Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt"

Transkript

1 Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget gäller att bygga ett intranät i Office 365. Lösningen ska förutom dokumenthantering även innehålla samarbetsplatser och integrationer mot externa system. Ett agilt arbetssätt baserat på SCRUM ska användas vid genomförandet. 1.1 UTMANINGAR OCH SÄRSKILDA HÄNSYN Eftersom Office 365 i förhållande till kunden är en extern webbplats i den meningen att det inte självklart ryms inom kundens egna domäner i form nätverk och förvaltning så finns särskild hänsyn att ta till såväl säkerhet som möjlighet till integrationer mot kundens övriga system. Plattformen som valts har stora möjligheter att erbjuda önskade funktioner direkt ur lådan eftersom det är en produkt för dokumenthantering och samarbete. Det finns däremot några viktiga punkter att ta speciell hänsyn till under arkitekturarbetet. Scrum Tillgänglighet Säkerhet Användbarhet Utveckling Förvaltning Drift Integration Dokumentation

2 1.1.1 Scrum För att kunna tillämpa metodiken effektivt behöver det säkerställas att det finns produktägare tillgängliga innan och under utvecklingstiden. Ett kravarbete kan redan ha påbörjats med många krav redan definierade och då kan dessa läggas in i backloggen för att utgöra grunden för kommande förfining inför sprintplaneringen. Sannolikt behöver backloggen gås igenom både en och två gånger innan den första sprinten kan ta form vilket betyder att detta arbete måste påbörjas i god tid innan det är tänkt att utvecklingen ska var igång. När backloggen är i sitt första skede och användarberättelserna är översiktliga är det inte nödvändigt att alla projektdeltagare är närvarande men produktägare och arkitekter måste vara med. När förfiningsarbetet börjar för att bryta ner berättelserna är det däremot viktigt att så många som möjligt är med. För att sedan bestämma aktiviteterna till sprintplaneringen kan eventuellt produktägarna få ledigt förutsatt att de har prioriterat backloggen Sprintar En sprint representerar en iteration av det totala arbetet med projektet. De måste vara planerade så att juste de uppgifterna som ingår kan få fullt fokus och sprinten avslutas med något som är så färdigt att det skulle kunna levereras. I princip ska funktionerna i en sprint kunna ändras först i en kommande om det blivit fel. Längden på en sprint får inte vara så kort att teamet inte hinner bygga klart funktionerna i sprinten och den får inte vara så lång att det utgör en projektrisk ifall de byggda funktionerna inte duger. Sammanfattningsvis ska en sprint vara så kort att man inte hinner känna behovet att ändra riktning under sprintens gång, men så lång att teamet faktiskt hinner göra klart något som är värdefullt. En standard som vuxit fram på området ger vid handen att sprintar längre än 3 veckor bör undvikas Planeringsmöten Varje sprint bör planeras in tillsamman med utvecklingsteamet och produktägarna och helst efter att produktägarna har prioriterar backloggen. Syftet är att tillsammans vara överens om vad i backloggen som går att bygga inom ramen för en sprint. För att kunna uppskatta hur lång varje enskild aktivitet ska inte enheten tid användas. Poäng kan vara en bra angivelse varefter man sedan endast utrycker sig i poäng när man mäter sprintlängder Dagliga möten Varje arbetsdag i projektet ska på morgonen hållas ett kort möte (inte längre än 15 min) där korta redogörelser för läget kommuniceras. Varje deltagare som tagit sig an en uppgift berättar vad som hände igår och vad kan tänker göra idag. Om det finns något problem kan det flaggas upp vid detta möte Återblick Efter varje sprint är det viktigt med ett återblicksmöte som ger alla deltagare en möjlighet att berätta vad som är bra, kan förbättras eller bör upphöra. Detta för att hela tiden förbättra arbetet i projektet Demo När en sprint är klar är det meningen att det ska finnas funktioner som är klara och möjliga att visa upp. Ett möte där produktägarna och deras respektive verksamheter får möjlighet att se resultatet bör därför planeras in efter varje sprint. Mötet är ett viktigt verktyg för att verksamheten ska få möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning.

3 1.1.2 Tillgänglighet Medarbetare med nedsatt syn kan ha speciella utmaningar att tillgodogöra sig information på en webbplats som ett intranät ju är. Offentliga arbetsgivare som kommuner och landsting har ofta en hög ambitionsnivå på det här området. Exempelvis kan synskadade personer behöva talläsare vilket i sin tur ställer hårda krav på den tekniska utformningen av de sidor som byggs Säkerhet Ett intranät för kundens medarbetare i Office 365 kan behöva en säkerhetslösning baserad på en trust mellan kundens normala behörighetssystem och det som finns i den domän där Intranätet finns. Detta för att medarbetarna kanske inte är kända hos intranätet på grund av att systemen inte tillhör samma domän. Leverantören av Office 365 plattformen erbjuder tjänster (ACS) för det som kan underlätta men kunden måste då kunna möta de tjänsterna på sin sida vilket kan vara en utmaning. Best practice här är annars autentisering med Claims. En autentiserad claim kan sedan användas för att ge användare auktorisation till rätt funktioner. Integrationer med andra system som befinner sig utanför den domän där intranätet finns har motsvarande utmaning och kan eventuellt också lösa autentisering och auktorisation med Claims Användbarhet Många kunder är ofta bundna till att följa gemensamma policys vad gäller webbläsare och versioner av dessa samt att använda program (word, acrobat) för att jobba med dokument av olika slag och specifika versioner av dessa. Valet av webbläsare kan ibland ha stor betydelse för vilken teknik som kan användas vid eventuell egen utveckling vilket kan påverka utformningen och därmed också användbarheten. En del funktioner i Office 365 i samband med dokumenthantering är ofta starkt bundna till att den senaste versionen av vissa program finns hos kunden. Den valda plattformen har stora möjligheter att konfigureras för att få bra funktionalitet för användarna men väldigt ofta behöver egna anpassningar göras för att nå den riktiga nyttan och acceptansen hos användarna. Att hitta balansen mellan att kunna använda det som redan finns och den egna anpassningen utan att förändra produkten för mycket kan vara utmanande. De inbyggda arbetssättet som plattformen (SharePoint) erbjuder direkt ur lådan är trots många bra funktioner, inte alltid en favorit bland användare. Det ställer därför stora krav på en aktiv produktägare som kan föra fram användarnas perspektiv för att användarna ska vilja ta emot systemet.

4 Utveckling Plattformen (Office 365) som har valts innehåller redan det som är grunden för ett bra intranät nämligen dokumenthantering och samarbetsytor. Även om det som redan finns är bra så uppstår nästa alltid önskemål om förbättringar eller förändringar av det som finns för att riktigt passa de som ska använda intranätet. Möjligheterna till att anpassa den här webbplatsen direkt i plattformen är väl definierade men för en utvecklare begränsade till enbart webbutveckling. Det är inte möjligt att bygga egen programkod som kör i leverantörens maskiner som utgör plattformen för Office 365, den är helt reserverad för leverantörens förändringar av plattformen Egna anpassningar Begränsningarna för att utveckla egna anpassningar i Office 365 är inte nödvändigtvis begränsande för vad som kan byggas men den sätter en delvis ny profil på en utvecklare av SharePoint lösningar. En utvecklare av lösningar i Office 365 bör huvudsakligen kunna bemästra webbutveckling där programmen måste byggas med JavaScript som exekverar i användarnas webbläsare istället för i plattformen. När programmen jobbar med webbplatsens innehåll på ett eller annat sätt nås det via tjänster (REST) i plattformen för ändamålet. För att den här typen av lösningar (sidor) ska bli riktigt bra kan strukturerade ramverk (ex. TypeScript) användas i webbsidorna. Best practice här är att använda designmönstret MVVM. Även om plattformen innehåller ett väl definierat sätt för en utvecklare att komma åt innehållet och bygga högfunktionella sidor på det så uppstår inte sällan behovet av att kunna hämta information från externa källor eller bara utföra komplexa operationer som inte bör ske i användarens webbläsare. En sådan extern källa kan vara ett annat system hos kunden som inte går att nå på ett passande sätt. I dessa fall kan egna tjänster behöva byggas, som sedan lösningarna i Office 365 lätt kan konsumera, men dessa kan inte ha sin hemvist i Office 365 utan måste placeras på en server som lätt kan nås från webbplatsen. Leverantören av Office 365 erbjuder sådana möjligheter som kan underlätta genom sina övriga molntjänster (Azure) men den egna tjänsten kan också placeras hos kunden. I det fall tjänster av det här slaget behöver byggas finns inga av de begränsningar som styr utvecklingen i Office 365 och det kan också finnas fördelar med att förlägga mycket kodande här istället för i Office Isolera funktionalitet Det kan också vara klokt att inte bygga sina lösningar alltför tätt knutna till leverantören av intranätet för att inte behöva bygga allt på nytt igen när kunden väljer en annan leverantör. Det ska helst vara möjligt att byta ut både underliggande såväl som yttre system utan att behöva göra om allt på nytt. Stor vikt måste därför läggas vid designen av alla egna anpassningar för att göra det möjligt. Kunden kan ibland ha planer på att de funktioner byggs ska kunna användas av andra delar av organisationen eller att användare själva ska kunna välja vilka funktioner de vill ha i exempelvis en samarbetsyta. Plattformen erbjuder stora möjligheter att isolera funktionalitet och erbjuda dem som paketerade Appar. Best practise hos leverantören här är att isolera funktioner på detta sätt om det går.

5 Installation Att installera egenanpassade lösningar i Office 365 handlar egentligen om att ladda upp filer i olika systembibliotek och att konfigurera den befintliga webbplatsen. Best practice är att använda PowerShell för det ändamålet. Med dessa skript kan troligen det mesta göras och skripten bör finnas från början, användas och uppdateras allteftersom lösningen växer fram för att närhelst de körs sätta upp den senaste versionen av webbplatsen. Alla utvecklare som jobbar med lösningar som direkt rör Office 365 måste ha en egen version av en Office 365 developer site och regelbundet uppdatera den med hjälp av de senaste skripten. All kod som tas fram ska så ofta som möjligt checkas in i ett gemensamt system för källkod. Innan de egna lösningarna checkas in har utvecklaren tagit ut den senaste koden och testkört den med sin egen Gemensam utvecklingsmiljö För att kunna leverera en sammanhållen lösning måste det finnas en gemensam webbplats där den färdiga lösningen kan sättas upp i en så produktionslik version som möjligt (Systemtest eller integrationstest). Beroende av projektets behov måste det när som helst vara möjligt att med skript sätta ihop alla byggda funktioner på denna webbplats innan en sammanhållen leverans från projektet kan ske. I den här miljön måste det också vara möjligt att pröva alla eventuella integrationer mot andra system Acceptanstest och utbildning När projektet har internt testade funktioner att leverera är det viktigt att kunden har en egen webbplats (acceptanstest) för att verifiera att leveransen motsvarar förväntningarna. Det är av stor vikt att den miljön är produktionslik för att kunden ska få en så rätt bild som möjligt av att köra lösningen. Det kan vara en bra rutin att, efter varje sprintdemo, installera den nya versionen i denna miljö för att ge användare möjlighet att känna på lösningen så fort som möjligt. Optimalt kan ytterligare en parallell miljö med acceptanstestmiljön sättas upp där användare kan utbildas.

6 1.1.7 Förvaltning Under tiden som lösningen byggs så växer troligen mängden kod vilket innebär större och större utmaningar när ändringar eller tillägg görs för att inte riskera att redan utvecklade funktioner ofrivilligt förändras. Även efter det att lösningen är satt i produktion kan det finnas att behov av att utveckla lösningen vidare. Ett sätt att göra det mindre utmanande varje gång förändringar ska till är att under utvecklingstiden också bygga automatiserade tester för de funktioner som byggs. Tester som körs efter varje förändring för att säkerställa befintlig funktionalitet. Om detta görs minimeras riskerna för den framtida förvaltningen att göra nödvändiga förbättringar. Plattformen som valts (Office 365) har många inbyggda funktioner som inte ska behöva testas eftersom de tillhör den färdiga produkten men alla egna anpassningar är bra att testa. Eftersom det framför allt handlar om att bygga webbsidor kan det vara utmanande att bygga automatiserade tester av koden eftersom det inte finns några riktigt bra testverktyg för sådan kod tillgängliga på marknaden. Däremot finns det goda möjligheter att bygga automatiserade GUI tester av webbsidor. Det kräver däremot ofta en speciell kompetens som kan vara svår att hitta hos alla utvecklare så en specialist kan behöva anlitas. För den kod som förläggs till egna tjänster och kör på maskiner som kunden kan kontrollera själv finns däremot goda möjligheter att använda befintliga testverktyg och ramverk för att utveckla automatiserade enhetstester av koden och bra designmönster för kod finns tillgängliga som gör det lättare att bygga tester. Många utvecklare har också redan stor vana att arbeta på det sättet. Best practice här kan vara att använda designmönstret MVC när de egna tjänsterna byggs. Om den framtida förvaltningen av kod har en hög prioritet för kunden bör lösningen så långt som möjligt bygga på kod i egna tjänster som kan konsumeras lätt av de webbsidor som byggs i Office 365. Detta för att underlätta för automatiserade enhetstester. Behovet av automatiserade GUI tester kan detta till trots behövas ändå Drift Eftersom den valda plattformen är Office 365 så hanteras inte driften av kunden. Driften av maskinerna och webbplatsens domän ansvarar leverantören för men den dagliga driften i form av att ge användare rätt behörigheter, skapa nya samarbetsytor eller annat inom webbplatsen kan det vara kunden som ansvarar för. Det finns ofta särskilda rutiner hos kunden för daglig hantering av det här slaget som påverkar utformningen av lösningen vilket gör de som ansvarar för dessa rutiner till viktiga kravställare på lösningen. Det är av allra största vikt att den delen av kundens organisation finns med tidigt i projektet för att kunna sätta sin prägel på lösningen. Inte minst för att underlätta det kommande mottagandet av systemet.

7 1.1.9 Integration Den valda plattformen (Office 365) har sin hemvist i en egen domän hos en leverantör på internet och det kan därför vara utmanande när behovet av en integration mot ett system utanför denna domän uppstår. En utmaning kan vara autentisering och auktorisering mot det system ska integreras och även om leverantören erbjuder tjänster (ACS) som kan underlätta så måste ändå båda systemen kunna möta varandras teknik för kommunikation. Plattformen erbjuder direkt ur lådan möjlighet att visa och arbeta med extern data via BCS med stora möjligheter att konfigurera en anslutning. Till den finns också i lådan färdiga webbdelar att använda. Funktionerna är mycket enkla men kan räcka för att visa information i listform från ett externt system. Leverantören erbjuder också tjänster (BizTalk Services) för integration som är mycket flexibla och kan vara ett starkt alternativ till att bygga en egen tjänst. Verktyget i fråga ger stora möjligheter att bygga integrationer genom konfiguration och det går också bra att bygga egna anpassningar som körs inom tjänsten. Det kräver däremot ofta en speciell kompetens som innehas av mycket få utvecklare så en specialist kan behöva troligen anlitas. Om integrationen måste hanteras som en egen anpassning kan det vara bra att undvika direkt kommunikation med de system som ska integreras från för att undvika hantering av diverse olika kommunikationsmetoder direkt i JavaScript kod och undvika ett starkt beroende till det system som ska integreras. Best practice i ett sådant fall är att erbjuda den information som finns i det system man vill integrera mot via en egen tjänst (internt servicelager) som ansvarar för kommunikationen med den källa som efterfrågas Dokumentation När en lösning är satt i produktion är det viktigt med en bra dokumentation av systemet och det kan därför vara en naturlig leveranspunkt någon av de avslutande sprintarna i ett agilt projekt. Under tiden som en lösning växer fram hos arkitekten finns ofta ett behov av dokumentation trots att lösningen inte är färdig. Det kan exempelvis finnas andra delar av kundens organisation som har vissa beroenden till det som skall eller håller på att byggas. Innan utvecklingen har kommit igång bör arkitekten ändå ha en design som måste kunna kommuniceras både inom och utom projektet. Någon av de inledande sprintarna bör därför innehålla en uppgift att ta fram en logisk design av lösningen. Skulle det sedan uppstå ett behov under projektets gång av att visa upp den aktuella designen eller ytterligare detaljer måste sådana aktiviteter planeras in i en sprint alternativt förutses behovet redan innan och en löpande uppdatering av designen kan då läggas in i varje sprint.

8 1.2 UTFÖRANDET För att bäst använda en lösningsarkitekt är det viktigt att involvera en sådan så tidigt det är möjligt i projektarbetet. Om det agila arbetssättet inte redan har börjat kan det med fördel starta även om det kanske bara handlar om kravfångst. Det kan också fungera bra även om en viss kravfångst påbörjats innan arkitekten är på plats. När arkitekten väl är på plats kan det vara bra om kontakt så fort som möjligt etableras mellan arkitekten och samtliga produktägare inklusive drift och förvaltning. Arkitekten behöver så fort som möjligt veta vilka givna förutsättningar eller icke funktionella krav som finns för att kunna arbeta effektivt redan från början. Exempel på tidiga frågor: Vilka plattformar för eventuell lösningar måste användas? Vilka eventuella policys för utveckling, förvaltning och drift finns att förhålla sig till hos kunden? Vilka metoder för autentisering och auktorisering finns redan och ska användas? Finns det förväntningar på systemet som inte direkt rör den aktuella verksamheten (ex. rapporter, loggning)? Det kan vara effektivt om arkitekten får arbeta med frågor som dessa så tidigt som möjligt både innan och under tiden som det inledande arbetet med backloggen pågår. Om det finns utvecklare på plats redan i detta skede kan det vara bra om arkitekten etablerar kontakt med dem så snabbt det går för att involvera dem i arbetet med främst de icke funktionella kraven på lösningarna. De kan vara till stor hjälp för arkitekten när det gäller att pröva tekniska koncept och bidra med konstruktiva förslag och egna erfarenheter. När det gäller det inledande arbetet med backloggen är det däremot inte självklart att utvecklarna behöver vara med men produktägare och arkitekt måste vara med. Det kan vara bra om arkitekten kan visa en färdplan och design som alla tror på innan utvecklingen börjar. De första sprintarna kan alltså komma att innehålla arbete med backloggen och design samt om utvecklare är på plats även aktiviteter för att ta fram tekniska koncept. Vid sprintplaneringen av de första sprintarna behöver därför samtliga berörda projektdeltagare vara med. När det arbetet med backloggen kommit så långt att det finns möjlighet att tränga djupare ner i tillräckligt många användarberättelser kan förfiningsarbetet med backloggen börja och om inte förr så är det dags att involvera även utvecklarna. Så fort det finns förfinade användarberättelser som alla är överens om kan delas upp i enskilda utvecklingsaktiviteter och produktägarna prioriterat backloggen kan en sprintplanering hållas och utvecklingsarbetet kan komma igång. För att minska risken att arbetet går i fel riktning är det bra att hålla längden på en sprint till högst 3 veckor och därefter en sprintdemo för alla i projektet samt ett återblicksmöte så snabbt som möjligt efter sprintavslutet där alla kan vara med.

9 Det agila arbetssättet till trots så är det vanligt att de som ansvarar för budget och tidplan vill ha en uppskattning av tid och kostnad för projektet. För att kunna möta ett sådant behov redan i början på projektet kan det bli nödvändigt med ett längre arbete med backloggen innan utvecklingen kan komma igång ordentligt. Det som kan göras i detta skede kan då vara en grov uppskattning i tid för varje användarberättelse tillsammans med hela teamet där medelvärdet används som den totala tidsåtgången. Övningen kan sedan upprepas regelbundet eller vid behov under projektets gång för att förfina estimaten. Ett stort intranät har förutom många dagliga användare ofta många redaktörer och administrativa användare av olika slag. Det är av stor vikt att deras synpunkter fångas upp av produktägarna för att lösningen ska bli lyckad och väl mottagen. Det kan därför vara bra att de så tidigt som möjligt har tillgång till en webbplats där de kan testa alla funktioner som tas fram av utvecklingsteamet, lämpligen efter varje sprintdemo. I god tid innan projektet ska vara klart är det bra om sprintarna innehåller aktiviteter för att sätta upp en utbildningsmiljö där optimalt kanske projektägarna genomför utbildning av alla kommande användare och redaktörer. För att slutligen kunna överlämna lösningen till kundens drift och förvaltning är det optimalt bra om det under hela utvecklingens gång funnits medlemmar (ex. utvecklare) av den kommande förvaltningen representerade i utvecklingsteamet för att minska ett framtida beroende av arkitekten eller extern personal.

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Examensarbeten hösten 2015

Examensarbeten hösten 2015 Examensarbeten hösten 2015 2/6 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System Magnus Juvas Qwise Om oss: Qwise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System. Vi

Läs mer

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg NyA Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg 2014-10-06 Reijo Soréus NyA nu Vad är på gång och vad händer närmaste tiden De stora dragen Övergång till agil utveckling sedan 2013 Spår och team fungerar

Läs mer

F7 Agila metoder. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH

F7 Agila metoder. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH F7 Agila metoder EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH 1 XP - Scrum - Kanban Agila metoder Vad innehåller SCRUM Hur skiljer sig XP och SCRUM KANBAN

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 4 Standarder... 5 Översikt: Standarder... 6 1058.1-1987 IEEE Standard för Software Project Management Plans... 7 Ingående dokument... 8 Syfte och struktur... 9 ITIL... 10 ITIL

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Produktionssättning. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (9)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Produktionssättning. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (9) Produktionssättning Stockholms stad SOA-plattform 1 (9) Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Generell information 3 2.1 Förklaringar av objekttyper... 3 2.1.1 TeamPlace... 3 2.1.2 SOA-tjänst... 3 2.1.3 Virtualisering...

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Närvaruappen. Version 1.0 Mats Persson. vakant

Uppdragsbeskrivning. Närvaruappen. Version 1.0 Mats Persson. vakant ! Version 1.0 vakant Innehållsförteckning 201-08-12 1. Allmän beskrivning av uppdraget... 1.1 Bakgrund... 2.... 2.1 Mockup... 2.2 Spara data... 2. Optioner... 2..1 Option 1: Statistik... 2..2 Option 2:

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning.

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Klient/server Översikt Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft Microsoft webbtekniker. ASP.NET. Klientsidan. Internet Information Server.

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Certifieringswebb. Version 1.0 Mats Persson

Certifieringswebb. Version 1.0 Mats Persson Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/enhet Namn Åtgärd Info. Student KaU Viktor Samuelsson Student KaU Gustaf Åhs Konsult/handledare Sogeti Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Projektledare/handledare

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Google Glass. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Google Glass. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Student KaU Richard Hoorn Student KaU Johan Häger Konsult/handledare Sogeti Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Namn Åtgärd

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson

Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson Rapport grupp 4 Software Engineering Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson 2009-10-29 Processer Sprinter Scrum har varit till stor hjälp för oss för att nå våra mål,

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer

Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt

Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt Martin.volcker@sll.se 0708-252424 Agenda Positionering Bakgrunden till valet av DSDM Projektexempel Framtid Verksamhetsförändring IT - verksamhet

Läs mer

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud!

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Tomas Ericsson, CISSP-ISSAP IT- och informationssäkerhetsarkitekt. Arbetat mer än 20 år med IT- och informationssäkerhetsarkitektur. Har

Läs mer

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte?

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? SCRUM En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? Grundprinciper Projektgruppen organiserar och planerar sitt eget arbete Fokus på verksamhetsnytta Alla krav prioriteras

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Beslut gällande valbar molntjänst för Lunds skolors och förskolors arbete med pedagogiskt genomförande.

Beslut gällande valbar molntjänst för Lunds skolors och förskolors arbete med pedagogiskt genomförande. Beslutsförslag valbar molntjänst Skolförvaltningarna Lunds skolors IKT-team 2015-11-24 1(5) Förslag Beslut gällande valbar molntjänst för Lunds skolors och förskolors arbete med pedagogiskt genomförande.

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

Några grundläggande begrepp

Några grundläggande begrepp Några grundläggande begrepp Validering bygger vi rätt system? Uppfyller kravspecifikationen de verkliga behoven? Verifiering bygger vi systemet rätt? Uppfyller det färdiga systemet kravspecifikationen?

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck Version 1.0-2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck 0 Sammanfattning Testplanen är utarbetad som ett svar på Konsumentverkets förfrågningsunderlag avseende upphandling av ett nytt budget- och skuldsaneringssystem,

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter Beslutsdatum: 2014-07-23 MDH 1.1-396/14 1 (4) Beslutande: Förvaltningschefen Ansvarig för tillämpning: Förvaltningschef Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Processbeskrivning Datum för ikraftträdande:

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1 HSA Schemauppdateringsprocess Version 1.2.1 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Översikt schemauppdateringsprocess... 3 2. Planeringsfas... 3 2.1.1 Behovsanalys... 3 2.1.2 Interaktion med kravställare...

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Tekniska lösningar som stödjer GDPR

Tekniska lösningar som stödjer GDPR Tekniska lösningar som stödjer GDPR Artikel 5, 1 f) De [personuppgifterna] ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten

Läs mer

LITE KUNSKAP GÖR MYCKET NYTTA

LITE KUNSKAP GÖR MYCKET NYTTA LITE KUNSKAP GÖR MYCKET NYTTA! Viktor Sarge - Utvecklingsledare på Regionbibliotek Halland 1 Redan här har jag sagt allt! Men det finns detaljer på vägen. Och Koha gör det möjligt att dra nytta av kunskapen

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-013 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (12) Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet webbutveckling i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade

Läs mer

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Titel: Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projekt: Nytt Intranät Idnr: Siffor Delprojekt: Eget projekt Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Kommunchef,

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

Referensuppdrag Soleil

Referensuppdrag Soleil Referensuppdrag Soleil S1. SBAB Bank AB Extern Sitevision- web med integrationer Åsa Dahlström (dåvarande projektledare) asa.dahlstrom@liv.se 054-61 96 64 På SBAB genomförde vi flera projekt under perioden

Läs mer

DevOps i Verkligheten

DevOps i Verkligheten DevOps i Verkligheten Mattias Sköld DevOps coach / Solution Manager 10+ år ALM/DevOps, 20+ år i IT branchen Sogeti har vunnit Microsoft ALM Awards 2009,10,11,12,13,14 @mattiasskold Mattias.skold@Sogeti.com

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering har visat sig dramatiskt effektivisera rapportering och andra arbetsuppgifter för personal på fältet. De sparar tid

Läs mer

Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator. Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM

Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator. Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM Agenda Vilka är Fredrik och Marcus? Gripen demonstratorprogram i korthet Varför och hur införde

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

SIL SOAP API 4.0. beta prerelease

SIL SOAP API 4.0. beta prerelease SIL SOAP API 4.0 beta prerelease Nyheter och förändringar gentemot SIL SOAP API 3.1 Sid 1/19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Tekniska förutsättningar... 5 3.1. Generellt...

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

START FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? Behöver du ett enda system för tidsregistrering?

START FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? Behöver du ett enda system för tidsregistrering? FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? START Behöver du ett enda system för tidsregistrering? Är det extremt viktigt att skydda dina data? Har du behov av att hålla

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

HejKalmar app. Projektrapport. Webbprojekt I

HejKalmar app. Projektrapport. Webbprojekt I Projektrapport HejKalmar app Webbprojekt I Författare: Cecilia Lindqvist, Linus Lundevall, Christofer Olaison, Andreas Söderström och Isak Utegård Handledare: Tobias Ohlsson Examinator: Tobias Ohlsson

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

PROJEKTPLAN Delprojekt teknik Utveckling och införande av intranät för Umeå universitet, etapp 1

PROJEKTPLAN Delprojekt teknik Utveckling och införande av intranät för Umeå universitet, etapp 1 Sid 1 (17) PROJEKTPLAN Delprojekt teknik Utveckling och införande av intranät för Umeå universitet, etapp 1 Webbadress http://www.it.umu.se/ Projektnamn, delprojekt teknik Fastställt av Dokumentansvarig

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Digital Skyltning. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Digital Skyltning. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Student KaU Anton Odén Student KaU Olle Pejstrup Konsult/handledare Sogeti Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Projektledare Sogeti vakant Namn Åtgärd

Läs mer

#integrationsdagarna16. Välkomna INTEGRATIONSDAGARNA 2016

#integrationsdagarna16. Välkomna INTEGRATIONSDAGARNA 2016 Välkomna INTEGRATIONSDAGARNA 2016 ENFO LOGIC APPS, AZURE OCH AUTOMATION MIKAEL SAND VEM ÄR JAG? Mikael Sand @mikaelsand Firar 10 år med BizTalk! Practice lead för BizTalk Bor och jobbar från Stockholm

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

ISD. Etablering av ISD inom FMV. Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904

ISD. Etablering av ISD inom FMV. Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904 ISD Etablering av ISD inom FMV Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904 Definition Informationssäkerhet Informationssäkerhet Administrativ säkerhet Teknisk säkerhet Policy Rutiner etc Fysisk säkerhet IT-säkerhet

Läs mer

Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter

Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter Processpecifikation 2016-05-19 Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter Version1.0 Fastställd av processägare Patrik Granström den 16 juni 2016 1 (6) Innehåll 1 Syfte med denna dokumentation...

Läs mer

Tekniskt system för Lean Startup

Tekniskt system för Lean Startup Tekniskt system för Lean Startup Målet med kursen är att ni ska lära er om att bygga ett sådant system Detta gör vi i tillämpat format ny bygger en app för att lära er om den processen System (som CI,

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3.

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3. Version 2 1(5) MON-handledning 1. Inloggning 2. nvändning 3. Utloggning 1. Inloggning För inloggning i MON-systemet krävs ett användarnamn, en PIN-kod och ett lösenord. Dessa hittar du på det användarvillkor

Läs mer