Ingen skolväg är den andra lik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingen skolväg är den andra lik"

Transkript

1 Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

2 SAMMANFATTNING Barnen fortsätter använda cykelhjälmen flitigt Majoriteten av barnen använder, enlig föräldrarna, alltid cykelhjälm när de cyklar. Detta bekräftas av barnens svar, där majoriteten (89 procent) också svarar att de alltid använder cykelhjälm när de cyklar. Jämför vi föräldrarnas svar med elevernas svar är det fler bland föräldrarna som svarar att barnen alltid använder cykelhjälm. 22 procent av föräldrarna använder själva alltid cykelhjälm när de cyklar, vilket är två procentandelar färre än i den föregående mätningen. Tillgång till cykel- och gångväg gör säker skolväg 61 procent av föräldrarna anser att deras barns skolväg är ganska eller mycket trygg och säker. Medelvärdet på samma fråga är 3,5. Eleverna upplever sin skolväg som mer trygg och säker än vad föräldrarna gör. Medelvärdet från eleverna på samma fråga är 4,5 och hela 89 procent av eleverna anser att deras skolväg är ganska eller mycket trygg och säker. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 2

3 Vad som gör en skolväg säker/trygg, enligt föräldrarna, är främst tillgången till cykel- och gångväg och det som främst gör att den upplevs som osäker/otrygg är att barnen måste korsa trafikerad väg till skolan. Eleverna själva uttrycker att en säker/trygg skolväg är när det inte finns några orosmoment på vägen, samt tillgång till cykel- och gångbanor. Att skapa säkrare övergångsställen är det som föräldrarna främst anser skulle kunna göra deras barns skolväg säkrare/tryggare. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara tillgång till cykel- och gångvägar samt bättre sikt längs skolvägen. En bra skolväg enligt eleverna innebär främst att det finns tillgång till cykel- och gångbanor, mindre biltrafik, samt underhåll av cykel- och gångvägar. Skjutsande i bil vintertid minskar Enligt föräldrarna är det vanligaste färdsättet till skolan fortfarande att barnen blir skjutsade i bil under hela året. Vi konstaterar däremot att skjutsande i bil på vintern minskar i årets mätning var det 42 procent av föräldrarna som svarade att barnen får skjuts i bil till skolan och motsvarande siffra i årets mätning är 37 procent. Det främsta skälet till att föräldrarna väljer att skjutsa sina barn i bil, både höst/vår och vinter, är att skolan ändå ligger på vägen till deras arbetsplats/slutdestination. 47 procent av föräldrarna har 10,1 km eller längre till sin arbetsplats/slutdestination. Alternativa färdsätt finns Om vi bortser från de föräldrar som svarar att de redan använder alternativa färdsätt (gå/cykla/åka skolskjuts) på frågan om de anser att det finns andra möjliga färdsätt för deras barn att ta sig till skolan, ser vi att hela 81 procent svarar att deras barn skulle kunna ta sig till skolan på annat sätt än vad de gör idag. För att föräldrarna ska välja ett alternativt färdsätt till skolan krävs enligt en stor andel respondenter att de bryter sina egna invanda mönster och vanor. Här kan vi se en ökning från 23 procent 2010, till 29 procent i årets mätning av föräldrar som anger att det handlar om förändringar i vanor. Föräldrarna svarar med anledning av frågan även att tillgång till övergångsställen, samt tillgång till cykel- och gångvägar skulle underlätta en förändring. Eleverna vill cykla eller gå till skolan 57 procent av eleverna själva svarar att de helst vill cykla eller gå med bara kompisar till skolan. Av dessa vill 33 procent cykla och 24 procent vill gå till skolan. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 3

4 Innehållsförteckning Bakgrund... 6 Syfte... 6 Genomförande... 6 Bortfallsanalys... 8 STATISTIKBESKRIVNING... 8 Bakgrundsvariabler RESULTAT OM BARNETS SKOLVÄG Avstånd till skolan Uppfattning om skolvägen Åtgärder som förbättrar säkerheten enligt föräldrarna FÄRDSÄTT TILL SKOLAN Färdsätt höst och vår Färdsätt vinter Önskat färdsätt till skolan Föräldrarnas avstånd till arbete eller slutdestination Möjlighet att välja alternativa färdsätt till skolan Analys Jämförelsefaktorer 2010 och Få förändringar i hjälmanvändande från Skillnader i elever och föräldrars syn på säkerhet Osäkra faktorer varierar Uppfattningen om skolvägen relativt oförändrad Färdsätt till skolan Färdsätten skiftar med årstiderna Genus och trafiksäkerhet Gång- och cykelvägar ett generellt utvecklingsområde? summa summarum Intern och extern kommunikation Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Enkät föräldrar Öppna svar säker/osäker väg Föräldrar Tabell över annat, Åtgärder A t t i t y d i K a r l s t a d A B 4

