan då läggas in i varje sprint.

8 1.2 UTFÖRANDET För att bäst använda en lösningsarkitekt är det viktigt att involvera en sådan så tidigt det är möjligt i projektarbetet. Om det agila arbetssättet inte redan har börjat kan det med fördel starta även om det kanske bara handlar om kravfångst. Det kan också fungera bra även om en viss kravfångst påbörjats innan arkitekten är på plats. När arkitekten väl är på plats kan det vara bra om kontakt så fort som möjligt etableras mellan arkitekten och samtliga produktägare inklusive drift och förvaltning. Arkitekten behöver så fort som möjligt veta vilka givna förutsättningar eller icke funktionella krav som finns för att kunna arbeta effektivt redan från början. Exempel på tidiga frågor: Vilka plattformar för eventuell lösningar måste användas? Vilka eventuella policys för utveckling, förvaltning och drift finns att förhålla sig till hos kunden? Vilka metoder för autentisering och auktorisering finns redan och ska användas? Finns det förväntningar på systemet som inte direkt rör den aktuella verksamheten (ex. rapporter, loggning)? Det kan vara effektivt om arkitekten får arbeta med frågor som dessa så tidigt som möjligt både innan och under tiden som det inledande arbetet med backloggen pågår. Om det finns utvecklare på plats redan i detta skede kan det vara bra om arkitekten etablerar kontakt med dem så snabbt det går för att involvera dem i arbetet med främst de icke funktionella kraven på lösningarna. De kan vara till stor hjälp för arkitekten när det gäller att pröva tekniska koncept och bidra med konstruktiva förslag och egna erfarenheter. När det gäller det inledande arbetet med backloggen är det däremot inte självklart att utvecklarna behöver vara med men produktägare och arkitekt måste vara med. Det kan vara bra om arkitekten kan visa en färdplan och design som alla tror på innan utvecklingen börjar. De första sprintarna kan alltså komma att innehålla arbete med backloggen och design samt om utvecklare är på plats även aktiviteter för att ta fram tekniska koncept. Vid sprintplaneringen av de första sprintarna behöver därför samtliga berörda projektdeltagare vara med. När det arbetet med backloggen kommit så långt att det finns möjlighet att tränga djupare ner i tillräckligt många användarberättelser kan förfiningsarbetet med backloggen börja och om inte förr så är det dags att involvera även utvecklarna. Så fort det finns förfinade användarberättelser som alla är överens om kan delas upp i enskilda utvecklingsaktiviteter och produktägarna prioriterat backloggen kan en sprintplanering hållas och utvecklingsarbetet kan komma igång. För att minska risken att arbetet går i fel riktning är det bra att hålla längden på en sprint till högst 3 veckor och därefter en sprintdemo för alla i projektet samt ett återblicksmöte så snabbt som möjligt efter sprintavslutet där alla kan vara med.

9 Det agila arbetssättet till trots så är det vanligt att de som ansvarar för budget och tidplan vill ha en uppskattning av tid och kostnad för projektet. För att kunna möta ett sådant behov redan i början på projektet kan det bli nödvändigt med ett längre arbete med backloggen innan utvecklingen kan komma igång ordentligt. Det som kan göras i detta skede kan då vara en grov uppskattning i tid för varje användarberättelse tillsammans med hela teamet där medelvärdet används som den totala tidsåtgången. Övningen kan sedan upprepas regelbundet eller vid behov under projektets gång för att förfina estimaten. Ett stort intranät har förutom många dagliga användare ofta många redaktörer och administrativa användare av olika slag. Det är av stor vikt att deras synpunkter fångas upp av produktägarna för att lösningen ska bli lyckad och väl mottagen. Det kan därför vara bra att de så tidigt som möjligt har tillgång till en webbplats där de kan testa alla funktioner som tas fram av utvecklingsteamet, lämpligen efter varje sprintdemo. I god tid innan projektet ska vara klart är det bra om sprintarna innehåller aktiviteter för att sätta upp en utbildningsmiljö där optimalt kanske projektägarna genomför utbildning av alla kommande användare och redaktörer. För att slutligen kunna överlämna lösningen till kundens drift och förvaltning är det optimalt bra om det under hela utvecklingens gång funnits medlemmar (ex. utvecklare) av den kommande förvaltningen representerade i utvecklingsteamet för att minska ett framtida beroende av arkitekten eller extern personal.

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System Magnus Juvas Qwise Om oss: Qwise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System. Vi

Läs mer

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg NyA Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg 2014-10-06 Reijo Soréus NyA nu Vad är på gång och vad händer närmaste tiden De stora dragen Övergång till agil utveckling sedan 2013 Spår och team fungerar

Läs mer

Examensarbeten hösten 2015

Examensarbeten hösten 2015 Examensarbeten hösten 2015 2/6 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte?

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? SCRUM En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? Grundprinciper Projektgruppen organiserar och planerar sitt eget arbete Fokus på verksamhetsnytta Alla krav prioriteras

Läs mer

PROJEKTPLAN Delprojekt teknik Utveckling och införande av intranät för Umeå universitet, etapp 1

PROJEKTPLAN Delprojekt teknik Utveckling och införande av intranät för Umeå universitet, etapp 1 Sid 1 (17) PROJEKTPLAN Delprojekt teknik Utveckling och införande av intranät för Umeå universitet, etapp 1 Webbadress http://www.it.umu.se/ Projektnamn, delprojekt teknik Fastställt av Dokumentansvarig

Läs mer

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Magnus Jonsson & Therese Hansson Flerårig erfarenhet från ett globalt utvecklingsprojekt där vi införde Agile & Scrum metodik i hela organisationen

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer

Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt

Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt Martin.volcker@sll.se 0708-252424 Agenda Positionering Bakgrunden till valet av DSDM Projektexempel Framtid Verksamhetsförändring IT - verksamhet

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Continuous Integration med Jenkins. Linus Tolke Enea Experts

Continuous Integration med Jenkins. Linus Tolke Enea Experts Continuous Integration med Jenkins Linus Tolke Enea Experts Föredraget Grunderna i mjukvaru-cm Trender inom mjukvaruutveckling Continuous Integration Vad är Jenkins Demo Jenkins i ArgoUML-projektet Problem

Läs mer

BizTalk Build & Deploy. Med Jenkins och PowerShell

BizTalk Build & Deploy. Med Jenkins och PowerShell BizTalk Build & Deploy Med Jenkins och PowerShell Vem jag är Håkan Avenberg Anställd på Lacado. Nuvarande uppdrag på Bisnode. Startade med.net utveckling 2002. Kom i kontakt med BTS version 2002 och 2003.

Läs mer

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud!

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Tomas Ericsson, CISSP-ISSAP IT- och informationssäkerhetsarkitekt. Arbetat mer än 20 år med IT- och informationssäkerhetsarkitektur. Har

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket 2012

Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket 2012 Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Avrop Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket 2012 2011-12-13 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 8531-2011-4739 Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Workshop Innoveta Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Dagordning Innoveta projektet Systemutveckling med Scrum metoden

Läs mer

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Midlanda motorpark! Vem är Jonas Hermansson? Arbetar som konsult på Prolore Testspecialist med inriktning mot: Utveckling och införande av testprocesser Utveckling

Läs mer

ALM Live: Scrum + VSTS

ALM Live: Scrum + VSTS ALM Live: Scrum + VSTS Explained and distilled for Everyone! Micael Herkommer micael.herkommer@inexor.se Introduktion Micael Herkommer Developer Coach & Solutions Architect INEXOR EPiServer Professional

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

Fem vanliga fallgropar

Fem vanliga fallgropar EN MINIRAPPORT från CERTUS GROWTH Fem vanliga fallgropar vid utveckling i mindre bolag Av David Tegenmark, Certus Growth Certus Growth arbetar för att entreprenörer i kunskapsföretag ska lyckas. Vi bidrar

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

ISD. Etablering av ISD inom FMV. Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904

ISD. Etablering av ISD inom FMV. Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904 ISD Etablering av ISD inom FMV Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904 Definition Informationssäkerhet Informationssäkerhet Administrativ säkerhet Teknisk säkerhet Policy Rutiner etc Fysisk säkerhet IT-säkerhet

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Agile Tester Certificate in Software Testing Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Tillåten tid:

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter Beslutsdatum: 2014-07-23 MDH 1.1-396/14 1 (4) Beslutande: Förvaltningschefen Ansvarig för tillämpning: Förvaltningschef Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Processbeskrivning Datum för ikraftträdande:

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu MATS BLOMSTRAND Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0736 996799 www.mgb.nu Mats@mgb.nu Sammanfattning Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo.

Läs mer

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson Acando Johan Petersson Visit me at LinkedIn: se.linkedin.com/in/johpet 2 Acando 2014-29-08 Acando - översikt Enterprise Consulting

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Tove Carlsund Systemutvecklare

Tove Carlsund Systemutvecklare OM MIG Under mina yrkesverksamma år som systemutvecklare har jag jobbat mycket med olika Content Management System, CMS. Dels med utveckling av själva systemen, mestadels frontend. Men också med transformation

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

LITE KUNSKAP GÖR MYCKET NYTTA

LITE KUNSKAP GÖR MYCKET NYTTA LITE KUNSKAP GÖR MYCKET NYTTA! Viktor Sarge - Utvecklingsledare på Regionbibliotek Halland 1 Redan här har jag sagt allt! Men det finns detaljer på vägen. Och Koha gör det möjligt att dra nytta av kunskapen

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Intranät med strukturerad dokumentlagring. Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter

Intranät med strukturerad dokumentlagring. Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter Intranät med strukturerad dokumentlagring Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter Alingsås intranät - målbild Nytt modernt och framtidssäkert intranät

Läs mer

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompatibilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompatibilitetsvyn...

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin f. 1976 Med 13 år erfarenhet av att ta fram digitala lösningar och tjänster till allt från fackförbund, kommuner,

Läs mer