Strategiskt styrdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiskt styrdokument"

Transkript

1 PLUG IN 2.0 Strategiskt styrdokument PROJEKTVERKTYG

2 Syfte Syftet med det strategiska styrdokumentet är att säkerställa att Plug In 2.0:s alla nivåer arbetar målinriktat, mätbart och på ett sammanhållet sätt. Vidare ska det säkerställa att arbetet som genomförs inom ramen för Plug In 2.0 utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt mer specifikt de inom ramen för Plug In identifierade framgångsfaktorerna. Det ska även säkerställa att projektarbetet innehåller vissa givna kvalitéer och att dessa uppfyller skallkraven inom de horisontella kriterierna, jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och ickediskriminering. Huvudmålsättning Projektet Plug In 2.0:s övergripande målsättning är att höja kvalitén inom gymnasieskolan så att fler unga kvinnor och män erhåller en gymnasieexamen, för att i förlängningen fler unga personer i nästa steg ska ha större förutsättningar att kliva in på arbetsmarknaden. För att undersöka om insatserna/utvecklingsarbetet är verksamma har ett antal effektmål utformats för att fånga resultaten på organisationsnivå. Då projektet inte sträcker sig över tillräckligt lång tid för att kunna fastställa om deltagarna fullföljer sina gymnasiestudier har målen fokuserats kring att studera andelen unga som hoppar av gymnasiet, andelen som blir behöriga till nationellt program eller närma sig anställningsbarhet. För individer som har hoppat av fokuseras utvärderingen på att dessa ska återgå i studier eller komma i annan sysselsättning. Det är även relevant att bedöma om insatserna som utformats är verksamma på individnivå och att det sker en progression för eleverna/ungdomarna som deltar i projektet som indikerar att de följer en utvecklingskurva som möjliggör fullföljandet av en gymnasieutbildning. Det bedöms dock vara mycket svårt att utföra en effektutvärdering på individnivå på grund av att det saknas registerdata för jämförelsegrupper. Därför kommer olika mått på individernas progression att registreras som underlag för en deskriptiv analys. Effektmål på verksamhetsnivå Minska studieavbrotten på de gymnasieskolor som deltar i projektet. Öka andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program på de grundskolor som deltar i projektet Öka andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program på de IMprogram 1 som deltar i projektet. Öka andelen ungdomar inom projekt som rör kommunernas aktivitetsansvar som återgår till studier eller annan aktivitet som i förlängningen stärker ungdomens möjligheter att få fotfäste på arbetsmarknaden. 1 Undantaget är de programinriktningar där målet inte omfattar övergång till NP

3 Framgångsfaktorer Forskning på studieavbrottsområdet visar att en gemensam framträdande riskfaktor bland elever som riskerar att avbryta sina studier är att de har en svag skolanknytning, vilket kan skönjas i elevernas nivå av involvering/aktiva deltagande (engagement) eller distansering (disengagement) till skolan, utbildningen och sitt skolarbete. Att stärka elevers involvering är en nyckelfaktor i arbetet med påverka elevers förutsättningar att fullfölja sina studier. Begreppet omfattar flera olika dimensioner av involvering som alla påverkar elevers förutsättningar att fullfölja sina studier. De omfattar (A) akademiska resultat: att elever lyckas med uppgifterna och skolarbetet (B) beteende: närvaro, aktivitet på lektioner och slutförande av uppgifter och läxor, (C) kognitiva delar: elevers förmåga att reglera sina lärandeprocesser, problemlösningsförmåga och hur de uppfattar kopplingarna mellan studierna och sina framtida mål, samt (D) psykologiska och affektiva dimensioner: hur eleven värderar utbildning i stort samt känner att hen ingår i ett socialt sammanhang och har fungerande positiva relationer med lärare och jämnåriga i skolan. Att stärka elevers skolanknytning handlar sålunda om att stötta elever att vara närvarande och aktiva med skolarbetet, och klara uppgifter och kurser men även att stärka kopplingarna mellan studierna och övriga delar av elevernas liv samt att skapa en trygg miljö som präglas av positiva relationer. Faktorer som riskerar att påverka elevernas engagemang i skolarbetet kan dels vara strukturella, i till exempel kursplaner, läroplaner och utbildningssystemets utformning. De kan även vara individuella, såsom personalens kompetens, arbetssätt och skolans resurser att möta elevers olika behov relaterade till exempelvis funktionsnedsättningar, läsoch skrivsvårigheter, fysisk eller psykisk ohälsa och social utsatthet. I PlugInnovations djupstudier av 10 projektverkstäder inom projektet Plug In har särskilt fem återkommande framgångsfaktorer identifierats för att bedriva ett verksamt arbete med att motverka studieavbrott. Framgångsfaktorerna identifierar viktiga dimensioner och ska genomsyra arbetet inom Plug In 2.0. Faktorerna är Ett holistiskt/individcentrerat perspektiv, Bemötande, Flexibilitet, Samverkan och Koll och uppföljning. Framgångsfaktorerna blir viktiga huvudprinciper för projektets genomförande och mätbarhet. Under varje framgångsfaktor redovisas de indikatorer som ska uppfyllas inom projektet. Indikatorerna beskrivs på varje nivå och kommer följas upp på motsvarande nivå för att säkerställa att projektet uppfyller horisontella krav och att arbetet genomförs målinriktat.

4 Modell för måluppfyllelse Mått för progression på individnivå (deskriptiv statistik) Grundskola Elever i grundskolan som deltar i projektet ska efter år 9 nå lägst E i 8 ämnen inklusive kärnämnen (mått: elevens progression i betyg) Elever i grundskolan som deltar i projektet ska delta i verksamheten (mått elevens närvaro) Gymnasieskola Elever i gymnasieskolan ska delta i verksamheten (mått: elevens närvaro) Elever i gymnasieskolan på nationellt program som deltar i projektet ska efter år 1 ha uppnått 750 gymnasiepoäng. (mått elevens progression i poäng) Elever i gymnasieskolan på nationellt program som deltar i projektet ska efter år 2 ha uppnått 1500 högskolepoäng. (mått: progression i antal poäng) Elever i gymnasieskolan som deltar i projektet ska inte göra studieavbrott. (mått: utskriven av skola/elev) Elever som går på gymnasieskolans IMprogram ska gå till gymnasieskolans nationella program, annat IM program, folkhögskola, (vuxenstudier) eller annan aktivitet som ökar möjligheten till anställning efter projekttiden. (mått: elevens progression i kurser som leder till behörighet för N.P., annat IMprogram, praktik eller liknande) Elever som går på IMSPRprogram ska nå betyg i SVA (mått: progression i språkutveckling)

5 Holistiskt/individcentrerat perspektiv Forskning på studieavbrottsområdet pekar på att ett helhetsperspektiv på eleverna i relation till skolsituationen är en viktig förutsättning för att kunna utveckla ett verksamt förebyggande arbete. Det handlar om att utreda vad det är som hindrar elever från att komma till skolan, delta i undervisningen och vara aktiva med skolarbetet och lyckas med sina studier utifrån ett brett perspektiv och beakta behov som även sträcker sig utanför ett pedagogiskt stöd. Inom projektet Plug In har skolor och verksamheter utvecklat en repertoar av olika insatser för att möta elevers varierande behov. Utgångspunkten i ett holistiskt, elevcentrerat perspektiv beskrivs som en avgörande framgångsfaktor i arbete med att stötta en långsiktig, hållbar, positiv utveckling. Det har handlat om att utveckla undervisningens utformning och innehåll, skolmiljön, flexibel studietakt och individuellt anpassade studieplaner, olika typer av pedagogiskt stöd och motivationshöjande insatser för att undanröja hinder för elevers möjligheter att delta och tillgodogöra sig undervisningen. För att kunna identifiera och möta målgrupperna inom Plug In 2.0 med hög kvalitet behöver kunskapen och kompetensen öka bland projektets medarbetare kring målgruppen och dess skiftande behov. Det är välkänt att diskriminering och utestängning utifrån tillgänglighet och kön påverkar ungas möjligheter att lyckas med sina studier. Det blir därför en kvalitets och kunskapsfråga att identifiera och kartlägga mekanismer bakom detta. Inte minst för att individuellt kunna erbjuda rätt stöd vid rätt tillfälle. För att nå en hög kvalitet i projektet ska därför alla unga kvinnor och män inom målgrupperna oavsett om de är nyanlända, kommer ifrån en minoritet eller annan etnisk bakgrund, har funktionsnedsättningar eller på annat sätt sägs tillhöra någon av diskrimineringsgrunderna kunna erbjudas rätt insats i tid. Kvalitén säkerställs också genom att merparten av de insatser som genomförs är evidens eller bemärkt erfarenhetsbaserade.