5 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Kategoriserad motivering till upplevelse av skolvägen Föräldrar och Elever Diagram säker/osäker väg uppdelad på föräldrar och elever. Enkät Elever Öppna svar Säker/osäker väg Elever Samtliga citat Vad är en bra skolväg Elever Diagram referensskolor/övriga skolor A t t i t y d i K a r l s t a d A B 5

6 Bakgrund Karlstad ingår, som en av sex städer i Europa i EU-projektet SMILES. SMILES står för Sustainable Mobility Involving Learning and Experiences och syftar till att genom ökad trafiksäkerhet på skolvägar och attityd- och beteendepåverkan få fler barn att gå och cykla till skolan. Det är ett treårigt projekt och en av de främsta målsättningarna i projektet är att minska omfattningen av föräldrars skjutsande av barnen till och från skolan med bil. Dels i syfte att förbättra barnens hälsa, dels öka trafiksäkerheten omkring skolorna, men även för att förbättra miljön. Som avstamp i projektet gjordes 2010 en nulägesbeskrivning och som en del i denna behövde en undersökning genomföras för att kartlägga hur skoltransporterna i Karlstad sker idag. Projektet omfattar tolv skolor i Karlstad, varav tre referensskolor, med elever i årskurs 1 till 4 och deras föräldrar. Årets mätning är en uppföljning på den som gjordes 2010 för att mäta om det skett förändringar sedan förra mätningen. Attityd i Karlstad genomförde första kartläggande undersökningen och har fått i uppdrag att även genomföra uppföljningen. Kontaktperson på Karlstad kommun var Jan Bengtsson och projektledare på Attityd har varit Åsa Johansson. SYFTE Syftet med undersökningen är att se om det har skett några förändringar sedan den förra mätningen gällande hur barnen i Karlstad kommun tar sig till och från skolan samt barn och föräldrars uppfattning om vägen till skolan. GENOMFÖRANDE Undersökningen bygger på en kvantitativ metod och har två olika målgrupper, dels elever i årskurs 1-4, dels deras föräldrar. Enkäten som tagits fram av Attityd i samarbete med Karlstads kommun genomfördes med hjälp av en webbenkät till eleverna, vilken de fyllde i under skoltid med stöd av sin lärare. Webbenkäten till eleverna konstruerades och administrerades helt genom Karlstad kommuns webbverktyg. Föräldraenkäten genomfördes som en pappersenkät som trycktes av Karlstad kommun och distribuerades och samlades in via lärare i respektive klass i de aktuella skolorna. Datainsamlingen har skett helt genom kommunens egen försorg till båda målgrupperna, i två omgångar. Första datainsamlingsomgången ägde rum under perioden 22 maj -15 juni Efter att datainsamlingen avslutats och Attityd påbörjat resultatbearbetningen konstaterades att resultat från elever på tre av skolorna saknades. Resultatet sammanställdes, men efter övervägande beslutades att en kompletterande datainsamling skulle genomföras för att få ett heltäckande resultat i SMILES-projektet. Denna kompletterande datainsamling genomfördes under oktober månad A t t i t y d i K a r l s t a d A B 6

7 Vidare har Attityd hanterat datainmatning av föräldraenkäten, samt resultatbearbetning och sammanställning av både föräldra- och elevenkät. Resultaten presenteras parallellt i rapporten för att underlätta en jämförelse. Föräldraenkäten återfinns i bilaga 1, medan elevenkäten återfinns i bilaga 6. De tolv skolor i Karlstads kommun som omfattas av undersökningen är: Vålbergsskolan Edsvallaskolan Fredricelundsskolan Gruvlyckeskolan Västerstrandsskolan Orrholmsskolan Kvarnbergsskolan Kroppkärrsskolan Skåreskolan * Stockfallets skola Skattkärrsskolan * Herrhagsskolan * Skåreskolan, Skattkärrsskolan, samt Herrhagsskolan har varit referensskolor i projektet, vilket innebär att på dessa skolor har inga aktiviteter inom ramen för projektet SMILES genomförts. Detta för att tydliggöra eventuell påverkan av projektets aktiviteter på övriga skolor. Resultat uppdelat på referensskolor kontra övriga skolor presenteras i diagram i bilaga 9. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 7

8 BORTFALLSANALYS Bruttourvalet i denna undersökning var 1448 personer. Det vill säga, så många föräldraenkäter har delats ut via skolorna vilket också innebär att 1448 elever har fått möjlighet att svara. Av dessa har 834 föräldraenkäter lämnats in igen och 1087 elevenkäter har besvarats. I tabellen nedan presenteras svarsfrekvensen per skola. Skola Utdelade Antal svar Procent Antal svar Procent - enkäter föräldrar föräldrar elever elever Vålbergsskolan % 51 39% Edsvallaskolan % 47 87% Fredricelundsskolan % 89 67% Gruvlyckeskolan % 21 78% Västerstrandsskolan % % Orrholmsskolan % % Kvarnbergsskolan % % Kroppkärrsskolan % % Skåreskolan % 48 38% Stockfallets skola % % Skattkärrsskolan % % Herrhagsskolan % 96 52% Summa % % Svarsfrekvens per skola. De värden som anges som bruttourval är något osäkra eftersom klasslistorna som antalet utdelade enkäter per skola bygger på redan uppdaterats inför nästa läsår då de kom Attityd tillhanda. Det innebär i praktiken att vi räknat och sammanställt elevantalen som fanns angivna för årskurs två till fem (förra terminens årskurs ett till fyra) utan att veta med säkerhet hur många elever som flyttats till, eller tillkommit från, andra skolor. STATISTIKBESKRIVNING I resultatet presenteras respondenternas svar utifrån ett antal olika statistiska begrepp. Här följer en kortfattad beskrivning av vad begreppen innebär: Medelvärde: Används för skalfrågor. De som svarat att de inte vet eller inte besvarat frågan alls tas inte med i beräkningen. n: antal som besvarat en viss fråga. Chi-square test: Statistiskt test som jämför två eller flera olika gruppers svar på en envalsfråga och ser om skillnaden i svar är tillräckligt stor för att inte bero på slumpen. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 8

9 Framgår om aktuellt vid respektive diagram. Vid frågor där respondenterna kan svara flera svarsalternativ kan inte detta test göras. Då skriver vi istället att det finns en skillnad, men det innebär inte att vi kan säga att den är statistiskt signifikant. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 9

10 BAKGRUNDSVARIABLER Nedan presenteras fördelningen mellan bakgrundsvariablerna i form av tabeller. I tabellerna framkommer procentuell fördelning på svarsalternativen, summerad procent och summerat antal personer som svarat. Tabellerna visar fördelningen i svar uppdelat på svaren från föräldraenkäten, samt svaren från elevenkäten, samt uppdelat på respektive insamlingsår. Mitt barn är/jag är Föräldrar Föräldrar Elever Elever Pojke Flicka Summa procent Summa antal Frekvens av frågan Mitt barn är/jag är. Fördelningen mellan pojkar och flickor är relativt jämn enligt föräldrarnas svar, dock något fler flickor än pojkar. Fördelningen i elevsvaren är också relativt jämn där är det något fler pojkar än flickor. Jag som svarar är Föräldrar 2012 Man 16 Kvinna 67 Vi har svarat tillsammans 17 Summa procent 100 Summa antal 830 Frekvens av frågan Jag som svarar är. Frågan är ny för 2012 års undersökning. 67 procent av de som svarat på föräldraenkäten är kvinnor och 16 procent är män. 17 procent har svarat på enkäten tillsammans. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 10

11 Skola Föräldrar Föräldrar Elever Elever Skattkärrsskolan Kroppkärrsskolan Västerstrandsskolan Herrhagsskolan Fredricelundsskolan Kvarnbergsskolan Vålbergsskolan Skåreskolan Stockfallets skola Edsvallaskolan Gruvlyckeskolan Orrholmsskolan Summa procent Summa antal Frekvens av frågan På vilken skolan går ditt barn/vilken skola går du på?. 19 procent av de svarande föräldrarna har barn som går på Skattkärrsskolan och något färre, 16 procent, går på Kroppkärrsskolan. Tio procent vardera går på Västerstrandsskolan, Herrhagsskolan respektive Fredricelundsskolan. Bland de svarande eleverna är det 22 procent som går på Kroppkärrsskolan, 13 procent går på Skattkärrsskolan och tolv procent går på Västerstrandsskolan. Elevenkät Årskurs: På Kroppkärrskolan är det något fler i årskurs 4 som svarat på enkäten, i jämförelse med de övriga årskurserna. Förälder eller elev: Det är fler elever än föräldrar som svarar från Kroppkärrsskolan. Elevenkät Insamlingsår: Det är färre elever i årets mätning som svarar från Vålbergsskolan. Föräldraenkät Insamlingsår: Det är något färre svar från föräldrar vars barn går på Kroppkärrskolan i årets mätning. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 11

12 Årskurs Föräldrar Föräldrar Elever Elever Åk Åk Åk Åk Summa procent Summa antal Frekvens av frågan I vilken årskurs går ditt barn/i vilken årskurs går du?. I föräldraenkäten är det en relativt jämn fördelning i svaren sett till vilken årskurs deras barn går i. Det är något fler i årskurs 4, 30 procent och något färre i årskurs 1, 21 procent. Fördelningen bland elevsvaren är jämn sett till årskurs 2 och 4, 27 procent respektive 28 procent. I årskurs 3 återfinns 25 procent av eleverna och i årskurs 1, 20 procent. Elevenkät Insamlingsår: Det är fler elever i årets mätning som går i årskurs 4. Användande cykelhjälm barn Föräldrar Föräldrar Elever Elever Ja, alltid Ja, oftast Nej, aldrig 0, Vet ej 0,5-0,5 - Summa procent Summa antal Frekvens av frågan När ditt barn cyklar, använder han/hon cykelhjälm då?/när du cyklar, använder du cykelhjälm då?. Majoriteten, 96 procent, av barnen använder alltid cykelhjälm enligt föräldrarna. I elevsvaren ser vi att siffran är lägre än i föräldrarnas svar. 89 procent av eleverna svarar att de alltid använder cykelhjälm när de cyklar och ytterligare tio procent av eleverna svarar att de oftast använder cykelhjälm. Elevenkät Kön: Det är fler bland flickorna som svarar att de alltid använder cykelhjälm när de cyklar. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 12

13 Förälder eller elev: Det är något fler föräldrar än elever som svarar att barnen alltid använder cykelhjälm när de cyklar. Barnen å andra sidan svarar i större utsträckning än föräldrarna att de oftast använder cykelhjälm när de cyklar. Använder inte - orsak Föräldrar Föräldrar Elever Elever Barnen glömmer/struntar i cykelhjälm Kompisar använder inte cykelhjälm Vill inte ha cykelhjälm* Har ingen cykelhjälm som passar Det är obekvämt med cykelhjälm** Det är inte coolt att ha cykelhjälm** Annan anledning Vet ej Summa procent Summa antal Frekvens av frågan Om ditt barn inte alltid använder cykelhjälm, hur kommer det sig/om du inte alltid använder cykelhjälm, hur kommer det sig?. *) svarsalternativ endast i föräldraenkäten, **) svarsalternativ endast i elevenkäten. Det främsta skälet, enligt 68 procent av föräldrarna, till att barnen inte alltid använder cykelhjälm när de cyklar är att barnen glömmer/struntar i cykelhjälmen. Motsvarande siffra bland eleverna är 51 procent. Användande cykelhjälm - förälder Föräldrar 2012 Föräldrar Ja, alltid Ja, när barnet är med 12 9 Nej, aldrig Summa procent Summa antal Frekvens av frågan Använder du själv cykelhjälm när du cyklar?. Endast ställd i föräldraenkäten. 67 procent av föräldrarna använder aldrig cykelhjälm när de cyklar, medan 22 procent alltid använder cykelhjälm när de cyklar. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 13

14 RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen. Resultatet behandlar frågeområdena Om barnets/din skolväg och Färdsätt till skolan. Frekvensfördelningen av varje fråga presenteras i ett diagram och med en beskrivande text. Om det föreligger någon statistisk signifikant skillnad i svar mellan bakgrundsvariablerna kön, skola, årskurs, förälder/elev, samt insamlingsår, presenteras även dessa i anslutning till respektive fråga. Bakgrundsvariabeln förälder/elev har använts enbart i de frågor som både föräldrar och elever svarat på. De öppna frågorna har kategoriserats och presenteras i diagram och tabeller för att bli mer överskådliga. Samtliga öppna svar från föräldraenkäten återfinns i sin helhet i bilaga 2, 3 och 4 och de öppna svaren från elevenkäten återfinns i bilaga 7 och 8. För de frågor som besvarats på en femgradig skala tar vi även upp medelvärde. OM BARNETS SKOLVÄG Avstånd till skolan Frekvens av frågan Ungefär hur långt har ditt barn till skolan/ungefär hur långt har du till skolan hemifrån dig?. Föräldrar 2010 n=868, föräldrar 2012 n=821, elever 2010 n=960, elever 2012 n=1080. Enligt 67 procent av föräldrarna har deras barn upp till 1 km till skolan. 18 procent har mellan 1,1 3 km och det är 16 procent som har 3,1 km eller längre till skolan. Fördelningen i elevsvaren är relativt lik den i föräldrarnas svar. 62 procent av eleverna har upp till 1 km till skolan, 21 procent har 1,1 3 km och det är 17 procent som har 3,1 km eller längre mellan hem och skola. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 14

15 Förälder eller elev: Det är något fler elever, än föräldrar, som svarar att de har mellan 501 m-1 km till skolan. Barnen fick göra en egen bedömning av hur de upplever avståndet till skolan. Det visar sig att 72 procent av eleverna anser att de har nära till skolan. Motsvarande siffra 2010 var 76 procent. Elevenkät Skola: Det är främst elever på Edsvallaskolan som svarar att de tycker att de har långt till skolan. Uppfattning om skolvägen Frekvens av frågan Vad tycker du om ditt barns väg till skolan/vad tycker du om din väg till skolan?. Föräldrar 2010 n=878,föräldrar 2012 n=770, elever 2010 n=954, elever 2012 n=1086. Tre femtedelar av föräldrarna anser att deras barns skolväg är mycket eller ganska trygg och säker, medan 23 procent svarar att den är ganska eller mycket otrygg och osäker. Sammantaget anser 89 procent av eleverna att deras väg till skolan är trygg och säker. Det är fyra procent vardera av eleverna som svarar varken eller, respektive att skolvägen är ganska eller mycket otrygg och osäker. Föräldraenkät Skola: Samtliga föräldrar vars barn går på Gruvlyckeskolan svarar att de anser att deras barns skolväg är ganska eller mycket trygg. Tätt efter kommer föräldrar vars barn går på Orrholmsskolan där majoriteten också anser att deras barns väg till skolan är ganska eller mycket trygg. Mest otrygg skolväg har, enligt föräldrarna, barn som går på Edsvallaskolan. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 15

16 Elevenkät Kön: Det är fler pojkar än flickor som svarar att deras skolväg är mycket trygg och säker. Elevenkät Skola: Det är främst elever på Gruvlyckeskolan följt av elever på Orrholmsskolan som svarar att de anser att deras skolväg är mycket trygg. De elever som går på Västerstrandsskolan, följt av elever på Edsvallaskolan svarar i större utsträckning att deras skolväg är ganska trygg och säker. Elevenkät Insamlingsår: Eleverna i årets mätning svarar i större utsträckning att de anser att deras skolväg är ganska trygg och säker och det är något färre elever i årets mätning som svarar att skolvägen är mycket trygg och säker, Förälder eller elev: Föräldrarna svarar i större utsträckning att barnens skolväg är otrygg medan det är fler bland barnen som svarar att skolvägen är trygg. Medelvärdet på frågan i föräldraenkäten är 3,5 och medelvärdet för eleverna är 4,5. Se tabell nedan för medelvärde över uppfattningen om skolvägen redovisat per skola. Skola Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde föräldrar 2012 föräldrar 2010 elever 2012 elever 2010 Orrholmsskolan 4,5 4,7 4,8 4,9 Fredricelundsskolan 4,2 4,2 4,6 4,5 Stockfallets skola 4,2 4,0 4,5 4,5 Gruvlyckeskolan 4,3 4,0 4,7 4,5 Kroppkärrsskolan 3,7 3,5 4,5 4,4 Skattkärrsskolan 3,1 3,3 4,5 4,4 Vålbergsskolan 3,3 3,2 4,5 4,7 Västerstrandsskolan 3,3 3,2 4,3 4,4 Herrhagsskolan 3,2 3,1 4,6 4,5 Kvarnbergsskolan 3,2 3,0 4,3 4,2 Edsvallaskolan 1,6 2,2 4,1 4,3 Skåreskolan 3,4-4,5 - Totalt 3,5 3,4 4,5 4,5 Tabell över medelvärden per skola, samt totalt, av frågan Vad tycker du om ditt barns väg till skolan/vad tycker du om din väg till skolan?. Bedömningen gjord på en femgradig skala där 5 motsvarar mycket trygg och säker och 1 motsvarar mycket otrygg och osäker. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 16

17 Vad gör en skolväg säker eller osäker I n g e n s k o l v ä g ä r d e n a n d r a l i k Motivering Föräldrar 2012 Föräldrar 2010 Elev 2012 Elev 2010 Korsar trafikerad väg Cykel- och gångväg Orosmoment på vägen till skolan Trafik på vägen som barnen använder Hög hastighet/körs för fort Lugn gata/lite trafik Nära Kör barnen/skolskjuts till skolan Låg hastighet Inga orosmoment på vägen till skolan Har sällskap/känner till folk längs vägen* ,5-7 - Övergångsställe finns* Känner till/igen vägen* Vet ej/inte tänkt på det Summa procent Summa antal (som svarat på frågan) Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga. *) nya svarsalternativ i 2012 års mätning. För att göra den stora mängden öppna svar mer överskådlig har vi valt att kategorisera svaren grovt, då en detaljerad kategorisering skulle skapa för många kategorier. Samtliga svar finns istället redovisade i sin helhet i bilaga 2 (Excelfil). I diagrammen som följer redovisas de öppna svaren grupperade utifrån föräldrarnas, respektive elevernas svar på föregående fråga det vill säga deras uppfattning om skolvägen. Svaren har delats upp i osäker väg (uppbyggd av betyg 1 och 2, mycket och ganska osäker och otrygg) neutral väg (betyg 3, varken eller) och säker väg (betyg 4 och 5, mycket och ganska säker och trygg). De tre nya grupperingarna presenteras i varsitt A t t i t y d i K a r l s t a d A B 17

18 diagram och redovisas uppdelat på föräldrar respektive elever. Vet ej svaren från föräldraenkäten redovisas ej i diagrammen då de är så få till antalet. Som en inledning till hur följande diagram ska tolkas vill vi belysa att vi som individer har olika sätt att se på säkerhet och vad man upplever som otryggt är väldigt individuellt. Det blir mycket tydligt i denna fråga då till exempel kategorin trafik på vägen som barnen använder, förekommer som motivering i både säker och osäker väg. En förklaring till detta kan vara att föräldern i det här fallet anser att barnets väg till skolan är säker i stort, men på grund av att det finns biltrafik längs vägen, så bedömer föräldern vägen som ganska säker och trygg (betyg 4), istället för helt säker (betyg 5). Andra föräldrar bedömer vägen till skolan som osäker eftersom deras barn faktiskt måste dela vägen med biltrafik oavsett hur skolvägens förhållanden ser ut för övrigt. Somliga anser att det är otryggt att korsa en väg, även om det finns trafikljus, medan andra tänker tvärt om vägen är säker eftersom det finns trafikljus. Det finns med andra ord dels en skillnad i hur två olika föräldrar kan uppfatta samma väg, dels en gradskillnad inom säker respektive osäker i och med att vi slagit samman betyg 5 och 4 för alternativet säker väg, samt betyg 1 och 2 för alternativet osäker väg. Dessutom kan man konstatera att respondenterna egentligen inte svarar på frågan som sådan det vill säga varför de upplever vägen som säker eller osäker, de tenderar snarare att ge förklaringar till varför de ger ett betyg framför ett annat. I sammanhanget ska man även ha i åtanke att en kategorisering av svar innebär att svaret tas något ur sin kontext och förkortas förklaringar till resonemangen kommer inte fram i en kategorisering. Därför finns i bilaga 2 (Excelfil) samtliga citat i sin helhet, uppdelat per skola, samt på om föräldrarna anser att barnen har en säker eller osäker väg till skolan. Vi rekommenderar att ni går in i detta dokument för att få en mer detaljerad bild av vad som gör skolvägen säker respektive osäker. Motsvarande uppdelning från elevenkäten finns i bilaga 7 (Excelfil). A t t i t y d i K a r l s t a d A B 18

19 Motivering säker skolväg Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga uppdelad på om föräldrar och elever upplever skolvägen som säker. Föräldrar 2012 n=376, elever 2012 n=802. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 19

20 Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga uppdelad på om föräldrar och elever upplever skolvägen som säker. Föräldrar 2010 n=392, elever 2010 n=601. Det som föräldrarna främst upplever ger en trygg och säker skolväg är att deras barn kan ta sig till skolan via cykel- och gångväg, enligt 53 procent. Det näst största svarsalternativet bland föräldrarnas motiveringar, med 17 procent, är att barnen har få trafikerade vägar att korsa. Här finns svar som att barnen har endast en väg att korsa och att resten av vägen är cykelväg, eller att de måste korsa trafikerad väg, men övergången är bevakad med trafikljus. Vidare är det nio procent av föräldrarna som svarar att det är nära som motiveringar till varför de anser skolvägen vara säker. Vad gäller elevernas egna motiveringar i den tidigare frågan så visar de att eleverna upplever sin skolväg som ganska eller mycket trygg och säker främst med motiveringen att det inte finns några orosmoment på skolvägen, med 17 procent. 15 procent av eleverna svarar att de har tillgång till cykel- och gångväg och för ytterligare 14 procent A t t i t y d i K a r l s t a d A B 20

21 upplevs skolvägen trygg och säker på grund av att de åker på en lugn gata med lite trafik. Motivering neutral skolväg (varken säker eller osäker) Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga uppdelad på om föräldrar och elever upplever skolvägen som neutral. Föräldrar 2010 n=131, föräldrar 2012 n=113, elever 2010 n=37, elever 2012 n=35. Att barnens skolväg, enligt föräldrarna upplevs som neutral dvs inte helt trygg och säker, men inte heller otrygg och osäker, motiverar föräldrarna främst (62 procent) med en förklaring som faller in inder kategorin korsa en trafikerad väg. 26 procent svarar att det är trafik på vägen som barnen använder. 21 procent anser att det finns orosmoment på vägen till skolan och 17 procent av föräldrarna svarar att de tycker att bilarna kör fort längs barnens skolväg. Elevernas motivering till sitt neturala svar på föregående fråga faller främst, med 31 procent, in under kategorin trafik på vägen som de använder till skolan. 26 procent av eleverna svarar att det finns orosmoment på vägen till skolan. För eleverna kan dessa A t t i t y d i K a r l s t a d A B 21

22 orosmoment handla om att cykelvägen är i dåligt skick, det kan saknas belysning på vinterhalvåret då det blir mörkt, eller det kan finnas människor längs vägen som barnen upplever som obehagliga. Det är elva procent av eleverna som motiverat sitt svar med att de måste korsa trafikerad väg. Motivering osäker skolväg Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga uppdelad på om föräldrar och elever upplever skolvägen som osäker. Föräldrar 2012 n=184, elever 2012 n=36. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 22

23 Frekvens av frågan Vad är det som gör att du tycker att skolvägen är säker/osäker/varför svarar du så? Kan du förklara vad det är som gör att du tycker att din skolväg känns trygg/otrygg?. Öppen fråga uppdelad på om föräldrar och elever upplever skolvägen som osäker. Föräldrar 2010 n=221, elever 2010 n=37. Föräldrarnas främsta motivering till att skolvägen är osäker, enligt 55 procent, är att barnen måste korsa en trafikerad väg. 52 procent av föräldrarna upplever också att vägen känns otrygg eftersom det är trafik på vägen som barnen använder till skolan. Det är 27 procent som anser att bilarna kör fort och 23 procent svarar att det finns orosmoment på vägen till skolan av olika slag. Som orosmoment anges till exempel dålig sikt vid vägkorsningar, parkerade bilar, eller bilar som backar ut över barnens väg till skolan. Bland eleverna är det 33 procent som svarar att deras skolväg känns otrygg och osäker eftersom det finns är trafik på vägen de använder medan 22 procent svarar att vägen känns otrygg och osäker på grund av olika orosmoment längs skolvägen. A t t i t y d i K a r l s t a d A B 23

24 Svårigheter längs skolvägen Frekvens av frågan Finns det något särskilt som du inte tycker om på din väg till skolan?. Flervalsfråga. Frågan endast ställd i elevenkäten n=492, 2012 n=624. Det som eleverna främst inte tycker om är, enligt 32 procent, att det är mycket trafik längs skolvägen. 24 procent svarar att de inte tycker om att de måste korsa stora vägar och det är 20 procent som inte tycker om att det är mycket trafik vid skolan. Under svarsalternativet annat nämns till exempel bilar som inte stannar vid övergångsställen, backar att forcera, och obehagliga människor längs skolvägen. Samtliga öppna svar redovisas i tabellen nedan. Annat; Svårigheter skolväg Antal Backar. 9 Underhåll av väg till skolan. 9 Bilar som inte stannar vid övergångsstället. 4 Obehagliga människor längs vägen. 4 Jobbigt/trött. 4 Slingriga/krångliga vägar. 4 Cyklister. 4 A t t i t y d i K a r l s t a d A B 24

Ingen skolväg är den andra lik. Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor

Ingen skolväg är den andra lik. Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor Ingen skolväg är den andra lik Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen uppdelat på referens-/övriga skolor. Resultat från 2010 och 2012,

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 Stadsbyggnadsnämnden Datum 2011-12-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Ann Gustafsson, 016 710 76 82 Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 1. Sammanfattning Hällby skola har varit med

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2015-11-18 TN-2015/0558 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning oktober 2015 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn som reser

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Undersökning angående barns säkra skolvägar. Vägverket. November 2006

Undersökning angående barns säkra skolvägar. Vägverket. November 2006 Undersökning angående barns säkra skolvägar Vägverket November 2006 Business & Market Research Group Unr 1325-604 Rune Broo Markus Lagerqvist Jenny Lövsund Vägverket, 604 Barns säkra skolvägar, rapport,

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar isabelle.petersson@huddinge.se 13-02-07 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT...

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Kvadrantgatan 1 förskola Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 1 (8) Utbildningsavdelningen Camilla Karlsson administratör Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 2 (8) Grundskoleenkät 2012 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

KBU Grundskolan Fritids Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Fritids Åk Kronoparksskolan KBU Grundskolan Fritids Åk 6 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp

Läs mer

GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD

GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD 1 GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD GATSMART - EN SERIE OM TRAFIK FÖR LÅGSTADIET 5 tv-program à 15 minuter Målgrupp: årskurs 1-3 I serien Gatsmart ingår följande program: 1. Korsa gatan AV nr: 102478tv1

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Näfsby skola. Utvärdering av föräldrars uppfattning om skolan inom landskapet Åland (exklusive NÅHD) årskurserna 1-6.

Näfsby skola. Utvärdering av föräldrars uppfattning om skolan inom landskapet Åland (exklusive NÅHD) årskurserna 1-6. äfsby skola Utvärdering av föräldrars uppfattning om skolan inom landskapet Åland (exklusive ÅHD) årskurserna 1-6 Vårterminen 15 IGER ERIKSSO AIE WIKSTRÖM Mariehamn maj 15 UTVÄRDERIG AV FÖRÄLDRARS UPPFATTIG

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Attityder bland 15-åringar till hastigheter, trimning och alkohol i kombination med framför allt mopedkörning. Innehållsförteckning

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Stjärnan Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje

Läs mer

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor RAPPORT 1(7) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och

Läs mer

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan Skolvägar och hållbar utveckling -Västra skolan Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning av skolan Vår skola heter Västra skolan och ligger i Hudiksvalls kommun. Skolan är centralt belägen på stadens västra sida,

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 BORGÅSENS FÖRSKOLA Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar.

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Sofia och Olivia 8 år SAMVERKAN FÖR HÅLLBART RESANDE är ett samarbete mellan Vägverket och kommuner i Stockholmsregionen. Vi

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen visar

Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen visar elevenkät 2012 - informationsblad 3 Malmö stad Barn och Ungdom Projekt kvalitetsarbete Malmö 2012-11-21 Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Ivarsgårdens förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan

KBU Grundskolan Åk Kronoparksskolan KBU Grundskolan Åk 6 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Östergårdsskolans förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Öckerö Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Sälen Nordostpassagen 61 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Vintergatan Nolviksvägen 3 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Äventyret Röd Citrusgatan 1 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Picasso Skillnadsgatan 41 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun 2011-07-18 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Syfte Syftet med Liv och Hälsa ung är att kartlägga hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

Inventering av skolresor 2014. Skolresor för elever i årskurser F-6. Linköpings kommun linkoping.se

Inventering av skolresor 2014. Skolresor för elever i årskurser F-6. Linköpings kommun linkoping.se Inventering av skolresor Skolresor för elever i årskurser F-6 Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: SBN 2015-228 Datum: 2015-03-27 Handläggare: Jonas Nygren Projektledare: Helena Hellsten Organisation:

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer