TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS"

Transkript

1 RAPPORT TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS Kristianstads Kommun Stadsbyggnadskontoret

2 Uppdrag: , Trafikutredning Hammarslundsområdet Titel på rapport: Status: Trafikutredning Hammarslundsområdet en kapacitetsanalys Slutversion Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Kristianstads Kommun Stadsbyggnadskontoret Marie Nilsson Shehata Konsult: Uppdragsansvarig: Kvalitetsgranskare: Tyréns Per Bergström Jonas Andersson Tyréns AB Box Kristianstad Östra Boulevarden 56 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\KSD\241428\T\_Text\Trafikutredning Hammarshusområdet_slutversion_ docx Slutversion

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod Underlag Trafikflöden Planerad exploatering och bedömd trafikfördelning Framtida trafikmängder Trafikökningar och trafikfördelning Framtida trafikflöden Kapacitetsanalys och förslag till utformning (17)

4 2(17)

5 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Kristianstads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för ett nytt handelsområde. Planområdet ligger vid Hammarshus, mellan Hammar och väg E22 i östra Kristianstad. Handelsexploateringen planeras innehålla både volymhandel, dagligvaruhandel och s.k. shopping. Förutom områden för handel innehåller detaljplanen också bostäder. För att möjliggöra exploateringarna planeras en ny väg, Hammarleden, som förutom att tillgängliggöra handelsområdena också kommer att fungera som en ny tillfart till Kristianstads centrala delar österifrån. 1.3 Avgränsningar Uppdraget omfattar kapacitetsanalyser för att få en utformning på kringliggande vägoch gatunät som bedöms krävas för att få en tillfredsställande biltrafikförsörjning till de nya områdena och rimlig påverkan på övrig trafik. Framkomlighet för kollektivtrafiken och trafiksäkerhet beaktas också i arbetet med utformningen av vägoch gatunätet. Utredningen behandlar inte andra viktiga aspekter så som tillgänglighet för gående och cyklister, miljö, stadsmiljö etc. Dessa studeras i kommunens övriga arbete med detaljplanen. Trafikutredningen omfattar detaljplaneområdet samt kringliggande väg- och gatunät enligt bild Syfte Tyréns har fått i uppdrag att utföra en trafikutredning som visar och analyserar den trafiksituation som uppkommer till följd av utbyggnaden av handel och bostäder. Syftet är att visa vilket trafiknät som krävs för att få ett fungerande trafiksystem när området är fullt utbyggt. Bild 1 Område som analysen omfattar. 3(17)

6 1.4 Metod Den metod som använts för att analysera trafiken i området är mikrosimulering med VISSIM. Simuleringsmodellen har byggts upp för det övergripande väg- och gatunätet i utredningsområdet. Indata består av dagens trafikmängder som räknats upp för en framtida trafiksituation år 2030 samt omfördelats till följd av det nya trafiknätet. Till detta läggs den trafik som de nya områdena alstrar. 2 Underlag 2.1 Trafikflöden Som underlag har senast uppmätta trafikflöden på respektive gatuavsnitt använts. Uppgifter har hämtats från Kristianstads kommun samt Trafikverket. Dagens trafikmängder redovisas i bild Utifrån bedömd fördelning av trafiken har de framtida trafikmängderna, Årsdygnstrafik (ÅDT), sammanställts för olika alternativ år Analyser har sedan skett med hjälp av VISSIM av olika scenarier år 2030, med olika utformningar av väg- och gatunätet. Analyserna görs för en situation som bedöms motsvara maxtimmen under en normal fredag eftermiddag Bild 2: Senast uppmätta trafikflöden ÅDT (Årsdygnstrafik = Fordon per årsmedeldygn. 4(17)

7 2.2 Planerad exploatering och bedömd trafikfördelning Detaljplanen planeras medge handelsutbyggnad i tre delområden norr om Hammarleden, därutöver också bostäder söder om Blekingevägen i östra Hammar. Området med dess planerade utformning (arbetsmaterial) redovisas i bild 3. Kristianstads kommun har tillhandahållit bedömd trafikalstring från de olika exploateringsområdena (via Sweco), se tabell 1. Område 1 omfattar volymhandel (ca m2 BTA). Område 2 omfattar dagligvaruhandel (ca m2 BTA) samt volymhandel (ca m2 BTA). Område 3 omfattar shopping (ca m2 BTA) samt dagligvaruhandel (ca m2 BTA). Område 4 omfattar ca 200 lägenheter). Bostadsområdet bedöms alstra 90 bilrörelser under maxtimmen och 800 fordon per årsmedeldygn. Trafiken under maxtimmen en fredag eftermiddag bedöms vara ca 11 % av ÅDT. Bild 3: Planområdet och dess olika delar. Område YTA (m2 BTA) 1 2 P-platser per 1000 m2 BTA Antal P- platser Antaget p-platsbehov med hänsyn till bra kollektivtrafikläge Omsättning under maxtimme Bilrörelser per maxtimme 1 (Volymhandel) (95 %) 20 % SUMMA (Dagligvaruhandel) (95 %) 80 % (Volymhandel) (95 %) 20 % SUMMA (Shopping) (90 %) 40 % (Dagligvaruhandel) (90 %) 80 % SUMMA TOTALT Tabell 1 Antagen biltrafikalstring i handelsområden ÅDT 5(17)

8 3 Framtida trafikmängder 3.1 Trafikökningar och trafikfördelning Dagens trafikflöden har räknats upp till en framtida situation år 2030 och omfördelats till följd av nytt väg- och gatunät. Den allmänna biltrafikökningen, till följd av vi reser och transporterar allt mer och allt längre, har antagits vara något lägre än den utveckling som varit de senaste åren, se tabell 2. Trafikökning per år Resor till och från bostadsområden 0,7 % Övriga resor inom Kristianstads tätort 1,0 % Resor med start- och målpunkter 1,2 % utanför Kristianstad tätort Tabell 2. Antaget allmän trafikökning per år fram till år För år 2030 antas också områden som pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad vara utbyggda. Mellan väg E22 och Viby redovisas där områden som bedöms omfatta ca m2 BTA volymhandel samt ca 400 villor. En bedömning av fördelningen av trafiken från de olika områdena till anslutande vägar och områden i och utanför analysområdet har utförts. För handelstrafiken innebär detta: - ca % mot Blekingevägen västerut - ca 10 % mot Gustaf Hellströms väg norrut - ca 10 % mot väg 118 norrut - ca 15 % mot E22 österut via tpl (trafikplats) Hammar - ca % mot E22 västerut via tpl Hammar - ca 10 % mot väg 118 söderut 3.2 Framtida trafikflöden Utifrån bedömd fördelning av trafiken har de framtida trafikmängderna (ÅDT) beräknats för olika gatuavsnitt år Den övergripande gatustrukturen ges utifrån detaljplaneförslaget, men innehåller två huvudalternativ: - Ett där Blekingevägen är stängd för genomfartstrafik (förutom bussar i linjetrafik) på den östra delen genom Hammar. - Ett där Blekingevägen är öppen för genomfartstrafik genom Hammar, men den östra delen är nedtonad, underordnad anslutande gator och utformad för max 40 km/h. Dessutom redovisas bedömda trafikmängder för en situation då handelsetableringarna har öppnat (planerat år 2014) utan framtida allmänna trafikökningar. Även detta med Blekingevägen öppen respektive stängd för genomfartstrafik genom Hammar. Även ett Nollalternativ redovisas det vill säga år 2030 utan aktuella exploateringar och vägutbyggnader. Det innebär allmän trafikökning till år 2030 på befintligt gatunät. 6(17)

9 Bild 4 Trafikmängder 2014 med Blekingevägen stängd för genomfart ÅDT, Allmän trafik, exklusive exploateringar ÅDT, Total trafik, inklusive exploateringar 7(17)

10 Bild 5 Trafikmängder 2014 med Blekingevägen öppen för genomfart ÅDT, Allmän trafik, exklusive exploateringar ÅDT, Total trafik, inklusive exploateringar 8(17)

11 Bild 6 Trafikmängder 2030 med Blekingevägen stängd för genomfart ÅDT, Allmän trafik, exklusive exploateringar ÅDT, Total trafik, inklusive exploateringar 9(17)

12 Bild 7 Trafikmängder 2030 med Blekingevägen öppen för genomfart ÅDT, Allmän trafik, exklusive exploateringar ÅDT, Total trafik, inklusive exploateringar 10(17)

13 Bild 8: Trafikmängder 2030 utan aktuella exploateringar och gatuutbyggnader (Nollalternativ). 11(17)

14 4 Kapacitetsanalys och förslag till utformning Kapacitetsanalysen har utförts för en maxtimmesituation år 2030 med hela området utbyggt. Analysen omfattar det övergripande gatunätet och dess korsningspunkter inom utredningsområdet, se bild 9. I ett första skede studerades tillfarterna till handelsområdena. Då konstaterades att belastningen på utfarten från område 3 (shoppingcentrat) var hög och att cirkulationsplatsen i korsning H hade svårt att klara detta. Med bara en utfart från denna parkering blir systemet sårbart. I samråd med kommunen och exploatören har därför ytterligare en in- och utfart till område 3 tillkommit med anslutning till 118 vid dess korsning med Blekingevägen. I detta första skede konstaterades också stora kapacitetsanspråk i trafikplats Hammar och behov av åtgärder. Övriga anslutningar till handelsområdena fungerade tillfredställande med föreslagen utformning, liksom övriga korsningar. A B Bild 9 Korsningar som analyserats. De utformningar som föreslås för respektive korsning är: A Blekingevägen/Gustaf Hellströms väg: En enfältig cirkulationsplats klarar att avveckla trafiken i simuleringen. Viss köbildning under kortare perioder uppstår, med som mest fordon. Köerna står dock aldrig helt still och varar inte under några längre perioder. C G F I J H K L E D A Bild 10 Blekingevägen/Gustaf Hellströms väg 12(17)

15 B Hammarleden/Blekingevägen: Föreslås utformas med ett vänsterssvängskörfält västerifrån, vilket fungerar utan problem i simuleringen. Maxkölängden är ca 2-3 fordon i både vänstersvängskörfältet och i tillfarten från Blekingevägen. B Bild 11 Hammarleden/Blekingevägen C Hammarleden/Otto Lindenows väg: Med antagen trafikalstring klarar en enfältig cirkulationsplats att avveckla trafiken. Maxkölängderna är på Hammarleden ca fordon och på sidoanslutningarna ca 2-5 fordon. I område 1 föreslås detaljplanen tillåta volymhandel. Detta kan innefatta butiker med väldigt olika storlek på trafikalstring, vilket gör att belastningen i utfarten till korsning C kan bli betydligt större än vad som här antagits. Med större flöde på inoch utfarten till handelsområdet växer köerna på Hammarleden, vilket kan innebära försämrad framkomlighet för genomfartstrafiken. För att möjliggöra utbyggnad föreslås detaljplanen därför ge markutrymme till en tvåfältig cirkulationsplats med 2 körfält i tillrespektive frånfarten västerut samt 2+2 körfält på Hammarleden öster om denna korsning. D Hammarleden/Ny lokalgata: Korsningen föreslås utformas som en cirkulationsplats med två körfält. Samtliga till- och frånfarter föreslås också få två körfält. D Med antagen trafikalstring räcker det med två körfält på Hammarleden väster om denna korsning medan sträckan österut föreslås få 2+2 körfält. Sammanvävning till ett körfält kan ske direkt efter frånfarten västerut. I tillfarten västerifrån är maxkölängden ca 3-5 fordon i simuleringen, vilket innebär att sträckan med två körfält innan korsningen bör vara minst 40 meter. Med hänsyn till eventuell högre trafikalstring i område 1 bör detaljplanen medge 2+2 körfält även väster om korsning D, se resonemang under korsning C. E Infart från lokalgata: En separat direktavfart till parkeringen i område 3 från lokalgatan föreslås skapas. Denna ökar tillgängligheten till området, fördelar infartstrafiken på två infarter och avlastar korsning H. F Utfart till lokalgata: En separat utfart till lokalgatan från område 2 föreslås anläggas. Utfarten fördelar utfartstrafiken och avlastar korsning H. Bild 12 Hammarleden/Otto Lindenows väg Bild 13 Hammarleden/Ny lokalgata 13(17)

16 F G G In- och utfart till parkering vid livsmedelbutik: En anslutning till den norra delen av parkeringen i område 3, vid den tänkta livsmedelsbutiken, föreslås. Anslutningen ger god tillgänglighet till livsmedelsbutiken från Hammar och avlastar korsning H. H Bild 14 Korsningarna E, F och G E H Anslutningar till handelsområden från lokalgata: Korsningen föreslås utformas som en tvåfältig cirkulationsplats. Simuleringen visar att utformningen fungerar utan några större köbildningar förutsatt att anslutningarna E G skapas och att både till- och frånfarterna söderut på lokalgatan har två körfält. Övriga till- och frånfarter föreslås få ett körfält. Tillfarten från område 2 har som mest 2-4 fordon i kö och maxkölängden på tillfarten från område 3 är ca 8-10 fordon. H I Väg 118/Blekingevägen: I simuleringarna har korsningen kvar nuvarande utformning med dess trafiksignalanläggning, men med bara ett körfält i tillfarten på Blekingevägen från väster. Korsningen har studerats för både alternativet att Blekingevägen är stängd respektive öppen för genomfart i östra delen av Hammar. Simuleringarna visar inte på några tendenser till kapacitetsproblem i något av fallen. Samtliga köbildningar avvecklas under ett omlopp i trafiksignalen. Maxkölängden är på väg 118 omkring 10 fordon. I alternativet med Blekingevägen stängd för genomfart är maxkölängden västerifrån ca 3-5 fordon. Bild 15 Ny Lokalagata/anslutningar till område 2 respektive 3. Bild 16 Väg 118/Blekingevägen med Blekingevägen stängd för genomfartstrafik. 14(17)

17 I alternativet med Blekingevägen öppen är kölängden i tillfarten västerifrån som mest ca 5-8 fordon. För att undvika bakåtblockering bör därför anslutningen till område 3 placeras minst 70 m från väg 118. Det är också möjligt, och kanske önskvärt om man vill tona ner genomfartstrafiken, att Blekingevägen är underordnad infarten till område 3 och ansluter i en trevägskorsning med väjningsplikt. Även i detta fall bör avståndet till väg 118 vara omkring 70 m. J Hammarleden/väg 118/E22: Korsningen, som är en del av tpl Hammar, föreslås utformas som en cirkulationsplats med två körfält. Samtliga tillfarter föreslås också få två körfält, liksom samtliga utfarter utom mot påfartsrampen mot E22. En fri högersväng utanför cirkulationsplatsen föreslås för trafik från 118 mot E22 (befintlig direktramp bedöms kunna användas). Föreslagen utformning fungerar i simuleringarna, förutsatt att parkeringen i område 3 får en anslutning till korsning I. Viss köbildning uppstår och tillfälligt kan köer växa söderut ner mot rampanslutningarna i södra delen av trafikplatsen och påverka kapaciteten där. K - Väg 118/Byholmsvägen: Korsningen fungerar rent kapacitetsmässigt men har med dess stora ytor, höga hastigheter och dubbla körfält på väg 118 bristande trafiksäkerhetsstandard. Korsningen föreslås stängas då Byholmsvägen får en ny anslutning i korsning L. K Bild 19 Väg 118/Byholmsvägen. Bild 17 Väg 118/Blekingevägen med Blekingevägen öppen för genomfartstrafik J Bild 18 Hammarleden/väg 118/E22 i trafikplats Hammar. 15(17)

18 L Väg E22/väg 118: Olika alternativ i tpl Hammar har studerats för korsningen vid de södra rampanslutningarna för att finna en utformning som ger acceptabel framkomlighet. Nuvarande utformning: Våren 2012 byggdes en ny gång- och cykelväg mellan Hammar och Viby längs väg 118 förbi tpl Hammar. I samband med detta byggdes korsningen på väg 118 i södra delen av trafikplatsen om, så att avfartsrampen västerifrån fick ny utformning. En gång- och cykelpassage med farthinder (enkelsidigt gupp) anlades över ramperna och direktrampen söderut mot Åhus fick ny linjeföring för att få ner hastigheterna och anpassas till passagen. Simuleringen med denna utformning visar att det inte finns tillräcklig kapacitet i avfarten från E22. Trafikflödet med vänstersvängande fordon från väg E22 är stort och dessa får tidvis inte tillräckliga tidsluckor för att ta sig ut norrut på väg 118. Dessutom påverkar den köbildning som uppstår i tillfarten till cirkulationsplatsen i den norra delen av trafikplatsen och som ibland växer nästan hela vägen ner till de södra anslutningarna. Konsekvensen är köer på avfartsrampen som växer ända upp mot motorvägen, vilket inte är acceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Cirkulationsplats med fria högersvängar: Som ett alternativ har en utformning med tvåfältig cirkulationsplats med fria högersvängar prövats. I detta alternativ har själva tillfarten till cirkulationsplatsen från avfartsrampen västerifrån ett körfält, medan det högra körfältet går fritt utanför cirkulationsplatsen. Bild 21 E22/väg 118 i tpl Hammar cpl med fria högersvängar. L Bild 20 E22/väg 118 i tpl Hammar nuvarande utformning. L Även med denna utformning visar simuleringen på att lösningen är känslig för stora vänstersvängande strömmar från E22. Ett körfält in i cirkulationen för trafik som skall norrut på väg 118 in mot handelsområdet räcker inte. Köer växer tidvis långt upp på rampen, nästan ända ut på själva motorvägen, vilket kan leda till snabba inbromsningar och andra farliga trafiksituationer. 16(17)

19 Cirkulationsplats med två körfält från avfartsrampen samt med anslutning till Byholmsvägen: Detta alternativ innebär en något större tvåfältig cirkulationsplats där även Byholmsvägen får en anslutning. I och med detta kan korsning K väg 118/Byholmsvägen stängas, vilket innebär en trafiksäkrare lösning. Byholmsvägens anslutning direkt till trafikplatsen ger också en förbättrad tillgänglighet till de planerade områdena söder om väg E22. Tillfarten från avfartsrampen från E22 har i detta alternativ två körfält. Från väg 118 finns även i detta alternativ en fri högersväng till påfarten österut (befintlig ramp antas delvis kunna användas). Simuleringen visar att denna lösning fungerar acceptabelt med antagna trafikmängder. Två körfält i tillfarten innebär att det finns möjlighet för trafikanter som ska svänga norrut att använda båda dessa. Ökad storlek på cirkulationen, placeringen något längre söderut med ökade avstånd till den norra cirkulationsplatsen och dubbla körfält i tillfarten västerifrån bidrar till ökad kapacitet. Denna utformning bidrar också till ett mer uppdelat flöde norrut vilket minskar köerna i tillfarten till den norra cirkulationsplatsen. Viss köbildning uppstår på avfartsrampen, men aldrig längre än ca 5-7 fordon per körfält vilket inte bedöms ge några betydande trafiksäkerhetsproblem i anslutning till avfarten från motorvägen. kapacitet. I annat fall är risken betydande för köbildning på rampen som sträcker sig nära eller ända ut på motorvägen. Byholmsvägen kan med fördel få en anslutning direkt till cirkulationsplatsen, vilket gör att nuvarande korsning, med bristande trafiksäkerhetsstandard, kan stängas. En anslutning till cirkulationsplatsen ger också förbättrad tillgänglighet till framtida områden söder om E22. Bild 22 E22/väg 118 i tpl Hammar cpl med två körfält från avfartsrampen samt ny anslutning till Byholmsvägen. L Sammantaget kan konstateras utifrån simuleringarna att en tvåfältig cirkulationsplats i södra delen av tpl Hammar är att föredra och att det måste finnas två körfält i tillfarten från E22 och genom cirkulationsplatsen med möjlighet till färd norrut på väg 118 mot handelsområdet för att få tillräcklig 17(17)

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET RAPPORT TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på rapport: Status: TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

TRAFIKPLATS REBBELBERGA

TRAFIKPLATS REBBELBERGA Trafikteknisk utredning för TRAFIKPLATS REBBELBERGA Objektnummer: 8850565 Maj 2012 Denna trafiktekniska utredning har utförts i april till maj 2012 av följande projektorganisation: Beställare Trafikverket

Läs mer

PM-TRAFIKKONSEKVENSER

PM-TRAFIKKONSEKVENSER UPPDRAGSNUMMER 2510165070 UPPDRAGSLEDARE: ANNA SVENSSON UPPRÄTTAD AV: OSCAR LEWIN GRANSKAD AV: JOAKIM BENGTSSON & MALIN ZETTERQVIST MALMÖ 1 (16) repo001.docx 2012-03-29 S w e co Hans Michelsensgatan 2

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7000177 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO TRANSPORTSYSTEM SARA JOHANSSON Sweco Ändringsförteckning Version Datum Förändring

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå

Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå Trafiksimulering Södra Hamnleden Luleå Analys: Anna Djärv Presentation: Astrid Bergman 1 Nuläge, år 2010, ÅDT 4 520 3 240 2 590 5 080 7 720 1 220 3 700 2 Uppdraget Se över möjligheterna att minska antal

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

RAPPORT. TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08. Analys & Strategi

RAPPORT. TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08. Analys & Strategi RAPPORT TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08 Analys & Strategi Titel: Redaktör: WSP Sverige AB Besöksadress: Ullevigatan 19 Box 13033 402 51 Göteborg Tel: 010-722

Läs mer

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg Halmstad kommun Helsingborg 2016-07-06 Datum 2016-07-06 Uppdragsnummer 61450827962-008 Utgåva/Status Slutversion Kristoffer Persson John McDaniel Lars Nilsson John McDaniel Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7001358 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO SOCIETY JOACIM THELIN SARA JOHANSSON repo002.docx 2013-06-14 Sweco 1 Inledning Bakgrund

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

TRAFIKUTREDNING I SAMBAND MED FRAMTAGANDET AV NY DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELARNA AV ÖSTRA TORP

TRAFIKUTREDNING I SAMBAND MED FRAMTAGANDET AV NY DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELARNA AV ÖSTRA TORP UDDEVALLA KOMMUN Östra Torp - Trafikutredning UPPDRAGSNUMMER 7001092000 TRAFIKUTREDNING I SAMBAND MED FRAMTAGANDET AV NY DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELARNA AV ÖSTRA TORP GBG STADS- & TRAFIKUTFORMNING ANDREAS

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING Eskilstuna 2010-11-17 Datum 2010-11-17 Uppdragsnummer 613A1042069000 Utgåva/Status Slutrapport 2 Rev 2010-11-11 kkn 3 Rev 2010-11-15 kkn KNUTSSON KRISTINA

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 0.95 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (15) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering Uppdragsnr: 10033453 1 (10) KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering 2003-04-07 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Munkeröd 1:12 m.fl. Trafikutredning

Munkeröd 1:12 m.fl. Trafikutredning Beställare: Privatbostäder AB Badhusvägen 4 444 31 Stenungsund Beställarens representant: Åsa Norberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young David Lindvert

Läs mer

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning Beställare: Privatbostäder AB Badhusvägen 4 444 31 Stenungsund Beställarens representant: Åsa Norberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young David Lindvert

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie Trafikplats Ideon i Lund förstudie Inledning Lunds stad med drygt 112 000 invånare (2011) är en viktig och växande ort inom regionen dels som bostads- och utbildningsort men även som arbetsplats för ett

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

Kapacitetsanalys Skeppsrondellen, Håbo

Kapacitetsanalys Skeppsrondellen, Håbo Handläggare Amer Aslam Tel +46 (0)10 505 14 03 Mobil +46 (0)72 249 90 29 E-mail amer.aslam@afconsult.com Datum 2015-10-15 Uppdragsnr 708847 Förprojektering VA och gator inom planområde Väppeby 7:18 m.fl.

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Kungsbacka kommun Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Göteborg 2015-03-10 Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Datum 2015-03-10 Uppdragsnummer 1320012119 Utgåva/Status Rebecka Gunnarsson

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Bålsta Trafikutredning

Bålsta Trafikutredning Skanska Fastigheter Göteborg AB Göteborg 2017-10-19 Koncept Datum 2017-10-19 Uppdragsnummer 1320030409 Utgåva/Status Koncept Harald Lundström Anton Nilsson Åsa Dykes Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Förutsättningar och trafiklösningar vid utbyggnad av Växthusvägen

Förutsättningar och trafiklösningar vid utbyggnad av Växthusvägen PM 1 (7) 2014-03-11 Förutsättningar och trafiklösningar vid utbyggnad av Växthusvägen Bakgrund Detaljplaner för Växthusvägens förlängning finns framtagna och är lagakraftvunna 2011-12-01både i Järfälla

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID UBBARP, NORR OM ULRICEHAMNSMOTET INNEHÅLL

TRAFIKUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID UBBARP, NORR OM ULRICEHAMNSMOTET INNEHÅLL ULRICEHAMNS KOMMUN TRAFIKUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID UBBARP, NORR OM ULRICEHAMNSMOTET ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM INNEHÅLL

Läs mer

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning 1 PM 2017:90 Matilda Segernäs 2017-11-06 Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning Flaket 10, Ica Kvantum Åhus Innehåll 1. Inledning 2 2. Förutsättningar för beräkningar 4 2.1 Trafikmängd

Läs mer

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum UNDERLAG TILL VÄGPLAN E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum Täby och Österåkers Kommun, Stockholms län PM Vägutformning 2015-11-23 Projektnummer: 107337 Dokumenttitel: PM Vägutformning Skapat av: Jonas Skyllberg

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun 2013-06-05 Upprättad av: Anneli Bellinger Granskad av: Catharina Rosenkvist Godkänd av: Anneli Bellinger Handläggare: Anneli Bellinger

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län TRAFIKUTREDNING Tillhörande DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG Eda kommun, Värmlands län Mars 2012 Medverkande Beställare: Charlottenberg Shopping Center AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 1.0 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (60) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden UPPDRAG Björnbro, Håbo - trafik UPPDRAGSNUMMER 3370757200 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Martin Holmstedt DATUM Trafikanalys / Sammanfattning Sweco har på uppdrag av Håbo kommun utfört en

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS Arini Savitri Magnusson BJERKING AB Strandbodgatan 1, 75143 Uppsala Bjerking AB Box Postnr Ort Telefon 010-211 8000 Fax 010-2118001 www.bjerking.se

Läs mer

1. Bakgrund och syfte

1. Bakgrund och syfte PM Uppdrag Komplettering av trafikutredning Beställare ROPH Invest AB Från Patrik Larsson Till Henrik Fredriksson PM nummer 1 Datum 2012-08-24 Ramböll Sverige AB Box 1932, Pelle Bergs Backe 3 791 19 Falun

Läs mer

Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan

Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan Botkyrka kommun Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan Reviderad slutrapport Stockholm 2013-09-17 Trafikutredning del av kv. Yrkesskolan Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Reviderad slutrapport

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla UNITED BY OUR DIFFERENCE trafikutredning pm Sågen, Uddevalla 2013-03-06 Medverkande Beställare: Lanesund Fastigheter AB Kontakt: Håkan Nilsson Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf,

Läs mer

Trafikutredning ABC-tomten

Trafikutredning ABC-tomten BOTKYRKA KOMMUN Slutrapport Stockholm 2011-04-18 Datum 2011-04-18 Uppdragsnummer 61201041565000 Utgåva/Status Slutrapport MORTEZA GHOREISHI SANDRA SASU STEFAN THELANDER Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

1 (22) ra04s Sweco Skolgatan 2B, Örnsköldsvik Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB

1 (22) ra04s Sweco Skolgatan 2B, Örnsköldsvik Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB Umeå kommun Badhuset och kvarteren Nanna och Mimer Uppdragsnummer 2127064000 Trafikanalys Version 1.2 Örnsköldsvik Maj 2012 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Andrew Cunningham 1 (22) Sweco Skolgatan

Läs mer

Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning

Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning Utredning Emmabodavägen kort sammanfattning Projektets bakgrund: Emmabodavägen är planerad att ändra karaktär från industrigata till stadsmässig gata. Trafiksäkerhetsåtgärd för att skydda oskyddade trafikanter,

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station Bakgrund I samband med den politiska behandlingen av ny detaljplan för Sickla Köpkvarter, projekt nummer 9145, har frågor om den övergripande trafikstrukturen ställts. Möjligheten till framtida nya tillfarter

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

Alternativa avfarter Bodenvägen

Alternativa avfarter Bodenvägen LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (6) Stadsplanering 2015-04 SBF 2015/37 Anna Karin Lidén Alternativa avfarter Bodenvägen Sammanfattning Utredning har gjorts om av- och påfart Bodenvägen/97:an. Kraven på hög kvalitetsnivå

Läs mer

BILAGA 1 - TEKNISKT PM TRAFIKANALYS

BILAGA 1 - TEKNISKT PM TRAFIKANALYS UPPDRAG Trafikutredning Norra Gossagården UPPDRAGSNUMMER 7001439000 UPPDRAGSLEDARE Sofie Lundberg UPPRÄTTAD AV Erik Eidmar DATUM Trafikanalys Norra Gossagården Vid trafikanalysen har den framtida trafikalstringen

Läs mer

Väg 118 vid Kristianstad, trafikplats Hammar

Väg 118 vid Kristianstad, trafikplats Hammar GRANSKNINGSHANDLING Väg 118 vid Kristianstad, trafikplats Hammar Kristianstads kommun, Skåne län Planbeskrivning till Vägplan, 2016-05-10 Projektnummer: 146386 TMALL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN TRAFIK-PM 2014-12-10 1 Bakgrund, syfte och omfattning McDonald s planerar för att etablera en ny hamburgerrestaurang i nordvästra hörnet vid korsningen

Läs mer

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik Förvaltningen för Teknik Mars 2018 Utges av Mars 2018 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 7 2 Nulägesbeskrivning 8 2.1 Lokalisering... 8 2.2 Vägsystemet... 8 2.3 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister...

Läs mer

Osby kommun 25 augusti 2016

Osby kommun 25 augusti 2016 Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23 Osby kommun 25 augusti 2016 Dokumenthistorik Projektnummer: 2012338 Version Dokumenttyp Författare Granskad Date Rev 0.8 Granskningshandling SN JO 20160512 Rev

Läs mer