6 Nationell nivå Nationell part ska erbjuda stöd till regional och lokal nivå för att genomföra projektverksamhet med ett intersektionellt perspektiv, i syfte att öka kompetensen kring aktuell målgrupp. Regional nivå Regional part säkerställer att lägesrapporteringar till ESF samt projektmöten genomförs med ett intersektionellt perspektiv av lokal part. Regional part bistår, med stöd från Pluginnovation och SKL, lokal nivå i arbetet med metod och målgruppsbeskrivning utifrån de horisontella kriterierna. Lokal nivå Lokal part genomför projektbeskrivning, lägesrapportering samt slutrapportering av målgrupp och insatser med ett intersektionellt perspektiv som beaktar jämställdhetsintegrering, ickediskriminering och tillgänglighet med syftet att synliggöra verksamhetens tillgänglighet för alla individer (mått: se insamling av underlag för utvärdering på verksamhets och individnivå) Lokal part ansvarar för att bidra till en ökad kunskap om målgruppen och dess behov.

7 Bemötande För ungdomar som riskerar att avbryta sina studier är förtroendefulla relationer till vuxna och andra i skolan särskilt viktigt, eftersom det stärker individens skolanknytning. Positiva relationer till vuxna och andra i skolan är en avgörande faktor för att eleverna ska komma till skolan, stanna kvar på utbildningen och lyckas med sina studier. Forskningen pekar på vikten av att eleverna blir sedda, uppmärksammade som individer med sina olika intressen och egenskaper och relationerna behöver präglas av förtroende, tillit, respekt och medkänsla. Inom Plug In har ett systematiskt relationellt arbete och särskilt bemötandet uppmärksammats som en viktig framgångsfaktor i utvecklingsarbetet. Det har handlat om att skapa utrymme, strukturer, arbetssätt och funktioner för att förtroendefulla relationer mellan elever och personal ska kunna utvecklas, samt systematisk kompetensutveckling inom området bemötande och förhållningssätt. Nationell nivå Nationell part ansvarar för att regional nivå och lokal nivå erbjuds kompetensutveckling inom bemötandefrågor och de horisontella kriterierna. Nationell part ansvarar för att tydliggöra strukturella utmaningar och hinder kopplat till bemötandefrågor och de horisontella kriterierna. Regional nivå Regional part sprider kunskap så att fler verksamheter omfattas av information om betydelsen av strategiskt arbete med bemötandefrågor. Regional part bistår, med stöd från Pluginnovation och SKL, lokal nivå i arbetet med samtalsmetodik, samt ett coachande förhållningssätt.

8 Lokal nivå Lokal part som är direkt involverad i Plug In 2.0 deltar i utbildningar som anordnas av SKL. Lokal part ansvarar för att bidra till en professionalisering av bemötandet inom organisationen generellt och av bemötandet av målgrupp specifikt. Lokal part initierar att på organisationsnivå skapa rutiner kring ett gemensamt förhållningssätt och bemötande.

9 Samverkan Ungdomar som befinner sig i riskzonen för studieavbrott, eller som redan har lämnat skolan i förtid och varken arbetar eller studerar behöver ofta stöd från flera aktörer i skolan och samhället. För den enskilde individen är kontaktytorna ofta svåra att överblicka och det kan kännas oklart hur, med vem och varför olika kontakter ska tas. Genom en bättre samverkan kan en tydligare överblick skapas kring olika behov och individens ramar sätts i fokus snarare än organisationens. Det blir därför av största vikt att utveckla och förbättra samverkansformer inom skolan, kommunala aktörer, samt mellan regioner och kommuner för att bidra till systemförändringar kopplade till målen och målgrupperna. Vidare läggs, i detta sammanhang, också stor vikt vid den internationella arenan för Plug In 2.0 via flaggskeppet School to work (S2W) inom Östersjöstrategin. Satsningen genomförs för att utveckla och stimulera samarbetet inom Östersjöregionen och i förläggningen bidra till att uppnå EU:s 2020strategi. I Europa 2020strategin betonas vikten av ett närmare samarbete mellan unionens medlemmar för att uppnå målen för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Arbetet ska bidra till vidareutveckling och spridning av beprövade metoder till andra medverkande intressenter. Nationell nivå Nationell part leder Östersjöstrategins flaggskepp, School to Work (S2W), och möjliggör genom detta ett transnationellt ramprogram för samverkan på samtliga nivåer. Nationell part utvecklar samarbetet med relevanta nationella aktörer i syfte att sprida resultat och influera system och strukturer. Regional nivå Regional part ansvarar för att samordna och genomföra erfarenhetsutbyten kring de horisontella kriterierna samt att sprida resultat från lokal nivå i den egna regionen. Regional part erbjuds S2W som plattform för transnationellt samarbetet och kunskapsutbyte inom Plug In 2.0.

10 Lokal nivå Lokal part verkar för ökad samverkan inom skolan främst mellan elevhälsa, SYV, arbetslag och ledning. I samband med detta ska även projektpersonalens roll tydliggöras. Lokal part ska samverka med relevanta aktörer i kommunen för att stärka och effektivisera arbetet med målgrupperna. Lokal part ska verka för ökad samverkan för att skapa kompetensutveckling kring målgrupp, de horisontella kriterierna eller annat relevant ämne. Som transnationell aktivitet inom Plug In 2.0 ska det ske genom S2W.

11 Koll och uppföljning Att hålla koll på eleverna och följa upp deras utveckling är en avgörande framgångsfaktor i arbetet med att motverka studieavbrott. Skolor som systematiskt kartlägger och följer upp faktorer som indikerar en distansering till skolan och lärandet lyckas bättre med att identifiera elever i riskzon och ökar därmed sina möjligheter att intervenera i avbrottsprocessen. Det handlar om att utveckla en beredskap, rutiner och strategier för att kunna möta elevers olika behov med anpassningar och insatser, som en del av det förebyggande arbetet på skolan.. I samspelet med ungdomarna är det en viktig framgångsfaktor att kontinuerligt följa upp individens utveckling utifrån ett helhetsperspektiv resultatet av olika insatser. Inom Plug In har ett fokus på kartläggning av centrala riskindikatorer, elevers behov och progression utifrån ett helhetsperspektiv, framträtt som en mycket viktig dimension. Arbetet har omfattat både organisationsnivå och individnivå Kartläggning och uppföljning av de ungas progression är även avgörande för att kunna utvärdera projektets resultat och följa upp insatser som riktar sig till projektets målgrupper på alla nivåer med syfte att sprida dessa. Nationell nivå Nationell part säkerställer att djupstudier och analyser av ett representativt antal verkstäder från lokal och regional nivå genomförs. Studierna ska genomföras utifrån olika inriktningar i syfte att öka kunskapen om hur och varför olika insatser fungerar, samt beskriva de horisontella kriteriernas påverkan. Nationell part svarar för att arbetet sker samordnat med övriga utvärderingar inom projektet. Nationell part beskriver och tydliggör behov av utveckling på nationell nivå. Utveckling av ett kvalitativt utvärderingsarbete och forskning inom området, samt förutsättningarna för att det ska kunna genomföras.

12 Regional nivå Regional part följer upp och sammanställer underlag som samlas ihop på lokal nivå utifrån de anvisningar man har fått om utvärderingen. I sammanställningen framgår också de horisontella kriterierna. Regional part ska ge processtöd till lokala projektledare i syfte att de ska kunna säkerställa framgångsfaktorer för insatser och metoder på lokal nivå. Regional part säkerställer regional förankring genom fördjupning och spridning kopplade till regionens utvecklingsarbete. Regional part samlar in, sammanställer och vidarebefordrar projektresultat till SKL och Pluginnovation från lokal nivå. Lokal nivå Lokal part säkerställer att ett utgångsläge sammanställs med syfte att skapa ett underlag för utvärdering av projektdeltagarnas progression och resultat av arbetet, under projektets gång och efter projektets avslutning. Lokal part verkar för att ett utvecklingsarbete initieras inom den egna organisationen i syfte att säkerställa rutiner och handlingsplaner kring insamling av underlag för frånvaro, betyg, kursresultat och andra riskindikationer för studieavbrott. Lokal part skapar och/eller säkerställa rutiner för uppföljning och dokumentation för att visa på resultat av insatser kopplat till de horisontella kriterierna.

13 Flexibilitet Flexibilitet är ett nyckelbegrepp i arbetet med att motverka studieavbrott. Inom forskningen såväl som inom Plug In 2.0 är det tydligt att flexibla arbetssätt är verksamt för att möta elevernas behov. Även om det finns många gemensamma individuella och strukturella bakgrundsfaktorer bland unga som inte fullföljer sina gymnasiestudier varierar deras förutsättningar och behov. Det kan handla om funktionsnedsättningar av olika slag, läsoch skrivsvårigheter, fysisk eller psykisk ohälsa, social utsatthet eller att man har svaga kunskaper i svenska. En flexibilitet i former, arbetssätt, metoder och innehåll är då en viktig del för att alla elever ska ha möjlighet att genomföra sina studier. Genom lyhördhet och ibland små förändringar ändras förutsättningarna för ungdomen på ett positivt sätt. Att lyssna in och anpassa gentemot de behov som finns möjliggör en lyckad skolgång och en stärkt skolanknytning för fler. Flexibiliteten berör både organisationsnivå med schemaläggning och organisation av undervisningen såväl som insatser riktade till individer. För att höja kvalitén i de verksamheter som deltar blir det därför viktigt att identifiera och undanröja hinder inom verksamheten för att alla deltagare oavsett diskrimineringsgrund ska kunna vara delaktiga i projektets insatser. Insatser inom projektet ska också bidra till att bryta könsmönster och diskriminering som ökar risk för tidiga skolavbrott. Nationell nivå Nationell part planerar för kompetensutveckling som ska erbjudas till samtliga nivåer inom de horisontella kriterierna. Detta i syfte att säkra alla deltagares möjlighet oavsett diskrimineringsgrund att vara delaktiga i projektets insatser. Det ska även bidra till att personal som möter målgruppen aktivt kan arbeta för att bryta könsstereotypa mönster, särskilt de som är kopplade till studier och avbrott. Nationell part lyfter de strukturella utmaningar och hinder vad gäller projektets erfarenheter kring strukturella hinder för flexibilitet, från lokal till nationell nivå. Nationell part bedriver spridningsarbete mot relevanta aktörer på nationell nivå. Både sakfrågan och insatser som bidrar till flexibla lösningar som bygger på evidens, kunskap eller väl beprövad erfarenhet.

14 Regional nivå Regional part ska, med stöd av Pluginnovation, verkar som processtöd för kommunerna i syfte att utforma och utvärdera insatser inom Plug In 2.0. Utvärderingarna ska också göras utifrån de horisontella kriterierna. Regional part ska fungera som ett kommunicerande kärl mellan verkstäder och regioner för kompetenshöjande aktiviteter, i syfte att sprida kunskap samt lärdomar mellan olika nätverk och professioner på alla nivåer. Lokal nivå Lokal part utformar individuella studieplaner med riktade insatser på grupp och individnivå utifrån ett holistiskt perspektiv. Lokal part utformar och beskriver arbetssätt och/eller strategier som bidrar till en ökad flexibilitet i relation till deltagarnas behov. Lokal parts analyser av insatser och målgrupp sker med ett intersektionellt perspektiv som tar hänsyn till diskrimineringsgrunderna i syfte att synliggöra verksamhetens tillgänglighet för alla individer.

15 Strategiskt styrdokument Plug In 2.0 Projektverktyg. Upplysningar om innehållet Gunnar, Anderzon, Katarina Danielsson Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 ISBN/Beställningsnummer Text: Illustration/foto: Produktion Tryck Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se. ISBN/Beställningsnummer nr

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Elever om Plug in/push out/drop out

Elever om Plug in/push out/drop out Elever om Plug in/push out/drop out Styrning av skolan Skolan styrs genom en så kallad mål- och resultatorienterad styrning. Detaljbestämmelser ska undvikas och att kommunernas och skolornas frihet ska

Läs mer

1 av 8 saknar behörighet att komma in på gymnasiet. 1 av 4 fullföljer inte sin gymnasieutbildning på 4 år.

1 av 8 saknar behörighet att komma in på gymnasiet. 1 av 4 fullföljer inte sin gymnasieutbildning på 4 år. 1 av 8 saknar behörighet att komma in på gymnasiet. 1 av 4 fullföljer inte sin gymnasieutbildning på 4 år. Studieresultat efter 4 år för elever som började gymnasiet 2011: Samtliga Tjejer Killar Ej studiebevis

Läs mer

A" kunna påverka samma fråga från lokal 3ll na3onell niva..!"#$%&'

A kunna påverka samma fråga från lokal 3ll na3onell niva..!#$%&' A" kunna påverka samma fråga från lokal 3ll na3onell niva.. Motverka studieavbro/ en fråga på system- organisa4on- och individnivå.. Tillräcklig utbildning för a@ uppnå goda livsvillkor (FHM, FHI) 14,1

Läs mer

Plug In TVÅ SAMMANFATTANDE EXEMEL AV GENOMFÖRDA DJUPSTUDIER I PLUG IN. Plug In 1

Plug In TVÅ SAMMANFATTANDE EXEMEL AV GENOMFÖRDA DJUPSTUDIER I PLUG IN. Plug In 1 Plug In TVÅ SAMMANFATTANDE EXEMEL AV GENOMFÖRDA DJUPSTUDIER I PLUG IN Plug In 1 Djupstudier i Plug In För att systematiskt ta tillvara på de resultat och viktiga erfarenheter som genererats i Plug In och

Läs mer

Övergångsstället Vuxenstöd vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola i Göteborg. UBF/Vägledningscentrum Ellinor Dyne, Cathrine Fredriksson

Övergångsstället Vuxenstöd vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola i Göteborg. UBF/Vägledningscentrum Ellinor Dyne, Cathrine Fredriksson Övergångsstället Vuxenstöd vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola i Göteborg UBF/Vägledningscentrum Ellinor Dyne, Cathrine Fredriksson Riskfaktorer för skolavhopp/vår målgrupp Signifikanta

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Främja fullföljande av studier. Motverka utanförskap!"#$%&'

Främja fullföljande av studier. Motverka utanförskap!#$%&' Främja fullföljande av studier Motverka utanförskap!"#$%&' Betydelsen av utbildning: utanförskapets konsekvenser Individer som ej fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande riskerar i högre grad: Arbetslöshet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Plug In SVERIGES STÖRSTA SAMVERKANSPROJEKT FÖR ATT FÖRHINDRA STUDIEAVBROTT. Plug In 1

Plug In SVERIGES STÖRSTA SAMVERKANSPROJEKT FÖR ATT FÖRHINDRA STUDIEAVBROTT. Plug In 1 Plug In SVERIGES STÖRSTA SAMVERKANSPROJEKT FÖR ATT FÖRHINDRA STUDIEAVBROTT Plug In 1 Innehåll Studieavbrott en prioriterad fråga... 3 Plug In... 5 Deltagande regioner och kommuner:... 5 PlugInnovation.se...

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

PLUGGA KLART ESF-projekt i Dalarna

PLUGGA KLART ESF-projekt i Dalarna PLUGGA KLART ESF-projekt i Dalarna Att minska studieavbrotten är en av de allra viktigaste uppgifterna för skolan idag Åke Sandberg Förbundschef Västerbergslagens utbildningscentrum EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi Datum Utbildningsstrategi Antagen av Bildningsnämnden 2016 Antagen av: Bildningsnämnden Dokumentägare: Förvaltningschef Bildningsförvaltning Ersätter dokument: Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 Dokumentnamn:

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Bakgrund EU 2020 strategin Nationell och regional tillväxt

Bakgrund EU 2020 strategin Nationell och regional tillväxt Bakgrund EU 2020 strategin Smart och hållbar tillväxt för alla. Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska minskas till under tio procent och minst 40 procent av den yngre generationen (30 34-åringar)

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden Rapport 1 (5) Datum Diarienummer 2017-10-05 BIN 2017/1214 Utredare Linda Vedestig 0410-73 42 78 linda.vedestig@trelleborg.se Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun Vårt gemensamma ansvar Mottagandet ska vara

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Saknätverk i #jagmed 1/13

Saknätverk i #jagmed 1/13 Saknätverk i #jagmed 1/13 2/13 Innehåll Inledning... 3 Information om saknätverken... 4 Elevstöd/individuellt stöd... 5 Kommunernas aktivitetsansvar... 6 Vägledning/SYV... 7 Övergångar... 8 Inkludering

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Bakgrund till frågeställningen Här beskriver vi varför det finns behov av en kartläggning och ger exempel på situationer som väcker funderingar.

Bakgrund till frågeställningen Här beskriver vi varför det finns behov av en kartläggning och ger exempel på situationer som väcker funderingar. Skolförvaltningen PEDAGOGISK KARTLÄGGNING ETT VERKTYG FÖR OSS I SKOLAN I våra styrdokument står det att alla barn och elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för sitt lärande och sin personliga

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Främja fullföljande av studier. Motverka utanförskap!"#$%&'

Främja fullföljande av studier. Motverka utanförskap!#$%&' Främja fullföljande av studier Motverka utanförskap!"#$%&' Betydelsen av utbildning: utanförskapets konsekvenser Individer som ej fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande riskerar i högre grad: Arbetslöshet

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Vad säger forskningen om elever i riskzon och vad kan skolan göra?

Vad säger forskningen om elever i riskzon och vad kan skolan göra? Vad säger forskningen om elever i riskzon och vad kan skolan göra? Forskningen på studieavbrottsområdet spänner över många decennier, länder och vetenskapliga fält. Även om definitionen av studieavbrott

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Målgruppen Metoder/arbetssätt Systemfel Målgruppen Problembilden är komplex (projektens bedömning av sin målgrupp) Inte avslutad

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Exempelsamling Logikmodeller

Exempelsamling Logikmodeller Exempelsamling Logikmodeller Ett sätt att åskådliggöra kopplingen mellan övergripande mål, delmål, aktiviteter och mätpunkter (indikatorer) är att strukturera i en logikmodell (tabell 1). För att nå tillräcklig

Läs mer

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15 Barnhälsa Fjärås-Gällinge förskolor Kungsbacka kommun Verksamhetsår 2014/15 1 Arbetet med barnhälsa utgår från förskolans vision; Verksamheten ska genomsyras av en barnsyn med tilltro till barnets egen

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar

Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar Upplägg Asylsökande barn äldre än tidigare Faktorer som påverkar elevernas skolgång direkt/indirekt SKL:s arbete med frågor som rör nyanlända elever

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

INLEDNING. Det systematiska kvalitetsarbetet inom området synliggörs i den årliga verksamhetsberättelsen för Åre gymnasieskola.

INLEDNING. Det systematiska kvalitetsarbetet inom området synliggörs i den årliga verksamhetsberättelsen för Åre gymnasieskola. Elevhälsoplan 16 17 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i skolans

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Förstudie 2014 Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Gemensamma metoder och utveckling av nya samarbetsformer kring målgruppen behövs

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Metodhandledning. Webbutbildning

Metodhandledning. Webbutbildning Metodhandledning Webbutbildning Bakgrund Syftet med DropOuts webbutbildning är att stärka lärares och skolors arbete med att förebygga och förhindra skolavhopp. Webbutbildningen är indelad i sammanlagt

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Hur samarbetar vi kring elever i behov av särskilt stöd? Beprövade erfarenheter och framgångsfaktorer från Plug Inprojektet

Hur samarbetar vi kring elever i behov av särskilt stöd? Beprövade erfarenheter och framgångsfaktorer från Plug Inprojektet Hur samarbetar vi kring elever i behov av särskilt stöd? Beprövade erfarenheter och framgångsfaktorer från Plug Inprojektet Ex- fallstudier förebyggande i skolan Härryda Förstärkt mentorskapsmodell: utveckling

Läs mer

Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012. Elisabeth Kastman Krantz

Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012. Elisabeth Kastman Krantz Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012 Tid att skörda! Elisabeth Kastman Krantz Information 19 december 2012 Uppgraderingar Aktiviteter i Västsverige Fokus 2013 Resultat, erfarenheter

Läs mer

Plug In Strömsund. Ungdomscoach i gymnasieskolan

Plug In Strömsund. Ungdomscoach i gymnasieskolan Plug In Strömsund Ungdomscoach i gymnasieskolan PlugInnovation djupstudier Plug In Strömsund: Ungdomscoach i gymnasieskolan Författare: Anna Liljeström Inom Plug In-projektet på Hjalmar Strömerskolan i

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete som plattform för ett forskningsbaserat arbetssätt Att kritiskt granska vad man gör och varför Att ta in ny kunskap och

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Kompletterande analys av utredningsuppdrag. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden

Kompletterande analys av utredningsuppdrag. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden Kompletterande analys av utredningsuppdrag Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden Kompletterande utredning angående avgångsbetyg i grundskolan och gymnasieskolan Inledning Utbildningsnämnden

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor. Studie- och yrkesvägledningen i Staffanstorp skall fortsätta utvecklas så att den har fokus på det livslånga lärandet. Såväl den enskilde individen som samhället tjänar på att barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Mars-april 2015 1 2 Innehåll Inledning 4 Utlysning unga 15-24 år 4 Nationellt 4 Östra Mellansverige

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer