Motverka studieavbrott (motverka utanförskap)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motverka studieavbrott (motverka utanförskap)"

Transkript

1 Motverka studieavbrott (motverka utanförskap) Vad vet vi från forskningen och beprövade erfarenheter?!"#$%&'

2 Plug In Motverka Studieavbrott Sveriges största ESF-projekt motverka avbrott SKL i samverkan med 5 regioner 50-talkommuner 80-talprojektverkstäder Metodutvecklingsprojekt Förebygga studieavbrott för elever i riskzon Stötta elever tillbaka till studier/ praktik/arbete (KIA) Ca 7500 unga/elever har deltagit

3 Betydelsen av utbildning: utanförskapets konsekvenser Individer som ej fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande riskerar i högre grad: Arbetslöshet Sämre hälsa (fysisk och psykisk) Ökad risk för kriminalitet Lägre grad av deltagande i samhället (Rumberger R, W & Lamb, S, 2003, OECD; Barro, R.J.,1997, Shavit, Y & Muller, W, 1998; Owens, 2004; Rumberger, R.W, 1987 Nilsson & Wadeskog, 2008; Vinnerljung m.fl.m.fl.)

4 Utanförskapet i Sverige? 13,1 % saknar behörighet till gymnasiet Ca 24% fullföljer inte sin gymnasieutbildning på 4 år Ca unga riskerar sakna sysselsättning efter GY unga (16-29) har ej arbetat/studerat under de senaste 3 åren (NEETS/UVAS) inte varit i kontakt med AF eller hem-kommun (KIA) (Arbetsförmedlingen, MUCF (Ungdomsstyrelsen), Skolverket, Nilsson & Wadeskog)

5 Riskfaktorer för avbrott Riskfaktorer: individuella & strukturella Individuella och strukturella bakgrundsfaktorer: SES (moderns utbildningsnivå Sverige), arbetslöshet förälder, ensamstående förälder Närsamhällets karaktär (SES) Kön (fler pojkar) Flytt (fler ökar risk) Språk Låga resultat/prestation i skolan Funktionsnedsättningar Hälsa (psykisk fysisk) Behov av särskilt stöd Självförtroende, självkänsla, motståndskraft, social kompetens Låg skolanknytning: Historia av distansering/låg involvering i skolan (disengagement) (adapted from Dale, 2011 (All-factors framework) NDPC, 2007 m.)fl.

6 Studieavbrott är en process Börjar tidigt. Resultat av en interaktion (individ/hem/samhälle/skola) Eleverna distanserar sig gradvis (disengagement) Effektivt att öka elevernas anknytning till skolan genom ökad involvering (engagement) med skola/skolarbete Satsa energi på de faktorer man kan påverka elevernas anknytning till skolan syns genom involvering/aktivitet (engagement)

7 Indikatorer på involvering med skola: engagement Effektivt att arbeta med att stärka involveringen inom flera dimensioner Beteende (behavioral): närvaro, aktiv på lektioner, fullföljer uppgifter, läxor, fokuserad tid på uppgifter under lektionstid, ställer frågor, (extra-curricular) o.s.v. Akademisk: resultat/betyg, läxläsning, tid på skolarbete och skolrelaterade saker i skolan/hemma Kognitiv: hur ser elever kopplingen mellan skola och framtida mål, relevansen, meningsfullheten, hur sätts mål med lärande och för framtid. Även självreglering av prestation, inlärningsstrategier, problemlösning o.s.v. Psykologisk/Affektiv: identifierar sig med skolans värderingar (normer) kompatibla normer hem-skola, värderar skola/utbildning; känner man tillhörighet, anknytning till andra i skolan (hemmet), stöd och social trygghet och stimulans, gemenskap o.s.v. (Bl.a. Fuhrlong, Christensen, 2008; Sinclair et al. 2003; Lehr et.al. 2003, 2004, 2008; Lamb, 2008 m.fl.m.fl)

8 Vad vet vi?: Riskfaktorer Riskfaktorer för disengagement : Individ Frånvaro Låga skolresultat Funktionsskillnader Diagnoser (neuropsykiatriska, koncentrationssvårigheter) Fysisk/Psykisk ohälsa Negativa relationer Sårbara grupper Låg självkänsla, självförtroende (motståndskraft) Historia av låg involvering ( disengagement ) (adapted from Dale, 2011)

9 Riskfaktorer för disengagement : familj Föräldra-engagemang och förväntningar Brist på tillsyn, låt gå uppfostringsmodell Barnen får fatta många beslut själva Barn förväntas ta vuxenansvar/roller Låga ambitioner för barnens utbildning Utbildning värderas inte svagt stöd för att stanna Motstridiga förväntningar (kulturellt, socialt, beteende) Låg grad av involvering i barnens skolgång/arbete Starka negativa reaktioner på misslyckanden Låg grad av verbal kommunikation (förälder-barn) (Ferguson et al, 2005; Kendall & Kinder, 2005; Restart, 2007 i Dale, 2011)

10 Skolan gör enorm skillnad Skolrelaterade risk-faktorer: Brist på kompetens att arbeta med elever i riskzon Brist på kompetensutveckling Brist på resurser (material eller personal) Brist på SYV Brister i det relationella arbetet (lärare, vuxna/elev) Brist på stödfunktioner (kuratorer m.m) Låg status på utbildning Social sammansättning (skolantagning) Storlek (skola och klass mindre bra) Undervisningskvalitet - kunna anpassa, variera Lärartäthet (Anpassat från Dale, 2011)

11 Riskfaktorer för disengagement - kursplaner läroplaner Upplevd brist på meningsfullhet och relevans i kurser/studieplan Föreskriven teoretisk studieplan/kurser Inlåsning i olämpliga kurser (teoretiska/praktiska) Olämplig pedagogik - fokus på läroplanens innehåll/kursmålen snarare än eleverna Brist på alternativa utbildningsvägar med möjligheter till formaliserad ackreditering/validering Minskad tid för elevens helhetsutveckling p.g.a. press kring kursmål (livskunskap, vägledning, socio-emotionellt, likabehandlingsarbete, stödsystem och även aktiviteter utanför skoldagen) (Anpassad efter Dale, 2011 m.fl.)

12 Bilder lånade av Dr. Mark Wilson

13

14 Orsaker till studieavbrott: Vad säger elever?: Internationellt: (NCDP m.fl.) Upplevd brist på meningsfullhet/relevans Upplevd brist på motivation Upplevde brist på positiva förväntningar Dåligt förberedda från grundskola För svåra studier Personliga skäl (ex. ekonomi, vårda anhöriga eller barn) Upplevd brist på säkerhet/välbefinnande i skolmiljö) Sverige: (SCB, 2007) MUCF (Ungdomsstyrelsen)2013, GR Dropouts, 2011) Skoltrött Bristande pedagogiskt stöd Fysisk/psykisk ohälsa Socialt utanförskap Utbildningen hade fel inriktning Vuxna som inte bryr sig Studierna var för svåra Dåligt bemötande Trivdes inte i klassen/skolan Bristfälligt stöd efter frånvaro (sjukdom, missbruk) Fick arbete Behov av mer praktik/mindre teori Behövd stöd i skolarbetet men fick inte Stökig skolmiljö

15 Effektiva insatser för att motverka avbrott: effektutvärderade insatser/program (individ/skola) Samhällstjänst (ofta särskilda projekt) Yrkesutbildning (starkt tema i mycket av int. forskningen) Mentorskap/Rådgivning och stöd (akademiskt, studie-orienterat och socioemotionellt, uppföljning..) Högskoleförberedande aktiviteter (kurser och rådgivning) Färdighetsträning (livskunskap, social, SET) Förändring av organisation, (skola/klass) Case management (samordning av insatser, uppföljning ) Utökat akademiskt stöd (uppföljning) Alternativ skola Program som omfattar flera delar (akademiskt stöd, yrkesorientering, case management) Annat (fritidsaktiviteter, bostadslösningar för hemlöshetsproblematik osv) (Wilson et. al., 2011 m.fl)

16 Viktiga komponenter/förutsättningar i främjande/förebyggande insatser Individfokuserade insatser: intensivt individuellt stöd holistiskt stöd förtroendefulla relationer erfaren personal kontinuitet tydlig uppföljning överskådliga uppgifter med uppnåbara konkreta resultat bygga anknytning Organisation/system insatser flexibilitet i utformning av undervisning/ kurser/program bygga känsla av samhörighet ge förtroende höga förväntningar tydlig uppföljning trygg miljö stötta risk-tagande för elever och personal (Anpassat efter Lamb et al 2004, 2008 o.s.v.; Klima, 2005, NDPC, 2007 m.fl.m.fl.)

17 Motverka Studieavbrott i Sverige vad säger Skolverket utifrån svenska erfarenheter Bra bemötande av eleverna är avgörande Tydliga mål och betoning på resultat gör skillnad analysera orsaker och genomför åtgärder Att vara på rätt utbildning ger motivation Kvalitet genom samarbete och delaktighet involvera eleverna och god samverkan med arbetslivet Förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov noggrann uppföljning (Skolverket, SKL)

18 Viktiga hållpunkter: Studieavbrott är en process börjar tidigt, syns genom anknytningen/ engagement Identifiera riskindikationer - gå in med tidiga insatser Utred orsaken noga från ett holistiskt perspektiv (Vad hindrar dem från att komma/klara arbetet? Börja där) Effektivt att arbeta på flera nivåer främjande, förebyggande (organisation och individnivå)

19 Typer av insatser inom Plug In: Förebyggande inom skolan Studiestöd (ämnesstöd, skolarbete, studieteknik, strukturstöd, ferieskola m.m) Utökad Studie-och yrkesvägledning (bredare vägledning, samhällsoch livsorientering, samtalsstöd (MI), även på systemnivå) Motivationshöjande insatser (Samtalsstöd, (MI),coachning, praktik, friskvård, utforska intressen, mental träning, KBT, SYV, utlandspraktik) Coacher/case managers (elevcoacher, närvarocoacher) Samverkan inom och utanför skolan Förstärkt mentorskap (relation, strukturstöd, samtalsstöd, vägledning) Stärka/bygga relationer (utv. av relationellt arbete, bemötande, förhållningssätt) Undervisningen (flexibla schema-strukturer, kursutformning, formativa arbetssätt, ämnesövergripande samverkan )

20 Insatser inom Plug In för de som avbrutit: KIA Insatser på individnivå och strukturer Utveckla effektiva former för KIA Utveckla arbetssätt och rutiner Utveckling av kartläggnings och uppföljningssystem av unga Utveckla samverkansstrukturer (AF, SOC, AME, Skola, Folkhögskolor, VUX, näringslivet etc.) Utveckla effektiva insatser Aktiviteter (ex. SYV, coachning, intensiv-kurser, friskvård, studiebesök, social träning, studieteknik, verksamheter med helhetsgrepp kring de unga för att fånga upp och stötta tillbaka ) Utveckling av arbetssätt för personalteam (Förhållningssätt och bemötande etc.)

21 Plug In: Framgångsfaktorer i arbetet med att stötta eleverna att fullfölja: Faktorerna samspelar/hänger samman Holistiskt fokus elevens helhetsbehov kartläggs och adresseras utveckla funktioner för holistiskt stöd (livssituation/studiesituation) Samverkan - multikompetent team (flera perspektiv & kompetenser) Mål och uppföljning mycket tät, framåtsyftande, holistiska mål Flexibilitet i organisation, undervisning, med individ Relationella ledarskapet/arbetet bemötande och förhållningssätt, helt avgörande för att skapa förtroendefulla relationer och förändring Kompetens hos personal formell och informell (bra verktyg ex. Motiverande samtal, coachning, KBT

22

23 Samordning viktig del i holistisk fokus Skapa sammanhållen process Jag hade möten 24/7, jag tror jag hade möte typ 5-6 dagar i veckan med olika personer, det var XX (pedagogen från skola) och det var kurator, det var liksom hela veckorna! Det var specialpedagog, och ungdomsmottagningen och BUP, och det var SOC. Och att ha så många möten det hjälper inte heller, för man måste ju upprepa allt hela tiden också, och då kommer man ju inte vidare! Man tänker kanske på torsdagen att: nu lämnar jag det här bakom mig, nu kör jag. Och så, nej! Då halkar man tillbaka igen på måndagen när man ska berätta igen! Till slut så sa jag ifrån, så nu har jag bara möten med XX (pedagogen i Plug In) (elev)

24 Skapa sammanhållen process & holistiskt stöd Ex. Elevcoach/case manager elevens språkrör/advokat Neutral -elevens advokat/ språkrör Uppdrag elevens välbefinnande Coaching kompetens - kan flytta människor Relationell kompetens Prestigelös, empatisk, nyfiken, uthållig, engagerad Salutogent, lösningsfokuserat förhållningssätt, resultatorienterad - framåtdrivande Höga förväntningar tror på förändring relations- skapande funktion Samordna samverka lotsa följ upp ta kontakt bygga förtroende håll kontakt... följa upp Utforma holistiskt stöd och motivera personal på skolan föräldrar med SOC, BUP, AF, VUX komvux, folkhögskola lyssna kartlägga (salutogent) organisera insats motivera framåt ge verktyg pusha, peppa vara bollplank

25 Exempel skapa holistiskt stöd i verksamhet: Första rummet, Skellefteå. IM-elever som ska återvända Komma in i ett sammanhang (socialt) Bygga förtroende bemötande Salutogent förhållningssätt Självstärkande och motivationshöjande (mental träning, utforska förmågor, bryta mönster) Bygga från intressen (fritidsaktiviteter) Autentiska lärsituationer Konstprojekt Musikprojekt Filmer Samhällsorienterande Mycket tät återkoppling på alla framsteg/mål Samverkan (skola/föräldrar/andra aktörer)

26 Andra framgångsrika program/projekt: hemmasittare Sundbyberg: projekt hemmasittare Meningsfull skolgång (delaktighet, inflytande, livskunskap, socio-emotionell träning, fysiska aktiviteter i anslutning till skolan) Mentorskap/kamratstöd Samarbete med föräldrar/vårdnadshavare Mobilisering av barnens nätverk Förtroendefulla relationer Flexibilitet KBT Bryta mönster Träna stegvis följ upp sedan de återvänt Daglig kontakt med skola Avsätta särskilda lärarresurser Kompetensutveckling för alla i skolan (förhållningssätt) (Springe, 2005, 2007)

27 Andra framgångsrika program: hemmasittare Eskilstuna (återvändarna) Resursskola Samverkan kring utsatta barn minimera placeringar Alternativ miljö Speciallärare och BUP-personal Holistisk fokus Bygga tillit till vuxna Framtidstro Social gemenskap IUP: Pedagogisk anpassning till elevens förutsättningar (Karlsson och Skagerström, 2007))

28 Teman i framgångsrika insatser för att stötta elever tillbaka efter lång frånvaro Samverkan med föräldrar Bygga anknytning (skola, hem, elev) Täta och kontinuerliga (uttröttliga) kontakter med hem/elev Multikompetenta team (SOC, BUP; Skola) Helhetssyn på elever (kontinuitet i stöd) Stödgrupper Samtalsgrupper Förändring av organisation, (skola/klass, resursskolor) Pedagoger med relationell kompetens, bra bemötande (erfarenhet) Stötta utan att pressa Tydliga mål (uppnåbara, kort och långsiktiga) Flexibilitet (organisation) (Skolverket m.fl..)

29 Kontakt för PlugInnovation.se Kontakt: Anna Liljeström, Ph.D. Pedagogisk Psykologi Tele: Processledare PlugInnovation Pedagogiskt Centrum GR Utbildning

Plug In Partille. Porten Vägledningscentrum

Plug In Partille. Porten Vägledningscentrum Plug In Partille Porten Vägledningscentrum PlugInnovation djupstudier 2014:7 Plug In Partille - Porten Vägledningscentrum Författare: Anna Liljeström Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte och mål med djupstudierna

Läs mer

Plug In Söderköping. Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling av formativa arbetssätt

Plug In Söderköping. Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling av formativa arbetssätt Plug In Söderköping Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling av formativa arbetssätt PlugInnovation djupstudier 2014:6 Plug In Söderköping - Utökat mentorskap, elevnära arbetslag och utveckling

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-14

VERKSAMHETSPLAN 2013-14 VERKSAMHETSPLAN 2013-14 Västerås Upprättad av Anneli Kristensen rektor Innehållsförteckning 2 Vision 3 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 4-5 Läroplansmål Normer och värden elevernas ansvar

Läs mer

Ambitionsnivåer hos kommunerna

Ambitionsnivåer hos kommunerna KRISTIANSTAD 22/11 Osäkra övergångar Brett forskningsprojekt kring ungdomar med avbruten gymnasieskola En enkät om hur landets kommuner hanterar sitt lagstadgade ansvar att hålla sig informerad om unga

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Inventering av insatser och metoder

Inventering av insatser och metoder Inventering av insatser och metoder Hemmasittare och problematisk frånvaro Kim Hermansen och Edin Dzanic Hösten 2014 I Sverige pågår just nu ett samtal om hur vi rätt ska formulera oss kring dessa elever.

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Umeåmodellen. Arbetsmetoder & förhållningssätt. Elever med hög skolfrånvaro. Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014

Umeåmodellen. Arbetsmetoder & förhållningssätt. Elever med hög skolfrånvaro. Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014 Umeåmodellen Arbetsmetoder & förhållningssätt Elever med hög skolfrånvaro Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014 Dokumentansvarig: Karin Arnqvist specialpedagog och Cecilia Engqvist socionom

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Sociala insatsgrupper Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Förvaltningschef Kerstin Melén Gyllensten Närpolischef Patrik Isacsson Avdelningschef Jörgen Larsson Projektledare:

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE Innehåll Effektiva metoder och arbetssätt...3 Nya möjligheter i programmet 2014-2020...8 Viktigt

Läs mer

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Rektor: Fred Hussein Skolenhetskod: 64745639 SKOLID: 1164745639 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Verksamhetsberättelse, Magelungens

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Skolinspektionens rapport 2013:5 Diarienummer 400-2011:3033 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Sammanfattning 6

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen av Agneta Nilsson ISBN 978-91-7559-027-1 Denna artikel fi nns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Grafi

Läs mer

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen av Agneta Nilsson ISBN 978-91-7559-027-1 Denna artikel fi nns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Grafi

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer