Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg"

Transkript

1 Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg

2 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av utbildningsinriktning när de går över till andra stadiets utbildning. Syftet har varit att granska hur ungdomarna resonerar och känner sig inför det val som de skall göra och som har stor betydelse för deras framtid. Speciellt har granskats om de kommer att söka till Kimitoöns gymnasium och hur de ser på gymnasieutbildning som alternativ. Enkäten har följts upp med en personlig träff med samtliga elever på årskurs nio, där de direkt har besvarat ett par frågor om valet av utbildningsinriktning. Samma enkät, men med något modifierade frågor, har besvarats av samtliga elever i gymnasiet. Gymnasiets elever har kunnat bedöma valet av utbildning, med så att säga backspegel i handen och de har också nu erfarenheter för att värdera utbildningen i Kimitoöns gymnasium. Enkäten och denna rapport av resultaten, bör inte läsas som en vetenskaplig forskning och den har inte heller ambitioner att ge en heltäckande bild av hur ungdomarna uppfattar sitt val av utbildningsinriktning. I första hand har avsikten med miniundersökningen varit att ge underlag för förbättring av information om och marknadsföring av Kimitoöns gymnasium. Men trots det ger undersökningen även en allmän bild av vad och varför ungdomar väljer som de gör. Den visar också att de unga är medvetna om att de gör ett viktigt val och ett val som ofta är förknippat med stress och osäkerhet.. Bakgrundsfakta I undersökningen deltog 9 elever från årskurs 9 och 5 från årskurs 8 i Kimitonejdens skola (KNS) och Dalsbruks skola (DBS). Endast två elever från årskurs 9 i Dalsbruks skola deltog inte. Från Kimitoöns gymnasium (KÖG) deltog elever från alla årskurser, totalt elever. Av eleverna som besvarat enkäten från årskurs 9 är 0 % bosatta i Kimito och av eleverna på årskurs 8 är 50 %. Av gymnasieeleverna som besvarat frågan är 7 % bosatta i Kimito. Merparten av eleverna på alla årskurser är med andra ord bosatta i Kimito kommundel. I tabellen nedan anges eleverna i antal, ej procent. Antal Var bor du? 7 Pojke Flicka Åk 9 Åk 8 Gymnasiet Åk 9 Åk 8 KÖG Kimito Dalsbruk Annat område i Dragsfjärds kommundel Västanfjärd Annan kommun

3 I enkäten frågades om vitsordet i senaste skolbetyg. Överlag kan konstateras att eleverna i genomsnitt har goda resultat, 8 elever i årskurs 9 uppger sig ha mer än 8 i medeltal, vilket är 57 % av samtliga svarande. Vilket var ditt medeltal i senaste skolbetyg KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 DBS åk ,9 7-7,9 8-8,9 9- När man granskar Kimitonejdens skola och Dalsbruks skola separat finns inte märkbara skillnader mellan skolorna. I såväl Dalsbruks skola som Kimitonejdens skola har mer än hälften av eleverna ett medelvitsord på över 8. Anmärkningsvärt är dock att hela 0% av de som svarat i Dalsbruks skolas årskurs 9 har ett medelvitsord över 9. Medeltalet i procent av årsklassen KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 DBS åk 8 15% 18% 7% 9% 8% % 0% 0% 8% 9% 0% 5% 0% 10% 1% 1% -,9 7-7,9 8-8,9 9- Gymnasieeleverna svarade också på vilket deras medeltal var i senaste skolbetyg. Frågan gällde således inte vitsordet från grundutbildningen, utan i gymnasiet. Procentuellt är det ingen nämnvärd skillnad jämfört med vitsorden i grundutbildningen. Fortfarande har 5 % ett medelvitsord som är över 8, även om merparten nu ligger på 8-8,9. Andelen svagare elever med vitsord under 7 har dock givetvis sjunkit. Senaste medelvitsordet, elever i KÖG 0% % % 1% 1% under -,9 7-7,9 8-8,9 9-

4 . Valprocessen.1. Hur resonerar eleverna? I enkäten ställdes en öppen fråga om vilken skola - eller vilka skolor - eleverna funderar på att söka sig till efter årskurs 9. Därtill frågades hur säkra de känner sig beträffande sitt val av skola. Svaren visar att eleverna var förhållandevis säkra på sitt studieval efter nian, vid den tidpunkt då enkäten genomfördes, dvs i december. Relativt få kände sig osäkra på sitt val av skola. Endast av eleverna i årskurs 9 (1%) sa att de är ganska eller helt osäkra på hur de skulle välja. I årskurs 8 var andelen givetvis högre, %. Markant är att hela 80 % av eleverna i årskurs 9 kände sig helt eller ganska säkra på vilken skola de kommer att välja i den gemensamma elevantagningen vårvintern Åk 9 Åk Jag har helt klart för mig vilken skola jag skall söka till Jag är ganska säker på vilken skola jag skall söka till Jag har flere alternativ som jag väljer mellan Jag är nog ganska osäker på hur jag skall välja Jag har absolut ingen aning I januari och februari ställdes några muntliga tilläggsfrågor till eleverna om hur de upplever valet. Helt tydligt kan eleverna delas in tre kategorier: a) De som exakt vet vad de vill bli och/eller studera och som har ett klart motiv för sitt val och ett uttalat mål b) De som vet vad de vill studera efter nian, men väljer som de gör på grund av att de inte vet vad de vill bli. Till den här kategorin hör många som väljer gymnasiet för att få lite tid att tänka c) De som absolut inte har någon aning hur de skall välja och som känner sig synnerligen osäkra De elever som berättade att de kommer att välja gymnasiet, kommenterade sitt val bl.a. så här: - Jag vill jobba med händerna, men är nog väldigt tveksam till vad jag egentligen vill. Så därför blir det nog troligtvis gymnasiet - Jag vet inte ännu vad jag vill bli, men mamma säger att gymnasiet ger mer möjligheter till vidareutbildning, och jag tycker det är klokt att tänka så. - Om jag nu väljer att t.ex. gå till frissa är det svårare att ångra sig sen. Jag vill nog få lite tid att tänka ännu. Och det känns lite tidigt att flytta bort hemifrån. - Jag vill inte riktigt dit (KÖG), men jag vill inte flytta, så det är lättast så. - Jag vet precis vad jag vill bli och för det behöver jag gymnasiet.

5 5.. Vilka faktorer styr valprocessen? Syftet med enkäten har bl.a. varit att identifiera de faktorer som är av störst betydelse för elevernas val av skola efter årskurs 9. Allmänt kan konstateras att eleverna resonerar väldigt lika i Dalsbruks skola och Kimitonejdens skola. Hur viktigt är följande saker för dig när du väljer skola, DBS åk 9 Att skolan har internat Att utbildningen inte blir för dyr Att skolan har ett bra rykte Att skolan ger mig goda möjligheter att få jobb Att skolan ger mig bra möjligheter att studera vidare Att jag har kompisar som går i (eller söker till) samma Att mina kompisar rekommenderar skolan Att lärare/studiehandledare rekommenderar skolan Att mina föräldrar rekommenderar den skolan Att skolan finns nära hemmet Att skolan ger den utbildning jag vill ha Att skolan är bekant för mig 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Hur viktigt är följande saker för dig när du väljer skola, KNS åk 9 Att skolan har internat Att utbildningen inte blir för dyr Att skolan har ett bra rykte Att skolan ger mig goda möjligheter att få jobb Att skolan ger mig bra möjligheter att studera vidare Att jag har kompisar som går i (eller söker till) samma Att mina kompisar rekommenderar skolan Att lärare/studiehandledare rekommenderar skolan Att mina föräldrar rekommenderar den skolan Att skolan finns nära hemmet Att skolan ger den utbildning jag vill ha Att skolan är bekant för mig 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Väldigt viktigt Ganska viktigt En aning viktigt Inte alls viktigt Eleverna betonar framförallt det att skolan ger den utbildning som de vill ha och att skolan ger dem goda möjligheter att få jobb. Enligt enkäten resonerar eleverna självständigt och fattar egna beslut. Varken kompisar eller föräldrar spelar någon större roll för det valet av utbildning.

6 Nämn tre saker som är viktiga för dig när du väljer skola DBS åk 9 Att lärarna/studiehandledaren tycker skolan skulle passa Att mina föräldrar tycker det är bra val Att skolan är bekant för mig Att skolan har ett gott rykte Att mina kompisar har rekommenderat skolan Att jag har kompisar i samma skola Att skolan finns nära hemorten Att jag kan studera vidare efter den skolan Att jag har goda möjligheter till jobb efter skolan Att jag i skolan kan studera det som intresserar mig Att skolan har bra utbildningsutbud Nämn tre saker som är viktiga för dig när du väljer skola KNS åk 9 Att lärarna/studiehandledaren tycker skolan skulle passa Att mina föräldrar tycker det är bra val Att skolan är bekant för mig Att skolan har ett gott rykte Att mina kompisar har rekommenderat skolan Att jag har kompisar i samma skola Att skolan finns nära hemorten Att jag kan studera vidare efter den skolan Att jag har goda möjligheter till jobb efter skolan Att jag i skolan kan studera det som intresserar mig Att skolan har bra utbildningsutbud Nämn tre saker som var viktiga för dig när du valde skola efter åk 9 KÖG Att lärarna/studiehandledaren tyckte att skolan skulle Att mina föräldrar tyckte det var ett bra val Att skolan var bekant för mig Att skolan hade ett gott rykte Att mina kompisar hade rekommenderat skolan Att jag skulle ha kompisar i samma skola Att skolan skulle finnas nära hemorten Att jag kunde studera vidare efter den skolan Att jag skulle ha goda möjligheter till jobb efter skolan Att jag i skolan kunde studera det som intresserar mig Att skolan skulle ha ett bra kursutbud

7 Det viktigaste för eleverna i årskurs 9 är att de får studera det som intresserar, medan de som nu går i gymnasiet säger att det överlägset viktigaste för dem, när de valde skola efter årskurs 9, var att de skulle ha möjligheter att studera vidare efter skolan. Även framtida möjligheter till jobb är av stor betydelse för valet av skola för de som nu går i årskurs 9. Men för gymnasieeleverna är goda möjligheter till jobb av underordnad betydelse, endast fem elever i gymnasiet har lyft fram det som viktigt för valet av skola efter årskurs 9. Enligt förhållandevis få elever är det viktigt att skolan finns nära hemmet. I de personliga intervjuerna som gjorts berättar ändå flere elever att har betydelse. Bl.a. följande kommentarer gavs: - Gymnasiet är nära min familj. Jag behöver inte flytta. - Jag visste nog inte alls vad jag vill, men gymnasiet är enkelt och nära. - Inte är det så viktigt att det är nära, men det är lättare - Mamma vill nog inte att jag ska flytta bort ännu. - Det blir billigare när man kan bo hemma. Eleverna i årskurs 8, vars svar inte återges här i detalj, har likaså betonat att det viktigaste för dem, när de väljer skola efter årskurs 9 är att de kan studera det som intresserar dem. 7.. Hur påverkar föräldrarnas bakgrund Enligt flere undersökningar inverkar föräldrarnas utbildningsbakgrund på om barnen söker sig vidare till högre utbildning. I enkäten har därför ställts frågan om elevernas föräldrar har gymnasieutbildning. Fler än hälften av eleverna från Dalsbruks skolas årskurs 9, har uppgett att varken mamma eller pappa har gått i gymnasiet. I Kimitonejdens skola har 7 elever uppgett att varken mamma eller pappa gått i gymnasiet. Flere elever vet inte till om föräldrarna gått i gymnasium. Få av eleverna bor i familjer med starka gymnasietraditioner, där vardera föräldern har gymnasiebakgrund. Enkäten ger ändå inte klar indikation att det här påverkar elevernas val av skola efter årskurs 9. Det finns elever i årskurs som kommer att välja gymnasiet, trots att eleven saknar gymnasietraditioner i familjen och det finns elever som inte kommer att välja gymnasiet, trots att vardera föräldern har gått i gymnasiet. Har din mamma gått i gymnasiet? Ja Nej Vet ej Har din pappa gått i gymnasiet? Ja Nej Vet inte KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 DBS åk 8 Gymnasiet KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 DBS åk 8

8 8. Hur ser eleverna på Kimitoöns gymnasium och vet de tillräckligt? För att utreda vilken uppfattning ungdomarna har om Kimitoöns gymnasium, har de blivit ombedda att bedöma olika faktorer med vitsorden utmärkt, gott, nöjaktigt, försvarligt och svagt. De har även fått möjligheten att svara vet inte. Eleverna i gymnasiet är överlag synnerligen nöjda med sitt gymnasium. Speciellt uppskattar eleverna trivseln i skolan och möjligheterna till kombistudier, men även samtliga övriga faktorer får vitsordet utmärkt eller gott av mer än hälften av eleverna. Vilket vitsord ger du KÖG i följande frågor, elever i gymnasiet Möjligheter till kombistudier Trivseln i skolan Utrustning Utrymmen Valmöjligheter Kursutbud 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Utmärkt Gott Nöjaktigt Försvarligt Svagt Vet inte Skillnaden mellan gymnasieelevernas uppfattning och niornas uppfattning om gymnasiet är betydande. Den uppskattning som eleverna i gymnasiet känner för sin skola har inte spridit sig till eleverna i årskurs 9. T.ex. tror endast drygt en tredjedel av eleverna i årskurs 9 att trivseln i gymnasiet är utmärkt eller god, trots att mer än 80 % av eleverna i gymnasiet säger att trivseln är utmärkt eller god. Skillnaden i synsätt gäller alla faktorer. Av enkäten framkommer inte något direkt samband mellan elevernas bedömning av gymnasiet och om de haft äldre syskon som gått i gymnasiet. Vilket vitsord vill du ge KÖG i följande frågor, DBS åk 9 Möjligheter till kombistudier Trivseln i skolan Utrustning Utrymmen Valmöjligheter Utbildningsutbud 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Utmärkt Gott Nöjaktigt Försvarligt Svagt Vet inte I antal är det få elever i Dalsbruks skolas årskurs 9 som ger vitsordet utmärkt eller gott åt de olika förslagen till omdöme. Några elever är direkt benägna att genomgående ge Kimitoöns gymnasium vitsordet svagt.

9 9 Möjligheter till kombistudier Trivseln i skolan Utrustning Utrymmen Valmöjligheter Utbildningsutbud Vilket vitsord vill du ge KÖG i följande frågor KNS åk 9 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Utmärkt Gott Nöjaktigt Försvarligt Svagt Vet inte Kimitoöns gymnasium får vitsordet utmärkt av några elever och vitsordet gott av flere elever på åk 9 i Kimitonejdens skola, men även här är vet inte ett vanligt svar i enkäten. Intressant är att bland de elever som ger gott vitsord åt Kimitonejdens skola finns flere som säger att de kommer att välja yrkesutbildning framom studier i KÖG. Vilket vitsord vill du ge KÖG i följande frågor Åk 8, DBS & KNS Möjligheter till kombistudier Trivseln i skolan Utrustning Utrymmen Valmöjligheter Utbildningsutbud 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Utmärkt Gott Nöjaktigt Försvarligt Svagt Vet inte Speciellt eleverna i årskurs 8, men även många elever i årskurs 9, har i stor utsträckning valt svarsalternativet vet inte. En naturlig följdfråga är därför om eleverna inte har tillräckligt bra kunskaper om Kimitoöns gymnasium. Men mer än hälften av eleverna i Kimitonejdens skola och ca var tredje elev i Dalsbruks skolas årskurs säger dock att de vet tillräckligt om Kimitoöns gymnasium. Tycker du att du vet tillräckligt om KÖG? KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 Dalsbruk åk 8 5% 5% 1% % 1% 8% % 0% % 5% 7% % % 10% % 0% Ja, jag vet tillräckligt Jag vet ganska mycket, men inte tillräckligt Jag känner inte så bra till Kimitoöns gymnasium Jag vet ingenting om Kimitoöns gymnasium

10 10 Även om många elever i årskurs 9 tycker att de vet tillräckligt, finns det en stor andel som medger att de inte vet så mycket om Kimitoöns gymnasium. Det här gäller också eleverna i Kimitonejdens skola, som trots att de finns i samma skolhus, inte nödvändigtvis anser sig ha tillräckliga kunskaper. Den här frågan skulle ändå troligtvis ha fått ett annat svar om den ställts några månader senare, då såväl studiehandledning som studiebesök gett mer information om gymnasiet. 5. Elever som söker till eller går i Kimitoöns gymnasium Gymnasiebenägenheten har traditionellt varit högre bland elever i Kimitonejdens skola än bland elever i Dalsbruks skola. Enligt svaren i enkäten kommer det att vara så även år 01. För 10 elever (dvs 50%) i Dalsbruks skolas årskurs 9 är gymnasieutbildning ett säkert eller troligt alternativ, medan 19 elever (5%) i åk 9 i Kimitonejdens skola anger gymnasiestudier som säkert eller troligt val. Som alternativ till Kimitoöns gymnasium nämns även Katedralskolan och Tölö gymnasium Kommer du att söka till gymnasiet? KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 DBS åk Ja Troligtvis Troligtvis inte Nej Flickorna på årskurs 9 väljer Kimitoöns gymnasium i större utsträckning än pojkar. Endast av 11 pojkar vid årskurs 9 i Dalsbruks skola säger att de troligtvis väljer KÖG. Kommer du att söka till KÖG? Kommer du att söka till KÖG? Flickor % % % % Pojkar 1% 11% 1% 1% 5 1 Ja Troligtvis 5 5 Ja Troligtvis Troligtvis inte Nej DBS flickor DBS pojkar KNS flickor KNS pojkar Enkäten besvarades i Kimitoöns gymnasium av 7 elever, varav går på årskurs 1, på årskurs och 18 på årskurs. Av de som besvarat enkäten är 5 % flickor.

11 11 Elever i KÖG som besvarat enkäten Flickor Pojkar Kimito Dalsbruk Annat område i Dragsfjärds kommundel Västanfjärd Annan kommun De elever som nu går i Kimitoöns gymnasium säger sig ha prioriterat andra faktorer än det som dagens nior enligt enkäten lyfter fram som viktiga. Man kan här fråga sig om gymnasieeleverna verkligen hade en annan synsätt för ett par år sedan, eller om de nu, när de har erfarenhet av gymnasiestudier, resonerar på ett annat sätt. T.ex. anser ca 50 % av eleverna i KÖG att det var väldigt viktigt eller ganska viktigt att de skulle ha kompisar som går i samma skola, medan endast drygt 0 % av eleverna på årskurs 9 anser det väldigt viktigt eller ganska viktigt. Samma gäller frågan om hur viktigt det var att skolan skulle finnas nära hemmet, där 0 % av DBS:s nior och ca 0% av KNS:s nior anser det som ganska viktigt, medan inemot 50% av KÖG eleverna bedömer att det var väldigt viktigt eller ganska viktigt. Däremot spelade möjligheterna till jobb en mindre roll för de nuvarande eleverna i KÖG än det gör för niorna idag. Hur viktigt var följande saker för dig när du sökte till KÖG? Att utbildningen inte skulle bli för dyr Att skolan hade ett bra rykte Att skolan skulle ge mig goda möjligheter att få jobb Att skolan skulle ge mig bra möjligheter att studera Att jag skulle ha kompisar som går i (eller sökte till) Att mina kompisar rekommenderade skolan Att lärare/studiehandledare rekommenderade skolan Att mina föräldrar rekommenderade den skolan Att skolan skulle finnas nära hemmet Att skolan skulle ge den utbildning jag vill ha Att skolan var bekant för mig 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Väldigt viktigt Ganska viktigt En aning viktigt Inte alls viktigt

12 1. Elever som söker till yrkesutbildning Av Dalsbruks skolas nior anger 5 elever Axxell Pargas och Axxell Karis som den skola de troligtvis söker sig till. Andra skolor som nämns är Brusaby, Solvalla Idrottsinstitut och Aboa Mare. De flesta elever i DBS som i muntliga intervjun sa att de inte söker till KÖG, var osäkra på vilket det andra alternativet är men de var helt säkra på att absolut inte gymnasiet! I Kimitonejdens skola gav många elever flere alternativ till tänkbar skola vid tidpunkten för enkäten. Några valde t.ex. ännu mellan Axxell och Kimitoöns gymnasium. Axxell nämns som tänkbart alternativ av 10 elever. Vid tidpunkten för den muntliga intervjun hade valet klarnat för flere av eleverna. Elever i Dalsbruks skolas nia som väljer yrkesstudier anser att det är viktigt att skolan har internat. I övrigt framkommer inte andra valkriterier bland de som väljer yrkesstudier än hos de som väljer gymnasiet. Merparten av de elever som säger att de kommer att söka till yrkesutbildning håller helt med om att påstående jag är för svag i skolan för att klara mig i gymnasiet. Samma elever som säger sig vara för svaga för gymnasiet är också benägna att tycka att gymnasiet är till för plugghästar. Bland de elever som säger sig vara för svaga för gymnasiet och som uppger att de kommer att söka till yrkesutbildning finns ca 10 elever som har ett medelvitsord på över Sammanfattning Vid årsskiftet hade eleverna i årskurs nio en förhållandevis klar uppfattning om hur de vill välja efter nian. För många är valet ändå förknippat med osäkerhet. Flere väljer gymnasiestudier för att få tid att tänka, för att de inte ser något bättre alternativ, för att få stanna hemma lite längre eller för att det är ett enkelt val. Några flickor beskrev det så här: Inte är det nu så lätt. Inte lockar riktigt KÖG. Det känns inte som om där skulle finnas den där riktiga gymnasieandan. Men det är kanske enklast att söka dit, om man inte vill flytta. Och visst har ju KÖG bra utbildning och kursutbud. Som väntat, men beklagligt, är gymnasiebenägenheten lägre vid Dalsbruks skola än vid Kimitonejdens skola och lägre bland pojkar än flickar. Entydiga orsaker till detta kan ändå inte klart utläsas ur enkäten. Det förefaller inte finnas någon direkt koppling mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och elevernas val, trots att det ofta hävdas att elever, vars föräldrar har avlagt gymnasieexamen, har större benägenhet att söka sig till gymnasiestudier. Det kan inte heller utläsas något direkt samband mellan val av utbildning efter nian och de faktorer som eleverna betonar som viktiga för dem i valprocessen. Inte heller mellan Kimitonejdens skola och Dalsbruks skola finns nämnvärda skillnader mellan de preferenser som eleverna har och de faktorer som de betonar som viktiga. En märkbar skillnad finns däremot mellan i hur eleverna i Kimitoöns gymnasium resonerar och hur eleverna vid årskurs 9 resonerar. Det här gäller såväl vilka faktorer som eleverna upplever som viktiga vid valet av utbildning efter nian, men alldeles speciellt stor är skillnaden i hur man ser på Kimitoöns gymnasium. Den uppskattning som eleverna i gymnasiet känner för sin skola har inte spridit sig till eleverna i årskurs 9 och 8. Kimitoöns gymnasium har med andra ord ett synnerligen gott rykte men främst bland egna studerande.

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Figur 1. Poängfördelning i uppföljningsutvärderingen i matematik (alla uppgifter sammanslagna).

Figur 1. Poängfördelning i uppföljningsutvärderingen i matematik (alla uppgifter sammanslagna). SAMMANDRAG Utbildningsstyrelsen utvärderade inlärningsresultaten i matematik i slutet av den grundläggande utbildningen våren 2011. Informationen samlades in med hjälp av ett sampel, som på ett heltäckande

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Läsarundersökning Framtid.se

Läsarundersökning Framtid.se Läsarundersökning Framtid.se HÖSTTERMINEN 2012 Läsarundersökning Framtid.se Denna undersökning besvarades under perioden 18 oktober 30 november 2012 via en lösenord- skyddad webbinloggning. Erbjudande

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Sjung om studentens lyckliga dar

Sjung om studentens lyckliga dar Sjung om studentens lyckliga dar 2011 års studentrapport från Svensk Handel svenskhandel.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Planeringen och förberedelserna startar tidigt 5 2.1

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Effektiv kommunikation inom skolan

Effektiv kommunikation inom skolan Effektiv kommunikation inom skolan - skolledare om den egna arbetssituationen Microsoft Sverige, Anna Erman Synovate, David Ahlin 2008-11-10 Synovate 2007 1 Innehållsförteckning Syfte och metod Nyheter

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Är matematik en manlig domän?

Är matematik en manlig domän? gerd brandell & else-marie staberg Är matematik en manlig domän? Det finns föreställningar om att kvinnor har lägre kapacitet när det gäller matematik. Kvinnor är också kraftigt underrepresenterade på

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006 Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN Läsåret 5-6 Innehåll sidan Inledning 3 Sammanfattning 4 Vi som var med 6 Kost, fysisk aktivitet och BMI 7 Matvanor 8 Fysisk aktivitet i skolan och

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Informatiker Jonna Hahto 16.7.2013 Innehåll 1 De svarande... 3 2 Bibliotekstjänsternas inverkan... 4 3 Gapanalys och bedömningsskala...

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Liv & Hälsa ung för alla

Liv & Hälsa ung för alla Liv & Hälsa ung för alla Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos elever i särskolan Metod- och resultatrapport från länsövergripande pilotstudie våren 2014. Kort version med diskussionsfrågor Inledning

Läs mer

Röka, kröka och knarka

Röka, kröka och knarka FORSKNINGSRAPPORT Röka, kröka och knarka Användningen av droger bland gymnasieungdomar i Norrbotten 2012 Mats Jakobsson Röka, kröka och knarka Användningen av droger bland gymnasieungdomar i Norrbotten

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

PM. Redovisning av PÅPP-enkäten 2010.

PM. Redovisning av PÅPP-enkäten 2010. 18 april 211 Thomas Johansson Ph.D. Controller PM. Redovisning av PÅPP-enkäten 21. Inledning Kultur- och fritidsnämnden beslutade i maj 27 att tillämpa årliga utvärderingar för den Påse-pengar verksamhet

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Heta argument mot tobak

Heta argument mot tobak Heta argument mot tobak Hej! Det du håller i din hand är några tips till dig som förälder. Foldern har i huvudsak bara ett syfte att hjälpa dig med argument när du ska prata med ditt barn om tobak och

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell Jacob Jacob har flera nära kompisar. De hänger mycket både i skolan och på fritiden, har många gemensamma intressen och har jättekul tillsammans. Jacobs familj tycker det är konstigt att de flesta av kompisarna

Läs mer

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012 Ekonomiskt Bistånd Norrköping Brukarundersökning 2012 November 2012 Inledning Bakgrund Under våren 2012 har det genomförts en brukarundersökning i syfte att mäta hur medborgare (brukare) som söker försörjningsstöd

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Röster som räknas Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande Barnombudsmannen 2006

Röster som räknas Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande Barnombudsmannen 2006 Röster som räknas Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande Barnombudsmannen 2006 Barn och unga har rätt att få säga vad de tycker och bli tagna på allvar. Därför måste vuxna beslutsfattare

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

PIAAC. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter. Finländska vuxnas 2012. grundläggande färdigheter bland de bästa i OECD-länderna

PIAAC. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter. Finländska vuxnas 2012. grundläggande färdigheter bland de bästa i OECD-länderna Jan Strandström / Folio Bildbyrå Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter PIAAC Finländska vuxnas 202 grundläggande färdigheter bland de bästa i OECD-länderna PIAAC 202 I den internationella

Läs mer

Ambitionsnivåer hos kommunerna

Ambitionsnivåer hos kommunerna KRISTIANSTAD 22/11 Osäkra övergångar Brett forskningsprojekt kring ungdomar med avbruten gymnasieskola En enkät om hur landets kommuner hanterar sitt lagstadgade ansvar att hålla sig informerad om unga

Läs mer

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor RAPPORT 1(7) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer