Ingen skolväg är den andra lik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingen skolväg är den andra lik"

Transkript

1 Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

2 SAMMANFATTNING Barnen fortsätter använda cykelhjälmen flitigt Majoriteten av barnen använder, enlig föräldrarna, alltid cykelhjälm när de cyklar. Detta bekräftas av barnens svar, där majoriteten (89 procent) också svarar att de alltid använder cykelhjälm när de cyklar. Jämför vi föräldrarnas svar med elevernas svar är det fler bland föräldrarna som svarar att barnen alltid använder cykelhjälm. 22 procent av föräldrarna använder själva alltid cykelhjälm när de cyklar, vilket är två procentandelar färre än i den föregående mätningen. Tillgång till cykel- och gångväg gör säker skolväg 61 procent av föräldrarna anser att deras barns skolväg är ganska eller mycket trygg och säker. Medelvärdet på samma fråga är 3,5. Eleverna upplever sin skolväg som mer trygg och säker än vad föräldrarna gör. Medelvärdet från eleverna på samma fråga är 4,5 och hela 89 procent av eleverna anser att deras skolväg är ganska eller mycket trygg och säker. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 2

3 Vad som gör en skolväg säker/trygg, enligt föräldrarna, är främst tillgången till cykel- och gångväg och det som främst gör att den upplevs som osäker/otrygg är att barnen måste korsa trafikerad väg till skolan. Eleverna själva uttrycker att en säker/trygg skolväg är när det inte finns några orosmoment på vägen, samt tillgång till cykel- och gångbanor. Att skapa säkrare övergångsställen är det som föräldrarna främst anser skulle kunna göra deras barns skolväg säkrare/tryggare. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara tillgång till cykel- och gångvägar samt bättre sikt längs skolvägen. En bra skolväg enligt eleverna innebär främst att det finns tillgång till cykel- och gångbanor, mindre biltrafik, samt underhåll av cykel- och gångvägar. Skjutsande i bil vintertid minskar Enligt föräldrarna är det vanligaste färdsättet till skolan fortfarande att barnen blir skjutsade i bil under hela året. Vi konstaterar däremot att skjutsande i bil på vintern minskar i årets mätning var det 42 procent av föräldrarna som svarade att barnen får skjuts i bil till skolan och motsvarande siffra i årets mätning är 37 procent. Det främsta skälet till att föräldrarna väljer att skjutsa sina barn i bil, både höst/vår och vinter, är att skolan ändå ligger på vägen till deras arbetsplats/slutdestination. 47 procent av föräldrarna har 10,1 km eller längre till sin arbetsplats/slutdestination. Alternativa färdsätt finns Om vi bortser från de föräldrar som svarar att de redan använder alternativa färdsätt (gå/cykla/åka skolskjuts) på frågan om de anser att det finns andra möjliga färdsätt för deras barn att ta sig till skolan, ser vi att hela 81 procent svarar att deras barn skulle kunna ta sig till skolan på annat sätt än vad de gör idag. För att föräldrarna ska välja ett alternativt färdsätt till skolan krävs enligt en stor andel respondenter att de bryter sina egna invanda mönster och vanor. Här kan vi se en ökning från 23 procent 2010, till 29 procent i årets mätning av föräldrar som anger att det handlar om förändringar i vanor. Föräldrarna svarar med anledning av frågan även att tillgång till övergångsställen, samt tillgång till cykel- och gångvägar skulle underlätta en förändring. Eleverna vill cykla eller gå till skolan 57 procent av eleverna själva svarar att de helst vill cykla eller gå med bara kompisar till skolan. Av dessa vill 33 procent cykla och 24 procent vill gå till skolan. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 3

4 Innehållsförteckning Bakgrund... 6 Syfte... 6 Genomförande... 6 Bortfallsanalys... 8 STATISTIKBESKRIVNING... 8 Bakgrundsvariabler RESULTAT OM BARNETS SKOLVÄG Avstånd till skolan Uppfattning om skolvägen Åtgärder som förbättrar säkerheten enligt föräldrarna FÄRDSÄTT TILL SKOLAN Färdsätt höst och vår Färdsätt vinter Önskat färdsätt till skolan Föräldrarnas avstånd till arbete eller slutdestination Möjlighet att välja alternativa färdsätt till skolan Analys Jämförelsefaktorer 2010 och Få förändringar i hjälmanvändande från Skillnader i elever och föräldrars syn på säkerhet Osäkra faktorer varierar Uppfattningen om skolvägen relativt oförändrad Färdsätt till skolan Färdsätten skiftar med årstiderna Genus och trafiksäkerhet Gång- och cykelvägar ett generellt utvecklingsområde? summa summarum Intern och extern kommunikation Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Enkät föräldrar Öppna svar säker/osäker väg Föräldrar Tabell över annat, Åtgärder A t t i t y d i K a r l s t a d A B 4

5 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Kategoriserad motivering till upplevelse av skolvägen Föräldrar och Elever Diagram säker/osäker väg uppdelad på föräldrar och elever. Enkät Elever Öppna svar Säker/osäker väg Elever Samtliga citat Vad är en bra skolväg Elever Diagram referensskolor/övriga skolor A t t i t y d i K a r l s t a d A B 5

6 Bakgrund Karlstad ingår, som en av sex städer i Europa i EU-projektet SMILES. SMILES står för Sustainable Mobility Involving Learning and Experiences och syftar till att genom ökad trafiksäkerhet på skolvägar och attityd- och beteendepåverkan få fler barn att gå och cykla till skolan. Det är ett treårigt projekt och en av de främsta målsättningarna i projektet är att minska omfattningen av föräldrars skjutsande av barnen till och från skolan med bil. Dels i syfte att förbättra barnens hälsa, dels öka trafiksäkerheten omkring skolorna, men även för att förbättra miljön. Som avstamp i projektet gjordes 2010 en nulägesbeskrivning och som en del i denna behövde en undersökning genomföras för att kartlägga hur skoltransporterna i Karlstad sker idag. Projektet omfattar tolv skolor i Karlstad, varav tre referensskolor, med elever i årskurs 1 till 4 och deras föräldrar. Årets mätning är en uppföljning på den som gjordes 2010 för att mäta om det skett förändringar sedan förra mätningen. Attityd i Karlstad genomförde första kartläggande undersökningen och har fått i uppdrag att även genomföra uppföljningen. Kontaktperson på Karlstad kommun var Jan Bengtsson och projektledare på Attityd har varit Åsa Johansson. SYFTE Syftet med undersökningen är att se om det har skett några förändringar sedan den förra mätningen gällande hur barnen i Karlstad kommun tar sig till och från skolan samt barn och föräldrars uppfattning om vägen till skolan. GENOMFÖRANDE Undersökningen bygger på en kvantitativ metod och har två olika målgrupper, dels elever i årskurs 1-4, dels deras föräldrar. Enkäten som tagits fram av Attityd i samarbete med Karlstads kommun genomfördes med hjälp av en webbenkät till eleverna, vilken de fyllde i under skoltid med stöd av sin lärare. Webbenkäten till eleverna konstruerades och administrerades helt genom Karlstad kommuns webbverktyg. Föräldraenkäten genomfördes som en pappersenkät som trycktes av Karlstad kommun och distribuerades och samlades in via lärare i respektive klass i de aktuella skolorna. Datainsamlingen har skett helt genom kommunens egen försorg till båda målgrupperna, i två omgångar. Första datainsamlingsomgången ägde rum under perioden 22 maj -15 juni Efter att datainsamlingen avslutats och Attityd påbörjat resultatbearbetningen konstaterades att resultat från elever på tre av skolorna saknades. Resultatet sammanställdes, men efter övervägande beslutades att en kompletterande datainsamling skulle genomföras för att få ett heltäckande resultat i SMILES-projektet. Denna kompletterande datainsamling genomfördes under oktober månad A t t i t y d i K a r l s t a d A B 6

7 Vidare har Attityd hanterat datainmatning av föräldraenkäten, samt resultatbearbetning och sammanställning av både föräldra- och elevenkät. Resultaten presenteras parallellt i rapporten för att underlätta en jämförelse. Föräldraenkäten återfinns i bilaga 1, medan elevenkäten återfinns i bilaga 6. De tolv skolor i Karlstads kommun som omfattas av undersökningen är: Vålbergsskolan Edsvallaskolan Fredricelundsskolan Gruvlyckeskolan Västerstrandsskolan Orrholmsskolan Kvarnbergsskolan Kroppkärrsskolan Skåreskolan * Stockfallets skola Skattkärrsskolan * Herrhagsskolan * Skåreskolan, Skattkärrsskolan, samt Herrhagsskolan har varit referensskolor i projektet, vilket innebär att på dessa skolor har inga aktiviteter inom ramen för projektet SMILES genomförts. Detta för att tydliggöra eventuell påverkan av projektets aktiviteter på övriga skolor. Resultat uppdelat på referensskolor kontra övriga skolor presenteras i diagram i bilaga 9. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 7

8 BORTFALLSANALYS Bruttourvalet i denna undersökning var 1448 personer. Det vill säga, så många föräldraenkäter har delats ut via skolorna vilket också innebär att 1448 elever har fått möjlighet att svara. Av dessa har 834 föräldraenkäter lämnats in igen och 1087 elevenkäter har besvarats. I tabellen nedan presenteras svarsfrekvensen per skola. Skola Utdelade Antal svar Procent Antal svar Procent - enkäter föräldrar föräldrar elever elever Vålbergsskolan % 51 39% Edsvallaskolan % 47 87% Fredricelundsskolan % 89 67% Gruvlyckeskolan % 21 78% Västerstrandsskolan % % Orrholmsskolan % % Kvarnbergsskolan % % Kroppkärrsskolan % % Skåreskolan % 48 38% Stockfallets skola % % Skattkärrsskolan % % Herrhagsskolan % 96 52% Summa % % Svarsfrekvens per skola. De värden som anges som bruttourval är något osäkra eftersom klasslistorna som antalet utdelade enkäter per skola bygger på redan uppdaterats inför nästa läsår då de kom Attityd tillhanda. Det innebär i praktiken att vi räknat och sammanställt elevantalen som fanns angivna för årskurs två till fem (förra terminens årskurs ett till fyra) utan att veta med säkerhet hur många elever som flyttats till, eller tillkommit från, andra skolor. STATISTIKBESKRIVNING I resultatet presenteras respondenternas svar utifrån ett antal olika statistiska begrepp. Här följer en kortfattad beskrivning av vad begreppen innebär: Medelvärde: Används för skalfrågor. De som svarat att de inte vet eller inte besvarat frågan alls tas inte med i beräkningen. n: antal som besvarat en viss fråga. Chi-square test: Statistiskt test som jämför två eller flera olika gruppers svar på en envalsfråga och ser om skillnaden i svar är tillräckligt stor för att inte bero på slumpen. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 8

9 Framgår om aktuellt vid respektive diagram. Vid frågor där respondenterna kan svara flera svarsalternativ kan inte detta test göras. Då skriver vi istället att det finns en skillnad, men det innebär inte att vi kan säga att den är statistiskt signifikant. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 9

10 BAKGRUNDSVARIABLER Nedan presenteras fördelningen mellan bakgrundsvariablerna i form av tabeller. I tabellerna framkommer procentuell fördelning på svarsalternativen, summerad procent och summerat antal personer som svarat. Tabellerna visar fördelningen i svar uppdelat på svaren från föräldraenkäten, samt svaren från elevenkäten, samt uppdelat på respektive insamlingsår. Mitt barn är/jag är Föräldrar Föräldrar Elever Elever Pojke Flicka Summa procent Summa antal Frekvens av frågan Mitt barn är/jag är. Fördelningen mellan pojkar och flickor är relativt jämn enligt föräldrarnas svar, dock något fler flickor än pojkar. Fördelningen i elevsvaren är också relativt jämn där är det något fler pojkar än flickor. Jag som svarar är Föräldrar 2012 Man 16 Kvinna 67 Vi har svarat tillsammans 17 Summa procent 100 Summa antal 830 Frekvens av frågan Jag som svarar är. Frågan är ny för 2012 års undersökning. 67 procent av de som svarat på föräldraenkäten är kvinnor och 16 procent är män. 17 procent har svarat på enkäten tillsammans. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 10

11 Skola Föräldrar Föräldrar Elever Elever Skattkärrsskolan Kroppkärrsskolan Västerstrandsskolan Herrhagsskolan Fredricelundsskolan Kvarnbergsskolan Vålbergsskolan Skåreskolan Stockfallets skola Edsvallaskolan Gruvlyckeskolan Orrholmsskolan Summa procent Summa antal Frekvens av frågan På vilken skolan går ditt barn/vilken skola går du på?. 19 procent av de svarande föräldrarna har barn som går på Skattkärrsskolan och något färre, 16 procent, går på Kroppkärrsskolan. Tio procent vardera går på Västerstrandsskolan, Herrhagsskolan respektive Fredricelundsskolan. Bland de svarande eleverna är det 22 procent som går på Kroppkärrsskolan, 13 procent går på Skattkärrsskolan och tolv procent går på Västerstrandsskolan. Elevenkät Årskurs: På Kroppkärrskolan är det något fler i årskurs 4 som svarat på enkäten, i jämförelse med de övriga årskurserna. Förälder eller elev: Det är fler elever än föräldrar som svarar från Kroppkärrsskolan. Elevenkät Insamlingsår: Det är färre elever i årets mätning som svarar från Vålbergsskolan. Föräldraenkät Insamlingsår: Det är något färre svar från föräldrar vars barn går på Kroppkärrskolan i årets mätning. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 11

12 Årskurs Föräldrar Föräldrar Elever Elever Åk Åk Åk Åk Summa procent Summa antal Frekvens av frågan I vilken årskurs går ditt barn/i vilken årskurs går du?. I föräldraenkäten är det en relativt jämn fördelning i svaren sett till vilken årskurs deras barn går i. Det är något fler i årskurs 4, 30 procent och något färre i årskurs 1, 21 procent. Fördelningen bland elevsvaren är jämn sett till årskurs 2 och 4, 27 procent respektive 28 procent. I årskurs 3 återfinns 25 procent av eleverna och i årskurs 1, 20 procent. Elevenkät Insamlingsår: Det är fler elever i årets mätning som går i årskurs 4. Användande cykelhjälm barn Föräldrar Föräldrar Elever Elever Ja, alltid Ja, oftast Nej, aldrig 0, Vet ej 0,5-0,5 - Summa procent Summa antal Frekvens av frågan När ditt barn cyklar, använder han/hon cykelhjälm då?/när du cyklar, använder du cykelhjälm då?. Majoriteten, 96 procent, av barnen använder alltid cykelhjälm enligt föräldrarna. I elevsvaren ser vi att siffran är lägre än i föräldrarnas svar. 89 procent av eleverna svarar att de alltid använder cykelhjälm när de cyklar och ytterligare tio procent av eleverna svarar att de oftast använder cykelhjälm. Elevenkät Kön: Det är fler bland flickorna som svarar att de alltid använder cykelhjälm när de cyklar. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 12

13 Förälder eller elev: Det är något fler föräldrar än elever som svarar att barnen alltid använder cykelhjälm när de cyklar. Barnen å andra sidan svarar i större utsträckning än föräldrarna att de oftast använder cykelhjälm när de cyklar. Använder inte - orsak Föräldrar Föräldrar Elever Elever Barnen glömmer/struntar i cykelhjälm Kompisar använder inte cykelhjälm Vill inte ha cykelhjälm* Har ingen cykelhjälm som passar Det är obekvämt med cykelhjälm** Det är inte coolt att ha cykelhjälm** Annan anledning Vet ej Summa procent Summa antal Frekvens av frågan Om ditt barn inte alltid använder cykelhjälm, hur kommer det sig/om du inte alltid använder cykelhjälm, hur kommer det sig?. *) svarsalternativ endast i föräldraenkäten, **) svarsalternativ endast i elevenkäten. Det främsta skälet, enligt 68 procent av föräldrarna, till att barnen inte alltid använder cykelhjälm när de cyklar är att barnen glömmer/struntar i cykelhjälmen. Motsvarande siffra bland eleverna är 51 procent. Användande cykelhjälm - förälder Föräldrar 2012 Föräldrar Ja, alltid Ja, när barnet är med 12 9 Nej, aldrig Summa procent Summa antal Frekvens av frågan Använder du själv cykelhjälm när du cyklar?. Endast ställd i föräldraenkäten. 67 procent av föräldrarna använder aldrig cykelhjälm när de cyklar, medan 22 procent alltid använder cykelhjälm när de cyklar. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 13

14 RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen. Resultatet behandlar frågeområdena Om barnets/din skolväg och Färdsätt till skolan. Frekvensfördelningen av varje fråga presenteras i ett diagram och med en beskrivande text. Om det föreligger någon statistisk signifikant skillnad i svar mellan bakgrundsvariablerna kön, skola, årskurs, förälder/elev, samt insamlingsår, presenteras även dessa i anslutning till respektive fråga. Bakgrundsvariabeln förälder/elev har använts enbart i de frågor som både föräldrar och elever svarat på. De öppna frågorna har kategoriserats och presenteras i diagram och tabeller för att bli mer överskådliga. Samtliga öppna svar från föräldraenkäten återfinns i sin helhet i bilaga 2, 3 och 4 och de öppna svaren från elevenkäten återfinns i bilaga 7 och 8. För de frågor som besvarats på en femgradig skala tar vi även upp medelvärde. OM BARNETS SKOLVÄG Avstånd till skolan Frekvens av frågan Ungefär hur långt har ditt barn till skolan/ungefär hur långt har du till skolan hemifrån dig?. Föräldrar 2010 n=868, föräldrar 2012 n=821, elever 2010 n=960, elever 2012 n=1080. Enligt 67 procent av föräldrarna har deras barn upp till 1 km till skolan. 18 procent har mellan 1,1 3 km och det är 16 procent som har 3,1 km eller längre till skolan. Fördelningen i elevsvaren är relativt lik den i föräldrarnas svar. 62 procent av eleverna har upp till 1 km till skolan, 21 procent har 1,1 3 km och det är 17 procent som har 3,1 km eller längre mellan hem och skola. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 14

15 Förälder eller elev: Det är något fler elever, än föräldrar, som svarar att de har mellan 501 m-1 km till skolan. Barnen fick göra en egen bedömning av hur de upplever avståndet till skolan. Det visar sig att 72 procent av eleverna anser att de har nära till skolan. Motsvarande siffra 2010 var 76 procent. Elevenkät Skola: Det är främst elever på Edsvallaskolan som svarar att de tycker att de har långt till skolan. Uppfattning om skolvägen Frekvens av frågan Vad tycker du om ditt barns väg till skolan/vad tycker du om din väg till skolan?. Föräldrar 2010 n=878,föräldrar 2012 n=770, elever 2010 n=954, elever 2012 n=1086. Tre femtedelar av föräldrarna anser att deras barns skolväg är mycket eller ganska trygg och säker, medan 23 procent svarar att den är ganska eller mycket otrygg och osäker. Sammantaget anser 89 procent av eleverna att deras väg till skolan är trygg och säker. Det är fyra procent vardera av eleverna som svarar varken eller, respektive att skolvägen är ganska eller mycket otrygg och osäker. Föräldraenkät Skola: Samtliga föräldrar vars barn går på Gruvlyckeskolan svarar att de anser att deras barns skolväg är ganska eller mycket trygg. Tätt efter kommer föräldrar vars barn går på Orrholmsskolan där majoriteten också anser att deras barns väg till skolan är ganska eller mycket trygg. Mest otrygg skolväg har, enligt föräldrarna, barn som går på Edsvallaskolan. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 15

16 Elevenkät Kön: Det är fler pojkar än flickor som svarar att deras skolväg är mycket trygg och säker. Elevenkät Skola: Det är främst elever på Gruvlyckeskolan följt av elever på Orrholmsskolan som svarar att de anser att deras skolväg är mycket trygg. De elever som går på Västerstrandsskolan, följt av elever på Edsvallaskolan svarar i större utsträckning att deras skolväg är ganska trygg och säker. Elevenkät Insamlingsår: Eleverna i årets mätning svarar i större utsträckning att de anser att deras skolväg är ganska trygg och säker och det är något färre elever i årets mätning som svarar att skolvägen är mycket trygg och säker, Förälder eller elev: Föräldrarna svarar i större utsträckning att barnens skolväg är otrygg medan det är fler bland barnen som svarar att skolvägen är trygg. Medelvärdet på frågan i föräldraenkäten är 3,5 och medelvärdet för eleverna är 4,5. Se tabell nedan för medelvärde över uppfattningen om skolvägen redovisat per skola. Skola Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde föräldrar 2012 föräldrar 2010 elever 2012 elever 2010 Orrholmsskolan 4,5 4,7 4,8 4,9 Fredricelundsskolan 4,2 4,2 4,6 4,5 Stockfallets skola 4,2 4,0 4,5 4,5 Gruvlyckeskolan 4,3 4,0 4,7 4,5 Kroppkärrsskolan 3,7 3,5 4,5 4,4 Skattkärrsskolan 3,1 3,3 4,5 4,4 Vålbergsskolan 3,3 3,2 4,5 4,7 Västerstrandsskolan 3,3 3,2 4,3 4,4 Herrhagsskolan 3,2 3,1 4,6 4,5 Kvarnbergsskolan 3,2 3,0 4,3 4,2 Edsvallaskolan 1,6 2,2 4,1 4,3 Skåreskolan 3,4-4,5 - Totalt 3,5 3,4 4,5 4,5 Tabell över medelvärden per skola, samt totalt, av frågan Vad tycker du om ditt barns väg till skolan/vad tycker du om din väg till skolan?. Bedömningen gjord på en femgradig skala där 5 motsvarar mycket trygg och säker och 1 motsvarar mycket otrygg och osäker. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 16

17 Vad gör en skolväg säker eller osäker I n g e n s k o l v ä g ä r d e n a n d r a l i k Motivering Föräldrar 2012 Föräldrar 2010 Elev 2012 Elev 2010 Korsar trafikerad väg Cykel- och gångväg Orosmoment på vägen till skolan Trafik på vägen som barnen använder Hög hastighet/körs för fort Lugn gata/lite trafik Nära Kör barnen/skolskjuts till skolan Låg hastighet Inga orosmoment på vägen till skolan Har sällskap/känner till folk längs vägen* ,5-7 - Övergångsställe finns* Känner till/igen vägen* Vet ej/inte tänkt på det Summa procent Summa antal (som svarat på frågan) Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga. *) nya svarsalternativ i 2012 års mätning. För att göra den stora mängden öppna svar mer överskådlig har vi valt att kategorisera svaren grovt, då en detaljerad kategorisering skulle skapa för många kategorier. Samtliga svar finns istället redovisade i sin helhet i bilaga 2 (Excelfil). I diagrammen som följer redovisas de öppna svaren grupperade utifrån föräldrarnas, respektive elevernas svar på föregående fråga det vill säga deras uppfattning om skolvägen. Svaren har delats upp i osäker väg (uppbyggd av betyg 1 och 2, mycket och ganska osäker och otrygg) neutral väg (betyg 3, varken eller) och säker väg (betyg 4 och 5, mycket och ganska säker och trygg). De tre nya grupperingarna presenteras i varsitt A t t i t y d i K a r l s t a d A B 17

18 diagram och redovisas uppdelat på föräldrar respektive elever. Vet ej svaren från föräldraenkäten redovisas ej i diagrammen då de är så få till antalet. Som en inledning till hur följande diagram ska tolkas vill vi belysa att vi som individer har olika sätt att se på säkerhet och vad man upplever som otryggt är väldigt individuellt. Det blir mycket tydligt i denna fråga då till exempel kategorin trafik på vägen som barnen använder, förekommer som motivering i både säker och osäker väg. En förklaring till detta kan vara att föräldern i det här fallet anser att barnets väg till skolan är säker i stort, men på grund av att det finns biltrafik längs vägen, så bedömer föräldern vägen som ganska säker och trygg (betyg 4), istället för helt säker (betyg 5). Andra föräldrar bedömer vägen till skolan som osäker eftersom deras barn faktiskt måste dela vägen med biltrafik oavsett hur skolvägens förhållanden ser ut för övrigt. Somliga anser att det är otryggt att korsa en väg, även om det finns trafikljus, medan andra tänker tvärt om vägen är säker eftersom det finns trafikljus. Det finns med andra ord dels en skillnad i hur två olika föräldrar kan uppfatta samma väg, dels en gradskillnad inom säker respektive osäker i och med att vi slagit samman betyg 5 och 4 för alternativet säker väg, samt betyg 1 och 2 för alternativet osäker väg. Dessutom kan man konstatera att respondenterna egentligen inte svarar på frågan som sådan det vill säga varför de upplever vägen som säker eller osäker, de tenderar snarare att ge förklaringar till varför de ger ett betyg framför ett annat. I sammanhanget ska man även ha i åtanke att en kategorisering av svar innebär att svaret tas något ur sin kontext och förkortas förklaringar till resonemangen kommer inte fram i en kategorisering. Därför finns i bilaga 2 (Excelfil) samtliga citat i sin helhet, uppdelat per skola, samt på om föräldrarna anser att barnen har en säker eller osäker väg till skolan. Vi rekommenderar att ni går in i detta dokument för att få en mer detaljerad bild av vad som gör skolvägen säker respektive osäker. Motsvarande uppdelning från elevenkäten finns i bilaga 7 (Excelfil). A t t i t y d i K a r l s t a d A B 18

19 Motivering säker skolväg Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga uppdelad på om föräldrar och elever upplever skolvägen som säker. Föräldrar 2012 n=376, elever 2012 n=802. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 19

20 Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga uppdelad på om föräldrar och elever upplever skolvägen som säker. Föräldrar 2010 n=392, elever 2010 n=601. Det som föräldrarna främst upplever ger en trygg och säker skolväg är att deras barn kan ta sig till skolan via cykel- och gångväg, enligt 53 procent. Det näst största svarsalternativet bland föräldrarnas motiveringar, med 17 procent, är att barnen har få trafikerade vägar att korsa. Här finns svar som att barnen har endast en väg att korsa och att resten av vägen är cykelväg, eller att de måste korsa trafikerad väg, men övergången är bevakad med trafikljus. Vidare är det nio procent av föräldrarna som svarar att det är nära som motiveringar till varför de anser skolvägen vara säker. Vad gäller elevernas egna motiveringar i den tidigare frågan så visar de att eleverna upplever sin skolväg som ganska eller mycket trygg och säker främst med motiveringen att det inte finns några orosmoment på skolvägen, med 17 procent. 15 procent av eleverna svarar att de har tillgång till cykel- och gångväg och för ytterligare 14 procent A t t i t y d i K a r l s t a d A B 20

21 upplevs skolvägen trygg och säker på grund av att de åker på en lugn gata med lite trafik. Motivering neutral skolväg (varken säker eller osäker) Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga uppdelad på om föräldrar och elever upplever skolvägen som neutral. Föräldrar 2010 n=131, föräldrar 2012 n=113, elever 2010 n=37, elever 2012 n=35. Att barnens skolväg, enligt föräldrarna upplevs som neutral dvs inte helt trygg och säker, men inte heller otrygg och osäker, motiverar föräldrarna främst (62 procent) med en förklaring som faller in inder kategorin korsa en trafikerad väg. 26 procent svarar att det är trafik på vägen som barnen använder. 21 procent anser att det finns orosmoment på vägen till skolan och 17 procent av föräldrarna svarar att de tycker att bilarna kör fort längs barnens skolväg. Elevernas motivering till sitt neturala svar på föregående fråga faller främst, med 31 procent, in under kategorin trafik på vägen som de använder till skolan. 26 procent av eleverna svarar att det finns orosmoment på vägen till skolan. För eleverna kan dessa A t t i t y d i K a r l s t a d A B 21

22 orosmoment handla om att cykelvägen är i dåligt skick, det kan saknas belysning på vinterhalvåret då det blir mörkt, eller det kan finnas människor längs vägen som barnen upplever som obehagliga. Det är elva procent av eleverna som motiverat sitt svar med att de måste korsa trafikerad väg. Motivering osäker skolväg Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga uppdelad på om föräldrar och elever upplever skolvägen som osäker. Föräldrar 2012 n=184, elever 2012 n=36. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 22

23 Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga uppdelad på om föräldrar och elever upplever skolvägen som osäker. Föräldrar 2010 n=221, elever 2010 n=37. Föräldrarnas främsta motivering till att skolvägen är osäker, enligt 55 procent, är att barnen måste korsa en trafikerad väg. 52 procent av föräldrarna upplever också att vägen känns otrygg eftersom det är trafik på vägen som barnen använder till skolan. Det är 27 procent som anser att bilarna kör fort och 23 procent svarar att det finns orosmoment på vägen till skolan av olika slag. Som orosmoment anges till exempel dålig sikt vid vägkorsningar, parkerade bilar, eller bilar som backar ut över barnens väg till skolan. Bland eleverna är det 33 procent som svarar att deras skolväg känns otrygg och osäker eftersom det finns är trafik på vägen de använder medan 22 procent svarar att vägen känns otrygg och osäker på grund av olika orosmoment längs skolvägen. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 23

24 Svårigheter längs skolvägen Frekvens av frågan Finns det något särskilt som du inte tycker om på din väg till skolan?. Flervalsfråga. Frågan endast ställd i elevenkäten n=492, 2012 n=624. Det som eleverna främst inte tycker om är, enligt 32 procent, att det är mycket trafik längs skolvägen. 24 procent svarar att de inte tycker om att de måste korsa stora vägar och det är 20 procent som inte tycker om att det är mycket trafik vid skolan. Under svarsalternativet annat nämns till exempel bilar som inte stannar vid övergångsställen, backar att forcera, och obehagliga människor längs skolvägen. Samtliga öppna svar redovisas i tabellen nedan. Annat; Svårigheter skolväg Antal Backar. 9 Underhåll av väg till skolan. 9 Bilar som inte stannar vid övergångsstället. 4 Obehagliga människor längs vägen. 4 Jobbigt/trött. 4 Slingriga/krångliga vägar. 4 Cyklister. 4 A t t i t y d i K a r l s t a d A B 24

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD

FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD En undersökning bland nyföretagare och etablerade företagare FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 SAMMANFATTNING Projektet Det företagsamma Värmland (DfV)

Läs mer

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor RAPPORT 1(7) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN Fotograf: Jenny Leyman Att inte uppfinna hjulet...igen. Hur ofta händer det inte att vi sitter vid varsitt skrivbord i varsin kommun och försöker lösa samma problem? Tyvärr alldeles

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Hjälmanvändning cyklande skolelever

Hjälmanvändning cyklande skolelever Hjälmanvändning cyklande skolelever Håkan Ter-Borch RAP. 6 Oktober 2007 2 (12) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 SYFTE...7 METOD...7 URVAL...7 GENOMFÖRANDE...8 RESULTAT...8 SLUTSATS

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2013 Innehåll Förord...1 Skolvägskartläggningen...2 Malms skola Pargas... 2 Salpar skola Sibbo... 6 Smedsby Böle lågstadieskola...

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Antaget av barn- och utbildningsnämnden, 96 BARN OCH UTBILDNING 1 Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev till och

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola Innehåll Inledning 1 Skolreseplan 2 - Varför en skolreseplan? - Genomförande av Skolreseplan? Syfte 4 - Mål Arbetsgrupp 5 Tidplan 6 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter.

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter. Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter Anna Carlgren Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011 Många undersökningar görs

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor 1 Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun Gäller från 1 juli 2014 Fastställda av Kommunfullmäktige Nordanstigs kommun 2014-06-02 62 2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Avståndsregler

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Sjung om studentens lyckliga dar

Sjung om studentens lyckliga dar Sjung om studentens lyckliga dar 2011 års studentrapport från Svensk Handel svenskhandel.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Planeringen och förberedelserna startar tidigt 5 2.1

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11)

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN REGLEMENTE 2011-11-09 Skolskjutsreglemente (Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) Bilagor: 1. Kartor 2. Modell för bedömning av risk och otrygghet

Läs mer

medborgardialog ardialog

medborgardialog ardialog medborgardialog ardialog Slutrapport för Kartverkstad - underlag till Gislaveds kommuns gång- och cykelvägsplan och delaktivitet i projekt medborgardialog 1 TACK Tack till alla er som besvarade webbenkäten

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer